ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

En Çok Okunanlar

25-12-2021 - 21981

Cep Telefonu Numarasının Eskort Sitesine Yüklenmesi
Mağdurun kullanımında olan kişisel veri niteliğindeki cep telefonu numarasını, hukuka uygunluk nedenlerinin bulunmaması nedeniyle hukuka aykırı olduğunda tereddüt bulunmayan bir yöntemle eskort sitesinde...

Devamını oku

31-10-2021 - 4681

Davadan Feragatte Hükmedilecek Vekalet Ücreti
Somut olayda davacı vekili duruşmada davadan feragat ettiğini belirtmiş ve davalı lehine maktu vekalet ücretine hükmedilmiştir. Davacı vekili dava dilekçesinde dava değerini belirtmiştir....

Devamını oku

10-10-2020 - 4305

Islah Harcının Eksik Yatırılması
Davacı vekili, maddi tazminat talepli asıl dava dilekçesinde kısmi dava yoluyla fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydı ile maddi tazminat talep etmiş, bilirkişi tarafından yapılan hesaplamadan...

Devamını oku

20-10-2020 - 4040

Dahili Davalılar Lehine Vekalet Ücretine Hükmedilmemesi
Dahili davalılar vekilinin temyiz itirazlarının incelenmesinde; Asıl ve birleşen davalar, yaralamalı trafik kazası nedeniyle dava dışı kişilere sigortacı tarafından ödenen maluliyet tazminatının sigortalı araç malik ve...

Devamını oku

14-02-2021 - 3299

El Atmanın Önlenmesi ve Ecrimisil Davasında Taşınmaz Bedeli Üzerinden Vekalet Ücreti Belirlenmelidir
Davacılar vekilince, 2.Ek Ziraat ve İnşaat Bilirkişisi raporunda belirlenen elatılan taşınmaz bedeli üzerinden harç tamamlanmış olması nedeniyle mahkemece hükmedilen ecrimisil ve elatmanın önlenmesine konu...

Devamını oku

24-09-2020 - 3290

İhtiyati Tedbir - Harcın Tamamlanması
Dava İİK. nın 72/3 maddesi uyarınca takipten sonra açılan menfi tespit davası olup İİK 72/3 maddesi gereğince yargılamanın sonuna kadar icra takiplerinin durdurulması hususunda ihtiyati tedbir kararı verilmesini talep etmiştir. ...

Devamını oku

13-10-2020 - 3284

Ziynet Talep Çeşidinin Islah ile Artırılamayacağı
Davacı-karşı davalı kadın, dava dilekçesi ile boşanma ve ferileri yanında, 8 adet bileziğin aynen iadesini, aynen iade mümkün olmazsa bedeli olan 10.000 TL nin tahsiline karar verilmesini talep etmiş, ...

Devamını oku

25-09-2020 - 3275

Sıra Cetveline İtiraz Davası
Hem sıraya ve hem de alacağın esas ve miktarına yönelik itirazların birlikte ileri sürülmesi halinde kural olarak, önce sıraya yönelik uyuşmazlığın çözülmesi, bu itirazın yerinde olmadığının anlaşılması halinde ise davalı alacağının varlığının ve miktarının incelenmesi gerekir. ...

Devamını oku

08-03-2021 - 3139

Beceriksiz Herif ve Karaktersiz Kelimesi Hakaret Olarak Kabul Edilemez
Sanığın, müşteki infaz koruma memuruna söylediği kabul edilen -beceriksiz herif, meziyetsiz, karaktersiz artık bırak bu işi, emekli ol git, insanları mağdur ediyorsun- şeklinde ve kaba hitap tarzı niteliğindeki...

Devamını oku

31-10-2020 - 2913

Köy Boşlukları Mülkiyeti Hazineye Ait Yerlerden Olup Bu Yerlerin Zilyetlik Yoluyla Kazanılması Mümkündür
Köy boşlukları mülkiyeti hazineye ait yerlerden olup bu yerlerin zilyetlik yoluyla kazanılması mümkündür. Nitekim, kadastro tespiti senetsizden davalı adına yapılmıştır. Davacı hazine aksini ileri sürdüğüne göre zilyetlik koşullarının davalı lehine gerçekleşip gerçekleşmediğinin araştırılması ve...

Devamını oku

19-10-2020 - 2884

Hükümde Kanun Yolunun Yanlış Gösterilmesi
İstinafa konu dava dosyasında Bölge Adliye Mahkemelerinin göreve başlama tarihinden önce Yerel Mahkemece görevsizlik kararı verildiğinden, yerel mahkemece verilen nihai karar istinaf yasa yoluna...

Devamını oku

25-09-2020 - 2833

Davacı ile Aynı İşyerinde Çalışmayan Tanıkların Beyanı
Davacı fazla mesai ücreti talep etmiş fazla mesai iddiasını ispat bakımından iki tanık dinletmiş olup her iki tanık da davacı ile aynı işyerinde birlikte çalışan kişiler olmayıp davacının çalışma düzenini bilebilecek durumda olmadıklarından davacının iddia ettiği fazla mesai çalışmasını...

Devamını oku

24-09-2020 - 2799

Karşı Taraf Vekalet Ücretinin İadesi - Borcun Sorumlusu
Sonuçlanan bir davadan dolayı tahsil edilen vekalet ücretinin ilamın Yargıtayca bozulması üzerine söz konusu vekalet ücretinin geri alınması safhasındaki işlemlerde ödenmiş olan vekalet ücreti avukatın kendisinden tahsil edilemez. ...

Devamını oku

05-12-2020 - 2645

Dosyaya Sunulmuş Süreli Vekaletnamenin Süresinin Dolması Halinde Vekalet Akdinin Sona Ereceği
Davacı vekili tarafından dosyasına ibraz edilen verilen vekaletnamenin süreli vekaletname olduğu ve süresinin 31.12.2013 tarihinde dolduğu, bu tarihten sonrası için vekaletin devam ettiğine dair dosyada bilgi...

Devamını oku

10-12-2020 - 2634

Müdafiinin Yokluğunda Mahkumiyet Hükmü Kurulması İle Sanığın Savunma Hakkı Kısıtlanmış Ve Adil Yargılanma Hakkı Zedelenmiş Olup Bu Durum Mutlak Bozma Nedenidir
Sanığın uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan cezalandırılmasına karar verilen somut olayda; zorunluluğa rağmen, görevlendirilen müdafiin yokluğunda kurulan hükmün, hazır bulunan sanığa tefhim edilmesi,...

Devamını oku

15-11-2020 - 2489

Hizmet Tespit Davası Açılmışsa İşçilik Alacakları Davası Bekletici Mesele Yapılmalıdır
Bir davadaki asıl sorun hakkında karar verilebilmesi için daha önce çözülmesi gereken bir sorunun başka bir mahkeme tarafından başka bir davada karara bağlanması gereken hallerde bekletici mesele söz konusu...

Devamını oku

11-03-2021 - 2484

Trafik Kazası - Kusur Oranının Tespiti Davası - Görevli Yargı Yeri
Maddi hasarlı trafik kazası akabinde Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi Değerlendirme Komisyonunca tespit edilen kusur oranının hatalı olduğunun tespitine ilişkin istemin ADLİ YARGI YERİNDE görülmesi gerektiği...

Devamını oku

24-09-2020 - 2282

Delil Tespiti - Noter Masrafı - Yargılama Gideri
Delil tespiti dosyası asıl davanın eki sayılacaktır. Davadan önce yapılan noter masrafı yargılama gideridir. Bu duruma göre delil tespiti ve noter masrafları yargılama giderlerine dahil edilmelidir....

Devamını oku

24-09-2020 - 2245

Korkutma (İkrah) - Fesih Beyanı - Hak Düşümü Süresi
Hukuka aykırı ve esaslı korkutma sonucu yapılan sözleşme geçersizdir. Bu sözleşme, korkunun kalktığı tarihten itibaren bir yıl içinde karşı tarafa yöneltilecek bir sarih veya zımni irade açıklamasıyla ya da dava veya def-i yoluyla feshedilebilir....

Devamını oku

17-03-2021 - 2018

Şikayetten Vazgeçtikten Sonra Tekrar Şikayetçi Olma
Şikayetten vazgeçmeden sonra tekrar şikayetçi olmanın hukuki sonuç doğurmayacağı, ayrıca olayda bilinçli taksir halininde de bulunmadığı anlaşılmakla, sanık hakkındaki kamu davasının şikayet yokluğu sebebiyle düşmesine karar verilmesi gerekirken...

Devamını oku

24-09-2020 - 2004

Rücu Davası - Alt İşveren - Yarı Yarıya Sorumluluk - Faiz
Asıl işveren ile alt işveren arasında yapılan hizmet alım sözleşmesinde işçilerin iş akitlerinden doğacak alacaklardan hangi tarafın ne oranda sorumlu olacağı konusunda bir düzenleme bulunmadığından taraflar işçilere ödenecek olan miktarlardan yarı yarıya sorumlu olacaklardır. ...

Devamını oku

25-10-2020 - 1995

Tanık Beyanları Arasındaki Çelişki
Sanığın sopa ile tehdit suçunun kabul etmediği, soruşturma aşamasında dinlenen tanıklardan ...ın sanığın sopa ile tehdidinden bahsetmediği halde tanık ...nun sanığın sopa ile tehdidini doğrulaması karşısında, tanıklar...

Devamını oku

31-01-2021 - 1943

Isı Pay Ölçer Sistemi ve Bu Sistemden Vazgeçilmesine İlişkin Kararlar Kat Maliklerinin Sayı ve Arsa Payı Çoğunluğu İle Alınabilir
Anayapının yönetimi ve anayapıya ilişkin hususlar bağımsız bölüm maliklerince kat malikleri kurulunda alacakları karar ile mümkündür. Merkezi ısınma sistemli ana yapılarda ve sistemlerde merkezi veya lokal ısı veya...

Devamını oku

24-09-2020 - 1937

Azledilen Vekil - İlam Vekalet Ücreti
6100 sayılı HMK nun 323. maddesinde avukatlık ücreti, yargılama giderleri arasında sayılmış, aynı Yasanın 330. maddesinde ise, -Vekil ile takip edilen davalarda mahkemece, kanuna göre takdir olunacak vekalet ücreti, taraf lehine hükmedilir- hükmüne yer verilmiş olup, anılan hükümden yargılama gideri olarak hükmolunan ...

Devamını oku

23-09-2020 - 1915

Karşılıksız Çek Keşide Etme - İptal Davası - Bekletici Mesele
İbraz tarihinden önce açılan ve suça konu çekin her ne suretle olursa olsun geçerliliğinin tartışılması sonucunu doğuracak menfi tespit ve iptal davalarının çekin iptali sonucunu da gündeme getireceğinden, sonucun beklenmesinde yasal zorunluluk bulunduğundan, sanığın temyiz dilekçesinde, çek iptal davası açtığını ileri ...

Devamını oku

23-09-2020 - 1886

Kambiyo - İmzaya İtiraz - Feragat - Tazminat
Alacaklı tarafından kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla yapılan icra takibi nedeniyle örnek 10 nolu ödeme emri tebliğinden sonra borçlunun imzaya itirazı üzerine mahkemece bilirkişi raporu alındığı, raporda imzanın borçlunun eli ürünü olduğunun tespit edildiği, son celsede borçlular vekilince itirazdan feragat edildiği, alacaklının takip durdurulmuş ...

Devamını oku

22-02-2021 - 1843

Mimari Projeye Aykırılık - Eski Hale Getirme - Kat Maliklerinin 4/5 inin Rızası
Muvafakatnamelerin, mutfak ve odaların balkona açılan kapılarının yanlarındaki duvarların kaldırılmak suretiyle balkonların mutfak ve odalara dahil edilmesini kapsamadığı, bu yönünden davanın kabulüne karar...

Devamını oku

15-10-2020 - 1796

SGK nın Harçtan Muaf Olması
Sosyal Güvenlik kurumu karar ve ilam harcından muaf olduğu halde aleyhine harca hükmedilmesi, doğru değil bozma nedeni ise de, bu konudaki yanılgıların giderilmesi yargılamanın...

Devamını oku

13-02-2021 - 1783

İcra Dosyasının Düşmesi - Hacizleri Yenileme - Dosyayı Yenileme - Harç
Somut olayda borçlulara gönderilen ödeme emrinin 28.09.2011 ve 30.10.2011 tarihlerinde tebliğ edildiği ve alacaklının yasal 1 yıllık süre içinde (17.10.2011 tarihinde) haciz talebinde bulunduğu görülmüştür. Bu...

Devamını oku

24-09-2020 - 1781

Zamanaşımına Uğramış Bono - Sebepsiz Zenginleşme
Zamanaşımına uğramış bir bononun keşidecisine karşı sebepsiz zenginleşmeye dayanılarak alacak davası açılabilir. Bu davada ispat yükümlülüğü davalı keşideciye aittir....

Devamını oku

24-09-2020 - 1779

İmar Mevzuatına Aykırılık - Pergole
Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma dosyasında yaptırılan keşif ve bilirkişi incelemesi sonucu düzenlenen raporda da, bu imalatın ruhsat gerektirmediğinin ortaya koyulduğu anlaşıldığından, yıkıma ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmamakta olup, aksi yöndeki mahkeme kararında hukuki isabet ...

Devamını oku

04-10-2020 - 1760

Emekli Maaşı Alan Kişinin Açtığı Hizmet Tespit Davası
İhtilaflı dönemde kurumdan yaşlılık aylığı almakta olan davacının, davalı işveren nezdinde geçen 16/06/2012-10/03/2015 tarihleri arasında hizmetlerinin tespitine karar verilmesini talep ettiği, Mahkemece sosyal güvenlik destek primi...

Devamını oku

23-09-2020 - 1750

Kaçak Elektrik Kullanımı - Menfi Tespit Davası
Tutanaktan sonraki günlük tüketim ortalamasının ise 44 kwh/gün olup son fatura ile tutanak tarihi arasındaki tüketim ortalamasının 29 kwh/gün olduğu, buna göre de tutanaktan bir önceki okuma işleminden sonra sayaca müdahale edilmiş olduğu ve aradaki sürenin 10 gün olduğu, ...

Devamını oku

12-12-2020 - 1721

Polis Memurunun Hizmet Dışında Resmi Sıfatının Gerektirdiği Saygınlığı Ve Güven Duygusunu Sarsacak Eylem Ve Davranışlarda Bulunmak Fiilini İşlediğinden Altı Ay Kısa Süreli Durdurma Cezası İle Cezalandırılması
Davacı ile ayrı yasadıkları eşi ve ailesi arasında davacının ikametgahında gerçeklesen olayların aile içi sorunlardan kaynakladığı, davacının yapmış olduğu emniyet görevi ve hizmeti ile ilgili bir durumun söz konusu...

Devamını oku

25-09-2020 - 1678

Eşten Habersiz Altınları Bozdurma - Boşanma - Kusur
Evlilik birliğinin sarsılmasına neden olan olaylarda, eşinden habersiz altınlarını bozdurup evlenmeden önceki borçlarını ödeyen, yerine sahte bilezik takıp eşinin güvenini sarsan davalı kadın tam kusurludur....

Devamını oku

23-09-2020 - 1673

Karşılıklı Hakaret - Ceza Verilmesine Yer Olmadığı
TCK nın 129. maddesi uyarınca hakaretin karşılıklı olarak işlendiğinin kabul edilmesi halinde, CMK nın 223/4-c maddesi gereğince -ceza verilmesine yer olmadığı- kararı verilmesi gerekirken -ceza vermekten vazgeçilmesine- şeklinde karar verilmesi kanuna aykırıdır....

Devamını oku

26-09-2020 - 1671

Resmi Belgede Sahtecilik - Sahte Ciro
Sanık aşamalarda temsile yetkili kişi olmadığı halde Ş. Süt ve Süt Mamulleri Gıda Nakliye Sanayi Ticaret Limited Şirketi adına ciro işlemi yaptığını kabul etmiş olup, yapılan bilirkişi incelemesi sonucunda da suça konu cirodaki imzanın şirket yetkilisi M.T. e ait olmayıp sanığa ait olduğu ve ciro üzerinde basılı kaşenin de şirketin kaşesi olmadığı belirlenmiştir. ...

Devamını oku

27-09-2020 - 1632

Uyuşturucu Ticareti - Hassas Terazinin Çalışıp Çalışmaması
Olay tutanağına göre, 43,5 ve 7,3 gr metamfetamin olduğu belirtilen maddenin kriminal müdürlüğünün vezin açma tutanağına göre 6 gr ve 0,5 gram olarak belirtildiği halde bu husus tartışılmadan hüküm kurulması, kriminal raporuna göre incelemeye giden maddelerin toplam miktarı belirtilerek metamfetamin ve kokain içerdikleri belirtilmesine rağmen, net olarak ne kadar metamfetamin ve ...

Devamını oku

24-09-2020 - 1625

İlam Vekalet Ücreti - Mahsup İşlemi
Takip konusu ilamda borçlu (ilamdaki davalı) lehine 2.486,40 TL vekalet ücretine hükmedilmiştir. Borçlunun, ilamda kendi lehine hükmedilen ilam vekalet ücretini, alacaklıya olan borcu sebebiyle ödeme yaparken mahsup etmesi, kendi lehine olan bir hükümden vazgeçmesi anlamına gelir ki, bu durum Avukatlık Kanununun 164/5. ...

Devamını oku

17-01-2022 - 1622

Stajyer Avukat Asliye Ceza Mahkemesinde Duruşmaya Girebilir Mi?
Sanığa atılı müstehcenlik suçunun düzenlendiği TCK nın 226. maddesinin 5. fıkrasında öngörülen hapis cezasının alt sınırının 5 yıldan fazla olması karşısında, 5271 sayılı CMK nın 150/3 delaletiyle 150/2. maddesi uyarınca sanığa istemi...

Devamını oku