İstirdat Davası - Kötüniyet Tazminatı


Yargıtay 15. Hukuk Dairesi
2019/475
2019/4404
2019-11-06

Özet:

  • İstirdat davasında karşı taraftan kötüniyet tazminatı talep edilebilmesi mümkün değildir

 

"İçtihat Metni"


Davacı ... Yapı İnş. Oto. İth. İhr. San. ve Tic. A.Ş. ile davalı ... arasındaki davadan dolayı... 24. Asliye Hukuk Hakimliğince verilen 20.04.2016 gün ve 2015/90-2016/146 sayılı hükmü onayan 23. Hukuk Dairesi'nin 13.11.2018 gün ve 2016/7352-2018/5252 sayılı ilamı aleyhinde davalı vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü:

- K A R A R -

Dava, kat karşılığı inşaat sözleşmesinden kaynaklanan istirdat istemine ilişkindir. Mahkemece davanın kabulüne, davacının icra tehdidi altında ödediği 49.307,90 TL ile asıl alacak üzerinden %20 oranında hesaplanan 8.000,00 TL kötüniyet tazminatının davalıdan tahsiline dair verilen kararın davalı vekili tarafından temyizi üzerine Yargıtay 23. Hukuk Dairesi’nin 13.11.2018 tarih, 2016/7352 Esas ve 2018/5252 Karar sayılı ilâmı ile onanmasına karar verilmiş, davalı bu kez yasal süresi içerisinde karar düzeltme talebinde bulunulmuştur.

Karar düzeltme talebinin kural olarak temyiz incelemesini yapan Yargıtay Hukuk Dairesince incelenmesi gerekmekte ise de; Yargıtay Büyük Genel Kurulu'nun 09.02.2018 gün 2018/1 sayılı işbölümü kararı ile arsa payı karşılığı inşaat yapım sözleşmesinden kaynaklanan ve 01.07.2016 tarihinden sonra temyiz ya da karar düzeltme talepli olarak Yargıtay'a gelen dosyalardaki temyiz ya da karar düzeltme taleplerini incelemek görevi Yargıtay 15. Hukuk Dairesi'ne verildiğinden karar düzeltme talebi Dairemizce incelenmiştir.

1-Dosyadaki yazılara, mahkeme kararında belirtilip Yargıtay ilâmında benimsenen gerektirici sebeplere göre davalı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan diğer karar düzeltme nedenleri 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun geçici 3. maddesi yollamasıyla 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun 440. maddesinde sayılan nedenlerden hiç birisine uygun görülmemiş, reddi gerekmiştir.

2-2004 sayılı İcra İflâs Kanunu’nun 72/7. maddesinde takibe itiraz etmemiş veya itirazının kaldırılmış olması yüzünden borçlu olmadığı bir parayı tamamen ödemek mecburiyetinde kalan şahsın ödediği tarihten itibaren bir sene içinde, umumi hükümler dairesinde mahkemeye başvurarak paranın geriye alınmasını istiyebileceği hususu düzenlenmiştir. Mahkemece davanın kabulüne, davacının icra tehdidi altında ödediği 49.307,90 TL ile asıl alacak üzerinden %20 oranında hesaplanan 8.000,00 TL kötüniyet tazminatının davalıdan tahsiline karar verilmiş ise de; istirdat davasında davalının kötüniyet tazminatına mahkûm edilmesine ilişkin bir yasal düzenleme mevcut olmadığından mahkemece kötüniyet tazminatının davalıdan tahsiline karar verilmesinin doğru olmadığı karar düzeltme aşamasında bu kez yapılan incelemede anlaşıldığından karar düzeltme isteminin kabulü ile hükmün bozulması gerekir ise de incelemeye konu onama kararının kaldırılarak 6100 sayılı HMK'nın geçici 3. maddesi yollamasıyla uygulanması gereken mülga 1086 sayılı HUMK'nın 438/VII. maddesi uyarınca yerel mahkeme kararının düzeltilerek onanması uygun bulunmuştur.

SONUÇ:

Yukarıda 1. bentte yazılı nedenlerle davalı vekilinin sair karar düzeltme isteğinin reddine, 2. bentte yazılı nedenlerle kabulü ile Yargıtay 23. Hukuk Dairesi’nin 13.11.2018 tarih, 2016/7352 Esas ve 2018/5252 Karar sayılı onama kararının kaldırılarak yerel mahkeme kararının hüküm kısmının 2. bendinin karar metninden çıkartılarak yerine “Davalının kötüniyet tazminatına mahkûm edilmesi yönündeki talebin usul ve yasaya uygun olmaması nedeniyle reddine” cümlesinin yazılmasına, kararın değiştirilmiş bu şekliyle DÜZELTİLEREK ONANMASINA, ödenenden 5766 sayılı Kanun'un 11. maddesi ile yapılan değişiklik gereğince Harçlar Kanunu 42/2-d maddesi uyarınca alınması gereken 143,50 TL Yargıtay başvurma harcının mahsup edilerek, varsa fazla alınan harcın temyiz eden davalıya iadesine
, ödediği karar düzeltme harcının istek halinde karar düzeltme isteyen davalıya iadesine, 06.11.2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.