ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

Trafik Kazası - Islah - Faiz

15-10-2020 - 828

Trafik Kazası - Islah - Faiz


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
Yargıtay 17. Hukuk Dairesi
2016/11082
2019/6212
2019-05-16

Özet:

  • Mahkemece, sigorta şirketi yönünden dava dilekçesinde istenen miktara dava tarihinden, ıslah dilekçesine konu edilen bölüme ise ıslah tarihinden itibaren faiz işletilmesine karar verilmiştir.
  • Dava dilekçesindeki bedele, sigorta şirketi yönünden dava tarihinden, diğer davalılar yönünden ise olay tarihinden itibaren faiz işletilmesinde bir usulsüzlük bulunmamakla birlikte; ıslah dilekçesine konu edilen kısım için de sigorta şirketi bakımından dava tarihinden, diğer davalılar bakımından olay tarihinden itibaren faiz işletilmesine karar verilmesi gerekirken, ıslah ile talep edilen miktarlar için ıslah tarihinden itibaren faize karar verilmesi bozma nedeni ise de; bu yanılgının giderilmesi yargılamanın tekrarını gerektirir nitelikte görülmediğinden, hükmün düzeltilerek onanmasına karar vermek gerekmiştir.

K A R A R

Davacı vekili, davalıların sürücüsü, maliki, trafik sigortacısı olduğu araç ile davacının sevk ve idaresindeki aracın karıştığı trafik kazası neticesinde yaralandığını belirterek, fazlaya ilişkin haklarını saklı tutmak kaydı ile 5.000,00 TL sürekli iş göremezlik zararının davalılardan tahsilini talep etmiş, ıslah dilekçesi ile talebini 39.568,25 TL’ye yükseltmiştir.

Davalılar, davanın reddine karar verilmesini savunmuştur.

Mahkemece, iddia, savunma, toplanan delillere ve benimsenen bilirkişi raporuna göre; davanın kabulüne karar verilmiş; hüküm, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

1-Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına, efor tazminatı verildiğine göre, davacı vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.

2-Dava, trafik kazasından kaynaklanan cismani zarara dayalı tazminat istemine ilişkindir.

Davacı taraf, dava ve ıslah dilekçesinde, davaya ve ıslaha konu ettiği maddi tazminatlar için, tüm davalılar yönünden olay tarihinden itibaren faize karar verilmesini istemiştir.

Mahkemece, sigorta şirketi yönünden dava dilekçesinde istenen miktara dava tarihinden, ıslah dilekçesine konu edilen bölüme ise ıslah tarihinden itibaren faiz işletilmesine karar verilmiştir.

Dava dilekçesindeki bedele, sigorta şirketi yönünden dava tarihinden, diğer davalılar yönünden ise olay tarihinden itibaren faiz işletilmesinde bir usulsüzlük bulunmamakla birlikte; ıslah dilekçesine konu edilen kısım için de sigorta şirketi bakımından dava tarihinden, diğer davalılar bakımından olay tarihinden itibaren faiz işletilmesine karar verilmesi gerekirken, ıslah ile talep edilen miktarlar için ıslah tarihinden itibaren faize karar verilmesi bozma nedeni ise de; bu yanılgının giderilmesi yargılamanın tekrarını gerektirir nitelikte görülmediğinden, 6100 sayılı HMK.'nun geçici 3/2.maddesi delaletiyle 1086 sayılı HUMK.'nun 438/7.maddesi uyarınca hükmün düzeltilerek onanmasına karar vermek gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle, davacı vekilinin sair temyiz itirazlarının REDDİNE; (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hüküm fıkrasında yer alan "tazminatın" ibaresinden sonra gelmek "5.000,00 TL'sinin davalılar ... Tekstil Konf. San.ve Tic. Ltd. Şti.ve ...'den haksız fiil tarihi olan 16.02.2009 tarihinden itibaren, davalı ...Ş yönünden dava tarihi 30.11.2012 tarihinden itibaren, bakiyesi olan 34.568,25 TL'sinin ise tüm davalılar yönünden ıslah tarihi olan 20.10.2015...” ibaresinin hükümden çıkarılarak yerine “....davalılar ... Tekstil Konf. San.ve Tic. Ltd. Şti.ve ...'den haksız fiil tarihi olan 16.02.2009 tarihinden itibaren, davalı ...Ş yönünden dava tarihi olan 30.11.2012 ...” ibarelerinin yazılmasına ve hükmün bu şekli ile DÜZELTİLEREK ONANMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davacıya geri verilmesine 16/05/2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.

KARARI YAZDIR


Aşağıdaki arama terimleri ile ilgili kararlara etiketlere tıklayarak ulaşabilirsiniz :
trafik kaza ıslah zarar tazminat faiz maddi
Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları