ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

Tazminat Davasının Reddi - Vekalet Ücreti

09-10-2020 - 1010

Tazminat Davasının Reddi - Vekalet Ücreti


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
Yargıtay 17. Hukuk Dairesi
2016/12176
2019/5359
2019-04-30

Özet:

  • Eldeki dosyada davacı vekili dava dilekçesinde maddi tazminatın davalılardan müteselsilen müştereken tahsiline karar verilmesini talep etmiş, aktüer raporundan sonra sunduğu ıslah dilekçesinde ise, maddi ve manevi tazminatın davalıların ikisinden tahsilini talep etmiş olup, Mahkemece hüküm fıkrasında bu davalılar lehine reddedilen maddi tazminatlar yönünden ıslah edilen dava değeri üzerinden vekalet ücretine hükmedilmesi,
  • Ayrıca; dosyada kendisini vekille temsil ettirmeyen davalı lehine hüküm fıkrasında vekalet ücretine hükmedilmiş olması bozma nedeni ise de; yapılan yanlışlığın giderilmesi yargılamanın tekrarını gerektirir nitelikte görülmediğinden hükmün vekalet ücreti yönünden düzeltilerek onanması gerekmiştir.

-K A R A R-

Davacı vekili dava dilekçesinde;müvekkilinin davalı ... Ltd. Şti.'ne ait otobüste seyahat etmekte iken, davalı ...'ın maliki olduğu kamyon ile 23.08.2007 tarihinde çarpışması neticesinde trafik kazası meydana geldiğini ve müvekkilinin bu kazada ağır şekilde yaralandığını ve sol kolunu omuzundan itibaren kaybettiğini, kaza nedeniyle ... plakalı kamyon sürücüsü .... ve .... plakalı otobüs sürücüsü.... hakkında....Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmanın şahısların kazada vefat etmeleri nedeniyle kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiğini, müvekkilinin maddi ve manevi yönden büyük sıkıntılar yaşadığını beyanla, fazlaya ilişkin haklarının saklı kalması kaydı ile 10.000,00 TL maddi tazminatın(davalı ... şirketlerinin poliçe limitleri ile sınırlı olması kaydıyla) kaza tarihinden itibaren işleyecek avans faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline, 150.000,00 TL manevi tazminatın ise kaza tarihinden itibaren işleyecek avans faizi ile birlikte ... Tur. Seyahat San. Tic. Ltd. Şti. İle ...'tan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalılar ... Tur.Sey.Ltd.Şti ve davalı ... Şirketleri vekilleri cevap dilekçelerinde davanın reddini savunmuş, davalı ... davaya cevap vermemiştir.

Mahkemece toplanan deliller ve tüm dosya kapsamına göre,maddi tazminat davasının kabulü ile 211.938,43 TL maddi tazminatın ( davalı ... yönünden kaza tarihi olan 23/08/2007 tarihinden itibaren yasal faiz işletilerek), davalı ...yönünden temerrüt tarihi olan 13/12/2007 tarihinden itibaren avans faizi işletilerek ve Karayolu yolcu taşımacılığı zorunlu koltuk ferdi kaza sigorta poliçesi limiti ile sınırlı olmak üzere) davalılar ... ve ... A.Sigorta A.Ş. den müştereken ve müteselsilen tahsili ile davacı tarafa verilmesine, manevi tazminat davasının kısmen kabulü ile 15.000,00 TL manevi tazminatın kaza tarihi olan 23/08/2007 tarihinden itibaren yasal faiz işletilerek davalı ...'tan alınarak davacı tarafa verilmesine, davalılar ... Sigorta A.Ş. ve ... Turizm. Ltd. Şti. yönünden maddi ve manevi tazminat taleplerinin reddine, davalı ... yönünden ise davanın konusuz kalmış olmasından dolayı karar verilmesine yer olmadığına, karar verilmiş;hüküm, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

1-Dosyadaki yazılara, toplanan delillere hükmün dayandığı gerektirici sebeplere göre; davacı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.

2-Dava yaralamalı trafik kazası nedeniyle maddi ve manevi tazminat taleplerine ilişkindir.

Eldeki dosyada davacı vekili dava dilekçesinde 10.000,00 TL maddi tazminatın davalılardan müteselsilen müştereken tahsiline karar verilmesini talep etmiş, aktüer raporundan sonra 12.10.2015 tarihinde sunduğu ıslah dilekçesinde ise, 211,938,43 TL maddi ve manevi tazminatın davalılar .... A. AŞ ve ...'dan tahsilini talep etmiş olup, Mahkemece hüküm fıkrasının 9 nolu bendinde bu davalılar lehine reddedilen maddi tazminatlar yönünden ıslah edilen dava değeri üzerinden 18.116,31 TL vekalet ücretine hükmedilmesi, ayrıca; dosyada kendisini vekille temsil ettirmediği halde davalı ... lehine hüküm fıkrasının 11 nolu bendinde vekalet ücretine hükmedilmiş olması bozma nedeni ise de; yapılan yanlışlığın giderilmesi yargılamanın tekrarını gerektirir nitelikte görülmediğinden hükmün vekalet ücreti yönünden 6100 sayılı HMK'nin geçici 3/2. maddesi delaletiyle 1086 sayılı HUMK'nin 438/7. maddesi uyarınca düzeltilerek onanması gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle, davacı vekilinin diğer temyiz itirazlarının reddine, (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün (9) nolu bendindeki "18.116,31TL" rakamının çıkartılarak yerine "2.725,00TL" rakamının yazılmasına, (11) nolu bendin ise hüküm fıkrasından çıkartılarak, (12) nolu bendin numarasının (11) olarak değiştirilmesine, kararın bu şekilde DÜZELTİLEREK ONANMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davacıya geri verilmesine 30/04/2019 gününde oybirliğiyle karar verildi. 

KARARI YAZDIR


Aşağıdaki arama terimleri ile ilgili kararlara etiketlere tıklayarak ulaşabilirsiniz :
maddi davalı manevi davacı yönünden tazminat tazminatın karar davalılar itibaren hüküm vekalet temyiz talep
Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları