ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

Asıl İşveren - Alt İşveren - Rücu - Sorumluluk - Faiz

23-09-2020 - 1043

Asıl İşveren - Alt İşveren - Rücu - Sorumluluk - Faiz


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
Yargıtay 23. Hukuk Dairesi
2019/354
2020/148
2020-01-16

Özet:

  • Asıl işverenin alt işverenlere açtığı rücu davasında kıdem tazminatından her alt işveren kendi işverenlik dönemiyle sorumlu olacaktır.
  • İzin ücreti ile ihbar tazminatında son alt işveren sorumlu olacaktır.
  • Dava dışı işçinin asıl işverene karşı açtığı alacak davası alt işverene ihbar edilmemiş ise alt işveren rücu alacağının işçiye ödendiği tarihten itibaren işleyecek faizden sorumlu olmayacaktır.

 

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik verilen hükmün süresi içinde davalı ... Özel Güv. Sis. Kor. San. Ltd. Şti. yetkilisi tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

- K A R A R -

Davacı vekili, dava dışı işçi tarafından işçilik hakları dolayısıyla müvekkiline açılan davada verilen karar sonucu başlatılan icra takibinde ödeme yapıldığını, davalı alt işveren şirketlerin çeşitli tarihlerde müvekkilinin özel güvenlik hizmetleri ihalesini üstlenmiş olduğunu, ihale sözleşme ve şartnamelerine göre işçi alacaklarından sorumlu olduklarını ileri sürerek 8.873,26 TL’nin davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsilini talep ve dava etmiştir.

Davalı ... Özel Güvenlik Hiz. Ltd. Şti, davaya cevap vermemiştir.

Davalı ... Özel Güv. Sis. Kor. San. Ltd. Şti, sözleşmede sorumluluğun yükleniciye ait olduğuna dair hüküm bulunmadığını, iş davası ihbar edilmediğinden savunma imkanlarının engellendiğini savunarak davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, iddia, savunma, dosya kapsamına göre, sözleşmede ücret ve ücret sayılan ödemelerin yüklenici tarafından ödeneceğinin kararlaştırıldığı ve yüklenicilere %3 oranında ödeme yapıldığı, asıl işverenin yükümlülüğünün işçiye karşı olmasının yükleniciyi bu yükümlülükten kurtarmayacağı, yine davanın ihbar edilmediği savunulmuş ise de bu hususun başlı başına rücuya engel olmayacağı, işçi birbirini izleyen sözleşmelerle çalıştırılmış olup davalıların işyerinin devri niteliğindeki çalışmalardan dolayı müteselsilen kıdem tazminatı ve ihbar tazminatından davacıya karşı müteselsilen sorumlu olduğu gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir.

Kararı, davalı ... Özel Güv. Sis. Kor. San. Ltd. Şti. temsilcisi temyiz etmiştir.

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davalı ... Özel Güv. Sis. Kor. San. Ltd. Şti. temsilcisinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

Dava, iş mahkemesi kararı gereğince dava dışı işçiye ödenen işçi alacaklarının, taraflar arasındaki hizmet alım sözleşmesine dayalı olarak rucüen tahsili istemine ilişkindir.

Davalılar arasında mecburi dava arkadaşlığı yoktur. Davalıların müteselsil sorumlu tutulabilmesi ya kanundan kaynaklanması ya da taraflar arasında bu konuda sözleşme bulunması gerekir. Somut olayda davalıların müteselsilen sorumlu tutulmasını gerektiren bir düzenleme bulunmadığı halde mahkemece davacı asıl işveren tarafından ödenen bedelin tamamının davalılardan müteselsilen tahsiline karar verilmesi doğru değildir. Ayrıca işçinin, yıllık izin ve ihbar tazminatı alacağından son alt işverenin sorumlu olduğu, kıdem tazminatı yönünden ise davalı şirketlerin kendi çalıştırdıkları dönem ile sınırlı olarak sorumlu oldukları kabulünden hareketle, dava dışı işçinin davalı şirketler nezdinde çalıştığı dönem ve süreye göre sorumlu oldukları tazminatın belirlenmesi açısından konusunda uzman bilirkişiden açıklamalı gerekçeli ve denetime açık bir rapor alınıp sonucuna göre karar verilmesi gerekirken bu hususlar gözetilmeksizin yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.

Öte yandan, davalı ...ne dava dışı işçi tarafından açılan davanın ihbar edilmediği anlaşıldığından, davadan ve dava sonucu verilen kararın icra takibine konulmasından haberdar olmayan davalının icra takibinde talep edilen faizden sorumlu tutulması da doğru olmamıştır.

SONUÇ: Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalı davalı ... Özel Güv. Sis. Kor. San. Ltd. Şti. temsilcisinin diğer temyiz itirazlarının reddine, (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, (1) numaralı bent dışındaki diğer temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün, anılan davalı yararına BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının talep halinde temyiz edene iadesine, karar düzeltme kapalı olmak üzere 16.01.2020 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

KARARI YAZDIR


Aşağıdaki arama terimleri ile ilgili kararlara etiketlere tıklayarak ulaşabilirsiniz :
asıl işveren alt işveren rücu davası kıdem tazminat izin ücreti ihbar rücu alacağı faiz ihbar tazminatı kıdem tazminatı
Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları