layer1-background

2022 Yılı İtibari ile Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezaları

Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezaları (2022 Yılı)

İncele

layer1-background

7349 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Asgari Geçim İndirimine (AGİ) ilişkin düzenleme 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren yapılan ücret ödemelerine uygulanmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.

İncele

layer1-background

7346 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Yalnızca bilgisayar programlarına ilişkin olarak sağlanan ve koruyucu programları etkisiz kılmaya yönelik hazırlık hareketlerini yaptırıma bağlayan düzenleme; tüm eser, icra, fonogram, yapım ve yayınları kapsayacak şekilde genişletilmiştir.

İncele

layer1-background

2022 Yılı Uzlaştırmacı Asgari Ücret Tarifesi

Bu Tarifenin amacı, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince soruşturma ve kovuşturma makamlarının talebi üzerine görevlendirilen uzlaştırmacılara ödenecek meblağ ile ödenmesine ilişkin usul

İncele

layer1-background

Aralık Ayı Kira Artış Oranı

Aralık 2021 TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) – Yİ-ÜFE (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi) Oranları Türkiye İstatistik Kurumu tarafından belirlendi.

İncele


Şu ana kadar sitemizdeki 4123 İçtihat, toplam 1,412,943 kez okundu.


Ceza Hukuku

16-01-2022 - 5

Büyükbaş Hayvanın Çalınması - Sahipli Eşeğin Büyükbaş Hayvan Olarak Kabulü
Dairemizin çoğunluğu; Et ve Et Ürünleri Üretim Tesislerinin Çalışma ve Denetleme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik, gıda maddesi olarak tüketilecek olan etlerin, üretim tesislerinin çalışma ve denetleme esaslarını belirlemek amacıyla hazırlanmış olup,...

Devamını oku

16-01-2022 - 8

Bekçiler Tarafından Yapılan Arama Sonucu Uyuşturucu Maddeye Rastlanılması - Hukuka Aykırı Delil
Dosya kapsamından, suç tarihi itibarıyla yürürlükte bulunan 772 sayılı Kanun uyarınca arama yetkisi bulunmayan çarşı ve mahalle bekçileri tarafından otogar peronlar bölgesinde şüphe üzerine durdurulan sanığın, önleme araması kararına dayanılarak...

Devamını oku

15-01-2022 - 17

Antisosyal Kişilik Bozukluğu - Akıl Hastalığı - Silahla Kasten Yaralamaya Teşebbüs
Dosya kapsamına göre; yargılamanın yenilenmesine yönelik istemde ileri sürülen yeni delil iddiasının, yerel mahkemece ve bu kararı denetleyen Gümüşhane Ağır Ceza Mahkemesince, yargılamanın yenilenmesini ...

Devamını oku

15-01-2022 - 4

Size de Kurumunuza da Başlarım Sözü Hakaret Değildir
Hakaret fiillerinin cezalandırılmasıyla korunan hukuki değer, kişilerin onur, şeref ve saygınlığı olup, bu suçun oluşabilmesi için, davranışın kişiyi küçük düşürmeye matuf olarak gerçekleşmesi gerekmektedir. Bir hareketin tahkir edici olup ...

Devamını oku

İş Hukuku

16-01-2022 - 2

Yurtdışında Çalışan İşçilerin Gerçek Ücretinin Tespiti
Davacının yurtdışında, demirci ve kalıpçı ustası olarak çalıştığı sabittir. Tanık beyanları, işyeri ve davacının niteliği dikkate alındığında 550,00 USD ile çalıştığının kabulü dosya içeriğine göre yerinde değildir. Dosyadaki delil durumuna göre...

Devamını oku

15-01-2022 - 3

İşçinin Görevini Yapmamakta Israr Etmesi - Hatırlatma - İspat Yükü
Öncelikle, feshe konu edilen eylemlerin hiçbirinin tek başına haklı fesih ağırlığında olmadığı görülmektedir. Tutanaklar incelendiğinde, davacının kendisinden savunma istenildiğinde savunmasını verdiği dolayısıyla...

Devamını oku

15-01-2022 - 4

Emekliler Hakkında Zorla Hizmetlerinin Birleştirilmesine Karar Verilemez
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkındaki 2829 sayılı Kanunun amacı; hiçbir Kurumdaki hizmeti tek başına aylık bağlanmasına yeterli olmayan sigortalı ya da hak sahiplerine, ...

Devamını oku

15-01-2022 - 5

İşyerinde Çalışan İşçilerin Tespiti - Kurum İşleminin İptali - İşçilerin Davaya Dahil Edilmesi Gerektiği
Davacı işyerinde çalıştığı tespit edilen ... için ek aylık prim ve hizmet belgesi ile sigorta işe giriş bildirgesinin düzenlenerek kuruma verilmesine yönelik Kurum işleminin iptali istemli açılan davada Mahkemece davalı kurumca tespit edilen...

Devamını oku


Ticaret Hukuku

15-01-2022 - 7

Emniyetin Kemerinin Takılmamasının Maluliyete Etkisinin İrdelenmesi Gerektiği - İlliyet Bağı
KTK nun 78. maddesi ve Karayolları Trafik Yönetmeliğinin anılan hükümleri gereği kullanılması gereken emniyet kemerinin takılması halinde de, kaza nedeniyle oluşan maluliyetin oluşup oluşmayacağı ve emniyet...

Devamını oku

10-01-2022 - 27

Trafik Kazası - Tedavi Giderleri
Asıl dava, trafik kazası sonucu oluşan cismani zarar nedeniyle maddi ve manevi tazminat; birleşen dava, aynı sebebe dayanan maddi tazminat istemine ilişkindir. Asıl davanın açıldığı tarihten sonra yürürlüğe giren ve 2918 sayılı Karayolları...

Devamını oku

10-01-2022 - 24

Trafik Kazası - Sigortaların Sıralı Sorumluluğu
Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası yapılmaması nedeniyle Güvence Hesabına başvurulması gerektiği gerekçesiyle itirazın kabulüne karar vererek davayı usulden (husumetten) reddetmiştir. Aracın zorunlu taşıma sigortası yaptırması ...

Devamını oku

10-01-2022 - 19

TRH 2010 Tablosu - Davacı Lehine Hükmedilecek Vekalet Ücreti
İtiraz Hakem Heyetince verilen kararda davacı lehine hükmedilecek vekalet ücreti için Sigortacılıkta Tahkime İlişkin Yönetmeliğin 16.13 maddesinin uygulanması gerektiği gözönüne alınarak AAÜT nin 13. maddesi gereğince hesaplanan...

Devamını oku

Borçlar Hukuku

15-01-2022 - 2

Çek Bedeli Kadar Mal Alınmadığı İddiası - Çekin Ödeme Aracı Olması - Yazılı Delille İspat Koşulu
Dava, çekler nedeniyle borçlu olunmadığının tespiti istemine ilişkindir. Davacı, davaya konu çeklerin davalıdan alınacak mallara karşılık avans olarak verildiğini, ancak davalı tarafından malların teslim edilmediğini, bu sebeple...

Devamını oku

10-01-2022 - 18

Temsilci İşlemleri - Yetkisiz Temsil
Somut olayda davacı, 03.07.2009 tarihli sözleşmenin davalıyı temsilen imzalandığını ve bu sözleşmenin davalıyı bağladığını iddia etmektedir. Mahkemece, sözleşmeyi imzalayan dava dışı...ın yaptığı benzer işlemlerin temsil ...

Devamını oku

09-01-2022 - 23

Kapıcı Dairesinin Kiraya Verilmesi - Mimari Projede Değişiklik Yapılması Gerektiği
Dosyanın incelenmesinde, kat irtifakı kurulu anayapıda 12 bağımsız bölümün bulunduğu, 25.3.2015 tarihli kat malikleri kurulu toplantısında oybirliği ile, kapıcı dairesinin kendi üstündeki dükkan tarafından, su deposu, hidrofor odası, enerji odası ve tesisat odası...

Devamını oku

08-01-2022 - 24

Sınav Parasının Banka Tarafından Sınav Yapılacak Kuruma Gönderilmemesi
Mahkemece, bozma ilamına uyularak yapılan yargılamaya göre; Polis Meslek Yüksekokulu yazı cevabında, davacı tarafça sınav için yapılması gereken işlemlerin tebliğ edildiğinin bildirildiği, davacı tarafından yatırılan ...

Devamını oku

Medeni Hukuk

15-01-2022 - 3

Anlaşmalı Boşanma İsteğinde Tazminat Haklarının Saklı Tutulması
Tarafların irade beyanları esas alınarak boşanmalarına karar verilebilmesi için, diğer şartların yanında boşanmanın mali sonuçları ile çocukların durumu hususunda tam olarak anlaşmış olmaları,...

Devamını oku

15-01-2022 - 2

Kayınvalidenin Cenazesine Katılmama - Boşanma
Mahkemece, davalı-karşı davacı kadın ağır kusurlu olduğu kabul edilmek suretiyle yazılı şekilde karar verilmişse de; yapılan soruşturma ve toplanan delillerden, davalı-karşı davacı kadının ev işi yapmayıp, kayınvalidesinin cenazesine...

Devamını oku

15-01-2022 - 1

İntihara Teşebbüs Boşanma Sebebi Olabilir Mi?
Tüm dosya kapsamı ve toplanan delillerden davalının intihara teşebbüs ettiği anlaşılmaktadır. Bu halde taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkan...

Devamını oku

15-01-2022 - 2

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesine İstinaden Taşınmaz Devri - Murisin Birçok Taşınmazının Olması - Mal Kaçırma Kastı
Maddi durumu iyi olan murisin dava konusu taşınmaz dışında Ankara ve Çorum da konut niteliğinde dört ayrı bağımsız bölüm ile 300 dönüm kadar arazi sahibi olduğu dosya kapsamından anlaşılmakta olup, mal kaçırma...

Devamını oku

Medeni Usul Hukuku

15-01-2022 - 2

Hüküm Kesinleştikten Sonra Boşanma Davasından Feragat Edilmesi
Feragat ve kabul, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunun 307 ve devamı maddelerinde düzenlenmiştir. Feragat ve kabul, hüküm kesinleşinceye kadar her zaman yapılabilir. İlk derece mahkemesince boşanmaya dair ...

Devamını oku

15-01-2022 - 3

Tüketici Hakem Heyeti Karşısında İleri Sürülmeyen İtiraz ve Defiler Yargılama Aşamasında İleri Sürülebilir
Öte yandan, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda ve 27/11/2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinde, tüketici hakem heyetinde ileri sürülmeyen ...

Devamını oku

14-01-2022 - 6

Avukatın Tahsil Ettiği Bedeli İade Etmemesi - Ceza Mahkemesindeki Kesinleşen Maddi Olguların Hukuk Hakimini Bağlayacağı
Diğer bir anlatımla, maddi olayları ve yasak eylemlerin varlığını saptayan ceza mahkemesi kararı, taraflar yönünden kesin delil niteliğini taşıyacaktır. Bu doğrultuda maddi vakıanın tespitine ilişkin ceza mahkemesi kararı hukuk...

Devamını oku

14-01-2022 - 7

HMK 305/A - Eşyanın İadesi
Somut olayda, mahkemece, 22.09.2020 tarihli tahsis şerhi içeren ek karar ile davanın kabulü ile Menteşe Kaymakamlığı Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığının 24/02/2020 tarih ve 161820200000367 sayılı kararının...

Devamını oku

Tüketici Hukuku

14-01-2022 - 8

Tüketici Hakem Heyeti Menfi Tespit İsteminde Görevli Değildir
Yapılan bu açıklamalar ışığında somut olay değerlendirildiğinde; davacının, davalıya dosya masraflarına ilişkin ödeme yaptığı ve davalının aleyhine yaptığı takipten dolayı borçlu olmadığı ve mükerrer ödemenin iadesini istediği, ...

Devamını oku

14-01-2022 - 9

Work & Travel Sözleşmesinin Covid-19 Sebebiyle İptali - Görevli Mahkeme
Davaya konu sözleşmenin incelenmesinde mesleki amaçlı satış olmayıp ağırlıklı vasfının hizmet satışı olduğu anlaşılmaktadır. Eğitim amacıyla eğitim masrafını karşılamak için çalışmanın öngörülmesi mesleki amaçlı...

Devamını oku

02-01-2022 - 23

Eşyanın Teslimi - Ödeme Karinesi - Taksitler Halinde Ödemenin Kabulü - İspat Külfeti
Somut olayda; Adalet Bakanlığının kanun yararına temyiz isteminde, davalının, peşin ödeme savunmasında bulunduğu belirtilmekte ise de; cevap dilekçesi incelendiğinde, davalının, açıkça, bedelin bir kısmını önceden kalanını ise teslimden sonra ...

Devamını oku

01-01-2022 - 19

Tüketici Hakem Heyeti Kararının İptali - Nispi Vekalet Ücreti
Davacı, davalı tüketicinin almış olduğu telefonun kendiliğinden kapanması sonucu teknik servisin incelemesine verdiğini ve bu inceleme sonucu ımeı numarasının başka cihazlara kopyalandığının tespit edildiği...

Devamını oku

İcra ve İflas Hukuku

16-01-2022 - 3

Borçlunun Alacaklılara Zarar Vermek İçin Mirası Reddetmesi - Reddin İptali
Öte yandan, mirasçının, mirası reddetmesinin nedeni, alacaklılarına zarar verme amacıyla mirası reddedip etmediğini tespit edebilmek için terekenin aktif ve pasifinin mirasbırakanın ölüm tarihi itibari ile belirlenmesi de gerekmektedir....

Devamını oku

15-01-2022 - 6

Senet - Borcun Talili - İspat Külfeti
Mahkemece bozmaya uyularak yapılan yargılama sonucunda, davalının, davacının mal alışverişi nedeni ile 3.000,00 TL. borcu olduğunu, 2011 yılında davacıdan aldığı taşınmaz nedeni ile davacıya 49.000,00 TL verdiğini, taşınmazın...

Devamını oku

15-01-2022 - 4

Teminat Senedi - İspat Koşulu - Yazılı Belge
Borçlular tarafından, takip konusu senedin kredi borcunun teminatı olarak verildiğine ve senetten doğan alacağın şarta bağlandığına ilişkin senedin tüm unsurlarına atıf yapan yazılı bir belge sunulmamıştır. Dayanak belge, ...

Devamını oku

14-01-2022 - 9

Vergi Dairesinin Satıştan Sonra Doğan Alacağının Sıra Cetveline Dahil Edilmesi - Şikayetin İcra Mahkemesinde Görüleceği
Somut olayda, davacı tarafça bedeli paylaşıma konu taşınmaz üzerinde davalı vergi dairesinin alacağının garameye dahil edilirken satıştan sonra doğan alacakları da dahil edilerek garame yapıldığına ilişkin itirazı,...

Devamını oku


Avukat Web Sitesi