ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

Kasko Sigortalı Aracın Hasarlanması - Tazminat - Görevli Mahkeme

30-01-2021 - 650

Kasko Sigortalı Aracın Hasarlanması - Tazminat - Görevli Mahkeme


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
Yargıtay 17. Hukuk Dairesi
2020/1311
2020/5860
2020-10-20

Taraflar arasındaki itirazın iptali (rücuen tazminat) davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalı ...Ş vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:

-K A R A R-

Davacı vekili; müvekkili şirket nezdinde kasko sigortası bulunan araçla davalıların murisinin maliki ve diğer davalının zorunlu mali mesuliyet sigortacısı olduğu aracın karıştığı çift taraflı kaza sonrası müvekkili şirketin sigortalısına 24.449,00 TL ödediğini, olayda davalı taraf sürücüsünün %75 oranında kusurlu olması nedeniyle ödenen tutarın %75'ine tekabül eden 18.336,75 TL'nin davalı sigortacıdan talep edildiğini, ancak davalı ... tarafından bu tutarın %75'i olan 13.752,00 TL'nin ödendiğini, geriye kalan 4.884,00 TL'nin ödenmesi istenerek ... Sigorta A.Ş ve malik muris ... aleyhine İstanbul 8. İcra Müdürlüğünün 2013/17660 sayılı dosyası ile icra takibi başlatıldığını, davalı ... şirketinin tamamen haksız olarak borca itiraz ettiğini ve takibin durduğunu, araç maliki ...'ın takip tarihinden önce vefat etmesi nedeniyle mirasçıları olan diğer davalılar aleyhine İstanbul 32. İcra Müdürlüğünün 2014/10778 sayılı dosyası ile tekrar icra takibi başlatıldığını, davalıların borca itiraz etmeleri nedeni ile bu takibin de durduğunu belirterek davalıların icra dosyalarına yapmış oldukları itirazlarının iptalini talep ve dava etmiştir.

Davalılar, davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, iddia, savunma ve toplanan kanıtlara göre; İstanbul 8. İcra Müdürlüğünün 2013/17660 ve İstanbul 32. İcra Müdürlüğünün 2014/10778 sayılı dosyalarına yapılan itirazın iptali ile alacak aynı olduğundan tahsilde tekerrür olmamak kaydı ile takiplerin devamına, karar verilmiş; hüküm, davalı ...Ş vekili tarafından temyiz edilmiştir.

1-Dava, kasko sigorta poliçesi gereği sigortalısına ödeme yapan davacının ödediği bedelin, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1472. maddesine göre rücuen tahsili için başlatılan takiplere vaki itirazın iptali istemine ilişkindir.

Dava tarihi itibarı ile yürürlükte bulunan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 4/1-a maddesi gereği her iki tarafın ticari işletmesi ile ilgili olup olmadığına bakılmaksızın Türk Ticaret Kanunu'nda düzenlenen hususlar ticari davalardır. TTK 5/1. maddesi gereği ticari davalara bakmakla görevli mahkeme Asliye Ticaret mahkemeleridir. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun yürürlüğe girdiği 01.07.2012 tarihinden itibaren yasanın 5/3. maddesi gereği asliye hukuk mahkemeleri ile asliye ticaret mahkemeleri arasındaki ilişki işbölümü olmaktan çıkmış görev ilişkisi haline gelmiştir. Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 1. maddesi gereği görevi ilişkin kurallar kamu düzeni ile ilgili olup mahkemece kendiliğinden dikkate alınması gerekmektedir.

Somut olayda, talebin sorumluluk sigortası türü olan zorunlu mali sorumluluk sigortası kapsamında davacıya ait kasko sigortalı aracın hasarlanması nedeniyle davalılardan tahsili istemine ilişkin olduğu, davanın, Türk Ticaret Kanununun 1483 vd. maddelerinde sayılan hususlardan olduğu, davalılardan ... Sigorta A.Ş'nin zorunlu mali sorumluluk sigortacısı olduğu anlaşılmaktadır. Bu durumda uyuşmazlığın Asliye Ticaret Mahkemesi görevine girdiği dikkate alınarak mahkemece görevsizlik kararı verilmesi gerekirken işin esasına girilerek yazılı olduğu şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.

2-Bozma ilamının kapsam ve şekline göre, davalı ...Ş vekilinin temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik gerek görülmemiştir.

SONUÇ: Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle hükmün BOZULMASINA; (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle, davalı ...Ş. vekilinin temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalı ...Ş'ye geri verilmesine 20/10/2020 gününde oybirliğiyle karar verildi.

KARARI YAZDIR


Aşağıdaki arama terimleri ile ilgili kararlara etiketlere tıklayarak ulaşabilirsiniz :
kasko sigorta poliçe hasar tazminat görevli mahkeme asliye ticaret
Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları