ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

Borçlar Hukuku

25 Mayıs 2024, 20:53 - 4

Ödenmeyen 50 TL Aidat Sebebiyle Tahliye
Davalı borçlu ödeme emrinde tanınan yasal otuz günlük süre içerisinde davacı alacaklının banka hesabına 4.700.-TL ödemiş, TBK nın 314 ve TBK nın 315.maddesi gereğince ödemekle yükümlü olduğu giderlerden olan aidat ...

Devamını oku

25 Mayıs 2024, 20:43 - 4

Ortak Giderin Ödenmemesi - İtirazın Kaldırılması ve Tahliye
Davacı alacaklı 20/11/2014 tarihinde başlattığı icra takibi ile 2.688,78 TL 2014 yılı Ekim ayı ortak gider alacağının tahsili isteminde bulunmuş, davalı süresinde yaptığı itirazında ödeme...

Devamını oku

21 Aralık 2023, 08:42 - 389

Tazminat Davasında Fiilin Suç Niteliği İle Ceza Zamanaşımının Değerlendirilmesi
Ceza davası zamanaşımının uygulanabilmesi için tazminat sorumluluğuna neden olan fiilin ceza kanunlarına göre suç oluşturması ve cezayı gerektirmesi yeterlidir....

Devamını oku

21 Aralık 2023, 07:11 - 262

Off Shore Hesabına Aktarılan Mevduatın İadesi İstemi - Zamanaşımının Başlangıcı
Off shore alacaklarının tahsiline yönelik davalarda, zamanaşımının başlangıcının tespitinde off shore hesabına aktarma tarihinin esas alınması gerekir....

Devamını oku

21 Aralık 2023, 06:53 - 196

Kamulaştırılan Taşınmazın İdare Adına Tescili - Dava Şartlarının İncelenmesi
Tapu iptali ve tescil istemine ilişkin davada, dava tarihinden önce tescil işleminin gerçekleşmiş olması halinde davacının dava açmakta hukuki yararı bulunmadığı gözetilerek davanın dava şartı yokluğundan reddine karar ...

Devamını oku

13 Temmuz 2023, 09:42 - 6883

Yenilenen Kira Sözleşmesi ile Birlikte Verilen Tahliye Taahhütnamesi
Yenilenen kira sözleşmesi ile birlikte verilen tahliye taahhütleri sözleşme ile aynı tarihi taşısa bile geçerlidir....

Devamını oku

26 Haziran 2023, 07:38 - 858

İhtiyaç Nedeniyle Tahliye - Kiralama Yasağının İhlal Edilmesi
İhtiyaç nedeniyle tahliye yoluna başvuran kiraya verenin, yeniden kiralama yasağını ihlal etmesi halinde, kiracının tazminat hakkının doğabilmesi için kiralananı cebri icra yoluyla tahliye etmiş olması gerekir....

Devamını oku

26 Haziran 2023, 07:27 - 5463

Tahliye Davasının Birden Çok Sebebe Dayalı Olarak Açılması - Bir Kısmının Reddi - Vekalet Ücreti
Tahliye davaları aynı dava içinde birden fazla sebebe dayanılarak açılabilir. Bu sebeplerden bir kısmı sabit görülerek davanın kabulüne karar verilmesi halinde reddedilen sebeplerden dolayı ayrıca davalı yararına vekalet ücreti verilmez....

Devamını oku

29 Nisan 2023, 14:32 - 2011

Yazlık Konut İhtiyacı Sebebiyle Tahliye İstemi
Dava, akde aykırılık ve ihtiyaç nedeniyle tahliye istemine ilişkindir. Kira sözleşmesi konusunda taraflar arasında uyuşmazlık bulunmamaktadır. Davacı yazlık konut ihtiyacına dayanarak kiralanan taşınmazın tahliyesini ...

Devamını oku

25 Nisan 2023, 21:46 - 209

Kurumların Açacağı Sebepsiz Zenginleşme Davasında Zamanaşımı Başlangıcı
Dava; davacı kurum tarafından ödenen tazminatın kazaya kusuru ile neden olan davalıdan tahsili istemine ilişkindir. Sebepsiz zenginleşmede zamanaşımı başlangıcının hangi tarih olduğudur. Zaman aşımının ...

Devamını oku

22 Nisan 2023, 23:48 - 290

İkame Araç Bedelinin İstenebilmesi İçin Araç Kiralandığına İlişkin Belge Sunulması Şart Değildir
Olay tarihi itibariyle yürürlükte bulunan 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 50. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca davacı tarafından araç kiraladığına dair belge veya ödeme belgeleri sunulmasa da hakim zararı belirleyebilir....

Devamını oku

22 Nisan 2023, 23:42 - 227

Takas Def-inin İleri Sürülebilmesi İçin Alacakların Aynı Hukuki Sebebe Dayanması Şart Değildir
Edimlerin konularının aynı cinsten olmasından, -borçlanılan edimlerin ifada birbirlerinin yerine geçebilecek nitelikte olması- anlaşılmalıdır. Mahkemece, karşılıklı edimlerin bir miktar para olduğu gözetilmeksizin sadece aynı hukuki nedene bağlı alacakların takas define konu edilebileceği yanılgısı ile...

Devamını oku

22 Nisan 2023, 23:21 - 232

Banka Kartının ATM Cihazına Sıkışması - Bankaya 3 Gün Sonra Haber Verilmesi - Kart Hamilinin Ağır Kusuru
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, -Banka kartının ATM cihazında sıkışıp iade alınamamasından sonra zamanında bankaya bildirimde bulunmayan kart sahibi, ortaya çıkacak zarardan sorumludur- dedi....

Devamını oku

22 Nisan 2023, 23:13 - 144

Yazlık İhtiyacı Konut İhtiyacının Devamı Niteliğinde Olup Tahliye Nedenidir
Davacı yazlık ihtiyacına yönelik delillerinin ibraz etmiş bu konuda tanıklar dinlenmiştir. Dinlenilen davalı tanıkları davacının iddiasını doğrular mahiyettedir. Öte yandan tahliye davasında kiralananın muvazaalı iktisap edildiğine ilişkin savunmaya itibar edilemez....

Devamını oku

31 Ocak 2023, 10:22 - 268

Yönetim Planında Köpek Beslemeyi Yasaklayıcı Bir Hüküm Bulunmaması - Evcil Hayvan Beslenmesinin Önlenmesi
Yönetim planında köpek beslemeyi yasaklayıcı bir hüküm bulunmadığı anlaşılmakla mahkemece her ne kadar kat malikleri kurulu toplantısında köpek beslenmesine yönelik şikayetler olduğu ve bunun rahatsızlık verdiğinin ispatlandığı gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiş ise de; ...

Devamını oku

29 Kasım 2022, 13:36 - 320

Sevgilisinin Eşine Video Gönderen Kadın - Manevi Zarar - Tazminat
Sevgilisi olduğu adamın karısına birlikteliklerine ilişkin video gönderen kadının manevi tazminat ödemesi gerekir. ...

Devamını oku

23 Mart 2022, 08:55 - 563

Takip Talebinde Bulunulması Zamanaşımını Keser, Bunun için Ödeme Emrinin Tebliğ Edilmesi Şart Değildir
İcra takibinde ve davada dayanılan, hükme esas alınan 02.01.2003 başlangıç tarihli ve bir yıl süreli kira sözleşmesi konusunda taraflar arasında uyuşmazlık bulunmamaktadır. Sözleşmede kira paralarının her ay peşin ödeneceği kararlaştırılmıştır. Bu şart geçerli olup tarafları bağlar....

Devamını oku

17 Mart 2022, 18:07 - 1158

Ev Sahibinin Kira Alacağı Sebebiyle Kiracının Suyunu Kesmesi Manevi Tazminat Ödemesini Gerektirir
Dosya kapsamına göre; davalı tarafından, kiracısı olan davacıyı kira borcunu ödememesi nedeniyle evden çıkarmak için, su saatini açma kapama vanasının yanından söktüğü ve su saatinden ev giriş plastik borusunu kestiği sabittir....

Devamını oku

10 Mart 2022, 07:55 - 420

Kredi Kartı Borcunda Faiz Hesabı
Uyuşmazlık 5464 sayılı Yasa kapsamında düzenlenmiş olan kredi kartı borcundan kaynaklanmaktadır. Anılan yasanın 26. maddesinde kredi kartı borçları ile ilgili özel bir faiz düzenlenmesi bulunmaktadır. Bu nedenle somut olayda 5464 sayılı Yasanın 26. maddesi uyarınca faize hükmedilmesi gerekirken...

Devamını oku

06 Mart 2022, 10:07 - 958

Sözleşmenin Bütün Sayfalarının İmzalanmaması
Davalı, davada dayanılan 01/01/2011 başlangıç tarihli kira sözleşmesindeki imzasını inkar etmemektedir. Kira sözleşmesinin, davalının imzası bulunan başka bir belge ile oluşturulduğunu iddia etmektedir. Dayanak kira sözleşmesinin aslı tek parça olup sözleşmenin ön sayfasında davalının...

Devamını oku

04 Mart 2022, 09:12 - 350

İki Haklı İhtar - Kiracının Tacir Olması - Sözleşmedeki Cezai Şartın Geçerliliği
Taraflar arasında düzenlenen kira sözleşmesinin 19. maddesinde taraflarca kararlaştırılan -kiranın bir ay ödenmemesi halinde gelecek kiralar muaceliyet kesbeder- şartı gereğince muacceliyet (ceza) koşuluna yer verildiği görülmekte ise de; Dosya içeriğinden kiracının...

Devamını oku

26 Şubat 2022, 10:38 - 518

Resmi Nikah Vaadiyle Sadece Dini Nikah Yapılması - Ayrılığa Zorlama - Manevi Tazminat
Davaya konu olayda; taraflar resmi nikah olmadan geleneksel törenle evlenmişlerdir. Davacının bu eylemde rızası olsa bile nikah kıyma vaadine dayalı olarak bu rızanın temin edildiği açıktır. Nitekim her iki taraf tanıklarının anlatımlarında tarafların ileride resmi nikah yapma ...

Devamını oku

20 Şubat 2022, 08:07 - 370

Haksız Fiilde Zamanaşımı
Borçlar Kanunu gereğince, zarara yol açan eylemin, aynı zamanda suç sayılan bir eylemden doğması durumunda olayda uygulanacak zamanaşımı süresi, o suçun bağlı olduğu ceza zamanaşımı süresidir....

Devamını oku

19 Şubat 2022, 10:46 - 373

Taşınmaz Satışı - Adi Yazılı Belge - Sebepsiz Zenginleşme - Bekletici Mesele
Bu durumda, davalı ... hakkında ... 1. Ağır Ceza Mahkemesinde bu davaya konu eylem ile ilgili olarak şirket yöneticilerinin dolandırıcılığı suçundan ceza davası açıldığı, ceza davası sonunda verilen beraat kararının katılan ... tarafından istinaf edilmesi üzerine Antalya Bölge Adliye Mahkemesi...

Devamını oku

14 Şubat 2022, 08:51 - 339

Riskli Yapı - Emlak Vergisinin Başkası Tarafından Ödenmesi - Vekaletsiz İş Görme
Taraflar arasında uyuşmazlık davalı adına tahakkuk edilen vergi borcunun davacı tarafından davalı yararına ödenmesi halinde ödenen bedelin iadesinin istenip istenmeyeceği noktasında toplanmaktadır. Somut olayda, davacı, davalının taşınmazı için...

Devamını oku

10 Şubat 2022, 22:35 - 602

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi - Murisin Devrettiği Malın Sözleşme Tarihindeki Tüm Terekeye Oranının Belirlenmesi Gerektiği
Kural olarak, bu tür sözleşmeye dayalı bir temlikin de muvazaa ile illetli olduğunun ileri sürülmesi her zaman mümkündür. En sade anlatımla muvazaa, irade ile beyan arasında kasten yaratılan aykırılık olarak tanımlanabilir. Böyle bir iddia karşısında,...

Devamını oku

10 Şubat 2022, 22:31 - 320

İnançlı İşlem ve Muvazaalı Temlik İddiasına Dayalı Tapu İptal ve Tescil Davası - Yüzeysel ve Şekilci Araştırma Yapmanın Hatalı Olduğu
Ancak, tapulu taşınmazların intikallerinde, huzur ve güveni koruma, toplum düzenini sağlama uğruna tapu kaydında ismi geçmeyen ama asıl malik olanın hakkı feda edildiğinden, iktisapta bulunan kişinin iyi niyetli olup olmadığının tam olarak tespiti ...

Devamını oku

05 Şubat 2022, 08:32 - 351

Sökülen Sayaç Yerine Sürekli Olarak Yenisinin Takılarak Kullanıma Devam Edilmesi - Kaçak Elektrik Kullanımı
Gerek taraflar gerekse Mahkeme ve Özel Daire arasında, davacının abonelik tesis edilene kadar kullanmış olduğu enerjinin yukarıda açıklanan mevzuat hükümleri çerçevesinde kaçak elektrik kullanımı niteliğinde olduğunda uyuşmazlık bulunmamaktadır....

Devamını oku

29 Ocak 2022, 06:40 - 336

Hatır Taşımacılığında Tazminattan İndirim Yapılması Gerektiği
Somut olayda; motosiklette yolcu konumunda olan destek kaza tespit tutanağına göre kask takıp takmadığının tespit edilemediği, ölü muayene tutanağına göre; davacılar murisinin ölüm nedeni genel beden travması ...

Devamını oku

29 Ocak 2022, 06:15 - 341

Kamu Görevlisinin Hizmet Kusurundan Kaynaklı Rücuen Tazminat İstemi
Yerel mahkemece, davacı idare tarafından ödenen tazminat miktarı gözönüne alınarak davanın kabulüne karar verilmiş ise de; rücu davalarında kural, kişilerin kusurları oranında sorumlu tutulmaları esasıdır....

Devamını oku

29 Ocak 2022, 05:41 - 437

Sözleşmenin Kurulmasında Esaslı Hataya Düşme - Kusursuz Olan Karşı Tarafın Zararları
Hemen belirtmek gerekir ki, sözleşme yapılırken hataya düşen tarafın kusurlu bulunması sözleşmenin iptaline engel değildir. Ne var ki, TBK nin 35. (BK nin 26.) maddesinde öngörüldüğü gibi hatayı bilmeyen...

Devamını oku

26 Ocak 2022, 10:36 - 309

Taşınmazın Sahibi Olan Vakfın, Üyeleri için Lokal İhtiyacı - İhtiyaç Sebebiyle Taşınmazın Tahliyesi
Davacı, kiralananı vakıf üyeleri için lokal olarak ihtiyacı olduğunu belirterek kiralananın tahliyesini istemiş olup bu konuda dinlettiği tanıkları ihtiyacı doğrular şekilde davacı vakfın dava konusu taşınmazı kiralamadan önce kendisinin lokal olarak işlettiğini davacının ihtiyacının...

Devamını oku

24 Ocak 2022, 17:33 - 362

Belediye İle Yapılan Dar Gelirli Ailelere Arsa Satışı Sözleşmesi - İmar Planı Değişikliği - Ödenen Paranın İadesi İstemi
Belediyenize yapmış olduğum ödeme tutarının, 20.10.2008 tarihli bilirkişi raporu ile belirlenen değer artış oranına göre hesaplanmasını ve belirlenen tutarın tarafıma ödenmesini arz ederim. şeklinde talepte bulunmuş,...

Devamını oku

24 Ocak 2022, 17:27 - 566

Alım Satım Sözleşmesinden Kaynaklanan Simsarlık Alacağı ve Zamanaşımı
Alacağın icra takibine konulan 2.700 TL lik kısmı için zaman aşımının kesilmiş olduğu tespiti doğru ise de takibe konu edilmeyen ancak tüketici hakem heyeti başvurusunda talep edilen (3.186 TL - 2.700 TL) 486...

Devamını oku

23-01-2022 - 371

Hizmet Alım Sözleşmesi - İşçilik Alacaklarından Yüklenicilerin Sorumlulukları
İşçiye ödenen kıdem tazminatı iş sözleşmesinin feshedildiği tarihteki giydirilmiş ücret üzerinden hesaplanmakta olup bu kıdem tazminatının tamamından işçiyi çalıştırdıkları dönemle orantılı olarak yükleniciler işverene karşı sorumludurlar....

Devamını oku

23-01-2022 - 383

Araç Satışı İçin Gönderilen Kapora - Vasıflı İkrar - İspat Yükü
Dosyanın incelenmesinde; davacı tarafça davalıdan audi araç alınması konusunda anlaşıldığı, kaparo olarak 6.000,00 TL gönderildiğinin iddia edildiği, davalı taraf ise davacının kendisine sanayide iş yaptırdığından kaporta borcu olduğunu...

Devamını oku

23-01-2022 - 339

Banka Kanalı ile Yapılan Ödeme - Davalının Vasıflı İkrarı - İspat Yükü
Somut uyuşmazlıkta; davacı, davalının banka hesabına gönderdiği 5.000,00 TL nin, ipoteğin kaldırılmasına yönelik adına işlem yapılmak üzere gönderilen bir para olduğunu iddia etmiş, davalı ise davacının yaptığı ödemenin verilen borcun...

Devamını oku

23-01-2022 - 309

Muris Muvazaasında İspat Yükü Davacıya Aittir
Somut olayda, dinlenen davacı tanıkları, çekişmeli temlik ile ilgili bilgilerinin olmadığını belirterek, genel olarak soyut beyanlarda bulunmuşlardır. Davalı tanıkları da temlikin muvazaalı olduğuna dair herhangi bir beyanda bulunmamışlar,...

Devamını oku

23-01-2022 - 321

Boşanma Kararından 1 Hafta Sonra Taşınmazın Yeğene Satılması - Katkı Payı Alacağı - Muvazaalı İşlem
O hâlde satışın muvazaalı olduğunun kanıtlanmış olduğu eldeki davada, mahkemece İİK nın 283/1 maddesi gözetilerek tapu iptaline gerek olmaksızın davacının alacağını alabilmesini sağlamak için dava konusu taşınmazın haciz ve satışını isteyebilmesi ...

Devamını oku

21-01-2022 - 397

Haksız Fiilde Zamanaşımı Süresinin Zarar Miktarının Öğrenilmesi İle Başlayacağı
Bu ilkeler ve açıklamalar ışığında somut olaya dönüldüğünde; davacının 28.06.2003 tarihinde gerçekleşen haksız eylem nedeniyle davalı aleyhine 09.06.2006 tarihinde fazlaya ilişkin haklarını saklı tutarak maddi ve manevi tazminat davası açtığı,...

Devamını oku

18-01-2022 - 353

Arsa Tahsis Sözleşmesinin İptali
Dava, taraflar arasında yapılan arsa tahsis sözleşmesi ve bilahare belediye meclisinin arsa tahsislerinin iptaline ilişkin kararı üzerine ifanın imkansız hale gelmesinden kaynaklı rayiç değerin tahsili isteğine ilişkindir....

Devamını oku

17-01-2022 - 359

Dar Gelirli Aileler - Arsa Tahsis Sözleşmesi - İfa İmkansızlığı - Yapılan Ödemeye İhtirazi Kayıt Konulmaması
Dava, taraflar arasında yapılan arsa tahsis sözleşmesi ve bilahare belediye meclisinin arsa tahsislerinin iptaline ilişkin kararı üzerine ifanın imkansız hale gelmesinden kaynaklı rayiç değerin tahsili isteğine ilişkindir....

Devamını oku

15-01-2022 - 409

Çek Bedeli Kadar Mal Alınmadığı İddiası - Çekin Ödeme Aracı Olması - Yazılı Delille İspat Koşulu
Dava, çekler nedeniyle borçlu olunmadığının tespiti istemine ilişkindir. Davacı, davaya konu çeklerin davalıdan alınacak mallara karşılık avans olarak verildiğini, ancak davalı tarafından malların teslim edilmediğini, bu sebeple...

Devamını oku

10-01-2022 - 373

Temsilci İşlemleri - Yetkisiz Temsil
Somut olayda davacı, 03.07.2009 tarihli sözleşmenin davalıyı temsilen imzalandığını ve bu sözleşmenin davalıyı bağladığını iddia etmektedir. Mahkemece, sözleşmeyi imzalayan dava dışı...ın yaptığı benzer işlemlerin temsil ...

Devamını oku

09-01-2022 - 448

Kapıcı Dairesinin Kiraya Verilmesi - Mimari Projede Değişiklik Yapılması Gerektiği
Dosyanın incelenmesinde, kat irtifakı kurulu anayapıda 12 bağımsız bölümün bulunduğu, 25.3.2015 tarihli kat malikleri kurulu toplantısında oybirliği ile, kapıcı dairesinin kendi üstündeki dükkan tarafından, su deposu, hidrofor odası, enerji odası ve tesisat odası...

Devamını oku

08-01-2022 - 372

Sınav Parasının Banka Tarafından Sınav Yapılacak Kuruma Gönderilmemesi
Mahkemece, bozma ilamına uyularak yapılan yargılamaya göre; Polis Meslek Yüksekokulu yazı cevabında, davacı tarafça sınav için yapılması gereken işlemlerin tebliğ edildiğinin bildirildiği, davacı tarafından yatırılan ...

Devamını oku

02-01-2022 - 545

Ticari Vekilin Bono Düzenlemesi - Özel Yetki Kuralı
Kabule göre de; borçlunun itiraz dilekçesinde işlemiş faize itirazı olmamasına rağmen Mahkemece bilirkişi raporu aldırılarak, fazla talep edilen 1.291,78-USD faiz alacağı yönünden takibin durdurulmasına karar verilmesi de yerinde görülmemiştir....

Devamını oku

02-01-2022 - 334

Borçlu Tarafından Yapılan Ödemeler - Mahsup Yöntemi
Somut olayda, takip dayanağı çekin keşide tarihi 27.10.2018 olup ödemelerin ise keşide tarihinden sonra olacak şekilde 07.12.2018, 20.12.2018, 21.12.2018 ve 3.01.2019 tarihlerinde yapıldığı görülmektedir....

Devamını oku

01-01-2022 - 360

Dar Gelirli Ailelere Konut Edindirme Sözleşmesi - İmar Planı Değişikliği ile İfa İmkansızlığı
Davacı, dar gelirli ailelere konut edindirmesi kapsamında davalı belediye ile aralarında sözleşme düzenlendiğini, arsa tahsisi yapıldığını, satış bedelinin taksitler halinde ödendiğini, tahsis kararının iptal edildiğini,...

Devamını oku

26-12-2021 - 492

Sebepsiz Zenginleşme - Taşınmazın Davacının Kullanımında Olup Olmadığı
Davacı; dava dışı ...un kendisini 1964 yılında evlat edindiğini, davalıların ise, dava dışı ...un eşi olan ...un yasal mirasçıları olduğunu, ...un 2005 yılında vefat ettiğini, davalıların murisi ... ile anne oğul ilişkisine sahip olduğunu ...

Devamını oku

26-12-2021 - 358

Vekillik Görevinin Kötüye Kullanılması - Vekil Edenin Hakları - Kötü Niyet
Davacı, ... 16.Noterliğinin 24.10.2014 tarih ve 44676 yevmiye numaralı vekaletnamesi ile vekil olarak tayin ettiği davalılardan ...ın, vekaletnamedeki yetkisine dayanarak maliki olduğu 10177 ada 14 parsel sayılı taşınmazını 28.10.2014...

Devamını oku

25-12-2021 - 399

Site İçerisinde Bulunan Konuta Hırsız Girmesi - Site Yönetiminin Sorumluluğu
Davacılar, 08/12/2013 tarihinde site içerisinde bulunan konutlarına hırsız girdiğini ve ziynet eşyalarının çalındığını ileri sürerek gerekli önlemleri almayan site yönetimi ve güvenlik şirketinden 25.000 TL maddi ve 5000 TL ...

Devamını oku

25-12-2021 - 521

Şikayet Hakkının Taciz Boyutuna Varacak Şekilde Kullanılması
Manevi tazminata karar verilebilmesi için; 4721 sayılı TMK nın 24. maddesi hükmünde genel olarak açıklanan kişilik haklarına bir saldırı bulunması, kişilik hakkı zedelenen kişinin rızası, daha üstün nitelikte özel veya ...

Devamını oku

04-12-2021 - 632

Hayvan Bulunduranın Sorumluluğuna Dayalı Maddi ve Manevi Tazminat İstemi
Dava, hayvan bulunduranın sorumluluğuna dayalı maddi ve manevi tazminat istemine ilişkindir. Somut olayda, davalının evinin bahçesinde bulunan köpek ile yine bakım ve gözetimini yaptığı komşusunun köpeğinin...

Devamını oku

28-11-2021 - 457

Sebepsiz Zenginleşme İddiasından Kaynaklanan Alacak İstemi
Dava, sebepsiz zenginleşme iddiasından kaynaklanan alacak istemine ilişkindir. Davacı banka vekili, davalı şirketin müvekkili banka nezdinde bulunan kendi hesabına para yatırılır iken banka çalışanının hesap hatası...

Devamını oku

27-11-2021 - 421

Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Gecikme Tazminatı
Dava eser sözleşmesinden kaynaklanan gecikme tazminatı taleplidir. Davanın reddine dair nihai kararın temyiz incelemesi sonucu Yargıtay tarafından bozulmuş olması nedeniyle HMK geçici 3/2 madde gereğince...

Devamını oku

21-11-2021 - 640

Gelini Hakkında Dedikodu Yapan Kaynana - Tazminat
Davacı; kayınvalidesi olan davalının, altınlarını çaldığından bahisle kendisini hırsızlıkla itham ettiğini, etrafta bu şekilde dedikodu yaparak kişilik haklarını ihlal ettiğini belirterek manevi tazminat talep etmiştir....

Devamını oku

21-11-2021 - 481

Malikin Taşınmazı Satmak İstemesi - Öncelikle Kiracıya Satış Teklif Etme Yükümlülüğü
Somut olayda; davacı, sözleşmeden kaynaklanan önalım hakkının tanınmasını talep etmiştir. Taraflar arasındaki uyuşmazlık, kira sözleşmesinde yer alan düzenlemenin sözleşmeden doğan önalım hakkı niteliğinde olup olmadığı ...

Devamını oku

06-11-2021 - 478

Kira Parasının Uyarlanması - Davanın Islah Edilerek Talep Edilen Kira Parasının Üstünde İstemde Bulunulması
Davadaki istem kira parasının uyarlanmasına yönelik olup, davacı dava dilekçesinde talep edilen dönem için kiralananın bulunduğu konum, çevrede meydana gelen değişimler, günün ekonomik koşulları vb. etkenleri...

Devamını oku

06-11-2021 - 417

Borç Senedi Borçluya Geri Verilmiş İse Borç Sona Ermiş Sayılır
818 sayılı Borçlar Kanununun 88. maddesinin son cümlesi ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 104. maddesinin son fıkrasına göre borç senedi borçluya geri verilmiş ise borç sona ermiş sayılır. Çek ya da bono aslının...

Devamını oku

01-11-2021 - 650

Vekalet Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacak - 5 Yıllık Zamanaşımı
6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 147. maddesi (mülga 818 sayılı Borçlar Kanununun 126. maddesi) gereğince vekalet sözleşmesinden kaynaklanan alacaklar beş yıllık zamanaşımı süresine tabi olup, bu...

Devamını oku

31-10-2021 - 547

Banka Ürün Teslim Edilmezse Kredi Kartına Para İadesi Yapmak Zorundadır
Davacı, sihirlikazan.com sitesinden yaptığı alışverişinde davalı banka tarafından verilmiş kredi kartını kullandığını, satın aldığı ürünlerin teslim edilmemesi üzerine davalı bankaya başvurarak chargeback kuralları gereğince ödediği...

Devamını oku

18-10-2021 - 406

Yargıtay 12. H.D. 2014/34076 E. 2015/7575 K.
Kefalet tarihi itibari ile 818 sayılı Borçlar Kanununun kefalete ilişkin hükümleri yürürlükte olduğundan bu durumda kefaletle ilgili olarak bu kanun hükümleri uygulanır. Kefaletten sonra yürürlüğe giren 6098 sayılı...

Devamını oku

09-10-2021 - 414

Tazminat Talepli Davada Olayın Gerçekleşme Şekli İle Davalının Eylemindeki Hukuka Aykırılığın...
Dava, trafik kazasından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat talebine ilişkindir. İncelenen dosya kapsamı ve toplanan deliller bir bütün halinde değerlendirildiğinde; davalılardan sigorta şirketine sigortalı poliçesi...

Devamını oku

06-10-2021 - 355

Kefalet Sözleşmesi - İtirazın İptali Hakkında
Dava; Banka Genel Kredi Sözleşmelerinde kefaleti bulunan davalı kefilin yapılan takibe itirazının iptali istemine ilişkindir. Davalı vekilinin müvekkili aleyhine icra inkar tazminatına hükmedilmesi ve müvekkili yönünden...

Devamını oku

06-10-2021 - 773

Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Menfi Tespit ve İstirdat Davası
Davalı-karşı davacı vekili istinaf dilekçesinde; TBK nın m.97 gereğince davaya konu sözleşmenin tarafı olan davacı-karşı davalı işverenin sözleşme gereğince proje ve ölçü vermek şeklinde öncelikli bir edim...

Devamını oku

03-10-2021 - 392

Muris Muvazaası - Akitteki Değer İle Taşınmazların Gerçek Değeri Arasında Fahiş Fark Bulunması
Dava, muris muvazaası hukuksal nedenine dayalı tapu iptali ve tescil isteğine ilişkindir. Somut olayda, devirlerin çok kısa aralıklarla ara malik kullanmak suretiyle yapıldığı, akitteki değer ile taşınmazların gerçek değeri arasında fahiş fark bulunduğu, miras bırakanın taşınmaz mal...

Devamını oku

03-10-2021 - 378

Yanılma (Hata) Hukuksal Nedenine Dayalı Tapu İptali ve Tescil İsteği
Dava, yanılma (hata) hukuksal nedenine dayalı tapu iptali ve tescil isteğine ilişkindir. Somut olayda, davacı dilekçesinde ve yargılama sırasında hatayı 2016 yılının Kasım ayında öğrendiğini ve öğrendikten sonra davalı tarafa sözleşmeyle bağlı olmadığına dair ihtarname gönderdiğini...

Devamını oku

03-10-2021 - 381

İyiniyet - Tapu İptali ve Tescil - Tazminat
Dava, ehliyetsizlik ve vekaletnamenin hile ile alınıp kötüye kullanıldığı hukuksal nedenlerine dayalı tapu iptali-tescil, olmadığı takdirde tazminat isteğine ilişkindir. olayda, davalılardan vekil ...in bankada çalışan ve banka ile arasında mali problem bulunan ağabeyi davalı ...ın davalı...

Devamını oku

25-09-2021 - 424

Özel Teşebbüsün Ticaretini Genişletme Amacı - Zorunlu İhtiyaç İddiasının Gerçek ve Samimi Olduğunun Kanıtlanması
Davacı, kiralananın da içinde bulunduğu iki katlı kargir atölye vasfındaki taşınmazı önceki malikten satın almıştır. İhtiyaçlı davacı , halen ... ilçesinde züccaciye ve hediyelik eşya ticareti ile uğraşmakta olup açtığı işbu dava ile...

Devamını oku

25-09-2021 - 355

Muris Muvazaası Davasında Araştırılması Gereken Hususlar
Somut olayda, dinlenen tanık beyanlarından davacılar murisi ...ın küçükken ailesi ile değil dedesi miras bırakan ...ın yanında besleme olarak kaldığı, birlikte yaşadıkları, davacılar murisi ...ın dava konusu taşınmazın...

Devamını oku

19-09-2021 - 456

Yönetimin Devamlılığı İlkesi Gereği Eski Site Yönetiminin İmzaladığı Sözleşmeden Yeni Site Yönetimi de Sorumludur
Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanan alacağın tahsili için düzenlenen İcra takibine karşı yapılan itirazın iptali istemine ilişkindir. Kat Mülkiyeti Kanununun ilgili maddesinde yöneticinin görevleri sayılmış ve aynı...

Devamını oku

29-08-2021 - 390

Ticari İşlerde Tarafların Belirleyecekleri Faiz Oranları Geçerlidir
Davacının Hastanede bulunan kafeterya, market ve tuvalet yerlerinin davalıya kiraya verildiğini, kiraya verenin kira süresinin bitiminde taşınmazı tahliye etmesinin istenildiğini, ancak kiracının kiralananı verilen sürede...

Devamını oku

29-08-2021 - 393

Tacir Olan Davacının Yaptığı İşler Ticari İşten Sayılır
Tacir; davalıya ait taşınmazı kiraladığını, taşınmazın kira sözleşmesinde yazdığı gibi 609 m² olmadığını, fiilen kullan ve teslim edilen alanın 351,29 m² olduğunu ve fazladan ödenen kira bedelinin tespitini ve kira...

Devamını oku

22-08-2021 - 514

Facebook Üzerinden Hakarette Mesaj Yazanla Birlikte İnternetini Kullandıran da Sorumludur
Dosya kapsamından; davacının facebook sayfasına sinkaflı sözler içeren mesajlar gönderildiği, suça konu mesajların gönderildiği bilgisayarların IP numaralarının davalılara ait olduğu, davacının e-posta ve facebook adreslerine mail...

Devamını oku

25-07-2021 - 550

Aracın Silah Olarak Kullanılması - İşletenin Sorumluluğu - Destekten Yoksun Kalma Tazminatı
Dosya kapsamından; dava konusu olayın, davalılardan ...ın kasten adam öldürme eylemine dayalı olup kasten adam öldürme eyleminde davalılardan ...ın kayıt maliki olduğu araç silah olarak kullanılmıştır. Dosya kapsamı itibariyle...

Devamını oku

25-07-2021 - 508

Eşini Kasten Öldüren Kişiye Desteklik Payı Ayrılamaz
Somut olayda, davalının davacıların desteğini kasten öldürdüğü anlaşıldığına göre, davacıların talep edebilecekleri destekten yoksun kalma tazminatı hesaplanırken davalı eş bakımından da destek payı ayrılmış olması doğru olmamış olup...

Devamını oku

25-07-2021 - 436

Kasten Öldürme - Destek Yoksun Kalma Tazminatı - Haksız Tahrik İndirimi Yapılması Gerektiği
Olay tarihinde yürürlükte bulunan BK nın 53. (6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 74.) maddesi gereği ceza mahkemesince verilen beraat kararı hukuk hâkimini bağlamaz ise de, hukuk hâkiminin bu...

Devamını oku

25-07-2021 - 528

Yüklenicinin İşi Bıraktığı, İşyerini Terk Ettiği veya Sözleşmenin Fesh Olunduğu Tarihten Sonra Eksik İşlerin İş Sahibi Tarafından Giderildiği Karinedir, Aksini Yüklenici İspat Etmelidir
Eser sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıklarda Dairemizin yerleşik içtihat ve uygulamalarında akdî ilişkinin devam ettiği, yüklenicinin işi bırakmadığı, işyerini terk edip gitmediği sürece gerçekleştirilen iş ve imalâtların...

Devamını oku

25-07-2021 - 472

Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi - Sözleşmede Yükleniciye Karşı İfanın Zamanının Kararlaştırılmaması
Bu durumda mahkemece asıl dava yönünden sözleşme konusu taşınmazla ilgili belediyeden imar işlem dosyası, yapı ruhsatı, projesi getirtildikten sonra gerekirse mahallinde uzman teknik bilirkişi marifetiyle keşif de yapılarak...

Devamını oku

25-07-2021 - 514

İhalenin Feshi - Sebepsiz Zenginleşme - Avans Faizi
Davacı, eldeki dava ile birtakım zorunlu ve faydalı masraflar yapmış olduğu taşınmazın tapusunun iptali ve davalıya geri tescili nedeniyle taşınmaz için ihale bedeli olarak ödediği miktarın rayiç değeri ile taşınmaza yaptığı masrafların güncel değerinin...

Devamını oku

23-07-2021 - 432

Muris Muvazaası Hukuksal Nedenine Dayalı Miras Payı Oranında Tapu İptal Ve Tescil
Dinlenen davacı tanıklarının beyanlarından mirasbırakanın davacının yaptığı evlilikten memnun olmadığı için davacıya hiç mal vermeyeceği şeklinde sözler söylediği anlaşılmaktadır. Buna karşılık; davalının delil olarak dayandığı...

Devamını oku

19-07-2021 - 367

Kişilik Haklarının Zarar Görmesi - Harcı Ödenmeyen İşlemler
Dava, davalı bankadan kullanılan kredilerden fazla tahsil edildiği iddia edilen faiz tutarı ile dosya masrafının tahsiline yönelik maddi tazminat ve manevi tazminat istemine ilişkindir. Somut uyuşmazlıkta; davacı şirket 492...

Devamını oku

18-07-2021 - 399

Boşanan Eşin Açtığı Tasarrufun İptali Davası
Dosya kapsamından, davacı ile davalı ...in boşanmaları sonucu davacının boşanmanın ferilerinden kaynaklı alacağı olduğu anlaşılmaktadır. Muvazaaya konu işlemler, davalı ...in davalı ... lehine düzenlediği bonolara ve davalı...

Devamını oku

18-07-2021 - 460

Salgın Hastalık Sebebiyle Kira Bedelinin Uyarlanması – Bam Kararları Arasındaki Uyuşmazlığın Giderilmesi
Somut olaya bakıldığında; Covid-19 salgın ( pandemisi ) hastalığının doğrudan veya salgının önlenmesi amaçlı kısıtlayıcı ve yasaklayıcı idari tedbirlerden olumsuz etkilenme nedeniyle kira...

Devamını oku

18-07-2021 - 417

Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesinden Kaynaklanan Tapu İptali ve Tescil - Cezai Şart - Kira Alacağı
Eser sözleşmelerinin bir türü olan arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi, taraflara karşılıklı hak ve borçlar yüklemektedir. Yüklenici, finansman sağlayarak arsa malikinin taşınmazı üzerine bina yapma işini üstlenmekte, arsa maliki ise inşa edilecek binaya...

Devamını oku

18-07-2021 - 1078

Kira Bedelinin Tespitine İlişkin Davada Islahla Bedel Arttırılamaz
Kira bedelinin tespiti davaları kendine özgü bir dava olup inşai davalar sonunda verilen kararlara yakın bir niteliktedir. Bu davalarda sadece ilgili kira döneminde geçerli olacak kira bedelinin tespiti istenir ve kira bedelinin tespiti davasının sınırlı bir...

Devamını oku

16-07-2021 - 1051

Anahtar Teslim Tutanağı İmzalanmamışsa Depozitonun İade Edildiği Tarih Tahliye Tarihi Olarak Kabul Edilmelidir
Davacı, mecuru kullanmadığını, taşınmadığını belirtmişse de dosya kapsamından kiracının mecura taşındığı ve bir süre taşınmazı kullandığının anlaşıldığı, kiracının mecuru kiraya verene teslim ettiği anahtar teslim ...

Devamını oku

14-07-2021 - 419

Mirastan Mal Kaçırma - Ölünceye Kadar Bakma
Somut olaya gelince, sözleşme tarihinde 80 yaşında olup, yalnız yaşayan ve çok çeşitli hastalıkları bulunan mirasbırakanın ölünceye kadar bakma sözleşmesiyle tüm mal varlığını mirasçısı olmayan ancak bakımıyla ilgilenen davalıya temlik ettiği...

Devamını oku

14-07-2021 - 652

Muris Muvazaası - Tapu İptal ve Tescil - Tüm Tanıkların Dinlenmesi Gerektiği
Somut olayda, davalının cevap dilekçesinde tanık deliline dayandığı ve aynı dilekçede beş tanık ismini bildirdiği, ancak mahkemece tanıklardan sadece bir tanesinin dinlenildiği görülmektedir....

Devamını oku

13-07-2021 - 742

Eser Sözleşmesi - Usulsüz Tebligat
Diğer taraftan 07.08.2012 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan -Tebligat Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük- uyarınca, 20.08.1959 tarihli Tebligat Tüzüğü yürürlükten kaldırıldığı hâlde, gerek Bölge Adliye Mahkemesince...

Devamını oku

13-07-2021 - 407

İkrah - Tapu İptal ve Tescil
Tüm bu hususlar karşısında oğlunun psikolojik durumu, sinirli karakteri ve geçmişte yaşanan bir takım olaylar nedeniyle davacının korku duyması mümkün olmakla birlikte bu korkunun iradeyi bozacak nitelikte ağır ve derhal meydana...

Devamını oku

06-07-2021 - 407

Vekil Edenin Ölümünden 3 Saat Sonra Taşınmazının Satılması - Yolsuz Tescil
Somut olayda, tanık beyanları, hastane kayıtları ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde; davacının babası ...nin yoğun bakımda olduğu zamanda kardeşinin oğlu olan davalı ...in tapuda devir işlemine başladığı, ölümünden 3 saat sonra ise...

Devamını oku

06-07-2021 - 450

Emniyette Verilen İfade İnançlı Temlikin Yazılı Delil İle İspatı İçin Yeterlidir
Somut olaya gelince; davacının annesi olan dava dışı ...ün şikayeti üzerine davalı hakkında hakaret ve yağma suçlarından açılan ... 17. Ağır Ceza Mahkemesinin 2016/85 Esas, 2016/249 Karar sayılı dava dosyasında,...

Devamını oku

05-07-2021 - 533

Yabancı Para Borcuna İlişkin Seçim Hakkın TL Üzerinden Kullanılması Durumunda Birleşen Davada Dahi Alacağın Yabancı Para Cinsinden Ödenmesi İstenemez
Davacı dava dilekçesi ile seçim hakkını ülke para birimi olan TL den yana kullanmış olup, birleşen davada bu tercihinden dönerek borcun yabancı para üzerinden tahsilini talep edemez. Bu durumda mahkemece, davalıdan...

Devamını oku

30-06-2021 - 483

Noterde Yapılan Satış Sözleşmesi - Satıcının Tüm Bedeli Aldığını İfade Etmesi
Yanlar arasında imzalanan her iki resmî satış sözleşmesi incelendiğinde, davacı vekilinin -nitelikleri ve bedeli yazılı aracı alıcıya halihazır durumu ile satarak bedelini tamamen aldığı ve aracı teslim ettiği…- yönünde beyanı bulunmakta olup davacı vekili satış bedelini tamamen aldığını açıkça ifade etmektedir....

Devamını oku

30-06-2021 - 551

Kapalı Fatura - Ödeme Karinesi - İspat Külfeti
Söz konusu karine satış sözleşmesinin tarafları arasında geçerli olduğundan eldeki uyuşmazlığa konu vekâlet ilişkisine doğrudan uygulanması mümkün değil ise de somut olayın davacı tarafından inkâr edilmeyen ve ayrıntıları ile açıklanan özelliklerine göre, kapalı olarak tanzim ettiği faturanın varlığına...

Devamını oku

28-06-2021 - 510

İcra Müdürünün Haksız Şikayet Edilmesi - Manevi Tazminat - Şikayet Hakkı
Davacı tarafından icra müdür yardımcısı olan davalı ve diğer görevliler hakkında ödediği borca ilişkin mükerrer takip yapılması nedeniyle yasal şikâyet hakkı kapsamında Adalet Bakanlığına -görevi kötüye kullanma-...

Devamını oku

25-06-2021 - 415

Haksız Eylem Nedeniyle Tazminat - Tasarrufun İptali - Muvazaa
Davacı yanın alacağı, haksız eylem nedeniyle oluşan tazminat alacağına dayalıdır. Haksız eylem tarihinden yaklaşık bir ay kadar kısa bir süre önce ve adiyen düzenlenmiş bağış sözleşmesine dayalı ...

Devamını oku

25-06-2021 - 469

Soybağının İnkar Edilmesi Sebebiyle Manevi Tazminat Talep Edilebilir
Tarafların konumu, yaşanan süreçler, davalının davacının gerçek annesi olmasına rağmen davacıya yaklaşımında bu hususu inkar etmesi, davacıya gerekli şevkat ve özeni göstermediği anlaşılmasına göre hüküm altına alınan manevi tazminat miktarı azdır...

Devamını oku

14-06-2021 - 482

Simsarlık Sözleşmesi - Hakkın Kötüye Kullanılması
Davacı, dava dışı kişi ve taşınmazların sahibi arasında aynı taşınmazlara ilişkin olarak ayrı simsarlık sözleşmesi imzalanmış olup, bu sözleşmeye istinaden taşınmazlar, dava dışı kişinin sahibi olduğu şirkete satılmıştır....

Devamını oku

06-06-2021 - 747

İnançlı İşlem - Tapu İptal ve Tescil
Davacı tarafından ibraz edilen dekont suretleri de eklenmek suretiyle yeniden Akbank Şubesine müzekkere yazılarak, ödemelerin hangi hesaptan mahsup edildiği tereddüde mahal bırakmayacak şekilde tespit edildikten sonra,...

Devamını oku

25-05-2021 - 1090

Boşanma - Tapu İptal ve Tescil - Muvazaa - Henüz Doğmamış Alacak
Her ne kadar davacı dava konusu edilen taşınmazlardaki hisselerin davalı eski eş ...tarafından diğer davalı ...a ölünceye kadar bakma sözleşmesi ile mal kaçırmak için devrettiği iddiasında bulunmuş ise de...

Devamını oku

21-05-2021 - 410

İcra Mahkemelerinde İtiraz Yoluna Gidilmesi veya Menfi Tespit Davası Açılması - Alacağı Almada Gecikme - Alacağın Güncellenmesi
Borçlu, ancak temerrüdündeki kusursuzluğunu kanıtlamakla sorumluluktan kurtulabilir. Buradaki kusursuzluk, temerrüde düşmekteki kusursuzluktur. Yoksa, temerrüde düştükten sonraki aşamada gelişen olaylarda aranan ...

Devamını oku

21-05-2021 - 495

Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokolde Yer Alan Sözleşmenin Feshi - Ahde Vefa İlkesi
Olayda; uyuşmazlığa uygulanması gereken Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokolün -Sözleşmenin Feshi ve Cezai Şartlar- başlıklı 5.1. maddesinde ...

Devamını oku

21-05-2021 - 456

Reçete Bedellerinin İadesi - Sahte Belge
Olayda, davalı taraf her ne kadar hile nedeniyle sözleşmenin feshine dayanmışsa da, reçetelerdeki malzemelerin kurum mensuplarına davacı tarafından teslim edilmiş olması nedeniyle davalının ...

Devamını oku

16-05-2021 - 475

Hakim ve Savcıların İşlemleri Nedeniyle Sorumluluk - Tazminat Davası
Somut olayda davacılar vekili müvekkillerinin eşi ve müteveffa hakkında açılan ceza davasında yapılan işlemler sebebiyle tazminat talep etmiş olup, 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi...

Devamını oku

16-05-2021 - 462

Binanın Dış Cephesine Ferforje Yapmak - Ortak Yerlere El Atma
Mahkemece; her ne kadar yönetim planı 33 ve 34. maddeler gözönünde bulundurularak davanın reddine karar verilmiş ise de yönetim planınca bağımsız bölüm malikine tanınan kullanım hakkının ana taşınmazda ...

Devamını oku

16-05-2021 - 581

Tadilat Projesinin Belediyece Onaylanmış Olması Tadilat Projesinin Geçerli Olduğu Anlamına Gelmez - Eski Hale Getirme
Kat irtifakı veya kat mülkiyeti tesisine esas mimari projede sonradan bir değişiklik yapılıp bu konuda bir tadilat projesi hazırlanabilmesi için tadilat projesinin belediyece onaylanması ve projenin ...

Devamını oku

15-05-2021 - 1050

Araştırma Görevlisinin Zorunlu Hizmet Süresini Tamamlamadan İstifa Etmesi - Maaşların İadesi İstemi - Angarya Yasağı
Davacı vekili, davacının davalı Üniversitede araştırma görevlisi olarak göreve başladığını, 2547 Sayılı Kanunun 35. maddesi kapsamında doktora eğitimi için Gazi Üniversitesine gönderildiğini,...

Devamını oku

14-05-2021 - 498

Menfi Tespit Ve İstirdat - Sözleşme Özgürlüğü - Kısmi Kabul - Kısmen Teslim Edilecek Mal
Kısmi kabulün açıkça kararlaştırılmaması, kısmen teslim edilecek mal miktar ve değerlerinin, teslim tarih ve usullerinin sözleşmenin oluşturulmasında belirlenmemiş olması karşısında dava konusu sözleşmelerin kısmi kabul içeren sözleşme...

Devamını oku

12-05-2021 - 410

Kiralanan Taşınmazın İskanının Bulunmaması - Depreme Dayanıklı Olmaması - Kiracı Tacir Olsa Dahi Kiraya Verene Karşı Zayıf Durumda Olduğu- Kiracı Tacirin Sözleşmeyi Feshedebileceği
Dava konusu binanın iskan ruhsatı ile onaylı bir güçlendirme projesi ve güçlendirme ruhsatının olmaması ve işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı alınabilmesi için iskan ruhsatının bulunmasının gerekmesi karşısında,...

Devamını oku

11-05-2021 - 744

İmar Planının İptali Nedeniyle Yüklenicinin Belirlenen Tarihte İnşaatı Bitirememesi - Gecikme Cezası Talep Edilemeyeceği
Somut olayda yanlar arasında imzalanan arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi uyarınca, davalı yüklenicinin teslimde temerrüde düşüp düşmediği, yüklenicinin temerrüde düştüğünün kabulü...

Devamını oku

11-05-2021 - 491

Doktorun Özel Muayenehanesini Kapatmamasına Rağmen Kapattığını Söyleyerek Tam Zamanlı Çalışmaya Göre Döner Sermaye Alması - Tüzel Kişilerin Haksız Fiile Maruz Kalması Durumunda Zamanaşımı Başlangıç Tarihi
Zamanaşımının başlangıç tarihini tayin hususunda dava açma konusunda emir vermeye yetkili makamın ve bu makamın fiil ve zararı öğrenme tarihinin tespiti, bu nedenle somut olayda davacı idarenin emir vermeye ...

Devamını oku

10-05-2021 - 421

Parti Liderinin PKK İle İlişkilendirilmesi Kişilik Haklarına Saldırı Niteliğindedir
Dava konusu yayımın ve basın açıklamasının bir bütün olarak değerlendirilmesinde; her ne kadar Özel Daire bozma kararında konuşmayı yapan ve hakkında konuşulan kişinin ülkenin siyaseti konusunda etkili siyasi kişilikler...

Devamını oku

08-05-2021 - 446

İşyeri İhtiyacından Dolayı Kiralananın Tahliyesi İstemi
Dava, işyeri ihtiyacından dolayı kiralananın tahliyesi istemine ilişkindir. Davalı kiracı ile eski malik arasında 01.04.2012 başlangıç tarihli kira sözleşmesi konusunda taraflar arasında uyuşmazlık bulunmamaktadır....

Devamını oku

08-05-2021 - 468

Araştırma Görevlilerinin Lisansüstü Eğitim Süreçlerinden Doğan Mecburi Hizmet Yükümlülüklerine Karşılık Olarak Maaş Ödemeleri Geri Alınamaz
Daire, 2547 sayılı Kanunun 35 inci maddesi uyarınca görevlendirilen araştırma görevlilerinin lisansüstü eğitim süreçlerinden doğan mecburi hizmet yükümlülüklerine karşılık olarak maaş ödemelerinin geri alınamayacağına hükmetti....

Devamını oku

05-05-2021 - 491

Yapı Denetim Hizmeti Sözleşmesi - Denetim Ücretinden Sorumluluk
4708 sayılı Yapı Denetim Kanununun 2/1. maddesine göre yapı denetim hizmeti yapı sahibi veya vekili ile yapı denetim kuruluşu arasında akdedilen yapı denetim hizmet sözleşmesi hükümlerine göre yürütülür. Kanunun emredici hükmüne göre yapı sahibi,...

Devamını oku

05-05-2021 - 1039

Belediye Meclis Kararı Olmaksızın Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Yapılması - 3. veya 4. Kişilerin İyi Niyeti
Gerek kat karşılığı inşaat yapım sözleşmesinin geriye etkili feshi, gerekse bu sözleşmenin geçersizliğinin tespiti halinde tarafların birbirlerine yaptıkları ödeme ve devirler avans niteliğinde olup ... ya da üçüncü kişilere yapılan...

Devamını oku

04-05-2021 - 444

Tatil İçin Gidilen Yerde Havaalanında Bagajın Hemen Teslim Edilmemesinden Dolayı Manevi Tazminat Hakkı Doğar Mı?
Uyuşmazlık; havayolu ile yolcu taşıma sözleşmesi kapsamında bagajın geç teslim edilmesi nedeniyle davacı yararına manevi tazminat koşullarının gerçekleşip gerçekleşmediği noktasında toplanmaktadır. Davacının dinlenme, eğlenme ve tatil...

Devamını oku

29-04-2021 - 750

Muris Muvazaası - Tapu İptal ve Tescil - Terekeye İade İsteminde Tüm Mirasçıların Davada Taraf Olması
Somut olayda; birleştirilen dava yönünden, ölü kişi adına tescil hükmü kurulamayacağı gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiş ise de, davadaki istek terekeye iade biçiminde olup, mirasbırakanın taraflar haricinde başkaca mirasçısı da...

Devamını oku

27-04-2021 - 997

Aşırı Yağmur Sebebiyle Aracın Dereye Sürüklenmesi ve Zarar Görmesinde İSKİ Sorumludur - Maddi ve Manevi Tazminat
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Anadolu Yakası İtfaiye Müdürlüğünün raporunda; 02.06.2014 tarihinde aşırı yağan yağmurlar nedeniyle Kurbağalıderenin taşması sonucu dere kenarı sokak üzerinde bulunan park hâlindeki araçların dere içerisinde sürüklenerek düşmesiyle dava konusu olayın meydana geldiği...

Devamını oku

26-04-2021 - 480

Tarımsal Kredi Alacağı - Zamanaşımı
Dava, tarımsal kredi sözleşmesine dayalı alacağın tahsiline ilişkindir. Dava tarihinde yürürlükte bulunan Tür Borçlar Kanunu gereği -Zamanaşımı, alacağın muaccel olmasıyla başlar. Alacağın muaccel olmasının bir...

Devamını oku

24-04-2021 - 1457

İşyerinin Su Basması - Müterafik Kusur
Davalının bağımsız bölüm su tesisatının genel bakım ve onarım yaptırmamasından kaynaklı su sızıntısı oluşması ve bu nedenle diğer bağımsız bölümlere zarar vermesi durumunda sorumlu olduğunun kabulü...

Devamını oku

23-04-2021 - 430

Cezaevinde İsyan Çıkarıldığı İddiası Sebebiyle Adalet Bakanlığının Tazminat İstemi - Davalılara İşkence Edilmesi
Somut olayda; maddi ve hukuki olgular ve tüm dosya kapsamından, davalıların cezaevinde isyan çıkarmadıkları gibi kötü muameleye maruz kalarak yaralandıkları, ancak buna ilişkin etkin bir soruşturma da...

Devamını oku

14-04-2021 - 464

Kat Karşılığı İnşaat - Yüklenicinin Sözleşmeyi Devretmesi - Eski Yükleniciden Taşınmaz Satın Alanların Durumu
Devredenin aynı sözleşme ile ilgili olsa dahi üçüncü kişi ile yaptığı sözleşmeden doğan hak ve borçları önceki yüklenici, devralan ve sözleşmede kalan arasında yapılan devir sözleşmesinde devri alana devredildiği belirtilmiş olmadıkça...

Devamını oku

14-04-2021 - 438

Kat Karşılığı İnşaat - Cezai Şart Alacağına İlişkin Talep
Sözleşmenin 21. maddesine göre taraflardan herhangi birinin iş bu sözleşmeden, karşı tarafın herhangi bir hata ve kusuru olmaksızın cayması, vazgeçmesi veya sözleşme hükmünü ihlal etmesi halinde kararlaştırılmış olup yapılan...

Devamını oku

05-04-2021 - 483

Temizlik Yaparken Elektrik Akımına Kapılarak Sakat Kalmak - Elektrik Dağıtım Şirketinin Sorumluluğu
Dava haksız fiilden kaynaklı maddi ve manevi tazminat davasıdır. Davacılar vekili ilk alınan kusur raporuna karşı davalı tarafın itiraz etmediğinden kazanılmış hak oluştuğunu ileri sürmüş ise de davalıya çıkartılan...

Devamını oku

02-04-2021 - 600

Vakıf Mütevelli Heyetinin SGK ya Ödenen Gecikme Zammından Müşterek ve Müteselsilen Sorumlu Olduğu
Aynı alacak ile ilgili davacı vakfın mütevelli heyetinde yer alanlar hakkındaki dosyaların tefrik edilerek Mahkemenin esas dosyası üzerinden karar verildiği, temyiz üzerine Dairenin kararı ile eksik incelemeye dayalı...

Devamını oku

02-04-2021 - 476

Sözleşme Hükümlerine Aykırı Düzenlenen Fatura - Uyarı Verilmemesi - Ödemenin İadesi İstemi
Taraflar arasındaki uyuşmazlığın sözleşme hükümlerine göre çözülmesi gerekmektedir. Taraflardan birinin sözleşme hükümlerine bir alacağı olması halinde bu alacak zamanaşımı süresi içinde talep edilebilir. Aynı...

Devamını oku

02-04-2021 - 454

Yükleniciler Aleyhine Açılan Rücu Davalarında Yükleniciler Arasında Zorunlu Dava Arkadaşlığı Yoktur
Yükleniciler aleyhine açılan rücu davalarında ayrı sözleşmelerle hizmet ifa eden yükleniciler mecburi dava arkadaşı olmadığı gibi borçtan müteselsilen sorumlu olacaklarına ilişkin kanun hükmü veya sözleşme...

Devamını oku

02-04-2021 - 576

Deprem Sırasında Binanın Yapımında Gizli Ayıp Olması Nedeni ile Binanın Hasar Görmesi
Uyuşmazlık; davalı yüklenicinin yaptığı binanın inşaat ruhsatının 1987 yılında, iskân ruhsatının 13.10.1992 yılında alındığı gözetildiğinde 2009 yılında meydana gelen depremde binanın yapımındaki gizli ayıp nedeni ile binada hasar oluştuğu...

Devamını oku

28-03-2021 - 466

Hakimin Baroya Kayıt İsteminde Askı Süresi İçerisinde Şikayette Bulunulması - Manevi Tazminat
Hakimlik yaptığı dönemde Avukat meslektaşlarımıza yönelik sergilemiş olduğu mesleğimizin saygınlığı ve onurunu aşağılayıcı, Avukatın duruşma salonundaki konumunu ve sıfatını görmezden gelen hatta avukatların...

Devamını oku

25-03-2021 - 433

Kadastrodan Önceki Sebeplerle Dava Açma
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından davanın kadastro tespit gününden önceki haklara dayalı mülkiyete yönelik tapu iptali ve tescil isteğine ilişkin olduğu, dosya içinde bulunan kayıt ve belgelerden davalıya...

Devamını oku

21-03-2021 - 425

Haksız Fiilden Kaynaklı Tazminat İstemi
Davacı; davalının boru hattının patlaması nedeniyle işyerini su bastığını, işyerinde bulunan hibrit tohumların kullanılamaz hale geldiğini öne sürmüştür. Mahkemece bilirkişi incelemesi yaptırılmamış, tespit...

Devamını oku

21-03-2021 - 638

Cezai Şart - Amme Alacağı - Sözleşmeden Kaynaklı Borç
Davacı hazineye ait taşınmazın bir bölümü baz istasyonu kurulmak üzere davalıya kiraya verilmiştir. Sözleşmede kira süresinin sona ermesine rağmen kiralananın idareye teslim edilmemesi durumunda her geçen...

Devamını oku

21-03-2021 - 416

Sözleşmede Açıkça Belirtilen Bir Husus Ayıp Olarak İleri Sürülemez
Taraflar arasında bir yıl süreli kira sözleşmesinin varlığı hususunda uyuşmazlık bulunmamaktadır. Uyuşmazlık davacı kiracının akdin feshinde haklı olup olmadığı hususunda toplanmaktadır. Alt kira sözleşmesinin...

Devamını oku

20-03-2021 - 421

Çekişmeli Taşınmaz Hissesinin Bilerek Devredilmesi
Delil listesinde tanık deliline dayanmış ise de, tanık listesi sunmadığı gibi eldeki davadaki iddiaların sadece yazılı delil ile kanıtlanabileceğini beyan etmiştir. Vekalet görevinin kötüye kullanıldığı iddiası başta tanık...

Devamını oku

12-03-2021 - 701

Anahtar Teslimini Kabul Etmeyen Kirayaveren
Taraflar arasında imzalanan süreli kira sözleşmesinin talep eden-kiracı tarafından ihtarname ile feshedildiği anlaşılmaktadır. Kiralanan tahliye edilmesine rağmen kiralananın anahtarı karşı taraf kirayaverene...

Devamını oku

24-02-2021 - 655

Rücu - Tazminat - Yüklenici - Ayrı Sözleşmeler ile İfa - Mecburi Dava Arkadaşlığı
Yükleniciler aleyhine açılan rücu davalarında ayrı sözleşmelerle hizmet ifa eden yükleniciler mecburi dava arkadaşı olmadığı gibi borçtan müteselsilen sorumlu olacaklarına ilişkin kanun hükmü veya sözleşme...

Devamını oku

22-02-2021 - 629

Projeye Aykırılık - Ortak Alanlara Kamera Koyulması - Eski Hale Getirme - Müdahalenin Meni - 4/5 in Rızası
Mahkemece yerinde yapılan inceleme sonucu düzenlenen bilirkişi raporu içeriğinden ortak alana kamera ünitesinin yerleştirildiği anlaşılmaktadır. Kat Mülkiyeti Kanunu ilgili maddesi uyarınca kat maliklerinden...

Devamını oku

22-02-2021 - 2321

Mimari Projeye Aykırılık - Eski Hale Getirme - Kat Maliklerinin 4/5 inin Rızası
Muvafakatnamelerin, mutfak ve odaların balkona açılan kapılarının yanlarındaki duvarların kaldırılmak suretiyle balkonların mutfak ve odalara dahil edilmesini kapsamadığı, bu yönünden davanın kabulüne karar...

Devamını oku

21-02-2021 - 890

Kat Malikini Temsil Belgesinin Yazılı Olmasına Gerek Yoktur
Vekalet hiçbir şekil koşuluna bağlı değildir. Vekalet sözleşmesinin yazılı veya resmi olması mecburiyeti de yoktur. Vekil eden ile onu temsil eden arasında, somut olayda olduğu gibi temsil yönünden herhangi bir...

Devamını oku

21-02-2021 - 671

Yüklenicinin Talebi - Tapu Devrinin Yapılmaması - İfaya Ekli Cezai Şart
Sözleşmeye göre yüklenicinin yazılı talebi üzerine 15 gün içinde arsa sahiplerinin tapu devrinin yapılacağı gün ve saati tespit edip yükleniciye bildirmemeleri halinde kararlaştırılanın kanunda yer alan seçimlik...

Devamını oku

21-02-2021 - 863

Çocuğun Kreşten Çıkıp Parka Gitmesi - Ailesi Lehine Manevi Tazminata Hükmedilmesi Gerektiği
Mahkemece davacıların çocuklarının bakımı ve gözetimi için davalının kreşine bıraktıktan sonra davalının gerekli özeni göstermediğinden küçüğün kreşten ayrıldığı ve parkta bulunduğu, olay sırasında küçüğün...

Devamını oku

14-02-2021 - 1156

Staj Ücreti Alacağı - Husumet
Dava staj ücreti alacağı istemine ilişkindir. Mahkemece, davanın husumet nedeniyle usulden reddine karar verilmiştir. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunun cevabı yazısıyla davacının anılan Kurumda staj yaptığı...

Devamını oku

13-02-2021 - 915

Haciz ve Kıymet Takdirinden Sonra Taşınmazın Değerini Artıracak İşlemler Yapılması - Sebepsiz Zenginleşme
Davacının, kiralayan aleyhinde ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile takipte bulunulmuş ve davacının da kiracı bulunduğu taşınmaz üzerine ipoteğin paraya çevrilmesi şerhi konulmuştur. Mevcut taşınmaz hakkında...

Devamını oku

13-02-2021 - 855

Kiralananın Süresinden Önce Tahliyesi - Makul Süre - Menfi Tespit
Bilirkişi raporu kural olarak hâkimi bağlamaz. Ancak Emlak uzmanı, inşaat mühendisi, hukukçu bilirkişilerin hazırladığı bilirkişi raporunda kiracının sadece altıncı ayın kirasından sorumlu olmadığı belirtilmiş,...

Devamını oku

13-02-2021 - 712

Noter Fotokopi Vekaletname ile Yaptığı Satışta Kusurludur
Noterlik Yasası gereğince noter iş yaptıracak kişilerin kimlik ve adresleri ile gerçek isteklerini tamamen öğrenmekle yükümlüdür. Somut olayda davalı noterin dava dışı kişinin elinde bulunan vekaletname fotokopisi ile...

Devamını oku

13-02-2021 - 1002

Tahliye İçin Süre Verilmiş Olması Sözleşmede Hüküm Altına Alınan Cezai Şarttan Vazgeçme Anlamına Gelmez
Kiraya veren İdarenin kiracıya tahliye işlemlerini tamamlamak üzere süre vermiş olması, sözleşme ile kararlaştırılmış olan cezai şart alacağının tahsilinden vazgeçtiği anlamını taşımamaktadır. Bu...

Devamını oku

09-02-2021 - 930

Satıcı Bilmediği Gizli Ayıplardan da Sorumludur
Davacı, yanlar arasında yapılan taşınmaz satış sözleşmesi konusu bağımsız bölümde sonradan ortaya -gizli ayıplar- çıktığını ileri sürerek öncelikle satış sözleşmesinden döndüğünü bildirmiştir. Dava konusu bağımsız...

Devamını oku

07-02-2021 - 1541

Hafriyat Dökümü - Ecrimisil - Cezai Şart - Belirsiz Alacak Davası
Ecrimisil, taşınmazın dava konusu ilk dönemde mevcut haliyle serbest şartlarda getirebileceği kira parasının, emsal kira sözleşmeleri ile karşılaştırılarak, taşınmazın büyüklüğü, niteliği ve çevre özellikleri de nazara...

Devamını oku

31-01-2021 - 903

Balkon ve Banyosundan Alt Kattaki Daireye Su Sızan Komşu Akan Balkon ve Banyoyu Tamir Ettirmesi Gerekir
Davacıya ait balkon ve banyodaki rutubetlerin, dökülmelerin ve kararmaların davalının dairesinden kaynaklandığı anlaşılmakla davalının balkonunu doğrama korkulukları ile balkon çıkıntısı arasındaki kılcal...

Devamını oku

30-01-2021 - 983

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi - Yapı Kayıt Belgesi
Yapı Kayıt Belgesinin yapının kullanım amacına yönelik olduğu, Yapı Kayıt Belgesi alan yapılara, talep halinde ilgili mevzuatta tanımlanan ait olduğu abone grubu dikkate alınarak geçici olarak su, elektrik ve doğalgaz...

Devamını oku

30-01-2021 - 1165

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi - Haksız Fesih - Menfi ve Müspet Zarar - Kar Kaybı - Kesinti Yöntemi
Kesinti yöntemine göre; yüklenicinin işi tamamlayamaması nedeniyle yapmaktan kurtulduğu giderler ile başka bir iş yaparak kazandığı veya kazanmaktan bilerek kaçındığı yararlar, sözleşme bedelinden düşülmek...

Devamını oku

30-01-2021 - 722

Alacak İsteminde Havale Bir Alacağın Olduğunu Kanıtlamaz
-Davacı tarafından davalıya havale gönderdiği, tarafların yakın akraba olmaları nedeniyle taraf tanıklarının dinlendiği ve havalenin borç olarak gönderildiği ancak iade edilmediği- gerekçesi ile davanın kabulüne...

Devamını oku

24-01-2021 - 952

Haksız Şikayetten Kaynaklanan Tazminat İsteminde Haksız Yere Suç İsnadı İle Şikayet Sınırları Aşıldığından Manevi Tazminata Hükmedilmesi Gerekir
Davacıya yöneltilen suçlamanın ağır ve yüz kızartıcı bir isnat olduğu, davalının şikayet yoluna başvurmadan önce evinde arama yapmadığı, doğrudan şikayet yolunu seçtiği, gerekli özen ve hassasiyeti...

Devamını oku

21-01-2021 - 983

İhaleye İlişkin Ödemelerde Yeni Asgari Ücret Üzerinden Yüzdelik Fazla Hesabının Yapılmadığından Eksik Hakedişin Ödenmesi Hakkında
Dosyada ihaleye ilişkin şartnameler mevcut bulunmamaktadır. Alınan bilirkişi raporunda da şartnamelerin dosyada mevcut olmadığı belirtilmiştir. Hal böyle olunca taraflar arasındaki ihaleye konu...

Devamını oku

17-01-2021 - 1026

Sözleşmede Kapora Bedelinin Ödendiği Yazılı İse Ayrıca Makbuz Sunulmasına Gerek Yoktur
Taraflar arasında düzenlenen her iki gayrimenkul satış vaadi sözleşmesinde kaparonun alıcı tarafından ödendiği yazılı bulunmaktadır. Hal böyle olunca, sözleşmede yazılı olmasına rağmen ayrıca makbuz sunulmamış...

Devamını oku

10-01-2021 - 1081

Terbiyesiz Kelimesi Kişilik Haklarına Saldırı Niteliğinde Değildir - Tek Tanığın İfadesine İtibar Edilemez
Davalının davacıya -ahlaksız kadın, terbiyesiz kadın- şeklinde sözler söylediği kabul edilerek davalının hakaret suçundan mahkumiyetine ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiği anlaşılmaktadır. Hükmün...

Devamını oku

27-12-2020 - 605

Hakim Hayat Olayına Hukuk Kurallarını Uygularken Dava Dosyasına İnsan Kokusu Taşıyan Bir Çözüm Getirmek Zorundadır
Hakim delilleri takdir ederken olayın ve tarafların özelliklerini, ülke gerçeklerini gözden uzak tutmaması gereklidir. Davada, delillerin değerlendirilmesinde hakimin bu ilkelere bağlı kalmak ve yaklaşım göstermek...

Devamını oku

27-12-2020 - 1029

Vekalet Görevinin Kötüye Kullanılması - Tapu İptal ve Tescil Davası
Ölümle vekalet görevinin son bulduğu ve ölümden sonra da vekaletin kullanılması gereğine işaret eden bir hususun saptanmadığı, vekilin; vekil edenin ölümünü, başka bir deyişle...

Devamını oku

25-01-2021 - 928

Bakanlığa Ait Borcu Mahkeme İlamı Uyarınca Ödemek Zorunda Kalan Elektrik Şirketinin Zararı Ödeme Tarihinde Doğduğundan Rücu Davasında Ödeme Tarihinden İtibaren Faiz Talep Edilebilmesi İçin Karşı Tarafa İhtar Gönderilmesine Gerek Olmadığı
Elektrik Şirketinin abonesi olan ve turizm belgesi bulunan dava dışı şirket, kullandığı elektrik enerjisinin yüksek tarifeden verildiğinden -tarife farkından kaynaklanan alacağın mahkemece davacıdan tahsiline- karar...

Devamını oku

23-11-2020 - 1009

Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Ödenmeyen İş Bedeli Ve Kar Kaybı Alacağının Tahsili İstemi
Kâr kaybının kesinti yöntemine göre hesaplanması gerektiği kabul edilmektedir. Kesinti yöntemine göre davacı alt taşeronun sözleşme konusu olup yapılmayan işler nedeniyle mahrum kaldığı kâr, işin geri kalanının...

Devamını oku

22-11-2020 - 703

Banka Havalesi İle Gönderilen Ödünç Paraların İspatı Sorunu
Davacı, eldeki dava ile davalıya banka havalesi ile göndermiş olduğu ödünç paraların tahsili için başlatılan icra takibine vaki itirazın iptalini istemiştir. Havale kural olarak bir ödeme...

Devamını oku

22-11-2020 - 698

Tellallık Sözleşmesini İmzalayan Kişinin Malik Olması Zorunluluğunun Bulunmadığı
Davacı ile davalı ve dava dışı arasında düzenlenmiş yazılı bir emlak alım satım sözleşmesi mevcuttur. Anılan sözleşmeyi davalı satıcı sıfatıyla imzalamış olup; dava konusu evin satımı gerçekleştiğinde satış bedelinin...

Devamını oku

21-11-2020 - 736

Sonra Yapılan Borçlanmalardan Kefilin Sorumlu Tutulamayacağı
Borçlu takip ve dava dışı asıl borçluya alacaklı banka nezdinde kefil olmuş ve bu kefalete ilişkin olarak borcun ödendiği taraflarca da kabul edilmiştir. Alacaklı banka tarafından takibe konu yapılan kredi sözleşmesinde...

Devamını oku

19-11-2020 - 994

Kiracı Banka Tarafından Kira Sözleşmesine Aykırı Şekilde Yapılan Fesih Nedeniyle Mahrum Kalınan İki Aylık Kira Bedelinin Tahsili İstemi
Kira sözleşmesinde kararlaştırılan özel şart uyarınca kiracı, kira sözleşmesi başlangıç tarihinden bir yıl geçtikten sonra iki ay önceden kiralayana yazılı bildirimde bulunmak suretiyle mecuru her zaman tahliye edebilir....

Devamını oku

19-11-2020 - 888

Sekreterin Davacı Şirket Yetkilisi Adına Sahte Olarak İmzaladığı Çekin Bankadan Tahsili Olayında Davacı ve Banka Yarı Yarıya Kusurludur
Davacı vekili, müvekkili şirket nezdinde sekreter olarak görev yapan davalı ...ın, davacı şirket yetkilisi adına imza atarak düzenlendiği 36 adet çek yaprağına istinaden davalı bankaca 209.455,00 TL ödeme yapıldığını, ceza...

Devamını oku

15-11-2020 - 956

Haber Verildiği Andaki Beliriş Biçimine Göre Görünür Gerçeklik Kapsamında İse Hukuka Uygun Kabul Edilmelidir
Basının maddi gerçekliği araştırmak ve kanıtlamak yükümlülüğü bulunmamaktadır. Haber, verildiği andaki beliriş biçimine göre görünür gerçeklik kapsamında ise hukuka uygun kabul edilmelidir. İnceleme konusu...

Devamını oku

15-11-2020 - 953

Eleştiri Sınırlarının Aşılması Halinde Kişilik Haklarının Zarar Gördüğü
Dava konusu basın açıklamasında yer alan beyanlar bir bütün olarak incelendiğinde; İşçi Partisi Genel Başkanı olan davalı tarafından kamu görevlisi bulunan davacının, Hırant Dink cinayetini işleyen ekibi örgütleyen...

Devamını oku

15-11-2020 - 711

Fazladan İstenen Ödeneğin Yine Davacı Milli Eğitim Bakanlığı Bütçesinden Karşılanması Gereken Okulun Sair İhtiyaç Kalemleri İçin Kullanıldığı Anlaşılmakla Davalı Okul Müdürünün Tazminat Sorumluluğu Yoktur
Davalı kusurlu ve hukuka aykırı bir fiil ile davacı kurumdan 45 ton yerine 85 ton kömür ödeneği istemiş ve bedelini de fatura ettirmiş ise de, fazladan istenen ödeneğin yine davacının bütçesinden karşılanması gereken okulun sair ihtiyaç...

Devamını oku

15-11-2020 - 984

AİDS Bulaştırması Sebebiyle Bulaştıranın Mirasçıları Aleyhine Maddi ve Manevi Tazminat Davası Açılabilir
Davacı, eşi olan davalıların miras bırakanı tarafından kendisine AİDS hastalığının bulaştırıldığını ileri sürülerek maddi ve manevi tazminat isteminde bulunmuş; mahkemece, davanın kanıtlanmadığı gerekçesiyle yazılı biçimde ret kararı...

Devamını oku

15-11-2020 - 1017

Kira Akdinde Alt Kira İlişkisinden Doğan Dava
Kiracının, konut ve çatılı işyeri kiralarında kiraya verenin yazılı rızasını almadıkça, kiralananı başkasına kiralayamayacağı düzenlemesi mevcuttur .Dava konusu kiralananın davacının bilgisi dahilinde kiraya verilmiştir....

Devamını oku

15-11-2020 - 781

Kiracının Kiralananı İade Borcunu Yerine Getirdiğinin Kabulü İçin Anahtarın Usulüne Uygun Olarak Kiralayana Tesliminin Gerektiği
Davacı, kiracı sözleşmenin bitiminden bir ay önce daireyi boşaltacağını kiraya verene bildirdiğini, 2014 yılının Ocak ayında taşınmazı tahliye ettiğini bildirmiş, dava dilekçesinde ve oturumlarda anahtarı...

Devamını oku

15-11-2020 - 1050

Kanalizasyon Hizmeti Olmayan Yerde Atık Su Bedelinin Talep Edilemeyeceği
Davacıya ait aboneliğin kurulu bulunduğu adreste, davalı idarenin kanalizasyon hattının bulunmadığı, uyuşmazlık konusu değildir. Diğer bir anlatımla, davalı idare, aboneliklerin bulunduğu yerde bir kanalizasyon...

Devamını oku

15-11-2020 - 934

Kira Sözleşmesinden Doğan Alacak Davasında Kiracının Kullanım Dolayısıyla Oluşan Eskimelerden Sorumluluğu
Kiracı sözleşmeye uygun olağan kullanma dolayısıyla oluşan eskime ve bozulmalardan sorumlu olmayıp münhasıran kötü kullanım nedeniyle oluşan zarar ve hasardan sorumludur. Davalının kiralananı kullandığı...

Devamını oku

15-11-2020 - 1074

Hile Hukuksal Nedenine Dayalı Tapu İptali Ve Tescil İle El Atmanın Önlenmesi İstemi
Asıl ve birleştirilen dava hile hukuksal nedenine dayalı tapu iptali ve tescil; birleştirilen dava el atmanın önlenmesi ve ecrimisil isteklerine ilişkindir. İnceleme konusu olayda, davacının satış iradesinin bulunduğu, hatta...

Devamını oku

14-11-2020 - 747

İnançlı İşleme Dayalı Tapu İptal ve Tescil Davalarında Yazılı Delil İle İspat Gereklidir
İnceleme konusu olaya gelince; davacıların yazılı delil olarak dayandıkları 17.12.2012 tarihli belgede, davalının imzası bulunmadığı gibi mahkemece hükme esas alınan davalının 16.05.2017 tarihli duruşmadaki beyanında ve davalı tarafından gönderilen e-mailde...

Devamını oku

13-11-2020 - 815

Transfer Ücretinin Ödenmemesi Nedeniyle Açılan Davada Spor Kulübünü İşleten Belediye Başkanlığının Taraf Sıfatı Vardır
Hentbol oyuncusu davacı ile davalı Dernek arasında sözleşme imzalanmış ise de, sözleşme bedeli ödenmemiştir. Spor kulübü iktisadi işletmesi Belediye Başkanlığına ait olup, davalı spor kulübü de diğer davalı...

Devamını oku

01-11-2020 - 736

İpotek Veren 3. Kişi Müteselsil Kefil Olsa Dahi İpotek Limiti Üzerindeki Meblağ Kendisinden İstenemez
İpotek veren üçüncü kişinin aynı zamanda ipoteğe konu alacak için müteselsil kefil olsa dahi söz konusu takipte ipotek limiti üzerindeki takip alacağı kısmının ipotek veren şikâyetçiden istenmesi mümkün...

Devamını oku

31-10-2020 - 1456

Yönetici Kat Malikleri Kurulu Kararı Olmaksızın Müdahalenin Men-i ve Eski Hale Getirme Davası Açamaz
Anataşınmazın ortak yerlerine yapılan müdahalenin önlenmesi ve onaylı mimari projeye aykırılıkların eski hale getirilmesine ilişkin davalar mülkiyet hakkına dayanılarak açılır. Kat Mülkiyeti Kanununun 35. maddesi, yöneticinin görev ve yetkilerini...

Devamını oku

31-10-2020 - 1427

Mala Zarar Verme Manevi Tazminatı Gerektirmez
Manevi zarar, kişilik değerlerinde oluşan objektif eksilmedir. Duyulan acı, çekilen ızdırap manevi zarar değil onun görüntüsü olarak ortaya çıkabilir. Acı ve elemin manevi zarar olarak nitelendirilmesi sonucu tüzel...

Devamını oku

29-10-2020 - 748

Fren Patlaması Sürücü ve İşleteni Sorumluluktan Kurtarmaz
Mahkemece, uyulmasına karar verilen Daire bozma ilamında da belirtildiği üzere, fren patlaması sonucu oluşan teknik arızanın taşıyıcıyı sorumluluktan kurtarmayacağı kabul edilerek tazminat miktarı yönünden hesaplama yapılıp, tarafların iddia ve...

Devamını oku

21-10-2020 - 680

Hangi Cenaze Giderlerinden Sorumlu Olunduğu
Davacılar vekili davacıların ölen yakınlarının cenaze ve defin masraflarının tazminini talep etmiş, hükme esas alınan aktüer raporunda bilirkişi, yapmış olduğu araştırmalar sonucunda murislerin vefat ettiği 2013...

Devamını oku

20-10-2020 - 681

İş Makinesinin Kiralanması - Görevli Mahkeme
İnceleme konusu olayda, taraflar arasında iş makinasının kiralanması hususunda anlaşma yapılmakla sözleşmenin davalı tarafça feshi neticesinde ortaya çıkan uyuşmazlık kira ilişkisinden kaynaklanmaktadır. Dava,...

Devamını oku

19-10-2020 - 953

Basın - Kişilik Hakları - Tazminat
Haberin yayın tarihi itibariyle güncel, görünür gerçekliğe ve genel yayın ilkelerine uygun olduğu, matufiyet unsurunun gerçekleşmediği, İnternet yayınındaki fotoğrafta dükkanın -...- isminin buzlama...

Devamını oku

14-10-2020 - 1363

Dekontta Sadece Borç Kelimesinin Bulunması
Açılan dava itirazın iptali davası olup icra dosyasındaki değer 56.000,00 TL olarak gösterilmiş ve dayanak banka dekontları 15/10/2015 tarihli dekontun 54.000,00, TL lik banka dekontun açıklama...

Devamını oku

13-10-2020 - 1186

Covid 19 - Kira Uyarlama Davası
Yaşanılan salgın hastalık sürecinin olağanüstü bir durum olduğu ve taraflarca öngörülemeyeceği açıktır. O halde genel olarak salgın hastalık sürecinin olağanüstü durum olarak kabul edilmesi gerekir....

Devamını oku

13-10-2020 - 651

Kamulaştırma Kararı Olmaksızın İşgal - Ecri Misil
Kamulaştırma kararı almadan veya kamulaştırma işlemlerini tamamlamadan taşınmaza el koyan idarenin haksız işgalci konumunda olacağı sabittir. Öte yandan, kamulaştırmasız elatma nedeniyle taşınmaz...

Devamını oku

05-10-2020 - 1005

Haksız Fiil Sebebiyle Ceninin Manevi Tazminat Hakkı
Davacı çocuğun 18/05/2010 tarihinde doğduğu dosya içerisindeki nüfus kayıtlarından anlaşılmaktadır. Haksız fiil nedeniyle manevi tazminata hak kazanabilmek için haksız fiil tarihinde taraf ehliyetinin bulunması, diğer bir deyişle sağ olması gerektiği açıktır. ...

Devamını oku

25-12-2021 - 1126

Epilasyon Sebebiyle Yanık Oluşması - Manevi Tazminat
İnceleme konusu olayda; davaya konu lazer işleminin gerçekleştiği, hükme esas alınan Adli Tıp İhtisas Kurulu tarafından hazırlanan rapor öncesi davacının muayene edildiği, olayın gerçekleşmesinden üç yılı aşkın süre sonra yapılan muayene sonucu ve dosyadaki belge içeriklerine göre...

Devamını oku

04-10-2020 - 1057

Tapu İptal ve Tescil - Muvazaa - Yazılı Delil
Muvazaalı işlemin tarafları, iddialarını yazılı delille kanıtlamak zorundadır. Bu husus 05/02/1947 tarih ve 20/6 Sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı ile de kabul edilmiştir. Bu tür işlemlerde iddianın yazılı delille kanıtlanması zorunludur....

Devamını oku

04-10-2020 - 604

Vakıf Üniversitesi - Başarısız Olunan Ders - Ücret Alınıp Alınamayacağı
Yüksek Öğretim Kurulunun oturumunda uygulamada yaşanan tereddütlerin giderilmesi amacıyla -Vakıf Yükseköğretim kurumlarında ders ücreti ödediği yılda/ dönemde başarısız olan öğrenci, bir sonraki yılda/ dönemde bu dersi dönem /eğitim-öğretim yılı dışında...

Devamını oku

04-10-2020 - 602

Yaz Okulu Ücretlerinin Hukuka Uygun Olup Olmadığı
Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığının kararı ile yıllık ve yarıyıllık sınav takvimi uygulayan tüm yüksek öğretim kurumlarında 2011-2012 akademik yılından itibaren geçerli olmak üzere tüm öğrencilere bütünleme sınav hakkı tanınmasına karar verilmiş olup,...

Devamını oku

28-09-2020 - 720

Sahte Ehliyet İle Araç Satışında Noterin Kusuru
İnceleme konusu olayda; davacının, dava dışı kişinin çalıştırdığı araç kiralama şirketine aracını kiraya verilmek üzere bıraktığı, daha sonra aracın, kendini A. olarak tanıtan dava dışı şahsa kiralandığı, davacı tarafından sürücü belgesinin fotokopisinin kendisine fakslandığı...

Devamını oku

28-09-2020 - 677

Fazla Fatura Kesen Eczacı - Bilirkişi Kurulu
Davacı, eczacı olduğunu, eczanesini işlettiğini, davalının soruşturma raporuna dayanarak sigortalıya vermediği ilaçları vermiş gibi İl Müdürlüğüne fatura ettiği, bedelini aldığı gerekçesi ile yedi yıl süre ile sözleşmeyi feshettiğini, işlemin yasal olmadığını...

Devamını oku

27-09-2020 - 1160

Avukatın Haksız Yere Şikayet Edilmesi - Manevi Tazminat
Davalının vekâlet ilişkisinin sona erdiğine ve davacıyı ibra ettiğine dair imzalı bir yazı vermiş olmasına rağmen, davacının ibranameyi kaybetmesi üzerine davacı hakkında gerek Cumhuriyet Savcılığına, gerek İstanbul Barosuna şikâyet dilekçeleri vermek, gerekse hukuk mahkemesinde...

Devamını oku

23-09-2020 - 764

Cezai Şartın Sözleşmenin İfası İle İlişkisi
Sözleşmenin hususi şartlarının .... maddesinde - kira süresinin sona ermesi veya sözleşmenin feshi halinde taşınmaz idareye teslim edilmezse geçen her gün için cari yıl kira bedelinin %... oranında cezanın itirazsız olarak ödeneceği - düzenlemesine yer verilmiştir. ...

Devamını oku

23-09-2020 - 1230

Faydalı ve Zorunlu Masraf - Menfi Zarar
Kira sözleşmesinde, inşaat ve dekorasyon masraflarının talep edilmeyeceği düzenlenmiş ise de sözleşmenin süresinden önce haklı nedenle feshedilmesi nedeniyle faydalı ve zararlı masrafların kiraya verenden talep edilmesine engel değildir. ...

Devamını oku

23-09-2020 - 642

Teselsül Hükümlerine Göre Rücuen Tahsil
Rücuda teselsül olmayacağından, davalının olayın meydana gelmesinde eşit oranda kusurlu olduğu ve davaya konu tazminattan mütesaviyen sorumlu tutulması gerektiği nazara alınmaksızın mahkemece takdir edilen zararın tamamından müteselsilen sorumlu tutulması usul ve yasaya uygun düşmemiştir....

Devamını oku

23-09-2020 - 1002

Rücuda Teselsül
Olay tarihinde yürürlükte bulunan 818 sayılı Borçlar Kanununun 50. ve 51. maddelerinde düzenlenmiş bulunan teselsül kuralları, birden çok kişinin birlikte bir zarara yol açması ve aynı zarardan dolayı sorumlu olmaları durumuna ilişkin olup zarara yol açanlar ile zarar gören arasındaki ilişkinin düzenlenmesine yöneliktir. ...

Devamını oku

23-09-2020 - 643

Trafik Kazası - Manevi Tazminat
Hükmedilecek bu para, zarara uğrayanda manevi huzuru doğurmayı gerçekleştirecek tazminata benzer bir fonksiyonu olan özgün bir nitelik taşır. Bir ceza olmadığı gibi mal varlığı hukukuna ilişkin bir zararın karşılanmasını da amaç edinmemiştir. O halde bu tazminatın sınırı onun amacına göre belirlenmelidir. ...

Devamını oku

23-09-2020 - 1035

Orman Kanununa Muhalefet - Tazminat - Bekletici Mesele
818 sayılı BK nın 53. Maddesi (6098 sayılı TBK nın 74. Maddesi) uyarınca hukuk hakimi, ceza mahkemesinin beraat kararı ile bağlı değil ise de hem ilmi, hem de kökleşmiş yargı kararlarında ceza mahkemesince belirlenen maddi olgunun hukuk hakimini bağlayacağı kabul edilmektedir. ...

Devamını oku

23-09-2020 - 758

Kuvvetli Akım - Zarar - Sorumluluk
Davacı, eşinin evin damını yıkarken damın 1.5 metre üstünden geçen elektrik teline temas ettiğini, akıma kapılarak 15/05/2010 tarihinde vefat ettiğini, Yönetmeliğe uygun olmadığını, davalının sorumlu olduğunu ileri sürerek şimdilik 1.000.00.-TL destekten yoksun kalma tazminatının ve 50.000.00.-TL manevi ...

Devamını oku

23-09-2020 - 835

Müterafik Kusur - Ana Tüketim Bedeli - İndirim
Uyuşmazlık; EPDK nın tarife değişikliğine dair 01.01.2007 tarihli kararı sonrasında davalının, tarifeyi yanlış uygulaması dolayısıyla müterafik kusuru nedeniyle hesaplanan tüketim bedelinden indirim yapılıp yapılmayacağı noktasında toplanmaktadır. ...

Devamını oku

23-09-2020 - 878

Tapu İptal ve Tescil - Aldatma - Hile
Somut olayda, dava dilekçesi içeriği ve iddianın ileri sürülüş biçiminden yanlar arasındaki uyuşmazlığın hile hukuksal nedenine dayalı tapu iptali ve tescili isteğine ilişkin olduğu açıktır. ...

Devamını oku

23-09-2020 - 1068

Rücu Alacağı - Sorumlulukların Kapsamı
Hizmet alım sözleşmesinde sözleşme ücretine, işçilik alacaklarının ve sosyal hakların da dahil olduğu belirtilmiş ise asıl işveren işçiye ödediği tüm işçilik alacaklarını alt işverenden isteyebilecektir....

Devamını oku

23-09-2020 - 1004

Asıl İşveren - Alt İşveren - Rücu - Sorumluluk - Faiz
Dava dışı işçinin asıl işverene karşı açtığı alacak davası alt işverene ihbar edilmemiş ise alt işveren rücu alacağının işçiye ödendiği tarihten itibaren işleyecek faizden sorumlu olmayacaktır....

Devamını oku

23-09-2020 - 794

Asıl İşveren - Alt İşveren - Rücu - Sorumluluk
Asıl işverenin alt işverenlere açtığı rücu davasında her işveren kendi işverenlik dönemi ile sınırlı olarak işçilik alacaklarından sorumlu olacaktır. Ancak izin ücreti ve ihbar tazminatından son işveren sorumlu olacaktır....

Devamını oku

23-09-2020 - 672

Mimari Projeye Aykırılıklar - Eski Hale Getirme - Süre
Davacı dava dilekçesi ile hidrofor, wc, yeşil alana parke döşenmesi suretiyle gerçekleştirilen mimari projeye aykırılıkların eski hale getirilmesini, eski hale getirme bedeli, gayrimenkulde oluşan değer kaybı, pencere demirlerinin takılması ücreti ile taşınma ve tadilat bedeli ve tazminat istemiştir....

Devamını oku

23-09-2020 - 992

Eşya Alacağı İstemi
Davacı, davalının bakıcı olduğunu ileri sürmüşse de dosya içeriğinden, toplanan kanıtlardan, tarafların iddia ve savunmaları ile tanık anlatımlarından davalı ile davacının gayrıresmi evli oldukları, davacı tanıklarının bile bu hususu doğrulayan anlatımları bulunduğu anlaşılmaktadır. ...

Devamını oku

24-09-2020 - 836

Kartın ATM de Sıkışması - Sorumluluk - Kusur
Davalıların murisinin hesabındaki para, davalı bankaya ait ATM cihazına konulan düzenekle kart ele geçirilmek suretiyle çekilmiş olması nedeniyle, davacı bankanın müşterilerinin kullanımına sunduğu ATM cihazına dışarıdan yapılacak müdahalelere karşı müşterilerini koruyucu veya onları uyarıcı önlemleri ...

Devamını oku

24-09-2020 - 1103

Yüklenici - İşçilik Alacakları - Rücu Davası
Yükleniciler aleyhine açılan rücu davalarında ayrı sözleşmelerle hizmet ifa eden yükleniciler mecburi dava arkadaşı olmadığı gibi borçtan müteselsilen sorumlu olacaklarına ilişkin kanun hükmü veya sözleşme bulunmamaktadır. ...

Devamını oku

24-09-2020 - 777

Süresinden Önce Fesih - Taşınma Masrafları - Menfi Zarar
Davacı kiracının dava konusu kiralanana taşınırken ve kiralanandan ayrılırken yaptığı taşınma /nakliye masraflarının süresinden önce fesih nedeniyle uğranılan zarar (menfi zarar) ya da faydalı ve zorunlu masraf kapsamında değerlendirilmesi ve talep edilmesi mümkün değildir. ...

Devamını oku

24-09-2020 - 1242

Kamu İhalesi - Vekaletsiz İş Görme
Davalı Bakanlık kamu kurumu olup 4734 ve 4735 sayılı Kamu İhale Kanunu ile Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa göre davacı ile usulüne uygun şekilde ihale yapılarak yada diğer yöntemlerle sözleşme ilişkisi kurulmamış ise de, dosya kapsamından davacının ... Yatılı Bölge İlköğretim Okulunda öğrencilerin banyo ...

Devamını oku

24-09-2020 - 829

Kur Farkı - Ödemeler - Alacağın Doğumu
Malın geri iadesi suretiyle yapılan ödemeler ile çek keşide edilmek suretiyle yapılan ödemelerde kur farkı istenemez. Bono ile yapılan ödemelerde ödeme tarihi, havale ve elden yapılan ise makbuz ve havale tarihi itibariyle kur farkı doğuruyorsa bu fark istenebilir....

Devamını oku

24-09-2020 - 971

Kefalet Sözleşmesi - Kefalet Limiti
6098 sayılı TBK nun 583. maddeleri uyarınca kefalet sözleşmesinin geçerli olabilmesi için, sözleşmede kefalet tutarının açıkça belli olması gerektiğinden davalıların sözleşme içerisinde sorumlu olacağı kefalet limiti ayrıca ve açıkça gösterilmediği gibi kefillerin sorumluluğuna dair ...

Devamını oku

24-09-2020 - 747

Asıl İşveren - Alt İşveren - İzin Ücretinden Sorumluluk
Son iş veren de olsa işçinin son işvereni olan taşeron (alt işveren) kendi işverenlik süresiyle sınırlı olarak işçinin izin ücretinden sorumludur....

Devamını oku

24-09-2020 - 881

Asıl İşveren - Taşeron - Rücu Davası
Asıl işveren ile taşeron arasındaki sözleşmede özel bir hüküm bulunmuyorsa taşeronun çalıştırdığı işçilere ödenecek olan işçilik alacaklarından asıl işveren ile taşeron yarı yarıya sorumludurlar....

Devamını oku

24-09-2020 - 861

Asıl İşveren Alt İşveren İlişkisi - İşçilik Alacakları
Asıl işveren alt işveren (taşeron) arasında imzalanan hizmet alımı sözleşmesinde işçilik alacaklarından taşeronun sorumlu olduğuna dair bir hüküm bulunmadığından, işçilik alacaklarından taraflar yarı yarıya sorumludurlar. ...

Devamını oku

24-09-2020 - 892

Asıl İşveren Alt İşveren İlişkisi - Rücu Davası
Alacaklıya karşı müteselsil sorumlu olan borçlular kendi aralarındaki iç ilişkide bu hususta nihai sorumluluğun hangi tarafa ait olduğu konusunda bir anlaşma yapabilirler. İşçinin alt işvereni olan yükleniciler; hizmet süresi bir yıldan az olsa da kendi işverenlik dönemlerine isabet eden işçilik alacaklarından sorumludurlar. ...

Devamını oku

24-09-2020 - 851

Rücu Alacağında Faiz - Tacir Sıfatı
Davacı, dava dışı işçinin açtığı dava neticesinde başlatılan ilamlı icra takibinde ödediği 9.516,51 TL nin ödeme tarihinden itibaren işleyecek avans faizi ile davalılardan tahsilini talep etmiştir. Mahkemece; yapılan yargılama sonucu davanın kısmen kabulüne karar verilerek, aleyhlerine hüküm altına alınan bu rücu alacağına dava ...

Devamını oku

24-09-2020 - 693

Rücu Alacağı - Sorumluluğun Kapsamı - Muvazaa İddiası
Rücu alacağında dava dışı işçiyi işyerinde taşeron (alt işveren) olarak çalıştırmış olan kişi asıl işverenle yaptığı sözleşmenin muvazaalı olduğunu ileri sürerek sorumluluktan kurtulamaz; muvazaa mevcut olsa dahi alt işverenin sorumluluğu devam eder. ...

Devamını oku

24-09-2020 - 871

Zamanaşımının Kesilmesi - Müteselsil Borçlar
6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu 154/1.maddesinde (eski B.K. 133.md) belirtildiği üzere, davalı şirket davacıya kısmi ödemede bulunduğundan zamanaşımının kesildiğinin kabulü gerekir. Türk Borçlar Kanunu 155.maddesine (eski B.K. 134.md) göre de, zamanaşımı müteselsil borçlulardan veya bölünemeyen borcun borçlularından birine karşı ...

Devamını oku

24-09-2020 - 1597

Rücu Alacağı - Zamanaşımı Süresi
Asıl işveren ile alt işveren arasındaki rücu davalarında zamanaşımı süresi 10 yıldır. Bu süre rücu konusu alacağın alacaklısına ödendiği tarihten itibaren başlar....

Devamını oku

24-09-2020 - 2598

Rücu Davası - Alt İşveren - Yarı Yarıya Sorumluluk - Faiz
Asıl işveren ile alt işveren arasında yapılan hizmet alım sözleşmesinde işçilerin iş akitlerinden doğacak alacaklardan hangi tarafın ne oranda sorumlu olacağı konusunda bir düzenleme bulunmadığından taraflar işçilere ödenecek olan miktarlardan yarı yarıya sorumlu olacaklardır. ...

Devamını oku

24-09-2020 - 879

Rücu Alacağı - Sorumlulukta Süreler
Asıl işveren alt işveren arasındaki rücu davaları İş Kanununa göre değil borçlar hukuku ilkelerine göre çözümlenir bu duruma göre her alt işveren kendi işverenlik süresiyle sınırlı olarak işçilik alacaklarından sorumludur bu sürenin 1 yıldan az olması tazminat konusundaki rücu hakkını engellemeyecektir....

Devamını oku

24-09-2020 - 1508

Yabancı Para Alacağı - Döviz Kuru - Faiz
Dava konusu sigorta poliçesinde teminatlar döviz cinsinden belirlenmiş, poliçe döviz bazında düzenlenmiş olup poliçenin döviz poliçesi olduğunun kabulü gerekir. Vadesi gelmiş yabancı para alacaklısı, borcun Türk Lirası üzerinden ifasını isteyen alacaklı BK m. 83/III ve yeni TBK m. 99/III uyarınca, vade veya fiili ödeme tarihindeki kur arasında seçim yapacaktır. ...

Devamını oku

24-09-2020 - 898

Yabancı Para Alacağı - Tercih Hakkı
Dava açılırken Türk parasına çevrilerek talep edilen yabancı para alacağının dava devam ederken aynen yabancı para olarak ödenmesinin istenmesi mümkün değildir....

Devamını oku

24-09-2020 - 948

Kiracının Hakları - Faydalı Masraflar - Çelişkili Raporlar
Kiracının kiralanan yere yaptığı faydalı ve zorunlu masrafları yapıldıkları tarih itibariyle belirlenecek değerinden yıpranma payı düşülmek suretiyle elde edilecek değerler kadar kiralayandan isteyebileceği yerleşik Yargıtay uygulamasıdır. ...

Devamını oku

24-09-2020 - 1674

Kiralana Yerin Erken Tahliyesi - Delil Tespiti
Kira sözleşmesi yenilendikten sonra sözleşme süresi dolmadan kiralanan yeri terk eden kiracı kiralanan yerin tekrar kira alınabileceği makul süreyi kapsayan kira borcundan sorumludur. Bu borcun miktarı uzman bilirkişilerden alınacak raporla tespit edilmelidir. ...

Devamını oku

24-09-2020 - 755

Yangından Doğan Zararlar - Bina Malikinin Sorumluluğu - İlliyet Bağı
Yangının çıkış sebebini yapının bozukluğu veya bakım eksikliğinin sonucu olan illiyet bağı olup olmadığı konusunda keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırılmaksızın kusursuz sorumluluk ilkesine göre yapının sorumlu olduğunun kabulü doğru olmamıştır....

Devamını oku

24-09-2020 - 812

Korkutma - Fesih Beyanı - Hak Düşümü Süresinin Tespiti
Hukuka aykırı ve esaslı korkutma sonucu yapılan sözleşme geçersizdir. Bu sözleşme korkunun kalktığı tarihten itibaren bir yıl içinde karşı tarafa yöneltilecek bildirim ile feshedilmelidir. Bu bildirim şekle tabi değildir. ...

Devamını oku

24-09-2020 - 799

Korkutma - Fesih Beyanı - Hak Düşümü - Sebepsiz Zenginleşme
Korkutmadan söz edilebilmesi için tehdidin sözleşmeyi yapan kimseye veya yakınlarına yönelik olması ve bu haksız ve hukuka aykırı eylem ile sözleşme arasında açık bir illiyetin bulunması gerekir. ...

Devamını oku

24-09-2020 - 2907

Korkutma (İkrah) - Fesih Beyanı - Hak Düşümü Süresi
Hukuka aykırı ve esaslı korkutma sonucu yapılan sözleşme geçersizdir. Bu sözleşme, korkunun kalktığı tarihten itibaren bir yıl içinde karşı tarafa yöneltilecek bir sarih veya zımni irade açıklamasıyla ya da dava veya def-i yoluyla feshedilebilir....

Devamını oku

24-09-2020 - 1114

Uzun Süreli Araç Kiralama - Trafik Kazası - Tazminat
Davalı uzun süreli araç kiralama işi yaptığını, hukuken işleten olmadığını ve husumet yöneltilemeyeceğini, aracın 36 aylık kira sözleşmesi ile kiralandığını iddia etmiş, kira sözleşmesi ile kaza tarihini de kapsayan kira bedellerine karşılık kesilen faturaları dosyaya sunmuş olduğu anlaşılmakla, mahkeme tarafından bu ...

Devamını oku

24-09-2020 - 912

Adi Ortaklık İlişkisinin İspatı
Uyuşmazlık; davacı ile davalı arasında ortaklık ilişkisi bulunup bulunmadığı, dava konusu çekin ortaklığın tasfiyesi için davacıya verilip verilmediği, buradan varılacak sonuca göre davacının çekte belirtilen bedeli davalıdan talep edip edemeyeceği noktasında toplanmaktadır. ...

Devamını oku

24-09-2020 - 819

İhale Sözleşmesi Olmaması - Vekaletsiz İş Görme
Davacı ile davalı arasındaki ilişki eser sözleşmesi ilişkisi olmamakla birlikte davalı belediyeye ait araçların davacı tarafça tamir ve bakımlarının yapıldığı anlaşılmaktadır. ...

Devamını oku

24-09-2020 - 854

İhbar Öneline Uymaksızın Tahliye
Davacı-birleşen davanın davalısı kiracı taşınmazı sözleşme süresinin sonunda tahliye ettiğini ve kiralayana teslim ettiğini savunmuş ise de, taşınmazı usulüne uygun olarak tahliye ederek, anahtarları kiralayana teslim ettiğini yöntemince kanıtlayamamıştır. ...

Devamını oku

24-09-2020 - 837

Eser Sözleşmesi - Sözleşme İlişkisinin Kanıtlanamaması
Esasında davalı işsahibi Üniversite olup, Kamu İhale Kanununa tabidir. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 1. maddesi ve 2/c maddesi değerlendirildiğini Üniversite de bu kanun kapsamında olup, Kamu İhale Kanununa tabi yerlerde ne şekilde sözleşme yapılacağı düzenlenmiş olup, 4735 sayılı Kamu İhale ...

Devamını oku

24-09-2020 - 1107

Haksız Fiil - Faiz Başlangıç Tarihi
Dava davacının, davalının işletmesinde bulunan tuvaletteki peçeteliğin parmağına düşmesi sonucu parmağının kopma noktasına gelmesinden kaynaklanan maddi tazminat talebine ilişkindir. ...

Devamını oku

24-09-2020 - 785

Çalıntı Araç Satışı - Noterin Sorumluluğu - Tazminat
Sahte araç satışında noter tarafından anlaşılabilecek olguların varlığı halinde noterin sorumluluğu söz konusudur. ...

Devamını oku

25-09-2020 - 649

Başkasının Hesabına Yanlışlıkla Para Havalesi Yapma
Somut olayda davacı, yeğenine gönderdiğini zannederek hataen üç farklı tarihte toplamda 60.000,00 TL yi davalının hesabına gönderdiğini, davalı ile aralarında hukuki ilişki bulunmadığını belirterek gönderilen paranın iadesini talep etmiştir. ...

Devamını oku

25-09-2020 - 873

Şikayet Hakkının Kötüye Kullanılması - Manevi Tazminat
Şikayet hakkı davalı tarafından kötüye kullanıldığından, davacının kişilik hakları ile davalının şikayet hakkı arasındaki çatışan yararlar dengesi, davacı aleyhine bozulmuştur. Şu halde mahkemece davacı yararına uygun bir miktarda manevi tazminata hükmedilmesi gerekir....

Devamını oku

25-09-2020 - 643

Şikayetin Taciz Seviyesine Ulaşması
Dosya içeriğinden, davacının davalı tarafından birden fazla şikâyet edildiği, böylelikle şikâyetin taciz seviyesine ulaştığı, aynı zamanda şikâyet dilekçesinde kullanılan ifadelerin kişilik haklarına saldırı niteliğinde olduğu gözetilerek uygun bir miktar manevi tazminata hükmedilmesi gerekirken...

Devamını oku

25-09-2020 - 886

Tutuklama Sebebiyle Hakimlerin Tazminat Yükümlülüğü
Somut olayda tutukluğunun devamına ilişkin karar ile davacının yaşam hakkının tehlikeye düşürüldüğü; koruma tedbiri ile öngörülen amaç dışında sonuçlar meydana geldiği; eşitlik ilkesine aykırı davranıldığı ve yeterli gerekçe de gösterilmediği, masumiyet karinesinin göz ardı edildiği; bu durumun, yoruma ihtiyaç ...

Devamını oku

25-09-2020 - 823

Hekim Hakları - Kişisel Kusurun Tespit Edilmesi
Karnına şiddetle bastırılması sonucu küçük bebeğin kolundaki sinirlerin zedelenerek kolunun sakat kalmasına neden olduklarını belirterek davalıların kusurlu eylemleri nedeniyle uğradıkları zararların hüküm altına alınmasını istemişlerdir. ...

Devamını oku

25-09-2020 - 825

Doktorun Gerekli Özeni Göstermemesi ve İhmal
Ne var ki, uzun yıllar ağrılarının kesilmemesi üzerine Numune Hastanesinde tıbbi zorunlulukla ikinci defa ameliyat olduğunda, ilk ameliyat işleminde vücudunda (2) metre uzunluğunda gazlı tampon unutulduğunun, bezin alınması ile tespit edildiğini, ancak bundan sonra sağlığına kavuştuğunu söz ederek maddi ve manevi ...

Devamını oku

25-09-2020 - 842

Yurtdışına Çıkan Gsm Hat Sahibinin Yeni Ücretler Konusunda Bilgilendirilmemesi
Somut olayda mahkemece, davalı şirketin web sitesindeki ekran görüntüsünde yer alan "yurt dışında arama yapmanın .... göndermenin internet kullanımı yapma işlemlerinin yanısıra çağrı alındığında da ücretlendirileceği" ifadesine dayanarak davacının davalı şirketçe bilgilendirilmiş olduğunun kabulü ile bilirkişi rapor ve ek raporundan uzaklaşılarak,...

Devamını oku

26-09-2020 - 766

Yazı Yaşı Tayini - Menfi Tespit
Davacı, davalıya vermiş olduğu bonoları kendi imzalamış olup söz konusu bonoların davalıdan satın aldığı taşınmaza ilişkin olduğunu da ispatlayamamıştır. Tüm bu nedenlerle mahkemece sübut bulmayan davanın reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi doğru olmamıştır....

Devamını oku

26-09-2020 - 715

Yaz Okulu Ücreti Adı Altında Tahsil Edilen Bedel
Davacının başarısız olduğu ve bu dersleri ilgili döneme karşılık gelen bir sonraki akademik dönemde dönem ücreti dışında başka ücret ödemeden alma imkanı varken kendi isteği ile isteğe bağlı ve ücretli olarak açılan yaz okulunda almayı tercih etmesi nedeniyle ödediği bedelin iadesini isteyemez. Davalı tarafından alınan ücret usulüne uygundur....

Devamını oku

26-09-2020 - 893

Ticari Hatlı Minibüs - Alacaklının Vefatı - Tazminat Talebi
Dava, davacının müteveffa eşi ile davalılar arasında imzalanan 09/12/2010 tarihli sözleşme hükümleri uyarınca, bedeli ödenen sözleşme konusu ... plakalı aracın davalılarca 3. kişilere satışından doğan zararın ve müteveffanın ölüm tarihinden sonra kira bedelinin tespiti ve tahsili istemine ilişkindir. ...

Devamını oku

26-09-2020 - 785

Tazminatın İleride Yapılacak Estetik Ameliyat Ödemelerini De Kapsaması
Borçlar Kanununun 46. maddesinde belirtilen -bütün masraflar- deyimi çok geniş kapsamlıdır. Bu giderlere, zarara uğrayanın katlanmak zorunda kaldığı bütün giderler dahildir. ...

Devamını oku

26-09-2020 - 958

Tazminat Davası - Hakkaniyet İndirimi
6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 51/1 maddesinde, hakimin tazminatın kapsamını ve ödenme biçimini, durumun gereğini ve özellikle kusurun ağırlığını göz önüne alarak belirleyeceği açıklanmış olup, bu yasal düzenlemenin, hükmedilecek tazminatın miktarının tayininde gözönünde bulundurulması gerektiği de açıktır....

Devamını oku

26-09-2020 - 807

Tahliye Taahhüdünde Tahliye Tarihinin Belli (Açık) Bir Şekilde Yer Almaması
Somut olayda; taraflar arasında 01.02.2005 tarihli ve 01.05.2012 tarihli kira sözleşmeleri bulunduğu, davalı tarafından sözleşmelerdeki imzanın inkar edilmediği, 01/05/2012 başlangıç tarihli sözleşmenin 1. maddesinde sözleşmenin, taraflar arasında 01/02/2005 tarihinde yapılmış olan kira sözleşmesinin kira süresinin uzatılması, yeni dönem kira ...

Devamını oku

26-09-2020 - 922

Simsarlık Sözleşmesi - Ücrete Hak Kazanma
Simsarın ücrete hak kazanabilmesi için sözleşmeye aykırı olarak, simsar tarafından yapılan aracılıktan sonra simsarın aradan çıkarılmış olması hali mevcut değildir. ...

Devamını oku

26-09-2020 - 908

Munzam Zararın Tazmini İstemi - Chargeback Süresi - Kusur
Somut olaya uygulanması gereken mülga 818 sayılı BK nın 105. maddesi hükmü uyarınca, alacaklının düçar olduğu zarar geçmiş günler faizinden fazla olduğu surette borçlu kendisine hiç bir kusur isnat edilemeyeceğini ispat etmedikçe bu zararı dahi tazmin ile yükümlüdür. ...

Devamını oku

26-09-2020 - 777

Mahrum Kalınan Kira Bedeli İstemi - İcra İnkar Tazminatı
Sözleşmede tarafların makul süreyi 3 ay olarak belirlediği ve davalı kiracı ihbar koşuluna uymadan taşınmazı tahliye ettiğine göre, tahliye tarihinden itibaren sözleşmede kararlaştırılan 3 aylık makul süre tazminatına karar verilmesi gerekirken, yanılgılı değerlendirme ile yazılı şekilde 7 aylık makul süre tazminatı üzerinden hüküm tesisi doğru değildir. ...

Devamını oku

26-09-2020 - 965

Kiralanan Yerin İadesi - İspat Külfeti
Kiracı, kira sözleşmesinin bitiminde kira sözleşmesi dolasıyla almış olduğu kiralanan yeri geri vermekle yükümlüdür. Bu konuda ispat yükümlülüğü kiracıya aittir. Kira sözleşmesinde özel hükümler bulunuyorsa kiracı bu kurallara uygun şekilde kiralanan yeri geri verdiğini ispatlamalıdır....

Devamını oku

26-09-2020 - 796

Kefalet Sözleşmesinde Şekil Şartı
Davalı kefilin, kefilliğine ilişkin ek protokol, 6098 Sayılı TBK nın yürürlüğe girmesinden sonra 24.12.2014 tarihinde imzalanmış olduğundan, kefaletin şekil şartları 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümlerine tabidir. ...

Devamını oku

26-09-2020 - 955

Kefalet Limitinin Başka Bir Kalem İle Doldurulmuş Olması
Taraflar arasındaki uyuşmazlık davalının müteselsil kefil sıfatı ile imzaladığı dava konusu 04.04.2006 tarihli genel kredi taahhütnamesindeki kefalet limiti kısmının davalı banka tarafından sonradan doldurulup doldurulmadığı ve bunun sonucu olarak kefaletin geçerli olup olmadığı yönünde toplanmaktadır. ...

Devamını oku

26-09-2020 - 884

Kat Karşılığı İnşaat - İmar Mevzuatına Aykırılık - Süre Verilmesi
Dava, kat karşılığı inşaat sözleşmesinden kaynaklanan tapu iptal ve tescil talebine ilişkindir. Yapılan inşaatın imar mevzuatına uygun olmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş ise de binadaki imar ve ruhsata aykırılıkların giderilmesinin ve yasal hale getirilmesinin ...

Devamını oku

26-09-2020 - 718

İnşaat Sözleşmesinden Doğan Tazminat
Arsa payı inşaat sözleşmesi uyarınca eksiklik sebebiyle tazminat istenebilmesi için dava konusu bağımsız bölümlerin teslimi gerekmektedir....

Devamını oku

26-09-2020 - 907

İnşaat Sözleşmesi - Eksik Yapılan İnşaat
Yapımını üstlendiği inşaatın %93 ünü yapmış olan yükleniciye karşı tapu iptali davası açılamaz. Ancak, eksik işlerin bedeli ve kira kaybı alacağı talep edilebilir....

Devamını oku

26-09-2020 - 789

İnançlı İşlem - Tapu İptal Ve Tescil - Zamanaşımı
Hukuk Genel Kurulunun onama kararında yer alan açıklamalar ile özellikle inançlı temlikin geçerli bir işlem olmasına ve bir inanç sözleşmesine dayanmasına göre kural olarak 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 146. (mülga 818 sayılı Borçlar Kanununun 125.) maddesindeki sözleşmelere ilişkin on yıllık zamanaşımı süresinin inançlı işlemlere de uygulanacağı, ...

Devamını oku

26-09-2020 - 976

Harici Satım Sözleşmesi - Denkleştirici Adalet - Sebepsiz Zenginleşme
Dava, taraflar arasında imzalanan ve tarafların da kabulünde olan harici satım sözleşmesi nedeniyle ödenen bedelin ve imalat bedellerinin sözleşme tarihinden itibaren işlemiş yasal faizi ile birlikte tahsili istemine ilişkindir. ...

Devamını oku

26-09-2020 - 888

Haksız Eylem - Maddi Ve Manevi Zararların Tazmini
Tazminatın sınırı onun amacına göre belirlenmelidir. Takdir edilecek miktar, mevcut halde elde edilmek istenilen tatmin duygusunun etkisine ulaşmak için gerekli olan kadar olmalıdır. ...

Devamını oku

26-09-2020 - 915

Evlada Gayrimenkul Satışı - Muvazaa İddiası
Annesine, babasına bakan evlada tek bir gayrimenkulün satış yoluyla devri muvazaalı (hileli) değildir....

Devamını oku

26-09-2020 - 693

Ev Eşyalarında Oluşan Zarar - Manevi Tazminat
Dava, haksız eylem nedeniyle maddi ve manevi tazminat istemine ilişkindir. Türk Medeni Kanununun 24 ve Türk Borçlar Kanununun 58. maddelerinde belirlenen kişisel çıkarlar, kişilik haklarıdır. Kişilik hakları ise kişisel varlıkların korunmasıyla ilgilidir....

Devamını oku

13-11-2021 - 776

Eser Sözleşmesi - Avrupa Biyotıp Sözleşmesi
Dava, eser sözleşmesi niteliğinde estetik amaçlı tıbbi müdahaleden kaynaklanmaktadır. Somut olayda davalı tarafından yapılan operasyondan sonra oluşan ve giderilemeyen şekil bozukluğunun başka bir uzman tarafından giderildiği anlaşılmaktadır. ...

Devamını oku

26-09-2020 - 775

Eksik Ve Ayıplı İfa - Taleple Bağlılık
Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanmış olup, bu sözleşme ilişkisi nedeniyle verilen bononun bedelsiz kaldığı iddiasına dayalı menfi tespit, istirdat ile eksik ve ayıplı ifa nedeniyle uğranılan zararın giderilmesi istemine ilişkindir. ...

Devamını oku

21-09-2020 - 913

Çocuk Parkındaki Aydınlatma Direğindeki Kaçak Sebebiyle Elektrik Akımına Kapılarak Ağır Yaralanan Çocuk
Manevi tazminat davalarında, gelişmiş ülkelerde artık eski kalıplardan çıkılarak caydırıcılık unsuruna da ağırlık verilmektedir. Gelişen hukukta bu yaklaşım, kişilerin bedenine ve ruhuna karşı yöneltilen haksız eylemlerde veya taksirli davranışlarda tatmin duygusu yanında caydırıcılık uyandıran oranlarda manevi tazminat takdir edilmesi gereğini ortaya...

Devamını oku

21-09-2020 - 599

Basın - Kişilik Haklarının İhlali - Manevi Tazminat
Somut olayda; dava konusu haberde davacı Bakan hakkında fezleke bulunduğuna dair iddialarda bulunulduğu, haberin kaynağı olarak da ... Genel Başkan Yardımcısı ... in basın açıklamasının gösterildiği, yapılan habere ilişkin başka herhangi bir bilgi ve belgenin sunulmadığı, söz konusu basın açıklamasında davacının isminin geçmediği , davaya konu... ...

Devamını oku

21-09-2020 - 1014

Bakıp Gözetileceğine İnandırma - Hile
Bir kişinin bakıp gözetileceğine inandırılarak temlik yapılması halinin hile olduğu kabul edilmelidir....

Devamını oku

15-01-2022 - 1037

Alacağın Temliki Sözleşmesi
Somut olayda; yeni malikin alacağın devrine ilişkin yazılı beyanı gereği davacı, kiralanan taşınmazdan elde edilen kira bedelini eski malik olan davalıdan talep etmektedir. ...

Devamını oku

15-01-2022 - 971

Adi Ortaklık İlişkisi - Ortaklığın Malvarlığı
Davalının anılan beyanının, Adi Ortaklık, ilişkisinin varlığına dair harici ikrar niteliğinde bulunduğu anlaşılmakta ise de; harici ikrar niteliğindeki bu beyanın yan deliller ile desteklenmesi halinde geçerli olacağı, hal böyle olunca da davacının tanık dinletme talebinde bulunabileceği gözetilerek, davacının tanıklarının dinlenerek, tüm deliller ışığında hüküm tesisi gerekir....

Devamını oku

15-01-2022 - 1090

Adi Ortaklık - Fesih - Tasfiye
Adi ortaklık sözleşmesinde hüküm bulunmadığı takdirde, tasfiyenin Borçlar Kanununun 539. maddesindeki sıraya göre yapılması gerekir....

Devamını oku

15-01-2022 - 706

Adi Ortaklığın Fesih Ve Tasfiyesi
Taraflar arasında düzenlenen 17.9.1985 tarihli sözleşme ile adi ortaklık kurulduğu, her bir ortağın ½ oranında pay sahibi oldukları, davacının Almanya da olması nedeniyle yönetici ortağın davalı olduğu anlaşılmaktadır. ...

Devamını oku