Trafik Kazası - Manevi Tazminat Miktarının Belirlenme Yöntemi


Yargıtay 17. Hukuk Dairesi
2016/12318
2019/4570
2019-04-11

Özet:

  • Hakim, manevi tazminata özel durumları göz önünde tutarak adalete uygun olarak hükmeder.
  • Manevi tazminat, zarara uğrayanda, manevi huzuru gerçekleştirecek ve tazminata benzer bir fonksiyonu da olan özgün bir nitelik taşır.
  • Manevi tazminat bir ceza olmadığı gibi, mamelek hukukuna ilişkin zararın karşılanmasını da amaç edinmemiştir.
  • Zarar görenin zenginleşmemesi, zarar sorumlusunun da fakirleşmemesi gerekmektedir.
  • Takdir edilecek miktar, mevcut halde elde edilmek istenen tatmin duygusunun etkisine ulaşmak için gerekli olan kadar olmalıdır.
  • Bu durumda hükmedilen manevi tazminat miktarı, somut olayın özellikleri, kaza tarihi, davacının maluliyet oranı, tarafların ekonomik ve sosyal durumları, olayın meydana gelmesindeki etkiler gibi hususlar birlikte değerlendirilerek belirlenmelidir. 

-K A R A R-

Davacılar vekili, 10.09.2011 günü davacıların yolcu olduğu araca davalıların sürücü, işleten ve trafik sigortacısı olduğu aracın çarpması ile meydana gelen trafik kazası sonucu davacıların yaralandıklarını belirterek fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla faiziyle birlikte şimdilik her müvekkili için ayrı ayrı 500,00 TL maddi tazminatın tüm davalılardan, davacı ... için 50.000,00 TL manevi tazminatın, davacı ... için 20.000,00 TL manevi tazminatın sigorta şirketi dışındaki davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsilini istemiş, ıslah dilekçesi ile maddi talebini artırmıştır.

Davalılar vekilleri, davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, iddia, savunma ve toplanan kanıtlara göre, maddi tazminat talebi yönünden davanın kabulü ile ... için 52.068,06 TL, davacı ... için 800,00 TL iş göremezlik bedelinin, tedavi giderine ilişkin davacı ... için 7.790,50 TL, davacı ... için 200,00 TL’nin, manevi tazminat talebinin kısmen kabulü ile davacı ... için 20.000,00 TL, davacı ... için 7.500,00 TL manevi tazminatın tahsiline karar verilmiş; hüküm, davalı ... Azerhan (Aktar) vekili tarafından temyiz edilmiştir.

1-Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde ve özellikle oluşa uygun olarak düzenlenen uzman bilirkişi raporunda belirtilen kusur oranının hükme esas alınmasında bir usulsüzlük bulunmamasına göre davalı ... vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan ve yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.

2-Dava, trafik kazasından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat istemine ilişkindir. Hakim, manevi tazminata 6098 Sayılı TBK 56. madde ( eski Borçlar Kanunu’nun 47. maddesi) hükmüne göre, özel durumları göz önünde tutarak adalete uygun olarak hükmeder. Manevi tazminat, zarara uğrayanda, manevi huzuru gerçekleştirecek ve tazminata benzer bir fonksiyonu da olan özgün bir nitelik taşır. Manevi tazminat bir ceza olmadığı gibi, mamelek hukukuna ilişkin zararın karşılanmasını da amaç edinmemiştir. Zarar görenin zenginleşmemesi, zarar sorumlusunun da fakirleşmemesi gerekmektedir. Takdir edilecek miktar, mevcut halde elde edilmek istenen tatmin duygusunun etkisine ulaşmak için gerekli olan kadar olmalıdır. Bu durumda hükmedilen manevi tazminat miktarı, somut olayın özellikleri, kaza tarihi, davacının maluliyet oranı, tarafların ekonomik ve sosyal durumları, olayın meydana gelmesindeki etkiler gibi hususlar birlikte değerlendirilerek belirlenmelidir. Somut olayda; olayın oluş şekli, kaza tarihi bir arada değerlendirildiğinde davacılar için hükmedilen manevi tazminat miktarı bir miktar fazladır.

SONUÇ:Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı ... Azerhan (Aktar) vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine, (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı ... Azerhan (Aktar) vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA ve duruşmada vekille temsil olunmayan davalı ... Azerhan (Aktar) yararına vekalet ücreti takdirine yer olmadığına, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalı ... Azerhan (Aktar)'a geri verilmesine, 11/04/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.