ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

Aranan : "tazminat" içeren kararlar

'tazminat' için Arama Sonuçları:

15-01-2022 - 172

Emniyetin Kemerinin Takılmamasının Maluliyete Etkisinin İrdelenmesi Gerektiği - İlliyet Bağı
KTK nun 78. maddesi ve Karayolları Trafik Yönetmeliğinin anılan hükümleri gereği kullanılması gereken emniyet kemerinin takılması halinde de, kaza nedeniyle oluşan maluliyetin oluşup oluşmayacağı ve emniyet...

Devamını oku

04-10-2020 - 729

Yayalarda Taksirle Ölüme Sebebiyet Verebilir
Taksirle öldürme ve yaralama suçları herkes tarafından işlenebilecek suçlardan olup kategorik olarak yayaların bu suçların faili olamayacakları söylenemez. Dolayısıyla trafik kazalarında sürücüler gibi yayaların...

Devamını oku

15-01-2022 - 754

Asıl İşveren-Alt İşveren - Kıdem Tazminatı
İşyeri devri hükümleri gözetildiğinde, davalı ...Ş. son asıl işveren olmadığından ihbar tazminatı, yıllık izin ücretinden sorum tutulmaması,yine devir tarihinden sonra 2 yıl geçmesi nedeni ile fazla çalışma alacağından sorumlu tutulmaması, kıdem tazminatından ise asıl işverenlik sıfatına sahip olduğu dönemdeki ücret ve süre üzerinden sorumlu tutulmas...

Devamını oku

06 Mart 2022, 10:57 - 247

Kadının Kardeşinin Kocayı Dövmesi - Boşanma Davası
Somut olaya göre kadının kardeşinin erkeğe şiddet uygulaması vakıası, kadına kusur olarak yüklenemez. Gerçekleşen bu duruma göre, boşanmaya sebep olan olaylarda davalı erkeğin tamamen kusurlu olduğunun kabulü gerekir. O halde davalı erkeğin ağır kusurlu olduğu kabul edilmesi doğru bulunmayıp bozmayı gerektirmiştir....

Devamını oku

21-09-2020 - 682

Asıl İşveren-Taşeron İlişkisi - İşyeri Devri - Kıdem Tazminatı
Davacının hizmet döküm cetveli incelendiğinde iş akdi sona ermemiş, işi devralan alta işverene devredilmiştir. Davacının hizmet akdi devam etmektedir. Bu nedenle davacı feshe bağlı kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve yıllık izin ücreti talep edemeyecektir. ...

Devamını oku

21-09-2020 - 675

Banka - İpotek - Tapu Sicili - Tazminat - Görev
Dava dilekçesindeki açıklamaya göre dava, davacının kredi alacağı nedeniyle borçluya ait taşınmazın tapu kaydı üzerine konulan ipoteğin fek-i nedeniyle uğranılan zararın, 4721 sayılı TMK nın 1007. maddesi uyarınca tazmini istemine ilişkin olup her ne kadar davacı bir banka ise de; uyuşmazlık Türk Ticaret Kanunundan kaynaklanmayıp Türk Medeni Kanundan kaynakla...

Devamını oku

21-09-2020 - 408

Basın - Kişilik Haklarının İhlali - Manevi Tazminat
Somut olayda; dava konusu haberde davacı Bakan hakkında fezleke bulunduğuna dair iddialarda bulunulduğu, haberin kaynağı olarak da ... Genel Başkan Yardımcısı ... in basın açıklamasının gösterildiği, yapılan habere ilişkin başka herhangi bir bilgi ve belgenin sunulmadığı, söz konusu basın açıklamasında davacının isminin geçmediği , davaya konu... ...

Devamını oku

19 Şubat 2022, 11:03 - 306

Su Taşması Sebebiyle Aracın Dereye Düşmesi - Boğularak Ölme - Hizmet Kusuru
Olayda; uyuşmazlığın davalı idareler tarafından görevlerinin tam ve eksiksiz yerine getirilmediği, dolayısıyla yürütülen hizmetlerin kusurlu işletildiği, meydana gelen zararda hizmet kusuru bulunduğu iddialarından kaynaklanmakta olduğunun anlaşıldığı, yolun bakım...

Devamını oku

21-09-2020 - 611

Boşanma - Maddi Ve Manevi Tazminat
Tarafların tespit edilen ekonomik ve sosyal durumları, boşanmaya yol açan olaylardaki kusur dereceleri, paranın alım gücü, kişilik haklarına yapılan saldırı ile ihlal edilen mevcut ve beklenen menfaat dikkate alındığında davacı kadın yararına takdir edilen maddi ve manevi tazminat azdır. ...

Devamını oku

21-09-2020 - 469

Boşanma - Manevi Tazminat
Boşanmada manevi tazminatın amacı, boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan tarafın, bozulan ruhsal dengesini telafi etmek, manevi değerlerindeki eksilmeyi karşılamaktır. ...

Devamını oku

21-09-2020 - 730

Boşanma - Tazminatın Karar Verilinceye Kadar İstenebileceği
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununa göre, boşanma davası içinde vaki ve boşanmanın fer-i niteliğinde olan Türk Medeni Kanununun 174. maddesinde yazılı maddi ve manevi tazminat istekleri harca tabi değildir. Dava veya karşı dava olarak istenilmesine gerek yoktur. İsteğin karar verilinceye kadar davanın her safhasında yazılı veya sözlü olarak talep edilmesi yeterlidir. ...

Devamını oku

19 Şubat 2022, 10:58 - 263

Aydınlatılmış Onamın Yapılmış Olduğu İddiası Tanık ile İspat Edilemez
Somut olayda, dosyaya kazandırılan Adli Tıp Kurumu 2. İhtisas Kurulunun 15.10.2014 tarihli raporunda; -kişiye yapılan bilateral fess ameliyatının endikasyonunun ve ameliyat tekniğinin tıp kurallarına uygun olduğu, anosminin bu tür ameliyatlardan sonra ortaya çıkabilen, öngörülemeyen ve önlenemeyen...

Devamını oku

26-09-2020 - 832

Alkollü Sürücünün Aracına Binmek - Kusur
Somut olayda araç sürücüsü, davacı ve diğer yolcu dahil ceza dosyası içeriğine göre alkollü olduğu anlaşılmaktadır. Bu durumda alkollü sürücünün aracına bilerek binmekten dolayı müterafık kusur indiriminin değerlendirilmesi gerekmektedir. Diğer yönden; davalı tarafça hatır taşıması savunmasında bulunulmuştur. Hatır taşımaları bir menfaat karşılı...

Devamını oku

19 Şubat 2022, 10:38 - 237

İşverenin İzin Vermediği Telefon Hattının Habersiz Kullanılması - Haklı Fesih
Somut olayda, davacının, sorumlu olduğu otomat makinelerinin içindeki arızalı telefon hatlarının yeni telefon hatları ile değiştirilmesi için verilen telefon hatlarından birini, değişim işleminden sonra davalı işverene teslim etmeyip bu telefon hattı ile özel görüşmeler yaptığının...

Devamını oku

26-09-2020 - 671

Eşit Kusurlu Eş Yararına Maddi Tazminata Hükmedilemez
Boşanmaya neden olan olaylarda her iki eş de eşit derecede kusurlu olup, birinin kusurunu diğerinin kusurundan üstün tutmak mümkün bulunmamaktadır. O halde, eşit kusurlu eş yararına maddi tazminata hükmedilemez (TMK m.174/1)....

Devamını oku

26-09-2020 - 531

Manevi Tazminat - Karşı Vekalet Ücreti
Taraflar arasında davacı aleyhine hükmedilen vekalet ücretinin miktarı konusunda uyuşmazlık bulunmaktadır. 2016 – 2017 yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 10. maddesinin 3. fıkrası gereğince; davanın tamamı reddedildiğinden davalı taraf lehine maktu vekalet ücretine hükmedilmesi gerekirken nisbi vekalet ...

Devamını oku

26-09-2020 - 673

Eşyalara Hasar Veren Taşıyıcının Ödeyeceği Tazminat
6102 sayılı TTK nın 880. maddesi uyarınca taşıyıcı, eşyanın tamamen veya kısmen zıyaından dolayı tazminat ödemekle sorumlu tutulduğunda, bu tazminat, eşyanın taşınmak üzere teslim alındığı yer ve zamandaki değerine göre hesaplanır....

Devamını oku

26-09-2020 - 507

Ev Eşyalarında Oluşan Zarar - Manevi Tazminat
Dava, haksız eylem nedeniyle maddi ve manevi tazminat istemine ilişkindir. Türk Medeni Kanununun 24 ve Türk Borçlar Kanununun 58. maddelerinde belirlenen kişisel çıkarlar, kişilik haklarıdır. Kişilik hakları ise kişisel varlıkların korunmasıyla ilgilidir....

Devamını oku

27-09-2020 - 485

Ölüm ve Cismani Zarar - Taraf Ehliyeti
Dava, yaralamalı trafik kazasından kaynaklanan tedavi gideri iş göremezlik ve manevi tazminat istemine ilişkin olup istinaf açısından uyuşmazlık konusu HMK nın 355. maddesine göre kamu düzeni ve istinaf nedenleri ile sınırlı olmak üzere İlk Derece Mahkemesince verilen kararın usul, yasa ve dosya içeriğine uygun olup olmadığıdır. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri ...

Devamını oku

27-09-2020 - 479

Yoksulluk Nafakasının Kaldırılması
Dava; yoksulluk nafakasının kaldırılması istemine ilişkindir. Uyuşmazlık; asgari ücret seviyesinde maaş alan davalının yoksulluğunun ortan kalkıp kalmadığı, burada varılacak sonuca göre tarafların tespit edilen ekonomik ve sosyal durumlarına göre davalı yararına hükmedilen yoksulluk nafakasının kaldırılmasına mı yoksa indirilmesine mi karar verilmesi gerekt...

Devamını oku

26-09-2020 - 543

Haksız Eylem Sonucu Yaralanana Ödenen Tazminatın Rücuen Tahsili İstemi
Dava, haksız eylem sonucu yaralanan dava dışı kamu görevlisine 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun gereğince ödenen tazminatın, haksız eylem sorumlusu olan davalıdan rücuen tahsili istemine ilişkindir. ...

Devamını oku

26-09-2020 - 565

Haksız İcra Takibi - Maddi Ve Manevi Zarar - Miras Payı Oranında Maddi Tazminat
Şu halde, davacı lehine ancak miras payı oranında maddi tazminata hükmedilmesi gerekirken haksız haczedilen eşya bedelinin tamamının hüküm altına alınması usul ve yasaya uygun düşmemiş, bu durum kararın bozulmasını gerektirmiştir....

Devamını oku

26-09-2020 - 780

Haksız Rekabetten Kaynaklanan Tazminat
Buna göre asıl davada davalılar vekilinin birleşen davada da davacı vekilinin istinaf başvurusu yerinde görülerek hükmün kaldırılmasına ve aşağıda yazıldığı üzere yeniden hüküm verilmek suretiyle asıl davanın kısmen kabulüne, ıslah edilen kısma yönelik istemin zamanaşımı nedeniyle reddine, araç satış zararının aktif husumet yokluğundan reddine ve bi...

Devamını oku

26-09-2020 - 451

Hizmet Alımı Sözleşmesi - Rücuen Tazminat
Somut olayda mahkemece davacı asıl işveren tarafından kıdem tazminatı ve yıllık izin ücreti yönünden ödenen bedellerin tamamının davalılardan rücuen tahsiline karar verilmiş ise de işçilerin dava dışı yüklenici şirketlerde de çalıştığı anlaşılmaktadır. ...

Devamını oku

26-09-2020 - 537

İnşaat Sözleşmesinden Doğan Tazminat
Arsa payı inşaat sözleşmesi uyarınca eksiklik sebebiyle tazminat istenebilmesi için dava konusu bağımsız bölümlerin teslimi gerekmektedir....

Devamını oku

27-09-2020 - 640

Banka Aracılığıyla Ödenen Miktarın Mahsubu
Somut olayda, davalı taraf davacıya ait banka hesabına bir kısım ödemeler yapmış olup mahkemece, bu ödeme miktarı bilirkişi raporu doğrultusunda hükmedilen alacaklardan mahsup edilmiştir. Ne var ki, Dairemizce fazla çalışma ücreti, hafta tatili ücreti ve ulusal bayram genel tatil ücreti taleplerinin reddi gerektiği yönünde bozma kararı verilmiş, mahkemece bozmaya...

Devamını oku

26-09-2020 - 824

İtirazın İptali Davası - İcra İnkar Tazminatı
İcra ve İflas Kanunu nun 67/2 maddesinde düzenlenen icra inkar tazminatının amacı alacağın tahsilini geciktirmeye yönelik haksız itirazları önlemektir. Eğer alacaklı itirazın iptali davasında haklı çıkar ve borçlunun itirazının haksızlığına karar verilirse istek halinde alacaklı yararına, eğer davalı borçlu haklı çıkar ve dava reddedilirse bu kez alacakl...

Devamını oku

26-09-2020 - 668

İtirazın İptali Davası - İcra İnkar Tazminatının Tahsili İstemi
Dava, hukuki niteliği itibariyle, İİK nın 67. maddesi uyarınca itirazın iptali ve icra inkar tazminatının tahsili istemine ilişkindir. Bilirkişi raporları takdiri delil niteliğinde olup, mahkemece yargılama aşamasında kök ve taraf itirazlarını gidermek üzere ek rapor alındığı anlaşılmaktadır. Buna göre davalı vekilinin eksik inceleme ile düzenlenen bilirkişi...

Devamını oku

27-09-2020 - 396

Kıdem Tazminatı Hesabında Dikkate Alınacak Ücretler
Kıdem tazminatına esas alınacak olan ücretin tespitinde 4857 sayılı İş Kanununun 32. maddesinde sözü edilen asıl ücrete ek olarak işçiye sağlanan para veya para ile ölçülebilen menfaatler göz önünde tutulur. Buna göre ikramiye, devamlılık arz eden prim, yakacak yardımı, giyecek yardımı, kira, aydınlatma, servis yardımı, yemek yardımı ve benzeri ödemeler ...

Devamını oku

27-09-2020 - 571

Kıdem Tazminatı - Dolar İle Ödeme - Mahsup Yöntemi
Taraflar arasında iş sözleşmesi devam ederken 25.07.1996 tarihinde yapılan kıdem tazminatı ödemesinin mahsubu konusunda uyuşmazlık bulunmaktadır. Davacıya 25.07.1996 tarihli ibraname ile 499,88 USD kıdem tazminatı ödemesi yapıldığı anlaşılmaktadır. 25.07.1996 tarihi itibari ile 1 USD karşılığı eski Türk Lirası ile 83.372,00 TL dir. Bilirkişi raporunda, 499,8...

Devamını oku

26-09-2020 - 679

Maddi Manevi Tazminat Davası - Davaların Birleştirilmesi
Aynı yargı çevresinde yer alan aynı düzey ve sıfattaki hukuk mahkemelerinde açılmış davalar arasında bağlantı bulunması durumunda davanın her aşamasında talep üzerine veya mahkemece kendiliğinden birleştirme kararı verilebilir. Somut olayda, eldeki dava ile davalı avukatın haksız azil nedenine dayalı olarak vekalet ücretinin tahsili talebi ile ... 2. Asliye ...

Devamını oku

26-09-2020 - 552

Mahrum Kalınan Kira Bedeli İstemi - İcra İnkar Tazminatı
Sözleşmede tarafların makul süreyi 3 ay olarak belirlediği ve davalı kiracı ihbar koşuluna uymadan taşınmazı tahliye ettiğine göre, tahliye tarihinden itibaren sözleşmede kararlaştırılan 3 aylık makul süre tazminatına karar verilmesi gerekirken, yanılgılı değerlendirme ile yazılı şekilde 7 aylık makul süre tazminatı üzerinden hüküm tesisi doğru değildi...

Devamını oku

24-09-2020 - 751

Zinanın İspatlanması
Davalı kadının ortak konuttan ayrılarak başka bir erkekle bir süre yaşadığı anlaşıldığına göre zinanın mevcut olduğu kabul edilmelidir....

Devamını oku

26-09-2020 - 603

Rücuen Tazminat İstemi - Adli Tatil
Maddi ve hukuki olgular karşısında hizmet akdi veya iş sözleşmesi sebebiyle işçilerin açtıkları davalardan veya taraflardan birinin talebi üzerine mahkemece ivedi görülmesine karar verilen dava ve işlerden olmaması sebebiyle adli tatile tabi olduğu anlaşılan eldeki davada; adli tatil içerisinde bulunan 15.08.2014 gününde gıyabi hükmün tebliğ edilmesi nedeniyle ...

Devamını oku

26-09-2020 - 747

Satış Sözleşmesinden Kaynaklı Tazminat
Dava, davacı tarafından davalıdan 10.01.2014 tarihli sözleşme uyarınca alındığı ileri sürülen vince ilişkin eksik ifaya (yürüyüş takımı ve Mast elemanı) dayalı olarak uğranılan zararın tazmini istemine ilişkindir. ...

Devamını oku

26-09-2020 - 656

Sözleşme Ve Eki Protokollere Dayalı Tazminat Davası
5510 Sayılı Kanunun 81-ı maddesi uyarınca işçi çalıştıran özel şirket işverenleri lehine prim muafiyeti getirilmiş olup bu hakkın davalı tarafından yasal düzenlemeye aykırı olarak davacı hakedişlerinden kesilmesinin hukuki bir dayanağı bulunmamaktadır. ...

Devamını oku

27-09-2020 - 924

İhale Makamının İşçilik Alacaklarından Sorumluluğu
İhale makamı, işçi ücretlerinin ödenip ödenmediğini kontrol etmek durumundadır. Yapılacak olan kontrol ya da işçinin başvurusu üzerine ödenmeyen ücretlerin bulunduğunun tespit edilmesi halinde, belli şartlarla ihale makamının sorumluluğu söz konusu olur. İhale makamının yapmış olduğu ilan üzerine işçilerin başvuruda bulunmamış olmaları, kamu...

Devamını oku

26-09-2020 - 513

Tapu İptali Ve Tescil - Tazminat
Yargılamanın seyri sırasında 3. kişilere devredilen dava konusu taşınmazlar bakımından 6100 Hukuk Muhakemeleri Kanunu 125. maddesine göre davanın tazminata dönüştürüldüğü, halen davalılar adına kayıtlı olan dava konusu taşınmazlar bakımından ise davanın iptal tescil olarak devam ettiği kuşkusuzdur. ...

Devamını oku

27-09-2020 - 685

Kıdem Tazminatının Banka Kanalıyla Ödenip Ödenmediği
Hakkın gerçek tutarda ödendiğini ihtiva etmeyen ibra sözleşmeleri veya ibra beyanını muhtevi diğer ödeme belgeleri, içerdikleri miktarla sınırlı olarak makbuz hükmünde olmakla beraber, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunundaki düzenleme uyarınca bu hâlde dahi, ödemelerin banka aracılığıyla yapılmış olması gerekmektedir....

Devamını oku

26-09-2020 - 669

Tapu Sicilinin Yanlış Tutulması - Tazminat - Nisbi Harç
Tapu sicilinin yanlış tutulması nedeniyle uğranılan zararın 4721 sayılı TMK nın 1007. maddesi uyarınca tazmini istemine ilişkin davalar nisbi harca tabi davalardandır. ...

Devamını oku

26-09-2020 - 751

Tazminat Davası - Hakkaniyet İndirimi
6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 51/1 maddesinde, hakimin tazminatın kapsamını ve ödenme biçimini, durumun gereğini ve özellikle kusurun ağırlığını göz önüne alarak belirleyeceği açıklanmış olup, bu yasal düzenlemenin, hükmedilecek tazminatın miktarının tayininde gözönünde bulundurulması gerektiği de açıktır....

Devamını oku

26-09-2020 - 631

Tazminatın İleride Yapılacak Estetik Ameliyat Ödemelerini De Kapsaması
Borçlar Kanununun 46. maddesinde belirtilen -bütün masraflar- deyimi çok geniş kapsamlıdır. Bu giderlere, zarara uğrayanın katlanmak zorunda kaldığı bütün giderler dahildir. ...

Devamını oku

27-09-2020 - 688

İşe Başlatmada Samimi Olunmaması - Ücretin Belirlenmesi
Somut olayda, davacının davalı iş yerinde 12.02.2001- 24.04.2013 tarihleri arasında posta başı olarak çalıştığı ve iş akdinin oragnizasyonel ve sektörsel sebeplerden dolayı işletmesel karar nedeni ile feshedilmesi üzerine açtığı işe iade davasının kabulüne karar verildiği ve kararın Dairemizce temyiz incelemesinden geçerek kesinleştiği görülmüştür....

Devamını oku

27-09-2020 - 714

Çalışma Şartlarında Esaslı Değişiklik - İşçi Tarafından Fesih
4857 sayılı Kanunun 22. maddesinde çalışma şartlarında esaslı değişiklik sebebiyle işçinin iş sözleşmesini haklı olarak feshedebileceği öngörülmemiştir. Bununla birlikte çalışma şartlarının değiştirilmesi aynı zamanda şartlarının uygulanmaması anlamına geldiğinden, aynı Kanunun 24/II-f. bendinde belirtilen hal, işçinin haklı fesih sebepleri arasın...

Devamını oku

26-09-2020 - 633

Ticari Hatlı Minibüs - Alacaklının Vefatı - Tazminat Talebi
Dava, davacının müteveffa eşi ile davalılar arasında imzalanan 09/12/2010 tarihli sözleşme hükümleri uyarınca, bedeli ödenen sözleşme konusu ... plakalı aracın davalılarca 3. kişilere satışından doğan zararın ve müteveffanın ölüm tarihinden sonra kira bedelinin tespiti ve tahsili istemine ilişkindir. ...

Devamını oku

27-09-2020 - 648

Evli İşçi İle Birliktelik - Geçerli Fesih
Somut olayda montaj görevlisi olarak çalışan davacının iş akdinin 06.02.2015 tarihinde diğer bir şirket çalışanı ... ile arasında bir ilişki olduğu, bu ilişkinin varlığının öğrenilmesi sonucunda eşinin şirketin çağrı merkezini arayarak ... hakkında canlı bomba ihbarında bulunduğu, yapılan iç araştırmadan ve konuya ilişkin yazılı savunmasından bu du...

Devamını oku

26-09-2020 - 758

Trafik Kazası - Destekten Yoksun Kalma - Manevi Tazminat
Davalı ile davacılar vekilinin hükmolunan manevi tazminatın miktarına yönelik istinaf başvurularının incelenmesine gelince; İlk Derece Mahkemesi hükmün gerekçesinde; hükmolunan manevi tazminat miktarının zarara uğranılan kişinin duyduğu manevi acıyı bir dereceye kadar yumuşatmak, bozulan manevi dengeyi onarıp düzeltmek, bir teselli, bir ...

Devamını oku

26-09-2020 - 468

Trafik Kazası - Maddi Ve Manevi Tazminat - Kapatılan Vakıf
Davacılar, murislerinin davalı vakıf adına kayıtlı aracın hastane çalışanı diğer davalının yönetiminde iken çarpması sonucu vefat ettiğini belirterek uğradığı maddi ve manevi zararın giderilmesini istemiştir. ...

Devamını oku

26-09-2020 - 675

Trafik Kazası - Maddi Ve Manevi Tazminat İstemi
Takdir edilecek miktar, mevcut halde elde edilmek istenilen tatmin duygusunun etkisine ulaşmak için gerekli olan kadar olmalıdır. 22/06/1966 günlü ve 7/7 sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararının gerekçesinde takdir olunacak manevi tazminatın tutarını etkileyecek özel hal ve şartlar da açıkça gösterilmiştir. ...

Devamını oku

27-09-2020 - 628

İnşaat İşi - Anahtar Teslimi İş - İşçilik Alacakları
Somut olayda davalı .... ile davalılar ... İnşaat ve Sanayi A.Ş.-... iş ortaklığı arasında arasında ... Regülatörü ve Hidroelektrik Santralı inşaatı ve hidromekanik işlerin yapımı amacıyla sözleşme yapılmış olup, davacı bu sözleşme kapsamında iş ortaklığının işçisi olarak çalışmıştır. Davalı ....nin asıl faaliyet konusunun enerji üretimi oldu...

Devamını oku

27-09-2020 - 524

3 Dönem Halinde Çalışma - Kıdem Tazminatı
Somut olayda, davacı 10/10/1999 - 10/02/2000, 21/09/2001 - 30/06/2012, 18/04/2013-31/10/2013 tarihleri arası üç dönem halinde toplam 11 yıl 8 ay 22 gün davalı bünyesinde çalışmıştır. Mahkemece davacının 31/10/2013 tarihli istifa dilekçesine atfen dava konusu kıdem ve ihbar tazminatı talepleri reddedilmiş ise de davacının istifa dilekçesinin 18/04/2013-31/10/2013 t...

Devamını oku

27-09-2020 - 567

Kıdem Tazminatı - Sefer Prim Ücreti - Yıllık İzin
Davacıya davalı işyerindeki ilk dönem çalışmasını sonlandıran emekliliği sonrasında, kayıtlardaki ücret üzerinden 14 gün karşılığı izin ücreti ödemesi yapılmış olup bu ödemenin eksik olduğu, ödemeye esas ücrete ilave edilmesi gereken sefer primi ücretinin ilave edilmediği, davacının ikinci dönemin sonunda ise kullanılmayan 3 gün daha ücretli izin hak...

Devamını oku

27-09-2020 - 779

Memuriyete Atanmak - Haklı Fesih - Cezai Şart
Dosyadaki bilgi ve belgelerden davacının davalı özel eğitim kurumunda belirli süreli iş sözleşmesi ile çalışırken iş akdini memuriyete atanması nedeniyle sonlandırdığı, memuriyete atanmanın iş akdinin feshi bakımından davacı işçi için haklı neden oluşturmadığı sabittir....

Devamını oku

25-09-2020 - 514

Ücretin Gününde Ödenmemesi - Yasal Faiz
Dairemizce, iş sözleşmesinin feshinde ödenmesi gereken izin ücreti, geniş anlamda ücret içinde değerlendirilmemiş ve 4857 sayılı İş Kanununun 34. maddesinde sözü edilen bankalarca mevduata uygulanan en yüksek faize karar verilemeyeceği kabul edilmiştir....

Devamını oku

25-09-2020 - 519

Köpek Saldırısı - Hizmet Kusuru
Davacıların çocuğunun sokak köpeklerinin saldırısına uğraması sonucu yaralanmasında, kamu hizmetinin işleyişindeki yetersizlik, eksiklik ve düzensizliğin hizmet kusuru oluşturduğu ve tazminat sorumluluğu doğurduğu hakkında....

Devamını oku

25-09-2020 - 847

Asıl İşveren - Alt İşveren - Rücuen Tazminat
İşveren kurum iş mevzuatı uyarınca işçiye karşı müteselsilen sorumlu olmakla beraber sözleşme kapsamında bu bedeli yükleniciden genel hükümler uyarınca talep etme hakkına sahiptir. ...

Devamını oku

25-09-2020 - 805

Sahte Malullük Raporu - Geriye Dönük Talep - Ceza Dosyası
Dava hukuki nitelikçe; davalılardan sigortalı Cemal e, maluliyeti gerektirecek biçimde herhangi bir hastalığı olmamasına rağmen diğer davalı Haydar tarafından gerçeğe aykırı olarak düzenlenmiş rapora dayanılarak Sosyal Sigortalar Kurumunca 506 sayılı Kanuna göre bağlanan malullük aylığının; ...

Devamını oku

25-09-2020 - 684

Tutuklama Sebebiyle Hakimlerin Tazminat Yükümlülüğü
Somut olayda tutukluğunun devamına ilişkin karar ile davacının yaşam hakkının tehlikeye düşürüldüğü; koruma tedbiri ile öngörülen amaç dışında sonuçlar meydana geldiği; eşitlik ilkesine aykırı davranıldığı ve yeterli gerekçe de gösterilmediği, masumiyet karinesinin göz ardı edildiği; bu durumun, yoruma ihtiyaç ...

Devamını oku

25-09-2020 - 494

Trafik Kazası - Bedensel Zarar - İbraname - Yetersizlik - Hak Düşümü
2918 sayılı KTK nın, hem işletenleri hem de onların hukuki sorumluluğunu üzerine alan zorunlu mali sorumluluk sigortalarını bağlayan ve emredici nitelikte olan 111.maddesinin 1.fıkrasında, bu kanunla öngörülen hukuki sorumluluğu kaldıran veya daraltan anlaşmaların geçersiz olduğu belirtilmiş, 2.fıkrasında ise -tazminat ...

Devamını oku

25-09-2020 - 795

Boşanma - Tazminat - Hakkaniyet İlkesi
Tarafların tespit edilen ekonomik ve sosyal durumlarına, boşanmaya yol açan olaylardaki kusur derecelerine, paranın alım gücüne, ihlal edilen mevcut ve beklenen menfaatlerin kapsamına nazaran, davalı kadın yararına hükmolunan maddi tazminat azdır. ...

Devamını oku

25-09-2020 - 735

Trafik Kazası - Tazminat Davası - Kapatılan Vakıf
Davacılar, murislerinin davalı vakıf adına kayıtlı aracın hastane çalışanı diğer davalının yönetiminde iken çarpması sonucu vefat ettiğini belirterek uğradığı maddi ve manevi zararın giderilmesini istemiştir. ...

Devamını oku

25-09-2020 - 664

Avans ve Peşin Ödenen Aylık - Emekli Sandığı Yönetim Kurulu Kararı
5434 sayılı T.C Emekli Sandığı Kanununun 122. maddesi uyarınca ödeme zamanı gelmeyen emekli aylıklarını avans olarak ödetmeye ve ödenecek avansın iki veya üç aylık olarak ödenmesini belirlemeye yetkili olan Maliye Bakanlığınca, emekli aylıklarının üç aylık toplamının ödenmesine karar verildiği anlaşılmakta ...

Devamını oku

25-09-2020 - 457

Resmi Nikah Kıyılmaması - Kişilik Hakkı - Tazminat
Davacının, davalı tarafından resmi nikah yapma vaadi ile kandırıldığı ve bunun etkisi altında, fiziksel ve ruhsal olarak zarara uğratıldığı, bundan elem ve üzüntü duyduğunun kabul edilmesi ve davacının hukuka aykırı olan eylemden dolayı bozulan manevi dengesinin...

Devamını oku

25-09-2020 - 432

Şikayetin Taciz Seviyesine Ulaşması
Dosya içeriğinden, davacının davalı tarafından birden fazla şikâyet edildiği, böylelikle şikâyetin taciz seviyesine ulaştığı, aynı zamanda şikâyet dilekçesinde kullanılan ifadelerin kişilik haklarına saldırı niteliğinde olduğu gözetilerek uygun bir miktar manevi tazminata hükmedilmesi gerekirken...

Devamını oku

25-09-2020 - 465

Önceki İşverenin İşyeri Özlük Dosyasını Yeni İşverene Göndermesi
Taraflar arasındaki uyuşmazlık, davacının önceki işvereninin işyeri özlük dosyasını yeni işverene göndermesi nedeniyle davacının manevi tazminata hak kazanıp kazanmadığı noktasında toplanmaktadır. ...

Devamını oku

25-09-2020 - 540

Şikayet Hakkının Kötüye Kullanılması - Manevi Tazminat
Şikayet hakkı davalı tarafından kötüye kullanıldığından, davacının kişilik hakları ile davalının şikayet hakkı arasındaki çatışan yararlar dengesi, davacı aleyhine bozulmuştur. Şu halde mahkemece davacı yararına uygun bir miktarda manevi tazminata hükmedilmesi gerekir....

Devamını oku

25-09-2020 - 618

Emekli Olan İşçi - Başka İşyerinde Çalışma İsteği - Kıdem
Kanunda tanınan bu hakkın amacı, iş yerinde çalışarak yıpranmış olan ve bu arada sigortalılık yılı ile prim ödeme süresine ait yükümlülükleri tamamlamış olan işçinin, emeklilik için bir yaşı beklemesine gerek olmadan iş sözleşmesini sonlandırabilmesine imkân tanımaktır. ...

Devamını oku

27-09-2020 - 770

Fiili Ayrılık - Boşanma - Kusur - Tazminat
Erkeğin açtığı boşanma davası, Türk Medeni Kanununun 166/4. maddesinde yer alan fiili ayrılık sebebine dayanmaktadır. Mahkemece de, erkeğin boşanma davası bu sebeple kabul edilmiştir. Erkek tarafından açılan ilk boşanma davasının feragat nedeniyle 16.2.2011 tarihinde reddedildiği ve kesinleştiği, üç yıllık süre zarfında ortak hayatın yeniden kurulamadığı...

Devamını oku

27-09-2020 - 576

İşyerinde Çalışmayan Kişinin Tanıklığı
Somut uyuşmazlıkta; her ne kadar mahkemece, davacının yükselmesinin önlenmeye çalışıldığı, mobbing uygulanarak işi bırakmasının sağlanmaya çalışıldığı ancak davacının işi bırakmadığı iş akdinin davalı işveren tarafından haksız ve ihbarsız olarak feshedildiği kabul edilmiş ise de; davacının bu konudaki tek delilinin iş yeri çalışanı olmayıp,...

Devamını oku

25-09-2020 - 1040

Limited Şirket Müdürü - Rekabet Yasağı - Tazminat
Dava; tarafların ortak oldukları şirketlerle aynı iş kolunda şirket kurmak ve yöneticiliğini yapmak suretiyle haksız rekabette bulunmak, ortak şirketlere ait makine ve üretim bandını kullanmak ve ortak şirketlere ait makine parkurunu kendi şirketine intikal ettirmek suretiyle ortak şirketleri zarara uğrattığından bahisle limited ...

Devamını oku

24-09-2020 - 647

Ceza Hukuku ile Medeni Hukuk Arasındaki İlişki
Dosya kapsamından, davalı şirkette çalışan elektrik teknisyenleri ve vardiya amirleri hakkında karar ile taksirle ölüme neden olma suçu nedeniyle ceza yargılamasının yapıldığı, yargılama sonucunda sanıkların olayda herhangi bir kusurlarının bulunmadığı, bu itibarla yüklenen suçtan cezalandırılabilmeleri için ...

Devamını oku

24-09-2020 - 587

Çalıntı Araç Satışı - Noterin Sorumluluğu - Tazminat
Sahte araç satışında noter tarafından anlaşılabilecek olguların varlığı halinde noterin sorumluluğu söz konusudur. ...

Devamını oku

24-09-2020 - 725

Düğün Nedeniyle Peş Peşe 5 Gün İşe Gelmemek
Davalı tanıkları, davacının evleneceğini bildiklerini fakat davacının izinli olmayıp haber vermeden işyerine gelmediğini, davacının devamsızlık yaptığı süre içinde kendisine ulaşamadıklarını, farklı kişilerden davacının nişanlısını bırakıp başka biri ile kaçtığını öğrendiklerini, iş akdi feshedildikten sonra davacının ...

Devamını oku

24-09-2020 - 638

Haksız Fiil - Faiz Başlangıç Tarihi
Dava davacının, davalının işletmesinde bulunan tuvaletteki peçeteliğin parmağına düşmesi sonucu parmağının kopma noktasına gelmesinden kaynaklanan maddi tazminat talebine ilişkindir. ...

Devamını oku

24-09-2020 - 891

Taşıma Sözleşmesi - Ex Works Satış
EXW (Ex Works ) teslim şeklinde: Satıcı malları işletmesinde daha önce belirlenen tarihte alıcının emrine hazır tutarak alıcıya bildirir. Alıcı malları işletmeden teslim alarak ihracı için gerekli belgeleri hazırlar gümrük işlemlerini tamamlayarak malları kendi ülkesine...

Devamını oku

24-09-2020 - 449

Mutlak Ticari Dava - Görevli Mahkeme
Somut Uyuşmazlık: Çerçeve Aracılık Sözleşmesi hükümlerine aykırı davranan davalının işlemleri nedeniyle uğranıldığı iddia edilen zararın tazmini istemine ilişkin eldeki davada, Asliye Ticaret Mahkemesinin mi yoksa Tüketici Mahkemesinin mi görevli olduğu noktasında toplanmaktadır. ...

Devamını oku

24-09-2020 - 795

İşyerinde Konuşulanları Kaydetme - Haklı Fesih
Çalışma arkadaşlarının özel hayatına doğrudan müdahale ve şikayete konu edilmesi halinde suç teşkil eden feshe konu eylemin haklı fesih ağırlığında olduğu, mahkemenin eylemin sübutunu kabul ile birlikte bu durumun ancak geçerli feshe konu edilebileceği şeklindeki kabulünün ise yerinde olmadığı,...

Devamını oku

24-09-2020 - 611

Muris Muvazaası - İspat - Bedeller Arasındaki Fark
Davalı, mirasbırakanın dava konusu taşınmazı 3. kişiye devrettiğini, taşınmazın 3. kişilerin eline geçmesine gönlü razı olmayınca bedelini ödemek suretiyle devraldığını, 2006 yılında ise bir başkasına sattığını, zamanaşımı süresinin dolduğunu, davacıların 29 yıl sonra dava açmalarının hakkın kötüye kullanılması ...

Devamını oku

24-09-2020 - 743

İdare - İhalenin Feshi - Gecikme Tazminatı
İdarenin yaptığı ihalenin feshi ve gecikme cezasının istemi davasında mal teslim işlemlerinin gecikmesi; hizmetin aksamasına, gecikmesine ve dolayısıyla kamunun bundan zarar görmesine neden olmaktadır. ...

Devamını oku

24-09-2020 - 631

İhbar Öneline Uymaksızın Tahliye
Davacı-birleşen davanın davalısı kiracı taşınmazı sözleşme süresinin sonunda tahliye ettiğini ve kiralayana teslim ettiğini savunmuş ise de, taşınmazı usulüne uygun olarak tahliye ederek, anahtarları kiralayana teslim ettiğini yöntemince kanıtlayamamıştır. ...

Devamını oku

24-09-2020 - 511

İş Davası - Ceza Yargılaması - Bekletici Mesele
Somut uyuşmazlıkta; davacı/karşı davalı iş akdinin davalı tarafça haksız feshedildiğini iddia ederken davalı/karşı davacı ise şirket paralarını kendi hesabına aktardığı, işyerinden kendisinin ayrıldığını savunmuş ve karşı dava ile de Şirketin uğradığı zararın tahsilini talep etmiştir. ...

Devamını oku

24-09-2020 - 727

Uzun Süreli Araç Kiralama - Trafik Kazası - Tazminat
Davalı uzun süreli araç kiralama işi yaptığını, hukuken işleten olmadığını ve husumet yöneltilemeyeceğini, aracın 36 aylık kira sözleşmesi ile kiralandığını iddia etmiş, kira sözleşmesi ile kaza tarihini de kapsayan kira bedellerine karşılık kesilen faturaları dosyaya sunmuş olduğu anlaşılmakla, mahkeme tarafından bu ...

Devamını oku

03-10-2020 - 471

İşçiye Küllük Fırlatılması - Manevi Tazminat
Davacının işi ile ilgili yapılan bir toplantı sırasında amiri konumundaki kişi tarafından üzerine doğru küllük fırlatmak suretiyle kişilik haklarına saldırıda bulunulduğu, öte yandan başka bir toplantı sırasında...

Devamını oku

24-09-2020 - 581

Müteselsil Borçlar - Zamanaşımı
Kural olarak müteselsil borçlulardan birine karşı zamanaşımının kesilmesi diğer müteselsil borçlulara karşı da zamanaşımını keser....

Devamını oku

27-09-2020 - 923

Avukatın Haksız Yere Şikayet Edilmesi - Manevi Tazminat
Davalının vekâlet ilişkisinin sona erdiğine ve davacıyı ibra ettiğine dair imzalı bir yazı vermiş olmasına rağmen, davacının ibranameyi kaybetmesi üzerine davacı hakkında gerek Cumhuriyet Savcılığına, gerek İstanbul Barosuna şikâyet dilekçeleri vermek, gerekse hukuk mahkemesinde...

Devamını oku

24-09-2020 - 1233

Delil Tespiti Giderleri - Yargılama Giderleri
Delil tespiti dosyası asıl dava dosyasının eki niteliğinde olup; yapılan giderler asıl davanın yargılama giderlerine dahil edilecektir. Delil tespiti giderleri asıl davada davanın konusu olarak talep edilebilecek alacaklar değildirler....

Devamını oku

24-09-2020 - 892

İşe İade - İşçiye Ödenen Tazminatlar - Faiz Sorunu
İşe iade davası sonucunda işçinin işe başlatılmadığı tarih fesih tarihi olarak kabul edildiğinden; daha önce işçiye ödenen kıdem ve ihbar tazminatları geçerli nedene dayanmayan feshe bağlı ödeme olduğundan avans niteliğinde oldukları kabul edilemez. Bu nedenle söz konusu tazminat ödemeleri faiz işletilmeden hesaplanacak olan tazminatlardan mahsup edilmelidir. ...

Devamını oku

24-09-2020 - 667

Rücu Alacağı - Sorumlulukta Süreler
Asıl işveren alt işveren arasındaki rücu davaları İş Kanununa göre değil borçlar hukuku ilkelerine göre çözümlenir bu duruma göre her alt işveren kendi işverenlik süresiyle sınırlı olarak işçilik alacaklarından sorumludur bu sürenin 1 yıldan az olması tazminat konusundaki rücu hakkını engellemeyecektir....

Devamını oku

24-09-2020 - 507

Rücu Alacağı - Sorumluluğun Kapsamı - Muvazaa İddiası
Rücu alacağında dava dışı işçiyi işyerinde taşeron (alt işveren) olarak çalıştırmış olan kişi asıl işverenle yaptığı sözleşmenin muvazaalı olduğunu ileri sürerek sorumluluktan kurtulamaz; muvazaa mevcut olsa dahi alt işverenin sorumluluğu devam eder. ...

Devamını oku

24-09-2020 - 610

Asıl İşveren Alt İşveren İlişkisi - Rücu Davası
Alacaklıya karşı müteselsil sorumlu olan borçlular kendi aralarındaki iç ilişkide bu hususta nihai sorumluluğun hangi tarafa ait olduğu konusunda bir anlaşma yapabilirler. İşçinin alt işvereni olan yükleniciler; hizmet süresi bir yıldan az olsa da kendi işverenlik dönemlerine isabet eden işçilik alacaklarından sorumludurlar. ...

Devamını oku

24-09-2020 - 658

Asıl İşveren Alt İşveren İlişkisi - İşçilik Alacakları
Asıl işveren alt işveren (taşeron) arasında imzalanan hizmet alımı sözleşmesinde işçilik alacaklarından taşeronun sorumlu olduğuna dair bir hüküm bulunmadığından, işçilik alacaklarından taraflar yarı yarıya sorumludurlar. ...

Devamını oku

24-09-2020 - 663

Asıl İşveren - Taşeron - Rücu Davası
Asıl işveren ile taşeron arasındaki sözleşmede özel bir hüküm bulunmuyorsa taşeronun çalıştırdığı işçilere ödenecek olan işçilik alacaklarından asıl işveren ile taşeron yarı yarıya sorumludurlar....

Devamını oku

24-09-2020 - 1440

İstirdat Davası - Kötüniyet Tazminatı
2004 sayılı İcra İflâs Kanununun 72/7. maddesinde takibe itiraz etmemiş veya itirazının kaldırılmış olması yüzünden borçlu olmadığı bir parayı tamamen ödemek mecburiyetinde kalan şahsın ödediği tarihten itibaren bir sene içinde, umumi hükümler dairesinde mahkemeye başvurarak paranın geriye alınmasını isteyebileceği hususu ...

Devamını oku

24-09-2020 - 479

Menfi Tespit - Kısmi Ödeme - Kötüniyet Tazminatı
Alacaklının kendisine yapılmış olan bir miktar kısmı ödemeyi düşmeden borcun tamamını tahsili için yaptığı icra takibinde kötü niyetli olduğu kabul edilerek kötüniyet tazminatına hükmedilmelidir....

Devamını oku

24-09-2020 - 575

Kasko Sigorta Sözleşmesi - Zamanaşımı
Kara Taşıtları Kasko Sigortası Genel Şartları C.9. maddesine göre; sigorta sözleşmesinden doğan bütün taleplerin iki yılda zamanaşımına uğrayacağı ve sözleşmeye dayanılarak açılan davalarda ceza zamanaşımı uygulanmayacağı hükümleri birlikte değerlendirildiğinde, bu durumda mahkemece davalının süresinde yaptığı zamanaşımı definin kabulü ile davan...

Devamını oku

24-09-2020 - 651

Trafik Kazası - Ödeme - İbraname
Destek tazminatı öncelikle ödeme tarihindeki verilere göre hesaplanmalı, ödenmesi gereken miktarla ödenen miktar arasında KTK nın 111. maddesinde belirtildiği şekilde fahiş bir fark olup olmadığı değerlendirilmelidir. ...

Devamını oku

24-09-2020 - 814

Yabancı Para Borcu - İcra İnkar Tazminatı
Yabancı para üzerinden icra inkar tazminatına hükmedilemez. Yabancı paranın takip tarihindeki Türk Lirası değeri matrah yapılarak icra inkar tazminatı hesaplanır....

Devamını oku

24-09-2020 - 662

Birden Fazla Yetkili Mahkeme - Bölge Müdürlüğü
Birden fazla mahkemenin yetkili olduğu olayda davalılardan birinin bölge müdürlüğünün yer mahkemesinde de dava açılabilecektir....

Devamını oku

24-09-2020 - 731

Yoksulluk Nafakası - Dava Tarihinden Sonra İstifa Edilmesi
Davacı kadının, kendi beyanından da anlaşılacağı üzere, dava tarihinden sonra çalıştığı işten istifa ederek ayrıldığı anlaşılmaktadır. İşinden kendi isteği ile ayrılan kadın yararına yoksulluk nafakasına hükmedilemez. O halde, davacı kadının yoksulluk nafakası talebinin kabulü doğru değildir....

Devamını oku

03-10-2020 - 418

Güvenlik Görevlisinin Uyuması - Haklı Fesih
Güvenlik görevlisi olarak çalışan davacının hizmet akdi 03/09/2013 tarihli fesih bildirimi ile bir kaç değişik nedenle birlikte 23/08/2013 günü saat 03.30 da yapılan kontrolde uyuduğunun tespit edilmesi nedeniyle feshedilmiştir....

Devamını oku

28-09-2020 - 552

Kadının Hasta Kocasına Bakmasının Af Anlamına Gelmeyeceği
Tarafların 1997 yılında evlendikleri, davalı-karşı davacı erkeğin 2005 yılında beyin kanseri teşhisiyle ameliyat olduğu, tedricen rahatsızlığının arttığı, vücut fonksiyonlarında kayıp oluştuğu, son safhaya gelindiğinde erkeğin rahatsızlığı nedeniyle bakım ve gözetime muhtaç hale geldiği,...

Devamını oku

24-09-2020 - 852

Rücuen Tazminat - Banka - GSM Operatörü - Bayi
Davacının müşterisine ait hesabı ve müşteri bilgilerini muhafaza etmede kusurlu olduğu fakat davalının bayisinin usulsüz sim kart verdiği, gerekli araştırmayı yapmadığı, 3. Şahısların talebiyle müşterisinin sim kartını değiştirdiği ve böylelikle aynı zamanda davacı bankanın müşterisi olan ... GSM hattı üzerinden ...

Devamını oku

24-09-2020 - 753

Yöneticilerin Sorumluluğu - Tapu İptal ve Tescil
Davalı şirket yöneticilerinin, kanun ve ana sözleşme uyarınca şirket menfaatlerini en üst düzeyde korumak, taşınmazı gerçek değeri üzerinden satıp satış bedelinin şirkete intikalini sağlamak, bu anlamda tedbirli bir tacirden beklenen özeni göstermek yükümlülüklerine aykırı davranarak, şirketin zarara uğramasına sebebiyet ...

Devamını oku

24-09-2020 - 499

Süresinden Önce Fesih - Taşınma Masrafları - Menfi Zarar
Davacı kiracının dava konusu kiralanana taşınırken ve kiralanandan ayrılırken yaptığı taşınma /nakliye masraflarının süresinden önce fesih nedeniyle uğranılan zarar (menfi zarar) ya da faydalı ve zorunlu masraf kapsamında değerlendirilmesi ve talep edilmesi mümkün değildir. ...

Devamını oku

28-09-2020 - 573

Boşanma - Eşin Ailesinden Görülen Fiziksel Şiddet
Her ne kadar tarafların evlilik birliğinin temelinden sarsılmasında eşit kusurlu oldukları belirtilerek her iki boşanma davasının da kabulüne karar verilmiş ise de; davacı-karşı davalı erkeğin ailesinin kadına yönelik fiziksel şiddet ve kısıtlamalarının olduğu,...

Devamını oku

24-09-2020 - 941

Vekaletsiz İş Görme - İtirazın İptali - Likit Alacak
Dava, eser sözleşmesi niteliğindeki araç tamirinden kaynaklanan iş bedeli alacağının tahsili için yürütülen icra takibine davalı tarafından yapılan itirazın iptâli, takibin devamı ve icra inkâr tazminatının tahsili istemine ilişkin olup, ...

Devamını oku

24-09-2020 - 992

Ön İncelemeden Önce Borcun Ödenmesi - Vekalet Ücreti
Olaya bakıldığında; mahkemece, davanın ön inceleme tutanağı imzalanmadan önce konusuz kalması nedeniyle belirlenen ücretin yarısına hükmedilmesi gerekirken yazılı şekilde tamamına (15.591,25 TL) hükmedilmesi hatalı olup, kararın salt bu yönüyle kaldırılarak, Tarifenin 6.maddesi hükmü uyarınca belirlenen ...

Devamını oku

24-09-2020 - 461

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı - Zarar Gören 3. Kişi
Davacının, ölenin salt mirasçısı sıfatıyla değil destekten yoksun kalan üçüncü kişi sıfatıyla dava açmasına, ölüm nedeniyle doğrudan davacı üzerinde doğan destekten yoksunluk zararının oluşumundaki kusurun davacıya yansıtılamayacağına; dolayısıyla kusurlu araç şoförünün kusurunun destekten yoksun kalan ...

Devamını oku

28-09-2020 - 703

Nişanın Bozulması - Hediyelerin İadesi
Taraflar arasındaki nişan bozulması nedeniyle hediyelerin iadesi ve tazminat davasının mahkemece yargılaması yapılmıştır. Giyilmekle, kullanılmakla eskiyen ve tüketilen eşya kapsamında nişan elbisesi, ayakkabı, bayan elbisesi ve özdilek marka ev eşyalarının da bedelinin tahsiline karar verildiği...

Devamını oku

24-09-2020 - 523

İşten Çıkarılan İşçiye Kıdem Tazminatı Ödenmesi
Dosya içeriğine göre davalı işveren davacı işçinin iş sözleşmesini 4857 Sayılı İş Kanunu m.25/II-g 6356 Sayılı Kanunun 70. maddesi uyarınca feshettiğini iddia etmesine rağmen kıdem tazminatını ödemiştir. ...

Devamını oku

24-09-2020 - 695

Sigorta - Cezai Şart - Tazminat
Taraflar arasında imzalanan ve geçerli olduğu kabul edilen protokol kapsamında, davalının sözleşmeye aykırılığı tespit edilemediğinden ve ayrıca davacı acente tarafından, davalı yanca, davacının dava dışı sigorta şirketinden talep olunan ve ödenmeyen bakiye hasar bedelinin tazmini için davalıya ödediği para nedeniyle ...

Devamını oku

24-09-2020 - 989

Yeni Kurulan Şirket - Tüzel Kişilik Perdesi - Kötüniyet Tazminatı
Somut olayda asıl uyuşmazlık; asıl borçlu şirket dışındaki yeni kurulan diğer davalı şirketin tüzel kişilik perdesinin arkasına sığınarak kötü niyetle, mal kaçırma ya da alacağın tahsilini kısmen veya imkansız hale getirme yönündeki eylemlerinin bulunup bulunmadığı noktasındadır. ...

Devamını oku

29-09-2020 - 763

Alacak Davası - Vekalet Ücreti
Taraflar arasındaki uyuşmazlığın çözümünde öncelikle, taraflar arasındaki ücret sözleşmesinin geçerli olup olmadığı üzerinde durulmalı, şayet geçerli değil ise, davalı avukatın hangi esasa dayalı ücrete hak kazandığı açıklığa kavuşturulmalıdır....

Devamını oku

24-09-2020 - 639

Devreden İşverenin Sorumluluğu
Somut uyuşmazlıkta; davalı ... Dinçakar devreden işveren, diğer davalı ... devralan işverendir. Devreden işveren, kıdem tazminatı bakımından sadece kendi dönem ve devir tarihindeki ücret üzerinden sorumludur. ...

Devamını oku

29-09-2020 - 522

Haksız Azil - Vekalet Ücreti - Sözleşmenin Geçerliliği
Avukatlık Kanununun 163 ve 164. maddeleri hükmü gereğince, Avukatlık Ücreti avukatla iş sahibi arasında serbestçe kararlaştırılır ve bu ücretin belli bir miktarı kapsaması gereklidir. Olayımızda da, davalının geçirdiği iş kazası nedeniyle maddi ve manevi tazminat davası açılması,...

Devamını oku

23-09-2020 - 628

Endüstriyel Tasarım Hükümsüzlüğü
Davacı vekili, müvekkili adına tescilli olan ... no lu döngü sehpa adlı ve ... no lu paravan adlı tasarımların davalı şirkete ait otelin lobisinde ve odalarında kullanıldığını tespit ettiklerini, bu konuda yaptırdıkları delil tespiti sonucunda düzenlenen bilirkişi raporunda ürünlerin tasarımlarla aynı derecede benzer olarak ...

Devamını oku

23-09-2020 - 582

Temyiz Edilebilen Kararlar - Kesinlik Sınırı
Kesinlik sınırı kamu düzeni ile ilgilidir. Temyiz kesinlik sınırı belirlenirken yalnız dava konusu edilen taşınır malın veya alacağın değeri dikkate alınır. Faiz, icra (inkar) tazminatı, vekalet ücreti ve yargılama giderleri hesaba katılmaz....

Devamını oku

29-09-2020 - 439

İş Sözleşmesi - Cezai Şart - Oranlama - İndirim
Taraflar arasındaki sözleşmenin 7. maddesinde; -iş akdinin işveren tarafından herhangi bir şekilde feshi halinde sözleşme süresinden bakiye kalan süreye ilişkin aylık ücretler tazminat olarak işçiye ödenecektir- hükmünde cezai şartın ödenmesi koşulunun işverenin feshi olarak belirtilmiş olup...

Devamını oku

23-09-2020 - 835

Meslek Hastalığı - Yükümlülük Süresi - 32 Yıl Formülü
İşverenlerin meslek hastalığından sorumlu tutulabilmesi için, sigortalının bu işverenlerin hizmetinde çalışırken meslek hastalığına tutulduğunun ve meslekte kazanma güç kaybının bu hastalıktan kaynaklandığının tespiti, eski işinden fiilen ayrılma zamanı ile hastalığın meydana çıkması arasında, hastalık için Sosyal ...

Devamını oku

23-09-2020 - 482

İşyerinde Tespih Sallayarak Dolaşmak - Geçerli Fesih
Makine operatörü olarak çalışan davacının yaptığı iş dikkate alındığında kullandığı makinelere takılarak kendisine veya başka bir çalışana zarar verme ihtimali bulunan tespihle iş başı yapmasının iş güvenliğini tehlikeye düşüreceği açıktır. ...

Devamını oku

23-09-2020 - 754

Patent Haklarına Tecavüz - Maddi Tazminat
İhtiyati tedbir talep eden davalı - karşı davacının dilekçesi ile, davacı tarafça açılan patent hakkına tecavüz davasına karşı dava olarak davacı adına tescilli ... sayılı patentin SMK 130.madde gereğince kullanıldığını, davacının ispatla yükümlü olduğunu, ...

Devamını oku

23-09-2020 - 735

İşverenin İşçiye Avans Vermemesi - Haklı Fesih
4857 sayılı İş Kanununun işçinin haklı nedenle derhal fesih hakkını düzenleyen 24. maddesinde işverenin işçiye avans vermemesi şeklinde bir sebep bulunmamaktadır. ...

Devamını oku

23-09-2020 - 549

İşçinin Çalışma Koşullarında Değişiklik Sonrası 8 Ay Çalışması - Zımni Kabul
Çalışma koşullarının davacı aleyhine değiştirildiği anlaşılmakla, işçinin değişiklik sonrasında 8 ay kadar çalışmaya devam etmesinin değişikliği zımni olarak kabul ettiği anlamına gelmediği kabul edilmeli ve işçinin iş sözleşmesini haklı olarak feshettiği sonucuna varılarak kıdem tazminatı hüküm altına ...

Devamını oku

23-09-2020 - 654

Manevi Tazminatın Bölünemeyeceği Kuralı
6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun yürürlüğe girmesinden önce imzalanan ibraname geçerli bir ibraname olup davacılara ibraname ile manevi tazminat ödendiği anlaşılmakla mahkemece manevi tazminat taleplerinin reddine karar verilmesi gerekirken, manevi tazminatın bölünemeyeceği kuralına aykırı olarak manevi ...

Devamını oku

23-09-2020 - 459

Mimari Projeye Aykırılıklar - Eski Hale Getirme - Süre
Davacı dava dilekçesi ile hidrofor, wc, yeşil alana parke döşenmesi suretiyle gerçekleştirilen mimari projeye aykırılıkların eski hale getirilmesini, eski hale getirme bedeli, gayrimenkulde oluşan değer kaybı, pencere demirlerinin takılması ücreti ile taşınma ve tadilat bedeli ve tazminat istemiştir....

Devamını oku

23-09-2020 - 1659

Kambiyo - İmzaya İtiraz - Feragat - Tazminat
Alacaklı tarafından kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla yapılan icra takibi nedeniyle örnek 10 nolu ödeme emri tebliğinden sonra borçlunun imzaya itirazı üzerine mahkemece bilirkişi raporu alındığı, raporda imzanın borçlunun eli ürünü olduğunun tespit edildiği, son celsede borçlular vekilince itirazdan feragat edildiği, alacaklının takip durdurulmuş ...

Devamını oku

03-10-2020 - 1231

Trafik Kazası - Yayaya Çarpma - Manevi Tazminat
Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; 23.08.2012 tarihinde davalı sürücü ...nın yönetimindeki ... plakalı araç ile davalı sürücü ...ın yönetimindeki ... plakalı araçların ... ile ... Sokakların kesiştiği yerde çarpışmaları sonucunda araç hakimiyetinin kaybedilmesi ile yaya kaldırımında yürüyen davacıya ... aracın çarparak ağır yaralanmasına sebebi...

Devamını oku

23-09-2020 - 656

İş Kazası - Kusur - Manevi Tazminat
Davacı işçinin %37 iş göremezlik oranı ve %40 kusuru olduğu gözetildiğinde Davacı lehine takdir edilen 40.000 TL. manevi tazminat oranı azdır....

Devamını oku

23-09-2020 - 766

Tıbbi Kötü Uygulama - Tazminat - Görev
Dava dışı sigortalı doktorun hamileliğin takibinde down sendromunun teşhisi için gerekli olan tarama testlerinin yapılmasını talep ettiğine ilişkin hasta dosyasında kayıt bulunmadığından, bunların yapılmasının, yapılmaması halinde oluşacak risklerin hastaya bildirildiğini, bu hususların takibinin yapıldığını ...

Devamını oku

23-09-2020 - 705

Özel Güvenlik - Kimlik - Geçerli Fesih
Özel güvenlik kimlik kartını yenilemeyen güvenlik görevlisi işçinin hizmet akdi İş Kanununun 18/1 maddesi uyarınca -geçerli sebeple- fesih edilebilir bu durumda işçi ihbar ve kıdem tazminatına hak kazanır ama işe iade davası açamaz....

Devamını oku

23-09-2020 - 556

Asıl İşveren - Alt İşveren - Rücu - Sorumluluk
Asıl işverenin alt işverenlere açtığı rücu davasında her işveren kendi işverenlik dönemi ile sınırlı olarak işçilik alacaklarından sorumlu olacaktır. Ancak izin ücreti ve ihbar tazminatından son işveren sorumlu olacaktır....

Devamını oku

23-09-2020 - 757

Asıl İşveren - Alt İşveren - Rücu - Sorumluluk - Faiz
Dava dışı işçinin asıl işverene karşı açtığı alacak davası alt işverene ihbar edilmemiş ise alt işveren rücu alacağının işçiye ödendiği tarihten itibaren işleyecek faizden sorumlu olmayacaktır....

Devamını oku

23-09-2020 - 765

Rücu Alacağı - Sorumlulukların Kapsamı
Hizmet alım sözleşmesinde sözleşme ücretine, işçilik alacaklarının ve sosyal hakların da dahil olduğu belirtilmiş ise asıl işveren işçiye ödediği tüm işçilik alacaklarını alt işverenden isteyebilecektir....

Devamını oku

03-10-2020 - 405

Çalışma Arkadaşına Hakaret - Haklı Fesih
Davacı işçinin davalı işyerinde çalışırken iki müşterinin kendi aralarında tartıştıklarını görüp çalışma arkadaşı ...a müşterilerin neden tartıştıklarını sorduğu, ...unda daha sonra anlatırım şeklinde cevap vermesi üzerine bu defa ...a hitaben -hayvan- diye bağırdığı ...un bu söze...

Devamını oku

23-09-2020 - 690

Vasiyetnamenin İptali - Tazminat - Tenkis
Dava, ehliyetsizlik ve irade fesadı hukuksal nedenlerine dayalı vasiyetnamenin iptali, olmadığı taktirde tenkis ile muris muvazaası hukuksal nedenine dayalı tazminat isteklerine ilişkindir. ...

Devamını oku

23-09-2020 - 406

Boşanma - Tazminat
Tarafların tespit edilen ekonomik ve sosyal durumları, boşanmaya yol açan olaylardaki kusur dereceleri, paranın alım gücü, kişilik haklarına yapılan saldırı ile ihlâl edilen mevcut ve beklenen menfaat dikkate alındığında davacı kadın yararına takdir edilen maddi ve manevi tazminat azdır. ...

Devamını oku

23-09-2020 - 494

Boşanma - Tazminat - Hakkaniyet İlkesi
Tarafların tespit edilen ekonomik ve sosyal durumları, boşanmaya yol açan olaylardaki kusur dereceleri, paranın alım gücü, kişilik haklarına yapılan saldırı ile ihlâl edilen mevcut ve beklenen menfaat dikkate alındığında davacı kadın yararına takdir edilen maddi ve manevi tazminat azdır. ...

Devamını oku

23-09-2020 - 584

Kuvvetli Akım - Zarar - Sorumluluk
Davacı, eşinin evin damını yıkarken damın 1.5 metre üstünden geçen elektrik teline temas ettiğini, akıma kapılarak 15/05/2010 tarihinde vefat ettiğini, Yönetmeliğe uygun olmadığını, davalının sorumlu olduğunu ileri sürerek şimdilik 1.000.00.-TL destekten yoksun kalma tazminatının ve 50.000.00.-TL manevi ...

Devamını oku

23-09-2020 - 507

Kayıp Kaçak Bedelinin İstirdadı
Davacı tarafından, davalıdan kayıp-kaçak, dağıtım, iletim, perakende satış hizmeti ve sayaç okuma bedellerinin tahsilinin talep edildiği davada, -konusuz kalan dava hakkında karar verilmesine yer olmadığına- dair karar verilmesi, yargılama sırasında yürürlüğe giren yasa değişikliğinin bir sonucudur. ...

Devamını oku

23-09-2020 - 711

Orman Kanununa Muhalefet - Tazminat - Bekletici Mesele
818 sayılı BK nın 53. Maddesi (6098 sayılı TBK nın 74. Maddesi) uyarınca hukuk hakimi, ceza mahkemesinin beraat kararı ile bağlı değil ise de hem ilmi, hem de kökleşmiş yargı kararlarında ceza mahkemesince belirlenen maddi olgunun hukuk hakimini bağlayacağı kabul edilmektedir. ...

Devamını oku

23-09-2020 - 467

Trafik Kazası - Manevi Tazminat
Hükmedilecek bu para, zarara uğrayanda manevi huzuru doğurmayı gerçekleştirecek tazminata benzer bir fonksiyonu olan özgün bir nitelik taşır. Bir ceza olmadığı gibi mal varlığı hukukuna ilişkin bir zararın karşılanmasını da amaç edinmemiştir. O halde bu tazminatın sınırı onun amacına göre belirlenmelidir. ...

Devamını oku

23-09-2020 - 741

Rücuda Teselsül
Olay tarihinde yürürlükte bulunan 818 sayılı Borçlar Kanununun 50. ve 51. maddelerinde düzenlenmiş bulunan teselsül kuralları, birden çok kişinin birlikte bir zarara yol açması ve aynı zarardan dolayı sorumlu olmaları durumuna ilişkin olup zarara yol açanlar ile zarar gören arasındaki ilişkinin düzenlenmesine yöneliktir. ...

Devamını oku

23-09-2020 - 426

Teselsül Hükümlerine Göre Rücuen Tahsil
Rücuda teselsül olmayacağından, davalının olayın meydana gelmesinde eşit oranda kusurlu olduğu ve davaya konu tazminattan mütesaviyen sorumlu tutulması gerektiği nazara alınmaksızın mahkemece takdir edilen zararın tamamından müteselsilen sorumlu tutulması usul ve yasaya uygun düşmemiştir....

Devamını oku

23-09-2020 - 656

Şans Oyunları Oynayan ve Çocuk İstemeyen Erkek
Güven sarsıcı davranışta bulunan ve kıskanç olan davalı-karşı davacı kadın ile şans oyunları oynayan, aile bütçesini iyi yönetemeyen ve çocuk istemeyen davacı-karşı davalı erkek boşanmaya sebep olan olaylarda eşit kusurludur. ...

Devamını oku

03-10-2020 - 468

Gayri Resmi Birliktelik - Terk - Tazminat - Dürüstlük Kuralı
Dava, gayriresmi birlikteliğin sona ermesinden kaynaklanan maddi ve manevi tazminat ile nafaka istemine ilişkindir. Mahkemece, maddi tazminat ve nafaka istemi yönünden, taraflar arasında Türk Medeni Kanunu gereğince...

Devamını oku

23-09-2020 - 723

Avukatın Sorumluluğu - Nedensellik Bağı
Tazminat hukukunda sorumluluktan söz edilebilmesi için eylemin yasaya veya sözleşmeye aykırı olması yeterli değildir. Eylem sonucunda bir zararın doğmuş olması ve zararla eylem arasında uygun nedensellik bağının bulunması gerekir....

Devamını oku

23-09-2020 - 782

Bölge Adliye Mahkemesinin Faaliyete Geçmesinden Sonra Verilen Karar
Mahkemece verilen son karar Bölge Adliye Mahkemelerinin faaliyete geçmesinden sonra verilmiş ise de; henüz Bölge Adliye Mahkemelerinin kurulmamış olduğu dönemde, HUMK hükümlerine göre temyiz incelemesine konu olmuş ve Yargıtayın bozma kararı üzerine istinaf başvurusuna konu bu hüküm verilmiştir. ...

Devamını oku

03-10-2020 - 511

Gerçek Zarar - İlk Peşin Sermaye Değeri - Kusur İndirimi
Dava, rücuan tazminat istemine ilişkindir. Eldeki davada, uzman bilirkişi tarafından yöntemince rapor düzenlenerek hak sahibinin gerçek zararı hesaplanmış ise de, gerçek zarar ile ilk peşin sermaye değerli gelir...

Devamını oku

23-09-2020 - 564

TSK İle İlişiğin Kesilmesi - Tazminat
Davacının kıta görevine başladığı 05/08/2013 tarihine kadar bilirkişi raporunda ayrıntılarıyla belirtilen kurslara katıldığı, kurs bedellerinden kaynaklanan tazminatın davalı ve bilirkişi tarafından usulüne uygun olarak toplam 29.126,15-TL olarak hesaplandığı; davacının bu tazminatın 6.071,15-TL kısmından sorumlu ...

Devamını oku

23-09-2020 - 752

Avukatın İşi Reddi Zorunluluğu
Avukat davacılar vekili olarak bir süre dava ve duruşmaları takip ettikten sonra, davalı belediyeden aldığı vekâletname ile belediyeyi de temsil etmiştir. Davacıların maddi ve manevi tazminat istemlerine davalı ... Belediyesince karşı çıkıldığı ve davanın reddi talep edildiğine göre aralarında menfaat çatışması bulunmaktadır. ...

Devamını oku

23-09-2020 - 594

Sözleşmenin Haksız Feshi - Zarar - Tazminat
Taraflar arasındaki sözleşmede, sözleşmenin haksız feshi halinde talep edilebilecek zararın hesaplanma yöntemine ilişkin özel bir düzenleme yapılmamış olması karşısında davacının zararının, genel hükümler ve Dairemizin bu konudaki yerleşik içtihatlarında belirtilen ilkelere göre hesaplanması gerekmektedir. ...

Devamını oku

23-09-2020 - 760

Ardiyecinin Sorumluluğu - Tazminat
Kural olarak ardiyecinin kontrol, ürünün dayanma süresini gözetim, dayanma süresinden önce inceleme ve ihbar yükümlüğü olup, davalının soğuk hava deposuna konulan ürünün hasara uğramasında kusur sorumluluğu bulunmaktadır. ...

Devamını oku

04-10-2020 - 504

Boşanma Hükmü Kesinleşmeden Tedbir Nafakasının Takibe Konu Edilmesi
İnceleme konusu olayda; Aile Mahkemesinin boşanma ilamı ekinde hükmedilen maddi ve manevi tazminat ile tedbir nafakası alacaklarının tahsili amacıyla, boşanma hükmü kesinleşmeden ilamlı icra takibi başlatıldığı görülmüştür. ...

Devamını oku

23-09-2020 - 466

İşçinin Tutukluluk Nedeniyle İşe Devamsızlığı
Davacının tutukluluğu bildirim süresini aştığına göre işverenin feshi 4857 sayılı İş Kanununun 25/IV. maddesi uyarınca haklı nedene dayansa da davacı kıdem tazminatına hak kazanmaktadır. Bu nedenle kıdem tazminatı talebinin kabulü yerine yerinde olmayan gerekçeyle reddi hatalıdır....

Devamını oku

23-09-2020 - 431

Hakem Kurulu Kararına İtiraz Davası
5684 sayılı Sigortacılık Yasasının 30/12.maddesi gereği sigorta tahkim komisyonlarının 40.000,00 TL yi geçmeyen kararları kesindir. Kesin olan kararların temyiz istemleri hakkında mahkemece bir karar verilebileceği gibi, 1.6.1990 gün 3/4 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı uyarınca Yargıtayca da temyiz isteminin reddine karar verilebilir. ...

Devamını oku

23-09-2020 - 562

Başka Bir İşyerine Ödünç İşçi Verilmesi
Davacının davalıya ait işyerinde çalıştığı sırada başka bir işverene ait işyerinde ödünç işçi olarak görevlendirildiği; iki aylık süre sonunda eski iş yerine dönmesi istendiği halde dönmeyerek hizmet aklini haklı bir neden olmadan sona erdirdiğine göre; ihbar ve kıdem tazminatına hükmedilemez....

Devamını oku

23-09-2020 - 513

Çağrı Usulü Çalışmada Fesih
Çağrı usulü çalışmayı kabul eden işçi, her ay belli sayıda gün çalıştırılırken, 2 ay çağrı almaması üzerine ihtar çekerek durumunu sormuş, işverenin sözleşmenin devam ettiği beyanına rağmen, dava açarak sözleşmeyi feshetmişse, haklı da olsa ihbar tazminatı alamaz. Ancak, kıdem tazminatına hak kazanması gerekir....

Devamını oku

23-09-2020 - 457

Kısmi Çalışma - Kıdem - Hafta Tatili
Tam süreli çalışmanın üçte ikisine kadar yapılan çalışma kısmi çalışmadır. Kısmi çalışma ister haftanın bir veya bazı günlerinde gerçekleşsin, ister hergün bir kaç saat şeklinde gerçekleşsin, bir tam yıl dolunca kıdem tazminatı ve izin hakkı doğacaktır. Kısmi süreli çalışan işçi hafta tatili ücretine hak kazanamaz....

Devamını oku

23-09-2020 - 679

Kısmi Çalışma - İş Güvencesi
Kısmı süreli iş sözleşmesi ile çalışanlar işçi sayısına dahildirler ve iş güvencesi hükümlerinden yararlanabilirler. Sendikaya üye olabilirler, toplu iş sözleşmelerinin kapsamına girebilirler, greve katılabilirler....

Devamını oku

23-09-2020 - 693

Kıdem Tazminatı - Mahsup
Davacı davalı şirkete ait işyerinde 10.01.2005-28.12.2009 ve 29.12.2009-13.12.2011 tarihleri arasında iki dönem halinde çalışmış olup, ikinci dönem çalışması sonunda 13.12.2011 tarihinde ödendiği dosyadaki banka hesap ekstresiyle sabit olan 1.840,00 TL kıdem tazminatı ödemesinin ikinci dönem kıdem tazminatı ...

Devamını oku

23-09-2020 - 736

Pilot - Hava Taşıma İşi - İş Kanunu
Davacı, İş Kanununda düzenlenmiş olan tazminatları isteyemezse de, taraflar arasında Türk Borçlar Kanununun 393 ve devamı maddelerinde düzenlenen bir hizmet sözleşmesi söz konusu olduğundan, TBKnunun 431-438. maddelerine dayanarak makul bir tazminat talebinde bulunabilir. Bu nedenle mahkemece, ...

Devamını oku

23-09-2020 - 567

İşyerindeki Huzur Ortamının Bozulması
Davacının mağazada yapılan sayımda çıkan eksik ürünlerin bedelini mağaza müdürü olduğu için çalışanlar arasında bölüştürüp çıkış yaptığı ve bu durumu üst yöneticilere bildirmediği ve personeli işlerin yoğunluğu gerekçesi ile öğle yemeğini göndermemek gibi baskıcı tutum ve eylemlerde bulunduğu, işyeri ...

Devamını oku

23-09-2020 - 571

İstifa Dilekçesi - Kıdem Tazminatı
Somut uyuşmazlıkta; dava dilekçesinde, iş akdinin işçilik alacaklarının eksik ödenmesi nedeniyle feshedildiği iddia edilmiş, davalı ise davacının istifa etmek suretiyle işyerini terk ederek iş akdini sona erdirdiğini savunmuştur. Dosyaya sunulan 21.03.2011 tarihli istifa dilekçesi ise hiç değerlendirilmemiştir....

Devamını oku

23-09-2020 - 727

İşyerinin Değişmesi - Aleyhe Değişiklik - Objektif Neden
Davacının işyerinin değişmesi işçi açısından aleyhe değişiklik olup, davacı işçi bunu kabul etmek zorunda değildir. Taraflar arasında imzalanan iş sözleşmesinde, işverenin nakil yetkisinin olması, işveren tarafından bu değişiklik objektif nedenlerle ortaya konulamadığı sürece sonuca etki etmeyecektir. ...

Devamını oku

23-09-2020 - 651

Emeklilik - Kıdem Tazminatı - İstifa
Son istifa dilekçesi haklı neden içermediğinden davacı kıdem tazminatını talep edemez ise de emeklilikle sona eren ilk dönem çalışması için kıdem tazminatına hak kazanıldığından davacının 01.08.1996-28.02.2008 tarihleri arasındaki çalışması için belirlenecek kıdemi üzerinden ve 28.02.2008 tarihindeki ücreti baz ...

Devamını oku

04-10-2020 - 561

Destekten Yoksun Kalma - Cenaze Giderleri - Zarar
Destekten yoksun kalma zararının hesabında, destekten yoksun kalanlara müteveffanın sağlığında sağlamış olduğu yardımın miktarı belirlenmelidir. Trafik kazası sonucu ölen çocuk ölmeseydi annesine bakması muhtemeldir....

Devamını oku

23-09-2020 - 538

İstifa Dilekçesi - Haklı Neden Niteliği Kazandırma
Davacı işçi iş akdini istifa dilekçesi ile kendisi sona erdirmiş olup fesihten yaklaşık 7 yıl sonra açtığı davada feshin ödenmemiş işçilik alacaklarına dayalı olduğunun beyan edilmesi, haklı nedene dayanmayan feshe sonradan haklı neden niteliği kazandırma girişimi olup bunun hukuken geçerliliği bulunmamaktadır. ...

Devamını oku

23-09-2020 - 788

İşe İade - İşçinin Başka İşte Çalışması - Kıdem
Feshin geçersizliğinin tespitiyle işe iade kararı sonrasında işçinin başvurusu üzerine ödenmesi gereken boşta geçen süre ücretinden başka bir işten elde edilen gelirin indirilmesi ya da diğer işte çalışılan sürenin mahsubu doğru değildir. ...

Devamını oku

23-09-2020 - 528

Fazla Mesai - Talebin Aşılması
Hükme esas alınan bilirkişi raporunda; davacı tanık beyanları gözetilerek davacının haftanın 3 günü hale gitmesi nedeniyle 04:30-19:00 saatleri arasında , 3 gün ise 07:30-19:00 saatleri arasında çalıştığı kabul edilerek hesaplama yapılmış ise de, dava dilekçesinde davacının mal alımı için hale gitme iddiası olmadığından ...

Devamını oku

23-09-2020 - 786

İletişimin Denetlenmesi - Kayıtların İmha Edilmemesi
Başvuru, telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetlenmesi neticesinde elde edilen kayıtların imha edilmediği ve alenileştirildiği ileri sürülerek açılan tazminat davasının reddedilmesi nedeniyle özel hayata saygı hakkı ile haberleşme hürriyetiyle bağlantılı etkili başvuru hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir....

Devamını oku

23-09-2020 - 553

Terör Örgütü Tarafından Öldürülme - Tazminat
Başvuru, murisinin terör örgütü tarafından öldürülmesi sebebiyle meydana gelen zararın tazmini talebiyle açılan davanın muris hakkında mahkûmiyet kararı olmamasına rağmen terör örgütü ile bağlantısının olduğuna ilişkin bilgiler bulunduğu gerekçesiyle reddedilmesi ve yargılamanın uzun sürmesi nedenleriyle adil ...

Devamını oku

04-10-2020 - 766

Yapılan İğne Sonucu Sakat Kalma - Komplikasyon
Olayda davacıya enjekte edilen ilaçların doku içi yayılımı ile sinir hasarına neden olabileceklerinin tıbben bilindiği, bu durumun enjeksiyonların tekniğine uygun olarak yapılması durumunda da daha önceden öngörülemeyecek ve önlenemeyecek...

Devamını oku

04-10-2020 - 503

Trafik Kazası - Tazminat - İhtiyati Tedbir
Dava, trafik kazası sonucunda meydana gelen ölüm olayına bağlı olarak açılmış maddi ve manevi tazminat isteğine ilişkindir. Mevcut durumda meydana gelebilecek bir değişme nedeniyle hakkın elde edilmesinin önemli ölçüde zorlaşacağından...

Devamını oku

04-10-2020 - 724

Kocanın Kadının Pasaportunu Alıp Yurtdışına Giderek Boşanma Davası Açması
Boşanmaya sebep olan olaylarda maddi tazminat isteyen davacı kadının davalı erkekten daha ziyade veya eşit kusurlu olmadığı, davalı-davacı erkeğin tam kusurlu olduğu, davacı kadının boşanma sonucu en azından davalı erkeğin maddi desteğini...

Devamını oku

04-10-2020 - 538

Bedelli Askerlik - İş Akdinin Feshi - Kıdem Tazminatı
4857 sayılı Kanuna tabi olarak çalışanlardan zorunlu (muazzaf) askerliğini yapanların askerlikten kaynaklanan kıdem tazminatı ve askerlik dönüşü işe başlama şeklinde iki önemli hakkı vardır. Askerlik nedeniyle işten ayrılan işçinin...

Devamını oku

05-10-2020 - 420

Evlilik Öncesinde Mevcut Olan Hastalığın Saklanması - Nispi Butlan
Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle davalı erkeğin, evlilik öncesi mevcut olan hastalığını gizlediği vakıasının boşanma sebebi oluşturmayacağı, ancak evliliğin nispi butlan ile iptalinin...

Devamını oku

25-12-2021 - 821

Epilasyon Sebebiyle Yanık Oluşması - Manevi Tazminat
İnceleme konusu olayda; davaya konu lazer işleminin gerçekleştiği, hükme esas alınan Adli Tıp İhtisas Kurulu tarafından hazırlanan rapor öncesi davacının muayene edildiği, olayın gerçekleşmesinden üç yılı aşkın süre sonra yapılan muayene sonucu ve dosyadaki belge içeriklerine göre...

Devamını oku

05-10-2020 - 767

Boşanma İlamının Kesinleşmemesi - İcra Takibi
Boşanma ilamı ekinde verilen yoksulluk nafakası, maddi ve manevi tazminatın icra takibine konu edilebilmesi için (boşanma) ilamının kesinleşmesine bağlıdır. İnceleme konusu olayda takibe konu Sincan Aile Mahkemesinin tarafların...

Devamını oku

05-10-2020 - 471

Muhtemel Yaşam Süresi Hesap Yöntemi
Davacıların, kaza sonucu ölenin desteğinden yoksun kalmaları nedeni ile uğradıkları zarar, geleceğe ilişkin olduğundan, davacının muhtemel yaşam süresinin usul ve uygulamaya uygun olarak belirlenmesi önem kazanmaktadır....

Devamını oku

05-10-2020 - 583

Trafik Kazası - Manevi Tazminatın Belirlenme Şekli
Mahkemece, meydana gelen trafik kazası sonucu davacının yaralanması nedeniyle duyulan acı ve elemin kısmen de olsa giderilmesi amacıyla; tarafların sosyal ve ekonomik durumları ile kazanın meydana geldiği ...

Devamını oku

05-10-2020 - 406

Trafik Kazası - Maluliyetin Tespiti
Haksız fiil sonucu çalışma gücü kaybının olduğu iddiası ve buna yönelik bir talebinin bulunması halinde, zararın kapsamının belirlenmesi açısından maluliyetin varlığı ve oranının belirlenmesi gerekmektedir....

Devamını oku

05-10-2020 - 552

Vekalet Ücreti Talebinin Bulunmaması
Dava, trafik kazası nedeniyle destekten yoksun kalma ve işgöremezlik tazminatı istemine ilişkindir. Yargılama aşamasında davalı sigorta şirketi tarafından davacılara destekten yoksun kalma ve işgöremezlik tazminatları ödendiği,...

Devamını oku

05-10-2020 - 640

Ret Sebeplerinin Aynı Olması - Vekalet Ücreti
Davalı Turizm Şirketi tarafından yolcu taşımacılığında kullanılan araç, ticari yolcu otobüsü olup kaza da bu taşıma sırasında meydana gelmiştir. Bu durumda, temerrüt faizi olarak avans faizine hükmedilmesi gerekirken yasal faize hükmedilmesi doğru değildir....

Devamını oku

05-10-2020 - 504

İş Kazası - Organik Bağ - Manevi Tazminat
Organik bağda işçinin birden fazla işverene iş görme edimi yerine getirmesine gerek yoktur. Burada işverenlerin kanuna karşı hilesi veya dürüstlük kuralına aykırı davranışı vardır. Dolayısıyla salt birlikte istihdamın veya organik bağın tespiti müşterek ve müteselsil sorumluluk için yeterlidir....

Devamını oku

05-10-2020 - 733

Haksız Fiil Sebebiyle Ceninin Manevi Tazminat Hakkı
Davacı çocuğun 18/05/2010 tarihinde doğduğu dosya içerisindeki nüfus kayıtlarından anlaşılmaktadır. Haksız fiil nedeniyle manevi tazminata hak kazanabilmek için haksız fiil tarihinde taraf ehliyetinin bulunması, diğer bir deyişle sağ olması gerektiği açıktır. ...

Devamını oku

05-10-2020 - 582

Belirli Süreli İş Sözleşmesi - Kıdem ve İhbar Tazminatı
Somut uyuşmazlıkta davacının iş sözleşmesi belirli sürenin sona erdiği gerekçe gösterilerek işverence feshedilmiştir. Buna göre, mahkemece dava dışı şirket ile davalı şirket arasındaki hizmet alım sözleşmesi tüm ekleri ile birlikte dosya kapsamına dahil edilmeli, ...

Devamını oku

05-10-2020 - 811

Mevsimlik İş - İş Güvencesi - Kıdem ve İhbar Tazminatı
Mevsimlik iş sözleşmeleri, belirli süreli olarak yapılabileceği gibi belirsiz süreli olarak da kurulabilir. Tek bir mevsim için yapılmış belirli süreli iş sözleşmesi, mevsimin bitimi ile kendiliğinden sona erer ...

Devamını oku

05-10-2020 - 472

Pasif Dönem İçin AGİ Hesaba Katılmaz
Mahkemenin hükme esas aldığı hesap bilirkişi raporunda, davacının tazminata esas gelirinin asgari ücret olarak kabul edildiği; aktif ve pasif dönem ayrımı yapılarak davacının muhtemel bakiye ömür...

Devamını oku

08-10-2020 - 755

Trafik Kazası - Manevi Tazminat Miktarı
Türk Borçlar Kanununun ilgili maddesi hükmüne göre, hakimin özel halleri göz önünde tutarak manevi zarar adı ile hak sahibine verilmesine karar vereceği bir para tutarı adalete uygun olmalıdır. ...

Devamını oku

08-10-2020 - 727

Trafik Kazası - Manevi Tazminata Hükmedilme Yöntemi
Manevi tazminat zenginleşme aracı olmamakla beraber, bu yöndeki talep hakkındaki hüküm kurulurken olay sebebiyle duyulan acı ve elemin kısmen de olsa giderilmesi amaçlanmalı ve bu sebeple...

Devamını oku

08-10-2020 - 477

Yaralamalı Trafik Kazası - Manevi Tazminat
Manevi tazminat, zarara uğrayanda, manevi huzuru gerçekleştirecek ve tazminata benzer bir fonksiyonu da olan özgün bir nitelik taşır. Manevi tazminat bir ceza olmadığı gibi, mamelek hukukuna...

Devamını oku

08-10-2020 - 657

Kaza - Manevi Tazminat Hesap Biçimi
Hakimin özel halleri göz önünde tutarak manevi zarar adı ile hak sahibine verilmesine karar vereceği bir para tutarı adalete uygun olmalıdır. Hükmedilecek bu para, zarara uğrayanda manevi huzuru...

Devamını oku

08-10-2020 - 406

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı - Kusur
Davacılar vekili; davalı -Yavuz İş Makineleri Ve Yedek Parça Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketinin maliki olduğu, davalı nezdinde ZMMS poliçesi ile sigortalı bulunan, diğer davalının sevk ve idaresindeki...

Devamını oku

09-10-2020 - 619

Destekten Yoksun Kalma Tazminatının Dağıtılış Yöntemi
Desteğin ölümünden önce boşanmış olması itibariyle destek tazminatı talep edecek eşi bulunmayan desteğin ölümüyle birlikte geride davacı çocukları ile babası müteveffadan önce ölmüş olduğundan annesi kalmıştır. ...

Devamını oku

09-10-2020 - 746

Tazminat Davasının Reddi - Vekalet Ücreti
Eldeki dosyada davacı vekili dava dilekçesinde maddi tazminatın davalılardan müteselsilen müştereken tahsiline karar verilmesini talep etmiş, aktüer raporundan sonra sunduğu ıslah dilekçesinde...

Devamını oku

09-10-2020 - 430

Murisin Yakınları - Manevi Tazminat Miktarı
Manevi tazminat, zarara uğrayanda, manevi huzuru gerçekleştirecek ve tazminata benzer bir fonksiyonu da olan özgün bir nitelik taşır. Manevi tazminat bir ceza olmadığı gibi, mamelek hukukuna...

Devamını oku

09-10-2020 - 496

Maddi ve Manevi Tazminatın Reddi - Vekalet Ücreti
Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde; -Müteselsil sorumluluk da dahil olmak üzere, birden fazla davalı aleyhine açılan davanın reddinde, ret sebebi ortak olan davalılar vekili lehine tek, ret sebebi ayrı olan...

Devamını oku

09-10-2020 - 756

Ölenin Yakınlarının Hangi Oranda Destekten Pay Alacağı
Çalışma ve gelir elde etme durumunda olan bekar çocuk yaşasa idi ileriki yıllarda evleneceği; evlenmesi ile birlikte pay esasına göre 2 pay kendine, 2 pay eşine, birer pay ana ve babaya; evlenmesinden...

Devamını oku

09-10-2020 - 856

Müterafik Kusur İndirimi - İlliyet Bağı
Müterafik kusura ilişkin yasal düzenlemeler gereği, zarar görenin ortak kusuru nedeniyle tazminattan indirim yapılması kabul edilmiş olmakla birlikte; bu sebeple tazminattan indirim yapılabilmesi için...

Devamını oku

09-10-2020 - 997

Bilirkişi Raporunun Tebliğ Edilmemesi
Bir davanın görülmesi için taraf teşkilinin sağlanması esas olup, hakimin bu hususu resen gözetmesi gerekir. Yargılamanın sağlıklı bir biçimde sürdürülebilmesi, iddia ve savunma ile ilgili delillerin ...

Devamını oku

09-10-2020 - 683

Dava Sırasında Tazminat Ödemesi - Faiz Hesabı
Mahkemece zarar ve yararın denkleştirilmesi ilkesi gereğince, davalı tarafından yapılan ödemenin tazminat hesabının yapıldığı güne kadar geçen süreye ilişkin yasal faizi hesaplanıp güncelleştirilerek...

Devamını oku

09-10-2020 - 673

Maddi ve Manevi Tazminat - İndirim
Borçlar Kanununun ilgili hükmüne göre hakimin özel halleri göz önünde tutarak manevi zarar adı ile hak sahibine verilmesine karar vereceği bir para tutarı adalete uygun olmalıdır. Hükmedilecek bu para, zarara...

Devamını oku

10-10-2020 - 709

Ödenmesi Gereken Tazminat ile Ödenen Tazminat Arasındaki Fahiş Fark
Tazminat miktarlarına ilişkin olup da yetersiz veya fahiş olduğu açıkça belli olan anlaşmalar veya uzlaşmalar yapıldıkları tarihten itibaren 2 yıl içinde iptal edilebilirler. Buna göre ilk önce yapılması gereken...

Devamını oku

10-10-2020 - 695

Trafik Kazasında Yaralanma - Manevi Tazminat
Mahkemece; meydana gelen trafik kazası sonucu davacının yaralanması nedeniyle duyduğu acı ve elemin kısmen de olsa giderilmesi amacıyla; zararın ağırlığı, tarafların sosyal ve ekonomik...

Devamını oku

10-10-2020 - 405

Araç Değer Kaybının Hesaplanma Yöntemi
Hükme esas alınan bilirkişi raporunda araçtaki değer kaybının tespiti, Dairemizce değer kaybının belirlenmesi hususunda esas alınan, aracın kaza tarihindeki hasar görmemiş 2. el piyasa değeri...

Devamını oku

10-10-2020 - 663

Yakınlar Lehine Hükmedilecek Manevi Tazminat
Hakimin özel halleri göz önünde tutarak manevi zarar adı ile hak sahibine verilmesine karar vereceği bir para tutarı adalete uygun olmalıdır. Manevi tazminat, zarara uğrayanda, manevi huzuru...

Devamını oku

10-10-2020 - 685

İstirahat Raporunun Kıdem Süresine Etkisi
Kıdem tazminatına hak kazanabilmek için işçinin işverene ait işyerinde en az bir yıl çalışmış olması gerekir. İşçinin işyerinde çalıştığı sırada almış olduğu istirahat raporlarının kıdem süresinde değerlendirilmesi yerinde olur. İşçinin çalıştığı sırada...

Devamını oku

10-10-2020 - 406

Trafik Kazası - Manevi Tazminat Miktarının Belirlenme Yöntemi
Hakim, manevi tazminata özel durumları göz önünde tutarak adalete uygun olarak hükmeder. Manevi tazminat, zarara uğrayanda, manevi huzuru gerçekleştirecek ve tazminata benzer bir fonksiyonu...

Devamını oku

10-10-2020 - 3499

Islah Harcının Eksik Yatırılması
Davacı vekili, maddi tazminat talepli asıl dava dilekçesinde kısmi dava yoluyla fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydı ile maddi tazminat talep etmiş, bilirkişi tarafından yapılan hesaplamadan...

Devamını oku

10-10-2020 - 541

Trafik Kazası - İş Kazası - Tazminatın Tayini
Destek Kastamonu-Daday arası yol şantiyesinde hafriyat yüklü kamyonun yük boşaltması sırasında meydana gelen kaza neticesinde hayatını kaybetmiştir. SGK nın cevabi yazısında, desteğin iş kazası...

Devamını oku

10-10-2020 - 1035

Trafik Kazası - Tazminat - İhtiyari Dava Arkadaşlığı - Vekalet Ücreti
Davacılar; davalı ve mirasçısının maliki ve sürücüsü olduğu araç ile davalının maliki ve sürücüsü olduğu aracın karıştığı kaza neticesinde araçta yolcu olarak bulunan davacıların babalarının vefat ettiğini belirterek manevi tazminat talep etmiştir. ...

Devamını oku

10-10-2020 - 641

Trafik Kazası - Destekten Yoksun Kalma - Zamanaşmı
Karayolları Trafik Kanunununda öngörülen ceza zamanaşımı süresinin uygulanması için kamu davasının açılmış olması veya mahkumiyet kararı verilmiş bulunması aranmamakta olup cezayı gerektiren...

Devamını oku

10-10-2020 - 632

Ölenin Yakınlarının 3. Kişi Konumunda Olması - Kusur
Davacı, talebinin niteliği gereği, davalı karşısında, zarar gören 3.kişi konumundadır. Bu durumda mahkemece, desteğin kusuru davacıya yansıtılmaksızın, toplanan ve toplanacak deliller birlikte...

Devamını oku

10-10-2020 - 684

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı - Ceza Zamanaşımı
Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddesinde -Motorlu araç kazalarından doğan maddi zararların tazminine ilişkin talepler, zarar görenin zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten...

Devamını oku

11-10-2020 - 654

Kasko Sigortası - İdareye Rücu - Hizmet Kusuru - Görev
Davacı, davalıyı hizmet kusuru nedeniyle dava etmiştir. Kamu hizmeti görmekle yükümlü olan idareler, kamu hizmeti sırasında verdikleri zararlardan dolayı özel hukuk hükümlerine tabi değildirler....

Devamını oku

11-10-2020 - 450

Islah Dilekçesinde Faiz Talebinde Bulunulmaması
Davacı vekili dava dilekçesinde, davaya konu edilen maddi tazminatın kaza tarihinden işleyecek yasal faiziyle birlikte tahsilini talep etmiş; bedel artırım dilekçesiyle, maddi tazminat taleplerini yükseltmiş,...

Devamını oku

11-10-2020 - 1189

Bilirkişi Raporu ile Kaza Tespit Tutanağının Çelişmesi
İnceleme konusu olaya bakıldığında; kaza tespit tutanağına göre kaza, yerleşim yeri içi sayılan yolda karşıdan kaşıya geçiş yapan davacıya davalı aracının çarpması şeklinde gerçekleşmiş olup;...

Devamını oku

13-10-2020 - 1322

Tazminat Davasında SGK nın Davaya Dahil Edilmesi
Davacı vekili, dava dilekçesinde davasını G. ve R. e yöneltmiş, hakkında hüküm kurulan Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı dava açılırken davalı olarak gösterilmemiş, verilecek hüküm...

Devamını oku

14-10-2020 - 668

Poliçeye Manevi Tazminatın Dahil Edilmesi
Davalı şirket adına düzenlenen poliçe kapsamında açılan hasar dosyası nedeni ile davacıya uğramış olduğu maddi ve manevi zararlar kapsamında davacıya sigorta şirketinden uğramış...

Devamını oku

14-10-2020 - 614

Davalıdan Talep Edilmeyen Alacak - Vekalet Ücreti
Davacı tarafça, hem dava dilekçesinde ve hem de ıslah dilekçesinde, davalı SGK dan manevi tazminat talep edilmediği halde reddedilen manevi tazminat miktarı yönünden davalı SGK lehine vekalet ...

Devamını oku

14-10-2020 - 485

Ceza Mahkemesinin Kusur Değerlendirmesinin Hukuk Hakimini Bağlamayacağı
Hukuk hakimi, ceza mahkemesince belirlenmiş ve kesinleşmiş olan maddi olgu ile bağlı ise de; kusurun bulunup bulunmadığı ve oranına ilişkin ceza mahkemesi kararı ile bağlı olmadığı gibi...

Devamını oku

14-10-2020 - 472

Hatır Taşıması - İndirim - Müterafik Kusur
Davacı, zorunlu trafik sigortası bulunmayan araçta yolcu konumundadır. Dosya kapsamından, sürücü ile davacının arkadaş oldukları, sürücünün 2,56 promil alkollü olduğu ve davacının sürücünün...

Devamını oku

15-10-2020 - 522

Tazminatın Ortak veya Değişik Sebeple Reddi - Vekalet Ücreti
Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin ilgili maddesinde; -Müteselsil sorumluluk da dahil olmak üzere, birden fazla davalı aleyhine açılan davanın reddinde, ret sebebi ortak olan davalılar vekili lehine tek...

Devamını oku

15-10-2020 - 397

Trafik Kazası - Tazminat - Faiz
Davacı vekilince temerrüt faizi olarak ticari faizi istenilmiş, ve mahkemece de ticari faize hükmedilmiştir. Oysa zarara neden olan aracın ticari araç olduğu belirlenemediğinden davada...

Devamını oku

15-10-2020 - 1511

SGK nın Harçtan Muaf Olması
Sosyal Güvenlik kurumu karar ve ilam harcından muaf olduğu halde aleyhine harca hükmedilmesi, doğru değil bozma nedeni ise de, bu konudaki yanılgıların giderilmesi yargılamanın...

Devamını oku

15-10-2020 - 580

Trafik Kazası - Muhtemel Yaşam Süresi
Davacı taraf, trafik kazası sonucu desteğin öldüğünü ileri sürerek destekten yoksun kalma tazminatı talep etmiş, aktüerya bilirkişisi tarafından hazırlanan hesap raporunda TRH-2010 yaşam tablosu...

Devamını oku

15-10-2020 - 647

Trafik Kazası - Islah - Faiz
Mahkemece, sigorta şirketi yönünden dava dilekçesinde istenen miktara dava tarihinden, ıslah dilekçesine konu edilen bölüme ise ıslah tarihinden itibaren faiz işletilmesine karar verilmiştir....

Devamını oku

15-10-2020 - 710

Trafik Kazası - Yasal Limit Talebi
Davacılar vekili dava dilekçesinde; davalı Güvence Hesabından tazminat talebini -yasal limit noktasında- şeklinde talep etmiş; manevi tazminat talebinde bulunmamış olmasına göre, mahkemece...

Devamını oku

15-10-2020 - 602

Trafik Kazası - Değer Kaybı Kriterleri
Mahkemece benimsenen makine mühendisi bilirkişi raporu doğrultusunda, davacıya ait aracın değer kaybına uğramadığı, davalı sigorta şirketi tarafından 6.970,00 TL ödeme yapıldığı dikkate...

Devamını oku

15-10-2020 - 606

Çalışma Gücü Tespitinde Uygulanacak Yönetmelik
Maluliyete ilişkin alınacak raporlar 11.10.2008 tarihinden önce Sosyal Sigorta Sağlık İşlemleri Tüzüğü, 11.10.2008 tarihi ile 01.09.2013 tarihleri arasında Çalışma Gücü Ve Meslekte Kazanma Gücü...

Devamını oku

15-10-2020 - 667

Trafik Kazası - Tedavi Giderleri - SGK nın Hasım Gösterilmemesi
Davacı vekilince dava açılırken Sosyal Güvenlik Kurumu davalı olarak gösterilmemiş, mahkemece celsede davacıya davasını Sosyal Güvenlik Kurumuna yöneltmesi için süre verilmiş, davacı...

Devamını oku

16-10-2020 - 443

İşgöremezlik Tazminatı - Rücu - Zamanaşımı
İnceleme konusu olayda; davalı Ayhan G…ün idaresindeki, diğer davalı Necmi A….ın aracının yaptığı kaza nedeniyle, zarara uğrayanların açtığı dava sonunda, davacı kiracının tazminatı hak sahiplerine ödediği...

Devamını oku

19-10-2020 - 767

Basın - Kişilik Hakları - Tazminat
Haberin yayın tarihi itibariyle güncel, görünür gerçekliğe ve genel yayın ilkelerine uygun olduğu, matufiyet unsurunun gerçekleşmediği, İnternet yayınındaki fotoğrafta dükkanın -...- isminin buzlama...

Devamını oku

20-10-2020 - 525

Eski Erkek Arkadaşa Dair Dövme - Boşanma - Kusur
Eski erkek arkadaşı ile ilgili dövme taşıması eylemine ilişkin tanık beyanında zamanın belirtilmediği ve tarafların evlilik tarihinin 2008 yılı olduğu dikkate alındığında bu hadisenin boşanmaya neden olacak...

Devamını oku

20-10-2020 - 786

Trafik Kazası - İşgücü Kaybı - Gelir Tespiti
Davacının kazadan önce ustabaşı olarak çalıştığı iddia edilen şirket tarafından verilen cevapta, davacının şirketlerinde hiçbir çalışmasının olmadığı bildirilmiştir. Yine, davacıya ait SGK hizmet döküm cetveli incelendiğinde...

Devamını oku

20-10-2020 - 758

Nişanlı Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Alamaz
Destekten yoksun kalma tazminatının konusu, desteğin yitirilmesi nedeniyle yoksun kalınan zarardır. Buradaki amaç, destekten yoksun kalanların, desteğin ölümünden önceki yaşamlarında sahip oldukları sosyal ve ekonomik durumlarının korunmasıdır....

Devamını oku

20-10-2020 - 614

Destekten Yoksun Kalma Tazminatının Usulden Reddi - Vekalet Ücreti
Dava, trafik kazasından kaynaklanan destekten yoksun kalma tazminatı istemine ilişkindir. Mahkemece; davalı sigorta şirketi hakkında husumetten red kararı verildiğine göre, karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi gereğince sigorta...

Devamını oku

20-10-2020 - 579

Taraf Teşkilinin Sağlanmaması - Savunma Hakkı
Taraf teşkili davanın görülebilme koşullarından olup mahkemece resen gözönünde bulundurulması gerekir. Aksi halde davalının savunma hakkının kısıtlanması kaçınılmaz olacaktır. Birleşen davanın davalısı...

Devamını oku

20-10-2020 - 3394

Dahili Davalılar Lehine Vekalet Ücretine Hükmedilmemesi
Dahili davalılar vekilinin temyiz itirazlarının incelenmesinde; Asıl ve birleşen davalar, yaralamalı trafik kazası nedeniyle dava dışı kişilere sigortacı tarafından ödenen maluliyet tazminatının sigortalı araç malik ve...

Devamını oku

20-10-2020 - 411

Dahili Davalılar Lehine Vekalet Ücretine Hükmedilmemesi
Dahili davalılar vekilinin temyiz itirazlarının incelenmesinde; Asıl ve birleşen davalar, yaralamalı trafik kazası nedeniyle dava dışı kişilere sigortacı tarafından ödenen maluliyet tazminatının sigortalı araç malik ve...

Devamını oku

20-10-2020 - 547

Trafik Kazası - Destekten Yoksun Kalma Tazminatı - Manevi Tazminat
Yerel Mahkemece; polis bilirkişi ve ATK ndan aldırılan raporlarda yaya müteveffanın %100 kusurlu, sürücünün ise kusursuz olduğu ifade edilmiş, davacılar vekilinin itirazları üzerine aldırılan ATK Trafik İhtisas...

Devamını oku

20-10-2020 - 806

Trafik Kazası - Tazminat - Avukatlık Ücreti
Dava trafik kazası nedeniyle maddi ve manevi tazminat talebine ilişkindir. Davacı vekili dava dilekçesinde Sedat için 500,00 TL maddi 15.000,00 TL manevi tazminat, Sinan için 500,00 TL maddi ve 15.000,00 TL...

Devamını oku

20-10-2020 - 894

Trafik Kazası - Sağlık Raporları Arasındaki Çelişki
Davalı vekili tarafından, sigorta şirketi tarafından yaptırılan ve mahkemeye raporu sunulan, maluliyet incelemesi neticesinde davacının maluliyet oranının %3 olduğu, davacılar tarafından dosyaya sunulan Adana...

Devamını oku

20-10-2020 - 694

ATK Eksikliklerinin Verilen Kesin Sürede Tamamlanmaması
Mahkemece davacı vekiline, 24.03.2016 tarihli duruşmada, -Adli Tıp Kurumu tarafından istenilen eksikleri ikmal etmesi amacıyla davacı vekiline iki hafta kesin süre verilmesine, aksi takdirde bilirkişi (maluliyet)...

Devamını oku

20-10-2020 - 642

Memurluktan Çekilmiş Sayılma - Tazminat
Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hemşire olarak görev yapmakta iken müstafi sayılan davacı tarafından, çekilmiş sayılmasına ilişkin işlemin İdare Mahkemesince iptal edildiğinden bahisle açıkta kaldığı sürelerde...

Devamını oku

21-10-2020 - 579

Trafik Kazası - Karayolları - Sorumluluk - İdari Yargı
Davacılar, davalı Karayolları Genel Müdürlüğüne hizmet kusuru nedeniyle dava etmiştir. Kamu hizmeti görmekle yükümlü olan idareler, kamu hizmeti sırasında verdikleri zararlardan dolayı özel hukuk hükümlerine tabi...

Devamını oku

21-10-2020 - 761

Trafik Kazası - Taleple Bağlılık İlkesi
Dava trafik kazası sonucu oluşan zararın tazmini istemine ilişkindir. Yargılamaya hakim olan ilkelerden olan -taleple bağlılık ilkesi- Kanunda düzenlenmiş olup, hakim tarafların talep sonuçlarıyla bağlıdır ve ondan...

Devamını oku

21-10-2020 - 472

Aracın Kiralanması - Trafik Kazası - Tazminattan Sorumluluk
Aracın kayden maliki davalı Şirket olup, dosyadaki beyanlarında araç kiralama işi yaptıklarını ve kazalı aracın kazadan önce ihbar olunan Mehmet Yüksel e 24-27/06/2011 tarihlerinde kiralanmış olduğunu savunmuş...

Devamını oku

21-10-2020 - 1109

Trafik Kazası - Tazminat - Faiz Başlangıcı
Rizikonun, bilgi ve belgeleri ile birlikte sigortacıya ihbar edildiği tarihten itibaren 8 iş günü içinde sigortanın tazminatı ödeme yükümlülüğü bulunmakta, bu sürenin sonunda ödememe halinde temerrüt...

Devamını oku

21-10-2020 - 541

Muhtemel Yaşam Süresi - İşgöremezlik Tazminatı
Davacı taraf, trafik kazası sonucu malül kaldığını ileri sürerek iş göremezlik tazminatı talep etmiş, aktüerya bilirkişisi tarafından hazırlanan hesap raporunda TRH-2010 yaşam tablosu dikkate alınarak davacının...

Devamını oku

25-10-2020 - 529

Facebook Adresinde Arkadaş Sayısının Çok Olması - Sadakat
Bir kişinin köyde yaşaması ve facebook profilindeki arkadaş sayısının çokluğu bu kişinin sadakatsiz davrandığının kanıtı olarak kabul edilemeyeceği gibi, güven sarsıcı davranış olarak da nitelendirilemeyeceğinden...

Devamını oku

25-10-2020 - 571

Nişanın Geçerli Olmaması - Tazminat - Görevli Mahkeme
Dava; maddi ve manevi tazminat ve alacak istemine ilişkindir. Mahkemece, uyuşmazlığın Türk Medeni Kanununun ilgili maddesine dayalı nişanın bozulması nedenine dayalı olduğu belirtilerek, davanın esası hakkında...

Devamını oku

25-10-2020 - 394

Sigorta Şirketinin Temerrüdü - Manevi Tazminat Sorumluluğu
Rizikonun, bilgi ve belgeleri ile birlikte sigortacıya ihbar edildiği tarihten itibaren sekiz iş günü içinde sigortanın tazminatı ödeme yükümlülüğü bulunmakta, bu sürenin sonunda ödememe halinde temerrüt...

Devamını oku

25-10-2020 - 691

Maluliyetin Zaman İçinde Gelişip Gelişmediği
Davacının kaza tarihinden bu yana tetkik ve muayene süreçlerine ilişkin tüm belgelerin bulunmadığı, davacının trafik kazasına bağlı olan maluliyet durumlarında -zaman içerisinde gelişen bir durum olup olmadığı-...

Devamını oku

25-10-2020 - 876

Trafik Kazası - Rücu Alacağı - Likit Olmaması
Dava, yaralamalı trafik kazası nedeniyle dava dışı kişiye ödenen tazminatın davalı taraftan rücuen tahsili amacıyla başlatılan icra takibine vaki itirazın iptali istemine ilişkindir. Davacı tarafın davalılardan rücuen...

Devamını oku

25-10-2020 - 665

Manevi Tazminatın Tespiti İçin Maluliyet Oranının Belirli Olması Gerektiği
Haksız fiil sonucu çalışma gücü kaybının olduğu iddiası ve buna yönelik bir talebin bulunması halinde, zararın kapsamının belirlenmesi açısından maluliyetin varlığı ve oranının belirlenmesi gerekmektedir. Söz konusu...

Devamını oku

25-10-2020 - 544

Başka Göreve Atamanın Gecikmesi Sebebiyle Doğan Gelir Kaybı İstemi
İdare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, İdari Yargılama Usulü Kanununun ilgili maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı halinde mümkündür. Temyizen incelenen karar usul ve...

Devamını oku

27-10-2020 - 568

Trafik Kazası - Tazminat - Islah - Zamanaşmı
Dava, trafik kazası nedeniyle desteğin ölümünden dolayı uğranılan maddi ve manevi zararın ödetilmesi istemine ilişkindir. Uyuşmazlık; ıslah dilekçesi ile talep edilen tazminata karşı zamanaşımı definin ileri sürülmesinin...

Devamını oku

27-10-2020 - 616

Mesleki Bir Üst Öğrenimin Bitirilmiş Olması - Hemşire - Zam
Daire, zam ve tazminatta sadece bulunulan hizmet sınıfına atanabilecek mesleki bir üst öğrenimin bitirilmiş olmasının yeterli görülmesi gerektiğine karar verdi....

Devamını oku

29-10-2020 - 434

Trafik Kazası - Sigortasız Araç - Tazminat - Güvence Hesabı
Fazlaya ilişkin haklar saklı kalmak kaydıyla 2.100,00 TL destekten yoksun kalma tazminatının dava tarihinden işletilecek avans faizi ile birlikte Güvence Hesabından tahsiline karar...

Devamını oku

29-10-2020 - 618

Kadın Çalışana Mesaj - Cinsel Taciz - Haklı Fesih
Kadın çalışana -...Tamam hakkını helal et bir an bastırdığım duygularıma yenildim...- -..yaptığım bu günahtan dolayı tövbe edeceğim, bir an gaflete düştüm...- dedi ama tazminatsız...

Devamını oku

29-10-2020 - 682

Devamsızlık Tutanağında İsmi Olan Kişileri Dinletmeme - Haklı Fesih İspatı
Yargıtay devamsızlık tutanağında ismi ve imzası yer alan kişileri, tutanak tanığı olarak dinletmeyen patronun feshini haksız buldu. İşçiye tazminat ödenmesine hükmetti....

Devamını oku

29-10-2020 - 937

Kamulaştırmasız El Atma Davalarında Hükmedilen Bedeller Kesinleşmedikçe İcraya Konulamaz
Somut olayda; takip dayanağı ilamın kesinleşmeden takibe konulduğu sabit olup, temyiz inceleme tarihi itibariyle de henüz kesinleşmediği müzekkere cevabından anlaşılmış olmakla 7176 sayılı Kanunun 21. maddesi gereğince...

Devamını oku

31-10-2020 - 1131

Mala Zarar Verme Manevi Tazminatı Gerektirmez
Manevi zarar, kişilik değerlerinde oluşan objektif eksilmedir. Duyulan acı, çekilen ızdırap manevi zarar değil onun görüntüsü olarak ortaya çıkabilir. Acı ve elemin manevi zarar olarak nitelendirilmesi sonucu tüzel...

Devamını oku

31-10-2020 - 580

Islah Dilekçesi İle Birlikte Yeni Delil Sunulabilir
Davacı vekili, 20.07.2015 tarihli dilekçesi ile yeni delil sunmak için ıslah talebinde bulunmuştur. Mahkemece, yeni delil sunmanın ıslaha konu olamayacağından bahisle ıslah talebi reddedilerek,...

Devamını oku

01-11-2020 - 718

Trafik Kazası Sebebiyle Maddi Tazminat İsteminde Bilirkişi Raporları Arasındaki Çelişki Giderilmeden Karar Verilemez
Hükme esas alınan, Adli Tıp Kurumundan alınan kusur raporunda; davacı çocuğa aynı kural ihlalinden %75 oranında kusur verilirken davalı sürücüye, otobüsten inen yolcuların karşıya geçebileceğini dikkate alarak...

Devamını oku

01-11-2020 - 673

Dört Taraflı Kazada İdarenin de Sorumluluğunun Bulunması - Yargı Yolu
Dava, yargı yolu dava şartı yönünden yerel mahkemece reddedilmiş olup, yapılan temyiz incelemesi sonucu bir isabetsizlik görülmemiş hüküm, onanmıştır....

Devamını oku

01-11-2020 - 404

Tek Taraflı Kaza Sonucu Ölüm Nedeniyle Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Talebi Reddedilmelidir
Davacı vekili, müvekkilinin maliki olduğu, davalıya zorunlu trafik sigortalı olan araç müvekkilinin eşinin sevk ve idaresinde iken meydana gelen tek taraflı kazası sonucu müvekkilinin eşinin vefat etmesi nedeniyle...

Devamını oku

01-11-2020 - 741

Trafik Kazasından Kaynaklanan Cismani Zarara Dayalı Tazminat İle Manevi Tazminat İsteminde Alınacak Raporun Mahiyeti
Haksız fiil sonucu çalışma gücü kaybının olduğu iddiası ve buna yönelik bir talebin bulunması halinde, zararın kapsamının belirlenmesi açısından maluliyetin varlığı ve oranının belirlenmesi gerekmektedir. Söz konusu...

Devamını oku

01-11-2020 - 677

Hatır Taşıması ve Sürücünün Alkollü Olduğunu Bilerek Araca Binilmesi Durumunda Müterafik Kusur İndirimi Yapılmalıdır
Davacının alkollü sürücü aracına bilerek binmesi nedeniyle müterafik kusurlu olduğu ve davalı tarafından hatır için taşındığı, kendi kusuru ile zarara uğradığından tazminat talep hakkı bulunmamakla birlikte...

Devamını oku

01-11-2020 - 643

Kaza Tarihi İtibariyle Genel Şartlara Göre Mirasçılar da 3. Kişi Konumunda Olduğundan Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Talep Edebilirler
Davacının ölenin salt mirasçısı sıfatıyla değil, destekten yoksun kalan üçüncü kişi sıfatıyla dava açmasına, kaza tarihinin 1.9.2011 olmasına, ölüm nedeniyle doğrudan davacı üzerinde doğan destekten yoksunluk...

Devamını oku

01-11-2020 - 392

Trafik Levhasının Sigortalı Araca Zarar Vermesi Sebebiyle Ödenen Tazminatın Rücu Edilmesinde Görevli Mahkeme İdare Mahkemeleridir
Davacı vekili, müvekkiline kasko sigortalı aracın seyir halinde bulunduğu sırada davalı Karayolları Genel Müdürlüğüne ait yol çalışma levhasının rüzgardan devrilmesi sonucu gerçekleşen trafik kazası üzerine...

Devamını oku

01-11-2020 - 608

İşgöremezlik Tazminatının Hesaplanmasında Uygulanacak Yönetmelik ve Hesaplama Kriterleri
Somut olayda; kaza neticesinde davacının maruz kaldığı yaralanmaya ilişkin olarak, davadan önce davacının şahsi başvurusu ile aldığı, Bitlis Devlet Hastanesi tarafından düzenlenen Engelli Sağlık Kurulu...

Devamını oku

01-11-2020 - 581

Direnme Kararının Usul Yönünden Bozulması Durumunda Artık Önceki Bozma İlamına Uyulmasına Karar Verilemeyecektir
Yerel mahkemelerce verilen direnme kararları, davayı sona erdiren kararlardandır. Direnme kararı ile mahkeme davadan elini çeker ve davayı sona erdirmiş olur. Davaya sonradan bakan hakimin, direnme kararını uygun bulmasa dahi artık direnme kararından dönerek uyma...

Devamını oku

01-11-2020 - 590

Uzamış Ceza Zamanaşımının Uygulanabilmesi İçin Soruşturma veya Kovuşturma Açılması Gerekmemektedir
Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddesinde öngörülen ceza zamanaşımı süresinin uygulanması için kamu davasının açılmış olması veya mahkumiyet kararı verilmiş bulunması aranmamakta olup cezayı gerektiren fiilin varlığı yeterlidir....

Devamını oku

01-11-2020 - 447

Kaskosu Olan Aracın Pert Olması Sebebiyle Tazminat İstemi
Sigorta Tahkim Komisyonu Uyuşmazlık Hakem Heyetince, beyan yükümlülüğünün kasıt derecesinde kusurla ihlal edildiği, yer değiştiren ispat külfetinin yerine getirilmediği gerekçesi ile başvurunun reddine karar...

Devamını oku

01-11-2020 - 460

Trafik Kazası Sebebiyle Tazminat İsteminde Kusur Durumunun Belirlenmesi Gerekir
Mahkemece, kaza ile ilgili olarak tarafların kusur durumlarını irdeleyen rapor alınmaksızın karar verilmiş ise de; Kara Yolu Trafik Kanunu ilgili maddesine göre düzenlenen trafik kaza tespit tutanağı, tarafların kusurları bakımından yeterli olmayıp, davacı...

Devamını oku

01-11-2020 - 606

Trafik Kazasının Gerçekleştiği Yerin Niteliğinin Önemi
Bir zararın, zorunlu trafik sigortası teminatı kapsamına girebilmesi için o zararın motorlu araç ile karayolunda meydana getirilmiş olması gerekir. Karayolu Trafik Kanununda karayolu, trafik için kamunun yararlanmasına açık olan arazi şeridi, köprüler ve alanlar...

Devamını oku

01-11-2020 - 718

Trafik Kazası Sebebiyle Tazminat İsteminde Motor Silindir Hacminin Tespit Edilmesi Trafik Sigortası Yapılması Zorunlu Araçlardan Olup Olmadığı Noktasında Önem Taşımaktadır
Davacı vekili, davacının desteği olan eşinin idaresindeki motosikletin kaza tarihini kapsar trafik sigortasının bulunmaması nedeniyle davalıya husumet yöneltmiş, davalı vekili ise, davacı yakınının idaresindeki motosikletin...

Devamını oku

01-11-2020 - 661

Sigorta Şirketine Başvuru Yapılırken Kasko Sigortası Olarak Nitelendirme Yapılması Ama Gerçekte ZMSS Olması Durumunda Geçerli Bir Başvuru Olduğu Hakkında
Dava dilekçesinde davalı Sigorta Şirketine husumet yöneltilirken her ne kadar anılan şirketin desteğin kullandığı aracın kasko poliçesini düzenlediği ileri sürülmüş ise de, yine dava dilekçesinde araç...

Devamını oku

01-11-2020 - 1158

Yol Zemininin Bozuk Olması Sebebiyle Tazminat İsteminde Görevli Mahkeme İdare Mahkemeleridir
Bozma ilamına uyularak yapılan yargılama sonunda, Yargı yolunun caiz olmaması nedeniyle dava şartı yokluğu nedeniyle davanın reddi gerekmektedir....

Devamını oku

01-11-2020 - 744

Trafik Kazası Sonucu Değer Kaybı ve Kazanç Kaybı İstemi
Araçta değer kaybı meydana geldiği, tamir süresince kazanç kaybına uğradığı, zararın tahsili amacıyla davalı aleyhine başlatılan icra takibine itiraz edildiğini ve takibin durduğunu belirterek itirazın iptali talebi...

Devamını oku

01-11-2020 - 521

Sigorta Şirketine Aleyhine İkame Edilen Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Davasında Görevli Mahkeme Asliye Ticaret Mahkemesidir
Mahkemece, iddia, savunma ve toplanan kanıtlara göre, mahkemenin görevsizliğine, karar kesinleştiğinde dosyanın istem halinde görevli ve yetkili Nöbetçi Asliye Ticaret Mahkemesine gönderilmesi gerekmektedir....

Devamını oku

08-11-2020 - 561

Sigorta Tahkimde Taraf Lehine Hükmedilecek Vekalet Ücreti
Dava, trafik kazasından kaynaklanan cismani zarara dayalı tazminat istemine ilişkindir. İlgili yasa hükümleri gereği -tarafların avukat ile temsil edildiği hallerde, taraflar aleyhine hükmedilecek vekâlet ücreti, her iki...

Devamını oku

08-11-2020 - 627

Destekten Yoksun Kalma Tazminatında Yetiştirme Giderinin Hesaplanması Gerekir
Hakem heyeti tarafından hükme esas alınan aktüerya bilirkişi raporunda; desteğin olay tarihinde 16 yaşında olduğu ve 22 yaşından itibaren yardım ve hizmet ederek destek olacağı kabul edilerek hesaplama yapılmış...

Devamını oku

08-11-2020 - 661

Kusur Raporları Arasındaki Çelişki Giderilmeden Hüküm Kurulamaz
Kaza nedeniyle düzenlenen kaza tespit tutanağında dava dışı firari sürücünün trafikte yasak ve kurallara uymamaktan, muteveffa Nurettinin ise tedbirsiz davranmaktan kusurlu olduğu belirtilmiştir. Hakem Heyetince alınan kusur raporunda ise...

Devamını oku

08-11-2020 - 561

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Davasında Hükmedilecek Vekalet Ücreti
Karar tarihinde yürürlükte olan AAÜT nin ilgili maddesine göre; Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde gösterilen hukuki yardımların konusu para veya para ile değerlendirilebiliyor ise avukatlık ücreti,...

Devamını oku

08-11-2020 - 1024

Sigorta Şirketinin Limitin Üzerinde Kalan Yargılama Gideri ve Vekalet Ücretinden Sorumluluğu Bulunmamaktadır
Somut olayda, davalı tarafından davadan önce davacıya 19.920,00 TL ödeme yapıldığı belirtilmiştir. Mahkemece alınan bilirkişi raporunda, davacının zararı 44.244,00 TL olarak hesaplanmıştır. Kaza...

Devamını oku

08-11-2020 - 421

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı İsteminde Temyiz Sınırı
Davalının trafik sigortacısı olduğu araçta yolcu olarak bulunan davacının desteği, davadışı araçla karıştığı trafik kazası neticesinde vefat ettiğini belirterek, destekten yoksun kalma tazminatının davalıdan tahsilini talep etmiştir. Davalı davanın reddini dilemiştir. Sigorta...

Devamını oku

08-11-2020 - 445

Motosiklette Yolcu Olarak Bulunan Küçüğün Tek Taraflı Kazada Yaralanması Sonucu Talep Edilen Tazminatın Hesabı
Davacı vekili, Sigorta şirketine zorunlu trafik sigortalı motorsiklette yolcu olan küçüğün tek taraflı trafik kazası sonucu geçici ve sürekli işgöremezliğe uğradığını beyanla, fazlaya dair hakları saklı kalmak kaydıyla maddi...

Devamını oku

08-11-2020 - 1174

Rögar Kapağının Araca Vermiş Olduğu Zarar Sonucu Tazminat İsteminde İdare Mahkemeleri Görevlidir
Dava hizmet kusuruna dayalı olarak açılmakla idari yargı yoluna tabi olduğundan dava şartı yokluğundan davanın usulden reddi gerekmektedir....

Devamını oku

08-11-2020 - 758

Tek Taraflı Kazada Yolcu Olarak Bulunan Kişinin Maddi Tazminat İstemi
Davacı, yolcu olarak bulunduğu, davalıya trafik sigortalı araçla meydana gelen tek araçlı trafik kazası nedeni ile yaralandığını belirterek fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla maddi tazminat talep etmiştir....

Devamını oku

08-11-2020 - 721

Maluliyet Derecesini Belirleyici Raporun Önemi
-Cismani Zarar Halinde Lazım Gelen Zarar ve Ziyan- başlığı altında düzenlenen ilgili maddesinde, bedensel zarara uğranılması nedeni ile talep edilebilecek zarar türleri belirtilmektedir. Haksız fiil sonucu çalışma gücü kaybının...

Devamını oku

08-11-2020 - 550

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Hesabında Desteğin Geliri Belirlenmelidir
Hükme esas alınan hesap raporunda, desteğin giderlerine dair banka hesap dökümleri mevcut ise de gider üzerinden gelir tahmini yapılamayacağı, dosyada müteveffanın gelirine dair belge bulunmadığı belirtilerek...

Devamını oku

08-11-2020 - 957

Destekten Yoksun Kalma Tazminatının Hesabında AGİ Ücretinin Aktif ve Pasif Dönemdeki Rolü
İncelemeye konu olayda, hükme esas alınan bilirkişi raporunda aktif ve pasif dönem ayrımı yapılmamış her iki dönem için de net asgari ücret üzerinden hesap yapılmıştır. Davacının aktif dönemine ilişkin tazminata esas geliri belirlenirken asgari geçim...

Devamını oku

08-11-2020 - 597

Ceza Mahkemesinin Kusur Değerlendirmesi Hukuk Hakimini Bağlamaz
Mahkemece; davacılar desteğinin ölümü ile sonuçlanan kazayı yapan ve davalı tarafından sigortalanan araç sürücüsünün kazada kusurunun olmadığı, ceza yargılaması kapsamında alınan trafik kusur...

Devamını oku

08-11-2020 - 483

Erkek Çocuklar İçin Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Belirleme Kriterleri
Destekten yoksun kalınacak sürenin, çocuklar için, yaşları, okuldaki eğitim durumları, içinde yaşadıkları sosyal ve ekonomik koşullar değerlendirilerek ayrı ayrı belirlenmesi, yüksek öğrenim yapacaklar ise, öğrenimlerinin sona erdiği tarih,...

Devamını oku

11-11-2020 - 602

İşçilik Alacaklarının Tahsili İsteminde Davanın Belirsiz Alacak Davası Olarak Açıldığı
İnceleme konusu olay değerlendirildiğinde; davacı vekili müvekkilinin davalıya ait iş yerinde 14.10.2006-27.03.2009 tarihleri arasında çalıştığını, günlük ücretinin 30,00TL olduğunu ileri sürerek bazı işçilik...

Devamını oku

11-11-2020 - 463

Trafik Kazasından Kaynaklanan Tazminat İstemi
İnceleme konusu olay bakımından davacının belirsiz tazminat alacağı davasına konu ettiği; aracında oluşan değer kaybının varlığının ve miktarının belirlenebilmesi, ancak yargılama sırasında delilerin toplanıp değerlendirilmesinden yani HMK ilgili maddesinde...

Devamını oku

11-11-2020 - 558

Eser Sahibinin Eser Alenileşmiş Olsa Dahi Tecavüzün Önlenmesini Ve Tecavüz Edenden Manevi Tazminatı Talep Edebileceği
Davalı gazetenin genel yayın yönetmeni ve sorumlu müdürünün Basın Kanununa göre üst düzey yönetici olmadıklarından husumet yöneltilemeyeceğinden bahisle haklarındaki davanın reddine karar verilmiş ise de, adı...

Devamını oku

13-11-2020 - 724

Güvenlik Sisteminin Çalışmaması Sebebiyle Yaşanan Hırsızlıktan Dolayı Doğan Zararın Tazmininde Görevli Mahkeme Tüketici Mahkemeleridir
İnceleme konusu uyuşmazlıkta, davacıya yönelik özel olarak üretilen ve mülkiyeti davacıya geçecek bir malzeme bulunmadığı, kurulan güvenlik sisteminin mülkiyetinin davalı şirkete ait olduğu, sözleşmedeki ağırlıklı...

Devamını oku

13-11-2020 - 488

İşçi Mobbingin Varlığı Konusunda Güçlü Deliller Gösterirse Artık İşveren Mobbing Olmadığını İspatlamalıdır
Dosyaya ibraz edilen yukarıda ayrıntısı verilen bilgi ve belgeler ile diğer tüm deliller birlikte değerlendirildiğinde; davacı işçinin performans düşüklüğünün ispatlanamaması, elektronik posta...

Devamını oku

15-11-2020 - 779

AİDS Bulaştırması Sebebiyle Bulaştıranın Mirasçıları Aleyhine Maddi ve Manevi Tazminat Davası Açılabilir
Davacı, eşi olan davalıların miras bırakanı tarafından kendisine AİDS hastalığının bulaştırıldığını ileri sürülerek maddi ve manevi tazminat isteminde bulunmuş; mahkemece, davanın kanıtlanmadığı gerekçesiyle yazılı biçimde ret kararı...

Devamını oku

15-11-2020 - 526

Fazladan İstenen Ödeneğin Yine Davacı Milli Eğitim Bakanlığı Bütçesinden Karşılanması Gereken Okulun Sair İhtiyaç Kalemleri İçin Kullanıldığı Anlaşılmakla Davalı Okul Müdürünün Tazminat Sorumluluğu Yoktur
Davalı kusurlu ve hukuka aykırı bir fiil ile davacı kurumdan 45 ton yerine 85 ton kömür ödeneği istemiş ve bedelini de fatura ettirmiş ise de, fazladan istenen ödeneğin yine davacının bütçesinden karşılanması gereken okulun sair ihtiyaç...

Devamını oku

15-11-2020 - 756

Eleştiri Sınırlarının Aşılması Halinde Kişilik Haklarının Zarar Gördüğü
Dava konusu basın açıklamasında yer alan beyanlar bir bütün olarak incelendiğinde; İşçi Partisi Genel Başkanı olan davalı tarafından kamu görevlisi bulunan davacının, Hırant Dink cinayetini işleyen ekibi örgütleyen...

Devamını oku

15-11-2020 - 760

Haber Verildiği Andaki Beliriş Biçimine Göre Görünür Gerçeklik Kapsamında İse Hukuka Uygun Kabul Edilmelidir
Basının maddi gerçekliği araştırmak ve kanıtlamak yükümlülüğü bulunmamaktadır. Haber, verildiği andaki beliriş biçimine göre görünür gerçeklik kapsamında ise hukuka uygun kabul edilmelidir. İnceleme konusu...

Devamını oku

15-11-2020 - 975

İrade Sakatlığı İle İstifa Ettiğini İddia Eden İşçi Bu İddiasını İspatlamalıdır
Taraflar arasında davacının kıdem tazminatını hak edip hak etmediği hususunda uyuşmazlık vardır. Dosya kapsamından davacı işçinin iş akdi katılım bankası olan davalı işverene sunduğu dilekçenin işleme...

Devamını oku

15-11-2020 - 652

Fazla Çalışma Yapıldığının İspatı Vasıtaları
Fazla çalışmaların yazılı delil yerine tanık beyanlarına dayalı olarak hesaplanması halinde, işçinin normal mesaisinin üzerine sürekli olarak aynı şekilde fazla çalışması mümkün olmadığından, hastalık mazeret izin...

Devamını oku

15-11-2020 - 493

İşçi İstifasının İrade Fesadına Uğradığını İddia Ediyorsa İspat Etmesi Gerekir
Davacı, feshin geçersizliğine, işe iadesine ve yasal sonuçlarına hükmedilmesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiştir. Davacı, fesih işlemleri esnasında davalı işveren...

Devamını oku

15-11-2020 - 497

İş Sözleşmesi Baskı İle İmzalanan İstifa Dilekçesi İle Sonlanan İşçinin Kıdem Ve İhbar Tazminatına Hak Kazanacağı
Davacı işçi, iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı neden olmaksızın feshedildiğini ileri sürerek ihbar ve kıdem tazminatı isteklerinde bulunmuş, davalı işveren davacı işçinin imzasını taşıyan istifaya dayanmıştır....

Devamını oku

15-11-2020 - 547

İtirazın İptali Davasında İcra İnkar Tazminatına Hükmedilmesinde Hakkın Tartışmalı Olmaması Gerektiği
Haftalık 45 saatlik çalışma aşılmadığından sadece gece çalışmasından kaynaklı haftalık 9 saatlik fazla mesai çalışması ise bu çalışmanın normal kısmı aylık ücret içerisinde ödendiğinden sadece zamlı ödemesi...

Devamını oku

15-11-2020 - 529

Ödenmeyen Fazla Mesai Ücreti Bulunması Halinde İşçinin Özel Sebepler İle Sözleşmeyi Feshetmesi Durumunda da Kıdem Tazminatına Hak Kazanacağı
Deniz İş Kanunu hem günlük (8 saat) hem haftalık (48 saat) çalışma süresinin aşılmasını fazla saatlerle çalışma olarak kabul etmiştir. Gemi işvereni donatan, donatma iştiraki veya onun vekili kaptan, fazla saatlerle...

Devamını oku

15-11-2020 - 627

9 Yıl Sonra Açılan Davada İstifa Dilekçesine İlişkin İrade Fesadına Dayanılamayacağı
Yargıtay uygulamasında; istifa dilekçesinde her hangi bir nedene dayanılmadığı hallerde kısa süre içerisinde açılan davalarda, dava dilekçesinde haklı fesih nedenlerinin ileri sürülebileceği ve haklı fesih nedeninin...

Devamını oku

15-11-2020 - 540

Belirsiz Alacak Davasında Zamanaşımı
Dava belirsiz alacak davası olup alacağın tamamı bakımından dava tarihi itibariyle zamanaşımı kesilmiştir. Yargılama sırasında alacak miktarının belirlenmesinden sonra yapılan talep artışı üzerine davalı tarafın...

Devamını oku

15-11-2020 - 401

Emeklilik Nedeniyle İş Sözleşmesi Sona Erdiğinde Ödenen Kıdem Tazminatının İşverene Geri Ödendiği İddiasının Araştırılmasının Gerektiği
Davacının emeklilik nedeniyle sona eren ilk dönem çalışması sonunda kıdem tazminatının davacıya ödendiği dosyadaki banka dekontu ve taraf beyanlarıyla sabittir. Ancak yapılan bu ödemenin aynı gün davalı...

Devamını oku

15-11-2020 - 692

İkamet Adresinin Değişmesinin Haklı Fesih Nedeni Olmadığı
Dosyada mevcut davacı adına imza taşıyan el yazılı ... ilçesindeki kırtasiyeden gönderildiği anlaşılan 05.08.2014 tarihli faks içeriğinde aynen -Sayın ..., bilindiği üzere ikametgahımın değişmesi nedeniyle zorunlu...

Devamını oku

15-11-2020 - 512

Kıdem Tazminatının Ödenmesi Durumunda Haklı Fesih Yapıldığına İlişkin Savunma Yapılamaz
İnceleme konusu dosyada feshe konu olay irdelendiğinde; davalı taraf feshe ilişkin savunmasını, davacının işyerinde bulunan bir kadınla ilişkisi nedeni ile yönetimle tartıştığı, kendi departmanında bulunan işçileri...

Devamını oku

19-11-2020 - 654

Arabuluculuğa Tabi Olmayan Bir Dava İle Birlikte Açılan Tahsil Davası da Arabuluculuk Dava Şartına Tabi Değildir
Davanın Türk Ticaret Kanununa eklenen 5/A maddesinin yürürlüğe girmesinden sonra açıldığı uyuşmazlık konusu değildir. Maddeye göre, Türk Ticaret Kanununun 4. maddesinde ve diğer kanunlarda belirtilen ticari davalardan, konusu bir miktar paranın ödenmesi olan alacak ve...

Devamını oku

19-11-2020 - 436

İmzanın Keşideciye Ait Olmaması Durumunda Alacaklı Lehtar Ağır Kusurlu Olup, Aleyhine Tazminat ve Para Cezasına Hükmedilmelidir
İnceleme konusu olayda, takip dayanağı olan bonoda alacaklı lehtar olup, borçlunun ise keşideci olduğu görülmektedir. Bu durumda, lehtar ile imzaya itirazı kabul edilen keşideci doğrudan ilişki içinde...

Devamını oku

21-11-2020 - 475

Kıdem Tazminatının Tamamı Haczedilebilir
Mahkemece, haciz müzekkeresinde yalnızca tazminat ibaresi geçtiğinden, haczi talep olunan tazminatın kıdem tazminatı olup olmadığının araştırılarak oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir....

Devamını oku

22-11-2020 - 487

Tatil İçin Katalogda Seçilenden Farklı Oda Tahsisi ve Saatlerce Bekletilerek Başka Otelde Kalmak Zorunda Kalınması Manevi Tazminatı Gerektirir
Katalogda beğendiği otelde deniz manzaralı oda ayırttığını, tatil zamanı geldiğinde kendilerine ayrılan odanın otelin başka bir yerleşkesinde olduğu, deniz görmediğinin anlaşıldığını karısı ve çocuğu ile saatlerce...

Devamını oku

23-11-2020 - 620

22.07.2020 Tarihli Yasa Değişikliği Sebebi İle Yargıtay Bozmasından Sonra Tahkikata İlişkin Bir İşlem Yapılması Halinde Islah Yapılabilecektir
22.07.2020 yürürlük tarihli 7251 sayılı Kanun ile değişen 6100 sayılı HMK nın 177/2.maddesi ile Yargıtayın bozma kararından sonra tahkikata ilişkin bir işlem yapılması halinde, tahkikat sona erinceye kadar da ıslah yapılabileceğine...

Devamını oku

29-11-2020 - 573

Motosiklet Kazasından Kaynaklanan Maddi Tazminat İsteminde Kask Takmamanın Tazminata Etkisi
Desteğin kasksız şekilde nizamlara aykırı ve kendi can emniyetini tehlikeye atacak şekilde yolculuk yapması ise sürüş kusurlarından olmayıp, hakim tarafından tazminattan indirim sebebi olarak kabul edilmelidir. Yolculuk yapmaya uygun olmayacak...

Devamını oku

29-11-2020 - 823

Trafik Kazasından Kaynaklanan Cismani Zarar Nedeniyle Maddi Ve Manevi Tazminat İsteminde Vekalet Ücreti
Davacılar arasında zorunlu dava arkadaşlığı bulunmadığı, aralarında ihtiyari dava arkadaşlığı bulunanların usul ekonomisi ilkesi dikkate alınarak birlikte dava açtıkları durumda da esasen birden fazla dava...

Devamını oku

29-11-2020 - 440

Yaralamalı Trafik Kazası Nedeniyle Maddi Tazminat Ve Rücuen Tazminat Taleplerinde Islah Harcı
Asıl dosya davacısına maluliyet nedeniyle ödeme yapan Güvence Hesabının asıl dosya davacısı ve birleşen dosya davalısına ödeme yaptığı tarih itibariyle rücu borçlusu olan davalı temerrüde düşmüş olup, faiz başlangıç tarihinin...

Devamını oku

12-12-2020 - 564

Davanın Konusuz Kalması Sebebiyle Davanın Esası Hakkında Bir Karar Verilmesine Gerek Bulunmayan Durumlarda, Hakimin Davanın Açıldığı Tarihteki Tarafların Haklılık Durumuna Göre Yargılama Giderlerine Hükmedeceği
Dava konusu tazminat alacaklarının davanın açılmasından sonra ödendiği yapılan yargılama sonunda belirlendiğine göre; mahkemece davanın açılmasından sonra ödenerek konusuz kalan kısım reddedilmiş gibi bu...

Devamını oku

29-11-2020 - 587

Trafik Kazası Sonucu Maddi Ve Manevi Tazminat İsteminde Bilirkişi Raporları
Ceza yargılamasında Adli Tıp Kurumu ve İTÜ trafik kürsüsünden alınan kusur raporlarında ise davalı sürücü kusursuz bulunmuş olup bu raporlar esas alınarak davalı sürücünün beraatine karar verilmiş ve hüküm Yargıtayın ilgili dairesi tarafından...

Devamını oku

29-11-2020 - 630

Trafik Kazası Nedeniyle Maddi Ve Manevi Tazminat İstemi
İnceleme konusu olayda davacı küçük Tacettinin yaralanıp geçici iş göremediğinden bahisle de maddi tazminat isteminde bulunulmuştur. Davacı Tacettin kaza tarihinde 14 yaşında olup hükme esas alınan maluliyet raporuna göre davacı küçüğün sürekli...

Devamını oku

29-11-2020 - 637

Trafik Kazası Nedeniyle Destekten Yoksun Kalma Tazminatı İsteminde Zarar Görenin Çokluğu Halinde Garameten Ödeme İlkesinin Geçerli Olacağı
Garameten ödeme ilkesi; bir rizikonun gerçekleşmesi ile zarar görenlerin birden fazla olması ve tazminat alacaklarının da sigorta sözleşmesinde öngörülen sigorta bedelinden fazla olduğu hallerde, zarar...

Devamını oku

29-11-2020 - 459

Ölüm Ve Cismani Zarar Nedeniyle Açılan Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Ve Manevi Tazminat Davası
Mahkemece maddi-manevi tazminat taleplerinden kabul edilen miktara göre ayrı ayrı karar ve ilam harcı belirlenerek sigorta şirketinin maddi tazminat talebi hakkında karar ve ilam...

Devamını oku

29-11-2020 - 387

Trafik Kazası Sonucu Oluşan Cismani Zarar Nedeni İle Maddi Tazminat İsteminde Net Gelirin Tespit Edilmesi Gerektiği
Mahkemece hükme esas alınan bilirkişi raporunda davacıların gelirine ilişkin belge sunulmadığı için en az asgari ücret düzeyinde gelir elde edeceği kabul edilerek hesaplama yapılmıştır. Davacı vekilinin iddiasına göre...

Devamını oku

29-11-2020 - 861

Trafik Kazası Nedeniyle Destekten Yoksun Kalma Tazminatı İsteminde Zarar Görenin Birden Fazla Olması Halinde Garameten Paylaştırma Yapılacağı
Kazada ölen kişinin destek talep hakkı olan anne babası ve tüm hak sahiplerinin belirlenmesinden sonra; Bafra 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin dosyası getirtilerek hak sahibi durumuna göre hesaplama yapan...

Devamını oku

29-11-2020 - 696

Trafik Kazası Sonucu Oluşan Cismani Zarar Nedeniyle İşgöremezlik Tazminatı Ve Manevi Tazminat İstemi
Mahkemece; davacı tarafın dava dilekçesi ile talep ettiği 3.000,00 TL lik bedelin ne kadarının maddi tazminat ve ne kadarının manevi tazminat olduğu, bildirilecek toplam manevi tazminattan her bir davacı için...

Devamını oku

29-11-2020 - 741

Trafik Kazasından Kaynaklanan Tazminat İsteminde Çelişkili Kısımların Giderilmesi Gerektiği
Mahkemece estetik cerrahından alınan rapora göre, davacının yüzündeki sabit eser niteliğindeki basit iz için cerrahi tedavi gerekli olmayacağı, sağ diz anteriorundaki mevcut olan skarların yapılacak bir skar revizyonu...

Devamını oku

29-11-2020 - 579

Tek Taraflı Trafik Kazası Sonucu Sakatlık Sebebi İle Tazminat Talebi
Davacı vekili, davalı şirkete trafik sigortalı araç içinde yolcu olan davacının tek taraflı trafik kazası sonucu sakatlandığını, kazanın oluşmasında davacının kusurunun bulunmadığını belirterek, maddi tazminatın...

Devamını oku

29-11-2020 - 435

Trafik Kazasından Kaynaklanan Cismani Zarar Nedeniyle Maddi Tazminat İsteminde Hatır Taşıması
İnceleme konusu olayda davacının yolcu olarak bulunduğu motor sürücüsünün trafik kazası tespit tutanağına göre sürücü belgesinin olmadığı ve ayrıca ceza dosyası içeriğine göre de 117 mg/dl alkollü olduğu ayrıca; Adli Tıp...

Devamını oku

29-11-2020 - 690

Trafik Kazasından Kaynaklanan Manevi Tazminat İsteminde Hükmolunacak Miktarın Tayininde Gözönüne Alınacak Kriterler
Hakimin özel halleri göz önünde tutarak manevi zarar adı ile hak sahibine verilmesine karar vereceği bir para tutarı adalete uygun olmalıdır. Manevi tazminat, zarara uğrayanda, manevi huzuru gerçekleştirecek ve...

Devamını oku

29-11-2020 - 837

Trafik Kazası Sonucu Oluşan Maluliyet Nedeniyle Maddi Tazminat İsteminde Feragatin Sonuçları
İnceleme konusu olayda davacı yan davalılardan sürücü hakkındaki tazminat taleplerinden feragat etmiş, bu davalı yönünden karar verilmesine yer olmadığına karar verilmiştir. Zarara sebebiyet veren sürücü, işleten ve ZMSS...

Devamını oku

29-11-2020 - 792

Trafik Kazası Sonucu Oluşan Cismani Zarar Nedeniyle, İşgöremezlik Tazminatı Ve Bakıcı Gideri İsteminde Raporlar Arasındaki Çelişkinin Giderilmesi Gerektiği
İnceleme konusu olayda; kaza neticesinde davacının maruz kaldığı yaralanmaya ilişkin olarak maluliyet oranının tespiti bakımından alınan, Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığının...

Devamını oku

29-11-2020 - 783

Trafik Kazası Sonucu Oluşan Cismani Zarar Nedeniyle İşgöremezlik Tazminatı İsteminde Zararın Kapsamının Belirlenmesi İçin Maluliyetin Varlığı Ve Oranının Doğru Biçimde Belirlenmesi Gerektiği
Kazayla ilgili eksik kalan tedavi evrakları celbedildikten sonra, yukarıda belirtilen açıklamalar ışığında ve olay tarihi itibariyle yürürlükte olan Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri...

Devamını oku

29-11-2020 - 689

Trafik Kazası Sonucu Araçta Meydana Gelen Hasar Sebebi İle Maddi Tazminat İstemi
Davacı vekili, aracın kazası sebebi ile müvekkilinin araç kiralamak zorunda kaldığını açıklayıp araç mahrumiyeti bedelinin tahsiline karar verilmesini talep etmiş, mahkemece aracın pert-total olduğu gerekçesi ile bu...

Devamını oku

29-11-2020 - 514

Trafik Kazası Nedeniyle Destekten Yoksun Kalma Tazminatı İsteminde Hatır Taşıması Savunmasında Bulunulduğu
Hatır taşımasından ya da kullanmadan söz edebilmek için yaralanan ya da ölen karşılıksız taşınmış olmalıdır. Taşınan veya kullananın yararının söz konusu olduğu durumda hatır taşıması ilişkisi gündeme...

Devamını oku

29-11-2020 - 628

Trafik Kazası Sonucu Yaralanma Nedeniyle Maddi Ve Manevi Tazminat İsteminde Görevli Mahkeme
Dava tarihi itibarı ile yürürlükte bulunan Türk Ticaret Kanununun ilgili maddesi gereği her iki tarafın ticari işletmesi ile ilgili olup olmadığına bakılmaksızın Türk Ticaret Kanununda düzenlenen hususlar ticari...

Devamını oku

29-11-2020 - 450

Trafik Kazası Nedeniyle Maddi Ve Manevi Tazminat İsteminde Hatır Taşıması Nedeniyle İndirim Yapıldığı
Hatır taşımasından ya da kullanmadan söz edebilmek için yaralanan ya da ölen karşılıksız taşınmış olmalıdır. Taşınan veya kullananın yararının söz konusu olduğu durumda hatır taşıması ilişkisi gündeme...

Devamını oku

29-11-2020 - 573

Trafik Kazası Sonucunda Oluşan Cismani Zarar Nedeniyle Manevi Tazminat İsteminde Hükmolunacak Miktarın Tayini
Manevi tazminat zenginleşme aracı olmamakla beraber, bu yöndeki talep hakkındaki hüküm kurulurken olay sebebiyle duyulan acı ve elemin kısmen de olsa giderilmesi amaçlanmalı ve bu sebeple tarafların sosyal ve...

Devamını oku

29-11-2020 - 444

Trafik Kazasında Ölenin Yakınlarının Maddi Ve Manevi Tazminat İsteminde Miktar
Mahkemece; raporu düzenleyen mali müşavir serbest muhasebeci bilirkişiden, desteğin gerçek gelirin net biçimde saptanması için; vergi mükellefi olarak iş yeri işleten desteğin vefatından sonra bayiliğin mirasçıları tarafından devam edilip...

Devamını oku

29-11-2020 - 719

Trafik Kazası Nedeniyle Destekten Yoksun Kalma Tazminatını İsteminde Yaş Ve Eğitim Durumunun Etkileri
İnceleme konusu olayda; desteğin çocukları olan davacıların, desteğin vefat tarihinde ölçüt alınan yaşların üzerinde oldukları (en küçük çocuk olan davacı 25 yaşında) anlaşılmakla, destekten yoksun kalma tazminatı taleplerinin bu gerekçe ile reddi...

Devamını oku

29-11-2020 - 705

Trafik Kazası Nedeniyle Maddi Tazminat İsteminde Yargılama Giderlerinin Paylaştırılması Esasları
Mahkemece -... olmak üzere toplam 1.850,40 TL yargılama giderinden davanın kabulüne tekabül eden davalıdan alınarak, davacıya verilmesine,- karar verilmiş ise de, yargılama giderlerinin kabul ve red oranına göre...

Devamını oku

29-11-2020 - 535

Trafik Kazasından Kaynaklanan Maluliyet Tazminatı İstemi
İnceleme konusu olayda, davalı şirket vekili tarafından temyiz dilekçesi ve ekinde ödeme belgesi sunulmuş olup bu belgelere göre, dava açıldıktan sonra davacı tarafa tazminat ödemesi olarak 17.686,38 TL ödeme yapıldığı, ödemenin sehven...

Devamını oku

29-11-2020 - 386

Trafik Kazasından Kaynaklanan Destekten Yoksun Kalma Tazminatı İle Manevi Tazminat İstemi
Davalıların tahsiline karar verilen bakiye ilam harcının Hazine yararına hüküm altına alınması gerekirken, hatalı biçimde davacı yararına hüküm altına alınması doğru değil bozma sebebi ise de; bu husustaki yanılgıların...

Devamını oku

29-11-2020 - 631

Ölümlü Trafik Kazası Nedeniyle Maddi Ve Manevi Tazminat İsteminde Miktar
İnceleme konusu olayda; davacının desteği kaza tarihinde 12 yaşındadır. Mahkemece hükme esas alınan hesap raporunda davacı babanın destek payları; müteveffanın askerlik dönüşü 21,5-24 yaş aralığında %25,...

Devamını oku

29-11-2020 - 749

Manevi Menfaatin Bulunduğu Akrabalar Arasındaki Taşımada Hatır Taşıması İndirimi Yapılamaz
İnceleme konusu olayda; davacının, dava dışı sürücünün eşi olduğu, olay günü de davacının, sürücünün aracında yolculuk ettiği sırada trafik kazasının meydana geldiği ve davalıların hatır indirimi savunmasında bulunmadığı anlaşılmıştır. Maddi ve manevi...

Devamını oku

29-11-2020 - 449

Trafik Kazası Nedeniyle Maddi Tazminat İsteminde Bilirkişi Raporları Arasındaki Çelişkinin Giderilmesi Gerektiği
Haksız fiil sonucu çalışma gücü kaybının olduğu iddiası ve buna yönelik bir talebinin bulunması halinde, zararın kapsamının belirlenmesi açısından maluliyetin varlığı ve oranının belirlenmesi gerekmektedir. Üniversite Adli Tıp Ana Bilim Başkanlığı...

Devamını oku

29-11-2020 - 653

Trafik Kazası Sonucu Ölüm Nedeniyle Destekten Yoksun Kalma Tazminatı İsteminde Müteveffanın Gelirinin Belirlenmesinin Önemli Olduğu
Destekten yoksunluk zararının hesabında müteveffanın gelirinin belirlenmesi, tazminatın doğru tespitinde önemli bir yer tutmaktadır. Davacı taraf, desteğin muhasebe müdürü olarak çalıştığını ve aylık gelirinin...

Devamını oku

29-11-2020 - 529

Trafik Kazası Sonucu Ölüm Nedeniyle Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Ve Manevi Tazminat İsteminde Miktarın Tespiti
Borçlar Kanununun ilgili maddesi hükmüne göre hakimin özel halleri göz önünde tutarak manevi zarar adı ile hak sahibine verilmesine karar vereceği bir para tutarı adalete uygun olmalıdır....

Devamını oku

29-11-2020 - 612

Ölümlü Trafik Kazası Nedeniyle Ölenin Yakının Destekten Yoksun Kalma Tazminatı İstemi
İnceleme konusu olayımızda; hükme esas alınan aktüer bilirkişi raporunda, davacının pasif dönem hesabında AGİ eklenerek asgari ücret üzerinden hesaplama yapılması doğru görülmemiştir. O halde, mahkemece...

Devamını oku

29-11-2020 - 587

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı İsteminde Zarar Gören Üçüncü Kişi Sıfatı
Davacının talebi ve iddia ettiği zarar, ölenin mirasçısı sıfatına değil, destekten yoksun kalan üçüncü kişi sıfatlarına dayanmaktadır. Davacının, zarar gören 3. kişi sıfatına dayanan zarar giderim talebi nedeniyle, davacının desteğinin kazadaki kusurunun davacıya...

Devamını oku

29-11-2020 - 380

Trafik Kazasından Kaynaklanan Cismani Zarar Nedeniyle Maddi Ve Manevi Tazminat İsteminde İspat Yükü
Mahkemece, davacının maluliyetine ilişkin Adli Tıp kurumundan rapor alınması gerektiği, ancak davacının muhtıra çıkartılmasına rağmen, Adli Tıp kurumundan rapor alınması için kuruma başvurmadığı, bu...

Devamını oku

29-11-2020 - 591

Desteğin Muhtemel Yaşam Süresinin Hesaplanmasında Population Masculine Et Feminine (Pmf 1931) Tablosunun Esas Alınması Gerektiği
Manevi tazminat zenginleşme aracı olmamakla beraber, bu yöndeki talep hakkındaki hüküm kurulurken olay sebebiyle duyulan acı ve elemin kısmen de olsa giderilmesi amaçlanmalı ve bu sebeple tarafların sosyal ve...

Devamını oku

29-11-2020 - 425

Trafik Kazasından Kaynaklanan Destekten Yoksun Kalma Tazminatı İsteminde Tazminatın Belirlenme Ölçütleri
Davacı taraf, trafik kazası sonucu eşinin vefat etmesi nedeniyle destekten yoksun kalma tazminatı talep etmiş, buna göre de bilirkişi tarafından TRH 2010 kadın yaşam tablosu dikkate alınarak davacının kaza tarihinden sonraki muhtemel...

Devamını oku

29-11-2020 - 764

Trafik Kazasından Kaynaklanan Manevi Tazminat İstemi
İnceleme konusu olayda davalı vekili tarafından dosyaya sunulmuş olan teslim tesellüm belgesine göre ileride muhtemel açılacak olan manevi tazminat davasına mahsuben davalı sürücünün babası tarafından davacıya para ödendiğine ilişkin suret...

Devamını oku

29-11-2020 - 468

Trafik Kazasından Kaynaklanan Cismani Zarar Nedeniyle Karşı Aracın Trafik Sigortacısından Maddi Tazminat İsteminde Kesin Süreye İlişkin Ara Kararının Hiçbir Duraksamaya Yer Vermeyecek Biçimde Açık Olması Gerektiği
Davacı, söz konusu kazada yaralanma nedeniyle, karşı aracın trafik sigortacısı davalıdan maddi tazminat talep etmektedir. Mahkemece davacı vekiline, 07.03.2013 tarihli duruşmada, -Ç.Ü Adli tıp Anabilim dalı...

Devamını oku

29-11-2020 - 622

Trafik Kazası Nedeniyle Maddi Tazminat İsteminde Hatır Taşıması Nedeniyle İndirim Yapılması Gerektiği
Davaya konu trafik kazasında, dava dışı araç sürücüsü ceza dosyasındaki ifadesinde; olay günü Fatsa İlçesinden, Korgan İlçesinde kurulan pazara gitmek üzere yola çıktığını, yola çıkarken Fatsa da ikamet eden ve seyyar piyangoculuk yapan arkadaşı davacıyı da...

Devamını oku

29-11-2020 - 501

Trafik Kazası Sonucunda Oluşan Cismani Zarar Nedeniyle Maddi Tazminat İsteminde Hatır Taşıması
İnceleme konusu olayda; davalı vekili tarafından hatır taşıması savunmasında bulunulmuş, mahkemece araca davacının diğer yolcu ile birlikte arkadaş grubu olarak bindikleri gerekçe gösterilerek hatır taşımacılığı...

Devamını oku

29-11-2020 - 640

Trafik Kazası Nedeniyle Manevi Tazminat İsteminde Miktar
Borçlar Kanununun ilgili maddesindeki hükme göre hakimin özel halleri göz önünde tutarak manevi zarar adı ile hak sahibine verilmesine karar vereceği para tutarı adalete uygun olmalıdır. Hükmedilecek bu para, zarara uğrayanda manevi huzuru...

Devamını oku

29-11-2020 - 599

Trafik Kazası Sonucu Ölüm Nedeniyle Destekten Yoksun Kalma Tazminatı İstemi
Mahkemece; zarar gören 3. kişi konumunda olan davacının maddi zararının belirlenmesinde, desteğin kazadaki kusurunun davacılara yansımayacağı; Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddesindeki müteselsil sorumluluk ilkesinin sonucu olarak, kazaya karışan karşı araç...

Devamını oku

29-11-2020 - 387

Trafik Kazası Nedeniyle Maddi Ve Manevi Tazminat İsteminde Yargı Yolu
Mahkemece, hizmet kusuruna dayanılarak aleyhe açılan bu davada adli yargının yargı yolu bakımından görevsiz bulunması nedeniyle davanın yargı yolu caiz olmadığından dava şartı yokluğu nedeniyle usulden reddine karar verilmesi gerekirken,...

Devamını oku

01-12-2020 - 552

Trafik Kazası Sonucu Meydana Gelen Araç Değer Kaybı Masrafına Yönelik Maddi Tazminat İstemi
Hükme esas alınan bilirkişi raporunda araçtaki değer kaybının tespiti, Yargıtayca değer kaybının belirlenmesi hususunda esas alınan, aracın kaza tarihindeki hasar görmemiş 2. el piyasa değeri ile kazadan sonra...

Devamını oku

01-12-2020 - 591

Trafik Kazasından Kaynaklanan Ölüm Nedeniyle Destekten Yoksun Kalma Tazminatı İsteminde Sorumluluk
Zorunlu mali sorumluluk sigortasının; motorlu bir aracın karayolunda işletilmesi sırasında, bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına veya bir şeyin zarara uğramasına neden olması halinde, o aracı işletenin, zarara...

Devamını oku

01-12-2020 - 536

Trafik Kazası Nedeniyle Manevi Tazminat İstemi
Maluliyete ilişkin alınacak raporlar kaza tarihi 11.10.2008 tarihinden önce ise Sosyal Sigorta Sağlık İşlemleri Tüzüğü, 11.10.2008 tarihi ile 01.09.2013 tarihleri arasında Çalışma Gücü Ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği,...

Devamını oku

01-12-2020 - 587

Trafik Kazası Sonucunda Ölüm Nedeniyle Maddi Ve Manevi Tazminat İsteminde Miktar
Manevi tazminat zenginleşme aracı olmamakla beraber, bu yöndeki talep hakkındaki hüküm kurulurken olay sebebiyle duyulan acı ve elemin kısmen de olsa giderilmesi amaçlanmalı ve bu sebeple tarafların sosyal ve ekonomik...

Devamını oku

01-12-2020 - 707

Trafik Kazası Sonucunda Meydana Gelen Ölüm Nedeniyle Maddi Ve Manevi Tazminat İstemi
İnceleme konusu olayda, davalı kazaya karışan otobüsün hem Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk sigortacısı, hem de İMMS sigortacısı olup; birleşen dosyada, davacı vekili, davalı Şirketinin poliçe limiti dahilinde...

Devamını oku

01-12-2020 - 439

Zarar Gören Üçüncü Kişinin Trafik Kazasından Kaynaklanan Destekten Yoksun Kalma Tazminatı İstemi
İnceleme konusu olayda, davacıların desteği ...nın sevk ve idaresindeki aracın karıştığı tek taraflı kaza sonucu hayatını kaybettiğinden, davacılar destekten yoksun kalma tazminatı talep etmişlerdir. Davacılar taleplerinin niteliği gereği,...

Devamını oku

01-12-2020 - 638

Kasko Sigorta Sözleşmesinden Kaynaklanan Tazminat İstemi
Taraflar arasında güven ve iyiniyet esasına dayanan sigorta sözleşmelerinde, gerek sigortalının gerekse sigortacının haklarını kullanırken ve yükümlülüklerini yerine getirirken iyiniyetle hareket etmesi; rizikonun gerçekleşmesinden sonra doğru ihbar...

Devamını oku

01-12-2020 - 598

Ölümlü Ve Yaralamalı Trafik Kazası Nedeni İle Maddi Ve Manevi Tazminat İsteminde Zararın Kapsamının Belirlenmesi Gerektiği
Haksız fiil sonucu çalışma gücü kaybının olduğu iddiası ve buna yönelik bir talebinin bulunması halinde, zararın kapsamının belirlenmesi açısından maluliyetin varlığı ve oranının belirlenmesi gerekmektedir. Söz...

Devamını oku

01-12-2020 - 631

Trafik Kazası Sonucu Yaralanmadan Kaynaklanan Maddi Tazminat İsteminde Maluliyet Oranları Arasında Aşırı Fark Bulunması Hali
Mahkemece maluliyet raporları oranında aşırı fark bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş ise de yapılan araştırma inceleme hüküm vermeye yeterli değildir. Mahkemece, davacının kaza nedeniyle meydana gelen işgücü...

Devamını oku

01-12-2020 - 423

Trafik Kazasından Kaynaklanan Cismani Zarar Nedeniyle Maddi Ve Manevi Tazminat İsteminde Vekalet Ücreti
Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin ilgili maddesine göre de -Davanın kısmen reddi durumunda, karşı taraf vekili yararına Tarifenin üçüncü kısmına göre hükmedilecek ücret, davacı vekili lehine belirlenen ücreti...

Devamını oku

01-12-2020 - 524

Trafik Kazası Nedeniyle Maddi Ve Manevi Tazminat İsteminde Hükmün İçeriği
Yargılamadan önce başvurulan delil tespitinde sarfedilen yargılama giderleri hakkında yargılama sonucunda karar verilmesi gerekmektedir. Davacı vekili Sulh Hukuk Mahkemesi Değişik İş numaralı dosyasında yapmış olduğu yargılama...

Devamını oku

01-12-2020 - 652

Trafik Kazası Nedeni İle Destekten Yoksun Kalma Tazminatı İsteminde Destek Paylarının Belirlenmesinde Yaşın Önemi
İnceleme konusu olayda, destek evli ve 5 çocuklu olarak vefat etmiştir. Olayda; mahkemece hükme esas alınan hesap bilirkişisi raporunda, desteğin 7, 2 ve 0 yaşındaki kızlarına 18 yaşına kadar destek olacağı kabul edilerek hesaplama...

Devamını oku

01-12-2020 - 815

Kasko Sigorta Poliçesinden Kaynaklanan Rücuen Tazminat İstemine İlişkin İtirazın İptali Davası
İnceleme konusu olayda, davalının davacıya (davanın halefiyete dayalı olarak açıldığı gözetildiğinde davacının sigortalısına) karşı sorumluluğu, yasadan (K.T.K. Ve B.K.) kaynaklanan müteselsil...

Devamını oku

01-12-2020 - 426

Trafik Kazası Sonucunda Ölüm Nedeniyle Ödenen Tazminatın Rücuen Tahsili İsteminde Sorumluluk
Mahkeme gerekçesinde, müştereken ve müteselsilen sorumlu olan davalıların ödenen tazminattan yarı yarıya sorumlu olacakları belirtilmiş ve davalılar davacı yanca ödenen toplam tutarın yarısı...

Devamını oku

05-12-2020 - 693

Trafik Kazası Sonucunda Yaralanma Nedeniyle Maddi Ve Manevi Tazminat İsteminde Hükmolunacak Miktar
Manevi tazminat zenginleşme aracı olmamakla beraber, bu yöndeki talep hakkındaki hüküm kurulurken olay sebebiyle duyulan acı ve elemin kısmen de olsa giderilmesi amaçlanmalı ve bu sebeple tarafların sosyal ve...

Devamını oku

05-12-2020 - 707

Trafik Kazası Sonucunda Yaralanma Nedeniyle Manevi Tazminat İsteminde Hükmolunacak Miktarın Takdiri
Manevi tazminat zenginleşme aracı olmamakla beraber, bu yöndeki talep hakkındaki hüküm kurulurken olay sebebiyle duyulan acı ve elemin kısmen de olsa giderilmesi amaçlanmalı ve bu sebeple tarafların sosyal ve ekonomik durumları ile...

Devamını oku

05-12-2020 - 643

Trafik Kazası Nedeniyle Maddi Tazminat İsteminde Maluliyet Raporları Arasındaki Çelişkinin Giderilmesi Gerektiği
Maluliyete ilişkin alınacak raporlar kaza tarihi 11.10.2008 tarihinden önce ise Sosyal Sigorta Sağlık İşlemleri Tüzüğü, 11.10.2008 tarihi ile 01.09.2013 tarihleri arasında Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü...

Devamını oku

05-12-2020 - 487

Trafik Kazası Nedeniyle Maddi Tazminat İsteminde Bilirkişi Raporları Arasındaki Çelişkinin Giderilmesi Gerektiği Hakkında
Maluliyete ilişkin alınacak raporlar kaza tarihi 11.10.2008 tarihinden önce ise Sosyal Sigorta Sağlık İşlemleri Tüzüğü, 11.10.2008 tarihi ile 01.09.2013 tarihleri arasında Çalışma Gücü Ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği, 01.09.2013...

Devamını oku

05-12-2020 - 583

Trafik Kazası Sonucu Oluşan Cismani Zarar Nedeniyle Manevi Tazminat İsteminde Temyiz Sınırı
Öngörülen temyiz kesinlik sınırı 01.01.2016 tarihinden itibaren 2.190,00 TL ye çıkarılmıştır. İhtiyari dava arkadaşı olan davacılar lehine hükmedilen manevi tazminatlara ilişkin karar, anılan tarihten sonra verildiğinden kesin...

Devamını oku

05-12-2020 - 570

Trafik Kazası Sonucu Ölüm Nedeniyle Hükmolunacak Manevi Tazminatta Dikkate Alınacak Kıstaslar
Hakimin özel halleri göz önünde tutarak manevi zarar adı ile hak sahibine verilmesine karar vereceği bir para tutarı adalete uygun olmalıdır. Manevi tazminat, zarara uğrayanda, manevi huzuru gerçekleştirecek ve...

Devamını oku

05-12-2020 - 529

Trafik Kazası Sonucu Oluşan Cismani Zarardan Kaynaklanan İşgücü Kaybı Nedeniyle Maddi Tazminat İstemi
Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartlarında sürekli maluliyet teminatından ödeme yapılması için % 10 maluliyet oranı gibi sabit bir belirleme ve bu yönde bir sınırlama olmadığı...

Devamını oku

05-12-2020 - 557

Trafik Kazasında Oluşan Bedensel Zarar Nedeniyle Maddi Tazminat İsteminde Maluliyetin Tespitinde Kullanılan Kriterler
Haksız fiil sonucu çalışma gücünde kayıp olduğu iddiası ve buna yönelik bir talebin bulunması halinde, zararın kapsamının tespiti açısından maluliyetin varlığı ve oranının belirlenmesi gerekmektedir. Söz konusu...

Devamını oku

05-12-2020 - 1017

Trafik Kazası Nedeniyle Maddi Ve Manevi Tazminat İsteminde Bilirkişi Raporu
Davacıların desteğinin meydana gelen kaza esnasında kask takmadığı, mahkeme tarafından bu nedenle tazminat miktarından % 20 oranında müterafik kusur indirimi yapıldığı anlaşılmaktadır. Desteğin motosiklette nizamlara aykırı ve kendi can...

Devamını oku

05-12-2020 - 435

Ölümlü Trafik Kazası Nedeniyle Ölenin Yakınlarının Manevi Tazminat İstemi
Mahkemece; meydana gelen trafik kazası sonucu davacıların eşi/ babası olan yakınlarının ölümü nedeniyle duyulan acı ve elemin kısmen de olsa giderilmesi amacıyla; tarafların sosyal ve ekonomik durumları, davacıların...

Devamını oku

05-12-2020 - 493

Trafik Kazası Sonucu Ölüm Nedeniyle Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Ve Manevi Tazminat İsteminde Desteğin Kask Takmamasının İndirim Sebebi Teşkil Edeceği
Dava konusu trafik kazasında, davacılar desteği motor sürücüsü ile davalı motor sürücüsünün kusur oranlarının tespiti bakımından alınan, Trafik İhtisas Dairesinin raporunda iki ihtimalli...

Devamını oku

05-12-2020 - 535

Trafik Kazası Nedeni İle Maddi Ve Manevi Tazminat İstemi
Türk Ceza Kanununun ilgili maddesine göre: -Kamu davasının düşmesi, suçtan zarar gören kişinin şikâyetten vazgeçmiş olmasından ileri gelmiş ve vazgeçtiği sırada şahsi haklarından da vazgeçtiğini ayrıca açıklamış ise artık hukuk mahkemesinde de...

Devamını oku

05-12-2020 - 628

Trafik Kazasından Kaynaklanan Cismani Zarara Dayalı Tazminat İstemi
Mahkemece eylem için ceza zamanaşımı süresinin dolmadığı gerekçesi ile dava esas yönlerden incelenerek talebin kabulüne karar verilmiştir. İnceleme konusu olayda davaya konu kaza; Türk Ceza Kanunu döneminde gerçekleşmiş olup...

Devamını oku

05-12-2020 - 517

Trafik Kazasından Kaynaklanan Cismani Zarar Nedeniyle Maddi Tazminat İsteminde Zarar Görenin Net Gelirinin Belirlenmesi Gerektiği
Davacının gelirinin belirlenmesi tazminatın doğru tespitinde önemli bir yer tutmaktadır. Mahkemece hükme esas alınan 15.12.2015 tarihli hesap raporunda Şoförler Odasından gelen yazı cevabında belirtilen bir taksi...

Devamını oku

05-12-2020 - 503

Trafik Kazası Sonucu Cismani Zarara Uğrayan Davacının Zarara Neden Olan Aracın Plakasının Tespit Edilememesi Nedeniyle Davalıdan Tahsili İstemi
Mahkemece, ceza dosyasında alınan tüm beyanlar ile tanığın kendi beyanıyla da çelişen beyanındaki çelişkinin giderilmesi, olayın oluşuna ilişkin olarak bilgisi bulunan...

Devamını oku

05-12-2020 - 478

Trafik Kazası Sonucunda Oluşan Cismani Zarardan Kaynaklanan Manevi Tazminat İsteminde Kusur Sorumluluğu
Tescil edilmiş araçların her çeşit satış ve devirlerinin ancak noterler tarafından yapılacağı hükmüne yer verilmiştir. Ancak böyle bir satış ve devir işlemi araç üzerindeki mülkiyet hakkını devre elverişlidir. Bu devrin...

Devamını oku

05-12-2020 - 663

Trafik Kazasından Kaynaklanan Cismani Zarar Nedeniyle Maddi Ve Manevi Tazminat İsteminde Zamanaşımı
Kaza 23.10.2005 tarihinde gerçekleşmiş, davacı vekilince ıslah talebi 07.11.2013 tarihinde yapılmış, 12.11.2013 günü harcı yatırılmış, ıslah dilekçesi davalılara tebliğ edilmiş, kendisine 20.11.2013 tarihinde tebliğ...

Devamını oku

05-12-2020 - 692

Trafik Kazasından Kaynaklanan Manevi Tazminat İsteminde Hükmolunacak Miktarın Tayininde Gözönüne Alınacak Kriterler Hakkında
Manevi tazminat, zarara uğrayanda, manevi huzuru gerçekleştirecek ve tazminata benzer bir fonksiyonu da olan özgün bir nitelik taşır. Manevi tazminat bir ceza olmadığı gibi, mamelek hukukuna ilişkin...

Devamını oku

05-12-2020 - 202

Trafik Kazasından Kaynaklanan Manevi Tazminat İsteminde Hükmolunacak Miktarın Tayininde Gözönüne Alınacak Kriterler Hakkında
Manevi tazminat, zarara uğrayanda, manevi huzuru gerçekleştirecek ve tazminata benzer bir fonksiyonu da olan özgün bir nitelik taşır. Manevi tazminat bir ceza olmadığı gibi, mamelek hukukuna ilişkin...

Devamını oku

05-12-2020 - 469

Trafik Kazası Sonucunda Yaralanma Nedeniyle Tazminat İsteminde Bilirkişi Raporu
Davalı tarafından zararın kısmen karşılanması halinde, yapılan ödeme(ler)in tazminat hesabı sırasında mahsup edilmesi gerekliliği açık olmakla birlikte, ödemenin dava sırasında olması halinde, bulunan tazminat miktarından dava tarihinden...

Devamını oku

05-12-2020 - 402

Trafik Kazasından Kaynaklanan Cismani Zarar Nedeniyle Maddi Tazminat İsteminde Kazanın İspatı
Mahkemece meydana gelen yaralanmanın trafik kazası sonucu gerçekleştiğine dair yeterli kanaat elde edilemediğinden bahisle davanın reddine karar verilmiş ise de varılan sonuç dosya kapsamına mevcut delillere...

Devamını oku

05-12-2020 - 773

Yaralamalı Trafik Kazası Nedeniyle Maddi Ve Manevi Tazminat İsteminde Kusur İndirimi
Zararın meydana gelmesinde veya artmasında mağdurun da kusurunun bulunması halinde söz konusu olan müterafik kusur Borçlar Kanununun ilgili maddesinde düzenlenmiştir. Mağdurun kusurunun zararın meydana gelmesinde başlıca etken...

Devamını oku

05-12-2020 - 593

Trafik Kazası Sonucunda Ölüm Nedeni İle Maddi Ve Manevi Tazminat İsteminde Davalı Yokluğunda Karar
İnceleme konusu olayda, mahkemece taraflara sözlü yargılamaya ilişkin duruşma günü tebliğ edilmemiş olup davalı vekilinin mazeret bildirmek suretiyle katılmadığı karar celsesinde, davalı vekilinin yokluğunda yapılan duruşmada...

Devamını oku

05-12-2020 - 595

Trafik Kazası Nedeniyle Destekten Yoksun Kalma Tazminatı İsteminde Faiz Talebi
İnceleme konusu uyuşmazlıkta, davalı şirketi, hükmolunan tüm tazminat yönünden dava tarihinde temerrüde düştüğünden, kabul edilen tüm tutara dava tarihinden itibaren faiz yürütülmesine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde ıslahla...

Devamını oku

05-12-2020 - 655

Trafik Kazası Sonucu Oluşan Cismani Zarar Nedeniyle Maddi Tazminat İsteminde Taraf Ehliyeti
Mahkemenin temyize konu hükmünü temyiz eden Ali A…..ün, davada ihbar olunan 3. kişi konumunda olduğu, davanın tarafı olmadığı ve hakkında hüküm tesis edilmediği gözetildiğinde; Ali A…..ün mahkeme hükmünü temyiz...

Devamını oku

05-12-2020 - 543

Trafik Kazası Nedeniyle Destekten Yoksun Kalma Tazminatı İsteminde Temerrüt Faizi Hesabı
Davalı tarafından hasar dosyasında, davacıya ödeme yapılırken, aynı şekilde hesaplanan son miktar üzerinden hatır taşıması indirimi yapılarak ödeme yapılmış olmasına göre; davalı vekilinin yerinde görülmeyen aşağıdaki açıklama kapsamı...

Devamını oku

05-12-2020 - 590

Trafik Kazası Nedeniyle Destekten Yoksun Kalma Ve Manevi Tazminat İsteminde Vekalet Ücreti
Dava dilekçesinin içeriği ve taleplerin ileri sürülüş biçimi dikkate alındığında, davalı şirketinden manevi tazminat talep edilmediği anlaşılmakla, bu davalı yönünden manevi tazminat taleplerinin reddi ile lehine vekalet ücretine...

Devamını oku

05-12-2020 - 517

Trafik Kazasından Kaynaklanan Destekten Yoksun Kalma Tazminatı İstemi
İnceleme konusu olayda, mahkemece, davacıların desteğinin intihar etmesi nedeniyle vefat sebebinin trafik kazası olmadığı ve davacıların taleplerinin bu nedenle ZMMS poliçesi teminatı kapsamında kalmadığı kabul edilerek davanın...

Devamını oku

05-12-2020 - 598

Ölümlü Trafik Kazası Nedeniyle Manevi Tazminat İsteminde Hükmolunacak Miktar
Mahkemece; meydana gelen trafik kazası sonucu davacıların babası olan yakınlarının ölümü nedeniyle duyulan acı ve elemin kısmen de olsa giderilmesi amacıyla; tarafların sosyal ve ekonomik durumları, davacıların ölene olan...

Devamını oku

05-12-2020 - 798

Trafik Kazasından Kaynaklanan Cismani Zarar Tazminatı Talebinde Bilirkişi Raporunun Önemi
Mahkemece; Trafik polis memuru tarafından hazırlanan bilirkişi raporu doğrultusunda davacının %75 asli dava dışı sürücünün ise %25 oranında tali kusurlu olduğu kabul edilerek hüküm tesis edilmiştir. Somut olaya bakıldığında; dosya içerisinde...

Devamını oku

05-12-2020 - 713

Çalışma Gücü Kaybı Nedeniyle Maddi Tazminat Ve Manevi Tazminat İsteminde Sürekli Ve Düzenli Gelirin Tespitinin Gerektiği
Cismani zarar nedeniyle uğranılan mevcut ve gelecekteki zararın karşılığı olan tazminat miktarının tespit edilebilmesi için, öncelikle zarar görenin kazadan önce elde ettiği net gelirin doğru saptanması icap eder....

Devamını oku

05-12-2020 - 1104

Trafik Kazası Sebebi İle Manevi Tazminat Talebinden Feragat
Davacılar vekili, davalının işleten/ sürücüsü olduğu motorsikletin yaptığı kazada, araçta yolcu olarak bulunan davacıların eşi/ annesi Pembenin öldüğünü, davacıların ölüm olayı nedeniyle manevi zarara uğradıklarını...

Devamını oku

05-12-2020 - 745

Ölümlü Trafik Kazası Nedeniyle Ölenin Yakınlarının Maddi Ve Manevi Tazminat İsteminde Hükmolunacak Miktar
Mahkemece; meydana gelen trafik kazası sonucu davacıların eşi/babası olan murislerinin ölümü nedeniyle duyulan acı ve elemin kısmen de olsa giderilmesi amacıyla; tarafların sosyal ve ekonomik durumları, kazanın...

Devamını oku

05-12-2020 - 450

Trafik Kazası Neticesinde Meydana Gelen Ölüm Nedeniyle Manevi Tazminat İsteminde Hükmolunacak Miktarın Tayini
Hakimin özel halleri göz önünde tutarak manevi zarar adı ile hak sahibine verilmesine karar vereceği bir para tutarı adalete uygun olmalıdır. Hükmedilecek bu para, zarara uğrayanda manevi huzuru doğurmayı...

Devamını oku

05-12-2020 - 571

Trafik Kazası Nedeniyle Destekten Yoksun Kalma Ve Manevi Tazminat İsteminde Müterafik Kusurun Varlığı
İnceleme konusu olayda, mahkemece desteğin kask takmaması sebebi ile müterafik kusuru bulunduğundan %5 oranında indirim yapılmış ise de takdir edilen indirim oranı Dairemizin yerleşik uygulamasına göre az olup, %20 oranında...

Devamını oku

05-12-2020 - 600

Trafik Kazasından Kaynaklanan Hasar Değer Kaybı Ve Kazanç Kaybı Tazminatı İsteminde Aracın Pert Olma Hali
Mahkemece, hükme esas alınan bilirkişi kurulu raporunda aracın 2. el piyasa rayiç bedelinin 19.000 TL olup, onarım faturasına göre hasar bedelinin 16.649,84 TL olduğu, aracın pertinin daha uygun olmasına rağmen...

Devamını oku

05-12-2020 - 450

Trafik Kazasından Kaynaklanan Destekten Yoksun Kalma Zararının Tazmini İstemine Yönelik Maddi Ve Manevi Tazminat İsteminde Miktarın Takdiri
Meydana gelen trafik kazası sonucu davacıların desteklerinin ölümü nedeniyle duyulan acı ve elemin kısmen de olsa giderilmesi amacıyla tarafların sosyal ve ekonomik durumları,...

Devamını oku

05-12-2020 - 505

İş Kazası Sonucu Ölümden Doğan Maddi Ve Manevi Tazminat İsteminde Vekalet Ücreti
Davanın kısmen reddi durumunda, karşı taraf vekili yararına Tarifenin üçüncü kısmına göre hükmedilecek ücret, davacı vekili lehine belirlenen ücreti geçemez. Bu davaların tamamının reddi durumunda...

Devamını oku

05-12-2020 - 617

Aracı Kullananın Yol Durumuna Uygun Bir Şekilde Sevk Ve İdare Etmemesi Nedeniyle İlliyet Bağının Kesileceği
Zarar gören sigortalının aracı kullanmak için uygun sınıfta ehliyeti bulunmasına ve işveren tarafından aracın kullanımı konusunda iş güvenliği talimatının kendisine imza karşılığı tebliğ edilmesine karşın; aracı...

Devamını oku

05-12-2020 - 627

İş Kazası Sonucu Sürekli İş Göremezliğe Uğrayan Sigortalının Maddi Ve Manevi Zararlarının Giderilmesi İstemi
İnceleme konusu olayda, davacı taraf işyeri kayıtlarının gerçeği yansıtmadığını noksan düzenlendiğini iddiasındadır. Davacı işçinin olay tarihi itibarıyla pres bölümünde ustabaşı olduğu...

Devamını oku

05-12-2020 - 577

Meslek Hastalığı Ve İş Kazasında Asıl İşveren İle Alt İşverenin Sorumluluğu
Asıl işveren ile alt işverenin birlikte sorumluluğu -müteselsil sorumluluktur-. Asıl işveren, doğrudan bir hizmet sözleşmesi bulunmamakla birlikte İş Kanununun ilgili maddesi gereğince alt işverenin işçilerinin iş kazası...

Devamını oku

06-12-2020 - 586

Emeklilik Sebebi İle İş Akdini Fesheden İşçinin Tekrar Çalışabileceği
İşçinin emeklilik sebebi ile iş sözleşmesini feshetmesinden sonra, yeniden çalışmasını gerektirecek durumlar ortaya çıkabileceği gibi, işçinin bu hakkını kendisi için daha olumlu sonuçlar doğurabileceğini...

Devamını oku

07-12-2020 - 443

HAGB Kararından Daha Uzun Süreli Hapis Cezasında Tazminat
İnceleme konusu davada, davacının tazminat talebine dayanak teşkil eden ceza davasında, hakkında kurulan mahkûmiyet hükmünün hukuki bir sonuç doğurmamasını ifade eden hükmün açıklanmasının geri...

Devamını oku

12-12-2020 - 725

İnşaat Ruhsatı Verirken Otopark Bedeli Tahsil Etmesine Rağmen Otopark Yeri Göstermeyen Belediyenin Davacının Katlanmak Zorunda Kaldığı Zararı Tazmin Etmesi Gerekir
Davacının otopark bedelini Belediye Başkanlığı hesabına yatırmasına karşın, davacıya yapı kullanma izin belgesi verildiği 1992 yılından bu yana otopark yeri gösterilmediğinden, idarenin yürütmekle yükümlü olduğu...

Devamını oku

27-12-2020 - 722

Terör Olayı Sebebiyle Yaralanma - Maddi Ve Manevi Zararların Tazmin Edilmesi - Tam Yargı Davası - Davanın Reddedilmesi - Adil Yargılanma Hakkı
Başvuru; terör olayında yaralanma nedeniyle yaşam hakkının, uğranılan maddi ve manevi zararların tazmin edilmesi istemiyle açılan tam yargı davasının reddedilmesi ve yargılamanın makul süre içinde tamamlanmaması...

Devamını oku

27-12-2020 - 549

Terör Olayı Sebebiyle Yaralanma - Maddi Ve Manevi Zararların Tazmin Edilmesi - Tam Yargı Davası - Davanın Reddedilmesi - Adil Yargılanma Hakkı
Başvuru; terör olayında yaralanma nedeniyle yaşam hakkının, uğranılan maddi ve manevi zararların tazmin edilmesi istemiyle açılan tam yargı davasının reddedilmesi ve yargılamanın makul süre içinde tamamlanmaması...

Devamını oku

27-12-2020 - 772

Erkeğin Eve Gelmemesi ve Eşiyle İlgilenmemesi Kadının Cinsel İlişkiden Kaçınmasından Daha Ağır Kusurlu Bir Davranıştır
Davacı erkeğin eşiyle ilgilenmediği, gece geç saatlerde geldiği, gece vakti eşini ablasının evine bırakmak suretiyle birlikte yaşamaktan kaçındığı, buna karşılık davalı kadının da cinsel ilişkiden kaçındığı...

Devamını oku

27-12-2020 - 634

Boşanma - Kadın Tarafından İstenilen Maddi Tazminatın Hesabı
Tarafların tespit edilen ekonomik ve sosyal durumları, boşanmaya yol açan olaylardaki kusur dereceleri, paranın alım gücü, kişilik haklarına yapılan saldırı ile ihlal edilen mevcut ve beklenen menfaat dikkate...

Devamını oku

27-12-2020 - 606

Maddi Ve Manevi Tazminat İstemli Boşanma Davasında Hukuka Aykırı Yoldan Elde Edilen Cd Eşin Sadakatsizliğini İspat Yönünden Hükme Esas Alınamaz
Kadın tarafından dosyaya delil olarak sunulan CD hükme esas alınarak erkeğe sadakatsiz davrandığı vakıası kusur olarak yüklenilmişse de, CD nin erkeğin -Özel hayatının gizliliği- ihlal edilmek suretiyle hukuka aykırı...

Devamını oku

27-12-2020 - 593

Boşanma Ve Ziynet Alacağı Davasında İddianın Ve Savunmanın Genişletilmesi Yasağı Ve Aleyhe Bozma Yasağı
Hükümde, davalı erkeğin tam kusurlu olduğu gerekçesiyle davacı kadının boşanma ve ziynet alacağı davalarının kabulü ile tarafların boşanmalarına, kadın ve ortak çoçuklar yararına nafakalara, yine davacı kadın...

Devamını oku

27-12-2020 - 463

Boşanma İsteminde Eşin İlgilenmemesi Kusurlu Davranışlardan Kabul Edilir ve Kişilik Hakları Zedelenen Kadın Lehine Manevi Tazminata Hükmedilmesi Gerekir
Eşiyle ilgilenmeyen, hamilelik ve doğum sırasında eşinin yanında olmayan, vaktinin çoğunu iş yerinde ve arkadaşlarıyla geçiren, geç saatlere kadar eve gelmeyen, eşini ve kayın validesini eve almayan, sonrasında ise...

Devamını oku

10-01-2021 - 833

Kadının Eşine Maaşın Düşük Yetersiz Para Kazanıyorsun Demesi - Ağır Kusur - Tazminat
Daire, kendisini çalışmaya zorlayan kocasına -Maaşın düşük, yetersiz para kazanıyorsun- diyen kadını ağır kusurlu saydı. Yüksek Mahkeme, kadının bu sözlerinin kocanın kişisel...

Devamını oku

10-01-2021 - 566

İşe Davet Yazısının Son Güne 2 Gün Kala Gönderilmesi ve Davet Yazısının Geç Tebliğ Edilmesi
Dosya içeriğine göre davacının işe başlama ihtarı davalıya 26/07/2012 tarihinde tebliğ edilmiş olup, davalının 26/08/2012 tarihine kadar davacıyı işe başlatması gerekirdi. Davalının, davacıya işe başlaması için bu sürenin...

Devamını oku

15 Şubat 2022, 21:29 - 388

Kısmen Kabul Kısmen Red Kararlarında Harç Giderlerin Tamamından Davalı Sorumludur
Yargılama sonucunda kısmen haklılık durumu ortaya çıktığında ve kısmen kabul-kısmen red şeklinde hüküm kurulduğunda, harçlar yargılama giderleri gibi haklı çıkma oranında taraflar arasında paylaştırılamayacaktır. Zira, davanın reddi dışında harç daima davalıya yükletileceğinden,...

Devamını oku

10-01-2021 - 823

Terbiyesiz Kelimesi Kişilik Haklarına Saldırı Niteliğinde Değildir - Tek Tanığın İfadesine İtibar Edilemez
Davalının davacıya -ahlaksız kadın, terbiyesiz kadın- şeklinde sözler söylediği kabul edilerek davalının hakaret suçundan mahkumiyetine ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiği anlaşılmaktadır. Hükmün...

Devamını oku

10-01-2021 - 813

İhtarname Gönderdikten Sonra İşi Bırakma - İhbar Tazminatı
Somut olayda, davacı davalıya ihtarname göndererek işçilik alacaklarını talep etmiş ve ödeme yapılmadığı takdirde iş sözleşmesinin 4857 sayılı İş Kanununun 24/II. maddesi uyarınca tek yanlı olarak feshedileceğini...

Devamını oku

11-01-2021 - 974

Boşanma - Kusur - Manevi Tazminatın Şartları
Boşanma sebebiyle manevi tazminata hükmedilebilmesi için, tazminat talep eden tarafın kusursuz veya az kusurlu olmasının yanında, boşanmaya sebep olan olayların kişilik haklarına saldırı niteliğinde olması...

Devamını oku

17-01-2021 - 586

Erkek Kadını Bakirelik Konusunda Rapor Almaya Zorlayamaz
Evliliğin fiilen dört gün devam ettiği ve cinsel birleşmenin gerçekleşmesi için eşlerden beklenen makul sürenin geçmediği, davacı erkeğin eşine bu konuda makul süre tanımadığı, erkeğin dava dilekçesinde kadının...

Devamını oku

21-01-2021 - 614

Depremde Hasar Gören Binanın Konut Kredisi Kullanıldığı Sürece Banka Tarafından Deprem Sigortasının Yaptırılması Yükümlülüğü Nedeniyle Tazminat Talebi
Dava tarihi itibariyle yürürlükte olan Yönetmelik gereğince zorunlu sigortalarda kredi süresi içerisinde yenileme sorumluluğunun kredi kullanana, yenilemeye ilişkin bildirim yapma ve bilgilendirme sorumluluğunun ise...

Devamını oku

21-01-2021 - 518

Projeden Satışlarda Konutun Tamamlanmaması Nedeniyle Tazminat İsteminde Bankanın Sorumluluğunun Bulunması İçin Bağlı Kredi Olması Gerekir
Alıcı, Müteahhit şirketten aldığı bağımsız bölümün tamamlanmaması nedeniyle gereken imalat bedeli ve sözleşmesel tazminatın tahsilini istemiş, banka ise kredinin bağlı kredi olmadığı ve sorumluluğunun olmadığını...

Devamını oku

24-01-2021 - 489

Hatalı Uygulanan Tedavi Sonucu Yanık Oluşması Halinde Davacı Lehine Olaya Uygun Oranda Manevi Tazminata Hükmedilmelidir
Doktorların uyguladığı hatalı lazer epilasyon işlemi sonucunda, iş sahibinin istediği sonuca ulaşamadığı, vücudunda yanıklar meydana geldiği, çektiği sıkıntı ve ızdırap da dikkate alındığında, iş sahibi lehine...

Devamını oku

24-01-2021 - 730

Haksız Şikayetten Kaynaklanan Tazminat İsteminde Haksız Yere Suç İsnadı İle Şikayet Sınırları Aşıldığından Manevi Tazminata Hükmedilmesi Gerekir
Davacıya yöneltilen suçlamanın ağır ve yüz kızartıcı bir isnat olduğu, davalının şikayet yoluna başvurmadan önce evinde arama yapmadığı, doğrudan şikayet yolunu seçtiği, gerekli özen ve hassasiyeti...

Devamını oku

24-01-2021 - 684

Tazminat İsteminde Başka Bir Dosyadan Alınan Bilirkişi Raporuna Dayanılması Nedeniyle Dayanak Belgelerin Dosyada Bulunmaması Karşısında Ek Rapor Yetersizdir
Alınan ek raporda davalının yukarıda belirtilen gerekçelerle sorumlu olmadığı yönünde görüş bildirilmiş ise de; ek raporun dava dosyasına sunulan ve önceki dava dosyasında alınan bilirkişi raporundaki tespit ve...

Devamını oku

24-01-2021 - 520

İşe İade ve Tazminat İsteminde İşveren Vekili Olduğu İspat Edilemeyen İşçi İş Güvencesi Kapsamında Kabul Edilmelidir
Dosya içeriğindeki belgelerden, davalı şirketçe verilen vekaletname ekinde sunulan şirketin temsil ve ilzamına yetkili kişiler arasında davacının ismine yer verilmediği tespit edilmiştir. Ayrıca işverence sunulan...

Devamını oku

24-01-2021 - 414

İşçinin İşe Başlatılmaması Sebebiyle Tazminat İsteminde Benzer İşi Yapan İşçilerin Emsal Ücretlerinin Araştırılması Gerekir
İşçinin feshin geçersizliği ve işe iadesine ilişkin mahkeme kararı üzerine usulünce başvuru yapmasına rağmen işe başlatılmayarak iş akdinin bu şekilde feshedildiği anlaşıldığından ücretin benzer işi yapan işçilerin...

Devamını oku

28-01-2021 - 620

Fazla Çalışma Yapılmasına, Hafta Tatili Ve Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günlerinde Çalışılmasına Karşın Ücretin Ödenmemesi Nedeniyle Tazminat Talebi
Hükme esas alınan bilirkişi raporunda, davacı tanığının beyanı dikkate alınarak davacının tüm çalışma süresi boyunca, haftanın 6 günü 8.00-19.00 saatleri arasında bir saat ara dinlenme süresi kullanarak ve ayrıca ayda...

Devamını oku

28-01-2021 - 528

Haklı Nedenle Dahi Olsa İş Sözleşmesini Fesheden İşçi İhbar Tazminatı Talep Edemez
İşçi, işveren tarafından işten çıkartıldığını iddia etmekte, işveren ise işçinin işi bıraktığını savunmaktadır. Dosya kapsamında dinlenen işçi tanığı, işçi kendisinden sonra işten ayrıldığını ve işten ayrılma...

Devamını oku

28-01-2021 - 549

İşçinin Bayanlar Tuvaletine Girmesi İş Yerinde Huzursuzluk Yarattığından Kıdem ve İhbar Tazminatı Taleplerinin Reddi Gerekir
Davacının savunmasında arada bayanlar tuvaletine girdiğini açıkça kabul etmesi, davacı tanığının da davacının bayanlar tuvaletini kullandığı için işten çıkartıldığını işyerine gittiğimde kendisinden duydum demek...

Devamını oku

28-01-2021 - 578

İşveren Tarafından İşçinin İş Akdi Zorlayıcı Sebeple Feshedildiği Takdirde Kıdem Tazminatına Hükmedilmeli Ancak İhbar Tazminatına Hükmedilmemelidir
İşyerinde özel güvenlik görevlisi olarak çalışan davacının beş yılda bir yenilenmesi gereken sertifikasını süresinin dolmasına rağmen yenilemesi için yapması gereken işlemleri zamanında yapmadığı, fesih tarihi itibariyle...

Devamını oku

28-01-2021 - 655

İşçinin İş Kazası Sonrası İşvereni Savcılığa Şikayet Etmesi - Haksız Fesih - Kötüniyet Tazminatı - Fazla Çalışma - Yazılı Delil
Uyuşmazlık, taraflar arasındaki ilişkide kötü niyet tazminatının koşullarının oluşup oluşmadığı noktasında toplanmaktadır. Somut uyuşmazlıkta; işçi, iş kazası geçirmiş ve bu kaza nedeniyle Cumhuriyet...

Devamını oku

28-01-2021 - 780

İşçilik Alacakları - İbraname - İşçi Maaşına Göre Çok Yüksek Ödeme - Geçersizlik - Usuli Kazanılmış Hak
İbranamenin kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı dahil olmak üzere hiç bir alacak kalemi bakımından makbuz dahi kabul edilemeyeceği anlaşılmaktadır. Buna rağmen, ibranamenin kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı...

Devamını oku

28-01-2021 - 496

Emeklilik Sebebiyle Kıdem Tazminatı Hakkı Bir Kez Kullanılabilir
Normal tahsis amaçlı emeklilik ya da yaş hariç emeklilik koşullarının oluşması halinde ayrılmalardan doğan kıdem tazminatı hakkı bir kez kullanılabilecek haklardandır. İşçi bu hakkı bir kez kullandığında bir sonraki...

Devamını oku

29-01-2021 - 838

Boşanan Eş ile Birlikte Yaşama - SGK - Yersiz Ödeme - İcra Takibi - İtirazın İptali - İcra İnkar Tazminatı
Hakkında verilen boşanma kararı kesinleşen davacıya, hak sahibi kız çocuğu sıfatıyla bağlanan ölüm aylığının, boşandığı eşiyle fiilen birlikte yaşadığının belirlendiği gerekçesiyle davacı Kurumca kesildiği...

Devamını oku

29-01-2021 - 650

Banka Müşteri Bilgilerini Korumakla Yükümlüdür
GSM operatörü olan davalıya bu davada husumet yöneltilemeyeceği, diğer davalı olan bankanın ise müşteri bilgilerini saklamak konusunda zaafiyete düştüğü, ayrıca manevi tazminat şartlarının gerçekleşmemiştir....

Devamını oku

29-01-2021 - 492

Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunma - Tazminat
Gerçeğe aykırı beyanda bulunma suçuna ilişkin kurulan hükümlere yönelik yapılan incelemede, eyleme ve yükletilen suça yönelik şikayetçi vekilinin temyiz nedenleri yerinde görülmediğinden tebliğnameye uygun...

Devamını oku

29-01-2021 - 651

Çek Tazminatı İsteminden Yalnız Keşide Eden Sorumludur Cirantaların Sorumluluğu Söz Konusu Değildir
Muhatap nezdinde karşılığı kısmen veya tamamen bulunmayan bir çek düzenleyen kişi, çekin karşılıksız kalan bedelinin yüzde onunu ödemekle yükümlü olduktan başka hamilin bu yüzden uğradığı zararı da tazmin eder....

Devamını oku

30-01-2021 - 741

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi - Yapı Kayıt Belgesi
Yapı Kayıt Belgesinin yapının kullanım amacına yönelik olduğu, Yapı Kayıt Belgesi alan yapılara, talep halinde ilgili mevzuatta tanımlanan ait olduğu abone grubu dikkate alınarak geçici olarak su, elektrik ve doğalgaz...

Devamını oku

30-01-2021 - 478

Rücuen Tazminat - Araç Malikinin Sorumluluğu - Gerçek Zarar
Rücu davaları; gerçek zararının giderilmesi amacına yönelik olup, zenginleşmeye bir vesile teşkil etmemelidir. Dolayısıyla zarar sorumlusundan halefiyet ilkelerine dayalı olarak talepte bulunan davacı da, ödediği...

Devamını oku

30-01-2021 - 807

Trafik Kazası - Rücuen Tazminat - Mirasçıların Mirası Hükmen Reddetmesi
Mirasın hükmen reddi bir süreye tabi olmayıp, mirasçılar, alacaklılara karşı açacakları tespit davası ile terekenin borca batık olduğunun tespitini her zaman isteyebilecekleri gibi, mirasçılara karşı açılacak davada defi...

Devamını oku

30-01-2021 - 592

Emniyeti Suistimal Teminatı İçeren Poliçe - Tazminat - Belgelerin Sahteliği Hakkında Ceza Davası - Bekletici Mesele
Davalı hakkında ağır ceza mahkemesi dosyasından resmi belgede sahtecilik ve zimmet suçundan dava açıldığı ve beraat kararı verildiği, ancak Yargıtay ilamı ile kararın bozulduğu ve akabinde yapılan yargılama...

Devamını oku

30-01-2021 - 516

Kasko Sigortalı Aracın Hasarlanması - Tazminat - Görevli Mahkeme
Her iki tarafın ticari işletmesi ile ilgili olup olmadığına bakılmaksızın Türk Ticaret Kanununda düzenlenen hususlar ticari davalardır. Türk Ticaret Kanununun ilgili maddesi gereği ticari davalara bakmakla...

Devamını oku

30-01-2021 - 761

Destekten Yoksun Kalma - Desteğin Annesine Pay Ayrılmadan Yapılan Hesaplamanın Dikkate Alınamayacağı
Hükme esas alınan tazminat raporunda destek payları hesaplanırken davacılara ayrılan destekten yoksun kalma pay oranları hatalı olup nüfus kayıtlarına göre de desteğin dava dışı annesi sağ olduğu halde hesap...

Devamını oku

30-01-2021 - 590

Trafik Kazası - Tazminat - Faiz Başlangıç Tarihi
Olayda uyuşmazlık, haksız eylemden kaynaklanmaktadır. Haksız eylem faili, ihtar ve ihbara gerek olmaksızın, zararın doğduğu anda, başka bir anlatımla haksız eylem tarihinden itibaren zararın tamamı için...

Devamını oku

31-01-2021 - 547

Trafik Kazası - Tazminat - Maluliyet - Kaza Tarihindeki Yönetmelik - Pasif Dönem - AGİ
Mahkemece davacının maluliyetinin, kazanın vuku bulduğu tarihte yürürlükte olan Maluliyet Tespiti İşlemleri Yönetmeliği hükümleri gereğince tespiti için ATK 3. İhtisas Dairesinden maluliyet raporu aldırılması ve...

Devamını oku

31-01-2021 - 453

Dask Poliçe Süresinin Bitiminden En Az Bir Ay Önce Bildirimde Bulunmayan Sigorta Şirketi Tazminattan Sorumludur
Davacı tarafından davalı bankadan konut kredisi kullanıldığı ve aynı tarihte davalı Sigorta Şirketi tarafından DASK poliçesi düzenlendiği, poliçe süresi bitiminde poliçenin yenilenmediği anlaşılmış, Van ilinde...

Devamını oku

31-01-2021 - 698

Trafik Kazasından Kaynaklanan Cismani Zarar Nedeniyle Maddi Tazminat İsteminde Maluliyet Raporları Arasındaki Çelişki
Mahkemece alınan Üniversite Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi ABD Öğretim Üyesi 06.11.2013 tarihli maluliyet raporunda; davacının maluliyetinin %38 olduğu tesbit edilmiş, itiraz üzerine alınan Adli...

Devamını oku

31-01-2021 - 745

Kaza Nedeniyle Tazminat İsteminde Kusur Oranlarının Belirlenmesi Hukuki Bir Konu Olduğundan Bilirkişi Raporu Alınmasına Gerek Yoktur
Davalının meskun mahal içinde ön ilerisinde görüş alanı içinde sağ şerit üzerinde sıkışan trafik sebebi ile daha dikkatli ve tedbirli davranması, gerektiğinde trafik sıkışıklığının düzelmesi için daha yavaşlaması, ön...

Devamını oku

31-01-2021 - 796

Trafik Kazası - Maddi Tazminat - Bilirkişi Raporunun Önemi
Dava, trafik kazası nedeni ile maddi tazminat istemine ilişkindir. Davacı vekili, müvekkilinin aracı park halinde iken davalı sürücünün çarpması ile hasarlandığını açıklayıp maddi tazminat talebinde bulunmuş, davalılar...

Devamını oku

31-01-2021 - 524

Trafik Kazası - Tazminat - ZMMS nin Sorumluluğu - Vücut Bütünlüğünü İhlal - Talep Edilebilecek Zararlar
Zorunlu mali sorumluluk sigortacısı limit dahilinde zararı gidermekle sorumlu olduğundan yargılama giderlerinden de limiti oranında sorumludur. Yine zorunlu mali sorumluluk sigortacısının manevi tazminattan...

Devamını oku

31-01-2021 - 634

Trafik Kazası - Rücuen Tazminat - Vekalet Ücreti
Dava, trafik kazasından kaynaklanan rücuen tazminat istemine ilişkindir. Davacı taraf dava dilekçesinde harca esas değer olarak 166.382,09 TL bildirmiş, itirazın iptalini istediği İdil İcra Müdürlüğünün 2008/38 sayılı icra...

Devamını oku

31-01-2021 - 496

Trafik Kazası - Maddi Tazminat - Manevi Tazminat - Miktarın Tespiti
Davalı kazaya neden olan aracın trafik sigortacısıdır. Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta Poliçesi Genel Şartlarına göre davalı manevi tazminattan sorumlu olmadığı gözetilmeden sigorta şirketi tarafından yapılan...

Devamını oku

31-01-2021 - 578

Trafik Kazası - Manevi Tazminat - Tazminatı Belirleme Ölçütleri
Hakimin özel halleri göz önünde tutarak manevi zarar adı ile hak sahibine verilmesine karar vereceği bir para tutarı adalete uygun olmalıdır. Hükmedilecek bu para, zarara uğrayanda manevi huzuru doğurmayı...

Devamını oku

31-01-2021 - 655

Trafik Kazası - Manevi Tazminat - Protokol
Davacı vekili davalılardan maddi ve manevi tazminat isteminde bulunmuş, yargılama devam ederken davalı şirket maddi tazminat bakımından tüm davalılar adına haricen ödeme yaptığından maddi tazminat talebinden feragat ettiklerini,...

Devamını oku

31-01-2021 - 616

Ölümlü Trafik Kazası - Ölenin Yakınlarının Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Talebi
Davacılar vekili, müvekkillerinden İmranın muris ile boşandıklarını, müşterek iki çocuklarının (diğer davacılar) bulunduğu, bununla birlikte, müteveffanın boşandıktan sonra da eşine ve çocuklarına yardım ettiğini,...

Devamını oku

31-01-2021 - 569

Trafik Kazası - Destekten Yoksun Kalma Tazminatı - İbra Belgesi
İnceleme konusu olayda; davadan önce olay nedeniyle davalı tarafından davacının ibranamede bildirdiği iban numaralı hesaba 18.11.2014 tarihinde 100.000,00 TL ödeme yapılmış, taraflar arasında tarihsiz...

Devamını oku

31-01-2021 - 654

Trafik Kazası - Ölüm - Destekten Yoksun Kalma Tazminatı - Manevi Tazminat - Bilirkişi Raporları Arasındaki Çelişki
Dava konusu trafik kazasında, davacılar desteği yaya ile kazaya karışan davalı araç sürücüsünün kusur oranlarının tespiti bakımından alınan, trafik bilirkişisi raporunda, davacılar desteği...

Devamını oku

31-01-2021 - 442

Trafik Kazası - Manevi Tazminat - Ağır Bedensel Zarar
İnceleme konusu olayda; gerek haksız fiil zamanında yürürlükte bulunan Borçlar Kanununda gerekse bu kanun zamanında gelişen içtihatlar ışığında düzenlenen Türk Borçlar Kanununda trafik kazası nedeniyle ağır bedensel...

Devamını oku

31-01-2021 - 741

Trafik Kazası - Rücuen Tazminat - Hasar Bedelinin Tespiti
Sigorta literatüründe pert-total, tam hasar anlamına gelen bir terimdir. Aracın gördüğü hasar, onarım bedelini geçiyorsa araç pert-total denilen işleme tabi tutulur. Burada sigorta şirketi, sigortalısına aracın hasar bedelinin tamamını...

Devamını oku

31-01-2021 - 685

Trafik Kazası - Ölüm - Destekten Yoksun Kalma - Müterafik Kusur İndirimi
Destek yolcunun trafik akışına ilişkin olarak kusursuz olduğu kabul edilerek, desteğin emniyet kemeri olmadan yolculuk yaptığı hakim tarafından değerlendirilerek, %20 oranında müterafik kusur indirimi yapılması...

Devamını oku

31-01-2021 - 690

Trafik Kazası - Ölüm - Destekten Yoksun Kalma - Destek Payları - Müştereken ve Müteselsilen Sorumluluk
Davacıların desteği olan kaza tarihinde 24 yaşında ve bekar olarak vefat etmiştir. Hükme esas alınan aktüer raporunda, desteğin evlenene kadar ana babasına gelirinin %25 i kadar, evli ve henüz çocuksuz olduğu...

Devamını oku

31-01-2021 - 635

Trafik Kazası - Maluliyet Tazminatı - Rücu - İcra İnkar Tazminatı
Davalıların sorumlu tutulacağı alacak miktarı likit (belirli, muaccel) olmayıp, alacak miktarının tespiti yargılama yapılmasını gerektirdiğinden davalılar aleyhine inkar tazminatı verilmemesi gerekir....

Devamını oku

31-01-2021 - 566

Trafik Kazası - Tazminat - Davacıya Belgeleri Sunması İçin Verilen Sürenin İhtarı
Dava konusu olayda; davacı, söz konusu kazada yaralanma nedeniyle, karşı aracın trafik sigortacısı davalıdan maddi tazminat talep etmektedir. Mahkemece davacı vekiline, duruşmada, -Müvekkilini Mahkememizde...

Devamını oku

31-01-2021 - 782

Trafik Kazası - Manevi Tazminatın Belirlenmesinde Uygulanacak Kriterler
Dava, trafik kazası sonucunda cismani zarar nedeniyle, maddi ve manevi tazminat istemine ilişkindir. Somut uyuşmazlıkta; davacılar vekili 23.06.2015 tarihli celsede maddi tazminata ilişkin taleplerini atiye...

Devamını oku

31-01-2021 - 527

Trafik Kazası - Daimi Maluliyet - Tazminat Ölçütleri
Yasa koyucu, yolcuların uğradığı bedeni zararlar bakımından taşımayı yapan aracın zorunlu karayolu taşımacılık sigortacısı, trafik sigortacısı ve varsa ihtiyari mali sorumluluk sigortacısı...

Devamını oku

31-01-2021 - 468

Kasko Poliçesinden Kaynaklanan İtirazın İptali İsteminde Bilirkişi Raporu
Bilirkişi raporu, hasar yönünden uzman olmayan mali müşavir bilirkişi tarafından hazırlanmış olup bu durum kanuna uygun olmayıp davacının gerçek zararının tespitine ve hüküm kurmaya elverişli değildir. Sigorta...

Devamını oku

31-01-2021 - 495

Avukatın Elektronik Ortamda Sebep Belirtmeksizin Verdiği Mazeret Dilekçesi Geçerlidir
Usulüne uygun şekilde davet edilmiş olan taraflar, duruşmaya gelmedikleri veya gelip de davayı takip etmeyeceklerini bildirdikleri takdirde dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verilir. İşlemden kaldırıldığı tarihten...

Devamını oku

01-01-2022 - 492

İşverenin İşçinin Öldürülmesinde İş Kazası Bakımında Sorumluluğu Yoktur
Hükme esas alınan kusura ilişkin bilirkişi raporunda işveren Kuruma % 20 oranında kusur verilmiş ise de; iş kazasının davalının silahla ateş etmesi şeklinde gerçekleşen ağır kusurlu ve kasıtlı eylemi neticesinde...

Devamını oku

07-02-2021 - 1275

Hafriyat Dökümü - Ecrimisil - Cezai Şart - Belirsiz Alacak Davası
Ecrimisil, taşınmazın dava konusu ilk dönemde mevcut haliyle serbest şartlarda getirebileceği kira parasının, emsal kira sözleşmeleri ile karşılaştırılarak, taşınmazın büyüklüğü, niteliği ve çevre özellikleri de nazara...

Devamını oku

07-02-2021 - 795

Ortak Sorumluluk - Tazminat - Şirket ile Gerçek Kişiye Karşı Birlikte Dava - Arabuluculuk Dava Şartı
Sigorta şirketleri ile birlikte haksız fiil sorumlusu olduğu ileri sürülen davalı gerçek kişilere yönelik olarak birlikte açılan böyle bir davanın asliye ticaret mahkemesinde görülebilir olması, davacı ile davalı gerçek...

Devamını oku

08-02-2021 - 784

Gözlatında Darp - Kötü Muamele Yasağı - Makul Sürede Yargılama - Adil Yargılanma Hakkı
Başvuru; gözaltına alınma ve gözaltında tutma sırasında darp edilme nedeniyle kötü muamele yasağının, maddi ve manevi zararın giderilmesi amacıyla açılan tam yargı davasının hukuka aykırı olarak reddedilmesi ve makul olmayan bir...

Devamını oku

08-02-2021 - 852

Zorunlu Askerlik - Organ Kaybı - Yetersiz Tazminat - Kişinin Maddi ve Manevi Varlığının Korunması Hakkı
Başvuru, zorunlu askerlik döneminde sağlık problemlerinin vaktinde tespit edilememesi üzerine organ kaybı oluşması dolayısıyla açılan davada hükmedilen tazminat miktarının yetersiz olması nedeniyle kişinin maddi ve manevi...

Devamını oku

08-02-2021 - 758

Evlilik Dışı Doğan Çocuk - Tanıma - Örnek Dilekçe (2)
TMK m.301 maddesi uyarınca davalının müvekkil ile evlilik dışı ilişki sonucu hayata gelen müşterek çocuğun biyolojik babası olması dolayısıyla babalığın hükmen tayini, müşterek çocuk için nafaka, doğum masrafları ve tazminat...

Devamını oku

08-02-2021 - 527

İş Kazası - Maden İşçisi - Rücuen Tazminat - İşçinin Gözüne Çapak Kaçması - Kaçınılmazlık Faktörü
İş kazasının meydana geldiği yer maden iş yeridir. Maden iş yerinin çok tehlikeli sınıfta yer almasından da anlaşılacağı üzere madencilik sektörü, iş kazalarının en sık ve sonuçları açısından çok ciddi yaralanma ve...

Devamını oku

09-02-2021 - 695

Boşanma Davası - Tazminat - Nafaka - Velayet - Sadakat Yükümlülüğü - Kusur
Eşine hakaret ettiği ve sadakat yükümlülüğüne aykırı davrandığı, bu kusur belirlemesinin diğer eş tarafından da temyiz edilmemek suretiyle kesinleşmiş olduğu anlaşılmıştır. Kadının da erkeğe -ibne, pezevenk-...

Devamını oku

09-02-2021 - 703

Boşanma - Tazminat - Kusur - Ekonomik Sosyal Durum - İhlal Edilen Menfaat
Tarafların tespit edilen ekonomik ve sosyal durumları, boşanmaya yol açan olaylardaki kusur dereceleri, paranın alım gücü, kişilik haklarına yapılan saldırı ile ihlâl edilen mevcut ve beklenen menfaat dikkate...

Devamını oku

09-02-2021 - 548

Boşanma - Maddi Ve Manevi Tazminat - Zararın Belirlenme Şekli
Kadın tarafından tazminatların miktarı yönünden temyiz edilmekle, tarafların tespit edilen ekonomik ve sosyal durumları, boşanmaya yol açan olaylardaki kusur dereceleri, paranın alım gücü, kişilik haklarına yapılan...

Devamını oku

09-02-2021 - 669

Boşanma - Maddi Tazminat - Islah - Hakkaniyet
Islah ile kadın davasını tahkikat sona erinceye kadar iddianın genişletilmesi yasağına tabi olmaksızın genişletebilir ya da değiştirebilir. Verilen dilekçe, gerek içeriği, gerekse niteliği itibariyle ıslah dilekçesi niteliğinde...

Devamını oku

12-02-2021 - 777

İşçilerin Her İkisinin Evli Olması - Farklı Mazeretler ile İzin Alma - Dışarıda Buluşma - Haklı Fesih
Dosya kapsamındaki bilgi ve belgeler ile tanık beyanlarından, evli olan davacının davalı işyerinde çalışan bir kadın işçi ile gönül ilişkisine girdiği, işyerindeki bazı hareketleri, tutum ve...

Devamını oku

12-02-2021 - 611

Boşanma - Manevi Tazminatın Tayini
Tarafların tespit edilen ekonomik ve sosyal durumlarına, paranın alım gücüne, kişilik haklarına, özellikle aile bütünlüğüne yapılan saldırının ağırlığına, manevi tazminat isteyenin boşanmaya yol açan olaylarda ağır...

Devamını oku

12-02-2021 - 421

Boşanma - Maddi ve Manevi Tazminatın Tayini
Bölge adliye mahkemesince son kurulan hüküm bozma ilamında belirtilen ilkelere, bozmanın amacına uygun olmayıp, davacı-karşı davalı kadın yararına hükmedilen maddi tazminat çoktur. Türk...

Devamını oku

12-02-2021 - 418

Yakınının Öldüğü Konusunda Yalan Söyleyerek Mazeret İzni Almak - Haklı Fesih
Davacının kayınvalidesinin öldüğü gerekçesiyle izin almasına rağmen, ölmediğini öğrendiği halde bu yeni durumu izindeyken, yada izin dönüşünde işverene bildirmediği, gizlediği, izne...

Devamını oku

13-02-2021 - 702

İşçinin İşyerinde Başka Bir İşçi İle Yakınlaşması - İşçiyi Öpmeye Kalkması - Haklı Fesih
Özel hayat ve özel hayatın gizliliği kuralı iş yerinde ve başka bir çalışana karşı alenen yapılan fiili kapsamaz. Feshe konu edilen davranış kadın işçi tarafından da savunma tutanağında kabul edilmişken, davacı işçinin iş yeri ortamında başka bir çalışan ile yukarıda açıklanan şekilde bir...

Devamını oku

13-02-2021 - 647

Kadının Başka Bir Erkeğe Cinsel İçerikli Mesaj Atması - Erkeğin Basit Fiziksel Şiddeti ve Hakareti - Kusur - Manevi Tazminat -Yoksulluk Nafakası
Kadının gece vakti başka bir erkekle sadakatsizlik boyutuna ulaşan güven sarsıcı nitelikte cinsel içerikli mesajlaştığını görmesi üzerine haksız tahrik altında erkeğin eşine basit fiziksel şiddet uyguladığı ve hakaret ettiği,...

Devamını oku

13-02-2021 - 651

Boşanma - Ses Kaydı - Hukuka Aykırı Delil
Erkek tarafından açılan boşanma davasının reddine, Kadının boşanma davasının kabulü ile tarafların boşanmalarına karar verilmiş ise de; hükme esas alınan ses kaydı hukuka aykırı delil niteliğinde olup kusur...

Devamını oku

13-02-2021 - 533

Boşanma - Eşit Kusur - Tazminata Hükmedilemeyeceği - Yoksulluk Nafakası
Boşanmaya sebebiyet veren vakıalarda taraflar eşit kusurludur. Boşanmaya sebep olan olaylarda eşit kusurlu eş yararına maddi ve manevi tazminata karar verilemez. Erkek yararına tazminata hükmedilmesi için...

Devamını oku

15-01-2022 - 727

Boşanma - Küçük Düşürücü Sözler - Eşi Aşağılama - Kusur - Tazminat - İştirak Nafakası
Mahkemece boşanmaya sebep olan olaylarda davalı kadının kişilik haklarının saldırıya uğramadığı gerekçesiyle manevi tazminat talebinin reddine karar verilmiş ise de; yapılan yargılama ve toplanan delillerden,...

Devamını oku

13-02-2021 - 626

Kadının Erkeğin Ailesi ile Dalga Geçmesi - Yemekleri Eşin İsteğinin Aksine Sürekli Yağlı Yapması - Kusur
Toplanan delillerden; mahkemenin de belirlemiş olduğu kusurlara göre kadının kayınvalidesinin boyunun kısalığını kastederek alaycı ve gülerek konuşmalar yaptığı, eşinin isteğinin aksine yemekleri sürekli yağlı...

Devamını oku

13-02-2021 - 454

Boşanma Davasının Açılmasından Sonra Gerçekleşen Sadakatsiz Yaşam - Açılan Davada Kusur Olarak Kabul Edilemeyeceği
Davalı erkek sadakatsiz kabul edilerek ağır kusurlu bulunmuştur. Her dava açıldığı tarihteki şartlara tabidir. Davadan sonra oluşan olaylar boşanma kararında esas alınamaz, ancak yeni bir davanın konusu olur....

Devamını oku

13-02-2021 - 519

Eşi Rahatsız Edecek Şekilde Eski Erkek Arkadaştan Bahsedilmesi - Erkeğin Yüzüne Tükürme - Kadının Tam Kusurlu Olduğu
Kocanın da boşanmaya neden olan olaylarda kusurlu olduğu kabul edilerek kadın yararına manevi tazminata hükmedilmiş ise de: toplanan delillerden, kadının eşini rahatsız edecek şekilde eski erkek arkadaşından...

Devamını oku

13-02-2021 - 662

İcra İnkar Tazminatına Hükmedilebilmesinin Şartları
Davacı tarafından başlatılan takipte, sözleşmenin ilgili maddesine dayanılarak cezai şartın tahsili talep edilmiştir. Mahkemece, itirazın iptali ile icra inkar tazminatının tahsiline karar verilmiş ise de davacı yararına icra...

Devamını oku

13-02-2021 - 512

Noter Fotokopi Vekaletname ile Yaptığı Satışta Kusurludur
Noterlik Yasası gereğince noter iş yaptıracak kişilerin kimlik ve adresleri ile gerçek isteklerini tamamen öğrenmekle yükümlüdür. Somut olayda davalı noterin dava dışı kişinin elinde bulunan vekaletname fotokopisi ile...

Devamını oku

13-02-2021 - 504

Nişanın Sebep Göstermeden Bozulması Tek Başına Manevi Tazminatı Doğurmaz - Nişan Kıyafetinin Bedeli Talep Edilemez
Nişan evlenme dışında bir nedenden dolayı sona ererse, nişanlıların birbirlerine vermiş oldukları, alışılmışın dışındaki hediyeler geri istenebilir. Alışılmış (mutad) hediyelerden kasıt; giymekle, kullanmakla eskiyen...

Devamını oku

13-02-2021 - 504

Başlık Parasının Genel Ahlaka Aykırı Olduğu - Nişanın Bozulması Sebebiyle İstenemeyeceği - Manevi Tazminat
Nişan ya da evliliklerde kayınpederin gelinine takı takması ya da para veya hediye vermesi yerel gelenek ve göreneklere uygun ise de; kızın babasının evlenmeye razı olmasının karşılığı olarak (başlık) adı altında...

Devamını oku

14-02-2021 - 499

Trafik Kazası - Destekten Yoksun Kalma - Kayısıların Kaybından Doğan Tazminat
Mahkemece bozma ilamına uyularak, manevi tazminat yönünden verilen hüküm bozma kapsamı dışında kalarak kesinleşmiş olduğundan yeniden hüküm kurulmasına yer olmadığına karar verilmiş, ilk karar davacılar...

Devamını oku

14-02-2021 - 798

Yıllık İzin Formunun Yargılamanın Her Aşamasında İleri Sürülebileceği - Fazla Mesai - Haklı Fesih
Davacı, yıllık yasal sınırdan fazla mesai yaptırıldığı ve bu hususun çalışma şartlarının uygulanmaması olduğu iddiasıyla iş sözleşmesini feshettiğini ileri sürmüş olup dosyada davacının her yıl için fazla çalışma...

Devamını oku

14-02-2021 - 634

İtirazın İptali - Ecrimisil Alacağı - İcra İnkar Tazminatı - Likit Alacak
Dava, ecrimisil alacağı nedeniyle başlatılan takibe itirazın iptali istemine ilişkindir. İtirazın iptaline karar verilmesi halinde alacaklı taraf yararına icra inkâr tazminatına hükmedilebilmesi için alacaklı tarafın haklılığının...

Devamını oku

15-02-2021 - 538

İşe İade - İşverenin İşe Başlatmada Şartlar Öne Sürmesi - İşe Davetin Samimi Olmadığı
Dosya içeriği ve tanık beyanlarından, davacının işe başlamak için işverenin daveti üzerine süresi içinde işyerinde hazır bulunduğu , ancak işverenin işe başlatmadan önce işe iade kararına aykırı olarak tanık...

Devamını oku

15-02-2021 - 734

İşveren Tarafından Haklı Fesih - 6 İş Günü - Hak Düşürücü Süre
Dava, işçilik alacaklarının tahsili istemine ilişkindir. Davacının davalı işverence feshe dayanak yapılan eyleminin 12.04.2013 tarihinde meydana geldiği, 15.04.2013 tarihinde davacının savunmasının alındığı, disiplin...

Devamını oku

15-02-2021 - 604

Islah Dilekçesine Rağmen Harcın Yatırılmaması - Islah Konusu Taleple İlgili Karar Verilemeyeceği
Davacı vekili ıslah dilekçesi sunmuş ise de, dosya kapsamı ve UYAP sistem kayıtlarından, ıslah harcının alınmadığı anlaşılmaktadır. Miktar artırımına ilişkin ıslah harca tabi olup, harcı yatırılmayan ıslaha değer...

Devamını oku

20-02-2021 - 339

İhbar Tazminatının Ödenmiş Olması - Bağımlı Çalışmanın Varlığını Gösterdiğine Dair - Görevsizlik - Yetkisizlik - Yargılama Gideri
Davacının %1 payının sembolik nitelikte olduğu ve özellikle iş akdinin Kanunda yer alan süreli fesih hükmüne göre ihbar tazminatı ödenerek feshedildiği anlaşıldığından, davacının iş verene bağımlı, onun denetimi altında ve ücret karşılığı çalışmasının baskın olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. Bu durumda taraflar arasında işçi...

Devamını oku

20-02-2021 - 481

Kadın İşçinin Evlenmesi - 1 Yıl İçinde Fesih Hakkı
Kadın İşçinin dosyada bulunan nüfus kaydına göre evlendiği, bir yıl içerisinde işverene hitaben yazdığı dilekçesinde; evlilik nedeniyle çalışmak istemediğini belirtir yönde ifadeler kullanarak ayrılmak istediğini açıkladığı anlaşılmaktadır. Bu dilekçenin evlilik nedeniyle işten ayrılma iradesini taşımadığı gerekçesi ile kıdem tazminatı...

Devamını oku

20-02-2021 - 311

Endüstriyel Tasarıma Tecavüz - Tazminat
Dairenin önceki bozma ilamında, taraf vekillerinin sair temyiz itirazlarının reddi ile, davacının araba şeklindeki yatak tasarımına tecavüz ettiğini iddia ettiği davalı ürününün, davacı tasarımına değil, dava dışı kimse adına tescilli tasarıma konu ürün olduğunun davalı yanca ileri sürüldüğü ve davalının dava dışı kimse ile yaptığı tasarım lisa...

Devamını oku

20-02-2021 - 366

Tazminat - Eser Sahipliğinin Tespiti - Tecavüzün Meni - Taleplerin Yığılması - Arabuluculuk
Uyuşmazlığın çözümünde asıl olanın mahkeme yargısı olduğu dikkate alındığında, aralarında bağlantı bulunan ve miktara tabi olan ve olmayan talepleri bir arada içeren, talep yığılmasının söz konusu olduğu davaların ticari arabuluculuğa tabi olmaksızın mahkemece çözüme kavuşturulması gerekmektedir. Davacı taraf, bir nispi...

Devamını oku

20-02-2021 - 526

Eseri İzinsiz Çoğaltma - Yayılmasında Rol Alma - Tazminat - Şirket Yöneticisinin Sorumluluğu
Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca manevi ve mali hakları tecavüze uğrayan kimse tecavüz edene karşı tecavüzün ref-ini dava edebilir. Tecavüz, hizmetlerini ifa ettikleri sırada bir işletmenin temsilcisi veya müstahdemleri tarafından yapılmışsa işletme sahibi hakkında da dava açılabilir. Tecavüz edenin veya ikinci fıkrada yazılı...

Devamını oku

20-02-2021 - 569

Sadece Ödeme Yasağı Olan Çekte İhtiyati Tedbir Kararı Sebebiyle Tazminata Hükmedilemez
Davacı vekilinin dava konusu çekle ilgili hükmolunan tazminata ilişkin temyizine gelince, icra takibinden önce açılan menfi tespit davasında borçlunun tazminata mahkum edilebilmesi için icra takibinin...

Devamını oku

20-02-2021 - 910

Bankanın Çek Keşidecisi Hakkına Yeterli Araştırma Yapmaması - Uğranılan Zararın Tazmini
Dava, çek hamili tarafından dava dışı keşideciye çek karnesi veren bankanın gerekli dikkat ve özeni göstermemesi sebebiyle uğranılan zararın tazmini istemine ilişkindir. Mahkemece bozmaya uyularak, icra takibinin...

Devamını oku

20-02-2021 - 479

Taklit Ürünler Nedeniyle Manevi Tazminata Hükmedilmesi Gerektiği - Haksız Rekabet - Men - Tazminat İstemi - Taklit Ürünlerin Toplatılması
Dava, haksız rekabetin tespiti, men-i, maddi ve manevi tazminat ile haksız rekabet işlenmesine etkili olan taklit ürünlerin toplatılması ve imhasına ilişkindir. Davacı, maddi tazminatın haksız rekabette bulunularak elde...

Devamını oku

20-02-2021 - 354

Tanınmış Markaya Tecavüz - Metro İstasyonu - Metro Logosu
Dava, markaya tecavüzün men-i ile maddi ve manevi tazminat istemlerine ilişkindir. Davalının, metro istasyonunun hemen girişinde bulunan iş yerinde davacıya ait -M+logo şekli- unsurlu markayı hiçbir gereklilik...

Devamını oku

21-02-2021 - 415

Temyiz Dışı Bırakılan Hususlar - Usuli Kazanılmış Hak - Karar Verilmesine Yer Olmadığı Kararı Verilmesi Gerektiği
Temyiz incelemesi sırasında bir kısım temyiz itirazlarının reddine karar verilmesi ve bazı hususların bozma kararı dışında bırakılması halinde usuli kazanılmış hak doğmaktadır. Bu durumda bozma ilamı sonrasında...

Devamını oku

21-02-2021 - 635

Çocuğun Kreşten Çıkıp Parka Gitmesi - Ailesi Lehine Manevi Tazminata Hükmedilmesi Gerektiği
Mahkemece davacıların çocuklarının bakımı ve gözetimi için davalının kreşine bıraktıktan sonra davalının gerekli özeni göstermediğinden küçüğün kreşten ayrıldığı ve parkta bulunduğu, olay sırasında küçüğün...

Devamını oku

21-02-2021 - 490

Malpraktis - Tazminat - Zarar Kalemlerinin Açıklattırılması Gerektiği
Dava, tıbbi malpraktis nedeniyle açılan maddi manevi tazminat talebine ilişkindir. Davacıya maddi tazminat talebinin konusunu oluşturan zarar kalemleri (konusu, miktarı, ilgili olduğu dönemi vb. yönlerden)...

Devamını oku

21-02-2021 - 569

Kanser Tedavisi Sırasında Kalp Pilinin Zarar Görmesi Sebebiyle Ölüm - Tazminat
Dava, davacıların murisinin davalı hastanede yapılan kanser tedavisinde kalp pilinin zarar görmesiyle oluşan komplikasyonlar nedeniyle murisin vefat ettiği iddiasına dayanan maddi ve manevi tazminat istemine...

Devamını oku

21-02-2021 - 880

Anestezik İlaç Sonucu Oluşan Alerji Sebebiyle Bebeğin Ölümü - Tazminat
Dava, davacıların bebeğine yapılan sünnet operasyonu sırasında verilen anestezik ilaçlar nedeniyle meydana gelen allerji sonucu davalıların gerekli özen ve ihtimamı göstermemeleri nedeniyle vefat ettiği iddiasıyla...

Devamını oku

21-02-2021 - 1005

Bebeğin Doğumundan Önce Genetik Rahatsızlığının Tespit Edilebilirliği - Tazminat
Hastane ve doktorların, yumurta nakli yöntemi ile taşıyıcı annenin hamile kalması için donörden alınan yumurtaların sağlıklı olup olmadığı yönünde gerekli genetik incelemelerinin yapılıp yapılmadığı, anne, bebek ve...

Devamını oku

21-02-2021 - 684

Ameliyat Sonucu Organda Fonksiyon Kaybı Yaşanması - Tazminat
Hastanın sezaryen ameliyatı sırasında bağırsağının delindiği ve devamında birden çok kez ameliyat olduğu sabittir. Mahkemece salt ceza soruşturmasında alınan raporla yetinilmeyerek, yukarıdaki açıklamalar...

Devamını oku

21-02-2021 - 438

Çocuğun Anne ve Babaya Olan Desteği Dönemsel Olarak Azalacaktır - Destekten Yoksun Kalma Tazminatı
Hayatın olağan akışına göre çocuğun ileride evleneceği ve en az iki çocuk sahibi olacağı kabul edilerek, desteğin evleninceye kadar gelirinin yarısını kendi ihtiyaçları yarısını da anne ve babası için ayıracağı varsayılarak...

Devamını oku

22-02-2021 - 221

Trafik Kazası - Sağlık Harcamalarının SGK dan İstenmesi - Görevli Mahkemenin İş Mahkemesi Olduğu
Davacının trafik kazası sonucu tedavi nedeniyle yaptığı sağlık harcamalarının Kanun gereğince sorumlu olduğu sağlık giderlerinin tahsili istemiyle dava açmaktadır. Davacı ile davalı kurum arasında bir haksız...

Devamını oku

22-02-2021 - 247

İş Kazası - Ölüm - Manevi Tazminat - Asıl İşveren ve Alt İşverenin Müteselsil Sorumlu Olduğu
Manevi tazminatın tutarının uğranılan manevi zararla orantılı, duyulan üzüntüyü hafifletici olması gerekir. Hakimin bu takdir hakkını kullanırken, ülkenin ekonomik koşulları tarafların sosyal ve ekonomik durumları...

Devamını oku

22-02-2021 - 243

Kıdem Tazminatının Kısmi Olarak Ödenmesi Feshin Haksız Olduğunu Göstermektedir
İşçi, iş sözleşmesinin işveren tarafından haksız feshedildiğini, işverene hitaben ihtarnamesiyle, hiçbir neden gösterilmeksizin iş sözleşmesine son verildiğini, kıdem tazminatı ve diğer alacaklarının yarısı bile olmayan...

Devamını oku

22-02-2021 - 256

Tanığın Usulünce Dinlenmemesi Yahut Dinlenmeme Gerekçesinin Açıklanmaması Bozmayı Gerektirir
Mahkemece tanığın dinlenilmeme sebebi hakkında herhangi bir gerekçe bildirmediği görülmektedir. Bu durumda, işverenin tanığının dinlenilmemesi işçinin savunma ve ispat hakkının ihlali mahiyetindedir. Yapılması...

Devamını oku

23-02-2021 - 246

İşe İade - Valiliğin Tüzel Kişiliğinin Olmadığı - Davanın İçişleri Bakanlığına Yöneltilmesi Gerektiği
Davacının, Valilik taraf göstererek dava açtığı görülmektedir. Mahkemece; asıl işverenin, alt işverenin işçilerine karşı o işyeri ile ilgili olarak iş sözleşmesinden veya alt işverenin taraf olduğu toplu iş sözleşmesinden...

Devamını oku

23-02-2021 - 311

Yıllık İzin Ücreti Talebi Belirsiz Alacak Davasına Konu Edilemez
Dava dilekçesinde, davanın belirsiz alacak davası türünde açıldığı belirtilmiştir. Somut olayın özellikleri dikkate alınarak, dava dilekçesinde ileri sürülen taleplerin belirsiz alacak olup olmadığının değerlendirilmesi...

Devamını oku

23-02-2021 - 307

İşçinin Maaşının Düşürülmesi - 16 Ay Ses Çıkarmama - Yazılı Onay Bulunmaması - Kabul Etmiş Sayılmayacağı
İşçi ücretinin iş sözleşmelerinde belirtilen ücretten eksik yatırıldığını belirterek fark ücret alacağı talebinde bulunmuştur. Mahkemece on altı ay boyunca eksik maaş ödenmesine rağmen davacının aynı işi...

Devamını oku

23-02-2021 - 301

Cevap Dilekçesi Süresinde Verilmiş İse Islah ile Zamanaşımı İtirazında Bulunulabilir
Hukuk Muhakemeleri Kanununda mahkemenin davalının başvurusu üzerine bir defaya mahsus olmak üzere cevap dilekçesini vermesi için davalı taraf süre verebileceği düzenlemiştir. Mahkemece bu yöndeki davalı...

Devamını oku

23-02-2021 - 250

Talep Konusu Bölünebilir Nitelikte İse Sadece Bir Kısmı Dava Yolu ile İleri Sürülebilir
Mahkemece, Kanun gereğince, davacıya bir haftalık kesin süre verilerek talebinin belirsiz alacak davası mı, yoksa kısmi dava mı olduğunu açıklaması istenerek sonuca gidilmesi gerekli ise de, davacı vekili, yargılama...

Devamını oku

23-02-2021 - 334

Şoför Olan İşçiye Hız Nedeniyle 3 Defa Trafik Cezası Verilmesi - İş Güvenliğini Tehlikeye Düşürme - Haklı Fesih - Fazla Mesai - Çalışma Şeklinin Açık ve Net Olarak Belirlenmesi Gerektiği
Davacının şoför olarak çalıştığı ve işçileri çalışma yerine getirip götürdüğü anlaşılmaktadır. Davacıya değişik tarihlerde servis aracıyla üç defa aşırı hızdan trafik cezası uygulanmıştır. Davacının yaptığı davranış iş...

Devamını oku

23-02-2021 - 395

Okuma Yazma Bilmeme - Yıllık İzin Formuna İmza Atma - İmzayı İnkar Etmeme - İmzanın Geçerli Olduğu - Fazla Mesai
İşverence ibraz edilen imzalı ücret bordrolarında fazla çalışma ücreti tahakkuk ettirildiği, bordrolarda tahakkuk ettirilen miktarların davacının banka hesabına yatırılarak ihtirazi kayıtsız ödendiği görülmektedir. Bilirkişi...

Devamını oku

24-02-2021 - 362

Rücu - Tazminat - Yüklenici - Ayrı Sözleşmeler ile İfa - Mecburi Dava Arkadaşlığı
Yükleniciler aleyhine açılan rücu davalarında ayrı sözleşmelerle hizmet ifa eden yükleniciler mecburi dava arkadaşı olmadığı gibi borçtan müteselsilen sorumlu olacaklarına ilişkin kanun hükmü veya sözleşme...

Devamını oku

24-02-2021 - 341

Kooperatif Aidat Alacağı - İtirazın İptali - Taleple Bağlılık İlkesi
Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca hakim talep ve sonuçlarıyla bağlıdır, ondan fazlasına veya başka bir şeye karar veremez. Ayrıca davacının asıl alacak kısmında belirttiği su ve ecrimisil alacağından ne kastettiği...

Devamını oku

28-02-2021 - 197

Koruma Tedbiri Sebebiyle Maddi Tazminat - İtibar Edilecek Belgeyle İspat Gerekliliği
Tutuklandığı tarihte muhabir olarak çalıştığını iddia eden davacının bu dönem içerisinde maddi zararını ücret bordrosu, vergi kaydı, gelir vergisi beyannamesi gibi itibar edilebilecek bir belgeyle ispatlayamadığı nazara...

Devamını oku

08-03-2021 - 234

Askeri Hastane - İnfaz Koruma Memurluğu Görevi - Adalet Hizmetleri Tazminatı
İnfaz koruma memurlarına, adalet hizmetleri tazminatı ödenebilmesi için ceza infaz kurumları dahil olmak üzere askeri yargıda fiilen görev yapılması koşulu getirilmiş olmakla birlikte, asker hastanelerinin ruh...

Devamını oku

09-03-2021 - 367

Avukatın Üstü Ağır Cezayı Gerektiren Suçüstü Hali Olmadıkça Aranamaz - Manevi Tazminat
Baroya kayıtlı avukat olan davacının, avukatlık kimliğini ibraz etmesine rağmen kolluk kuvvetleri tarafından üzerinin aranması nedeniyle uğranıldığı ileri sürülen manevi zararın tazmini istemiyle açılan davada;...

Devamını oku

09-03-2021 - 265

Terör Eylemi - Tüzel Kişiye Manevi Tazminat Ödenmesi - Ticari İtibarın Zedelenmesi
İdare hukuku çerçevesinde, bir tüzel kişiliğin manevi zararından söz edilebilmesi için, idari tasarrufun hukuka aykırı oluşu tek başına yeterli değildir. İdarenin, hukuka aykırı tasarrufuyla, tüzel kişiliğin itibarını...

Devamını oku

09-03-2021 - 236

Atanmama - Liyakat Uygun Olmayan Sıralama - Boşta Geçen Süre Tazminatı
ÖYSM tarafından yerleştirilmesi yapılmayan davacının, alan kontrolü yapılmaksızın gerçekleştirilen yerleştirmeler sonucunda kadronun boş kaldığının öğrenilmesi üzerine puan durumu dikkate alınarak atanması...

Devamını oku

10-03-2021 - 212

Kanun Değişikliğinden Sonra Islahın Mümkün Hale Gelmesi
Davacı tarafından anılan tarihte ıslah talebinde bulunulmuş olup, idari yargıda ıslah müessesesi olmadığından mahkeme davacının bu talebinin dikkate alınmaması gerektiği sonucuna varmıştır. Davanın açılış...

Devamını oku

10-03-2021 - 312

Hizmet Kusuru - Adli Yargıda Dava Açılması - İdari Yargının Görevli Olması - Faiz Başlangıcı
İdari Yargılama Usulü Kanununun ilgili maddesi uyarınca görevli olmayan yargı yerinde dava açılması durumunda idareye başvuru zorunluluğu aranmayacağı düzenlendiğinden, bu durumda idarenin adli yargıda dava...

Devamını oku

10-03-2021 - 203

Doğum Sonrasında Engelli Kalma Sebebiyle Açılan Tazminat Davası
İdare Mahkemesince öncelikle bebeğini doğumdan sonra taburcu edilinceye kadarki süreçte çocuk hekimlerince muayene edilip edilmediği ile bebeğin taburcu edilmesine çocuk hekimlerince karar verilip...

Devamını oku

10-03-2021 - 261

Terör Eylemleri - Evin Zarar Görmesi - Olay Sırasında Evde Olmama - Manevi Tazminat
Manevi tazminat, mal varlığında meydana gelen bir eksilmeyi karşılamaya yönelik bir tazmin aracı olmayıp, manevi tatmin aracıdır. Başka türlü giderim yollarının bulunmayışı veya yetersiz kalışı, manevi tazminatın...

Devamını oku

10-03-2021 - 244

Kaldırım Yanındaki Yükseklikten Düşme - Hizmet Kusuru - İdare Mahkemesinin Görevli Olduğu
Davalı idarenin bakım ve sorumluluğunda olan karayolunda yeterli tedbir alınmadığından bahisle meydana geldiği ileri sürülen olaydan kaynaklanan zararın ödenmesi istemiyle temyizen incelenmekte olan...

Devamını oku

14-03-2021 - 207

Sözleşmenin Kendiliğinden Sona Ermesi Durumlarında Tazminat Hakkı Doğar Mı?
Dava taraflar arasında akdedebilen sözleşmeye aykırı olarak tahsil edilen bedelin istirdadı ve davalının lisansını iptal etmesi nedeniyle bu hususun bildirilmemesi nedeniyle uğranılan zararın tahsili talebine ilişkindir....

Devamını oku

14-03-2021 - 199

Kaza Tarihine Göre Geçerli Olan Genel Şartlara Bakıldığında Ölenin Kusuru Destekten Yoksun Kalanlara Yansıtılamaz
Talebin dayanağını oluşturan kaza tarihi itibariyle uygulanması gereken yasal mevzuat ve içtihatlar dikkate alındığında; sürücü-işleten destek ister kendi kusuru, ister bir başkasının kusuru ile ölmüş olsun, ölüm,...

Devamını oku

14-03-2021 - 480

Kasko Sigortasından Kaynaklanan Tazminat Davasında Tüketici Mahkemesi Görevlidir
Davacı tarafın tüketici olduğu ve davalı ile arasındaki hususi araca ait kasko sigorta sözleşmesine dayalı olarak talepte bulunulduğu ve aralarında akdedilen bu sigorta sözleşmesinin de bir tüketici işlemi olduğu...

Devamını oku

14-03-2021 - 289

Trafik Kazası - Destekten Yoksun Kalma Tazminatı - Kusur Belirlemesi
Dosya kapsamındaki tek kişilik bilirkişi raporunda, kazanın meydana gelmesinde müteveffa ile sigortalı araç sürücüsünün her ikisinin de kusurlu olduğu mütalaa edilmiştir. Ceza dosyasında aldırılan Adli Tıp Kurumu...

Devamını oku

14-03-2021 - 263

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı - Ölenin Kusurunun Mirasçılara Sirayet Edip Edemeyeceği
Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarının ilgili maddesine göre ancak üçüncü kişinin ölümü dolayısıyla destek zararları, destekten yoksun kalma teminatı kapsamındadır....

Devamını oku

17-03-2021 - 203

Tam Yargı Davası - Üst Limiti Aşma Durumunda Duruşma Açılması
Duruşma, yargılama faaliyetinde yüzyüzelik ilkesinin gereği olup, bu usule uyulmaması adil yargılanma hakkının ihlali anlamına gelecek önemde bir eksikliktir. İdari yargıda duruşma yapılacak haller ve takdiren...

Devamını oku

20-03-2021 - 210

Boşanma Davasına Dayalı Maddi Tazminat İstemi
Kadın tarafından açılan boşanma davasında yapılan yargılama sonucunda ilk derece mahkemesince davalı erkeğin tamamen kusurlu olduğundan bahisle davanın kabulüne karar verildiğinin, kararın davacı kadın...

Devamını oku

20-03-2021 - 239

Boşanma Davasında Maddi Tazminatın Ön İnceleme Aşamasından Sonra Talep Edilmesi
Mahkemece, taraflar eşit kusurlu kabul edilerek boşanmalarına karar verilmiş ise de; evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına sebep olan olaylarda, erkeğin kadına göre ağır kusurlu olduğunun kabulü gerekir. Kadın...

Devamını oku

20-03-2021 - 215

Daha Ağır Kusurlu Eş Aleyhine Tazminata Hükmedilmesi Gerekir - Nafaka
Mahkemece her iki taraf eşit kusurlu kabul edilerek boşanmaya karar verilmiş ise de; yapılan yargılama ve toplanan delillerden mahkemece tarafların belirlenen kusurlu davranışları yanında, erkeğin, kadına hakaret ve...

Devamını oku

20-03-2021 - 372

Ziynet Eşyaları ile Kayınvalideye Ev Alınması - Sebepsiz Zenginleşme
Kural olarak düğün sırasında takılan ziynet eşyaları, kim tarafından, kime takılırsa takılsın, kadına bağışlanmış sayılır ve artık kadının kişisel malı kabul edilir. Hükme esas alınan bilirkişi raporunda geline ve...

Devamını oku

21-03-2021 - 205

İşe İade Davası Hangi Süre İçinde Açılmalı?
İşçiye, fesih bildirimi ile -Askeri hastane ile yapılan sözleşme sona ereceğinden dolayı sizinle yapılan iş sözleşmesi gereği iş akdiniz de sona erecektir.- şeklinde bildirimde bulunulduğu ve davacının da bu bildirimi...

Devamını oku

21-03-2021 - 221

Haksız Fiilden Kaynaklı Tazminat İstemi
Davacı; davalının boru hattının patlaması nedeniyle işyerini su bastığını, işyerinde bulunan hibrit tohumların kullanılamaz hale geldiğini öne sürmüştür. Mahkemece bilirkişi incelemesi yaptırılmamış, tespit...

Devamını oku

21-03-2021 - 229

İşçilik Alacakları İsteminde İki Şirket Arasında Organik Bağ Olması
Dosyadaki bilgi ve belgeler ile ticari sicil kayıtlarından her iki şirketin aynı faaliyet konusu ile iştigal ettiği ve adreslerinin aynı olduğu, davalıların arasında organik bağ olması nedeni ile davacının işçilik...

Devamını oku

21-03-2021 - 263

Hamilelik Nedeni İle İşten Çıkarılma - Ayrımcılık Tazminatı - İşe Başlatmama Tazminatı - Holding Bünyesinde Çalışma
Hamilelik nedeniyle yapılan fesih işlemi Kanun uyarınca geçersiz bir fesih olup işçinin işe başlatılmaması halinde ödenmesi gereken iş güvencesi tazminatında değerlendirilecektir. İşverenin yaptığı fesih...

Devamını oku

21-03-2021 - 281

Kurum Zararının Rücu Tazmini İstemi - İşverenin Müteselsil Sorumlu Olacağı Tutar
İşverenin müteselsilen sorumlu olacağı tutar, kendi kusur payı gözetilerek sorumlu tutulacağı miktarın (gelirin ilk peşin sermaye değeri X işverenin kusur oranı), üçüncü kişinin sorumlu olacağı tutar (gelirin ilk peşin...

Devamını oku

22-03-2021 - 202

İş Kazası - Kaçınılmaz Halin Varlığı
İş kazasında; şayet, işveren, tüm önlemleri almış bulunmasına karşın, zararlandırıcı sigorta olayı ortaya çıkmışsa kaçınılmazlıktan söz edilebilir. Kaçınılmazlık olgusunun var olabilmesi için öncelikle tüm tedbirler...

Devamını oku

22-03-2021 - 219

İş Kazası Nedeniyle Tazminat Emsal Ücrete Göre Hesaplanmalıdır
Hakkaniyete uygun maddi tazminatın tespiti açısından, sigortalının yaptığı iş, yaşı ve kıdemi belirtilmek suretiyle TÜİK dan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile işin yapıldığı yer olan o ildeki ilgili Meslek Odalarından...

Devamını oku

22-03-2021 - 246

İş Kazası - Manevi Tazminat - Hakimin Takdiri
Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelere göre, iş kazasının gerçekleşmesinde davacılar murisinin % 40 birleşen kusurunun bulunduğu tespit edilmiştir. Kanuna göre hakimin bir kimsenin bedensel bütünlüğünün...

Devamını oku

22-03-2021 - 208

İş Kazasının SGK ya Bildirilmemesi
İş kazası olduğu iddia olunan olayın Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmediği ve iş kazası yönünden bağlanan bir gelirin de bulunamadığı anlaşılmış olup, söz konusu hüküm, bu yönleri ile usul ve yasaya aykırıdır....

Devamını oku

22-03-2021 - 219

İşverene Rücu - Tazminat - İşçinin Çalışma Saatlerinin Değerlendirilmesi
Trafik kazasına sebep olan araç şoförünün olayda %100 kusurlu olduğu, İşveren şirketin kusurunun bulunmadığı, 3. kişilerin zararlarına karşı kusursuz sorumluluğunun bulunduğunu bildiren kusur raporunun ve...

Devamını oku

24-03-2021 - 260

Aleyhe Bozma Yasağı
Mahkemece uyulan bozma kararı gereğince hüküm verilmiş olmasına ve bozmanın kapsamı dışında kesinleşmiş olan yönlere ilişkin temyiz itirazları incelenemeyeceğine göre, davacı vekilinin aşağıdaki bendin...

Devamını oku

24-03-2021 - 230

Bozma Kararından Sonra Başka Bir Karara Atıf Yapılarak Karar Verilemez
Dairemizin bu dosyaya ilişkin önceki ilamında davalı vekilinin tüm, davacı vekilinin ise sair temyiz itirazlarının reddine karar verildikten sonra temyize konu kararda faize ilişkin hüküm kurulmaması ve reddedilen...

Devamını oku

25-03-2021 - 251

Zamanaşımı İtirazı Kabul Edilirse Takibin İptaline Değil İcranın Geri Bırakılmasına Kararı Verilmelidir
Kanun gereğince, zamanaşımı şikayetinin kabulü halinde, icranın geri bırakılmasına karar verilmesi gerekirken, takibin iptaline hükmolunması isabetsiz olduğu gibi, ilgili kanun maddesinde tazminata yer...

Devamını oku

25-03-2021 - 204

Esnaf - İşçilik Alacakları - Faiz Durumu
Davalıya ait işyerinde çalışmakta iken iş akdine haksız olarak son verildiğini, işçilik alacaklarını alamadığını ileri sürerek, bu nedenle doğan ihbar ve kıdem tazminatlarının tahsili talebi ile eldeki davayı açmış,...

Devamını oku

25-03-2021 - 262

Askeri Öğrenci İken Kendi İsteği İle Ayrılan Kişiden Tazminat İstemi
Davacı tarafından Davalının öğrenci iken kendi isteği ile okulla ilişiğinin kesildiğini, imzaladığı yüklenme senedi uyarınca davalının öğrenim gördüğü süre için yapılan harcama ve ilişik kesme tarihine kadar...

Devamını oku

26-03-2021 - 262

Doktor Raporu Alarak Tatile Çıkmak İş Akdinin Haklı Nedenle Fesih Nedenidir
Davacının raporlu olduğu tarihte sosyal medyada diğer şirket çalışanı Melih, sosyal medya hesabında; -... turu başlasın, biz yaşayalım siz dedikodusunu yaparsınız- yazısını paylaşmış, paylaşımın altına da -... ile (davacı) birlikte ... yolunda- notunu düşmüştür. ...

Devamını oku

26-03-2021 - 250

Kasko Sigorta Sözleşmesinden Kaynaklanan Maddi Tazminat İstemi
Dava, kasko sigorta sözleşmesinden kaynaklanan maddi tazminat istemine ilişkindir. Uyuşmazlık, sürücü değişikliği yapılıp yapılmadığı, yapıldıysa rizikonun teminat dışında kalıp kalmadığı hususların da toplanmaktadır....

Devamını oku

28-03-2021 - 212

İşe Başlatmama Tazminatından Kesilen Gelir Vergisi İşverenden Talep Edilebilir
Davacı işçinin işe başlatmama tazminatının gelir vergisinden istisna edildiği 16/06/2009 tarihli yasa değişikliğinden sonra vergi yükümlüsü olmadığı bir dönemde işverenin hatasından kaynaklanan vergilendirme...

Devamını oku

28-03-2021 - 215

İşçinin Kötü Niyet Tazminatından Yaralanabilmesi İçin İş Güvencesi Kapsamında Olmaması Gerekir
Taraflar arasında kötüniyet tazminatı şartlarının oluşup oluşmadığı konusunda uyuşmazlık bulunmaktadır. Davacı işçi kötüniyet tazminatı talebinde bulunmuş, mahkemece davacının iş güvencesi...

Devamını oku

28-03-2021 - 252

İşe Başlatmama Tazminatı Hesabında İşçinin İşe Başlatılmadığı Tarihteki Ücreti Dikkate Alınmalıdır
Davacı işçi tarafından alacakları ödenmemesi sebebiyle işe iade tazminatları için davalı aleyhine icra takibi yapılmış ve davalı tarafça itiraz edilmiştir. İşçi tarafından haksız olarak itiraz edilmesi sebebiyle takibin...

Devamını oku

28-03-2021 - 278

Hakimin Baroya Kayıt İsteminde Askı Süresi İçerisinde Şikayette Bulunulması - Manevi Tazminat
Hakimlik yaptığı dönemde Avukat meslektaşlarımıza yönelik sergilemiş olduğu mesleğimizin saygınlığı ve onurunu aşağılayıcı, Avukatın duruşma salonundaki konumunu ve sıfatını görmezden gelen hatta avukatların...

Devamını oku

28-03-2021 - 283

Satıcının Ağır Kusurlu Olması Durumunda Ayıbı İhbar Yükümlülüğü
Alıcı, teslim aldığı malı işlerin olağan akışına göre, imkân bulunur bulunmaz gözden geçirmek ve satıcının sorumluluğunu gerektiren bir ayıp gördüğü zaman bunu satıcıya uygun süre içinde ihbar etmekle...

Devamını oku

28-03-2021 - 336

İcra İnkar Tazminatı Yargılamanın Sonuna Kadar Islah Olmaksızın Talep Edilebilir
Eksik harç tamamlattırıldıktan sonra yargılamaya devam edilmesi gerekirken, eksik harçla yargılama yapılıp, icra takibindeki alacağın tümü üzerinden takibin devamına karar verilmesi doğru olmamıştır. Kanun...

Devamını oku

28-03-2021 - 315

Ebru Çıtlak Ve Fazilet Demirbaş Başvurusu - Ceza Yargılamasında Hükmedilen Vekalet Ücreti ve Tazminat - Düşme Kararı - Vekalet Ücreti ve Tazminatın Durumu
Başvuru; ceza yargılamasının uzun sürmesi nedeniyle makul sürede yargılanma hakkının, ceza yargılamasında lehe hükmedilen manevi tazminat ve vekâlet ücreti alacağının tahsili için başlatılan icra takibinin ceza davasının düşme...

Devamını oku

31-03-2021 - 205

İşçiden İşten Ayrılan Çalışma Arkadaşının Vardiyasında Çalışmasının İstenmesi - Esaslı Değişiklik - İşverenin Haksız Feshi
Somut olayda; davalı işyerinde çalışan bir işçinin ayrılması üzerine davacıdan ayrılan işçinin vardiyasında da çalışması istenilmiştir. Bu talep fazla çalışma olgusunu da aşan, iş koşullarında esaslı değişiklik mahiyetindedir. Davacı...

Devamını oku

31-03-2021 - 928

İşyerinde Arkadaşı Yerine Kart Basma - Her İki İşçi Yönünden de Haklı Fesih Nedeni Olduğu
Tüm dosya kapsamı, tanık beyanları ve özellikle davacının kabulüne göre davacının çalışmadığı halde giriş kartını başka bir arkadaşına vererek bastırdığı sabittir. Aynı olayda davacıya ait kartı basan diğer işçi F. G. ün açtığı...

Devamını oku

31-03-2021 - 296

Hizmet Kusuru ve Kişisel Kusur Arasındaki Ayrım - Manevi Tazminat
Uyuşmazlık; eldeki davanın davalı kamu görevlisinin hizmet kusurundan mı yoksa kişisel kusurundan mı kaynaklandığı, burada varılacak sonuca göre; davalıya husumet yöneltilmesinin mümkün olup olmadığı noktasında toplanmaktadır....

Devamını oku

02-04-2021 - 221

Taşınmaza Kamulaştırma Yapılmadan El Atılması - Kamu Hizmetinin Belirli Olmaması - Husumetin Kime Yöneltileceği
Dava taşınmazın imar planında resmi tesis alanında kaldığından kamulaştırma yapılmadan hukuken el atıldığından bahisle tazminat olarak ödenmesine hükmedilmesi istemiyle açılmıştır. Uyuşmazlık konusu taşınmaz...

Devamını oku

02-04-2021 - 255

Yıllık İzin Ücreti Alacağı Davası Gerekli Belgenin İşçiye Verildiği İşveren Tarafından İspatlanamıyorsa Belirsiz Alacak Davası Olarak Açılabilir
Kıdem tazminatının hesabına esas olan ücret, giydirilmiş ücret olup, giydirilmiş ücrete işçinin asıl ücretine ek olarak sağlanan para veya para ile ölçülebilen menfaatler de dâhil edilmektedir. Uyuşmazlık konusu yıllık ücretli izin alacağı ise...

Devamını oku

02-04-2021 - 366

Bilgisayar Programı Siparişi - Eser Sözleşmesi - Tecavüzün Önlenmesi - Maddi Tazminat
Uyuşmazlık asıl davaya yönelik olduğundan uyuşmazlığın çözümü için öncelikle -eser sipariş sözleşmesi- hakkında açıklama yapılmasında yarar bulunmaktadır. davalıların kullanımının taraflar arasındaki ...

Devamını oku

02-04-2021 - 243

Elektronik Tebligatın Tamamı İletilmeden Delil Kaydı Oluşturulmaz - Temyiz Süresinin Kaçırıldığı
İlgili yönetmelik uyarınca elektronik mesajın tamamı iletilmeden delil kaydı oluşturulmamaktadır. Tebligat muhatabı tebligatı açtığında delil kaydı oluşturulmaktadır. Bakanlık düzenlemesi uyarınca söz konusu...

Devamını oku

02-04-2021 - 302

Tutuklulukta Geçen Süre Kıdem Tazminatında Dikkate Alınır Mı?
Somut uyuşmazlıkta tutuklulukta geçen süre boyunca iş sözleşmesinin iş görme ediminin askıda olduğu, ancak bunun dışında tüm edimlerin devam ettiği, davalının ücret ödediği sabittir....

Devamını oku

02-04-2021 - 239

İşveren Vekilinin İş Müfettişinin Tutmuş Olduğu Raporda İşçiler İçin Birtakım Vaadlerde Bulunması İşvereni Bağlamaz
İhbar tazminatı iş sözleşmesini haksız olarak fesheden tarafın karşı tarafa ödemesi gereken bir tazminat olmakla işçinin haklı feshinde anılan tazminatın koşulları oluşmamıştır. İşçilerin ortak dilekçe ile şikayetleri üzerine...

Devamını oku

05-04-2021 - 378

İşçinin Elektrik Akımına Kapılarak Ölmesi
Dava haksız fiilden kaynaklı maddi ve manevi tazminat davasıdır. Vekalet eksikliklerinin giderilmesi, taraf teşkilinin sağlanması, olay tarihinde olayın meydana geldiği inşaatın ruhsatının bulunup bulunmadığı...

Devamını oku

05-04-2021 - 244

Temizlik Yaparken Elektrik Akımına Kapılarak Sakat Kalmak - Elektrik Dağıtım Şirketinin Sorumluluğu
Dava haksız fiilden kaynaklı maddi ve manevi tazminat davasıdır. Davacılar vekili ilk alınan kusur raporuna karşı davalı tarafın itiraz etmediğinden kazanılmış hak oluştuğunu ileri sürmüş ise de davalıya çıkartılan...

Devamını oku

05-04-2021 - 224

Bonoya Dayalı İtirazın Kaldırılması Talebi - Borcun Ödendiğinin İİK 68 Anlamında Belge ile İspatlanması Gerektiği
Dava konusu icra takibine itirazın kaldırılmasıdır. Tüm dosya kapsamı ve takip dosyası içeriğine göre, takip dayanağı bononun İcra İflas Kanunu İtirazın kesin olarak kaldırılması başlıklı maddesinde sayılı belgelerden...

Devamını oku

05-04-2021 - 194

Yerel Mahkeme İcra Takibinden Önce Yapılan Ödemelerin Hangi Alacak Kalemleri İçin İcranın Geri Bırakılmasını Sağladığını Hükümde Belirtmelidir
Somut olayda davalı alacaklı tarafça davacı borçlu aleyhine İcra müdürlüğünün icra dosyasıyla ilamlı icra takibi başlatıldığı, takibin dayanağının İş Mahkemesinin kararı olduğu, icra dosyasında davacı borçlu adına...

Devamını oku

05-04-2021 - 255

Vefat Eden Davalının Yasal Mirasçıları Tespit Edilerek Davaya Dahil Edilmeleri Gerekir
Bir davada taraf ehliyeti dava şartlarından olup taraf ehliyeti ise medenî haklardan yararlanma ehliyetine sahip olmakla mümkündür. Medeni haklardan yararlanma, yani hak ehliyeti tam ve sağ doğum...

Devamını oku

05-04-2021 - 262

Kasko Sigorta Sözleşmesine Dayalı Tazminat İstemleri 2 Yıllık Zamanaşımı Süresine Tabi Olup, Burada Ceza Zamanaşımı Süresi Uygulanmaz
Türk Borçlar Kanunu gereğince alacaklının dava açmasıyla zamanaşımı kesilir. Ancak zamanaşımının kesilmesi sadece dava konusu alacak için söz konudur. Bu durumda zamanaşımının kesilmesi sadece dava...

Devamını oku

05-04-2021 - 236

Mobing Nedeniyle Tazminat Davası Açmadan Önce Arabuluculuk Dava Şartı Yerine Getirilmelidir
Dava açıldıktan sonra arabuluculuğa başvurulması nedeniyle mahkemece dava şartı yokluğundan davanın reddedilmesinde bir hata yok ise de kendisini vekille temsil ettiren davalı lehine maktu vekâlet ücreti...

Devamını oku

09-04-2021 - 257

İş Kazası Geçiren İşçi İdari İzinli Olduğundan Bu Süre Hizmet Süresinden Sayılır ve Yıllık İzin ile Kıdem Tazminatının Hesabında Bu Sürelerin de Dikkate Alınması Gerekir
Dava, iş sözleşmesinin feshine dayalı kıdem ve ihbar tazminatı talebine ilişkin alacak davasıdır. İşçi taraf iş akdinin feshedildiğini belirtilen ikinci ihtarnamenin tebliği ile öğrendiğini iddia etmiştir. Bunun aksini...

Devamını oku

09-04-2021 - 256

Hatır Taşıması Olup Olmadığının Araştırılması Gerektiği - Davacıların ve Davalıların Tamamı Hakkında Sosyal Durum Araştırması Yapılması Gerektiği
Davalılardan .... ile davacı ....a ait sosyal ekonomik araştırma raporunun alınmadığı, Belediye, Tapu ve Emniyetten üzerlerinde kayıtla menkul ve gayrimenkul bulunup bulunmadığı hususunun sorulmadığı, ekonomik durum araştırması...

Devamını oku

10-04-2021 - 221

Süre Verilmesine Rağmen Alacak Kalemleri Hakkında Açıklama Yapılmayan Dava Hakkında Açılmamış Sayılmasına Karar Verilmelidir
İşçi davalı işyerinde çalışırken maaşlarının düzenli ödenmediği, ihtarname çekmesine rağmen alacaklarının da ödenmemesi üzerine iş akdini feshettiğini belirterek, ücret, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla...

Devamını oku

10-04-2021 - 235

Gerekçeli Kararın Sigorta Şirketi Vekiline Değil de Doğrudan Şirkete Tebliğ Edilmesi - Tebligatın Usulsüzlüğü
Ölüm ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat isteminde Sigorta A.Ş. vekiline gerekçeli karar tebliğinin uygun olmadığı anlaşılmıştır. Şöyle ki; davalı sigorta vekiline gerekçeli kararın Sigorta A.Ş imzasına...

Devamını oku

10-04-2021 - 233

Gerekçeli Kararın Sigorta Şirketi Vekiline Değil Şirkete Tebliğ Edilmesi
Ölüm ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat isteminde dosyanın incelenmesinde davalı Sigorta A.Ş. avukatı Avukata yapılan anılan tebliğ tarihli tebligatın usulüne uygun tebliğ yapılmadığı, Şöyle ki sigorta...

Devamını oku

11-04-2021 - 288

Evlilik Sebebiyle İş Akdi Fesih Hakkı Evlilikten Sonra ve 1 Yıl İçinde Kullanılmalıdır
Dosya kapsamından, davacının evlilik tarihinin 08/11/2012 olduğu anlaşılmaktadır. Fesih tarihi ise 01/08/2011 tarihidir. Buna göre davacının evlilik tarihi, fesih tarihinden çok sonraki bir tarihtir. İşçinin evlilik sebebi ile iş sözleşmesini feshederek...

Devamını oku

11-04-2021 - 235

Murisin Vefat Etmesi ve En Yakın Mirasçıların Mirasın Tamamını Reddetmesi Durumunda Bu Husus Sulh Hukuk Mahkemesine Bildirilmeli ve Atanan Temsilciyle Davaya Devam Edilmelidir
Yargılama sırasında vefat eden tarafların mirasçılarının mirası reddetmeleri halinde mirasçıların murisin borçlarından sorumlulukları son bulmaktadır. TMK nın 612. maddesinde en yakın yasal mirasçıların, mirasın tamamını...

Devamını oku

14-04-2021 - 233

Müzik Eserlerinin İzinsiz Kullanılması - Tazminat
Davacı vekilinin, müvekkilinin hak sahibi olduğu 10 adet müzik eserinin davalı şirketin ... isimli kanalında izinsiz olarak kullanıldığından bahisle davalı - karşı davacının tecavüzünün refi ile maddi ve manevi tazminat...

Devamını oku

14-04-2021 - 268

Eser Sözleşmesi - İtirazın İptali
Dava, davacı şirketler tarafından daha önce eser sözleşmesi kapsamında bakiye iş bedelinin tahsili için açılan dava neticesinde verilen karara dayalı olarak her iki tarafça da gerekli tahsilatların yapılmasından sonra, söz...

Devamını oku

16-04-2021 - 509

Erkeğin İş Çıkışında Sürekli Olarak Annesinin Evine Gitmesi Boşanma Sebebidir
Erkeğin -Sürekli akşamları iş çıkışından sonra annesinin evine giderek bu durumu alışkanlık haline getirmek, evin ihtiyaçlarını gidermeyerek birlik görevlerini yerine getirmemek ve evi terk etmek- kadının ise ilk derece...

Devamını oku

20-04-2021 - 468

Trafik Kazası - Bakıcı Giderleri ile Sağlık Giderlerinin Poliçe Kapsamında Olup Olmadığı
Davacının yaralanmasına sebebiyet veren trafik kazası 21/12/2015 tarihinde meydana gelmiştir. Düzenlenen ZMMS poliçesinin 05/08/2015 tarihli olup davacının bu yaralanmasından...

Devamını oku

20-04-2021 - 247

Geçici İş Göremezliğin Teminat Dışı Olup Olmadığı Kaza Tarihindeki Poliçeye Göre Belirlenmelidir
Düzenlenen ZMMS poliçesi tarihi ise 30/11/2015 olduğu, buna göre davacının bu yaralanmasından kaynaklı olarak tazminat talebi, kaza tarihinden önce yürürlüğü giren 01/06/2015...

Devamını oku

20-04-2021 - 277

Sigorta Şirketinin Temerrüde Düştüğü An Hakkında
Haksız eylem faili, ihtar ve ihbara gerek olmaksızın, zararın doğduğu anda, başka bir anlatımla haksız eylem tarihinden itibaren zararın tamamı için temerrüde düşmüş sayılır. Sigorta şirketinin ise poliçe kapsamında...

Devamını oku

21-04-2021 - 209

İşçinin Ahlaksızlıkla Suçlanarak İş Akdinin Haklı Nedenle Feshedilmesi
Dosya kapsamına göre -işveren yetkilisinin ellerinde görüntülerinin bulunduğunu belirterek ahlaksızlıkla suçlamasının- davacının kişilik haklarına saldırı ve kişilik haklarının ihlali niteliğinde olduğunun kabulü gerekirken davalıların kendi iddialarını ispatlayamaması karşısında manevi...

Devamını oku

23-04-2021 - 228

Cezaevinde İsyan Çıkarıldığı İddiası Sebebiyle Adalet Bakanlığının Tazminat İstemi - Davalılara İşkence Edilmesi
Somut olayda; maddi ve hukuki olgular ve tüm dosya kapsamından, davalıların cezaevinde isyan çıkarmadıkları gibi kötü muameleye maruz kalarak yaralandıkları, ancak buna ilişkin etkin bir soruşturma da...

Devamını oku

23-04-2021 - 244

Tasarım Hakkına Tecavüz - Tedbir İstemi - Yaklaşık İspat
Dava; tescilli tasarıma tecavüzün tespiti, önlenmesi ve tazminat istemlerine ilişkindir. İnceleme, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun(HMK) 355. maddesi hükmü uyarınca istinaf dilekçelerinde...

Devamını oku

23-04-2021 - 439

Erkeğin Eşine Sürekli Seni Seviyorum Beni Affet Diyerek Mesaj Atması Kadının Kusurlarını En Azından Hoşgörü İle Karşıladığını Göstermektedir
Boşanmaya sebep olan olaylarda davacı- davalı kadının kusurlu olmadığı ve boşanma yüzünden yoksulluğa düşeceği de sabit olduğuna göre, davacı- davalı kadın yararına uygun miktarda yoksulluk nafakasına ...

Devamını oku

24-04-2021 - 295

Tek Taraflı Kazada Olsa Sürücünün Ölümü Durumunda Mirasçıların Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Talebi Uzamış Ceza Zamanaşımına Tabidir
Uyuşmazlık; tek taraflı ve sürücünün tam kusuru ile meydana gelen trafik kazasında ölen sürücünün yakınlarının, aracın trafik sigortacısı şirketten destekten yoksun kalma tazminatı talebi hâlinde zamanaşımı...

Devamını oku

24-04-2021 - 227

İhbar Öneli İçerisinde İşçiye İş Arama İzni Verilmemesi İhbar Önelini Geçersiz Kılmaz, İşçi Bu Durumda İzin Süresine İlişkin Ücretini İsteyebilir
İşçi vekili tarafından işçiye bildirim süresi içinde yeni iş arama izninin kullandırılmamasının tanınan ihbar önelinin geçersiz kıldığını ileri sürmüş ise de, işçiye bildirim süresi içinde yeni iş arama izninin kullandırılmaması,...

Devamını oku

25-04-2021 - 280

Silahlı Güvenlik Görevlisinin İzninin İptal Edilmesi - Zorlayıcı Sebeple Fesih - Kıdem Tazminatına Hükmedileceği Ancak İhbar Tazminatına Hükmedilemeyeceği
Davada, alt işveren emrinde asıl işveren iş yerinde silahlı güvenlik görevlisi olarak çalışan işçinin silahlı güvenlik görevini ifa edebilmesi için şart olan silahlı güvenlik izninin işyeri dışında işlediği suç nedeni ile iptal...

Devamını oku

26-04-2021 - 440

Overbooking Uygulaması Nedeniyle Manevi Tazminat Talebi
Davacılar Dubai-İstanbul seferini yapan uçağa binmek üzere Dubai Havalimanına gitmiş, ancak davalının yaptığı fazla bilet satışı nedeniyle, bu uçağa binemeyip Kahire aktarmalı İstanbul uçağına binmek...

Devamını oku

26-04-2021 - 225

Bilgisayar Yazılımının İzinsiz Olarak Başka İşletmelere Kurulması - Tazminat - Temyiz Sınırı
Dava, davacıya ait bilgisayar yazılımının, davalı tarafından izinsiz olarak farklı işletmelerin bilgisayarlarına kurulduğu iddiasıyla telif tazminatı ile manevi ve maddi tazminat istemlerine ilişkindir. İlk derece...

Devamını oku

27-04-2021 - 269

Çocuk İstemeyen Eş Kusurludur - Çocuk İstememek Kişilik Haklarına Saldırı Niteliğindedir
Erkeğin kesinleşen kusurlu davranışları yanında -Kadından ortak çocuk istemediği- anlaşılmaktadır. Gerçekleşen bu duruma göre boşanmaya sebep olan olaylarda davacı erkeğin davalı kadına oranla -Daha ağır...

Devamını oku

29-04-2021 - 316

İş Kazasına İlişkin Maddi Tazminat Hesaplamasında Hangi Yaşam Tablosunun Kullanılacağı
Eldeki davada, hükme esas alınan ve davacının ıslah dilekçesinin dayanağını oluşturan 22.01.2018 tarihli hesap raporunda yukarıda açıklamaların aksine bakiye ömrün tespitinde -TRH 2010- tablosu yerine, -PMF 1931- tablosu uygulanması hatalı olmuştur....

Devamını oku

30-04-2021 - 265

Cevap Dilekçesinde Öne Sürülmeyen Zamanaşımı İtirazı Bilirkişi Raporunda İleri Sürülse Dahi Dikkate Alınamaz
Dava konusu kaza; 31.08.2008 tarihinde davalı ... şirketine sigortalı aracın davacı idaresinde bulunan bisiklete çarpması sonucu davacının yaralandığı belirtilmiş, dava 10.08.2017 tarihinde açılmıştır. Açıklanan nedenlerle, davalı ... şirketi...

Devamını oku

30-04-2021 - 262

Marka Hakkına Tecavüz - Tazminat Hesabında Bilirkişi Raporuna Süresinde İtiraz Edilmemesi
Davacı vekili dava dilekçesinde, 1979 yılından beri Türkiyede de tescilli olan ... ibareli marka ve şekil markalarının, davalı tarafça taklit olarak üretilen ayakkabılarda kullanıldığından bahisle, markaya tecavüzün...

Devamını oku

01-05-2021 - 236

Temyiz Kanun Yoluna Başvurmak İçin de Hukuki Yarar Olmalıdır
Dava açmada hukuki yararının bulunması dava şartlarından olduğu gibi temyiz Kanun yoluna başvuracak olan tarafın da temyiz yoluna başvuruda hukuki yararının bulunması gerekir. Davada haklı çıkmış olan taraf da...

Devamını oku

01-05-2021 - 219

İhbar Öneli İçerisinde İşçiye İş Arama İzni Verilmemesi - İhbar Tazminatı
Dosyadaki bilgi ve belgelerden davalı işveren tarafından yasal ihbar öneli verilerek iş akdinin feshedileceğinin davacı işçiye bildirildiği anlaşılmaktadır. Her ne kadar davalı işveren tarafından ihbar öneli...

Devamını oku

01-05-2021 - 238

Rekabetin İhlal Edilmesi Durumunda Tazminat - Faiz Türü ve Başlangıcının Ne Olacağı
Dava, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkındaki Kanun kapsamında tazminat istemine ilişkin olup, TTK kapsamında mutlak ticari dava kapsamındadır. Dolayısıyla davacı tarafın ticari işlerde uygulanan...

Devamını oku

02-05-2021 - 273

Takipli İflas Prosedürü - İcra İnkar Tazminatına Hükmedilemeyeceği
Somut uyuşmazlıkta, mahkemece davalının iflasına karar verilmiş ise de, tesis edilen hüküm takipli iflas prosedürüne uygun değildir. Zira, yargılama aşamasında alacağın varlığının belirlenmesi hâlinde itirazın...

Devamını oku

02-05-2021 - 242

Kıdem Tazminatı, AGİ ve Yıllık İzin Ücreti Taleplerinin Belirsiz Alacak Olarak İleri Sürülememesi - Tanıkların Sadece Çalıştıkları Dönem İçin Tanıklık Yapabileceği
Taraflar arasında, çözümlenmesi gereken ilk uyuşmazlık, kabulüne karar verilen kıdem tazminatı, asgari geçim indirimi, ücret ve yıllık izin ücreti alacaklarına ilişkin davanın belirsiz alacak davası türünde açılıp...

Devamını oku

02-05-2021 - 326

Husumetli Tanık Beyanları Diğer Delillerle Destekleniyorsa Dikkate Alınmalıdır
Davacı işçi tarafından kıdem ve ihbar tazminatı ile bir kısım işçilik alacağının tahsiline karar verilmesini talep ve dava edilmiştir. Spor kulübünde şoför olarak çalıştığı anlaşılan davacı işçinin fazla çalışma ücreti...

Devamını oku

03-05-2021 - 260

Geçici İş Göremezliğe İlişkin Ödeme - Kaza Tarihindeki Sigorta Poliçesini Düzenleyen Sigorta Şirketinin Sorumlu Olduğu
Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Davalı sigorta şirketinin sigortalısına ait aracın, 15.06.2016 tarihinde karıştığı trafik kazası sonucu, kurum sigortalılarına yapılan geçici iş göremezlik ödemelerinin tahsili için...

Devamını oku

04-05-2021 - 248

Tatil İçin Gidilen Yerde Havaalanında Bagajın Hemen Teslim Edilmemesinden Dolayı Manevi Tazminat Hakkı Doğar Mı?
Uyuşmazlık; havayolu ile yolcu taşıma sözleşmesi kapsamında bagajın geç teslim edilmesi nedeniyle davacı yararına manevi tazminat koşullarının gerçekleşip gerçekleşmediği noktasında toplanmaktadır. Davacının dinlenme, eğlenme ve tatil...

Devamını oku

04-05-2021 - 212

Emeklilik Sebebiyle İşten Ayrıldıktan Kısa Süre Sonra Başka Bir İşyerinde Çalışmaya Başlamak - Kıdem Tazminatı - Kötüniyet
İşçinin emeklilik nedeni ile iş sözleşmesini feshetmesinden kısa bir süre sonra, yeniden çalışmasını gerektirecek durumlar ortaya çıkabileceği gibi işçinin bu hakkını kendisi için daha olumlu sonuçlar doğurabileceğini düşündüğü bir başka işyerinde çalışma amacı ile de...

Devamını oku

05-05-2021 - 464

Kooperatifin Bir Kısım Üyelere Dairelerini Teslim Etmesine Rağmen Diğer Üyelere Daha Geç Tarihlerde Teslim Yapması - Kira Kaybı Alacağı - Şerefiye Payı
Davacı, davalı kooperatifin üyesi olarak, bir kısım üyelere dairelerinin zamanında teslim edilmesine rağmen kendisine geç teslim nedeniyle kiraya verememesinden kaynaklanan kira kaybını talep etmektedir. Davacının...

Devamını oku

07-05-2021 - 217

İşyeri Sigorta Sözleşmesine Dayalı Tazminat Davası - Hukuki Yarar - Belirsiz Alacak Davası
Dava, işyeri sigorta sözleşmesine dayalı olarak açılan tazminat istemine ilişkindir. Olayda davacı, dava dilekçesinde davalı sigorta şirketi ile işyeri (eczane paket sigortası) sigortası poliçesi düzenlediklerini, işyerinde...

Devamını oku

07-05-2021 - 229

Çalışanın Sabıkasını Gizlediğini İşverenin Sonradan Öğrenmesi - Tazminatsız İşten Çıkarma
Çalışanlar dikkat! Yanıltıcı beyana tazminat kararı... başlığıyla yayınlanan Yargıtay 9. Hukuk Dairesi kararı. İşe girmeden önce işlediği adam yaralama suçundan dolayı oluşan sabıkasını gizleyerek, sabıkasız olduğunu beyan eden çalışanı işverenin...

Devamını oku

08-05-2021 - 550

Ölüm Ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Manevi Tazminat - Trafik Kazası Nedeniyle Maddi Ve Manevi Tazminat Talebi
Dava, trafik kazası nedeniyle maddi ve manevi tazminat talebine ilişkindir. 18/06/2011 günü meydana gelen trafik kazasında davacı ... ile davacı ...nun karşıdan karşıya geçmek istediği sırada davalılardan ...nin sevk ve...

Devamını oku

08-05-2021 - 831

Ölüm Ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Manevi Tazminat
Kazanın oluş biçimi, davacı çocukların yaşı, sosyal ve mali durumları değerlendirilerek, davacı vekilinin manevi tazminata yönelik istinaf talebinin yerinde olduğu, ilk derece mahkemesince hükmedilen manevi...

Devamını oku

08-05-2021 - 451

Davalı Tarafın Harç Ödemekten Muaf Olması, Davacıyı Harç Ödeme Yükümlülüğünden Kurtarmaz
Uyuşmazlık; somut olayda kıdem ve ihbar tazminatları ile yıllık izin ücreti alacağının belirsiz alacak olup olmadığı, burada varılacak sonuca göre davacının belirsiz alacak davası olarak eldeki davayı açmakta hukuki...

Devamını oku

09-05-2021 - 189

Rücuen Tazminat Davalarının Zamanaşımı Dolayısıyla Reddedilmesi Nedeniyle Adil Yargılanma Ve Mülkiyet Haklarının İhlal Edildiğine İlişkin Başvuru
Başvuru; rücuen tazminat davalarının zamanaşımı dolayısıyla reddedilmesi nedeniyle adil yargılanma ve mülkiyet haklarının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir....

Devamını oku

09-05-2021 - 201

Canlı Bomba Saldırısı - Zararın Tazmini - İdarenin Kusuru - Yaşam Hakkı
Başvuru, kamu makamları tarafından öngörülebilir ve önlenebilir nitelikte olduğu ileri sürülen canlı bomba saldırısı sonucu meydana gelen yaralanma olayından kaynaklanan zararların tazmini istemiyle açılan davada olayın idarenin...

Devamını oku

12-05-2021 - 219

Kiralanan Taşınmazın İskanının Bulunmaması - Depreme Dayanıklı Olmaması - Kiracı Tacir Olsa Dahi Kiraya Verene Karşı Zayıf Durumda Olduğu- Kiracı Tacirin Sözleşmeyi Feshedebileceği
Dava konusu binanın iskan ruhsatı ile onaylı bir güçlendirme projesi ve güçlendirme ruhsatının olmaması ve işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı alınabilmesi için iskan ruhsatının bulunmasının gerekmesi karşısında,...

Devamını oku

09-05-2021 - 280

Aracın Pert Olması - Manevi Tazminat
Mahkemece, kararda yazılı gerekçelerle ve benimsenen bilirkişi raporuna göre; davacının maddi tazminat isteminin kısmen kabulü ile belirlenen tazmin tutarının işleyecek yasal faiziyle davalıdan tahsiline;...

Devamını oku

09-05-2021 - 188

Mazeretin Gerekçelendirilmesi Gerektiği - Yönetmeliğin İptali İstemi - Yönetmeliğin Değişmesi - Davanın Konusuz Kalması - Mahrum Kalınan Kar
Davacı vekili tarafından sunulan mazeret dilekçesinde; avukatlık bürosundaki stajyerin COVİD-19 pandemisi nedeniyle filyasyona alındığından bahisle, duruşmanın başka bir güne ertelenmesi, aksi halde davanın...

Devamını oku

09-05-2021 - 221

Memurun Görevinde Yetersiz ve Verimsiz Olması - Maddi ve Manevi Tazminat Talebi
Davacıya geçici görevlendirmeleri kapsamında geçici görev yolluğu ödenmediğinden davacının maddi tazminat isteminin kabulü; davacının ifa ettiği kamu görevinin niteliği ve davacı ile davalı idare arasında yaşanan...

Devamını oku

09-05-2021 - 195

Taşınmazın Zarara Uğraması - Davacının Vefatı - Mirasçılar Dahil Olana Kadar Dosyanın İşlemden Kaldırılması Gerektiği
Dava konusu davacıların mülkiyetinde bulunan taşınmazı da kapsayan bölgede Baraj ve Hidroelektrik Santral kapsamında karayolu yapım çalışmaları sırasında meydana gelen heyelan afeti nedeniyle anılan...

Devamını oku

10-05-2021 - 234

Borçlunun İstihkak İddia Eden Şirkette Gerçekleşen Haciz Sırasında Hazır Olması ve İkametinin Başka Bir İlde Bulunuyor Olması
Davaya konu haciz işlemi esnasında üçüncü kişi şirket yetkilisi veya ortağı hazır olmayıp, bizzat borçlu hazırdır. Mahcuzlar yediemin olarak borçluya teslim edilmiştir. Borçlu, kafe işletmeciliği ile iştigal etmekte olup,...

Devamını oku

10-05-2021 - 232

İşçiye Aynı Eylemden Dolayı Önce İhtar Cezası Verilmesi Daha Sonra İşten Çıkarılması - Aynı Eylemden Dolayı 2 Kere Ceza Verilemeyeceği
Davacı hakkında fesihten kısa bir süre önce verilen görevi yerine getirmediğine dair tutanakların ibraz edildiği, tutanaklara ilişkin savunmalarının alınarak davacıya ihtar cezası verildikten 1 hafta sonra da iş akdinin...

Devamını oku

10-05-2021 - 237

Parti Liderinin PKK İle İlişkilendirilmesi Kişilik Haklarına Saldırı Niteliğindedir
Dava konusu yayımın ve basın açıklamasının bir bütün olarak değerlendirilmesinde; her ne kadar Özel Daire bozma kararında konuşmayı yapan ve hakkında konuşulan kişinin ülkenin siyaseti konusunda etkili siyasi kişilikler...

Devamını oku

01-01-2022 - 279

Sık Sık Eğitim Toplantısı Yapılsa Dahi Bu Toplantılarda Geçen Süreler Fazla Mesai Olarak Kabul Edilemez
Davacının eğitim amaçlı olarak katıldığı kongrelere yönelik de bu süreye karşılık olmak üzere haftada 7 saat fazla çalışma ücreti hesaplanmıştır. Davacı işçi belirtilen süre içinde fiilen çalışmamış ve işverene belirtilen anlamda bir...

Devamını oku

12-05-2021 - 235

Davacının Eşinin Kaçak Elektrik Kullanması Sebebiyle Davacı Adına Olan Abonelik Sözleşmesine İstinaden Elektriğinin Kesilemeyeceği - Manevi Tazminat Ödenmesi Gerektiği
Eldeki davada belirtilen davacının, yaklaşık 6,5 yıl abone olarak elektrik kullandığı halde eşinin aynı adreste 2001 yılında kaçak elektrik kullanımından dolayı borcu bulunduğu gerekçesiyle elektriğinin kesildiği tarafların kabulündedir...

Devamını oku

12-05-2021 - 209

Engelli Çocuğunun Masraflarını Karşılamayan Eşin Kadın Eşe Ekonomik Şiddet Uyguladığı - Kadının Kişilik Haklarına Saldırı Niteliğinde Olduğu - Manevi Tazminata Hükmedilmesi Gerektiği
Davacı-karşı davalı erkeğin, mahkemece kabul edilen -Eşine ekonomik şiddet uyguladığı, özürlü olan ortak çocuğun bakım ve ihtiyaçlarını göz ardı ederek eşine tek başına bu sorumluluğu yüklediği- şeklindeki kusurlu davranışları aynı zamanda davalı-karşı davacı kadının kişilik...

Devamını oku

12-05-2021 - 591

Eski Sevgilinin Fotoğrafını Saklamak Boşanma Sebebi Olduğu Gibi Kişilik Haklarına Saldırı Niteliğinde Olduğundan Manevi Tazminata Hükmedilmelidir
Yapılan soruşturma ve toplanan delillerden mahkemece kabul edilen kusurlu davranışların yanı sıra davalı-karşı davacı erkeğin, eski kız arkadaşının fotoğraflarını arabasının bagajında sakladığı ve bu şekilde güven sarsıcı davranışlar sergilediği...

Devamını oku

12-05-2021 - 244

Sendikal Nedenle İş Sözleşmesinin Feshi - Araştırmanın Yetersiz Olması
Dosya kapsamında, taraflar arasında imzalanan sözleşmenin cezai şartı düzenleyen 11/f maddesi uyarınca davalı şirketin sözleşmede bulunan ve Borçlar Kanununda bahsedilen haklı fesih sebepleri dışında kabin memurunun sözleşmesini...

Devamını oku

12-05-2021 - 231

Maddi Ve Manevi Tazminat - Boşanma
TarafIarın tespit edilen ekonomik ve sosyal durumları, boşanmaya yol açan olaylardaki kusur dereceleri, paranın alım gücü, kişilik haklarına yapılan saldırı ile ihlâl edilen mevcut ve beklenen menfaat dikkate...

Devamını oku

14-05-2021 - 226

Boşanma - Hamile Eşin Oruç Tutması Kusur Sayılır Mı?
Davacı kadının dava dilekçesinde maddi tazminat olarak talep ettiği altınlar, evlilik öncesinde taraflarca düzenlenen ve mehir senedi ile davalı erkek tarafından davacı kadına ödenmesi kararlaştırılan 100 gr 5 adet bilezik ve 50 adet çeyrek ...

Devamını oku

14-05-2021 - 223

Emeklilikten Sonra Çalışmaya Devam Etme - Emeklilikten Önce Ve Sonrası İçin Kıdem Tazminatı Hesabı
Davacının ikinci dönem çalışması ise bir yıldan az olduğundan kıdem tazminatına hak kazanamayacağından, ihbar tazminatı yönünden değerlendirilmeli ve ikinci dönem hizmet süresi için öngörülen...

Devamını oku

15-05-2021 - 210

Birden Fazla Yetkili Mahkemenin Bulunduğu Dava Yetkisiz Mahkemede Açılmış İse Seçme Hakkı Davalılara Geçer
Bir davada, birden fazla genel ve özel yetkili mahkeme varsa, davacı bu mahkemelerden birinde dava açmak hususunda bir seçimlik hakka sahiptir. Davacı, davasını bu genel ve özel yetkili mahkemelerden hiçbirinde ...