ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

Tasarım Hakkına Tecavüz - Tedbir İstemi - Yaklaşık İspat

23-04-2021 - 677

Tasarım Hakkına Tecavüz - Tedbir İstemi - Yaklaşık İspat


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 16. Hukuk Dairesi
2021/389
2021/661
2021-03-26

 

MAHKEMESİ: BAKIRKÖY 2. FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

DAVANIN KONUSU: Endüstriyel Tasarım (Endüstriyel Tasarım Hak. Tecavüzden Kaynaklanan)

İstinaf incelemesi için dairemize gönderilen dosyanın ilk incelemesi tamamlanmış olmakla, HMK 353. Maddesi gereğince dosya içeriğine göre duruşma yapılmasına gerek görülmeden dosya üzerinde yapılan inceleme sonucu;

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:İLK DERECE MAHKEMESİNE AÇILAN DAVADA A-)Açılan dava ve iddia : Talep eden vekili ihtiyati tedbir talepli dava dilekçesinde özetle; müvekkilinin ... tescil numaralı tasarımın sahibi olduğunu, davalı tarafın müvekkiline ait tescilli tasarımlarını kullandığının tespit edildiğini, davalı taraf ile bu kullanımı meşru kılan herhangi bir bayilik sözleşmesi veya lisans sözleşmesi veya benzeri sözleşme, düzenleme mevcut olmadığından, ürünlerde bahsi geçen tasarımları kullanmak suretiyle açıkça müvekkilinin tescilli tasarımdan doğan haklarını ihlal etmesi üzerine davalı tarafa, Kadıköy .... Noterliği'nin 11.09.2020 tarih ve ... yevmiye numaralı ihtarnamesi ile ''tasarımların izinsiz kullanılmaması, aksi takdirde yasal yollara başvurulacağı'' hususlarının bildirildiğini, Davacının müvekkiline ait tasarımların kullanıldığı ürünlerin davalı tarafından üretiminin ve satışının durdurulmasına, sınai mülkiyet hakkına tecavüz edilerek üretilen veya ithal edilen tecavüze konu ürünlere, bulundukları her yerde el konulmasına ve bunların saklanmasına ve müvekkilinin zararının tazmini amacıyla davalı mütecaviz şirket tarafından mahkemece takdir edilecek bir miktarda teminat verilmesine yönelik ihtiyati tedbir kararı verilmesini talep etmiştir.

B-) Cevap ve Karşı Talepler : Talep tensiben karara bağlandığında henüz davalı yana tebligat yapılmadığı nedenle karar tarihi itibariyle cevap dilekçesi bulunmadığı anlaşılmıştır.

C-)İlk Derece Mahkemesi Kararı : İlk derece mahkemesince; "HMK.nun 390/3 maddesi uyarınca ihtiyati tedbir isteyenin davanın esası yönünden kendisinin haklılığını yaklaşık olarak ispat etmek ve ispata yeter delillerini dilekçesine eklemek zorunda olduğu, herhangi bir tespit dosyası yahut rapor sunulmadığı gibi bu yönde bir talep de bulunmadığı, mevcut delil durumuna göre yaklaşık ispat koşulları oluşmadığı" gerekçesiyle davacının müvekkiline ait tasarımların kullanıldığı ürünlerin davalı tarafından üretiminin ve satışının durdurulmasına, sınai mülkiyet hakkına tecavüz edilerek üretilen veya ithal edilen tecavüze konu ürünlere, bulundukları her yerde el konulmasına ve bunların saklanmasına ve müvekkilinin zararının tazmini amacıyla davalı mütecaviz şirket tarafından mahkemece takdir edilecek bir miktarda teminat verilmesine yönelik ihtiyati tedbir talebinin reddine karar verildiği anlaşılmıştır.

İLERİ SÜRÜLEN İSTİNAF SEBEPLERİ: Kararı davacı yan istinaf etmiş ve dilekçesinde özetle "... huzurdaki davada tecavüzün var olup olmadığı çekişmeli değildir. Davalı taraf dava dilekçemiz ekinde sunulan ve dava münderecatı kapsamında yer alan Konya .... Noterliği'nin 18 Eylül 2020 tarih ve ... Yevmiye Numaralı İhtarnamesi ile söz konusu eylemleri işlediğini ancak tescilli tasarımların yenilik unsurunu ihdas etmediğini belirtmektedir. Bu sebeple huzurdaki davada mevcut delil durumuna göre yaklaşık ispat koşullarının oluştuğu açıktır. Tasarımların birebir aynı olduğu ilk bakışta anlaşılıyor iken ve dahi davalı taraf ihtarnamesinde aynı tasarımları ürettiğini ve üretmeye devam edeceğini belirtiyor iken ''Herhangi bir tespit dosyası yahut rapor'' olmaması nedeniyle tedbir talebimizin reddi telafisi imkansız zararların devamına ve yenilerinin doğmasına neden olmaktadır. Taraflar arasındaki hukuki süreçten bahsetmek gerekir ise; Müvekkilimiz Şirket, ... sınıfı 01-01, ürün cinsi şeker olan TPE sicilinde ... tescil numarası ile kayıtlı tasarımların sahibidir. (EK-1 TPE 2019 08365 Tescil Numaralı Tasarım Tescil Belgesi) Buna karşılık, davalı tarafın, Müvekkilimiz Şirket adına tescilli tasarımlarını kullandığı tespit edilmiştir. Davalı taraf ile bu kullanımı meşru kılan herhangi bir bayilik sözleşmesi veya lisans sözleşmesi veya benzeri sözleşme veya düzenleme mevcut olmadığından, ürünlerde bahsi geçen tasarımları kullanmak suretiyle açıkça Müvekkilimiz Şirket’in tescilli tasarımdan doğan haklarını ihlal etmesi üzerine davalı tarafa, Kadıköy .... Noterliği'nin 11.09.2020 tarih ve ... yevmiye numaralı ihtarnamesi ile ''tasarımların izinsiz kullanılmaması, aksi takdirde yasal yollara başvurulacağı'' hususları bildirilmiştir. (EK-2 Kadıköy .... Noterliği'nin 11.09.2020 tarih ve ... Yevmiye Numaralı İhtarnamesi) Bu ihtarnameye cevaben davalı taraf Konya ... Noterliği'nin 18 Eylül 2020 tarih ve ... yevmiye numaralı ihtarnamesini keşide etmiştir. Bu ihtarnamede davalı taraf tecavüz fiillerini işlediğini ancak ilgili tasarımların yenilik özelliği taşımadığını, bu sebeple tecavüz fiillerini işlemeye devam edeceğini belirtmektedir. (EK-3 Konya .... Noterliği'nin 18 Eylül 2020 tarih ve ... Yevmiye Numaralı İhtarnamesi) Halihazırda geçerli bir tasarım tescil belgesi ile TPE nezdinde kayıtlı ve 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu çerçevesinde koruma altında olan Müvekkil Şirket tasarımlarının, Müvekkilimizin izni olmaksızın davalı mütecaviz şirket tarafından kullanıldığı, üretildiği, piyasaya sunulduğu, satıldığı ve ticari gelir elde edildiği, davalı tarafın da cevap ihtarnamesinde beyan ettiği gibi; SABİTTİR. Tecavüze konu tasarımların davalı tarafça kullanıldığı müvekkilimiz tarafından piyasadan öğrenilmiştir. Davalı tarafın sosyal medya hesaplarında da tecavüze konu tasarımların yer aldığı ürünler paylaşılmaktadır. (EK-4 Davalı Tarafa Ait Sosyal Medya Hesabı Paylaşımları) Ayrıca davalı şirket ait www.....com alan isimli internet sitesinde ürünlerimiz başlığı altında tecavüze konu tasarımların yer aldığı ürünler sergilenmektedir. (EK-5 Davalı Tarafa Ait İnternet Sitesi Sayfası) Müvekkil Şirkete ait TPE sicilinde ... tescil numarası ile kayıtlı tasarımların kullanıldığı ürünlerin davalı tarafından üretiminin ve satışının durdurulmasına, Sınai mülkiyet hakkına tecavüz edilerek üretilen veya ithal edilen tecavüze konu ürünlere, bulundukları her yerde el konulmasına ve bunların saklanmasına ve ayrıca müvekkilimizin zararının tazmini amacıyla davalı mütecaviz şirket tarafından, Sayın Mahkemenizce takdir edilecek bir miktarda teminat verilmesine yönelik ihtiyati tedbir kararı verilmesi Yerel Mahkemeden talep edilmiştir. Kanunda sayılan tüm şartlar birlikte gerçekleşmiş olmasına rağmen, sayın yerel mahkeme tarafından verilen ihtiyati tedbir talebinin reddine ilişkin kararın müvekkil açısından telafisi güç ve/veya imkansız zararlar doğuracak olması kuvvetle ihtimal olduğundan, verilen karar usul ve yasaya aykırı olup bu kararın istinafen incelenerek kaldırılmasına ve söz konu ara kararın bozulmasına ilişkin olarak için istinaf kanun yoluna başvurma zarureti hasıl olmuştur. .... " denilerek kararın kaldırılması talep ve istinaf edilmiştir.

DELİLLERİN TARTIŞILMASI VE GEREKÇE :Dava; tescilli tasarıma tecavüzün tespiti, önlenmesi ve tazminat istemlerine ilişkindir. İnceleme, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun(HMK) 355. maddesi hükmü uyarınca istinaf dilekçelerinde belirtilen sebeplerle sınırlı olarak ve kamu düzenine aykırı hususların olup olmadığı gözetilerek yapılmıştır. Mahkemece " yaklaşık ispat" bulunmadığı nedenle tedbir talebinin reddine karar verilmiştir. Davalı yanın davacıya gönderdiği cevabi ihtarname dikkate alındığında tedbir talebinin yaklaşık ispat bulunmadığı nedenle ve sadece bu gerekçe ile reddi doğru değil ise de; davalı yanca davacı aleyhine açılan tasarımın hükümsüzlüğü davasının bulunduğu ve Bakırköy 1. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesinin 2021/389 Esas sayılı dosyasında derdest olduğu görülmekle ilgili dosya ve o dosyadaki deliller incelenerek talep hakkında olumlu veya olumsuz karar verilmesi gerektiğinden, verilen karar gerekçesi somut olaya uygun düşmediğinden davacı yanın istinaf başvurusu kabul edilerek deliller incelenerek itiraz hakkında karar verilmek üzere ilk derece mahkemesine gönderilmesine karar vermek gerekmiştir.

H Ü K Ü M :Yukarıda açıklanan gerekçe ile 1- Davacı yanın istinaf başvurusunun HMK 353/1-a-6 maddesi gereğince KABULÜNE, İlk derece mahkemesi kararının KALDIRILMASINA Tedbir talebinin deliller toplanarak değerlendirilmesi için dosyanın İLK DERECE MAHKEMESİNE GÖNDERİLMESİNE 2- Davacı tarafından yatırılan peşin harcın talebi halinde iade edilmesine 3- Davacı tarafından yapılan istinaf yargılama gideri olan; başvuru harcı gideri 162,10 TL, istinaf dilekçesinin tebliği için yapılan tebligat gideri 11,00 TL, fotokopi gideri 20,75 TL dosyanın istinafa gidiş/dönüşü için yapılan 37,50 TL olmak üzere toplam 231,35 TL yargılama giderinin davalıdan tahsili ile davacı yana verilmesine 4- İnceleme duruşmasız olarak yapılmış olmakla ücreti vekalet tayin ve takdirine yer olmadığına Dair; dosya üzerinde yapılan inceleme sonucu HMK 353/1-a-6 maddesi gereğince KESİN olmak üzere tarihinde ve oy birliği ile karar verildi.

KARARI YAZDIR


Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları