ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

Sigorta Şirketinin Limitin Üzerinde Kalan Yargılama Gideri ve Vekalet Ücretinden Sorumluluğu Bulunmamaktadır

08-11-2020 - 2753

Sigorta Şirketinin Limitin Üzerinde Kalan Yargılama Gideri ve Vekalet Ücretinden Sorumluluğu Bulunmamaktadır


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
Yargıtay 17. Hukuk Dairesi
2016/5784
2019/4279
2019-04-08

Davacı vekili; Davalı... Uluslararası Taş. San. Ve Tic. Ltd.Şti.'nin maliki olduğu ... plakalı çekicinin arkasında bulunan ... plakalı dorse ile birlikte sürücüsü diğer davalı ... sevk ve idaresinde iken 15/04/2014 tarihinde saat 23:00 sularında ...istikametinden... istikametine seyir halinde iken müvekkiline ait lokantanın önünde meydana gelen kaza nedeniyle müvekkiline ait işyerinde hasar meydana geldiğini, Sulh Hukuk Mahkemesinin 2014/14 D.iş sayılı dosyasından yapılan hasar tespit raporunun davalıya tebliğ edilmesine rağmen hasarın tam olarak henüz ödenmediğini beyan ederek davanın kabulü ile fazlaya dair talep ve dava hakları saklı kalmak kaydıyla şimdilik 1.000,00 TL maddi zararın olay tarihinden itibaren işleyecek ticari faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir. 02/05/2015 havale tarihli ıslah dilekçesi ile müddeabihin değerini 23.324,00 TL artırarak davasını 24.324,00 TL olarak ıslah etmiştir.

Davalı ... A.Ş. Vekili; Müvekkili sigorta şirketinin meydana gelen hasardan sigorta poliçe limiti dahilinde ve sigortalının kusuru nispetinde sorumlu olduğunu, müvekkili tarafından davalıya 19.920,00 TL ödeme yapıldığını meydana gelen kazada sigortalının kusurunun ve davacının maddi zararının bilirkişi marifeti ile tespiti gerektiğini beyan ederek davanın reddini savunmuştur.

Diğer davalılar; davaya cevap vermemiştir.

Mahkemece, iddia, savunma, toplanan delillere göre; davanın kabulü ile, 24.324,00 TL maddi tazminatın davalılar ... ve ... Uluslararası Taşımacılık San. Ve Tic. Ltd. Şti yönünden olay tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı ... yönünden dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte ve poliçe limitiyle sınırlı olmak üzere müştereken ve müteselsilen tahsili ile davacıya verilmesine karar verilmiş; hüküm, davalı ... vekili tarafından temyiz edilmiştir.

1-Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde bir usulsüzlük bulunmamasına göre, davalı ... vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.

2-Dava, trafik kazası sonucu davacıya ait işyerinde meydana gelen zarar nedeniyle maddi tazminat istemine ilişkindir.

Davalı ... tarafından davacıya, dava açılmadan önce ödeme yapılmıştır. O halde, zarar ve yararın denkleştirilmesi ilkesi gereğince davalı tarafından yapılan ödemeye, bilirkişi raporunda zarar hesabının yapıldığı tarihe kadar geçen süre için yasal faiz uygulanarak (güncelleştirilerek) hesaplanan tutardan mahsup edilmelidir. Mahkemece, davalı ... tarafından yapılan ödemenin bilirkişi tarafından hesap edilen zarar miktarından güncelleştirme yapılmadan tenzil edilmesi isabetli olmamıştır.

3-Davalı ... davacının işyerine kusurlu olarak çarpan aracın zorunlu mali sorumluluk sigortasıdır. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 91. maddesi ve Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları A-1.maddesinde, sigortacı poliçede belirtilen aracın işletilmesi sırasında bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına veya bir şeyin zarara uğramasına sebebiyet vermiş olmasından dolayı 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre işletene düşen hukuki sorumluluğu zorunlu sigorta limitlerine kadar temin edeceği, düzenlenmiştir.

ZMMS sözleşmesi ile motorlu araç işletenin 3. kişilere verdiği zararlar nedeniyle onlara karşı olan hukuki ve mali sorumluluğu güvence altına alınmaktadır. Bu tür sigortada kazaya neden olan araç işleteninin hukuki sorumluluğu güvence altına alınmış olduğundan sigortacının zarar giderim yükümlülüğünün de bu ilke çerçevesinde değerlendirilmesi gerekir. Buna göre, sigorta şirketleri sigortalısının kusuru oranında ve poliçe limiti dahilinde zarar miktarından sorumludur.

Somut olayda, davalı ... tarafından davadan önce 07/05/2014 tarihinde davacıya 19.920,00 TL ödeme yapıldığı belirtilmiştir. Mahkemece alınan bilirkişi raporunda, davacının zararı 44.244,00 TL olarak hesaplanmıştır. Kaza tarihinde yürürlükte bulunan zorunlu mali sorumluluk sigortası poliçe limiti araç başı maddi hasar 25.000,00 TL(davalı ... şirketinin bildirdiğine göre 26.800,00 TL)’dir. Sorumluluk sigortaları zarar sigortası-meblağ sigortası ayrımında zarar sigortası kapsamında yer almaktadır. Bu nedenle rizikonun gerçekleşmesi halinde bu rizikodan zarar gören üçüncü kişilerin gördükleri gerçek zararlar sigorta limiti dahilinde karşılanır.

Davalı ...'nin davacıya yaptığı ödeme poliçe limitinden düşülerek bakiye kalan poliçe limiti ile sorumluluğunun belirlenmesi gerekir.

Davalı ... poliçe limiti ile sınırlı sorumlu olup teminat limiti üstünde kalan kısım yönünden herhangi bir sorumluluğu bulunmadığı gibi limit üzerinde kalan miktarın ferilerinden yargılama gideri, vekalet ücreti ve harçlardan da sorumluluğu bulunmamaktadır. Buna göre; Mahkemece davalı ... şirketinin poliçe teminat limiti ile sorumlu olduğu miktarın ve aynı şekilde harç, yargılama gideri ve vekalet ücretinden teminat limiti ile sorumlu olduğu miktarın hükümde tam olarak belirtilmesi gerekirken infazda tereddüt yaratacak şekilde miktar belirtmeden sorumluluğuna hükmedilmesi de doğru görülmemiştir.

SONUÇ: Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı ... vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine, (2) ve (3) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı ... vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalı ...'ne geri verilmesine 08/04/2019 gününde oybirliğiyle karar verildi. 

KARARI YAZDIR


Aşağıdaki arama terimleri ile ilgili kararlara etiketlere tıklayarak ulaşabilirsiniz :
trafik kazası kaza zarar işyeri maddi tazminat teminat limit sigorta yargılama gideri vekalet ücreti
Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları