ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

En Çok Okunanlar

25-12-2021 - 89105

Cep Telefonu Numarasının Eskort Sitesine Yüklenmesi
Mağdurun kullanımında olan kişisel veri niteliğindeki cep telefonu numarasını, hukuka uygunluk nedenlerinin bulunmaması nedeniyle hukuka aykırı olduğunda tereddüt bulunmayan bir yöntemle eskort sitesinde...

Devamını oku

31-10-2021 - 7779

Davadan Feragatte Hükmedilecek Vekalet Ücreti
Somut olayda davacı vekili duruşmada davadan feragat ettiğini belirtmiş ve davalı lehine maktu vekalet ücretine hükmedilmiştir. Davacı vekili dava dilekçesinde dava değerini belirtmiştir....

Devamını oku

13 Temmuz 2023, 09:42 - 6916

Yenilenen Kira Sözleşmesi ile Birlikte Verilen Tahliye Taahhütnamesi
Yenilenen kira sözleşmesi ile birlikte verilen tahliye taahhütleri sözleşme ile aynı tarihi taşısa bile geçerlidir....

Devamını oku

20-10-2020 - 6020

Dahili Davalılar Lehine Vekalet Ücretine Hükmedilmemesi
Dahili davalılar vekilinin temyiz itirazlarının incelenmesinde; Asıl ve birleşen davalar, yaralamalı trafik kazası nedeniyle dava dışı kişilere sigortacı tarafından ödenen maluliyet tazminatının sigortalı araç malik ve...

Devamını oku

10-10-2020 - 5906

Islah Harcının Eksik Yatırılması
Davacı vekili, maddi tazminat talepli asıl dava dilekçesinde kısmi dava yoluyla fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydı ile maddi tazminat talep etmiş, bilirkişi tarafından yapılan hesaplamadan...

Devamını oku

26-09-2020 - 5789

Silahla Yaralamaya Teşebbüs
Somut olayda, sanık yumruk atarak katılanı yaraladıktan sonra bıçak sallamak suretiyle saldırıda kendisine üstünlük sağlamış, mağdurun iç huzurunu daha çok bozmuş, bıçağın korkutucu ve caydırıcı özelliğinden faydalanarak katılanın direncini kırmış olduğundan yaralama suçunu silahla işlediğinin kabulünde zorunluluk vardır. Yargıtay Cumhuriyet ...

Devamını oku

26 Haziran 2023, 07:27 - 5482

Tahliye Davasının Birden Çok Sebebe Dayalı Olarak Açılması - Bir Kısmının Reddi - Vekalet Ücreti
Tahliye davaları aynı dava içinde birden fazla sebebe dayanılarak açılabilir. Bu sebeplerden bir kısmı sabit görülerek davanın kabulüne karar verilmesi halinde reddedilen sebeplerden dolayı ayrıca davalı yararına vekalet ücreti verilmez....

Devamını oku

08-03-2021 - 4859

Beceriksiz Herif ve Karaktersiz Kelimesi Hakaret Olarak Kabul Edilemez
Sanığın, müşteki infaz koruma memuruna söylediği kabul edilen -beceriksiz herif, meziyetsiz, karaktersiz artık bırak bu işi, emekli ol git, insanları mağdur ediyorsun- şeklinde ve kaba hitap tarzı niteliğindeki...

Devamını oku

05-12-2020 - 4796

Dosyaya Sunulmuş Süreli Vekaletnamenin Süresinin Dolması Halinde Vekalet Akdinin Sona Ereceği
Davacı vekili tarafından dosyasına ibraz edilen verilen vekaletnamenin süreli vekaletname olduğu ve süresinin 31.12.2013 tarihinde dolduğu, bu tarihten sonrası için vekaletin devam ettiğine dair dosyada bilgi...

Devamını oku

31-10-2020 - 4518

Köy Boşlukları Mülkiyeti Hazineye Ait Yerlerden Olup Bu Yerlerin Zilyetlik Yoluyla Kazanılması Mümkündür
Köy boşlukları mülkiyeti hazineye ait yerlerden olup bu yerlerin zilyetlik yoluyla kazanılması mümkündür. Nitekim, kadastro tespiti senetsizden davalı adına yapılmıştır. Davacı hazine aksini ileri sürdüğüne göre zilyetlik koşullarının davalı lehine gerçekleşip gerçekleşmediğinin araştırılması ve...

Devamını oku

13-10-2020 - 4349

Ziynet Talep Çeşidinin Islah ile Artırılamayacağı
Davacı-karşı davalı kadın, dava dilekçesi ile boşanma ve ferileri yanında, 8 adet bileziğin aynen iadesini, aynen iade mümkün olmazsa bedeli olan 10.000 TL nin tahsiline karar verilmesini talep etmiş, ...

Devamını oku

14-02-2021 - 4308

El Atmanın Önlenmesi ve Ecrimisil Davasında Taşınmaz Bedeli Üzerinden Vekalet Ücreti Belirlenmelidir
Davacılar vekilince, 2.Ek Ziraat ve İnşaat Bilirkişisi raporunda belirlenen elatılan taşınmaz bedeli üzerinden harç tamamlanmış olması nedeniyle mahkemece hükmedilen ecrimisil ve elatmanın önlenmesine konu...

Devamını oku

24-09-2020 - 4228

İhtiyati Tedbir - Harcın Tamamlanması
Dava İİK. nın 72/3 maddesi uyarınca takipten sonra açılan menfi tespit davası olup İİK 72/3 maddesi gereğince yargılamanın sonuna kadar icra takiplerinin durdurulması hususunda ihtiyati tedbir kararı verilmesini talep etmiştir. ...

Devamını oku

24-09-2020 - 4010

Karşı Taraf Vekalet Ücretinin İadesi - Borcun Sorumlusu
Sonuçlanan bir davadan dolayı tahsil edilen vekalet ücretinin ilamın Yargıtayca bozulması üzerine söz konusu vekalet ücretinin geri alınması safhasındaki işlemlerde ödenmiş olan vekalet ücreti avukatın kendisinden tahsil edilemez. ...

Devamını oku

25-09-2020 - 3917

Eşten Habersiz Altınları Bozdurma - Boşanma - Kusur
Evlilik birliğinin sarsılmasına neden olan olaylarda, eşinden habersiz altınlarını bozdurup evlenmeden önceki borçlarını ödeyen, yerine sahte bilezik takıp eşinin güvenini sarsan davalı kadın tam kusurludur....

Devamını oku

19-10-2020 - 3865

Hükümde Kanun Yolunun Yanlış Gösterilmesi
İstinafa konu dava dosyasında Bölge Adliye Mahkemelerinin göreve başlama tarihinden önce Yerel Mahkemece görevsizlik kararı verildiğinden, yerel mahkemece verilen nihai karar istinaf yasa yoluna...

Devamını oku

25-09-2020 - 3486

Sıra Cetveline İtiraz Davası
Hem sıraya ve hem de alacağın esas ve miktarına yönelik itirazların birlikte ileri sürülmesi halinde kural olarak, önce sıraya yönelik uyuşmazlığın çözülmesi, bu itirazın yerinde olmadığının anlaşılması halinde ise davalı alacağının varlığının ve miktarının incelenmesi gerekir. ...

Devamını oku

25-09-2020 - 3476

Davacı ile Aynı İşyerinde Çalışmayan Tanıkların Beyanı
Davacı fazla mesai ücreti talep etmiş fazla mesai iddiasını ispat bakımından iki tanık dinletmiş olup her iki tanık da davacı ile aynı işyerinde birlikte çalışan kişiler olmayıp davacının çalışma düzenini bilebilecek durumda olmadıklarından davacının iddia ettiği fazla mesai çalışmasını...

Devamını oku

08-11-2020 - 3407

Sigorta Şirketinin Limitin Üzerinde Kalan Yargılama Gideri ve Vekalet Ücretinden Sorumluluğu Bulunmamaktadır
Somut olayda, davalı tarafından davadan önce davacıya 19.920,00 TL ödeme yapıldığı belirtilmiştir. Mahkemece alınan bilirkişi raporunda, davacının zararı 44.244,00 TL olarak hesaplanmıştır. Kaza...

Devamını oku

10-12-2020 - 3293

Müdafiinin Yokluğunda Mahkumiyet Hükmü Kurulması İle Sanığın Savunma Hakkı Kısıtlanmış Ve Adil Yargılanma Hakkı Zedelenmiş Olup Bu Durum Mutlak Bozma Nedenidir
Sanığın uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan cezalandırılmasına karar verilen somut olayda; zorunluluğa rağmen, görevlendirilen müdafiin yokluğunda kurulan hükmün, hazır bulunan sanığa tefhim edilmesi,...

Devamını oku

20-05-2021 - 3225

Tarla Vasfındaki Taşınmaza İlişkin Ecrimisil Hesabının Nasıl Yapılacağı Hakkında
Taşınmazın tapu kaydında belirlenen vasfı tarla olduğu, ancak hükme esas alınan bilirkişi raporunda kapama limon bahçesi olarak getireceği gelirin hesaplandığı görülmektedir. Tarafların iddia ve savunmaları çerçevesinde...

Devamını oku

03-08-2021 - 3075

Cinsel Taciz Suçu Dolayısıyla Memuriyetten Çıkarılma - Psikolojim Bozuk İddiasının Dikkate Alınması Gerektiği Hakkında
Dava konusu olayda, Daire kararında da belirtildiği üzere, her ne kadar davacının davaya konu disiplin cezasına ilişkin fiili işlediği tarihlerde akli melekelerinin yerinde olmadığına dair bir sağlık kurulu raporu mevcut değil ise de;...

Devamını oku

22-04-2021 - 3065

Adi Ortaklık İlişkisi Yazılı Delil İle İspat Edilmelidir
Uyuşmazlığın çözümü, davacı tarafından dayanılan adi ortaklık sözleşmesinin hukuki tanımı, kurulma aşaması ve ispatında toplanmaktadır. Davacı, davalı ile esaslı noktalarda uyuşarak kurdukları...

Devamını oku

11-03-2021 - 3044

Trafik Kazası - Kusur Oranının Tespiti Davası - Görevli Yargı Yeri
Maddi hasarlı trafik kazası akabinde Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi Değerlendirme Komisyonunca tespit edilen kusur oranının hatalı olduğunun tespitine ilişkin istemin ADLİ YARGI YERİNDE görülmesi gerektiği...

Devamını oku

24-09-2020 - 2965

Ön İncelemeden Önce Borcun Ödenmesi - Vekalet Ücreti
Olaya bakıldığında; mahkemece, davanın ön inceleme tutanağı imzalanmadan önce konusuz kalması nedeniyle belirlenen ücretin yarısına hükmedilmesi gerekirken yazılı şekilde tamamına (15.591,25 TL) hükmedilmesi hatalı olup, kararın salt bu yönüyle kaldırılarak, Tarifenin 6.maddesi hükmü uyarınca belirlenen ...

Devamını oku

24-09-2020 - 2911

Korkutma (İkrah) - Fesih Beyanı - Hak Düşümü Süresi
Hukuka aykırı ve esaslı korkutma sonucu yapılan sözleşme geçersizdir. Bu sözleşme, korkunun kalktığı tarihten itibaren bir yıl içinde karşı tarafa yöneltilecek bir sarih veya zımni irade açıklamasıyla ya da dava veya def-i yoluyla feshedilebilir....

Devamını oku

30 Nisan 2023, 14:34 - 2902

Tam Islah ile Davanın Türü Kısmi Davadan Belirsiz Alacak Davasına Dönüştürülemez.
Davanın kısmi dava olarak açıldığı ihtilaf dışıdır. Davanın tamamen ıslahı ile dava dilekçesi de dahil bütün usul işlemlerinin yapılmamış sayılması söz konusudur ve tamamen ıslah ile talep sonucu ve dava sebebi değiştirilebilir. Islah ile davanın türü ...

Devamını oku

29-10-2020 - 2893

Proje Okulu - Öğretmen - Atama - İptal İstemi
Güzel Sanatlar Lisesinde -Müzik (Piyano) Öğretmeni- olarak görev yapan davacı tarafından, aynı ilçede bulunan ... Ortaokuluna atanmasına ilişkin 03/10/2016 günlü işlem ile bu işlemin dayanağı olan ve 01/09/2016...

Devamını oku

15-11-2020 - 2752

Hizmet Tespit Davası Açılmışsa İşçilik Alacakları Davası Bekletici Mesele Yapılmalıdır
Bir davadaki asıl sorun hakkında karar verilebilmesi için daha önce çözülmesi gereken bir sorunun başka bir mahkeme tarafından başka bir davada karara bağlanması gereken hallerde bekletici mesele söz konusu...

Devamını oku

27-12-2020 - 2743

Erkeğin Eve Gelmemesi ve Eşiyle İlgilenmemesi Kadının Cinsel İlişkiden Kaçınmasından Daha Ağır Kusurlu Bir Davranıştır
Davacı erkeğin eşiyle ilgilenmediği, gece geç saatlerde geldiği, gece vakti eşini ablasının evine bırakmak suretiyle birlikte yaşamaktan kaçındığı, buna karşılık davalı kadının da cinsel ilişkiden kaçındığı...

Devamını oku

26-12-2021 - 2738

Davanın Geri Alınması
Feragat, 6100 sayılı Kanunun 307. maddesinde, davacının talep sonucundan kısmen veya tamamen vazgeçmesi olarak tanımlanmış; 310. maddesinde ise, hükmün kesinleşmesinden önceki herhangi bir aşamada...

Devamını oku

24-09-2020 - 2724

Delil Tespiti - Noter Masrafı - Yargılama Gideri
Delil tespiti dosyası asıl davanın eki sayılacaktır. Davadan önce yapılan noter masrafı yargılama gideridir. Bu duruma göre delil tespiti ve noter masrafları yargılama giderlerine dahil edilmelidir....

Devamını oku

23-09-2020 - 2685

Karşılıksız Çek Keşide Etme - İptal Davası - Bekletici Mesele
İbraz tarihinden önce açılan ve suça konu çekin her ne suretle olursa olsun geçerliliğinin tartışılması sonucunu doğuracak menfi tespit ve iptal davalarının çekin iptali sonucunu da gündeme getireceğinden, sonucun beklenmesinde yasal zorunluluk bulunduğundan, sanığın temyiz dilekçesinde, çek iptal davası açtığını ileri ...

Devamını oku

25-09-2020 - 2675

Beden veya Ruh Bakımından Kendisi Savunamayacak Durumda Olma
Eşme Devlet Hastanesinin 08.06.2015 tarih ve ... protokol no.lu raporunda suç tarihi öncesinde aksayarak yürüdüğü belirtilen mağdur ... ın 5237 sayılı TCK nin 86/3-b maddesine göre beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda olup olmadığına dair rapor aldırılmadan sanık hakkında...

Devamını oku

25-10-2020 - 2647

Tanık Beyanları Arasındaki Çelişki
Sanığın sopa ile tehdit suçunun kabul etmediği, soruşturma aşamasında dinlenen tanıklardan ...ın sanığın sopa ile tehdidinden bahsetmediği halde tanık ...nun sanığın sopa ile tehdidini doğrulaması karşısında, tanıklar...

Devamını oku

24-04-2021 - 2637

Taraflarca Bilirkişi Masrafı Yatırılmasa Dahi İleride Haksız Çıkan Taraftan Tahsil Edilmek Üzere Suçüstü Ödeneğinden Karşılanarak Dosya Bilirkişiye Tevdi Edilmelidir
Mahkemece heyet bilirkişiden rapor alınmasına ayrıca davacıya 400 er TL den toplam 800,00 TL masraf yatırması için kesin süre verilmesine karar verildiği, kesin süre içerisinde masrafın yatırılmaması halinde dosyanın...

Devamını oku

15 Temmuz 2023, 07:08 - 2630

İtirazın Kaldırılması Davası ile Tahliye Davası Ayrı Ayrı Açılabilir Mi?
Alacaklı kiraya veren, borçlunun itirazı üzerine icra mahkemesinden -tahliye- istemeden, yalnızca -itirazın kaldırılmasını- isteyebilir. Yani itirazın kaldırılması davası ile tahliye davasının ayrı ayrı açılmasında bir usulsüzlük bulunmamaktadır. İcra mahkemesinin itirazın kaldırılmasına ilişkin kararından sonra alacaklı kiraya veren buna dayanarak kararın kesinleşmesinden ...

Devamını oku

24-09-2020 - 2600

Rücu Davası - Alt İşveren - Yarı Yarıya Sorumluluk - Faiz
Asıl işveren ile alt işveren arasında yapılan hizmet alım sözleşmesinde işçilerin iş akitlerinden doğacak alacaklardan hangi tarafın ne oranda sorumlu olacağı konusunda bir düzenleme bulunmadığından taraflar işçilere ödenecek olan miktarlardan yarı yarıya sorumlu olacaklardır. ...

Devamını oku

15-10-2020 - 2565

SGK nın Harçtan Muaf Olması
Sosyal Güvenlik kurumu karar ve ilam harcından muaf olduğu halde aleyhine harca hükmedilmesi, doğru değil bozma nedeni ise de, bu konudaki yanılgıların giderilmesi yargılamanın...

Devamını oku

31-01-2021 - 2540

Isı Pay Ölçer Sistemi ve Bu Sistemden Vazgeçilmesine İlişkin Kararlar Kat Maliklerinin Sayı ve Arsa Payı Çoğunluğu İle Alınabilir
Anayapının yönetimi ve anayapıya ilişkin hususlar bağımsız bölüm maliklerince kat malikleri kurulunda alacakları karar ile mümkündür. Merkezi ısınma sistemli ana yapılarda ve sistemlerde merkezi veya lokal ısı veya...

Devamını oku