ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

Trafik Kazası - Tazminat Davası - Kapatılan Vakıf

25-09-2020 - 951

Trafik Kazası - Tazminat Davası - Kapatılan Vakıf


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi
2020/470
2020/2546
2020-07-06

Özet:

  • Dava, trafik kazası sonucu ölüm nedeniyle maddi ve manevi tazminat istemine ilişkindir.
  • Davacılar, murislerinin davalı vakıf adına kayıtlı aracın hastane çalışanı diğer davalının yönetiminde iken çarpması sonucu vefat ettiğini belirterek uğradığı maddi ve manevi zararın giderilmesini istemiştir.
  • 670 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 5. maddesine göre ise kapatılan bu vakıfların varlıkları üzerinde Vakıflar Genel Müdürlüğü yetkilidir.
  • Davalı Türkiye Tabibler Vakfı’nın 667 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (III) sayılı listede belirtilen kuruluşlar arasında yer aldığı ve hak ile alacaklarının Vakıflar Genel Müdürlüğüne devredildiği anlaşıldığından, mahkemece bu konuda değerlendirme yapılarak karar verilmek üzere kararın bozulması gerekir.

 

Taraflar arasındaki trafik kazası sonucu ölüm nedeniyle maddi ve manevi tazminat davasından dolayı yerel mahkemece verilen gün ve sayısı yukarıda yazılı kararın; Dairemizin 13/11/2019 gün ve 2018/1315 esas -2019/5272 karar sayılı ilamıyla onanmasına karar verilmiştir. Süresi içinde davalılardan Vakıflar Genel Müdürlüğü vekili tarafından kararın düzeltilmesi istenilmiş olmakla HUMK’un 440-442. maddeleri uyarınca tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü.

Dava, trafik kazası sonucu ölüm nedeniyle maddi ve manevi tazminat istemine ilişkindir. Mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiş; hükmün davalı Türkiye Tabibler Vakfı Şifa Tıp Merkezi İktisadi İşletmesi tarafından temyizi üzerine Dairemizin 13/11/2019 gün 2018/1315 esas, 2019/5272 karar sayılı ilamı ile hüküm onanmış, davalı ... vekilince kararın düzeltilmesi istenmiştir.

Davacılar, murisleri Yüksel Aslan'ın davalı vakıf adına kayıtlı aracın hastane çalışanı diğer davalı ... Tuncel'in yönetiminde iken çarpması sonucu vefat ettiğini belirterek uğradığı maddi ve manevi zararın giderilmesini istemiştir.

Davalılar, davanın reddi gerektiğini savunmuştur.

Mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiş; davalı Türkiye Tabibler Vakfı Şifa Tıp Merkezi İktisadi İşletmesi tarafından temyizi üzerine Dairemizin 13/11/2019 gün 2018/1315 esas, 2019/5272 karar sayılı ilamı ile hükmün onanmasına karar verilmiş; davalı ... vekilinin karar düzeltme isteği üzerine dosya yeniden incelenmiştir.

Olağanüstü hal kapsamında çıkarılan 667 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin 2. maddesinin 2. fıkrasında “Kapatılan vakıfların her türlü taşınır ve taşınmazları ile her türlü mal varlığı, alacak ve hakları, belge ve evrakı Vakıflar Genel Müdürlüğüne bedelsiz olarak devredilmiş sayılır. Kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarının sağlık uygulama ve araştırma merkezleri ve kapatılan diğer kurum ve kuruluşlara ait olan taşınırlar ile her türlü mal varlığı, alacak ve haklar, belge ve evrak Hazineye bedelsiz olarak devredilmiş sayılır, bunlara ait taşınmazlar tapuda resen Hazine adına, her türlü kısıtlama ve taşınmaz yükünden ari olarak tescil edilir. Birinci fıkrada sayılanların her türlü borçlarından dolayı hiçbir şekilde Hazineden bir hak ve talepte bulunulamaz. Devire ilişkin işlemler ilgili tüm kurumlardan gerekli yardımı almak suretiyle ilgisine göre Maliye Bakanlığı veya Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yerine getirilir.” hükmü, 2. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendinde ise “Ekli (III) sayılı listede yer alan vakıf ve dernekler ile bunların iktisadi işletmeleri” ifadesi mevcuttur.

670 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 5. maddesine göre ise kapatılan bu vakıfların varlıkları üzerinde Vakıflar Genel Müdürlüğü yetkilidir.

Dosya kapsamından; davalı Türkiye Tabibler Vakfı’nın 667 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (III) sayılı listede belirtilen kuruluşlar arasında yer aldığı ve hak ile alacaklarının Vakıflar Genel Müdürlüğüne devredildiği anlaşıldığından, mahkemece bu konuda değerlendirme yapılarak karar verilmek üzere kararın bozulması gerekirken hüküm onanmış bulunduğundan, davalı ...’nün karar düzeltme istemi HUMK’nun 440-442. maddeleri uyarınca kabul edilmeli, Dairemizin 13/11/2019 gün 2018/1315 esas, 2019/5272 sayılı onama kararı kaldırılmalı ve karar gösterilen nedenlerle bozulmalıdır.

SONUÇ: Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 440-442. maddeleri gereği yukarıda gösterilen nedenle davalı ...’nün karar düzeltme isteğinin KABULÜNE, Dairemizin 13/11/2019 gün 2018/1315 esas 2019/5272 karar sayılı onama ilamının KALDIRILMASINA ve kararın açıklanan nedenle BOZULMASINA ve tashihi karar talep eden davalı ... Müdürlüğünden önceki onama kararıyla alınan harç ile peşin alınan tashihi karar harcının istek halinde geri verilmesine 06/07/2020 gününde oy birliğiyle karar verildi.

Not: (www.corpus.com.tr) 

KARARI YAZDIR


Aşağıdaki arama terimleri ile ilgili kararlara etiketlere tıklayarak ulaşabilirsiniz :
trafik kaza ölüm maddi manevi tazminat vakıf muris
Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları