ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

İşe İade Davası Sonrası Vefat: Boşta Geçen Süre Ücreti ve İhbar Tazminatı Hakkı

24 Haziran 2024, 08:36 - 64

İşe İade Davası Sonrası Vefat: Boşta Geçen Süre Ücreti ve İhbar Tazminatı Hakkı


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi
2020/9133
2021/4259
2021-02-18

Özet:

Dairemiz uygulamasına göre kesinleşen işe iade kararından sonra işçinin işe başlatılmak amacıyla işverene başvurusunun kabulü ya da reddedildiği tarihe kadar iş sözleşmesi askıda kalır. Her ne kadar işe iade davası devam ederken murisin ölümü ile işe başlatılma talebinde bulunabilmesi imkansız hale gelmiş ise de, Dairemiz uygulamasına göre yargılama sırasında ölen işçi için bu şartın gerçekleştiği kabul edilmektedir. İşçi bu durumda en çok dört aylık boşta geçen süre ücretine hak kazanır ise de, iş sözleşmesi işçinin ölümü ile son bulunduğundan ihbar tazminatı isteğinin reddi gerekir.

Y A R G I T A Y K A R A R I

Davacı İsteminin Özeti:

Davacılar vekili dava dilekçesinde özetle; davacıların murisinin davalı işyerinde 15.04.2014 - 15.12.2014 tarihleri arasında çalıştığını, iş sözleşmesine haksız olarak son verildiğini, müteveffanın davalıya karşı işe iade davası açtığını ve yapılan yargılama sonucunda işe iadesine ve 4 aylık ücreti ve diğer menfaatlerinin davalıdan tahsiline karar verildiğini, dosya temyiz aşamasında iken murisin vefat ettiğini belirterek, dört aylık boşta geçen süre ücreti, ihbar tazminatı ve asgari geçim indirimi taleplerinin davalıdan tahsilini talep ve dava etmiştir.

Davalı Cevabının Özeti:

Davalı vekili davanın reddini savunmuştur.

İlk Derece Mahkemesi Kararının Özeti:

İlk Derece Mahkemesince, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak, davanın kabulüne karar verilmiştir.

İstinaf Başvurusu :

İlk Derece Mahkemesinin kararına karşı, davalı vekili istinaf başvurusunda bulunmuştur.

Bölge Adliye Mahkemesi Kararının Özeti :

Bölge Adliye Mahkemesince, İlk Derece Mahkemesi kararının usul ve esas yönünden hukuka uygun olduğu gerekçesiyle, istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiştir.

Temyiz Başvurusu:

Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.

Gerekçe:

Dosya kapsamının birlikte değerlendirilmesiyle yapılan inceleme sonucunda, uyuşmazlığa uygulanması gereken hukuk kurallarına göre, Bölge Adliye Mahkemesi kararının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan yönleri usul ve kanuna uygun görülmüştür.

Taraflar arasındaki uyuşmazlık, davacıların ihbar tazminatı talep edip edemeyeceği noktasında toplanmaktadır.

Somut olayda, davacıların murisi olan işçinin açtığı işe iade davasının lehine sonuçlandığı, ancak temyiz aşamasında murisin vefat ettiği, işe iade kararının onanarak kesinleştiği anlaşılmaktadır. Davacılar işe iade kararının sonucuna bağlı olarak boşta geçen süre ücreti, ihbar tazminatı ve asgari geçim alacaklarının hüküm altına alınması isteğinde bulunmuşlardır. Dairemiz uygulamasına göre kesinleşen işe iade kararından sonra işçinin işe başlatılmak amacıyla işverene başvurusunun kabulü ya da reddedildiği tarihe kadar iş sözleşmesi askıda kalır. Her ne kadar işe iade davası devam ederken murisin ölümü ile işe başlatılma talebinde bulunabilmesi imkansız hale gelmiş ise de, Dairemiz uygulamasına göre yargılama sırasında ölen işçi için bu şartın gerçekleştiği kabul edilmektedir. İşçi bu durumda en çok dört aylık boşta geçen süre ücretine hak kazanır ise de, iş sözleşmesi işçinin ölümü ile son bulunduğundan ihbar tazminatı isteğinin reddi gerekir. Bu husus gözetilmeden yazılı gerekçe ile davacıların ihbar tazminatı talebinin kabulüne karar verilmesi hatalı olup bozma sebebidir.

SONUÇ:

Temyiz olunan İlk Derece Mahkemesi kararının ve bu karara karşı istinaf başvurusunu esastan reddeden Bölge Adliye Mahkemesi kararının, yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA, dosyanın kararı veren İlk Derece Mahkemesine, bozma kararının bir örneğinin ise kararı veren Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine, peşin alınan temyiz karar harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 18.02.2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

KARARI YAZDIR


Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları