ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

En Çok Okunanlar

25-12-2021 - 48245

Cep Telefonu Numarasının Eskort Sitesine Yüklenmesi
Mağdurun kullanımında olan kişisel veri niteliğindeki cep telefonu numarasını, hukuka uygunluk nedenlerinin bulunmaması nedeniyle hukuka aykırı olduğunda tereddüt bulunmayan bir yöntemle eskort sitesinde...

Devamını oku

31-10-2021 - 5972

Davadan Feragatte Hükmedilecek Vekalet Ücreti
Somut olayda davacı vekili duruşmada davadan feragat ettiğini belirtmiş ve davalı lehine maktu vekalet ücretine hükmedilmiştir. Davacı vekili dava dilekçesinde dava değerini belirtmiştir....

Devamını oku

10-10-2020 - 5092

Islah Harcının Eksik Yatırılması
Davacı vekili, maddi tazminat talepli asıl dava dilekçesinde kısmi dava yoluyla fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydı ile maddi tazminat talep etmiş, bilirkişi tarafından yapılan hesaplamadan...

Devamını oku

20-10-2020 - 4941

Dahili Davalılar Lehine Vekalet Ücretine Hükmedilmemesi
Dahili davalılar vekilinin temyiz itirazlarının incelenmesinde; Asıl ve birleşen davalar, yaralamalı trafik kazası nedeniyle dava dışı kişilere sigortacı tarafından ödenen maluliyet tazminatının sigortalı araç malik ve...

Devamını oku

08-03-2021 - 4203

Beceriksiz Herif ve Karaktersiz Kelimesi Hakaret Olarak Kabul Edilemez
Sanığın, müşteki infaz koruma memuruna söylediği kabul edilen -beceriksiz herif, meziyetsiz, karaktersiz artık bırak bu işi, emekli ol git, insanları mağdur ediyorsun- şeklinde ve kaba hitap tarzı niteliğindeki...

Devamını oku

13-10-2020 - 3783

Ziynet Talep Çeşidinin Islah ile Artırılamayacağı
Davacı-karşı davalı kadın, dava dilekçesi ile boşanma ve ferileri yanında, 8 adet bileziğin aynen iadesini, aynen iade mümkün olmazsa bedeli olan 10.000 TL nin tahsiline karar verilmesini talep etmiş, ...

Devamını oku

14-02-2021 - 3758

El Atmanın Önlenmesi ve Ecrimisil Davasında Taşınmaz Bedeli Üzerinden Vekalet Ücreti Belirlenmelidir
Davacılar vekilince, 2.Ek Ziraat ve İnşaat Bilirkişisi raporunda belirlenen elatılan taşınmaz bedeli üzerinden harç tamamlanmış olması nedeniyle mahkemece hükmedilen ecrimisil ve elatmanın önlenmesine konu...

Devamını oku

24-09-2020 - 3747

İhtiyati Tedbir - Harcın Tamamlanması
Dava İİK. nın 72/3 maddesi uyarınca takipten sonra açılan menfi tespit davası olup İİK 72/3 maddesi gereğince yargılamanın sonuna kadar icra takiplerinin durdurulması hususunda ihtiyati tedbir kararı verilmesini talep etmiştir. ...

Devamını oku

31-10-2020 - 3704

Köy Boşlukları Mülkiyeti Hazineye Ait Yerlerden Olup Bu Yerlerin Zilyetlik Yoluyla Kazanılması Mümkündür
Köy boşlukları mülkiyeti hazineye ait yerlerden olup bu yerlerin zilyetlik yoluyla kazanılması mümkündür. Nitekim, kadastro tespiti senetsizden davalı adına yapılmıştır. Davacı hazine aksini ileri sürdüğüne göre zilyetlik koşullarının davalı lehine gerçekleşip gerçekleşmediğinin araştırılması ve...

Devamını oku

05-12-2020 - 3593

Dosyaya Sunulmuş Süreli Vekaletnamenin Süresinin Dolması Halinde Vekalet Akdinin Sona Ereceği
Davacı vekili tarafından dosyasına ibraz edilen verilen vekaletnamenin süreli vekaletname olduğu ve süresinin 31.12.2013 tarihinde dolduğu, bu tarihten sonrası için vekaletin devam ettiğine dair dosyada bilgi...

Devamını oku

19-10-2020 - 3431

Hükümde Kanun Yolunun Yanlış Gösterilmesi
İstinafa konu dava dosyasında Bölge Adliye Mahkemelerinin göreve başlama tarihinden önce Yerel Mahkemece görevsizlik kararı verildiğinden, yerel mahkemece verilen nihai karar istinaf yasa yoluna...

Devamını oku

25-09-2020 - 3379

Sıra Cetveline İtiraz Davası
Hem sıraya ve hem de alacağın esas ve miktarına yönelik itirazların birlikte ileri sürülmesi halinde kural olarak, önce sıraya yönelik uyuşmazlığın çözülmesi, bu itirazın yerinde olmadığının anlaşılması halinde ise davalı alacağının varlığının ve miktarının incelenmesi gerekir. ...

Devamını oku

24-09-2020 - 3332

Karşı Taraf Vekalet Ücretinin İadesi - Borcun Sorumlusu
Sonuçlanan bir davadan dolayı tahsil edilen vekalet ücretinin ilamın Yargıtayca bozulması üzerine söz konusu vekalet ücretinin geri alınması safhasındaki işlemlerde ödenmiş olan vekalet ücreti avukatın kendisinden tahsil edilemez. ...

Devamını oku

25-09-2020 - 3120

Davacı ile Aynı İşyerinde Çalışmayan Tanıkların Beyanı
Davacı fazla mesai ücreti talep etmiş fazla mesai iddiasını ispat bakımından iki tanık dinletmiş olup her iki tanık da davacı ile aynı işyerinde birlikte çalışan kişiler olmayıp davacının çalışma düzenini bilebilecek durumda olmadıklarından davacının iddia ettiği fazla mesai çalışmasını...

Devamını oku

10-12-2020 - 2968

Müdafiinin Yokluğunda Mahkumiyet Hükmü Kurulması İle Sanığın Savunma Hakkı Kısıtlanmış Ve Adil Yargılanma Hakkı Zedelenmiş Olup Bu Durum Mutlak Bozma Nedenidir
Sanığın uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan cezalandırılmasına karar verilen somut olayda; zorunluluğa rağmen, görevlendirilen müdafiin yokluğunda kurulan hükmün, hazır bulunan sanığa tefhim edilmesi,...

Devamını oku

26-09-2020 - 2917

Silahla Yaralamaya Teşebbüs
Somut olayda, sanık yumruk atarak katılanı yaraladıktan sonra bıçak sallamak suretiyle saldırıda kendisine üstünlük sağlamış, mağdurun iç huzurunu daha çok bozmuş, bıçağın korkutucu ve caydırıcı özelliğinden faydalanarak katılanın direncini kırmış olduğundan yaralama suçunu silahla işlediğinin kabulünde zorunluluk vardır. Yargıtay Cumhuriyet ...

Devamını oku

11-03-2021 - 2741

Trafik Kazası - Kusur Oranının Tespiti Davası - Görevli Yargı Yeri
Maddi hasarlı trafik kazası akabinde Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi Değerlendirme Komisyonunca tespit edilen kusur oranının hatalı olduğunun tespitine ilişkin istemin ADLİ YARGI YERİNDE görülmesi gerektiği...

Devamını oku

15-11-2020 - 2621

Hizmet Tespit Davası Açılmışsa İşçilik Alacakları Davası Bekletici Mesele Yapılmalıdır
Bir davadaki asıl sorun hakkında karar verilebilmesi için daha önce çözülmesi gereken bir sorunun başka bir mahkeme tarafından başka bir davada karara bağlanması gereken hallerde bekletici mesele söz konusu...

Devamını oku

13 Temmuz 2023, 09:42 - 2574

Yenilenen Kira Sözleşmesi ile Birlikte Verilen Tahliye Taahhütnamesi
Yenilenen kira sözleşmesi ile birlikte verilen tahliye taahhütleri sözleşme ile aynı tarihi taşısa bile geçerlidir....

Devamını oku

24-09-2020 - 2510

Korkutma (İkrah) - Fesih Beyanı - Hak Düşümü Süresi
Hukuka aykırı ve esaslı korkutma sonucu yapılan sözleşme geçersizdir. Bu sözleşme, korkunun kalktığı tarihten itibaren bir yıl içinde karşı tarafa yöneltilecek bir sarih veya zımni irade açıklamasıyla ya da dava veya def-i yoluyla feshedilebilir....

Devamını oku

24-09-2020 - 2487

Delil Tespiti - Noter Masrafı - Yargılama Gideri
Delil tespiti dosyası asıl davanın eki sayılacaktır. Davadan önce yapılan noter masrafı yargılama gideridir. Bu duruma göre delil tespiti ve noter masrafları yargılama giderlerine dahil edilmelidir....

Devamını oku

25-09-2020 - 2440

Eşten Habersiz Altınları Bozdurma - Boşanma - Kusur
Evlilik birliğinin sarsılmasına neden olan olaylarda, eşinden habersiz altınlarını bozdurup evlenmeden önceki borçlarını ödeyen, yerine sahte bilezik takıp eşinin güvenini sarsan davalı kadın tam kusurludur....

Devamını oku

29-10-2020 - 2423

Proje Okulu - Öğretmen - Atama - İptal İstemi
Güzel Sanatlar Lisesinde -Müzik (Piyano) Öğretmeni- olarak görev yapan davacı tarafından, aynı ilçede bulunan ... Ortaokuluna atanmasına ilişkin 03/10/2016 günlü işlem ile bu işlemin dayanağı olan ve 01/09/2016...

Devamını oku

25-10-2020 - 2334

Tanık Beyanları Arasındaki Çelişki
Sanığın sopa ile tehdit suçunun kabul etmediği, soruşturma aşamasında dinlenen tanıklardan ...ın sanığın sopa ile tehdidinden bahsetmediği halde tanık ...nun sanığın sopa ile tehdidini doğrulaması karşısında, tanıklar...

Devamını oku

24-09-2020 - 2320

Rücu Davası - Alt İşveren - Yarı Yarıya Sorumluluk - Faiz
Asıl işveren ile alt işveren arasında yapılan hizmet alım sözleşmesinde işçilerin iş akitlerinden doğacak alacaklardan hangi tarafın ne oranda sorumlu olacağı konusunda bir düzenleme bulunmadığından taraflar işçilere ödenecek olan miktarlardan yarı yarıya sorumlu olacaklardır. ...

Devamını oku

31-01-2021 - 2264

Isı Pay Ölçer Sistemi ve Bu Sistemden Vazgeçilmesine İlişkin Kararlar Kat Maliklerinin Sayı ve Arsa Payı Çoğunluğu İle Alınabilir
Anayapının yönetimi ve anayapıya ilişkin hususlar bağımsız bölüm maliklerince kat malikleri kurulunda alacakları karar ile mümkündür. Merkezi ısınma sistemli ana yapılarda ve sistemlerde merkezi veya lokal ısı veya...

Devamını oku

23-09-2020 - 2252

Karşılıksız Çek Keşide Etme - İptal Davası - Bekletici Mesele
İbraz tarihinden önce açılan ve suça konu çekin her ne suretle olursa olsun geçerliliğinin tartışılması sonucunu doğuracak menfi tespit ve iptal davalarının çekin iptali sonucunu da gündeme getireceğinden, sonucun beklenmesinde yasal zorunluluk bulunduğundan, sanığın temyiz dilekçesinde, çek iptal davası açtığını ileri ...

Devamını oku

15-10-2020 - 2194

SGK nın Harçtan Muaf Olması
Sosyal Güvenlik kurumu karar ve ilam harcından muaf olduğu halde aleyhine harca hükmedilmesi, doğru değil bozma nedeni ise de, bu konudaki yanılgıların giderilmesi yargılamanın...

Devamını oku

17-03-2021 - 2186

Şikayetten Vazgeçtikten Sonra Tekrar Şikayetçi Olma
Şikayetten vazgeçmeden sonra tekrar şikayetçi olmanın hukuki sonuç doğurmayacağı, ayrıca olayda bilinçli taksir halininde de bulunmadığı anlaşılmakla, sanık hakkındaki kamu davasının şikayet yokluğu sebebiyle düşmesine karar verilmesi gerekirken...

Devamını oku

23-09-2020 - 2148

Kambiyo - İmzaya İtiraz - Feragat - Tazminat
Alacaklı tarafından kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla yapılan icra takibi nedeniyle örnek 10 nolu ödeme emri tebliğinden sonra borçlunun imzaya itirazı üzerine mahkemece bilirkişi raporu alındığı, raporda imzanın borçlunun eli ürünü olduğunun tespit edildiği, son celsede borçlular vekilince itirazdan feragat edildiği, alacaklının takip durdurulmuş ...

Devamını oku

22-02-2021 - 2066

Mimari Projeye Aykırılık - Eski Hale Getirme - Kat Maliklerinin 4/5 inin Rızası
Muvafakatnamelerin, mutfak ve odaların balkona açılan kapılarının yanlarındaki duvarların kaldırılmak suretiyle balkonların mutfak ve odalara dahil edilmesini kapsamadığı, bu yönünden davanın kabulüne karar...

Devamını oku

25-09-2020 - 2062

Beden veya Ruh Bakımından Kendisi Savunamayacak Durumda Olma
Eşme Devlet Hastanesinin 08.06.2015 tarih ve ... protokol no.lu raporunda suç tarihi öncesinde aksayarak yürüdüğü belirtilen mağdur ... ın 5237 sayılı TCK nin 86/3-b maddesine göre beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda olup olmadığına dair rapor aldırılmadan sanık hakkında...

Devamını oku

26 Haziran 2023, 07:27 - 2038

Tahliye Davasının Birden Çok Sebebe Dayalı Olarak Açılması - Bir Kısmının Reddi - Vekalet Ücreti
Tahliye davaları aynı dava içinde birden fazla sebebe dayanılarak açılabilir. Bu sebeplerden bir kısmı sabit görülerek davanın kabulüne karar verilmesi halinde reddedilen sebeplerden dolayı ayrıca davalı yararına vekalet ücreti verilmez....

Devamını oku

24-09-2020 - 2027

Azledilen Vekil - İlam Vekalet Ücreti
6100 sayılı HMK nun 323. maddesinde avukatlık ücreti, yargılama giderleri arasında sayılmış, aynı Yasanın 330. maddesinde ise, -Vekil ile takip edilen davalarda mahkemece, kanuna göre takdir olunacak vekalet ücreti, taraf lehine hükmedilir- hükmüne yer verilmiş olup, anılan hükümden yargılama gideri olarak hükmolunan ...

Devamını oku

04-10-2020 - 2025

Emekli Maaşı Alan Kişinin Açtığı Hizmet Tespit Davası
İhtilaflı dönemde kurumdan yaşlılık aylığı almakta olan davacının, davalı işveren nezdinde geçen 16/06/2012-10/03/2015 tarihleri arasında hizmetlerinin tespitine karar verilmesini talep ettiği, Mahkemece sosyal güvenlik destek primi...

Devamını oku

08-11-2020 - 2021

Sigorta Şirketinin Limitin Üzerinde Kalan Yargılama Gideri ve Vekalet Ücretinden Sorumluluğu Bulunmamaktadır
Somut olayda, davalı tarafından davadan önce davacıya 19.920,00 TL ödeme yapıldığı belirtilmiştir. Mahkemece alınan bilirkişi raporunda, davacının zararı 44.244,00 TL olarak hesaplanmıştır. Kaza...

Devamını oku

17-01-2022 - 1946

Stajyer Avukat Asliye Ceza Mahkemesinde Duruşmaya Girebilir Mi?
Sanığa atılı müstehcenlik suçunun düzenlendiği TCK nın 226. maddesinin 5. fıkrasında öngörülen hapis cezasının alt sınırının 5 yıldan fazla olması karşısında, 5271 sayılı CMK nın 150/3 delaletiyle 150/2. maddesi uyarınca sanığa istemi...

Devamını oku

13-02-2021 - 1932

İcra Dosyasının Düşmesi - Hacizleri Yenileme - Dosyayı Yenileme - Harç
Somut olayda borçlulara gönderilen ödeme emrinin 28.09.2011 ve 30.10.2011 tarihlerinde tebliğ edildiği ve alacaklının yasal 1 yıllık süre içinde (17.10.2011 tarihinde) haciz talebinde bulunduğu görülmüştür. Bu...

Devamını oku

23-09-2020 - 1923

Kaçak Elektrik Kullanımı - Menfi Tespit Davası
Tutanaktan sonraki günlük tüketim ortalamasının ise 44 kwh/gün olup son fatura ile tutanak tarihi arasındaki tüketim ortalamasının 29 kwh/gün olduğu, buna göre de tutanaktan bir önceki okuma işleminden sonra sayaca müdahale edilmiş olduğu ve aradaki sürenin 10 gün olduğu, ...

Devamını oku

21-09-2020 - 1914

Avans İadesi - Menfi Tespit Davası - 5 Yıllık Zamanaşımı Süresi
Davacı işçi işveren tarafından yapılan ve itiraz edilmeksizin kesinleşen icra takibine konu borç sebebiyle borçlu olmadığının tespitini talep etmiştir. Menfi tespit davası İİK 72. maddesinde düzenlenmiş olup davanın açılması için herhangi bir hak düşürücü süre öngörülmemiştir. ...

Devamını oku