ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

Davalıdan Talep Edilmeyen Alacak - Vekalet Ücreti

14-10-2020 - 842

Davalıdan Talep Edilmeyen Alacak - Vekalet Ücreti


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
Yargıtay 17. Hukuk Dairesi
2016/17388
2019/6927
2019-05-28

Özet:

  • Davacı tarafça, hem dava dilekçesinde ve hem de ıslah dilekçesinde, davalı SGK'ndan manevi tazminat talep edilmediği halde reddedilen manevi tazminat miktarı yönünden davalı SGK lehine vekalet ücretine hükmedilmesi doğru değil bozma nedeni ise de; bu yanılgının giderilmesi yargılamanın tekrarını gerektirir nitelikte görülmediğinden hükmün düzeltilerek onanmasına karar vermek gerekmiştir.

-K A R A R-

Davacı vekili; davalı ...'in kullandığı, davalı ...'e ait ve davalı ... şirketi nezdinde sigortalı olan aracın 19/02/2010 tarihinde yaya halindeki davacıya çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında davacının ağır yaralandığını ve malul kaldığını,müvekkilinin kazaya bağlı olarak uğradığı maddi manevi zarara uğradığını beyanla, fazlaya ilişkin haklar saklı tutularak 1.000,00 TL maddi 20.000,00 TL manevi olmak üzere 21.000,00 TL tazminatın davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalılar vekilleri ayrı ayrı verdikleri cevap dilekçelerinde davanın reddini savunmuşlardır.

Mahkemece, iddia, savunma, yapılan yargılama ve toplanan delillere göre davaların kısmen kabulü ile; 1.323,21 TL bakıcı masrafının olay tarihi olan 19/02/2010 tarihinden itibaren işleyen yasal faizi ile birlikte davalılar Mustafa ve ...'den tahsili ile davacıya verilmesine, davalı ... Şirketine yöneltilen maddi tazminat davası konusuz kaldığından karar verilmesine yer olmadığına, SGK'na yöneltilen maddi tazminat davasının reddine, davacının manevi tazminat talebinin kısmen kabulüyle, 5.000,00 TL manevi tazminatın olay tarihi olan 19/02/2010 tarihinden itibaren işleyen yasal faizi ile birlikte davalılar ... ve ...'den müştereken ve müteselsilen tahsili ile davacıya verilmesine, fazlaya dair taleplerin reddine, manevi tazminat davasının davalılar E. Sigorta A.Ş ve SGK yönünden reddine karar verilmiş; hüküm, davacı vekili ile davalılar ... ve ... vekilleri tarafından temyiz edilmiştir.

1-Davalılar Serpil ve ... vekillerinin hükmolunan maddi tazminata ilişkin temyiz talebinin incelenmesinde; 6100 Sayılı HMK'nun geçici 3/2. maddesi delaletiyle 1086 sayılı HUMK'nun 427. maddesinde öngörülen kesinlik sınırı 01.01.2016 tarihinden itibaren 2.180,00 TL’ye çıkarılmıştır.

Temyize konu kararda, adı geçen davalılar aleyhine bakıcı gideri ile ilgili olarak hükmolunan maddi tazminatın 1.323,21 TL olduğu görülmektedir. Karar, anılan yasanın yürürlüğünden sonra verildiğinden, hüküm altına alınan maddi tazminat kesin niteliktedir. Kesin olan kararların temyiz istemleri hakkında mahkemece bir karar verilebileceği gibi, 01.06.1990 gün 3/4 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı uyarınca Yargıtay’ca da temyiz isteminin reddine karar verilebileceğinden; davalılar Serpil ve ... vekillerinin bu yöne ilişkin temyiz istemlerinin reddine karar vermek gerekmiştir.

2-Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde, dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre; davalılar Serpil ve ... vekillerinin yerinde görülmeyen tüm, davacı vekilinin ise aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan ve yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.

3-Dava yaralamalı trafik kazası nedeniyle maddi ve manevi tazminat istemine ilişkindir.

Davacı tarafça, hem dava dilekçesinde ve hem de ıslah dilekçesinde, davalı SGK'ndan manevi tazminat talep edilmediği halde reddedilen manevi tazminat miktarı yönünden davalı SGK lehine vekalet ücretine hükmedilmesi doğru değil bozma nedeni ise de; bu yanılgının giderilmesi yargılamanın tekrarını gerektirir nitelikte görülmediğinden 6100 sayılı HMK'nun geçici 3/2 maddesi delaletiyle 1086 sayılı HUMK'nun 438/7 maddesi uyarınca hükmün düzeltilerek onanmasına karar vermek gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda(1) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalılar Serpil ve ... vekillerinin temyiz dilekçesinin, bu davalılar aleyhine hükmolunan maddi tazminata ilişkin kısım yönünden mahkeme hükmünün kesin olması nedeniyle REDDİNE; (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle, davacı vekilinin(3) nolu bendin kapsamı dışında kalan sair, davalılar Serpil ve ... vekillerinin ise tüm temyiz itirazlarının REDDİNE, (3) nolu bentte açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulüyle, hüküm fıkrasının 9 uncu paragrafındaki; “ve davalı ... Kurumuna” ibaresinin hüküm fıkrasından çıkarılmasına ve hükmün bu şekli ile DÜZELTİLEREK ONANMASINA, aşağıda dökümü yazılı 324,00 TL kalan onama harcının temyiz eden davalılar Serpil ve ...'den alınmasına, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davacıya geri verilmesine 28/05/2019 gününde oybirliğiyle karar verildi. 

KARARI YAZDIR


Aşağıdaki arama terimleri ile ilgili kararlara etiketlere tıklayarak ulaşabilirsiniz :
sgk manevi maddi tazminat vekalet ücret
Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları