Delil Tespiti Giderleri - Yargılama Giderleri

24-09-2020 - 866

Delil Tespiti Giderleri - Yargılama Giderleri


Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi
2014/8918
2015/4201
2015-04-06

Özet:

  • Delil tespiti dosyası asıl dava dosyasının eki niteliğinde olup; yapılan giderler asıl davanın yargılama giderlerine dahil edilecektir.
  • Delil tespiti giderleri asıl davada davanın konusu olarak talep edilebilecek alacaklar değildirler.

 

"İçtihat Metni"

Asliye Hukuk Mahkemesi

Davacı ... vekili Avukat ... tarafından, davalı ... aleyhine 01/11/2013 gününde verilen dilekçe ile maddi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın kabulüne dair verilen 09/04/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı şirket temsilcisi tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü.

1- Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasaya uygun gerektirici nedenlere, özellikle delillerin değerlendirilmesinde bir isabetsizlik görülmemesine göre davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları reddedilmelidir.

2- Davalının diğer temyiz itirazlarına gelince; dava, haksız eylem nedeniyle maddi tazminat istemine ilişkindir. Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz olunmuştur.

Mahkemece, delil tespiti giderleri de dava konusu kapsamında değerlendirilmiş ve hüküm altına alınmıştır.

Delil tespiti dosyası, asıl dava dosyasının eki niteliğinde olup; yapılan giderler de asıl davanın yargılama giderlerine dahil bulunmaktadır. (HMK m.405, m.323/ç). Mahkemece, delil tespiti giderlerinin dava konusuna dahil edilmesi yerinde görülmemiştir. Ancak, yanılgının giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını da gerektirmediğinden; kararın, HUMK'nun 438. maddesi uyarınca düzeltilerek onanması gerekmiştir.

SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda (2) sayılı bentte gösterilen nedenle hüküm bölümünün 2. fıkrasında yer alan: "...ve 578,85 TL tespit dosyası gideri olmak üzere toplam 12.863,85 TL..." sözcüklerinin çıkartılmasına; hüküm bölümünün 4. fıkrasında yer alan: "810,25" rakamının yerine : "1.389,10" rakamının yazılmasına; öteki temyiz itirazlarının ise (1) sayılı bentte açıklanan nedenlerle reddine ve kararın düzeltilmiş bu biçiminin ONANMASINA ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 06/04/2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.

KARARI YAZDIR / DİNLE


Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Öne Çıkanlar


Avukat Web Sitesi