layer1-background

Şirketin İhyası Davasında Dava Dilekçesinin Tasfiye Memurlarına Usulüne Uygun Olarak Tebliğ Edilmesi Gerektiği

Dava, ticaret sicilden tasfiye nedeniyle terkin edilmiş şirketlerin ek tasfiye işlemleri için ihyası istemine ilişkindir. Davalı olarak gösterilen ilgili şirketlerin tasfiye memurlarına dava dilekçesinin usulüne uygun şekilde

İncele

layer1-background

Kefilin Sorumluluğu Yargılamayı Gerektirdiğinden Kefil Aleyhine İcra İnkar Tazminatına Hükmedilemez

Dava itirazın iptali istemine ilişkindir. Davaya dayanak takibin taraflar arasındaki sözleşme uyarınca sözleşmenin teminatı olan bonoya dayalı alacak talebine ilişkin olduğu, davalı kefil olup davacılara karşı

İncele

layer1-background

Aracın Ayıplı Olması - Zamanaşımı İtirazının Deliller Toplandıktan Sonra Değerlendirilmesi Gerektiği

Dava, ayıplı araç satımına dayalı misli ile değişim talebine ilişkindir. Mahkemece yapılacak iş, davalının husumet itirazını değerlendirmek, davaya konu aracın davalı tarafça satılıp satılmadığı, satış faturasını düzenleyen

İncele

layer1-background

İhtiyati Hacze Yönelik Yetki İtirazında Yetkili Mahkemenin Belirtilmemesi

Talep ihtiyati hacze itirazın kabulüne dair ek kararının kaldırılması istemine ilişkindir. Talebe konu çekin, Diyarbakır şubesine ait olduğu, keşide yerinin İzmir, keşidecinin yerleşim yerinin Diyarbakır olduğu, diğer

İncele

layer1-background

İşçi ile Yapılan Rekabet Sözleşmesi - İspat Şartı

Davacı davalı ile arasında akdedilen iş sözleşmesinde kararlaştırılan rekabet yasağı hükmüne aykırı surette diğer davalı nezdinde çalışmaya başlaması nedeniyle fazlaya ait talep hakları saklı kalmak kaydıyla

İncele

Ceza Hukuku

07-10-2021 - 107

Çocuğun Cinsel İstismarı Suçuna İlişkin Davada On Beş Yaşını Tamamlamamış Olan Mağdurenin Kendi Özgür...

Suç tarihi itibariyle on beş yaşından küçük mağdure ile suça sürüklenen çocuğun arkadaşlık kurdukları, olay tarihinde suça sürüklenen çocuk ile mağdurenin buluştukları ve sanığın evine gittikleri tespit...

Devamını oku

07-10-2021 - 28

Güvenliği Kasten Tehlikeye Sokma Suçu Hükümlüsünün Türk Ceza Kanunu Uyarınca Hukuki Durumunun...

Sanık hakkında, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna aykırılık ve genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçlarından hüküm kurulduğu görülmektedir. UYAP ortamından alınan...

Devamını oku

07-10-2021 - 21

Hükümlü Adına Temel Cezanın Ne Şekilde Belirleneceğinin Saptanması Ve Bireyselleştirme Amacına Yönelik...

Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun ilgili maddesi uyarınca hükümlü yararına olan hüküm, önceki ve sonraki kanunların ilgili bütün hükümleri olaya uygulanarak ortaya çıkan...

Devamını oku

07-10-2021 - 19

Sanığın Başka Suçtan Hükümlü Olması Nedeniyle Cezaevindeyken Duruşmalardan Bağışık Tutulmasını...

Sanık hakkında kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, mala zarar verme ve konut dokunulmazlığını ihlal suçlarından kurulan hükümler temyiz edilmiştir. Sanık cezaevinde başka suçtan hükümlüdür. Sanık,...

Devamını oku

İş Hukuku

12-10-2021 - 11

İşçi ile Yapılan Rekabet Sözleşmesi - İspat Şartı

Davacı davalı ile arasında akdedilen iş sözleşmesinde kararlaştırılan rekabet yasağı hükmüne aykırı surette diğer davalı nezdinde çalışmaya başlaması nedeniyle fazlaya ait talep hakları saklı kalmak kaydıyla...

Devamını oku

07-10-2021 - 27

İş Sözleşmesinin Hırsızlık Sebebiyle Sona Erdirilmesi

Terk edilmiş kaykaya bindi: Hırsızlıktan işten atıldı! başlığıyla yayınlanan Yargıtay 9. Hukuk Dairesi kararı. Yargıtaydan çalışanları ilgilendiren önemli bir karar daha geldi. İş saatleri dışında iş çıkışında AVM nin otoparkında terkedilmiş...

Devamını oku

02-10-2021 - 19

Mevsimlik İşçi - Daimi Kadroya Geçiş

Uyuşmazlık; somut olayda davacı işçinin daimi kadroya geçirilmeden önce mevsimlik işçi statüsünde geçen çalışmalarının, çalışma süresine dahil edilmesi suretiyle daimi kadroya geçtiği tarih itibariyle derece ve kademesinin belirlenmesinde dikkate alınıp alınamayacağı, buradan...

Devamını oku

02-10-2021 - 22

Asıl İşveren Alt İşveren İlişkisi - Muvazaa

Uyuşmazlık; davacı tarafından JTI Tütün Ürünleri A.Ş. ve dava dışı Euroserve Hizmet ve İşletmecilik A.Ş ye karşı açılan feshin geçersizliğinin tespiti ve işe iade talepli davanın temyiz incelemesi sonucunda Yargıtay tarafından davalılar arasında muvazaa bulunduğu gerekçesiyle...

Devamını oku

Ticaret Hukuku

12-10-2021 - 8

Şirketin İhyası Davasında Dava Dilekçesinin Tasfiye Memurlarına Usulüne Uygun Olarak Tebliğ Edilmesi Gerektiği

Dava, ticaret sicilden tasfiye nedeniyle terkin edilmiş şirketlerin ek tasfiye işlemleri için ihyası istemine ilişkindir. Davalı olarak gösterilen ilgili şirketlerin tasfiye memurlarına dava dilekçesinin usulüne uygun şekilde...

Devamını oku

09-10-2021 - 22

Konya BAM 3. H.D. 2021/918 E. 2021/1088 K.

Dava, trafik kazasından kaynaklanan destekten yoksun kalma tazminatı istemine ilişkindir. Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddesi uyarınca, tazminat miktarlarına ilişkin olup da yetersiz veya fahiş olduğu açıkça...

Devamını oku

09-10-2021 - 16

Tazminat Talepli Davada Mahkemece Trafik Kaza Tespit Tutanağı İle Bilirkişi Raporu...

Dava trafik kazası sebebiyle uğranılan maddi ve manevi zararın tazminine yöneliktir. Kazanın otomobilin seyir yönüne göre yolun sağındaki banket üzerinde duran davalı yönetimindeki traktörün arka...

Devamını oku

07-10-2021 - 13

Sorumluluk Sigortasınca Ödenen Bedelin Zarar Verenden Tahsil Talepli Davada Davalının İşletenlik Sıfatının...

Taşımayı üstlenen ile mal sahibi arasında taşıma sözleşmesinin yapıldığı, gerçekleşen zararın tazmin edildiği, akabinde Taşıyıcı Sorumluluk Sigortasından ödenen zararın rücuen tazmin edildiği belirtilmiştir. Genel...

Devamını oku

Borçlar Hukuku

09-10-2021 - 14

Tazminat Talepli Davada Olayın Gerçekleşme Şekli İle Davalının Eylemindeki Hukuka Aykırılığın...

Dava, trafik kazasından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat talebine ilişkindir. İncelenen dosya kapsamı ve toplanan deliller bir bütün halinde değerlendirildiğinde; davalılardan sigorta şirketine sigortalı poliçesi...

Devamını oku

06-10-2021 - 13

Kefalet Sözleşmesi - İtirazın İptali Hakkında

Dava; Banka Genel Kredi Sözleşmelerinde kefaleti bulunan davalı kefilin yapılan takibe itirazının iptali istemine ilişkindir. Davalı vekilinin müvekkili aleyhine icra inkar tazminatına hükmedilmesi ve müvekkili yönünden...

Devamını oku

06-10-2021 - 18

Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Menfi Tespit ve İstirdat Davası

Davalı-karşı davacı vekili istinaf dilekçesinde; TBK nın m.97 gereğince davaya konu sözleşmenin tarafı olan davacı-karşı davalı işverenin sözleşme gereğince proje ve ölçü vermek şeklinde öncelikli bir edim...

Devamını oku

03-10-2021 - 26

Muris Muvazaası - Akitteki Değer İle Taşınmazların Gerçek Değeri Arasında Fahiş Fark Bulunması

Dava, muris muvazaası hukuksal nedenine dayalı tapu iptali ve tescil isteğine ilişkindir. Somut olayda, devirlerin çok kısa aralıklarla ara malik kullanmak suretiyle yapıldığı, akitteki değer ile taşınmazların gerçek değeri arasında fahiş fark bulunduğu, miras bırakanın taşınmaz mal...

Devamını oku

Medeni Hukuk

07-10-2021 - 13

Terkin İstemli İpotek - Aile Konutu

Dava, aile konutu olduğu iddia edilen taşınmaz üzerinde tesis edilen ipoteğin geçersiz olduğundan bahisle ipoteğin terkini talebi ile açılmıştır. Mahkemece TMK 194. Maddeye dayalı olarak açılan davada,...

Devamını oku

03-10-2021 - 23

Tapu İptali ve Tescil - Yolsuz Tescil

Dava, yolsuz tescil hukuksal nedenine dayalı terekeye iade talepli tapu iptal ve tescil istemine ilişkindir. Miras bırakanın ölüm tarihi itibariyle terekesi elbirliği mülkiyetine tabidir. Terekeye karşı yapılan mülkiyetten kaynaklanan haksız fiil niteliğindeki muris muvazaası ve el atmanın...

Devamını oku

03-10-2021 - 17

Gaiplik - Kamulaştırma Bedelinin Hazineye İntikali

Dava, TMK nın 588. maddesinden kaynaklanan gaiplik ve çekişmeli paya ait kamulaştırma bedelinin Hazineye intikali isteklerine ilişkindir. Davanın 1.000,00 TL değer gösterilmek suretiyle açıldığı ve yargılama sırasında çekişmeli taşınmazın değeri keşfen saptanmadan sonuca...

Devamını oku

25-09-2021 - 38

Ziynet Eşyanın Kadında Olacağı Karinesi - Aksinin Kanıtlanması Usulü

Dava, ziynet eşyalarından kaynaklanan alacak istemine ilişkindir. Uyuşmazlık, 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun (TMK) 6. maddesine göre ispat yükünün davacı tarafa ait olduğu eldeki davada, davanın ispat edilip...

Devamını oku

Medeni Usul Hukuku

09-10-2021 - 13

Tazminat Talepli Davada Uzlaşmanın Sağlanması Halinde Soruşturma Konusu Suç Nedeniyle Tazminat Davası Açılamaz

Dava; yaralanmalı trafik kazası sebebiyle geçici, sürekli iş göremezliğe ilişkin maddi tazminat istemine ilişkindir. Çift taraflı trafik kazası gerçekleştiği, kazaya karışan araçlardan birinin sürücüsü olan davacının...

Devamını oku

09-10-2021 - 9

İtirazın İptali Davasında Üçüncü Kişiye İhtarlı Davetiye Tebliğ Edilerek Gelmediği...

Dava, trafik kazasında yaralanan üçüncü şahsa Güvence Hesabı tarafından ödenen tazminatın rücuen tahsili için başlatılan icra takibine vaki itirazın iptali istemine ilişkindir. Dava dışı kişiye, Güvence Hesabı tarafından...

Devamını oku

09-10-2021 - 10

Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Ve İade Edilmeyen Ürün Bedellerinin Tahsili İsteminde...

Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanan ve iade edilmeyen koli ve ambalaj bedellerinin tahsili istemine ilişkindir. Yargılama sırasında davacı vekili davacının aslında başka biri olduğunu, kendisine verilen yanlış bilgi...

Devamını oku

09-10-2021 - 11

Davadan Feragat Kesin Hüküm Sonucu Doğuracağından Davacı Vekili Tarafından İstinaf Aşamasında Davadan Feragat Edilmesinin Davanın Reddini Gerektirdiği

Mahkeme kararına karşı davacı vekili tarafından istinaf talebinde bulunulmuş ise de davacı vekili tarafından davadan feragat edildiğine dair dilekçe gönderildiği, davalı vekili tarafından dilekçe ile de davadan...

Devamını oku

Tüketici Hukuku

12-10-2021 - 10

Aracın Ayıplı Olması - Zamanaşımı İtirazının Deliller Toplandıktan Sonra Değerlendirilmesi Gerektiği

Dava, ayıplı araç satımına dayalı misli ile değişim talebine ilişkindir. Mahkemece yapılacak iş, davalının husumet itirazını değerlendirmek, davaya konu aracın davalı tarafça satılıp satılmadığı, satış faturasını düzenleyen...

Devamını oku

07-10-2021 - 12

Konut Kredisinin Kullanım ve Yapılandırılma İşlemleri Sırasında Haksız Kesildiği İddia Olunan Bedeller

Uyuşmazlık; taraflar arasındaki konut kredisinin kullanım ve yapılandırılma işlemleri sırasında haksız kesildiği iddia olunan bedellerle ilgili olarak; fazlaya ilişkin haklar saklı tutulmaksızın açılan ilk dava ve...

Devamını oku

07-10-2021 - 13

İşlem ve Sigorta Masrafı - Tüketici Kredisi Sözleşmesi

Uyuşmazlık; taraflar arasındaki tüketici kredisi sözleşmeleri çerçevesinde işlem ve sigorta masrafı adı altında haksız kesinti yapıldığı iddiasıyla görülen alacak davasına cevap vermeyen davalının temyiz dilekçesi...

Devamını oku

13-09-2021 - 35

Büyükşehir Olmayan İlde Tüketici Tarafından Yapılan Başvuruyu Karara Bağlama Yetkisi İl Tüketici Hakem Heyetindedir

Mahkemece uyuşmazlığa konu alacağın tutar ve davalının yerleşim yeri itibariyle yetkili ve görevli olan İlçe Tüketici Hakem Heyeti yerine İl Tüketici Hakem Heyeti tarafından verilen kararın yok hükmünde...

Devamını oku

İcra ve İflas Hukuku

12-10-2021 - 9

Kefilin Sorumluluğu Yargılamayı Gerektirdiğinden Kefil Aleyhine İcra İnkar Tazminatına Hükmedilemez

Dava itirazın iptali istemine ilişkindir. Davaya dayanak takibin taraflar arasındaki sözleşme uyarınca sözleşmenin teminatı olan bonoya dayalı alacak talebine ilişkin olduğu, davalı kefil olup davacılara karşı...

Devamını oku

12-10-2021 - 8

İhtiyati Hacze Yönelik Yetki İtirazında Yetkili Mahkemenin Belirtilmemesi

Talep ihtiyati hacze itirazın kabulüne dair ek kararının kaldırılması istemine ilişkindir. Talebe konu çekin, Diyarbakır şubesine ait olduğu, keşide yerinin İzmir, keşidecinin yerleşim yerinin Diyarbakır olduğu, diğer...

Devamını oku

09-10-2021 - 10

Davalının Koronavirüs Salgınının Ekonomik Etkileri Nedeniyle Hakkaniyet Prensipleri Uyarınca...

Dava konkordatonun kısmen feshine ilişkindir. Konkordatonun bir alacaklısınca fesinden söz edebilmek için öncelikle tasdik edilmiş bir konkordato projesinin bulunması gerekmektedir. Konkordatoya tabi...

Devamını oku

07-10-2021 - 8

Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan İtirazın İptali

Dava, taraflar arasındaki ticari ilişki kapsamında ödenmeyen cari hesap alacağının tahsili için başlatılan icra takibine itirazın iptali istemine ilişkindir. Davacı vekili; davalı aleyhine ilamsız icra takibi başlattıklarını, ancak...

Devamını oku