Maddi ve Manevi Tazminatın Reddi - Vekalet Ücreti


Yargıtay 17. Hukuk Dairesi
2016/11939
2019/5347
2019-04-30

Özet:

  • Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'nde; "Müteselsil sorumluluk da dahil olmak üzere, birden fazla davalı aleyhine açılan davanın reddinde, ret sebebi ortak olan davalılar vekili lehine tek, ret sebebi ayrı olan davalılar vekili lehine ise her ret sebebi için ayrı ayrı avukatlık ücretine hükmolunur." denilmektedir. Bu madde hükmüne göre davalılar açısından reddedilen tazminat taleplerinde davalılar lehine ayrı ayrı vekalet ücreti vermek doğru görülmemiş, belirtilen sebeple kararın bozulması gerekmiş ise de, bu yanılgının giderilmesi yargılamanın tekrarını gerektirir nitelikte görülmediğinden hükmün düzeltilerek onanmasına karar vermek gerekmiştir.

-K A R A R-

Davacılar vekili dava dilekçesinde, davalı ...'in kusuru ile meydana gelen kazada davacıların murisi ....'in vefat ettiğini belirterek, 1.000,00 TL maddi, anne ve baba için 50.000,00'er TL, ... için 20.000,00 TL manevi tazminatın davalılardan tahsilini talep etmiştir.

Davalılar davanın reddini savunmuşlardır.

Mahkemece davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacılar vekili tarafından temyiz edilmiştir.

1-Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde bir usulsüzlük bulunmamasına göre, davacılar vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.

2-Dava trafik kazası nedeniyle maddi ve manevi tazminat istemine ilişkindir.

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 3. maddesinde; "Müteselsil sorumluluk da dahil olmak üzere, birden fazla davalı aleyhine açılan davanın reddinde, ret sebebi ortak olan davalılar vekili lehine tek, ret sebebi ayrı olan davalılar vekili lehine ise her ret sebebi için ayrı ayrı avukatlık ücretine hükmolunur." denilmektedir. Bu madde hükmüne göre davalılar açısından reddedilen tazminat taleplerinde davalılar lehine ayrı ayrı vekalet ücreti vermek doğru görülmemiş, belirtilen sebeple kararın bozulması gerekmiş ise de, bu yanılgının giderilmesi yargılamanın tekrarını gerektirir nitelikte görülmediğinden HMK'nın geçici 3/2 md., HUMK 438/7 Md. uyarınca hükmün düzeltilerek onanmasına karar vermek gerekmiştir.

SONUÇ:Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle davacılar vekilinin sair temyiz itirazlarının REDDİNE, (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle davacılar vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün 5, 6, 7 ve 8 nolu bentlerinin hüküm fıkrasından çıkartılarak yerlerine "5-Reddedilen maddi tazminat istemi yönünden davalılar kendilerini vekille temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte olan AAÜT'ye göre hesaplanan 1.000,00 TL vekalet ücretinin davacılardan alınarak davalılara verilmesine, 6-Reddedilen Manevi tazminat istemi yönünden davalılar kendilerini vekille temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte olan AAÜT'ye göre hesaplanan 1.800,00 TL vekalet ücretinin davacılardan alınarak davalılara verilmesine," ibarelerinin yazılarak hükmün bu şekilde DÜZELTİLEREK ONANMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davacılara geri verilmesine 30/04/2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.