Kasko Sigorta Sözleşmesi - Zamanaşımı


Yargıtay 17. Hukuk Dairesi
2016/10047
2019/1448
2019-02-13

Özet:

  • Kasko sigorta sözleşmesinden kaynaklanan maddi tazminat taleplerinde, sigorta ettiren ile sigortacının tarafı olduğu sözleşmeye dayanılmaktadır.
  • Bu davalar 6102 sayılı TTK'nın 1420. (TTK.1268) maddesi gereğince 2 yıllık zamanaşımı süresine tabidir.
  • Yine Kara Taşıtları Kasko Sigortası Genel Şartları C.9. maddesine göre; sigorta sözleşmesinden doğan bütün taleplerin iki yılda zamanaşımına uğrayacağı ve sözleşmeye dayanılarak açılan davalarda ceza zamanaşımı uygulanmayacağı hükümleri birlikte değerlendirildiğinde, bu durumda mahkemece davalının süresinde yaptığı zamanaşımı definin kabulü ile davanın zamanaşımı nedeniyle reddine karar verilmesi gerekir.

 

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi

Taraflar arasında görülen tazminat davasının yapılan yargılaması sonucunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davacı vekili ve davalı vekili tarafından ayrı ayrı temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:

-K A R A R-

Davacı vekili, müvekkili şirkete ait aracın davalı tarafından kasko sigortası ile sigortalandığını, şirket çalışanı ...'ün araçla seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu gerçekleştirdiği tek taraflı kazayla ilgili savcılık soruşturmasına kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiğini, davalıya yapılan başvurusu üzerine 02/07/2010 tarihinde verilen cevapta sürücünün alkollü olduğu bildirilerek tazminat talebinin red edildiğini, ... 16. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2011/142 esas 2012/112 karar sayılı dosyası ile tazminat talepli dava açıldığını, ancak daini mürtehinin muvafakatının istendiği, muvafakat temin edilemediğinden davanın açılmamış sayılmasına karar verildiğini, araç kredisi ödenerek davayı takip hakkının kazanıldığını, ... 16. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2011/142 esas 2012/112 karar sayılı dosyasında yapılan bilirkişi incelemesinde aracın hasarsız değerinin 35.000,00 TL, hurda değerinin 15.000,00 TL olduğunun tespit edildiğini belirterek kaza nedeni ile araçta meydana gelen 35.000,00 TL zararın olay tarihinden itibaren işleyecek avans faizi ile davalıdan tahsiline karar verilmesini dava ve talep etmiştir.

Davalı vekili, zamanaşımı nedeniyle davanın reddini, kaza anında araç sürücüsünün alkollü olduğunun nörolojik ve fiziki muayene ile tespit edildiğini, Kasko Genel Şartlarının teminatın dışında kalan zararları düzenleyen 5.5 maddesine göre teminat dışı bırakıldığını belirterek davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, iddia, savunma, yapılan yargılama, toplanan deliller ve benimsenen bilirkişi raporuna göre; davacının davasının kısmen kabulü ile 17.230,00 TL'nin 22/06/2010 tarihi itibari ile avans faizi ile davalıdan tahsili ile davacıya ödenmesine, fazlaya ilişkin talebin reddine, dair karar verilmiş; hüküm, davacı vekili ve davalı vekili tarafından ayrı ayrı temyiz edilmiştir.

1-Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre davacı vekilinin yerinde görülmeyen tüm temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.

2-Dava kasko sigorta poliçesinden kaynaklanan maddi tazminatın tahsili istemine ilişkindir.

Davacı taraf, daha önce aynı talebe ilişkin olarak ... 16. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2011/142 Esas sayılı dosyası ile dava açmış, mahkemece 17.05.2012 tarihli ve 2011/142 Esas, 2012/112 sayılı kararı ile davanın açılmamış sayılmasına karar verilmiştir. Açılmamış sayılan dava, iş bu davanın zamanaşımını kesen bir dava olarak kabul edilemez. Zira davanın açılması ile meydana gelen zamanaşımının kesilmesi durumu, davanın açılmamış sayılması ile hükümsüz hale gelir. Dolayısıyla davanın açılmamış sayılması ile davacı tarafça, hiç dava açılmamış gibi düşünülmesi gerekir.

Kasko sigorta sözleşmesinden kaynaklanan maddi tazminat taleplerinde, sigorta ettiren ile sigortacının tarafı olduğu sözleşmeye dayanılmaktadır. Bu davalar 6102 sayılı TTK'nın 1420.(TTK.1268) maddesi gereğince 2 yıllık zamanaşımı süresine tabidir. Yine Kara Taşıtları Kasko Sigortası Genel Şartları C.9. maddesine göre; sigorta sözleşmesinden doğan bütün taleplerin iki yılda zamanaşımına uğrayacağı ve sözleşmeye dayanılarak açılan davalarda ceza zamanaşımı uygulanmayacağı hükümleri birlikte değerlendirildiğinde, bu durumda mahkemece davalı ...vekilinin süresinde yaptığı zamanaşımı definin kabulü ile davanın zamanaşımı nedeniyle reddine karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçelerle işin esasına girilerek karar verilmesi doğru görülmemiştir.

SONUÇ:

Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle davacı vekilinin yerinde görülmeyen tüm temyiz itirazlarının REDDİNE, (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, aşağıda dökümü yazılı 15,20 TL kalan onama harcının temyiz eden davacıdan alınmasına, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalıya geri verilmesine 13/02/2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.