ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

İcra ve İflas Hukuku

23 Haziran 2024, 17:34 - 30

Senedin Uzun Zaman Önce Verildiği İddiası - Pul Yapıştırılmış Olması - Karşı Oy Yazısı
Hiçbir zorunluluk ve gereklilik de bulunmadığı halde, 07.08.2003 tarihinden yaklaşık 9 yıl sonra düzenlenen dava konusu bonoya damga pulu yapıştırılmasının haklı ve kabul edilebilir hiçbir izahı yoktur....

Devamını oku

18 Haziran 2024, 23:03 - 110

Menfi Tespit Davasının Bekletici Mesele Yapılması ve İcra Takibinin Durdurulması
Kararda, menfi tespit davasının icra takibini durduramayacağı ve senet sahteciliği dışında bekletici mesele yapılamayacağı belirtililmiştir....

Devamını oku

17 Haziran 2024, 09:06 - 63

Borçlu Tarafından İddia Edilen Sahtecilik İcra Takibini Hangi Koşullarda Durdurur?
Bu kararda Yargıtay, HMK nun 209. maddesinin icra takibini durdurmadığı ve borçlu tarafından iddia edilen sahteciliğin takibi durdurması için yeterli olmadığını belirtmiştir....

Devamını oku

09 Haziran 2024, 10:23 - 90

Çekte Değişiklik Yapılmadan Önce İmza Atan Cirantaların Sorumluluğu
Keşide tarihindeki paraf imzasının keşideci şirketin yetkililerine ait olduğu anlaşılır ise çek üzerinde yapılmış olan değişiklik keşideci tarafından 1086 sayılı Kanunun 298 inci maddesine (6100 sayılı Kanun md. 207) uygun olarak onaylanmış olduğundan...

Devamını oku

21 Aralık 2023, 09:42 - 304

Nafaka Yükümlülüğünün Evlilik Sebebiyle Kendiliğinden Sona Ermesi - Nafaka Yükümlülüğünü İhlal Suçu
Sanığın 2016 yılı Aralık ayı ile 2017 yılı Ocak ve Şubat aylarına ilişkin olarak nafaka yükümlülüğünü ihlal ettiğinden bahisle cezalandırılmasına karar verilmiş ise de, 4271 sayılı Türk Medeni Kanununun 176-3. ...

Devamını oku

08 Aralık 2023, 11:29 - 1526

Takip Talebinde Yabancı Para Alacağının TL Karşılığının Belirtilmemesi - Takibin İptali
Alacaklı, yabancı para alacağının TL karşılığını, takip talebinde göstermek zorunda olup, buna bağlı olarak bu zorunluluğun ödeme emrinde de yerine getirilmesi gerekmektedir. Anılan noksanlık kamu düzeni ile ilgili ve devletin hükümranlık haklarına ...

Devamını oku

15 Temmuz 2023, 07:12 - 1

İtirazın Kaldırılması Davası ile Tahliye Davası Ayrı Ayrı Açılabilir Mi?
Alacaklı kiraya veren, borçlunun itirazı üzerine icra mahkemesinden -tahliye- istemeden, yalnızca -itirazın kaldırılmasını- isteyebilir. Yani itirazın kaldırılması davası ile tahliye davasının ayrı ayrı açılmasında bir usulsüzlük bulunmamaktadır. İcra mahkemesinin itirazın kaldırılmasına ilişkin kararından sonra alacaklı kiraya veren buna dayanarak kararın kesinleşmesinden ...

Devamını oku

15 Temmuz 2023, 07:08 - 2836

İtirazın Kaldırılması Davası ile Tahliye Davası Ayrı Ayrı Açılabilir Mi?
Alacaklı kiraya veren, borçlunun itirazı üzerine icra mahkemesinden -tahliye- istemeden, yalnızca -itirazın kaldırılmasını- isteyebilir. Yani itirazın kaldırılması davası ile tahliye davasının ayrı ayrı açılmasında bir usulsüzlük bulunmamaktadır. İcra mahkemesinin itirazın kaldırılmasına ilişkin kararından sonra alacaklı kiraya veren buna dayanarak kararın kesinleşmesinden ...

Devamını oku

01 Mayıs 2023, 15:23 - 1057

Muhatabın İl Dışında Olması - Usulsüz Tebligat
Somut olayda, borçlu ... adına gönderilen satış ilanı tebligatının 14.08.2020 tarihinde, -Muhatabın tevziat saatlerinde il dışında olduğu ... ...dan öğrenildi. ... Mahallesi muhtarına tebliğ edilerek 2 nolu haber kağıdı kapısına asıldı, ve imzadan imtina eden...

Devamını oku

01 Mayıs 2023, 15:17 - 2263

Muhatabın Çarşıda Olması - Tevziat Saatlerinden Sonra Dönüp Dönmeyeceğinin Tevsik Edilmemesi - Tebligatın Usulsüzlüğü
Tebliğ memuru, muhatabın adreste bulunmama sebebini, borçlunun adresinden geçici mi yoksa sürekli mi ayrıldığını, tevziat saatlerinden sonra adresine dönüp dönmeyeceğini, dönecekse ne ...

Devamını oku

29 Nisan 2023, 16:09 - 352

30 Günlük Ödeme Süresi Dolmadan Açılan Tahliye Davasından Feragat Haktan Feragat Anlamına Gelmez
Davacı vekili temyiz dilekçesinde, iş bu davayı açmadan önce icra takibindeki yasal otuz günlük ödeme süresi dolmadan sehven açtıkları davadan feragat ettiklerini, bu davadan feragat etmelerinin sebebinin otuz günlük ...

Devamını oku

29 Nisan 2023, 15:49 - 238

Tahliye Talebi Olmayan Takibe Dayalı Olarak Borçluya Örnek No: 13 Ödeme Emri Gönderilemez
Kiralayan alacaklı, ilamsız tahliye takip talebinde kiranın ödenmesinden başka, kiracının tahliyesini İ.İ.K.nun 269/1. maddesi gereğince istemek zorundadır. Dosyada mevcut, örnek icra takip dosyasındaki takip talepnamesinin incelenmesinden ...

Devamını oku

26 Nisan 2023, 21:07 - 214

Takibin Kesinleşmesinden Sonra Mirasın Reddi Kararı İcra Dairesine Sunularak Hacizlerin Kaldırılması İstenemez
İcra takibinin kesinleşmesinden önceki dönemde mirasın reddedilmiş olduğu hususu maddi hukuka dayalı bir borca itiraz sebebidir. Nitekim bu husus Hukuk Genel Kurulunun 19.11.2014 tarihli ve 2013/12-2240 E., ...

Devamını oku

31 Ocak 2023, 10:18 - 356

Ödeme Yerine Alacakların Devrinde Hacze İştirak Eden Tüm Alacaklıların Muvafakati Gerekir
İcra müdürlüğünce takip alacaklısına İİK nin 120. maddesi uyarınca yetki verilebilmesi için, hacze iştirak eden bütün alacaklıların muvafakatinin bulunması şarttır....

Devamını oku

31 Ocak 2023, 10:00 - 322

PTT Web Sitesinden Alınan Gönderi Takibi Sorgu Çıktısının Resmi Kayıt Olmadığı Hakkında
Tebligat Kanunu ve Tebligat Yönetmeliği tebliğ belgesindeki işlemin aksinin iddia edilmesi hâlinde bunun tahkik şeklini ve yöntemini göstermemiştir. Mahkemece, her somut olayın özelliği, oluş şekli, gerçekleşen maddi olgular en ufak ayrıntılarına kadar göz önünde bulundurup iddia ...

Devamını oku

31 Ocak 2023, 09:49 - 455

Dosya Haczinin Düşme Süresi Haciz Konulan Dosyaya Fiilen Para Girdiği Tarihten İtibaren Başlar
Somut olayda da haciz koydurulan dosyaya henüz tahsil edilip giren bir paranın mevcut olmadığı, bu durumda da alacaklının herhangi bir parayı kendi dosyasına isteyemeyeceği ve 6 aylık haciz düşme süresinin de başlamayacağı, dolayısı ile İİK nun 120/2. maddesi uyarınca...

Devamını oku

31 Ocak 2023, 09:18 - 967

Vadesinden Önce Takip Başlatan Alacaklı Haksız ve Kötü Niyetli Olup Aleyhine Kötü Niyet Tazminatına Hükmedilmelidir
Somut olayda, davalı kötüniyet tazminatı talebinde bulunmuş olup vadesinden önce takip başlatan alacaklının haksız ve kötüniyetli olduğunun kabulü gerekmektedir....

Devamını oku

14 Aralık 2022, 09:10 - 507

Geçersiz Hukuki İşleme Dayalı Olarak Verilen Senedin Tahsil Edilemeyeceği
Taraflar arasındaki haricî satıma konu olan taşınmazın satış tarihlerinde tapulu olduğu anlaşılmaktadır. O hâlde, anılan 31.08.1995 ve 15.03.1999 tarihli haricî satımların ve dolayısıyla taşınmazın zilyetliğinin iadesi...

Devamını oku

06 Temmuz 2022, 08:54 - 428

Sıra Cetveline İtiraz - Şikayet - İhtiyati Haciz
Mahkemece bozmaya uyularak yapılan yargılama sonucunda İş Bankasının kesinleşmiş bir takibi bulunmadan ihtiyati haciz kararına değer verilemeyeceğinden şikayetin tekrar reddine karar verilmiştir. Oysaki Şikayet edilen İş Bankası tarafından açılan itirazın iptali davasının...

Devamını oku

06 Temmuz 2022, 08:51 - 442

Posta İle Gönderilen Borca İtiraz Dilekçesi Süresi İçerisinde Dosyaya Girmemiş İse İtiraz Yapılmamış Sayılır
Borçlu ..tarafından posta ile gönderilen itiraz dilekçesinin 16.8.2005 tarihinde icra dosyasına konulduğu, icra müdür yardımcısının havalesi ile anlaşılmıştır. Dilekçe altındaki imza ilgilisi tarafından inkar edilmediğine göre süresinde dosyaya girmek koşuluyla posta ile gönderilen...

Devamını oku

06 Temmuz 2022, 08:48 - 807

Bankadaki Paranın Alacaklıya Ödenmesi İçin Borçluya 103 Davetiyesi Gönderilmesine Gerek Yoktur
İİK nun 102. maddesi uyarınca menkul malların mahallinde fiilen haczine ilişkin haciz tutanağı borçlunun gıyabında düzenlenmiş ise aynı Yasanın 103. maddesi uyarınca diyeceklerini bildirilmesi için borçluya tebligat çıkarılması gerekir. Somut olayda, alacaklının ...

Devamını oku

07 Nisan 2022, 07:32 - 393

Tasarrufun İptali Davası - Alacaklılardan Mal Kaçırma - İptal Davalarının Ön Koşulları
Alacaklılardan Mal Kaçırılması - İptal Davasının Ön Koşulu - Mahkeme Kararlarının Gerekçeli Olması - Tasarrufun İptali - Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2011/572 Esas 2011/1621 Karar Sayılı İlamı...

Devamını oku

23 Mart 2022, 08:46 - 437

Muvazaa Nedeniyle Sıra Cetveline İtiraz - Muvazaalı Olduğu İddia Edilen Alacağın Takibe Daha Önce Konulması
Somut olayda, davacının alacaklı olduğu İstanbul 14. İcra Müdürlüğünün 2009/14961 Esas sayılı 12.12.2008 tanzim, 20.03.2009 vade tarihli 300.000.00 TL bedelli bir adet bonoya dayalı olarak 09.04.2009 tarihinde kambiyo senetlerine mahsus yolla takip başlatıldığı; davalının alacaklı olduğu Gaziantep 8. İcra Müdürlüğünün 2009/7460 Esas sayılı dosyasında ise,...

Devamını oku

17 Mart 2022, 18:11 - 430

İhtiyati Haciz Kararı Sonrası Hangi İcra Dairesinin Yetkili Olduğu Hakkında
Somut olayda, icra takibine konu 21.02.2014 keşide tarihli, 10.284,88 TL bedelli çek için İstanbul Anadolu 16. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2014/86 D. İş dosyasında 11.03.2014 tarihli ihtiyati haciz kararı verilmiş, söz konusu ihtiyati haciz kararına ...

Devamını oku

10 Mart 2022, 07:58 - 1583

Takipte Alınan Peşin Harcın İadesi
492 Sayılı Harçlar Kanununun 29/3. maddesi hükmüne göre -ilama dayanmayan takiplerde alacaklı mahkemeye müracaata mecbur kalırsa, peşin alınan harç kendisine iade olunur veya alacaklının isteği üzerine mahkeme harçlarına mahsup edilir.- Somut olayda alacaklı...

Devamını oku

28 Şubat 2022, 20:16 - 446

Fabrika Üzerindeki İpoteğin Bütünleyici Parçaları ve Eklentileri Kapsayıp Kapsamadığı Hakkında
Somut olayda, şikayetçi tarafından, haczedilen makine ve teçhizatların ipotekli olan 9 parselin mütemmim cüz ve teferruatı olduğu ileri sürülmüş olup mahkemece yapılan keşifte alınan 09.04.2018 tarihli bilirkişi raporunda, 9 nolu parselde bulunan makine ekipmanının fabrikanın mütemmim cüzü olduğu...

Devamını oku

26 Şubat 2022, 10:46 - 796

Tahliye Taahhüdünün Kira Sözleşmesi Süresinin Uzatıldığı Kira Kontratı ile Aynı Sözleşmede Düzenlenmesi
Davacı vekili dava dilekçesinde, taraflar arasında ilk olarak 01.11.2008 tarihli ve 5 yıl süreli kira sözleşmesi imzalandığını, daha sonra 18.11.2013 tanzim, 01.12.2013 başlangıç tarihli ve bir yıl süreli kira sözleşmesi imzalandığını, bu sözleşmenin 22. maddesinde kiracının 01.12.2014 tarihinde...

Devamını oku

26 Şubat 2022, 10:43 - 677

Ciro Silsilesi Sahte İmza ile Kopmaz
Somut olayda, itiraz eden borçlu şirketin takibe konu çeklerin keşidecisi olduğu, lehtar ve ilk ciranta olan S.. Y..ın ciranta imzasına itirazının İstanbul 7.Asliye Ticaret Mahkemesinin 03.05.2011 tarih ve 2008/658 E.-2011/224 K. sayılı dosyasında aldırılan rapor doğrultusunda kabul edilerek...

Devamını oku

26 Şubat 2022, 10:40 - 559

Ödememe Protestosunun Çekilmemesi Hususu Mahkemece Resen Dikkate Alınmalıdır
Somut olayda, takibe konu olan 200.000 TL ve 420.000 TL bedelli iki adet bonoda, şikayette bulunan borçlunun, lehtar (birinci ciranta) olduğu görülmektedir. Bu durumda, yetkili hamil olan alacaklının, borçlu ciranta hakkında takip yapabilmesi için, bononun keşidecisine ödememe protestosu ...

Devamını oku

22 Şubat 2022, 09:50 - 388

Takip Talebinde İstenen ve Takip Öncesi Kesinleşen Faiz Oranının Borç Ödeninceye Kadar Aynen Uygulanması Gerekmez
Somut olayda, takip kesinleştiğinden işlemiş faiz miktarına yönelik olarak bir değerlendirilme yapılamaz ise de, alacaklı tarafından takip talebinde yürütülmesi istenen işleyecek %60 faiz oranının türünün, 3095 sayılı Kanunun 2/2. maddesi gereğince avans faizi olarak kabulü gerekip,...

Devamını oku

17 Şubat 2022, 20:17 - 322

Takibe İtiraz Edilmesi - Doğrudan Alacak Davası Açılması - Hak Düşürücü Süre
Her ne kadar davacı vekili dava dilekçesinde; dava konusu alacağın tahsili için davalı aleyhine icra takibi başlattıklarını ve takibin davalının itirazıyla durduğunu beyan etmiş ise de dava dilekçesinin istem ve sonuç kısmında; ...müvekkilin alacaklı olduğunun tespiti...

Devamını oku

15 Şubat 2022, 21:10 - 557

Alacaklının İstihkak Davası Açılmasına Sebebiyet Vermemesi - Davacı Borçlu Aleyhine Vekalet Ücretine Hükmedilmesi
Somut olayda alacaklı, 3.kişinin açtığı davayı cevap dilekçesi ile kabul ettiğinden alacaklının davaya sebebiyet verdiğinden söz edilemez. Bu halde, yargılama masraflarının ve nispi vekalet ücretinin davaya sebebiyet veren davacı 3.kişiye yükletilmesi...

Devamını oku

15 Şubat 2022, 21:07 - 899

İhalenin Feshi Davasından Feragatte Para Cezasına Hükmedilemez
İcra ve İflas Kanununun -İhalenin neticesi ve feshi- başlıklı 134. maddesinin 2. fıkrasında; -...talebin reddine karar verilmesi halinde icra mahkemesi davacıyı feshi istenilen ihale bedelinin yüzde onu oranında para cezasına mahkum eder. Ancak işin esasına girilmemesi...

Devamını oku

13 Şubat 2022, 10:10 - 1632

Dosya Kapak Hesabının Yanlış Yapılarak Borç Muhtırası Gönderilmesi
Borçlu icra mahkemesine başvurusunda yapılan ödemelerin ve haricen tahsilatların nazara alınarak yeniden hesap yapılmasını talep ettiğinden mahkemece, duruşma açılarak ve varsa tarafların gösterecekleri deliller toplanarak, borçlunun iddia ettiği...

Devamını oku

13 Şubat 2022, 10:00 - 437

Menfi Tespit Davasından İstirdat Davasına Dönüşen Mahkeme İlamı Kesinleşmeden İcraya Konulamaz
Somut olayda, her ne kadar takip dayanağı ilama konu dava menfi tespit-istirdat davası olarak açılmış ise de ilamın şikâyet konusu icra takibine dayanak olan hüküm bölümünde mahkemece, dava tarihi itibariyle fazla ödeme yapıldığı tespit edilmiş...

Devamını oku

10 Şubat 2022, 22:54 - 350

Üst Sınır İpoteğine Dayalı İtirazın İptali Davasında Hükmedilen Vekalet Ücreti - İnkar Tazminatı ve Yargılama Giderinin Ayrı Bir Takibe Konu Edilmesi Gerekir
Somut olayda, alacaklı tarafından 10/05/2011 tarihli ve 434.490 TL üst sınır ipoteğine dayalı olarak başlatılan takipte, üst sınırı aşacak şekilde takibe ilaveler yapılamayacağından, itirazın iptali davasına konu % 40 icra inkar tazminatı, vekalet ücreti...

Devamını oku

10 Şubat 2022, 22:43 - 436

İlamdaki Alacak Kalemlerinin Ayrı Ayrı Takibe Konulması
Kötü niyetli olmasa da alacaklı tarafından yasadaki boşluktan yararlanılarak bir ilamdaki haklar için ayrı ayrı takip başlatılarak sebepsiz zenginleşmeye neden olacak şekilde fazladan avukatlık ücreti talep edilmesi hakkın kötüye kullanılmasıdır...

Devamını oku

05 Şubat 2022, 09:07 - 390

Pandemi Sebebiyle Okul Ücretinin Ödenmemesi - Bono - İhtiyati Haciz
Somut olaya gelince, alacaklı tarafından sunulan vade tarihleri ve miktarları dilekçesinde yazılı bonolara istinaden ihtiyati haciz talep edildiğine, mahkemece verilen ihtiyati haciz kararına karşı taraf vekilince yapılan itirazın duruşmalı incelenerek reddine karar verilmiş olmasına,...

Devamını oku

29 Ocak 2022, 06:11 - 395

Elinde İlam Bulunan Alacaklının İlamsız Takip Yolunu Seçmesinde Hukuki Yararının Olmadığı
Yargıtay İçtihadı Birleştirme Hukuk Genel Kurulunun 2017/2 esas ve 2017/3 kararında belirtildiği üzere muris hakkında verilmiş bir ilam olmasına göre mirasçıları olan davacıların ilamlı takip yapmaları gerekirken ilamsız takip yolunu tercih etmeleri doğru değildir....

Devamını oku

29 Ocak 2022, 05:33 - 574

İtirazın Kaldırılması Dilekçesinin Verilmesi İtirazın Tebliği Hükmündedir
Elinde İcra İflas Kanununun 68. maddesinde aranan belgeleri bulunan alacaklının ancak itirazın kaldırılması talebinde haklı çıkması mümkündür. İcra takibine yapılan itirazın kaldırılması için başvuran alacaklının,...

Devamını oku

27 Ocak 2022, 19:26 - 640

Borcun Ödenmesine Rağmen Takip Dosyalarına Bildirilmemesi - Menfi Tespit Davası Açmakta Hukuki Yarar Olduğu
Dava, muhtelif takip dosyalarındaki alacağa mahsuben yapılan ödemelerden dolayı borçlu olunmadığının tespitine ilişkindir. Kural olarak ihtilaf konusu olmayan borcun ödenmiş olması nedeniyle menfi tespit davası...

Devamını oku

26 Ocak 2022, 19:46 - 570

Kararın Kısmen Onanan Kısmı için İcra Takibine Devam Edileceği
Somut olayda, Yargıtay bozma ilamı ile; mahkeme kararının, tahliye davasının reddine ilişkin kısmı yönünden sonucu itibariyle doğru olduğuna değinilerek davacı vekilinin temyiz itirazlarının yerinde...

Devamını oku

26 Ocak 2022, 19:41 - 571

İşçilik Alacağı - Kapıcı Giderlerinden Bütün Maliklerin Eşit Olarak Sorumlu Olduğu
Somut olayda, .......... aleyhine verilen kararın arsa payı oranında tahsiline yönelik başlatılan ilamlı takipte borçlu kat maliklerinin sair itirazlarla borcun tamamından sorumlu olmadıkları ve kararın sırf apartman yönetimi...

Devamını oku

26 Ocak 2022, 19:38 - 333

İşçilik Alacakları için Site Yönetimine Karşı İcra Takibi Yapılması - Kat Maliklerinin Durumu
Sonuç olarak, alacaklının, site yönetimi hakkında takip başlatması 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 35. maddesi hükmüne uygundur. Ancak bu durumda kat maliklerine icra emri tebliğ edilmesi veya kat maliklerinin...

Devamını oku

25 Ocak 2022, 11:23 - 917

Cezaevi Hesabındaki Para Haczedilebilir Mi?
Hükümlü ve Tutuklulara Ait Paraların Bulundurulması ve Harcanmasına ilişkin Yönetmeliğin 5. maddesinde; -Kuruma gelen hükümlü ve tutukluların üzerinde bulunan paraların miktarı ne olursa olsun, kurum görevlilerince alıkonularak ilgiliye karşılığında makbuz verilir....

Devamını oku

25 Ocak 2022, 10:50 - 836

Öğretmenlerin Ek Ders Ücretleri Tamamen Haczedilebilir Mi?
Somut olayda; örnek 10 ödeme emrinin borçluya 25.05.2015 tarihinde tebliğ edildiği, borçlunun 06.06.2012 tarihinde maaşında hacizler dahi olsa, maaşından aylık 1.500 TL kesinti yapılmasına muvafakat ettiği,...

Devamını oku

22-01-2022 - 604

Avukatın Vekaletname Sunarken Fotokopi Talep Etmemesi - Usulsüz Tebliğe Muttali Olma Anı
Somut olayda 18.06.2015 tarihinde Diyarbakır 8. İcra Dairesinin 2013/44 Tal. sayılı dosyasına gönderilmek üzere Konya Nöbetçi İcra Dairesine borçlu vekili olarak Av. Ulaş Tonca nın vekâletname sunarak...

Devamını oku

17-01-2022 - 651

Kıymetli Şeylere El Konulmasının Haczin Geçerliliği için Şart Olduğu
Somut olaya gelince; dava konusu 25.12.2013 tarihli haciz esnasında 1.240.560,00 TL değerinde pırlanta taşlı yüzük, kolye, küpe vs. haczedildiği, haczedilen kıymetli şeylerin muhafaza altına alınmayıp yediemin olarak şirket çalışanına...

Devamını oku

16-01-2022 - 606

Borçlunun Alacaklılara Zarar Vermek İçin Mirası Reddetmesi - Reddin İptali
Öte yandan, mirasçının, mirası reddetmesinin nedeni, alacaklılarına zarar verme amacıyla mirası reddedip etmediğini tespit edebilmek için terekenin aktif ve pasifinin mirasbırakanın ölüm tarihi itibari ile belirlenmesi de gerekmektedir....

Devamını oku

19-01-2022 - 346

Senet - Borcun Talili - İspat Külfeti
Mahkemece bozmaya uyularak yapılan yargılama sonucunda, davalının, davacının mal alışverişi nedeni ile 3.000,00 TL. borcu olduğunu, 2011 yılında davacıdan aldığı taşınmaz nedeni ile davacıya 49.000,00 TL verdiğini, taşınmazın...

Devamını oku

15-01-2022 - 340

Teminat Senedi - İspat Koşulu - Yazılı Belge
Borçlular tarafından, takip konusu senedin kredi borcunun teminatı olarak verildiğine ve senetten doğan alacağın şarta bağlandığına ilişkin senedin tüm unsurlarına atıf yapan yazılı bir belge sunulmamıştır. Dayanak belge, ...

Devamını oku

14-01-2022 - 408

Vergi Dairesinin Satıştan Sonra Doğan Alacağının Sıra Cetveline Dahil Edilmesi - Şikayetin İcra Mahkemesinde Görüleceği
Somut olayda, davacı tarafça bedeli paylaşıma konu taşınmaz üzerinde davalı vergi dairesinin alacağının garameye dahil edilirken satıştan sonra doğan alacakları da dahil edilerek garame yapıldığına ilişkin itirazı,...

Devamını oku

14-01-2022 - 539

Teminat Mektubu Hangi İş için Verilmiş ise Sadece Bu İlişki Nedeniyle Paraya Çevrilebilir
Teminat mektupları nitelikleri itibariyle hangi iş için verilmişse ancak o işin teminatı olup, sadece bu ilişki nedeniyle paraya çevrilebilir. Somut olayda teminat mektubu borçlunun açtığı menfi tespit...

Devamını oku

09-01-2022 - 421

İcra Takibinde Brüt Alacak İstenmesi - Süresiz Şİkayet
İlamlı icra takibinde, alacak kalemlerinin brüt olarak istendiği ve yasal kesintilerin yapılmadığı yönündeki şikayet ilama aykırılık niteliğinde olup bu tür şikayetler kamu düzenine ilişkin olması...

Devamını oku

02-01-2022 - 402

Kambiyo Senetlerinde Ciro Kuralları - Yetkili Hamil
Somut olayda takibe dayanak bonoda lehtarın dava ve takip dışı ......, keşidecinin şikayetçi ... olduğu, bononun arka yüzünde ilk cironun takip alacaklısı ...ya ait ve lehtarın cirosunun alacaklının ...

Devamını oku

02-01-2022 - 347

Bonoda Tahrifat
Somut olayda, sahtecilik ve grafoloji uzmanı bilirkişi tarafından düzenlenen 6.02.2017 tarihli rapor ile Adli Tıp Kurumu tarafından düzenlenen 3.11.2020 tarihli raporda; takip dayanağı senedin...

Devamını oku

02-01-2022 - 610

Gıyapta Yapılan Haciz - Borçluların Hakları
Bu durumda; somut olayda, haciz sırasında hazır olmayan şikayetçiler takipte borçlu olup taraf sıfatını haiz olduklarından, borçluların haciz tutanaklarının yasal şartları taşımadığından bahisle aciz vesikası hükmünde...

Devamını oku

02-01-2022 - 363

Senet Hamili - Kötü Niyetin İspatı
Somut olayda; Takibe dayanak senette borçlu kooperatifin kaşesi üzerinde tek imza mevcut olup, ticaret sicil kayıtlarına göre kooperatifin iki kişinin müşterek imzası ile temsile yetkili kılındığı anlaşılmıştır. Her ne kadar...

Devamını oku

02-01-2022 - 374

Teminat Senedi - İspat Koşulu
Borçlular tarafından, takip konusu senedin kredi borcunun teminatı olarak verildiğine ve senetten doğan alacağın şarta bağlandığına ilişkin senedin tüm unsurlarına atıf yapan yazılı bir belge sunulmamıştır....

Devamını oku

02-01-2022 - 328

Bonoya Dayalı Alacak - Borçlu İtirazı - Kötüniyet Tazminatı
Somut olayda, takibe konu senedin, teminat olarak verildiğinden bahisle borçlunun itirazı kabul edildiğine ve dolayısıyla borca itirazın esasına girilmediğine göre; yukarıda değinilen İİK nun 169/a-6. maddesinin açık hükmü gereğince...

Devamını oku

02-01-2022 - 434

Şikayet Hakkı - 3. Kişiler
Somut olayda, şikayet eden şirket, icra dosyasının tarafı olmayan 3. kişi olmakla, borçlu aleyhine yapılan haciz işleminin iptalini istemekte hukuki yararının bulunmadığı anlaşılmaktadır....

Devamını oku

02-01-2022 - 389

Kambiyo Senedine Dayalı Takip - Borçlu İtirazı - Tazminat
Somut olayda borçluların dava dilekçesinde inkar tazminatı talebi bulunduğu ve takip talebindeki 624.662,60 TL mahrum kalınan kar payına ilişkin itirazlarının İİK nun 169 ve 169/a maddeleri kapsamında borca itiraz olup, ...

Devamını oku

02-01-2022 - 331

Menfi Tespit Davası - Senede Bağlı Borç - İspat Külfeti
Mahkemece bozmaya uyularak yapılan yargılamada, davaya konu senetlerde malen kaydı bulunduğu, davalı alacaklının davaya konu bononun davacıya devredilecek dershane bedeli karşılığında alındığını ileri sürdüğü,...

Devamını oku

02-01-2022 - 538

Menfi Tespit Davası - İspat Külfeti
Dava, bonodan dolayı borçlu olunmadığının tespitine ilişkindir. Menfi tespit davalarında kural olarak ispat yükü alacaklıya ait ise de alacak ilişkisi kambiyo senedinden kaynaklanıyorsa senede karşı senetle ispat kuralı...

Devamını oku

02-01-2022 - 1858

Otoyol İhlali - Cezanın Tahsili İstemi - Yetkili İcra Dairesi
Yukarıdaki açıklamalar ışığında somut olay değerlendirildiğinde; eldeki itirazın iptali davasına konu alacağın, davacı şirket tarafından işletilen otoyoldan davalının yaptığı iddia edilen ihlalli geçişten kaynaklı para alacağı olduğu anlaşılmaktadır....

Devamını oku

01-01-2022 - 683

Otoyol İhlali - İcra Takibi - Yetkili İcra Dairesi
Davacı vekili, davalıya ait aracın, müvekkili şirketin işlettiği otoyoldan ihlalli geçişi nedeniyle geçiş ücreti ve geçiş ücretinin 4 katı tutarındaki ceza tutarı toplamından ibaret alacağın tahsili amacıyla İcra Müdürlüğü...

Devamını oku

01-01-2022 - 438

Rehin Cirosunun İspatı
Üzerinde yazılı olmaması halinde çekin rehin cirosu ile devredilmiş olması hususunun başka delillerle ispat edilip edilemeyeceği konusunda içtihatların birleştirilmesi talep edilmiş ise de; içtihatların birleştirilmesine...

Devamını oku

30-12-2021 - 454

Tasarrufun İptali Davasının Dinlenebilmesinin Şartları
Mahkeme gerekçesinde bedel farkı olmadığı belirtilmişse de; dava konusu olup, davalı borçlu ...den davalı ...e devredildiği anlaşılan Konya İli, ..., ..., 2915 ada, 49 parselde zemin kat 3 nolu bağımsız bölüm niteliğindeki dükkanın...

Devamını oku

30-12-2021 - 353

Tasarrufun İptali - Borç İspatı
Eğer tasarrufta bulunanın alacaklıya gerçek bir borcu olmadığı iddia ediliyorsa, bu durumda tasarruf sahibinin öncelikle borçlu sıfatı çözümlenmelidir. Bu nedenledir ki, üçüncü kişi-davalının, borcun gerçek olmadığı iddiası...

Devamını oku

26-12-2021 - 433

Bonoda Malen Kaydı - Çift Taraflı Talil - İspat Külfeti
Dava konusu senedin düzenleme sebebi bölümünde -malen- ibaresi bulunmaktadır. Her iki taraf da senedin malen düzenlenmediğini iddia edip savunmaktadır. Bu durumda somut olayda çift taraflı talil söz konusudur....

Devamını oku

26-12-2021 - 532

Bonoda Malen Kaydı - Senedin Talili - İspat Külfeti
Dava, bonoya dayalı kambiyo senetlerine özgü icra takibi nedeniyle bedelsizlik iddiasına dayalı olarak borçlu olunmadığının tespiti ile kişilik haklarına saldırı iddiasına dayalı maddi ve manevi tazminat istemlerine ilişkindir....

Devamını oku

26-12-2021 - 416

Mahcuzların Satışında Yatırım Teşvik Mevzuatı Açısından Sakınca Olup Olmadığı
Ekonomi Bakanlığının 06.09.2013 tarihli yazısı ile mahcuzların satışında yatırım teşvik mevzuatı açısından sakınca bulunmadığının bildirilmiş olmasına, mahcuzların ithalinde alınması gereken gümrük vergisi, resim...

Devamını oku

26-12-2021 - 353

Satış İlanında Açık Artırma Tarihinin Gerçek Satış Tarihinden Farklı Belirtilmesi - İhalenin Feshi
Somut olayda, icra müdürlüğünce düzenlenen taşınır açık artırma ilanında; -birinci artırmanın 04.03.2011 Cuma günü, …. o gün istekli bulunmadığı takdirde 09.04.2011 Çarşamba günü aynı yer ve saatte 2....

Devamını oku

26-12-2021 - 472

Tellal Görevlendirilmesi İçin Belediyeye Yazılan Yazıda Satış Saatinin Yanlış Belirtilmesi - İhalenin Feshi
Somut olayda, icra müdürlüğünce ihale günü tellalın görevlendirilmesi için belediyeye yazılan yazıda ihale saatininin yanlış yazılması üzerine belediyece 14.12.2011 tarihli yazı ile belediye personelinden M.K. un...

Devamını oku

26-12-2021 - 1360

İhalede Pey İleri Sürülmesi Adli Bir İşlem Olmadığından Avukat Olmayan Birine Vekalet Verilebilir
1136 Sayılı Avukatlık Kanunun 35. maddesi hükmüne göre adli işlemler ve takipler ancak baroda kayıtlı avukatlar eli ile yürütülebilir. İcra Dairelerinde yapılan ihale bir adli işlem ise de ihalede pey ileri sürülmesi...

Devamını oku

25-12-2021 - 372

Tellalın Belediyeden Değil de Zorunluluk Sebebiyle Başka Bir Yerden Atanması
Yapılan ihaleye ilişkin olarak icra müdürlüğünce belediye başkanlığına tellal görevlendirilmesi için yazı yazıldığı ancak ihale gününde tellalın belediyece görevlendirilmediği anlaşılmaktadır. Müdürlükçe bu durum...

Devamını oku

25-12-2021 - 761

Bankaların Tahsil Harcından Muafiyeti
İstek, icra memurunun işlemini şikayete ilişkindir. Uyuşmazlık; 492 sayılı Harçlar Kanununun 5766 sayılı Kanunun 11. maddesi değişik 123/son maddesindeki düzenleme karşısında bankalarca kullandırılan kredilerin...

Devamını oku

04-12-2021 - 443

İhale Sırasında Taşınmaz Hakkında Mahkemece Verilmiş Tedbir Kararı Olmasının Fesat Sayılıp Sayılmayacağı Hakkında
İİK nun 134/2. maddesi göndermesi ile uygulanması gereken Türk Borçlar Kanununun 281. maddesi uyarınca kanuna veya ahlâka (adaba) aykırı şekilde ihaleye fesat karıştırılmış olması ihalenin feshi sebebidir. İhalenin...

Devamını oku

04-12-2021 - 404

Tasarrufun İptali Davası - Para Dışında Değerlerle Yapılan Borç Ödemeleri
Dava İİK nın 277 ve devamı maddelerine dayalı olarak açılan tasarrufun iptali istemine ilişkindir. İİK nın 280.maddesine göre, mal varlığı borçlarına yetmeyen bir borçlunun, alacaklılarına zarar verme kastı ile yaptığı...

Devamını oku

01-12-2021 - 822

Tasarrufun İptali Davasında Menfi Tespit Davasının Bekletici Mesele Yapılması
Dava İİK nın 277 ve devamı maddelerine dayalı olarak açılan tasarrufun iptali davasına ilişkindir. Bu davaların görülebilmesi için genel dava koşullarının yanında, davacının borçludan bir alacağının olması ve her...

Devamını oku

27-11-2021 - 392

Yersiz Ödemenin Geri Alınması - İcra İnkar Tazminatı İstemi
Dava, itirazın iptali ile icra inkar tazminatı istemine ilişkindir. Davacı Kurum tarafından davalıya yersiz yapılan ödemelerin tahsili amacıyla ilamsız icra takibi yapıldığı, davalının itirazının iptali talebiyle açılan...

Devamını oku

24-11-2021 - 610

İcra Emrinde Yabancı Paranın Harca Esas Değer Olarak TL Karşılığının Gösterilmemesi Takibin İptali Sebebidir
İİK. nun 41. maddesi delaletiyle anılan hüküm ilamlı icra takiplerinde de uygulanır. İİK 58/3 maddesi hükmüne uygun düzenlenmeyen icra emrinin iptali gerekir. Bu durumda,...

Devamını oku

06-11-2021 - 375

İstihkak Davalarında Geçerli Bir Haczin Bulunması Dava Şartıdır
Dava, üçüncü kişinin İİK nin 96. vd. maddelerine dayalı istihkak iddiasına ilişkindir. İstihkak davalarında geçerli bir haczin bulunması dava şartı olup, hüküm kesinleşinceye kadar yargılamanın her aşamasında resen...

Devamını oku

06-11-2021 - 441

İstihkak - İspat Yükü
Dava, üçüncü kişinin İİK nın 96. vd. maddelerine dayalı istihkak iddiasına ilişkindir. Dava konusu haciz, borçluya ödeme emri tebliğ edilen adreste yapılmamıştır. Vergi Dairesi kayıtlarına göre, haciz adresinde üçüncü kişi...

Devamını oku

06-11-2021 - 449

Tebligat Kanununun 21/2. Maddesine Göre Yapılacak Tebligatta Merci Tarafından Şerh Düşülmesi Gerekir
Somut olayda, borçluya ödeme emrinin 18.07.2012 tarihinde usulüne uygun olarak tebliğ edildiği, alacaklı tarafından yasal sürede 27.11.2012 tarihinde haciz talep edildiği ve borçlu adına kayıtlı taşınmazın tapu...

Devamını oku

06-11-2021 - 1220

Şikayet - İcra Memur Muamelesi - İcranın İadesi
Daha önce yakalanarak yediemine teslim edilen araçlar yönünden icra işlemleri olduğu yerde duracağına göre, icra müdürlüğünün haciz ve yakalamaların kaldırılmasına yönelik talebin reddi ve buna bağlı olarak...

Devamını oku

06-11-2021 - 360

İpoteğin Paraya Çevrilmesi - Hesap Kat İhtarının Tebliği – Usulsüz Tebligat
Somut olayda; tebligat borçlu şirketin genel kredi sözleşmesindeki adresine gönderilmeyip yeni adresinde yapılmış olmakla İİK nun 68/b maddesi hükmünün uygulanmayacağı aşikardır. Şikayete konu tebligatın Tebliğ...

Devamını oku

06-11-2021 - 347

Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolu İle Başlatılan Takip - İkrar
TTK.nun 818. maddesinin göndermesiyle çekler hakkında da uygulanması gereken aynı Kanunun 676/1. maddesi gereğince, çek bedeli hem yazı ve hem de rakamla gösterilip de iki bedel arasında fark bulunursa yazı ile...

Devamını oku

06-11-2021 - 432

Kambiyo Senedinde Defiler - Sahtecilik İddiası - İspat
Davalı şirketin dava konusu çeke dayanarak keşideci hakkında ihtiyati haciz kararı alarak icra takibi başlattığı, çek üzerinde çek iptali davası sebebiyle ödeme yasağının bulunması icra takibine konu yapılmasına...

Devamını oku

06-11-2021 - 390

Şirket Ortaklığından Çıkarılma - Kar Payı Ödenmesi - Kesinleşmeden İcra Edilememe
Takip talebi ve buna uygun olarak düzenlenen icra emrinin incelenmesinde, borçluların limited şirket olduğu, takip dayanağı ilamda şirket ortaklığından çıkarılma ile çıkarılma payı ve kar payı ödenmesine karar verildiği...

Devamını oku

06-11-2021 - 494

Takip Dayanağı Senedin Sözleşmedeki Edim İçin Verilmiş Olması
Taraflar arasında düzenlenen sözleşmenin incelenmesinde; karşılıklı edimleri içerdiği anlaşılmaktadır. Takip dayanağı bononun bu sözleşme gereğince verildiği alacaklının kabul beyanı ile sabit olduğuna...

Devamını oku

06-11-2021 - 404

Asgari Ücret Tutarı Altında Kalan Takiplerde Tazyik Hapsi Verilebilir Mi?
Dosya kapsamına göre, 31/03/2011 tarih ve 6217 sayılı Kanunun 6. maddesi ile değişik İcra ve İflas Kanununun 354. maddesinin 4. fıkrasında; Nafaka alacaklarına ilişkin takipler hariç, alacak miktarı Asgari Ücret Tespit Komisyonu...

Devamını oku

01-11-2021 - 492

Tasarrufun İptali Davalarının Ön Koşulları
Dava İİK 277 ve devamı maddeleri gereğince açılmış tasarrufun iptali istemine ilişkindir. Uyuşmazlık; 23.08.2011 tarihli haciz tutanağının İİK nın 105. maddesi anlamında geçici aciz belgesi niteliğinde olduğu...

Devamını oku

29-10-2021 - 385

Alacağın Rehin Tutarı İle Karşılanamaması
Alacaklı tarafından borçlular hakkında genel kredi sözleşmesine dayalı olarak genel haciz yolu ile ilamsız icra takibi başlatıldığı görülmektedir. Borçluların alacağın ipotekle temin edildiğini, ipoteğin paraya...

Devamını oku

26-10-2021 - 485

Maaş Haczi Nedeniyle Yapılan Sıralamanın Sıra Cetveli Sayılıp Sayılmayacağı
Maaş haczi nedeniyle yapılan sıralamanın sıra cetveli sayılıp sayılmayacağı, muvazaa iddiası hâlinde ispat yükünün davacıya mı davalıya mı ait olacağı konusunda içtihatların birleştirilmesi talep edilmiş ise de;...

Devamını oku

22-10-2021 - 726

Yargıtay HGK 2017/1980 E. 2021/829 K.
Uyuşmazlık; tüketici kredisinin imzalanması sırasında, kredi borcunun teminatı olarak banka nezdindeki emekli maaşı hesabından virman/takas/mahsup suretiyle ödeme yapılmasının borçlu tüketici...

Devamını oku

22-10-2021 - 462

Yargıtay 17. H.D. 2007/3425 E. 2007/2523 K.
Dava İİY nun 277 ve devamı maddelerine dayalı tasarrufun iptali istemine ilişkindir. İİK nun 280/1. maddesi -malvarlığı borçlarına yetmeyen bir borçlunun, alacaklılarına zarar verme kastıyla yaptığı tüm işlemler,...

Devamını oku

18-10-2021 - 386

Yargıtay 17. H.D. 2015/12478 E. 2015/10964 K.
Dava İİK nun 277 ve devamı maddelerine dayalı olarak açılan tasarrufun iptali davasına ilişkindir. Somut olayda, davalılar Umut ve Nurettin borçlunun çocukları, davalı Gülümser ise tasarruf tarihinde borçlu ile evli...

Devamını oku

18-10-2021 - 432

Yargıtay 12. H.D. 2020/7983 E. 2020/10518 K.
Somut olayda, şikayete konu ihalenin, 2. satış günü olan 26/07/2019 tarihinde yapıldığı, satış ilanının borçlu vekiline ilk ihale gününden sonra 16/07/2019 tarihinde elektronik yolla tebliğ edildiği görülmüş ise de,...

Devamını oku

18-10-2021 - 611

Yargıtay 12. H.D. 2020/4008 E. 2020/10792 K.
Şikayetçinin talebi, Medeni Usul Hukuku anlamında dava olmayıp İİK nun 16. maddesi kapsamında şikayet niteliğindedir. Bu nedenle inceleme yapılırken aynı Kanunun 18. maddesi hükümlerinin gözönüne alınması...

Devamını oku

18-10-2021 - 360

Konya BAM 3. H.D. 2021/867 E. 2021/1080 K.
Dava konkordatonun kısmen feshine ilişkindir. Konkordatonun bir alacaklısınca fesinden söz edebilmek için öncelikle tasdik edilmiş bir konkordato projesinin bulunması gerekmektedir. Konkordatoya tabi...

Devamını oku

18-10-2021 - 415

Yargıtay 12. H.D. 2021/5272 E. 2021/6351 K.
Taraflardan birisinin İlk Derece Mahkemesinin kararına karşı istinaf başvurusunda bulunmaması halinde kamu düzenine aykırılık yok ise diğer taraf lehine usuli kazanılmış hak oluşacaktır. Karşı tarafın istinafı üzerine...

Devamını oku

12-10-2021 - 1014

Kefilin Sorumluluğu Yargılamayı Gerektirdiğinden Kefil Aleyhine İcra İnkar Tazminatına Hükmedilemez
Dava itirazın iptali istemine ilişkindir. Davaya dayanak takibin taraflar arasındaki sözleşme uyarınca sözleşmenin teminatı olan bonoya dayalı alacak talebine ilişkin olduğu, davalı kefil olup davacılara karşı...

Devamını oku

12-10-2021 - 434

İhtiyati Hacze Yönelik Yetki İtirazında Yetkili Mahkemenin Belirtilmemesi
Talep ihtiyati hacze itirazın kabulüne dair ek kararının kaldırılması istemine ilişkindir. Talebe konu çekin, Diyarbakır şubesine ait olduğu, keşide yerinin İzmir, keşidecinin yerleşim yerinin Diyarbakır olduğu, diğer...

Devamını oku

09-10-2021 - 365

Davalının Koronavirüs Salgınının Ekonomik Etkileri Nedeniyle Hakkaniyet Prensipleri Uyarınca...
Dava konkordatonun kısmen feshine ilişkindir. Konkordatonun bir alacaklısınca fesinden söz edebilmek için öncelikle tasdik edilmiş bir konkordato projesinin bulunması gerekmektedir. Konkordatoya tabi...

Devamını oku

07-10-2021 - 393

Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan İtirazın İptali
Dava, taraflar arasındaki ticari ilişki kapsamında ödenmeyen cari hesap alacağının tahsili için başlatılan icra takibine itirazın iptali istemine ilişkindir. Davacı vekili; davalı aleyhine ilamsız icra takibi başlattıklarını, ancak...

Devamını oku

07-10-2021 - 333

İhalenin Neticesi ve Feshi - Üst Sınır İpoteği
TMK nun 851. ve 881. maddelerinde ifadesini bulan muhtemel bir alacağın teminatı olarak tesis edilen üst sınır (limit) ipoteğinde, borcun ulaşacağı miktar belirsiz olduğundan, taşınmazın ne miktar için...

Devamını oku

02-10-2021 - 368

Kesinleşen Kıymet Takdirinin Yapıldığı Tarihten İtibaren İki Yıl Geçmedikçe Yeniden Kıymet Takdiri İstenemez
Uyuşmazlık; şikâyete konu Manisa ili, Ahmetli ilçesi, Yaraşlı Mahallesi, 186 ada 3 parsel sayılı taşınmazın ihalede esas alınan kıymet takdirinden, ihale tarihine kadar İİK nın 128/a-2. maddesinde öngörülen 2 yıllık sürenin geçip geçmediği, buradan varılacak sonuca göre belirtilen taşınmaz...

Devamını oku

19-09-2021 - 387

Mahkemece İcra Dairesinin Yetkisine Yönelik Borçlu İtirazı İncelenmeden Karar Verilmesi Yasaya Aykırıdır
Dava, alacağın tahsili için başlatılan icra takibine vaki itirazın iptali istemine ilişkin olup mahkemece davanın kabulü ile itirazın iptaline dair kesin olmak üzere karar verilmiştir. Davalının kooperatif ortağı olmadığı...

Devamını oku

19-09-2021 - 395

İtirazın İptali İsteminde İcra Takibi Yapıldıktan Sonra Tebligat Yapılmadan Takip Bedeli Ödendiği İçin Davanın Dava Şartı Noksanlığından Reddi Gerekir
Dava, faturaya dayalı alacağın tahsili için başlatılan icra takibine vaki itirazın iptaline ilişkindir. Somut olayda, icra takibi yapıldıktan sonra henüz tebligat yapılmadan takip bedelinin ödenmiş olduğu anlaşılmış olup...

Devamını oku

08-08-2021 - 799

Nafaka Borcu Miktarına Yakın Miktarda Yapılan Ödemeler Nafaka Borcuna Mahsup Edilir
Somut olayda borçlu tarafça müşterek çocuk ve alacaklıya yapıldığı belirtilen okul taksitleri, okul servis ücreti, ev kirası, aidat, bireysel kredi, kredi kartı, ... Telekom, ... fatura, vergi dairesi sağlık harcamaları gibi ödemelerin nafaka ...

Devamını oku

21-07-2021 - 531

Genel Kredi Sözleşmesi - Menfi Tespit
Davalı banka tarafından davacıya ödenen paranın kredi olmadığı iddiasına karşılık YPK kararları ve Hazine Dış Ticaret Müsteşarlığı talimatları ile 6111 sayılı Yasanın 17/a maddesinde ve Gelir İdaresi Başkanlığı tebliğinde...

Devamını oku

20-07-2021 - 446

Satış İlanının Borçluya Usulüne Uygun Olarak Tebliğ Edilmemesi - İhalenin Feshi
Satış ilanının borçluya tebliğ edilmesindeki amaçlardan biri, borçlunun da satışa ilişkin hazırlıklar yapabilmesi ve imkân bulduğu ölçüde satışa katılımı arttırarak daha rekabetçi bir ortam yaratılmasına, dolayısıyla ihalenin...

Devamını oku

19-07-2021 - 446

Çekten Kaynaklanan Menfi Tespit İstemi - Yazılı Delille İspat
Dava, çekten kaynaklanan menfi tespit istemine ilişkindir. 6098 sayılı TBK nın 207/2. maddesi uyarınca asıl olanın peşin satış olduğu ve peşin satışta mal ve bedelin aynı anda ifa edileceği hususunda yasal karine...

Devamını oku

18-07-2021 - 575

Münhasır Olmayan Yetki Sözleşmesi
Somut olayda; alacaklının bir adet bonoya dayalı olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takibe başladığı, takip dayanağı bonoda kanunen yetkili mahkeme ve icra daireleri yanında, ... Merkez (Çağlayan)...

Devamını oku

06-06-2021 - 765

Kira Sözleşmesi - İtirazın Kaldırılması
Kiracı icra dairesine yapmış olduğu itirazda taraflar arasında akdedilen kira sözleşmesine ve altındaki imzaya itiraz etmeyip, belirtilen tarihten sonra artış oranının belirlenmemesinden dolayı borca itiraz etmiştir. Kira sözleşmesinde,...

Devamını oku

06-06-2021 - 773

Tasarrufun İptali - Kötü Niyetin İspatı
Dava konusu taşınmazlardan 1 numaralı bağımsız bölümün 25/05/2016 tarihinde davalı borçlu tarafından davalı 3.kişiye üzerinde 17/05/2013 tarihli 125.000,00 TL bedelli Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi lehine ipotek...

Devamını oku

01-06-2021 - 463

Konkordato - Borçlunun İflasa Karar Verilen Duruşmaya Çağrılmaması Bozma Sebebidir
İİK 287/5. maddesinin yollaması ile 292/ son fıkrası gereğince, Mahkeme, bu madde uyarınca karar vermeden önce borçlu ve varsa konkordato talep eden alacaklı ve alacaklılar kurulunu duruşmaya davet eder; diğer alacaklıları ise...

Devamını oku

01-06-2021 - 457

Borçlunun Ödeme Taahhüdünü İhlal Etmesi - Aynı Borçtan En Fazla 3 Ay Tazyik Hapsi Cezası Verilebileceği
Hapsen tazyik yaptırımında amaç, bir yükümlülüğün yerine getirilmesini sağlamak olduğundan, alt sınırdan belli bir ceza belirlenmesi gerekmemekte, yükümlülük yerine getirilene kadar ve en...

Devamını oku

30-05-2021 - 442

Satış İlanının Şirketin Münferit Yetkilisi Tarafından Tebliğ Alınması
Somut olayda, Erbaa İcra Müdürlüğünün 2018/375 talimat sayılı dosyasının incelenmesinde; satış ilanı tebligatının borçlu şirkete 09.05.2019 günü -yetkili müdür Remzi Korkmaz imzasına tebliğ edildi- şerhiyle...

Devamını oku

30-05-2021 - 543

Çekin Üzerine Karşılıksızdır Kaşesinin ve İbraz Tarihinin İcra Takibinden Sonra Alonj Değiştirilmek Suretiyle Basılması
Somut olayda, dava konusu çeke dayalı olarak daha önce takip başlatıldığı ve o takipten vazgeçildiği, daha sonra çekin icra müdürlüğünden geri alınarak karşılıksızdır şerhinin işlendiği taraflar arasında tartışmasızdır....

Devamını oku

30-05-2021 - 1643

İhtarname Göndermeksizin İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamlı Takip Yapılamayacağı
Somut olayda, ...nin kendi borcu sebebiyle yine kendisine ait taşınmazını, alacaklıya kesin borç ipoteği şeklinde ipotek tesis ettirdiği, anılan ipoteğin süresiz olarak kurulduğu anlaşılmaktadır. Bu durumda alacaklının...

Devamını oku

30-05-2021 - 1096

Senetteki İmzanın Borçlunun Bilgisi Dahilinde Oğlu Tarafından Atılması - İmzaya İtiraz - İmza Kendisine Ait Olmasa da Borçlunun Borçtan Sorumlu Olduğu ve İmza İtirazının Reddi Gerektiği
Çekteki imzanın da işletme sahibi davacı ...in bilgisi ve muvafakati doğrultusunda vekaleten atıldığı anılan beyanlarla sabit olduğundan ve ceza yargılamasındaki bu kabul HMK nun 308. maddesindeki düzenleme uyarınca...

Devamını oku

30-05-2021 - 1144

İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip - Hesap Kat İhtarının Usulsüz Tebliği
Hal böyle olunca, ihtarname tebliğlerinin usulsüz olduğu, ancak... 6. Noterliğinin 04.01.2018 tarih 00119 yevmiye numaralı ihtarnamesi ile borçlular tarafından, hesap kat ihtarnamesine itiraz edildiği görülmüştür. ...

Devamını oku

14-05-2021 - 868

Menfi Tespit Davası - Kesin Hüküm - Dava Şartları - İtirazın İptali - Faiz Oranı
Ödeme emrine itiraz dilekçesinde borca itiraz edildiğine yönelik açıklama, ödeme emriyle istenilen asıl alacak, işlemiş ve işleyecek faiz gibi tüm borç kalemlerini kapsadığından, duran takibe ilişkin olarak itirazın iptali davasında verilen...

Devamını oku

12-05-2021 - 455

Şikayet - Şikayetin Şikayet Tarihi İtibari İle Değerlendirileceği
Her şikayetin, şikayet tarihindeki hukuki duruma göre değerlendirileceğinin tabii bulunmasına, tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, temyiz olunan Bölge Adliye...

Devamını oku

11-05-2021 - 1806

Mirasçılar Arasında Yapılan Rızai Taksimde Eşitlik Aranmayacağı - Tasarrufun İptali
Somut olayda davacı vekili, davalıların murislerinden intikal eden arsa ve binayı taksim ettiklerini ancak borçlu davalıya daha az değerli olan dükkanın isabet ettiğini öne sürerek davalılar arasında...

Devamını oku

11-05-2021 - 434

İhalenin Feshi - Kıymet Takdiri Raporunun Şirketin Önce Bilinen Adresine Sonra Ticaret Sicilindeki Adrese TK 35 e Göre Yapılmasının Akabinde Satış İlanı Doğrudan TK 35 e Göre Tebliğ Edilebilir
Daha önce borçlu şirketin ticaret sicilinde kayıtlı olan adresine çıkarılan tebligatın bila tebliğ iade edilmesi üzerine kıymet takdir raporu Tebligat Kanununun 35. maddesine göre tebliğ edildiği için satış ilanı tebligatının doğrudan borçlu ...

Devamını oku

10-05-2021 - 483

Borçlunun İstihkak İddia Eden Şirkette Gerçekleşen Haciz Sırasında Hazır Olması ve İkametinin Başka Bir İlde Bulunuyor Olması
Davaya konu haciz işlemi esnasında üçüncü kişi şirket yetkilisi veya ortağı hazır olmayıp, bizzat borçlu hazırdır. Mahcuzlar yediemin olarak borçluya teslim edilmiştir. Borçlu, kafe işletmeciliği ile iştigal etmekte olup,...

Devamını oku

07-05-2021 - 587

Konkordato Talebi
Dava, hukuki niteliği itibariyle 7101 sayılı Kanun ile değişik İİK nın 285 ve devamı maddeleri gereğince geçici mühlet ve akabinde kesin mühlet kararı verilerek konkordatonun tasdikine ilişkindir. 2004 sayılı İİK nın 285....

Devamını oku

07-05-2021 - 444

Gayrimenkule Ve Buna Dair Ayni Haklara İlişkin Hükümler Kesinleşmedikçe İcra Olunamaz - Şikayet
Takip konusu ilam, taşınmazı işgal eden kişi hakkında açılan meni müdahale ve ecrimisil davası olup, taraflar arasında mülkiyet uyuşmazlığı bulunmamaktadır. HUMK nun 443/4. maddesi gereğince gayrimenkule ve...

Devamını oku

02-05-2021 - 754

İpotek Hakkının Bölünmezliği - Bir Kere İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamlı Takip Yapılabileceği
İpotek hakkının bölünmezliği ilkesi gereğince alacaklı, ipotek ile teminat altına almak istediği tüm alacağını aynı takip dosyasından talep ederek ipoteğin paraya çevrilmesini talep etmelidir; zira takip konusu taşınmazın...

Devamını oku

02-05-2021 - 995

Tavzih Yoluyla Davalılar Arasında Müteselsil Sorumluluğa Hükmedilmesi
Yargılamanın ilk derece ve istinaf aşamalarında, mahkemece dayanak ilamın takip talebine uygun şekilde tavzihi ile, borçluların müteselsil sorumluluğuna hükmedildiği anlaşılmış olup mahkeme hükmünün aynen...

Devamını oku

02-05-2021 - 507

Takipli İflas Prosedürü - İcra İnkar Tazminatına Hükmedilemeyeceği
Somut uyuşmazlıkta, mahkemece davalının iflasına karar verilmiş ise de, tesis edilen hüküm takipli iflas prosedürüne uygun değildir. Zira, yargılama aşamasında alacağın varlığının belirlenmesi hâlinde itirazın...

Devamını oku

01-05-2021 - 1597

Kıymet Takdirinin Usulsüz Olması Durumunda İhalenin Feshi İstenebilir Mi?
Uyuşmazlık; kıymet takdirine itiraz edilmesi üzerine mahkemece verilen karar kesin olmakla birlikte, kıymet takdirinin usulsüz olduğundan bahisle ihalenin feshinin istenip istenemeyeceği, burada varılacak sonuca göre...

Devamını oku

30-05-2021 - 2003

Aynı Alacak İçin Tahsilde Tekerrür Olmamak Kaydıyla Hem İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu İle Takip Hem Kambiyo Senetlerine Özgü Haciz Yoluyla Takip Yapılması - Tek Tahsil Harcı Alınması Gerektiği
İpoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takipten ayrı olarak aynı kredi sözleşmesinden kaynaklanan alacak için tahsilde tekerrür olmamak kaydıyla kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takip yapılması...

Devamını oku

27-04-2021 - 1884

Ödeme Emri Tebliğ Edilemese Dahi Dosya Hakkında Haricen Bilgi Sahibi Olan Borçlunun İtirazı Geçerli Olup, Bunun Üzerine İtirazın Kaldırılması Davası Açılabilir
Borçluya ödeme emrinin tebliğ edilememesi halinde, borçlunun takipten haricen haberdar olup yedi gün içinde itirazını icra dairesine bildirdiğinin ve alacaklının da anlaşmazlığı ve takibi sürdürme iradesinin mevcut...

Devamını oku

27-04-2021 - 825

İtirazın İptali Davası Sürerken Tasarrufun İptali Davası da Açılmış İse İtirazın İptali Davasının Bekletici Mesele Yapılması Gerekir
Somut olayda dava koşulları yönünden dosya incelendiğinde; davacı tarafın davalı hakkında başlatılan icra takibinin davalının itirazı üzerine durduğu ve yapılan itirazın haksız ve kötü niyetli...

Devamını oku

27-04-2021 - 510

Tasarrufun İptali Davası - Borçlu Annenin Alacağına Karşılık Dava Dışı Şirketten Taşınmaz Alarak Kızı Üzerine Tescil Etmesi
Dosya içerisindeki belgelerden, dava konusu taşınmazın 03.01.2012 tarihinde dava dışı Ketence Yapı Ldt. Şti den 150.000,00 TL ye satın alındığı, anılan ticari şirketin ticari defter kayıtlarına göre de...

Devamını oku

24-04-2021 - 651

Yargılama Sırasında Talep Edilen İhtiyati Haczin Şartları
İİK 257. Maddesine göre, rehinle temin edilmemiş muaccel bir alacağın alacaklısı ihtiyati haciz talep edebilecektir. Ayrıca 258. Maddeye göre alacaklının, alacağı ve ihtiyati haciz sebepleri hakkında mahkemeye kanaat getirecek delilleri sunması...

Devamını oku

23-04-2021 - 625

İhalenin Yapılmasından Sonra Alınan İcranın Geri Bırakılması Kararı İhalenin Feshi Sebebi Değildir
Usulüne uygun biçimde gerçekleşen ihaleden sonra icra takibinin iptal edilmesi, icranın geri bırakılması veya alacaklının takip dosyasından feragat etmesi halinde dahi bu hususlar ihalenin feshi nedeni yapılamaz....

Devamını oku

23-04-2021 - 491

Davalı Tarafından Ticari İlişki Reddedilse Dahi Malın Teslimine İlişkin Sevk İrsaliyesi Varsa Bu Durumda Alacağa İlişkin Takipte Alacaklının Yerleşim Yeri İcra Dairesi Yetkilidir
Davacı, davaya konu faturadaki malların davalı çalışanına teslim edildiğine ilişkin imzalı sevk irsaliyelerini ibraz etmiştir. Sevk irsaliyesindeki imzası olan kişinin davalı çalışanı olduğunda...

Devamını oku

21-04-2021 - 923

Sahtecilik Nedeniyle Açılan Menfi Tespit Davasında Durdurma Kararı Verilmedikçe Sadece Ceza Soruşturması Bulunduğundan Bahisle Takip Durdurulamaz
Borçlunun sahtelik nedenine dayalı olarak açtığı menfi tespit davası, İİK nun 72. maddesi kapsamında bir dava olup, anılan maddedeki usule göre mahkemeden alınacak ihtiyati tedbir kararı ile icra takibi...

Devamını oku

21-04-2021 - 1034

Senedin Sahteliği İddia Edilerek HMK 209 Gereği İcra Takibinin Durdurulması Kararı Verilemez
Sahtelik nedeniyle açılan menfi tespit davası gibi, cumhuriyet savcılığına aynı nedenle yapılan şikayet ve ceza mahkemesinde açılan dava da kendiliğinden icra takibini durdurmaz ve bekletici mesele yapılamaz....

Devamını oku

20-04-2021 - 1346

İtirazın İptali Davası - Kararın İstinaf Edilerek Bozulması - Bozmadan Sonra Borcun Dosyaya İhtirazi Kayıt Konmaksızın Ödenmesi
Davalı vekili; itirazın iptali davasının amacının, itiraz üzerine duran takibin devamını sağlamak olduğunu, bu nedenle davada haklılık durumunun takip tarihi itibariyle belirlenmesi gerektiğini, itirazın iptali davasında...

Devamını oku

14-04-2021 - 878

Eser Sözleşmesi - İtirazın İptali
Dava, davacı şirketler tarafından daha önce eser sözleşmesi kapsamında bakiye iş bedelinin tahsili için açılan dava neticesinde verilen karara dayalı olarak her iki tarafça da gerekli tahsilatların yapılmasından sonra, söz...

Devamını oku

14-04-2021 - 889

İpotek Veren 3. Kişi - Üst Sınır İpoteği - İcra Takibinde Yer Alan Borcun Ne Kadarından Sorumlu Olduğu
Takip dayanağı 09.03.2018 tarih, 7422 yevmiye numaralı ipotek akit tablosu içeriğine göre; şikayetçi borçlu ipotek veren 3. kişi konumunda olup, ipoteğin, borçlu... Gıda Emlak İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited...

Devamını oku

14-04-2021 - 567

Bononun Teminat Senedi Olarak Verildiğine İlişkin İspat Yöntemi
Davacı borçlu İİK nun 169/a maddesi kapsamında, senedin teminat senedi olarak verildiğinden bahisle takibin iptalini talep etmiş ise de bu iddianın aynı madde kapsamındaki belgelerden biri ile ispatı zorunlu olup, yerleşik...

Devamını oku

10-04-2021 - 731

Kambiyo Senedi Yolu İle Yapılan İcra Takibinin İptali İsteminde, Tedbiren Verilen Dava Sonuçlanıncaya Kadar Takibin Durdurulması Kararı İstinaf Edilemez
Kanuna göre istinaf incelemesinin dilekçede belirtilen sebeplerle sınırlı olarak yapılabileceği, ancak kamu düzenine aykırılık görülmesi halinde bu hususun resen nazara alınabileceği, somut olayda dosya kapsamı,...

Devamını oku

10-04-2021 - 868

Sıra Cetveli İlk Kesin Haczi Koyan İcra Müdürlüğü Tarafından Düzenlenir
Sıra cetvelini düzenleyecek takip dosyasının yetkili olmaması nedeniyle sıra cetvelinin iptaline karar vermek gerekirken yazılı gerekçeyle ve yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir. Bu nedenlerle, davalı vekilinin...

Devamını oku

09-04-2021 - 654

Elektrik Faturasına İlişkin İhtiyati Haciz İstemi
Davacının talebi ihtiyati hacze ilişkindir. İcra İflas Kanunu uyarınca rehinle temin edilmemiş ve vadesi gelmiş bir para borcunun alacaklısının, borçlunun yedinde veya üçüncü şahısta olan taşınır ve taşınmaz mallarını...

Devamını oku

09-04-2021 - 645

2. Altı Aylık Staj Dönemine Başlamayan Stj. Avukatın Takip Talebini İmzalaması - Takibin İptali
Avukat tarafından yetki belgesinin düzenlendiği ve takibe başlanılan tarihte stajyer avukat stajının ilk altı aylık bölümünde olup, bir avukat yanındaki ikinci altı aylık staj bölümüne başlamadığı için icra...

Devamını oku

09-04-2021 - 454

İflas Yolu İle Takibe Dönüştürmede Depo Emrine İflas Yolu İle Takipte Yer Almayan Alacak Kalemlerinin Eklenemeyeceği
Dava, kesinleşmiş icra takibi nedeniyle borçlunun iflasına ilişkindir Davacı, kambiyo senetlerine mahsus haciz istemi ile takip başlatmışsa da, takibini iflas yolu ile adi takibe çevirmiştir. Ancak iflas yoluna ilişkin...

Devamını oku

05-04-2021 - 725

Kefilin Borcu Rehinle Temin Edilmediğinden Tüm Borç Üzerinden İhtiyati Haciz Kararı Verilmelidir
İhtiyati haciz talep eden alacaklı banka ile borçlu şirket arasında imzalanan genel kredi sözleşmesine, şirket yetkilisi diğer borçlunun anılan bedelle müteselsil kefil olduğu, Taşıt Rehni Sözleşmeleri ile toplam tutar...

Devamını oku

05-04-2021 - 481

Yerel Mahkeme İcra Takibinden Önce Yapılan Ödemelerin Hangi Alacak Kalemleri İçin İcranın Geri Bırakılmasını Sağladığını Hükümde Belirtmelidir
Somut olayda davalı alacaklı tarafça davacı borçlu aleyhine İcra müdürlüğünün icra dosyasıyla ilamlı icra takibi başlatıldığı, takibin dayanağının İş Mahkemesinin kararı olduğu, icra dosyasında davacı borçlu adına...

Devamını oku

05-04-2021 - 452

Bonoya Dayalı İtirazın Kaldırılması Talebi - Borcun Ödendiğinin İİK 68 Anlamında Belge ile İspatlanması Gerektiği
Dava konusu icra takibine itirazın kaldırılmasıdır. Tüm dosya kapsamı ve takip dosyası içeriğine göre, takip dayanağı bononun İcra İflas Kanunu İtirazın kesin olarak kaldırılması başlıklı maddesinde sayılı belgelerden...

Devamını oku

02-04-2021 - 508

Konut Finansmanı Kredisi - Taşınmazın Satışı - Sıra Cetveli - İpotek Akdine Konulan Diğer Kredilerin Teminatı Maddesinin Yanıltıcı Kayıt Olduğu
Bedeli paylaşıma konu taşınmaz üzerinde aleyhine şikayet olunan banka tarafından konut finansmanı kredisinden kaynaklı ipotek tesis edilmiş ve ödenmeyen konut kredisi nedeniyle ipoteğin paraya çevrilmesi yolu...

Devamını oku

02-04-2021 - 647

Sıra Cetveline İtiraz Davası - Yedieminlik Ücretinin Vergi Alacağından Önce Ödeneceği
Aracın aynından kaynaklanan Motorlu Taşıtlar Vergisi ile aracın muhafaza masrafı olan yedieminlik ücreti alacakları önceliği olan alacaklardandır. Ancak bedeli paylaşıma konu olan aracın muhafazası ile ilgili...

Devamını oku

31-03-2021 - 533

Tasarrufun İptali Davası - Borcun Ne Zaman Doğduğu
Uyuşmazlık; davanın görülebilirlik şartlarından olan geçici ya da kesin aciz vesikasının dosya kapsamında bulunup bulunmadığı, davanın görülebilirlik şartlarından olan iptali istenilen tasarruf işleminin borcun doğumundan sonra gerçekleşmiş olması...

Devamını oku

28-03-2021 - 938

Çek Bankaya Süresinde İbraz Edilmiş ve Karşılıksız İşlemi Görmüş İse Artık Götürülecek Borç Haline Geldiğinden İhtiyati Haciz Talebinde Alacaklının Yerleşim Yeri Mahkemesi de Yetkilidir
Çekten kaynaklanan borç aranılacak borçlardandır. İhtiyati haciz isteminde akdin ifa yeri olan borçlunun yerleşim yeri ve ödeme yerinin bağlı bulunduğu yer mahkemeleri yetkilidir. Buna göre çeke dayalı...

Devamını oku

28-03-2021 - 498

Hakem Kararının İptali İstemi, Müflisin Davacı Veya Davalı Olduğu Hukuk Davalarının Duracağına İlişkin Hükmün İstisnası Olan Acele Hallerdendir
Hakem kararının iptali talebi, Bölge Adliye mahkemesince ilk derece mahkemesi sıfatıyla uygun biçimde inceleme yapılıp, bir isabetsizlik bulunmaksızın karar verilmiş olmasına, Kanununda yer alan iptal...

Devamını oku

28-03-2021 - 594

İcra İnkar Tazminatı Yargılamanın Sonuna Kadar Islah Olmaksızın Talep Edilebilir
Eksik harç tamamlattırıldıktan sonra yargılamaya devam edilmesi gerekirken, eksik harçla yargılama yapılıp, icra takibindeki alacağın tümü üzerinden takibin devamına karar verilmesi doğru olmamıştır. Kanun...

Devamını oku

26-03-2021 - 461

Senette Çift Vade Olması
Uyuşmazlık; kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile takibe dayanak senedin çift vadeyi içerip içermediği, çift vadeyi içerdiğinin kabulü hâlinde kambiyo vasfının bulunup bulunmadığı, burada varılacak sonuca göre icra takibinin iptaline...

Devamını oku

26-03-2021 - 1919

Üst Sınır İpoteğine Tahsil Harcı da Dahil Olup, Ayrıca Tahsil Harcı Alınamaz
Somut olayda ipotek veren aleyhinde, Tapu Sicil Müdürlüğünce düzenlenmiş 4341 yevmiye 09.03.2007 tarihli ve 2. derece 135.000 TL limitli (üst sınır) ipoteğine dayalı olarak, gayrimenkul ipoteğinin paraya çevrilmesi yolu ile ilamlı takip başlatılmıştır....

Devamını oku

25-03-2021 - 1109

Aynı Alacak için Hem İtirazın İptali Davası Hem de Alacak Davası Açılamaz
İtirazın iptali davasının açılması halinde aynı alacakla ilgili genel hükümlere göre alacak davası açılmasında hukuki yarar olmadığı, itirazın iptali davası süresinde açılmamış ise veya başka bir nedenle alacaklı...

Devamını oku

25-03-2021 - 496

Zamanaşımı İtirazı Kabul Edilirse Takibin İptaline Değil İcranın Geri Bırakılmasına Kararı Verilmelidir
Kanun gereğince, zamanaşımı şikayetinin kabulü halinde, icranın geri bırakılmasına karar verilmesi gerekirken, takibin iptaline hükmolunması isabetsiz olduğu gibi, ilgili kanun maddesinde tazminata yer...

Devamını oku

06-11-2021 - 666

İcra Dosyasına Vekalet Sunulması ile Birlikte Usulsüz Tebligata İlişkin Şikayet Süresi Başlar
Borçlulardan birine gönderilen ve anılan tarihinde tebliğ edilen ödeme emri tebliğ mazbatasının incelenmesinde haber bırakılan komşunun kim olduğuna dair hiçbir bilgi bulunmamaktadır. Söz konusu tebligat...

Devamını oku

24-03-2021 - 667

İtirazın İptali Davasında Kısmi İtiraz Bulunması Durumunda Bilirkişinin Hesap Yöntemi Nasıl Olmalıdır?
Davalı aleyhine başlatılan toplam takibe karşı davalı süresi içinde vermiş olduğu itiraz dilekçesinde, kısmi itirazda bulunmuştur. Mahkemece yaptırılan bilirkişi incelemesinde, taraf defterleri, dayanak belgeler ve...

Devamını oku

21-03-2021 - 492

Kira Alacağı - İtirazın Kaldırılması
Davalı kiracının cevap dilekçesi ekinde sunduğu dekontlardan, takibe ve davaya dayanak kira sözleşmesinde kefil tarafından davacının hesabına -demirbaş kesinti sonrası tutar- açıklaması ile bakiye tutarın,...

Devamını oku

14-03-2021 - 841

Fatura Alacağı - İhtiyati Haciz
Talep, muhtelif faturalardan doğan alacağın tahsili amacıyla başlatılan icra takiplerine itirazların iptali istemli açılan davada, davalının menkul, gayrimenkul malları ile 3. şahıslardaki tüm ve hak ve alacaklarına ihtiyati...

Devamını oku

14-03-2021 - 519

İhtiyati Tedbir ile İhtiyati Haciz Arasındaki Fark
Davacı şirket gerek talep, gerekse istinaf başvuru dilekçesinde talebinin ihtiyati tedbire ilişkin olduğunu belirterek dava süresince davalının malvarlığı üzerine ihtiyati tedbir konulmasını talep etmiştir. Mevcut durumda...

Devamını oku

14-03-2021 - 475

İhtiyati Haczin Şartları Nelerdir?
Mahkemece alacağın yargılamayı gerektirdiği belirtilmek suretiyle davacı vekilinin ihtiyati haciz talebinin reddine karar verilmiş ise de ihtiyati haciz isteyen alacaklı vekili, ihtiyati haciz talebine dayanak noterde...

Devamını oku

23-02-2021 - 2219

İflastan Sonra Doğan Alacakların İflas Masasına Kaydı İstenemez ve Bu Borç İflas Masasının Borcudur
Davacı müflis şirketten olan alacağının iflas masasına kaydına ilişkin taleplerinin davalı iflas idaresince reddedildiğini, kararın doğru olmadığını ileri sürerek, reddedilen dava konusu alacağın davalı müflis şirket iflas...

Devamını oku

23-02-2021 - 523

İtirazın İptali - Yetki İtirazı Üzerine Yeniden Ödeme Emri Gönderilmemesi - Davanın Reddi
Alacaklının genel haciz yoluyla İcra Dairelerinde başlattığı takibe karşı borçlu, yasal süresinde icra dairesine yetkiye, borca ve faize itiraz etmiştir. Alacaklı tarafça borçlunun yetki itirazı kabul edilerek, dosya yetkili...

Devamını oku

20-02-2021 - 1133

İcra Müdürünün Damga Vergisi Ödenmediğinden Bahisle İcra İşlemlerini Durduramayacağı
Harçlar Kanununun ilgili maddesinde öngörülen yargı işlemlerinden alınacak harçlar ödenmedikçe müteakip işlemlerin yapılamayacağına ilişkin düzenleme bu kanundan kaynaklanan harçlarla ilgili olup, anılan...

Devamını oku

20-02-2021 - 838

Haciz İhbarnamesine İtiraz Etmeyen ve Borçlu Sayılan 3. Kişinin Borçlularına Haciz İhbarnamesi Gönderilemeyeceği
Haciz ihbarnamelerine itiraz edilmemesi nedeniyle üçüncü şahsın zimmetinde sayılan alacak için, onun alacaklı olduğu başka üçüncü kişilere haciz ihbarnamesi gönderilmesi mümkün olmadığından buna ilişkin temyiz...

Devamını oku

20-02-2021 - 724

Çekin Bir Kısmı Yönünden Verilen Tedbir Kararı - Menfi Tespit - Tebliğ Memurunun Tebliğ Evrakında Adının Yazmaması
Kanununda -tebliğ evrakı kime tebliğ edilmişse onun imzasıyla tebliğ memurunun adı, soyadı ve imzası...- tebliğ evrakında bulunması zorunlu unsurlar arasında sayılmıştır. Şikayetçi borçlu şirkete gönderilen...

Devamını oku

20-02-2021 - 725

Borçlu Olarak Takipte Yer Almayan Kişi Süresiz Olarak Şikayette Bulunabilir
İcra müdürlüğünce bir kişiye ödeme emri gönderilebilmesi için hakkında usulüne uygun olarak yapılmış bir takibin bulunması zorunludur. İcra müdürünün bu zorunluluğa aykırı işlemleri ise bir hakkın yerine...

Devamını oku

20-02-2021 - 646

Ödeme Emrinin Gönderildiği Tebligata Mernis Adresi Olduğunun Şerh Düşülmemesi - Usulsüz Tebligat
Ödeme emrinin ilk olarak borçlunun bilinen adresine tebliğe çıkarıldığı, tebligatın iade edilmesi üzerine aynı adres olan mernis adresine tebliğ yapıldığı, tebligat evrakında sadece adresin başında -mernis adresi-...

Devamını oku

20-02-2021 - 663

Taşınmaz Hissesinin Haczi - Kira Parasının İcra Dairesine Ödenmesi için Muhtıra Gönderilmesi
Borçluya ait taşınmazın hissesi oranında haciz konulması nedeniyle hacizli taşınmazdaki kiracıya kira parasını icra dairesine ödemeleri konusunda kiracıya muhtıra gönderildiği anlaşılmaktadır Bir taşınmazın haczi...

Devamını oku

20-02-2021 - 721

İcra Takibi Kesinleşmeden Şikayet Yoluna Gidilmesi - Doğmamış Hakkın Kullanımı
Ödeme emrinin borçlu şirkete 24/01/2011 tarihinde tebliğ edilmesi nedeniyle şikayete konu icra takibi henüz kesinleşmeden 20/12/2010 tarihinde şikayette bulunulduğu ve buna göre kovuşturma şartının...

Devamını oku

20-02-2021 - 680

Ödeme Şartının İhlali - Taraf İradelerinin Uyuşmaması
Borçlu sanık hakkında İcra Müdürlüğünün ilgili dosyası ile yapılan icra takibi sırasında, anılan tarihli haciz sırasında sanığın, borcun bir kısmı için ödeme taahhüdünde bulunduğu, oysa dosya borcunun daha fazla...

Devamını oku

20-02-2021 - 2239

Hem İtirazın İptali Talebi Hem de Alacak İstemi Aynı Dava Dilekçesinde İleri Sürülemez
Davacı vekili dava dilekçesinde, öncelikle davalı hakkında yapılan icra takibine yapılan itiraza ilişkin olarak itirazın iptalini talep ve dava etmiş, talep sübut bulmadığı takdirde ise genel hükümlere göre alacak davası...

Devamını oku

14-02-2021 - 676

Ticari Sicilde Kayıtlı Olmayan Şirket - Kira Sözleşmesi - Tahliye - Yetkilinin Kiracı Olduğu
Taraflar arasında bir yıl süreli kira sözleşmesinin varlığı hususunda uyuşmazlık yoktur. Kira sözleşmesi kiraya veren ve kiracı şirket adına yetkili tarafından akdedilmiştir. Davacı alacaklı tarafından şirket ve yetkilisi...

Devamını oku

14-02-2021 - 936

İtirazın İptali - Ecrimisil Alacağı - İcra İnkar Tazminatı - Likit Alacak
Dava, ecrimisil alacağı nedeniyle başlatılan takibe itirazın iptali istemine ilişkindir. İtirazın iptaline karar verilmesi halinde alacaklı taraf yararına icra inkâr tazminatına hükmedilebilmesi için alacaklı tarafın haklılığının...

Devamını oku

13-02-2021 - 953

İcra İnkar Tazminatına Hükmedilebilmesinin Şartları
Davacı tarafından başlatılan takipte, sözleşmenin ilgili maddesine dayanılarak cezai şartın tahsili talep edilmiştir. Mahkemece, itirazın iptali ile icra inkar tazminatının tahsiline karar verilmiş ise de davacı yararına icra...

Devamını oku

13-02-2021 - 2157

İcra Dosyasının Düşmesi - Hacizleri Yenileme - Dosyayı Yenileme - Harç
Somut olayda borçlulara gönderilen ödeme emrinin 28.09.2011 ve 30.10.2011 tarihlerinde tebliğ edildiği ve alacaklının yasal 1 yıllık süre içinde (17.10.2011 tarihinde) haciz talebinde bulunduğu görülmüştür. Bu...

Devamını oku

12-02-2021 - 656

İcra Mahkemesi - İstinaf Süresinin Tefhim ile Başladığı
Somut olayda; ilk derece mahkemesince kararın şikayetçi borçlu vekilinin yüzüne karşı 13.9.2019 tarihinde verildiği, borçlu vekilince süre tutum dilekçesi sunulmadığı gibi, istinaf talebinin kararın tefhiminden itibaren yasal 10...

Devamını oku

09-01-2022 - 951

Ticareti Usule Aykırı Terkte Ticari Şirketlerin Durumu
Ticaret unvanı ticaret sicilinden silinen bir sermaye şirketi, 6102 sayılı Kanun uyarınca tasfiye sürecini tamamladığından, artık bundan sonra aktif ve pasifini gösteren bir mal beyanını vermesi fiilen mümkün olamayacağından, mal beyanında...

Devamını oku

09-02-2021 - 1684

İşe İade Kararı Sonrası Hükmedilen Alacaklar - İlamsız Takip - Yetkili Yer
İş Mahkemeleri Kanununun (Mülga) ilgili maddesine göre icra takibinin davalının yerleşim yeri ya da işçinin işi gördüğü yerde yapılması gerektiği, davacının başlangıçta icra takibini yetkisiz icra dairesinde başlattığı...

Devamını oku

31-01-2021 - 1026

Tasarrufun İptali Davasında Tasarrufun Yapıldığı Sırada Borçlunun Malvarlığı Yeterli İse Davanın Reddedilmesi Gerekir
Tasarrufun iptali davalarının dinlenebilmesi için davacının davalı borçluda gerçek bir alacağının bulunması, borçlu hakkında yapılan icra takibinin kesinleşmiş olması, iptal konusu tasarrufun borcun...

Devamını oku

31-01-2021 - 984

Trafik Kazası - Maluliyet Tazminatı - Rücu - İcra İnkar Tazminatı
Davalıların sorumlu tutulacağı alacak miktarı likit (belirli, muaccel) olmayıp, alacak miktarının tespiti yargılama yapılmasını gerektirdiğinden davalılar aleyhine inkar tazminatı verilmemesi gerekir....

Devamını oku

31-01-2021 - 790

Borçlu İle İlgili Olmayan Adreste Tutulan Haczi Kabil Mal Bulunamadığına İlişkin Haciz Tutanağı Aciz Vesikası Niteliğinde Değildir
Davacının alacağının takip dosyasındaki alacağa dayalı olduğu, borcun kaynağının çekten kaynaklandığı, borçlular hakkındaki takibin kesinleştiği, alacağın gerçek olduğu sabittir. Ancak takip dosyasında...

Devamını oku

30-01-2021 - 2533

Tasarrufun İptali - 4. Kişi İçin İptal Kararı
Dava konusu taşınmaz davalı borçlu tarafından davalı yeğenine satılmış o da sonraki bir tarihte diğer davalıya satmıştır. Davalı borçlu ile yeğeni arasındaki satışın iptali yerinde ise de diğer davalı yönünden davanın...

Devamını oku

30-01-2021 - 1136

Tasarrufun İptali - İcra Dosyasına Borç İle İlgili Bilgi ve Belge İbraz Edilmemesi
Dava koşulları yönünden somut olaya bakıldığında, iptali istenilen tasarrufun 15.10.2014 tarihinde yapıldığı davanın beş yıllık süre içinde açıldığı, takibin kesinleştiği sadece İcra Müdürlüğünün takip dosyasında...

Devamını oku

29-01-2021 - 1023

Rehin Açığı Belgesiyle Bir Yıllık Süre İçinde Başlatılan İkinci Bir Takip Önceki İlamlı Takibin Devamı Niteliğindedir
Somut olayda, anılan taşınmazın satışının 08.09.2014 tarihinde yapıldığı, şikayete konu takibin ise 02.09.2015 tarihinde başlatıldığı, icra müdürlüğü tarafından yukarıda belirtilen kanun hükmü gereğince borçluya...

Devamını oku

29-01-2021 - 1660

Adli Emanete Teslim Edilen Çekin Aslı Olmaksızın Fotokopisi İle Takip Yapılabilir
Dayanak çekin süresi içerisinde, bankaya ibraz edildiği, Cumhuriyet Başsavcılığının kararı ile tedbir konulduğundan çek aslının ibraz edilen banka tarafından hamiline iade edilmediği, çeke Cumhuriyet...

Devamını oku

29-01-2021 - 880

İşçilik Alacağının Mahsup İsteminde Karşılıklı Olarak İşçinin Borçlarının Mahsup Edilebilmesi İçin İşçinin Alacaklı Olarak Muvafakat Etmesi Gerekir
Borçlunun takas ve mahsup talebine konu olan takip dosyasının dayanağı ilamın, işçilik alacağı olduğundan, gerek ilam alacaklısı, gerekse temlik alacaklısı olan takip alacaklısının, anılan talep için rıza...

Devamını oku

29-01-2021 - 1089

İpotekli Taşınmaz Maliki Üçüncü Kişinin Sorumluluğu İpotekli Taşınmaz İle Sınırlıdır ve Üçüncü Kişi Hakkında Rehin Açığı Belgesi İle Takip Yapılamaz
İpotekli taşınmaz maliki üçüncü kişinin sorumluluğu, ipotekli taşınmaz ile sınırlıdır. Bu nedenle, ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla taşınmazın satılması halinde sorumluluğu kalmayacağından, bir diğer anlatımla...

Devamını oku

29-01-2021 - 693

Belediye Başkanlarının Makam Aracı Haczedilebilir
Taşıt Kanunu ilgili maddesinde kimlere makam aracı verileceği düzenlenmiş olup, belediye başkanı anılan yasa uyarınca kendisine makam aracı tahsis edileceklerden değildir. Öte yandan aracın, makam aracı olarak...

Devamını oku

29-01-2021 - 972

Çek Tazminatı İsteminden Yalnız Keşide Eden Sorumludur Cirantaların Sorumluluğu Söz Konusu Değildir
Muhatap nezdinde karşılığı kısmen veya tamamen bulunmayan bir çek düzenleyen kişi, çekin karşılıksız kalan bedelinin yüzde onunu ödemekle yükümlü olduktan başka hamilin bu yüzden uğradığı zararı da tazmin eder....

Devamını oku

29-01-2021 - 904

İlamsız Takipte Dayanak Olarak Gösterilen İlamda Yer Alan Vekile Ödeme Emri Tebliğ Edilmesi Usule Uygundur
Her ne kadar şikayete konu takip ilamsız takip ise de; alacaklı vekilince takibe dayanak olarak ilamının gösterildiği ve bu ilam takip talebine eklenerek takibe geçildiği, anılan ilamda borçlunun vekilleri bulunduğu ve...

Devamını oku

29-01-2021 - 911

3. Şahsın Haciz İhbarnamesine İtirazının Haksızlığı - Cezalandırma İstemi
Üçüncü şahıs, haciz ihbarnamesine müddeti içinde itiraz ederse, alacaklı, üçüncü şahsın verdiği cevabın aksini tetkik merciinde ispat ederek üçüncü şahsın cezalandırılmasını ve ayrıca tazminata mahkum...

Devamını oku

29-01-2021 - 1017

Ticareti Terk Suçu Aynı İşletme İçin Ancak Bir Kere İşlenebilir
Zincirleme suçta suçların çokluğu söz konusu olduğundan aynı neviden fikri içtimadan söz edebilmek için öncelikle birden fazla bağımsız suçun, Kanunda belirtilen istisnai durumlarda bir araya gelmesi zorunludur....

Devamını oku

29-01-2021 - 665

Ticareti Terk Etme Suçunun Ticaret Şirketleri Müdür Ve Yetkililerince de İşlenmesi Mümkündür
Ticareti usulüne aykırı terk etmek suçunun ticaret şirketleri müdür ve yetkililerince de işlenmesi mümkün olduğu cihetle, Mahkeme dosyasında, vergi dairesi ve Ticaret Sicil Müdürlüğünden gelen yazı cevapları,...

Devamını oku

29-01-2021 - 741

Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunma - Tazminat
Gerçeğe aykırı beyanda bulunma suçuna ilişkin kurulan hükümlere yönelik yapılan incelemede, eyleme ve yükletilen suça yönelik şikayetçi vekilinin temyiz nedenleri yerinde görülmediğinden tebliğnameye uygun...

Devamını oku

29-01-2021 - 772

Ödeme Şartının İhlali - Usulsüz Tebligat
Sanıkların yokluklarında verilen karara karşı sanıklar vekilinin itirazı süresinden sonra yaptığı gerekçesi ile süre yönünden reddedilmiş ise de; sanıkların yokluklarında verilen kararın, -adresin kapalı olması sebebiyle...

Devamını oku

29-01-2021 - 771

Taahhüdü İhlal Suçu - Borç Miktarı Yönünden Belirsizlik
Taahhüdü ihlal suçunun oluşması için taahhüt tutanağında toplam borç miktarının, işleyen ve işleyecek faizin, vekalet ücreti, icra harç ve giderlerinin birlikte belirlenerek borçlunun taahhüdüne esas olan miktarın açıkça...

Devamını oku

29-01-2021 - 752

Nafaka Hükümlerine Uymama - Çağrı Kağıdı - Tebliğ Tarihi - Duruşmaya 1 Haftadan Az Süre Kalması
-Çağrı kağıdının tebliğiyle duruşma günü arasında en az bir hafta süre bulunması gerekir- şeklindeki hüküm karşısında, dava dilekçesi ve duruşma gününü bildirir meşruhatlı davetiyenin tebliğ edildiği tarihten en az...

Devamını oku

24-01-2021 - 2651

Borçlunun Tahliye Taahhüdünü İmzaladığını Hatırlamama Yönündeki İfadesi Açık Ve Net Anlamda İmzaya İtiraz Olarak Kabul Edilemez
Borçlu vekilinin taahhütnamedeki imzayı hükümdeki anlamında açıkça kabul etmediği, icra mahkemesince imza ve tarih incelemesi yapılamayacağından bahisle davanın reddine karar verilmiştir. Alacaklı,...

Devamını oku

24-01-2021 - 885

İstihkak Davası Şikayet Olarak İleri Sürülmüş Olsa da Hukuki Niteleme Hakime Ait Olduğundan Davanın Harç Tamamlatılarak İstihkak Davası Olarak Görülmesi Gerekir
Dava dilekçesinde şikayetten söz edilmesi Hukuk Muhakemeleri Kanunu ilgili maddesi uyarınca hukuki tavsif hakime aittir kuralını değiştirmez. Mahkemece, davacı üçüncü kişinin talebi şikayet olarak incelenmiş ve bu...

Devamını oku

17-01-2021 - 900

Çek, Altında Yatan Hukuki İlişkiden Mücerret Olduğundan Veriliş Sebebinin Yazılı Delille İspat Edilmesi Gerekir
Çek bir ödeme vasıtası olup, sebepten mücerrettir. Var olan bir borcun ödendiğini gösterir. Ancak, hangi borca ilişkin bir ödeme olduğunu çeki veren şahsın ispat etmesi gerekir. Davacının delil olarak dayandığı...

Devamını oku

11-01-2021 - 932

Sıra Cetvelinde Yedieminlik Ücretine İtiraz Edilmesi Durumunda Görevli Mahkeme Asliye Hukuk Mahkemeleridir
Dairemizin yerleşik içtihatlarına göre de muhafaza masraflarının tespitinde yedieminin kendi tarifesi değil Adalet Bakanlığınca belirlenen tarifenin uygulanacağına ilişkin bu belirleme genel mahkemelere aittir. Bu nedenle...

Devamını oku

11-01-2021 - 878

İflasın Açılmasından Önceki 1 Yıl İçinde Doğan İşçilik Alacakları Sıra Cetvelinde 1. Sıraya Kayıt Edilir, Bunun Dışındaki İşçilik Alacakları 4. Sıraya Yazılır
İİK nın 206/4. maddesi, birinci sıraya; -İşçilerin, iş ilişkisine dayanan ve iflâsın açılmasından önceki bir yıl içinde tahakkuk etmiş ihbar ve kıdem tazminatları dahil alacakları ile iflâs...

Devamını oku

10-01-2021 - 832

Haczin Yenilenmesi Diye Bir Kanun Hükmü Mevcut Değildir - Her Haciz Yeni Bir Haciz Olup, Eski Hacizden Vezgeçildiği Anlamına da Gelmemektedir
İcra ve İflas Kanununda haczin yenilenmesi diye bir müessese mevcut olmayıp, aynı takip dosyasından olsa da konulan her haciz yeni bir hacizdir. Buna göre aynı taşınmaz üzerine birden fazla haciz konulmasını...

Devamını oku

27-12-2020 - 838

Tahsil Cirosu - Teminat Cirosu - Bono - Takibin İptali
Bonolar tahsil için ciro edilmişse, Banka ciro edenin vekili olup müvekkili adına takip edemez. Teminat cirosu ise, bu takdirde de cirantayı takip edemez; İcra ve İflas Kanununun 170/a maddesi uyarınca takibin iptali...

Devamını oku

27-12-2020 - 970

Borçlu Adına Eski Vekili Şimdiki Alacaklı Vekiline Tebligat Yapılması - İhalenin Feshi
Somut olayda Avukat Volkan Ö. tarafından İstanbul Anadolu 2. İcra Müdürlüğünün 2011/978 E. sayılı dosyası üzerinden borçlu hakkında takip başlatıldığı, bu dosya üzerinden borçluya ait ihale konusu taşınmaz üzerine 25.05.2011...

Devamını oku

07-12-2020 - 996

Sıra Cetveline İtiraz Dilekçesinde Taraf Ehliyeti
İcra İflas Kanununun ilgili maddesi uyarınca; alacaklılar, sıra cetveline girmiş alakadarlar aleyhine şikayet ve itirazda bulunabilirler. Dairemizin yerleşmiş içtihatlarına göre; borçlunun, sıra cetveline itiraz...

Devamını oku

06-12-2020 - 785

Sıra Cetveline İtiraz Davasında Davalı İle Borçlu Arasında Akrabalık İlişkisinin Bulunduğu
Davalı vekili, müvekkilinin devlet memuru olarak çalıştığını, dava dışı borçlunun eniştesi olduğunu, müvekkilinin bankalardan eniştesi için kendi adına iki kez kredi kullandığını, Selahattin aldığı borçları...

Devamını oku

29-11-2020 - 962

İflasın Açılması Halinde Hukuk Davalarının Belli Bir Süre İçin Durması Gerektiği
İnceleme konusu olay, UYAP kayıtlarından davacı şirketin İstanbul Asliye Ticaret Mahkemesinin ilamı ile iflasına karar verildiği, Bölge Adliye Mahkemesinin istinaf istemini red ettiği ve Yargıtay ilamı ile Onanarak kesinleştiği...

Devamını oku

09-01-2022 - 876

Banka, Tüketici Kredisinden Doğan Alacak İçin Önce Müteveffanın Sigorta Şirketine Karşı Hukuki Yolları Tüketmelidir
Davacı banka mirasçılara karşı icra takibine geçtiğini ve davalıların takibe haksız olarak itiraz ettiklerini beyan ederek eldeki davayı açmış ise de sigorta poliçelerinin üzerinde davacı Bankanın adına dain ve mürtehin kaydı...

Devamını oku

22-11-2020 - 952

Mirasbırakan Tarafından Kullanılan Kredi Nedeniyle Ödenmeyen Kredi Taksitlerinin Tahsiline Yönelik Mirasçılar Aleyhine Başlatılan Takibe Vaki İtirazın İptali İstemi
Tüketici işlemi niteliğindeki banka kredileri nedeniyle, hayat sigortası yapılmış olması durumunda, bankanın poliçe limitleri dahilinde kalan kredi alacağını öncelikle sigorta şirketinden tahsil etmesi zorunludur. Bu husus, banka tarafından tüketicinin mirasçıları...

Devamını oku

21-11-2020 - 1053

Zamanaşımına Uğramış Senede Dayanarak Başlatılan İlamsız İcra Takibi
Davacı, zamanaşımına uğramış senede dayanarak ilamsız icra takibinde bulunmuş, davalı ise takibe konu bononun zamanaşımına uğradığını, davacıya bir borcunun bulunmadığını savunarak davanın reddini...

Devamını oku

21-11-2020 - 1043

Haczedilmezlik Şikayetinin İncelemesinde Talimat İcra Dairesinin Bağlı Bulunduğu Mahkemenin Yetkili Olduğu
İcra mahkemesince haciz kararının kaldırılmasına yönelik şikayetin asıl takibin yapıldığı İstanbul İcra Dairesinin bağlı bulunduğu icra mahkemesine ait olduğu yönündeki kararı yerinde ise de, İcra İflas Kanununun...

Devamını oku

21-11-2020 - 1094

Takip Dayanağı Senedin Kambiyo Vasfı Taşıması Gerektiği
Takip dayanağı senedin üzerinde hisse devri nedeniyle verildiğinin yazılı olduğu görülmektedir. Taraflar arasında bir ortaklık kurulduğu ve bu konuda devir işlemlerinin yapıldığı ve senedinde bu ilişki çerçevesinde...

Devamını oku

21-11-2020 - 722

İcra Müdürlüğünün Haciz İhbarnamesi Talebinin Yerine Getirilmesi Konusunda Takdir Hakkı Olmadığı
Kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla başlatılan takipte alacaklının icra müdürlüğüne başvurarak borçlunun annesine haciz ihbarnamesi gönderilmesi talebinde bulunduğu, söz konusu istemin icra müdürlüğünün...

Devamını oku

21-11-2020 - 722

Usulsüz Tebligatın Öğrenildiği Tarihte Tebligatın Yapılmış Sayılacağı
Tebligat Kanununun 2l/2. maddesi gereğince tebligat yapılabilmesi için, tebliği çıkaran mercice, tebligat çıkarılan adresin, muhatabın, adres kayıt sistemindeki adresi olduğu belirtilerek bu adrese TK nun 21/2....

Devamını oku

21-11-2020 - 698

Kıdem Tazminatının Tamamı Haczedilebilir
Mahkemece, haciz müzekkeresinde yalnızca tazminat ibaresi geçtiğinden, haczi talep olunan tazminatın kıdem tazminatı olup olmadığının araştırılarak oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir....

Devamını oku

21-11-2020 - 799

İcra Dosyasından Fotokopi Alan Borçlunun Tüm Tebliğlerden Haberdar Olduğu
İnceleme konusu olayda, şikayetçinin şikayet dilekçesinde usulsüz olduğunu belirttiği ödeme emri tebliğ işleminden sonra kendisine 13.10.2015 tarihinde taşınmaz haczine ilişkin 103 davet kağıdı tebliğ edilmiştir....

Devamını oku

21-11-2020 - 1607

Tanzim Tarihinin Vade Tarihi Bölümünde Tekrar Edilmiş Olması, Senet Metnindeki Vade Tarihi ve Tediye Tarihi Dikkate Alındığında İkinci Bir Vade Tarihi Olarak Kabul Edilemeyeceğinden, Takibe Konu Bononun Kambiyo Senedi Olma Vasfını Etkilemez
Takip konusu edilen bonoda tanzim tarihi 01.01.2005, vade tarihi ise senet metninde Bir Ocak İkibinonbir olarak yazılmıştır. Bononun üst kısmında vade tarihi 01.01.2005, tediye tarihi 01.01.2011 olarak...

Devamını oku

21-11-2020 - 907

Borca İtiraz Dilekçesinde İtiraz Kelimesinin Geçmemesi
Mahkemece, dilekçenin içeriğinden itiraz olduğunun anlaşıldığı yönünde hüküm kurulmuş ise de; dilekçede itiraz kelimesinin bulunmadığı ve içeriğinde de herhangi bir itiraz olabilecek açıklıkta beyanın yer...

Devamını oku

21-11-2020 - 1025

Borçlunun Tebliğe Elverişli Adresinin Bankadan İstenebileceği
Şikayetçi üçüncü kişi banka vekili icra mahkemesine başvurusunda; borçlu aleyhine başlatılan kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla icra takibinde, borçluya çıkartılan ödeme emrinin bila tebliğ dönmesi...

Devamını oku

19-11-2020 - 702

Borç İçin Kendi Malını İpotek Ettiren Borçluya Alacaklının Takipten Önce İhbarda Bulunması Zorunluluğu
İnceleme konusu olayda, borçlunun kendi borcu sebebiyle yine kendisine ait taşınmazını, alacaklıya kesin borç ipoteği şeklinde ipotek ettirdiği, anılan ipoteğin süresiz olarak kurulduğu anlaşılmaktadır. Bu durumda,...

Devamını oku

19-11-2020 - 691

İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip Yapılmış İse Alacaklı Artık Tercih Hakkını Bu Takip Türünden Yana Kullanmış Olup Aynı Borca İlişkin Olarak Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolu İle Takip Yapamaz
Kanun hükümleri uyarınca borç ipotek ile temin edilmiş olsa bile elinde kambiyo senedi bulunan alacaklı, kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takip yapabilirse de inceleme konusu olayda öncelikle...

Devamını oku

19-11-2020 - 721

İmzanın Keşideciye Ait Olmaması Durumunda Alacaklı Lehtar Ağır Kusurlu Olup, Aleyhine Tazminat ve Para Cezasına Hükmedilmelidir
İnceleme konusu olayda, takip dayanağı olan bonoda alacaklı lehtar olup, borçlunun ise keşideci olduğu görülmektedir. Bu durumda, lehtar ile imzaya itirazı kabul edilen keşideci doğrudan ilişki içinde...

Devamını oku

19-11-2020 - 1134

Mirasın Hükmen Reddine İlişkin İlamın, Takibin Kesinleşmesinden Sonra Alındığı Anlaşılmakla Borçlunun Talebinin Borca İtiraz Olarak Nitelendirilmesi Yerinde Olmayıp, Şikayetin Kabulüne Karar Verilmesi Gerekir
İnceleme konusu olayda, muris Cemal A. in takipten önce vefat ettiği, takibin mirasçılar hakkında başlatıldığı, şikayetçi borçluya ödeme emrinin tebliğ edildiği, mirasın hükmen reddine ilişkin davanın, açıldığı,...

Devamını oku

15-11-2020 - 772

İtirazın İptali Davasında İcra İnkar Tazminatına Hükmedilmesinde Hakkın Tartışmalı Olmaması Gerektiği
Haftalık 45 saatlik çalışma aşılmadığından sadece gece çalışmasından kaynaklı haftalık 9 saatlik fazla mesai çalışması ise bu çalışmanın normal kısmı aylık ücret içerisinde ödendiğinden sadece zamlı ödemesi...

Devamını oku

15-11-2020 - 870

Ticareti Usulsüz Terk Suçu
Dosya kapsamında mevcut, Ticaret Sicil Müdürlüğünün cevabı yazından Kader Erdoğanın Onur Ltd. Şti. ni temsile yetkili kılındığı, Emniyet araştırmasında işyerinin kapalı olup nereye gittiklerinin bilinmediği, belirtilen diğer adreslerde...

Devamını oku

14-11-2020 - 1159

Temsilci veya Vekillerin Yurtdışında Olması Tüzel Kişi İçin Gecikmiş İtiraz Mazereti Olarak Kabul Edilemez
Borçlu şirketinin, aleyhine başlatılan genel haciz yoluyla ilamsız takibe ilişkin olarak sair itiraz nedenleri ile birlikte tebliğ tarihinde adresin boş olduğunu, tebligatın şirket yetkilisine tebliğ edilmediğini, şirket yetkilisinin tebliğ tarihinde...

Devamını oku

14-11-2020 - 793

Senedin Sebepten Soyut Olması Gerektiği
İnceleme konusu olayda takip konusu edilen bononun arkasına -İnşaat sözleşmesine aittir. İnşaatın bitimine kadar ödenecektir- şeklinde konulan ibare ödemeyi başka bir olayın vukuuna bağlamış ve bu haliyle...

Devamını oku

13-11-2020 - 1654

Süresinde Satış Talebinde Bulunup Avansı Yatıran Alacaklının Bazı Sebeplerle Satış Talebi Reddedilse Dahi Haciz Ayakta ve Satış Talebi Geçerlidir.
Alacaklı tarafından süresi içinde satış istenip, satış giderinin yatırılmasından sonra satış talebinin icra müdürü tarafından özellikle kıymet takdiri işleminin kesinleşmemesi nedeniyle reddolunması hâlinde yeniden satış...

Devamını oku

13-11-2020 - 881

Genel Kredi Sözleşmesinde Doğacak Tüm Borçlar İçin Kefil Olma Maddesi Kefilin İmzasının Bulunmadığı Diğer Krediler İçin Geçerli Değildir
Davacı vekili, müvekkilinin davacı banka ile dava dışı asıl borçlu M. arasında akdedilen genel kredi sözleşmesine kefil olduğunu, ancak dava dışı M. e kullandırılan kredi kartı ve tüketici kredi sözleşmelerinden kaynaklı...

Devamını oku

10-11-2020 - 972

Maaş Haczindeki Sıra Sıra Cetveli Niteliğinde Olmadığından Muvazaa İddiasını Davacı İspatlamalıdır
Maaş üzerinde birden fazla haciz söz konusu olması halinde hacizlerin sıraya konulacağı haciz tarihi önde olanın alacağı bitmedikçe sonraki haciz alacaklısına ödeme yapılamayacağı belirtilmiş olup bu sıralama...

Devamını oku

31-10-2020 - 1264

İcra Mahkemelerinde Görülen İmzaya Yönelik İtirazlar Tanık Dinleyerek Sonuçlandırılamaz
İcra mahkemeleri şikâyet ve itirazları belli bir usule uyarak yargılayan ve objektif hukuk kurallarını şikayet ve itirazlara uygulamak suretiyle bunları takip hukuku bakımından kesin hükme bağlayan mahkemelerdir. Bu mahkemeler, takip hukukuna ilişkin uyuşmazlıkları çözme görevini yerine...

Devamını oku

31-10-2020 - 1986

İhtiyaten Haczedilen Malların Satışı İstenemez - Satışı İstenemeyecek Mallar İçin Kıymet Takdiri Muhafaza ve Yakalama Yapılamaz
İhtiyati haciz geçici bir hukuki koruma türüdür. Bu nedenle ihtiyaten haczedilen mallar kesin hacze dönüşmediği sürece satışı istenemeyecektir. İİK nın 264/5 hükmüne göre ihtiyati haciz takibin kesinleşmesiyle kesin hacze dönüşür. ...

Devamını oku

31-10-2020 - 1729

Şirket Yetkilisinin Senedin Ön Yüzüne İki Adet İmza Atması ve Aval Olarak Sorumluluğu
TTK.nun 589. maddesi gereğince şirketin münferiden temsile yetkili temsilcinin şirket kaşesi dışında senet üzerine atmış olduğu imza bizatihi kendisini sorumlu kılar. Yine aynı kanunun 613 ve 614/1. maddeleri gereğince, keşideci imzası dışında bononun ön yüzüne konulan her imza aval şerhi...

Devamını oku

31-10-2020 - 790

Haber Verilen Komşunun Muhataba Bilgi Verip Vermemesi Tebligatı Geçersiz Kılmaz - Tebligatın Usulsüzlüğü Tanıkla İspatlanamaz
Her ne kadar mahkemece tanık beyanına dayanılarak tebliğ işleminin usulsüz olduğu belirtilmiş ise de, şikayetçinin, beyanı alınan komşusu ile geçimsizliği bulunduğu iddiası tek başına soyut nitelikte olup bu hususun tanıkla ispatı mümkün değildir....

Devamını oku

31-10-2020 - 1068

Mehil Vesikası İçin Yatırılan Teminat İstem Halinde Nemalandırılmalıdır
İcra ve İflas Kanunu ilgili maddesine göre, ihale bedelinin nemaları ile birlikte hak sahiplerine ödeneceği belirtilmiştir. Kanunda yatırılan diğer paraların nemalandırılıp nemalandırılmayacağına dair açıkça...

Devamını oku

30-10-2020 - 889

İcra Müdürünün Takip Alacaklısının Yetkili Hamil Olup Olmadığına İlişkin Araştırma Yapamayacağı
İİK.nun 168/1. maddesinde aynen -İcra müdürü senedin kambiyo senedi olduğunu ve vadesinin geldiğini görürse, borçluya senet sureti ile birlikte hemen bir ödeme emri gönderir- hükmüne yer verilmiştir. ...

Devamını oku

29-10-2020 - 1151

Alacak İçin İlam Var İse İlamsız Takip Yapılamaz
İlama dayalı olarak ilamsız icra takibi yapılamayacağından, mahkemece bu hususun resen nazara alınarak borçlu hakkındaki takibin iptali gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi ve...

Devamını oku

29-10-2020 - 2644

Mahkeme Ara Kararının İİK 68 Kapsamında Belge Olduğu
Bahse konu mahkeme ara kararı, ilam niteliğinde bir belge olmayıp, yetkili makamların yetkileri dahilinde ve usulüne göre verdikleri belge niteliğindedir. Mahkemece, takibe dayanak yapılan geçici ödemeye ilişkin mahkeme ara kararının, İİK nun 68/1. maddesindeki belgelerden...

Devamını oku

29-10-2020 - 1174

Kamulaştırmasız El Atma Davalarında Hükmedilen Bedeller Kesinleşmedikçe İcraya Konulamaz
Somut olayda; takip dayanağı ilamın kesinleşmeden takibe konulduğu sabit olup, temyiz inceleme tarihi itibariyle de henüz kesinleşmediği müzekkere cevabından anlaşılmış olmakla 7176 sayılı Kanunun 21. maddesi gereğince...

Devamını oku

29-10-2020 - 876

Borçlunun Parasını Kendisi Vererek Başkaları Üzerine Tescil Ettirdiği Taşınmazlar İçinde Tasarrufun İptali Davası Açılabilir
Borçlunun kendi yaptığı tasarruflar için dava açılması mümkün olduğu gibi parasını kendi verdiği ancak muvazaalı olarak başkası adına tescil edilen mallar için de dava açılması mümkündür....

Devamını oku

29-10-2020 - 771

Tahsil Harcının Alacaklı Tarafından Ödenmesi - Takibe Devam Edilmesi
Hukuk Genel Kurulunun önüne gelen Dairemizle ilgili uyuşmazlıkta HGK nun 22.9.2004 tarih ve 2004/12-491 Esas sayılı kararı ile paranın tahsili anında devletin harçla ilgili kaybını önlemek...

Devamını oku

29-10-2020 - 1439

Altınların Yediemin Olarak Borçluya Bırakılması - Geçersiz Haciz - İstihkak Davası
İstihkak davalarında geçerli bir haczin bulunması dava şartı olup, hüküm kesinleşinceye kadar yargılamanın her aşamasında resen gözetilmesi gerekir. İİK nin 88/1. maddesinde: Haczolunan paraları,...

Devamını oku

29-10-2020 - 909

İcra Mahkemesi Kararlarının Uygulanması İçin Kesinleşmesi Beklenmez
İcra Mahkemesi kararları verildikleri tarih itibariyle hüküm ve sonuç doğurur. Ayrıca usulsüz tebligat şikayetlerine ilişkin kararların infazı için kesinleşmesi gerektiğine dair özel yasal bir düzenleme de...

Devamını oku

29-10-2020 - 998

Birden Fazla Kiracı Olması Durumunda Tahliye Davası
Kira sözleşmesinde birden fazla kiracı olması halinde, tahliye istemi bölünemeyeceğinden ve kiracılar arasında zorunlu dava arkadaşlığı olduğundan, tahliyeye yönelik takibin ve takip neticesinde tahliye...

Devamını oku

29-10-2020 - 659

Bononun Teminat Bonosu Olduğu İddiası Yazılı Delil İle İspatlanmalıdır
Davacı taraf, davalının aldığı mallar karşılığında verdiği bono bedelini ödemediğini iddia ederek bonoya dayalı takip yapmış, itiraz üzerine eldeki davayı açmıştır. Davalı taraf ise dava konusu bononun taraflar arasındaki...

Devamını oku

25-10-2020 - 1073

İtiraz Dilekçesinin Tebliğ Edilmemesine Rağmen İtirazın İptali Davası Açılması
Dava, kooperatif alacağının tahsili için başlatılan icra takibine vaki itirazın iptali istemine ilişkindir. İcra takibinin takipsiz bırakılması hususu kanunumuzda düzenlenmiştir. Buna göre İcra Müdürlüğünün işlemden...

Devamını oku

25-10-2020 - 1199

Trafik Kazası - Rücu Alacağı - Likit Olmaması
Dava, yaralamalı trafik kazası nedeniyle dava dışı kişiye ödenen tazminatın davalı taraftan rücuen tahsili amacıyla başlatılan icra takibine vaki itirazın iptali istemine ilişkindir. Davacı tarafın davalılardan rücuen...

Devamını oku

20-10-2020 - 873

İcra Hukukunda İstinaf Süresinin Tefhimle Başladığı
İstinaf yoluna başvuru süresi, tefhim veya tebliğden itibaren on gündür. İnceleme konusu olayda, icra mahkemesi kararı istinaf yoluna başvurana 21.12.2017 tarihinde tefhim edildiği halde, istinaf dilekçesi belirli süre...

Devamını oku

14-10-2020 - 878

Ödeme Emri Tebliğ Edilmeden Yapılan İtiraz
İcra İflas Kanununun ilgili maddesinde; -İtiraz etmek istiyen borçlu, itirazını, ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren yedi gün içinde dilekçe ile veya sözlü olarak icra dairesine bildirmeye mecburdur- hükmü yer almaktadır...

Devamını oku

14-10-2020 - 1010

Kambiyoya İlişkin Takip - İcra Takibinden Sonraki Zamanaşımı
İcra takip dosyasının incelenmesinde; 12.04.2005-11.09.2006 tarihleri arasında borçlu şirketler hakkında altı aylık zamanaşımı süresi içinde takibi ilerletmeye yönelik talepte bulunulmadığından...

Devamını oku

05-10-2020 - 993

Boşanma İlamının Kesinleşmemesi - İcra Takibi
Boşanma ilamı ekinde verilen yoksulluk nafakası, maddi ve manevi tazminatın icra takibine konu edilebilmesi için (boşanma) ilamının kesinleşmesine bağlıdır. İnceleme konusu olayda takibe konu Sincan Aile Mahkemesinin tarafların...

Devamını oku

04-10-2020 - 759

Keşide Yerinin Mahalle Olarak Gösterilmesi
Çekin, kambiyo senedi vasfını taşıyabilmesi için düzenleme yeri unsurunu ihtiva etmesi gereklidir. Düzenleme yerinin ise; idari birim (kent, ilçe, bucak, köy gibi) adı olarak gösterilmesi zorunludur. Düzenleme yeri gösterilmemiş olan çek...

Devamını oku

04-10-2020 - 1022

Yetkili İcra Dairesine Gönderme Süresi
Görevsizlik veya yetkisizlik kararı verilmesi halinde bu karar verildiği anda kesin ise bu tarihten, süresi içinde kanun yoluna başvurulmayarak kesinleşmiş ise kararın kesinleştiği tarihten; kanun yoluna başvurulmuşsa bu başvurunun reddi kararının...

Devamını oku

04-10-2020 - 734

Boşanma Hükmü Kesinleşmeden Tedbir Nafakasının Takibe Konu Edilmesi
İnceleme konusu olayda; Aile Mahkemesinin boşanma ilamı ekinde hükmedilen maddi ve manevi tazminat ile tedbir nafakası alacaklarının tahsili amacıyla, boşanma hükmü kesinleşmeden ilamlı icra takibi başlatıldığı görülmüştür. ...

Devamını oku

04-10-2020 - 921

Hakem Heyeti Kararlarının Kesinleşmesinin Gerekmemesi
Takibe konu kararın, Tahkim Yasası gereğince verilmiş konusu para olan Hakem Heyeti kararı olduğu, yasanın ilgili maddesi gereğince Hakem Heyeti kararlarının, mahkeme ilamlarının icrasına ilişkin genel hükümler uyarınca yerine getirileceği...

Devamını oku

04-10-2020 - 977

Gerekçeli Kararın Usulsüz Tebliği
Şikayet eden borçlunun, ihaleye fesat karıştırıldığını, ihaleye girmek isteyen kişilerin ihaleye girmelerinin ve teminat yatırmalarının engellendiğini, tanıklarını yargılama sırasında dinleteceğini ileri sürerek ihalenin feshine karar verilmesini talep ettiği,...

Devamını oku

04-10-2020 - 1034

İhtiyati Haciz Kararına İtiraz - Yaklaşık İspat
İnceleme konusu olayda; borçlu tarafından senette tahrifat yapıldığı iddiası ile ihtiyati haciz kararına itiraz edilmesi üzerine mahkemece imza incelemesi yaptırılmış ise de, ihtiyati hacze konu alacağın kesin olarak ispatı gerekmeyip...

Devamını oku

03-10-2020 - 924

İflas Kararı - Taahhüdü İhlal - Tazyik Hapsi
Haciz tutanağına bağlı taahhütnamedeki taksitler yönünden ödeme şartının ihlali nedeniyle yapılan şikâyet üzerine şirket yetkilisi hakkında tazyik hapsi cezası verilmiş ise de, anılan düzenleme uyarınca iflas kararı ile birlikte duracak olan icra takibine dayalı olarak sanık hakkında...

Devamını oku

29-09-2020 - 1463

3. Haciz İhbarnamesine Karşı Menfi Tespit - Yargılama Gideri
Dosyanın incelenmesinde; takip dosyasında alacaklı olan davalının talebi üzerine davacının mernis adresine İİK nın 89. maddesi gereğince 1. ve 2. haciz ihbarnameleri gönderildiği, davacı tarafından bu ihbarnamelere itiraz edilmediği, birinci ve ikinci haciz ihbarnamelerinin tebliğ tarihlerinde davacının yurt dışında olduğundan...

Devamını oku

29-09-2020 - 975

İİK 97/A - Mülkiyet Karinesi - Güçlü Delil - İspat
Dava, üçüncü kişinin İİK nin 96. vd. maddelerine dayalı istihkak iddiasına ilişkindir. Buna göre, İİK nin 97/a maddesinde öngörülen mülkiyet karinesinin borçlu dolayısıyla alacaklı lehine olduğunun kabulü gerekir. Bu yasal karinenin aksinin davacı 3. kişi tarafından inandırıcı ve güçlü delillerle ispat edilmesi gerekir....

Devamını oku

27-09-2020 - 760

Eşin Rızası Olmadan Aval Verilmesi
Kefalette eşin rızasına ilişkin Türk Borçlar Kanununun 584. maddesindeki düzenlemenin aynı Kanunun 603. maddesi uyarınca -aval de de uygulanması gerekmemektedir....

Devamını oku

27-09-2020 - 666

Menfi Tespit - Aval Şerhi
Uyuşmazlık, somut olayda icra takibine konu senetten kaynaklanan borç nedeniyle davacının aval veren sıfatı ile sorumlu olup olmayacağı noktasında toplanmaktadır. Davacı, 11.07.2012 düzenleme tarihli ve 35.000,00 TL bedelli senedin, düzenleme tarihinin altında bulunan şirket kaşesi üzerine şirket yetkilisi sıfatıyla imza atmış ayrıca kendi isim, soy isim ve T.C. kimlik numarasını ...

Devamını oku

23-09-2020 - 1029

3. Kişinin Borcu İçin Senet Verilmesi - Bedelsizlik İddiası
Kambiyo senetleri doğrudan taraflar arasındaki alacak borç ilişkisini taahhüt ettiği için tanzim edilebileceği gibi üçüncü bir kişinin borcunu taahhüt amacıyla da tanzim edilmesi de mümkündür. Dolayısıyla tek başına bu husus senedi bedelsiz hale getirmez....

Devamını oku

23-09-2020 - 1395

İş Kazası - Kat Malikleri - Yönetici - İcra Takibi
Somut olayda, Apartman yönetiminin taraf olarak gösterildiği ve kat malikleri aleyhine verilen dayanak karar nedeniyle başlatılan ilamlı takipte, yasa hükümleri uyarınca; alacaklının kat malikleri ya da yönetici aleyhine takip başlatmak konusunda seçimlik hakkı bulunduğu ve iş kazası tarihindeki maliklerin, yönetim ...

Devamını oku

23-09-2020 - 805

Satış İlanının Borçluya Tebliği - Makul Süre
Satış ilanının, borçluya, satışa hazırlanabilmesi, kendince gerekli duyuruları yapabilmesi ve daha fazla müşteri bulabilmesi için satıştan makul bir süre önce tebliği gerekmektedir. ...

Devamını oku

23-09-2020 - 1355

Senet Aslının İcra Kasasında Olmaması - Şikayet Süresi
Senet aslının icra kasasında olmadığı hususu, ancak ödeme emrinin tebliği üzerine, borçlu tarafından İİK nun 16/1. maddesi uyarınca 7 günlük süre içerisinde icra mahkemesine şikayet yoluyla ileri sürülmesi halinde değerlendirme konusu yapılabilir. Aksi halde mahkemece resen nazara alınamaz. ...

Devamını oku

23-09-2020 - 675

Menfi Tespit - Muvazaa - İptal - İcra Mahkemesi
Dava 6098 sayılı TBK nın 19. maddesine göre açılan davalı alacaklı ve borçlu arasındaki muvazaa ilişkisinin tespitine ilişkin olup, genel mahkemelerde görülen bu davada mahkemenin İcra Mahkemesinin yerine geçerek takibin iptaline ilişkin hüküm kurması mümkün olmayıp sadece tespit hükmü kurmakla yetinmesi ...

Devamını oku

23-09-2020 - 1812

Hisseli Taşınmaz - Haczi Caiz Olmayan Mallar
Şikayetçiye ait taşınmaz payının değerinin, arsa ve üzerindeki yapının toplam değerinden borçlunun hissesine düşecek miktara göre tespit edilmesi gerekirken, mahkemece alınan bilirkişi raporunda; şikayetçiye isabet eden arsa hissesine göre arsa değeri hesap edilerek üzerindeki yapının tamamı hesaplamada ...

Devamını oku

23-09-2020 - 884

Yetkili İcra Dairesi - İtirazın İptali
İtirazın iptali davasının öncelikle görülme şartı; yetkili icra müdürlüğünde usulüne uygun yapılıp süresinde itiraz ile durmuş bir icra takibinin bulunmasıdır. Bu husus dava şartı olup dava şartının bulunup bulunmadığının mahkemece resen dikkate alınması gerekir....

Devamını oku

23-09-2020 - 811

Kamu Alacağı - Genel Haciz - Seçimlik Hak
Kamu alacağının, genel haciz yolu ile takip edilemeyeceğine ilişkin bir yasal düzenleme bulunmamaktadır. Bu konuda seçimlik hakkı bulunan davacı, genel hükümler uyarınca takip ve dava yoluna başvurabilir. ...

Devamını oku

23-09-2020 - 2509

Kambiyo - İmzaya İtiraz - Feragat - Tazminat
Alacaklı tarafından kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla yapılan icra takibi nedeniyle örnek 10 nolu ödeme emri tebliğinden sonra borçlunun imzaya itirazı üzerine mahkemece bilirkişi raporu alındığı, raporda imzanın borçlunun eli ürünü olduğunun tespit edildiği, son celsede borçlular vekilince itirazdan feragat edildiği, alacaklının takip durdurulmuş ...

Devamını oku

23-09-2020 - 849

Senetlerin Genel Ahlak ve Adaba Aykırı Olarak Verilmesi
Mahkemece, senetlerin genel ahlak ve adaba aykırı bir maksadı temin amacı ile verildiği iddiası nedeniyle olayda tanık dinlenmesinin mümkün olduğu ve tanık beyanlarına göre de senetlerin evliliği temin amacı ile başlık parası olarak verildiğinin anlaşıldığı gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir. ...

Devamını oku

23-09-2020 - 1771

Ortaklığın Giderilmesi İstemi - Yetki Belgesi
Davacı alacaklı temyiz aşamasında dosyaya sunduğu 29.11.2018 tarihli dilekçesinde borçlunun icra takibine konu borcu ödediğini, dosyanın devam etmesinde ve temyiz itirazlarında hukuki yararı kalmadığını belirtmiştir. Hal böyle olunca dava konusuz kaldığından davacı alacaklının talebi değerlendirilerek mahkemesince bir karar verilmek üzere hükmün bozulması gerekmiştir....

Devamını oku

24-09-2020 - 1342

Yeni Kurulan Şirket - Tüzel Kişilik Perdesi - Kötüniyet Tazminatı
Somut olayda asıl uyuşmazlık; asıl borçlu şirket dışındaki yeni kurulan diğer davalı şirketin tüzel kişilik perdesinin arkasına sığınarak kötü niyetle, mal kaçırma ya da alacağın tahsilini kısmen veya imkansız hale getirme yönündeki eylemlerinin bulunup bulunmadığı noktasındadır. ...

Devamını oku

24-09-2020 - 1525

İhtiyati Haciz Verme Koşulları
Davacı defter ve belgeleri üzerinden yapılan inceleme sonucu alınan raporun tek başına İİK nın 257/1.maddesindeki koşulların gerçekleştiğini ispatladığı öne sürülemez, zira HMK nın 282.maddesine göre hakim bilirkişi raporunu diğer delillerle birlikte serbestçe değerlendirir. ...

Devamını oku

24-09-2020 - 844

İhalenin Feshi - Keşif ve Bilirkişi Masrafı
Satışı istenen taşınmazın kıymetinin takdiri hakkındaki İİK nun 128. maddesi paraya çevirme başlığını taşıyan III. bölümde bulunmaktadır. Bu nedenle taşınmazın kıymetinin belirlenmesi için yapılan keşif ve bilirkişi masraflarının da tıpkı ilan giderleri gibi paraya çevirme masrafı olarak kabulü gerekir....

Devamını oku

24-09-2020 - 1548

Vekaletsiz İş Görme - İtirazın İptali - Likit Alacak
Dava, eser sözleşmesi niteliğindeki araç tamirinden kaynaklanan iş bedeli alacağının tahsili için yürütülen icra takibine davalı tarafından yapılan itirazın iptâli, takibin devamı ve icra inkâr tazminatının tahsili istemine ilişkin olup, ...

Devamını oku

24-09-2020 - 891

İhalenin Feshi - Para Cezası
Somut olayda, feshi talep edilen taşınmazların ihale bedelleri toplamının 260.000 TL olması nedeniyle hükmedilecek para cezası bu miktarın %10 u olan 26.000 TL olmasına rağmen ilk derece mahkemesince, ihale bedellerinin %10 u olarak 2.600.00 TL para cezasına hükmolunması isabetsiz olup, Bölge Adliye ...

Devamını oku

24-09-2020 - 680

Mal Beyanında Bulunma - Soruşturma veya Kovuşturma Şartı
Somut uyuşmazlıkta, şikayete konu olan icra dosyasında, borçlu şirket ve yetkili temsilcisi hakkında icra takibi başlatıldığı, borçlu şirkete ödeme emrinin 16/04/2015 tarihinde tebliğ edildiği, şikayetin ise şirket hakkındaki icra takibi henüz kesinleşmeden 20/04/2015 tarihinde yapıldığı, ...

Devamını oku

24-09-2020 - 1329

İtirazın Kaldırılması ve Tahliye
Davalı kiracı süresi içinde yapmış olduğu itirazında, tahliye emri ekinde gönderilen ve şahsına ait olduğu iddia edilen tahliye taahhüdünün noter vasıtasıyla düzenlenmiş bir tahliye taahhüdü olmadığını, iş bu taahhütnamenin adi kira kontratı hükmünde olup, tarafına ihtar yapılmış olması gerektiğini, böyle bir ...

Devamını oku

24-09-2020 - 754

Yazılı Taahhüt Nedeni ile Kiralananın Tahliyesi
Dava, tahliye taahhüdü nedeni ile yapılan takibe itirazın kaldırılması ve kiralananın tahliyesi istemine ilişkindir. Davacı 01.11.2007 tanzim tarihli adi yazılı tahliye taahhüdüne dayanarak icra takibi yapmıştır. Borçlu süresi içinde icra müdürlüğüne yaptığı itirazında, tahliye taahhütnamesi altındaki imzayı kabul ederek, ...

Devamını oku

24-09-2020 - 1336

Tahliye Taahhüdü - İtirazın Kaldırılması
Dava, yazılı taahhüde dayalı olarak başlatılan tahliye istekli icra takibine vaki itirazın kaldırılması istemine ilişkindir. Tahliye emri davalıya tebliğ edilmeden tahliye emrinde İİK.nun 272 ve 273.maddeleri gereğince verilen süreler işlemeye başlamaz. ...

Devamını oku

24-09-2020 - 1241

Yabancı Para Borcu - İcra İnkar Tazminatı
Yabancı para üzerinden icra inkar tazminatına hükmedilemez. Yabancı paranın takip tarihindeki Türk Lirası değeri matrah yapılarak icra inkar tazminatı hesaplanır....

Devamını oku

24-09-2020 - 934

İcranın İadesi - İcra Memuru - İşlemleri Şikayet
İcranın iade edilmesine yönelik İcra Müdürlüğü işlemleri İİK 16. maddesi kapsamında şikayete tabi işlemlerdir. Bu işlemlerin iptali için genel mahkemelerde dava açılamaz....

Devamını oku

24-09-2020 - 1030

İtirazın İptali Davası - Dava Şartı
Aynı konuda mükerrer ilamsız takip yapılamaz. Usulüne uygun yapılmış bir takibin bulunması itirazın iptali davasında dava şartıdır. Mükerrer ilamsız takipte itirazın iptali davası için dava şartının gerçekleşmediği kabul edilmelidir....

Devamını oku

24-09-2020 - 713

Menfi Tespit - Kısmi Ödeme - Kötüniyet Tazminatı
Alacaklının kendisine yapılmış olan bir miktar kısmı ödemeyi düşmeden borcun tamamını tahsili için yaptığı icra takibinde kötü niyetli olduğu kabul edilerek kötüniyet tazminatına hükmedilmelidir....

Devamını oku

24-09-2020 - 2007

İstirdat Davası - Kötüniyet Tazminatı
2004 sayılı İcra İflâs Kanununun 72/7. maddesinde takibe itiraz etmemiş veya itirazının kaldırılmış olması yüzünden borçlu olmadığı bir parayı tamamen ödemek mecburiyetinde kalan şahsın ödediği tarihten itibaren bir sene içinde, umumi hükümler dairesinde mahkemeye başvurarak paranın geriye alınmasını isteyebileceği hususu ...

Devamını oku

24-09-2020 - 1343

Avukatlık Kanununa Göre Protokol - İlam Niteliği
Avukatlık Kanununun 35 /A maddesi uyarınca düzenlendiği belirtilen protokolün ilam olarak kabul edilmesi için içerdiği edimlerin net ve koşulsuz olmaları gerekir. Bu husus mahkemece resen dikkate alınmalıdır....

Devamını oku

24-09-2020 - 976

Avukatın Borcu - Banka Hesabına Haciz
Avukatın fiilen sadece mesleği için kullandığı banka hesabındaki paralar avukatın borcu için haciz edilemez. Bu konuda ispat yükü borçludadır. Haczi kabil olmayan paralar ile haczi mümkün paraları karıştırarak havuz oluşturan borçlunun iyi niyetli olduğundan söz edilemez....

Devamını oku

24-09-2020 - 2151

Azledilen Vekil - İlam Vekalet Ücreti
6100 sayılı HMK nun 323. maddesinde avukatlık ücreti, yargılama giderleri arasında sayılmış, aynı Yasanın 330. maddesinde ise, -Vekil ile takip edilen davalarda mahkemece, kanuna göre takdir olunacak vekalet ücreti, taraf lehine hükmedilir- hükmüne yer verilmiş olup, anılan hükümden yargılama gideri olarak hükmolunan ...

Devamını oku

24-09-2020 - 1828

İlam Vekalet Ücreti - Mahsup İşlemi
Takip konusu ilamda borçlu (ilamdaki davalı) lehine 2.486,40 TL vekalet ücretine hükmedilmiştir. Borçlunun, ilamda kendi lehine hükmedilen ilam vekalet ücretini, alacaklıya olan borcu sebebiyle ödeme yaparken mahsup etmesi, kendi lehine olan bir hükümden vazgeçmesi anlamına gelir ki, bu durum Avukatlık Kanununun 164/5. ...

Devamını oku

24-09-2020 - 2013

Zamanaşımına Uğramış Bono - Sebepsiz Zenginleşme
Zamanaşımına uğramış bir bononun keşidecisine karşı sebepsiz zenginleşmeye dayanılarak alacak davası açılabilir. Bu davada ispat yükümlülüğü davalı keşideciye aittir....

Devamını oku

24-09-2020 - 983

Zamanaşımına Uğrayan Kambiyo Senedi - Temerrüt Tarihi
Zamanaşımına uğrayan ve bu nedenle kambiyo senedi vasfını kaybederek (yazılı) delil başlangıcına dönüşen bonodaki vade tarihi; temel ilişkiye dayanılarak yapılan bir takip veya açılan bir davada temerrüde esas alınamayacaktır....

Devamını oku

25-09-2020 - 771

Banka - Borçlunun Mevcudu Hakkında Malumat Vermek Mecburiyeti
İİK nun 367. maddesi ve Bankacılık Kanununun 73. maddelerinde ki kısıtlamalar bankaların mensupları ve diğer görevlilerin sıfatları nedeniyle öğrendikleri bankalara ve müşterilerine ait sırları ihtiyari ve keyfi olarak açıklamalarına engel nitelikte olup, cebri icrayı etkiler bir kısıtlama anılan maddede yer almadığından ...

Devamını oku

25-09-2020 - 785

Çekin Arkasında İbraz Şerhinin Olmaması
Çekin ibrazı ve ibraz tarihinin çek üzerinde veya çeke eklenen alonjda yer alması yasal hakların kullanılması bakımından önem taşımaktadır. Somut olayda ise; takip konusu çekin arkasında ibraz şerhi bulunmamakta olup, çeke alonj eklenmemiştir. ...

Devamını oku

25-09-2020 - 872

İcra Müdürlüğü - Nüfus Kaydı İstenmesi
Davacı tarafın icra müdürlüğüne yaptığı borçlunun anne babasını gösterir aile nüfus kaydının sorgulanarak muris tespit edilmesi halinde adına kayıtlı taşınmaz bulunup bulunmadığının sorgulanmasına ilişkin talebi yerinde olmayıp bu talebin reddine ilişkin müdürlük kararı doğrudur. ...

Devamını oku

25-09-2020 - 1049

İstihkak - Hayvan Pasaportları - Çiftçi Destekleme Alım Kaydı
Olayda üçüncü kişi haczedilen hayvanların kendisine ait olduğunu, hayvan pasaportlarının bulunduğunu iddia etmekte olup, delil olarak ise hayvan pasaportları ile çiftçi destekleme alım kaydına dayanmıştır. ...

Devamını oku

25-09-2020 - 871

Senet Miktarı ile Bonodaki Tutarın Aynı Olması
Takibe konu bono da 3.500,00-TL bedelli olup adi yazılı sözleşme ve senet altındaki imzalar da birbirine benzemektedir. Adi yazılı sözleşme ile senet alınacağı kararlaştırılmış olduğundan ve senet miktarı ile bonodaki tutar aynı olduğundan bononun adi yazılı...

Devamını oku

25-09-2020 - 1755

İmzanın Borçluya Ait Olup Olmadığının Kesin Olarak Belirlenememesi
Somut olayda; mahkemenin hükmüne esas aldığı, Adli Tıp Kurumunca düzenlenen raporda; senet üzerinde atılı bulunan imzaların kuvvetle muhtemel ... ın eli ürünü olduğunun belirtildiği ve imzanın aidiyeti konusunda kesin bir görüş bildiriminde bulunulmadığı görülmüştür. ...

Devamını oku

25-09-2020 - 1917

Kambiyo Senedi - Cebir ve Tehdit - Menfi Tespit
Sözleşmede senedi doğrular şekilde aynı miktar borç ikrar edilmiş, davaya konu senedin bu borç için verildiği, ödenmediği takdirde senedin tahsil kabiliyeti kazanacağı da sözleşmede kararlaştırılmıştır. ...

Devamını oku

25-09-2020 - 960

Talimat Yazılan İcra Dairesi - Şikayet
İİK nun 79. maddesi gereğince haczolunacak malların başka bir yerde bulunması halinde icra dairesi, malların bulunduğu yer icra dairesine talimat yazarak haczin yapılmasını ister. Bu halde, hacizle ilgili şikayetler, kendisine talimat yazılan icra dairesinin bağlı bulunduğu icra mahkemesince çözümlenir....

Devamını oku

25-09-2020 - 3520

Sıra Cetveline İtiraz Davası
Hem sıraya ve hem de alacağın esas ve miktarına yönelik itirazların birlikte ileri sürülmesi halinde kural olarak, önce sıraya yönelik uyuşmazlığın çözülmesi, bu itirazın yerinde olmadığının anlaşılması halinde ise davalı alacağının varlığının ve miktarının incelenmesi gerekir. ...

Devamını oku

25-09-2020 - 1175

İhtiyati Haciz - Gerekçeli İstinaf Dilekçesinin Sunulmaması
İstinaf yoluna başvuran 3.şahıs vekili tarafından; gerekçeli kararın tarafına tebliğini müteakiben ek dilekçe ile başvuru sebeplerini detaylandıracağını bildirerek, kararın kaldırılmasını istemiştir. ...

Devamını oku

25-09-2020 - 1435

Kıymet Takdiri - Genel Mahkemede Tespit Davası
Davacı daha önce açtığı kıymet takdirine itiraz davasını gören mahkemenin dar yetkili olduğunu ve mülkiyet hakkının bir gereği olarak HMK nın 106. maddesi anlamında bağımsız bir tespit davası açtığını öne sürmektedir. ...

Devamını oku

25-09-2020 - 869

İhalenin Feshi Davası - Ecrimisil
Somut uyuşmazlıkta, cebri ihale 20.03.2012 tarihinde yapılmış olup davalılardan ... tarafından açılan ihalenin feshi davası reddedilerek 20.12.2013 tarihinde kesinleşmiştir. ...

Devamını oku

26-09-2020 - 1098

Yetkisiz İcra Dairesi - İtirazın İptali - Yetkili Mahkeme
Davacı işçinin fiilen işi yaptığı yer ... ilçesinde, davalı şirketin adresi ise ... ilçesindedir. Bu durumda, İstanbul İcra Daireleri takip için yetkili değildir. Ancak davalı işveren borca itiraz ederken, icra takip dosyasında yetki itirazında bulunmamıştır. ...

Devamını oku

26-09-2020 - 697

Yaşlı Ve Gözünün Görmemesi - Bono - Menfi Tespit
Davacının iş bu menfi tespit davasını hemen 2013 yılı içerisinde 13.05.2013 tarihinde açmış olması sebebiyle hileyi öğrenme tarihinden itibaren 1 yıllık hak düşürücü sürenin dolmadığının anlaşıldığı, ...

Devamını oku

26-09-2020 - 882

Yanlış Esas Numarası Belirtilerek Yapılan Şikayet
Borçlu tarafından, yanlışlığın nedeni olarak gösterilen tebliğ mazbatasının incelenmesinde; tebligat zarfında dosya numarasının 2013/14894 E. olarak yazılı olmasına rağmen, içerisinden çıktığı belirtilen davet kağıdı yazısında dosya numarasının 2013/14895 E. olarak yazılı olduğu görülmektedir. ...

Devamını oku

26-09-2020 - 1052

Taşıma Sözleşmesi - Ödenen Zarar Bedeli - İcra Dairesinin Yetkisi
Dava, dava dışı sigortalı şirketin Hollanda ya ihraç ettiği emtianın davalı şirket tarafından taşınması sırasında hasara uğraması nedeniyle davacı ... tarafından sigortalısına ödenen zarar bedelinin davalıdan rücuen tahsili için başlatılan takibe vaki itirazın iptali istemine ilişkindir....

Devamını oku

26-09-2020 - 929

Tasarrufun İptali - Kredi Çekmek - İyiniyet
Davalı üçüncü kişinin araç için kredi çekmiş ve aracı kullanıyor olması ya da farklı şehirlerde oturuyor olması borçlunun mali durumunu bilmediğini ispat için yeterli değildir....

Devamını oku

26-09-2020 - 984

Tasarrufun İptali - Aciz Vesikası
Somut olayda, zabıta araştırmasına göre borçlunun babası ile oturduğu aynı zamanda MERNİS adresi olan yere gidilerek tutulan 05.12.2015 tarihli haciz tutanağında, adresin kapalı olduğu, apartman görevlisinin, borçlunun babasının oturduğunu, borçluyu soranın çok olduğunu belirttiği, kapıya not bırakıldığı ve yapılacak başka bir işlem kalmadığından hacze son verildiği belirtilmiştir. ...

Devamını oku

26-09-2020 - 993

Para Alacağına İlişkin İcra Takibinde Yetkili İcra Dairesi
Davacı, faturalara konu edilen hizmet bedelinin ödenmediğini ileri sürerek, alacağı için 30/12/2016 tarihinde Tekirdağ 1. İcra Dairesinde icra takibi başlatmıştır. İcra takibinin para alacağına ilişkin olduğu ve taraflar arasındaki akdi ilişkinin inkar edilmediği gözetildiğinde, davacı genel merkezinin bulunduğu yer olan icra dairesinde de takip yapabilecektir. ...

Devamını oku

26-09-2020 - 2282

Mükerrer Takip - İlama Aykırılık - Süresiz Şikayet
Mahkemece ilamlı icra takibinde mükerrerlik şikayetinin süresiz olarak yapılabileceği gözetilmek suretiyle İİK nun 18. maddesi gereğince duruşma açılarak taraf beyanları alındıktan sonra, takibin mükerrer olup olmadığı tespit edilerek sonuca gidilmesi gerekirken eksik inceleme ve araştırma ile evrak üzerinden karar verilmesi isabetsiz olup bozmayı gerektirmiştir....

Devamını oku

26-09-2020 - 1103

Meskeniyet Şikayeti Şahsi Haktır
İİK nun 82. maddesinin 1. fıkrasının 12. bendi gereğince; borçlunun -haline münasip- evi haczedilemez. Bu maddeye dayalı haczedilmezlik şikayetinde bulunma hakkı borçlunun şahsına sıkı sıkıya bağlıdır. ...

Devamını oku

26-09-2020 - 1096

Kamu Alacağı - İlamsız İcra Takibi - Kanun Yararına Bozma
Kamu alacağının, genel haciz yolu ile takip edilemeyeceğine ilişkin bir yasal düzenleme bulunmamaktadır. Bu konuda seçimlik hakkı bulunan davacı, genel hükümler uyarınca takip ve dava yoluna başvurabilir. ...

Devamını oku

26-09-2020 - 939

İtirazın İptali Davası - İcra İnkar Tazminatının Tahsili İstemi
Dava, hukuki niteliği itibariyle, İİK nın 67. maddesi uyarınca itirazın iptali ve icra inkar tazminatının tahsili istemine ilişkindir. Bilirkişi raporları takdiri delil niteliğinde olup, mahkemece yargılama aşamasında kök ve taraf itirazlarını gidermek üzere ek rapor alındığı anlaşılmaktadır. Buna göre davalı vekilinin eksik inceleme ile düzenlenen bilirkişi raporuna göre karar ...

Devamını oku

26-09-2020 - 1085

İtirazın İptali Davası - İcra İnkar Tazminatı
İcra ve İflas Kanunu nun 67/2 maddesinde düzenlenen icra inkar tazminatının amacı alacağın tahsilini geciktirmeye yönelik haksız itirazları önlemektir. Eğer alacaklı itirazın iptali davasında haklı çıkar ve borçlunun itirazının haksızlığına karar verilirse istek halinde alacaklı yararına, eğer davalı borçlu haklı çıkar ve dava reddedilirse bu kez alacaklının takibinde ...

Devamını oku

26-09-2020 - 658

İhalenin Feshi
Satış dosyasının incelenmesinde; ortaklığın giderilmesi sureti ile yapılan ihalede hissedarlardan şikayetçinin en yüksek pey sürerek ihalede taşınmazı satın aldığı, ihale bedelini yatırmaması üzerine 2. en yüksek pey sürene muhtıra tebliğ edildiği, kabul edilmemesi üzerine İİK nın 133. maddesine göre yapılan ihale öncesi satış memurluğunca şikayetçinin %20 teminatla ihaleye girmesi yönünde karar verildiği anlaşılmıştır....

Devamını oku

26-09-2020 - 775

İflasın Ertelenmesi - Borca Batıklık - İyileştirme Projesi
Somut olayda mahkeme tarafından iyileştirme projesinde belirtilen 2016, 2017 ve 2018 yılı öngörülen hedefleri gerçekleşip gerçekleşmediği dikkate alınarak sunulan projenin, ciddi ve inandırıcı bir iyileştirme projesi kapsamında şirketin mali durumunu düzeltebileceği konusunda bir değerlendirme yapılmamıştır. ...

Devamını oku

26-09-2020 - 924

İflasın Ertelenmesi
Dava; İİK nun 179 ve devamı maddeleri ile 6102 sayılı TTK nun 376. ve 377. maddelerinde düzenlenen iflasın ertelenmesi istemidir. İflas erteleme talebinde bulunan davacı şirket hakkında iflas erteleme kararı verilebilmesi için öncelikle o şirketin borca batık durumda olması gerekmektedir. ...

Devamını oku

26-09-2020 - 672

İflas Erteleme - Borca Batıklık Durumu
Davacı şirketin borca batık durumda olduğunu ancak iflasın ertelenmesi ve iyileştirme projesinin uygulanması halinde borca batıklıktan kurtularak borçlarını ödeyebileceğini ileri sürerek, iflasının bir yıl süreyle ertelemesine karar verilmesini talep etmiş, mahkeme şirketin iflasının 1 yıl süreyle ertelenmesine karar vermiştir. ...

Devamını oku

26-09-2020 - 897

İcra Yoluyla Tahliye İstemi
TMK. nun 688. maddesine göre; -Paylı mülkiyette birden çok kimse, maddi olarak bölünmüş olmayan bir şeyin tamamına belli paylarla maliktir. Başka türlü belirlenmedikçe, paylar eşit sayılır. Paydaşlardan her biri kendi payı bakımından malik hak ve yükümlülüklerine sahip olur. Pay devredilebilir, rehnedilebilir ve alacaklılar tarafından haczettirilebilir- hükmü yer almaktadır. ...

Devamını oku

26-09-2020 - 903

İcra Takibinde Alacaklı - Ortaklığın Giderilmesi İstemi
Elbirliği mülkiyetinde borçlu ortağın alacaklısı icra hakimliğinden İcra ve İflas Kanununun 121.maddesine göre alacağı yetki belgesine dayanarak borçlunun ortağı olduğu taşınmaz için ortaklığın giderilmesi davası açabilir. ...

Devamını oku

26-09-2020 - 742

İcra Takibi - Ticari İlişkinin Devam Etmesi - Ödemelerin Mahsubu
Dava konusu alacağın sözlü kira sözleşmesine dayandırıldığı, davacı tarafından 29/05/2013 tarihinde başlatılan icra takibinde 26/01/2013-01/03/2013-27/03/2013 tarihli 3 adet fatura bedelinin tahsili amacıyla 60.578,65 TL asıl + 2.064,57 TL faiz talep edildiği, davalı taraf ise yargılama sırasında 28/05/2013 tarihli 25.000,00 TL ve 15.005,00 TL miktarlı faturalara ...

Devamını oku

26-09-2020 - 793

Haksız İcra Takibi - Maddi Ve Manevi Zarar - Miras Payı Oranında Maddi Tazminat
Şu halde, davacı lehine ancak miras payı oranında maddi tazminata hükmedilmesi gerekirken haksız haczedilen eşya bedelinin tamamının hüküm altına alınması usul ve yasaya uygun düşmemiş, bu durum kararın bozulmasını gerektirmiştir....

Devamını oku

26-09-2020 - 978

Haczi Caiz Olmayan Mallar - Özürlü Aracı
Söz konusu araç sakatların yer değiştirebilmesi ya da adı geçenlere hareket olanağı sağlamak için zorunlu olan, hareketli sandalye niteliğinde değildir. Sermaye unsurunun ağırlık kazandığı ve lüks sayılan bir kara nakil vasıtası olup, bu nitelikteki bir ekonomik değerin haczedilemeyeceği ileri sürülemez. ...

Devamını oku

26-09-2020 - 1546

Feragat, Alacağın Haricen Tahsiline Karine Teşkil Eder
Dairemizin yerleşik uygulamalarında, feragatin; alacağın haricen tahsiline karine olduğu, bu nedenle feragat edildiği takdirde harcının alacaklı tarafından ödenmesi yönünde ise de; Somut olayda, alacaklı vekilinin bu takipten feragatinin, 7104 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu Ve Bazı Kanunlar İle 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik ...

Devamını oku

26-09-2020 - 769

Fazla Verilen Paranın Geri Alınması
İhalenin feshi kararının kesinleşmesi ile alıcının ihale ile iktisap ettiği mülkiyet hakkı geçmişe etkili olarak son bulur ve hissedarlara geri döner. ...

Devamını oku

26-09-2020 - 1008

Eş Rızası Alınmadan Kefil Olma - İcra Taahhüdü Verme
Dosya içerisinde mevcut nüfus kaydına göre taahhüt tarihinde evli olan sanığın eşinin kefalet işlemi öncesinde veya icra kefilliği sırasında rızasının alınıp alınmadığının belirtilmemesi karşısında, sanığın icra kefilliğinin ve icra kefalet sözleşmesine dayanılarak verilen taahhüdü geçersizdir....

Devamını oku

26-09-2020 - 901

Emekli Maaşı - Blokajın Kaldırılması - Ahde Vefa İlkesi
Davacı, davalı banka tarafından kullandığı tüketici kredisi ve kredi kartı borçları nedeniyle icra takibi yapılmadan emekli maaşına haciz konulduğunu ileri sürerek; emekli maaşına konulan usulsüz blokajın kaldırılmasına ve maaştan şimdiye kadar yapılan usulsüz kesintilerin hesaplanarak kesinti tarihlerinden itibaren mevduata uygulanan en yüksek banka faizi ...

Devamını oku

26-09-2020 - 948

Düşük Bedelle Satış - Tasarrufun İptali
Haczedilecek mal bulunmaması sebebiyle acizden geriye doğru iki yıl içinde yapılan bütün bağışlamalar ve ivazsız tasarrufların batıl olduğu, davalılar arasındaki tasarruf işleminin, borçlunun aczinden geriye doğru iki yıl içinde yapılması ve yapılan tasarrufun da bağışlama niteliğinde olması nedeniyle, İİK.nun 278/1 maddesi gereğince davalılar arasındaki ...

Devamını oku

21-09-2020 - 1086

Dava Şartları - Yetkili İcra Müdürlüğü
Dava, İcra ve İflas Kanununun 67. maddesi hükmüne dayalı olarak açılmış olup; davalı tarafın hakkındaki icra takibine vaki itirazının iptali istemine ilişkindir. Davacı taraflar arasında usulüne uygun düzenlenmiş yetki sözleşmesi bulunduğunu ispatlayamamıştır. Buna göre davaya konu takip alacağı faturaya dayalı olduğundan İİK 50. maddesi yollaması ile ...

Devamını oku

21-09-2020 - 698

Çek Ticari İlişki Olmadan Alınmış İse Kambiyo Vasfını Yitirir
TTKnun 780/1. maddesinin (b) bendinde çekin kayıtsız ve şartsız belirli bir bedelin ödenmesi için havaleyi içermesi gerektiği, 781. maddesinde de bu unsuru içermeyen bir senedin çek sayılmayacağı hükme bağlanmıştır. Alacaklının çekin lehtarı, borçlunun çekin keşidecisi olduğu görülmüş, alacaklının ceza dosyasındaki beyanında açıkça borçlu ile aralarında ...

Devamını oku

21-09-2020 - 821

Borca İtiraz - Kambiyo Senetlerine Mahsusu Haciz Yolu İle Takip
Borçluların icra mahkemesine başvurusu İİK nun 169. maddesi uyarınca, borca itiraz niteliğinde olup, borca itirazın İİK nun 169/a maddesi gereğince incelenmesi gerekmektedir. İİK nun 169/a maddesi uyarınca; borca itiraz halinde, borcun olmadığının veya itfa veya imhal edildiğinin, resmi veya imzası ikrar edilmiş bir belge ile ispat külfeti borçlulara aittir. ...

Devamını oku

10-01-2022 - 883

10 yılı Geçmiş Nafaka Alacakları Tahsil Edilemeyecek
Nafakaya ilişkin ilamlar, bir borcun veya bir hakkın varlığını belirten ilamlar gibi olmayıp, nafaka alacağı zaman geçtikçe borçlu zimmetinde tahakkuk edeceğinden, takip gününden geriye doğru on yıldan önce işlemiş olan nafaka alacağının zamanaşımına uğradığının kabulü gerekir....

Devamını oku