ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

İnşaat Sözleşmesinden Doğan Tazminat

26-09-2020 - 720

İnşaat Sözleşmesinden Doğan Tazminat


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
Yargıtay 23. Hukuk Dairesi
2016/2051
2019/449
2019-02-13

Özet:

  • Arsa payı inşaat sözleşmesi uyarınca eksiklik sebebiyle tazminat istenebilmesi için dava konusu bağımsız bölümlerin teslimi gerekmektedir.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne yönelik verilen hükmün süresi içinde davalı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

- K A R A R -

Davacılar vekili, taraflar arasında davacı şirkete ait ..., Mah. 6 pafta 425 parsel ile davacı ...'ın ve dava dışı ...'ın paydaş oldukları aynı yer 426 parsel (tevhid ile 941 parsel) için 05.12.2005 tarihli arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi imzalandığını, davalı yüklenicinin yapılan yapıyı sözleşmeye uygun yapmadığını, eksikliklerin bulunduğunu, ayrıca süresinde teslim edilmediğini ileri sürerek fazlaya ilişkin hakları saklı tutulmak üzere eksik işler ve

müvekkili Selman'ın daire ve arabasını satması nedeniyle 20.000,00 TL. ve gecikme nedeniyle davacı şirket için 10.000,00 TL. ve müvekkili ... için 10.000,00 TL. olmak üzere 20.000,00 TL. olmak üzere toplam 40.000,00 TL.nin ve ayrıca müvekkili Selman için 50.000,00 TL. manevi tazminatın davalıdan tazminini talep ve dava etmiştir. Davacılar vekili, 14.07.2015 tarihli ıslah dilekçesiyle, 192.872,62 TL. gecikme bedelini, 2.406,25 TL. eksik ... bedelini, 63.292,07 TL. eksik verilen inşaat alanı bedelini, 61.600,00 TL.lik hisse değer kaybı bedelini toplam olarak 228.570,84 TL. maddi tazminat ile 50.000,00 TL. manevi tazminat taleplerinin davalıdan alınarak davacılara hisseleri oranında ödenmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, davanın reddini istemiştir.

Mahkemece iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre davalı yüklenicinin sözleşmeden kaynaklı edimlerini eksik ifa ettiği iskanın alınmadığı, yapının projeye aykırı olarak inşa edildiği, bağımsız bölümlerin hisselendirilmesinde davacıların değer kaybı yaşadığı ve yapının teslimi gereken sürede teslim etmediği anlaşıldığından davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

Kararı davalı vekili temyiz etmiştir.

1) Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davalı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

2) Dava arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesine dayalı tazminat istemine ilişkindir.

Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi uyarınca eksiklik ve nefasetten dolayı tazminat talep edilebilmesi için davaya ait bağımsız bölümlerin teslim edilmesi gerekmektedir. İnşaat bitip teslim edilmeden teslimin ne şekilde gerçekleşeceğini bilmek mümkün olmadığından bu aşamada dava açmak mümkün değildir. Dosya kapsamında davacı arsa sahibine sözleşme uyarınca isabet eden bağımsız bölümlerin teslim edildiğine dair iddia ve savunma bulunmamaktadır. Dolayısıyla mahkemece davacının kira tazminatına ilişkin talep dışındaki talepler yönünden davanın reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi doğru olmamıştır.

SONUÇ:

Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalı vekilinin diğer temyiz itirazlarının reddine, (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle (1) numaralı bent dışındaki diğer temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün, davalı yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz edene iadesine, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere 13.02.2019 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

KARARI YAZDIR


Aşağıdaki arama terimleri ile ilgili kararlara etiketlere tıklayarak ulaşabilirsiniz :
İnşaat Sözleşmesinden Doğan Tazminat
Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları