layer1-background

Gaziantep BİM 5. İDD 2019/2356 E. 2019/916 K.

Dava, Anadolu Lisesinde öğretmen olarak görev yapan davacının Devlet Memurları Kanununun ilgili maddesi gereğince herhangi bir siyasi parti yararına veya zararına fiilen faaliyette bulunmak suçunu işlediğinin

İncele

layer1-background

Gaziantep BİM 5. İDD 2019/3494 E. 2020/823 K.

Dava, gümrük muayene memurunun İl Gümrük Müdürlüğünde görev yaptığı dönemde görevi gereği yaptığı ve yapmadığı işlemler ile ihracat kaçakçılığı eylemlerine aktif bir şekilde iştirak ettiği, gerekli icra

İncele

layer1-background

Gaziantep BİM 5. İDD 2019/3345 E. 2020/825 K.

Milli Savunma Bakanlığı ile akdedilen sözleşme ile Tugay Komutanlığı emrinde sözleşmeli uzman erbaş olarak görev yapan davacının, sözleşmesinin feshedilmesine dair işlemin iptali istemiyle dava açılmıştır. Davanın

İncele

layer1-background

Gaziantep BİM 5. İDD 2019/2247 E. 2020/827 K.

Dava, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne bağlı Müze Müdürlüğünde Müze Araştırmacısı olarak görev yapan davacının, Devlet Memurları Kanununun ilgili maddesi uyarınca kınama cezası ile cezalandırılmasına ilişkin

İncele

layer1-background

Gaziantep BİM 5. İDD 2019/2870 E. 2020/1641 K.

Dava, Üniversite Eğitim Fakültesinde okutman olarak görev yapan davacı tarafından, İngilizce muafiyet sınavında görevli iken bir öğrencinin yaptığı şikayet sonucu Devlet Memurları Kanununun ilgili maddesi uyarınca

İncele

Ceza Hukuku

21-10-2021 - 32

Yargıtay 2. C.D. 2020/13297 E. 2021/14212 K.

Müştekinin soruşturma aşamasında ve 14/01/2015 günlü oturumda, evinden eşi ile birlikte sabah saat 08.00 sıralarında ayrılıp saat 22.40 sıralarında döndüklerini beyan ettiği, UYAP tan alınan güneşin doğuş ve...

Devamını oku

21-10-2021 - 10

Yargıtay 2. C.D. 2021/10174 E. 2021/14230 K.

Müşteki ...ın 23.11.2010 tarihinde babasının ikamet ettiği evden kendi adına ruhsatlı 155885 seri numaralı ... marka tüfeğinin çalındığını belirterek şikayetçi olması üzerine yürütülen soruşturmada, suça konu av...

Devamını oku

21-10-2021 - 15

Yargıtay 2. C.D. 2021/9973 E. 2021/14235 K.

Sanığın aşamalarda katılanın eşi ile suç tarihinde gece vakti evinde birlikte olmadıklarını, ancak başka bir tarihte ... ile rızası dahilinde evinin mutfağında cinsel birliktelik yaşadıklarını savunması, tanık ... ile ...nın da...

Devamını oku

21-10-2021 - 11

Yargıtay 2. C.D. 2020/13736 E. 2021/14236 K.

Tutanak içeriğine göre suçta kullanılan aracın olay mahallinde saat 06.18 de 2 dakika durduğunun belirtilmesi, tanık ...nin soruşturma aşamasında suçta kullanılan aracı saat 06.15-06.30 aralığında müştekinin...

Devamını oku

İş Hukuku

22-10-2021 - 22

Yargıtay 9. H.D. 2021/3939 E. 2021/8879 K.

Taraflar arasında davacı işçinin fazla çalışma yapıp yapmadığı konusunda uyuşmazlık bulunmaktadır. Dosya kapsamındaki iş sözleşmesine göre, taraflar arasında denkleştirme uygulaması bulunmaktadır. Hükme esas...

Devamını oku

18-10-2021 - 11

Yargıtay 9. H.D. 2012/11810 E. 2014/12673 K.

Islahın yapıldığı tarihte yürürlükte olan 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 141. maddesinde, Bu Kanundan kaynaklanan Fon alacaklarına ilişkin dava ve takiplerde zamanaşımı süresi yirmi yıldır şeklinde kurala yer...

Devamını oku

18-10-2021 - 12

Yargıtay 9. H.D. 2019/2639 E. 2021/2697 K.

Davalı işçinin sır saklama yükümlülüğünü ihlal edip etmediğine göre sübuta erecek cezai şart talebi uyuşmazlık konusudur. İşyerine ait bilgileri koruma, sır saklama, işçinin işverene karşı sadakat yükümlülüğü...

Devamını oku

18-10-2021 - 14

Yargıtay H.G.K. 2017/432 E. 2021/184 K.

Uyuşmazlık; somut olayda, fazla çalışma ücretinin hesaplanmasında, davacının imzası bulunmayan bordrolarda gösterilerek banka aracılığıyla fazla çalışma ücreti ödenen ayların dışlanmasının mı yahut ödenen fazla...

Devamını oku

Ticaret Hukuku

22-10-2021 - 5

Yargıtay 11. H.D. 2011/8537 E. 2012/15837 K.

Dava, tekne sigorta poliçesine dayalı tazminat istemine ilişkindir. Davacı ile dava dışı ..... ..... arasındaki -gemi kira sözleşmesi- başlıklı sözleşmenin 7. maddesinde -kira süresince personel hatalarından, kazalardan, mal ve can...

Devamını oku

22-10-2021 - 6

Yargıtay 11. H.D. 2010/14514 E. 2012/5152 K.

Mahkemece bozma ilamına uyularak yapılan yargılama sonucunda gemi kiracısının başkasına ait gemiyi kendi hesabına deniz ticaretinde kullanan şahıs olduğu, TTK nun 946. maddesinde gemi kiracısının üçüncü şahıslarla...

Devamını oku

18-10-2021 - 12

Yargıtay 4. H.D. 2021/2676 E. 2021/1901 K.

Dava, trafik kazası sonucu oluşan cismani zarar nedeniyle maddi tazminat istemine ilişkindir. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 97. maddesi ile zorunlu mali sorumluk sigortasından faydalanmak isteyen hak...

Devamını oku

12-10-2021 - 21

Şirketin İhyası Davasında Dava Dilekçesinin Tasfiye Memurlarına Usulüne Uygun Olarak Tebliğ Edilmesi Gerektiği

Dava, ticaret sicilden tasfiye nedeniyle terkin edilmiş şirketlerin ek tasfiye işlemleri için ihyası istemine ilişkindir. Davalı olarak gösterilen ilgili şirketlerin tasfiye memurlarına dava dilekçesinin usulüne uygun şekilde...

Devamını oku

Borçlar Hukuku

18-10-2021 - 9

Yargıtay 12. H.D. 2014/34076 E. 2015/7575 K.

Kefalet tarihi itibari ile 818 sayılı Borçlar Kanununun kefalete ilişkin hükümleri yürürlükte olduğundan bu durumda kefaletle ilgili olarak bu kanun hükümleri uygulanır. Kefaletten sonra yürürlüğe giren 6098 sayılı...

Devamını oku

09-10-2021 - 28

Tazminat Talepli Davada Olayın Gerçekleşme Şekli İle Davalının Eylemindeki Hukuka Aykırılığın...

Dava, trafik kazasından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat talebine ilişkindir. İncelenen dosya kapsamı ve toplanan deliller bir bütün halinde değerlendirildiğinde; davalılardan sigorta şirketine sigortalı poliçesi...

Devamını oku

06-10-2021 - 20

Kefalet Sözleşmesi - İtirazın İptali Hakkında

Dava; Banka Genel Kredi Sözleşmelerinde kefaleti bulunan davalı kefilin yapılan takibe itirazının iptali istemine ilişkindir. Davalı vekilinin müvekkili aleyhine icra inkar tazminatına hükmedilmesi ve müvekkili yönünden...

Devamını oku

06-10-2021 - 25

Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Menfi Tespit ve İstirdat Davası

Davalı-karşı davacı vekili istinaf dilekçesinde; TBK nın m.97 gereğince davaya konu sözleşmenin tarafı olan davacı-karşı davalı işverenin sözleşme gereğince proje ve ölçü vermek şeklinde öncelikli bir edim...

Devamını oku

Medeni Hukuk

18-10-2021 - 9

Yargıtay 1. H.D. 2016/12946 E. 2017/370 K.

Dava, tapu kaydında eksik yazılan kimlik bilgilerinin düzeltilmesi isteğine ilişkindir. Düzeltilmesi istenen kayıtlar mahkeme kararı ile oluşmuş ise bu şekilde oluşan bir kaydın yine mahkeme kararı ile düzeltilmesi zorunlu...

Devamını oku

18-10-2021 - 6

Yargıtay 2. H.D. 2018/5100 E. 2019/2582 K.

Davalı-davacı erkeğin delil olarak dayandığı ses kaydının hukuka aykırı delil olması nedeniyle hükme esas alınmamasında bir isabetsizlik bulunmamakla birlikte, davalı-davacı erkeğin bir kısım tanık beyanlarıyla...

Devamını oku

18-10-2021 - 13

Yargıtay H.G.K. 2017/2494 E. 2021/248 K.

Uyuşmazlık; tarafların tespit edilen ekonomik ve sosyal durumlarına göre davacı yararına Türk Medeni Kanununun 175. maddesinde yer alan yoksulluk nafakası koşullarının oluşup oluşmadığı, burada varılacak...

Devamını oku

18-10-2021 - 8

Yargıtay 3. H.D. 2014/20406 E. 2014/17028 K.

Dava, velayeti anneye verilmiş olan küçük için nafaka istemine ilişkindir. Nafaka yükümlüsü babanın ölmüş olması veya bakma gücünün olmaması üzerine bir üst zümrede yeralan dededen de nafaka istenebilir. Dava...

Devamını oku

Medeni Usul Hukuku

18-10-2021 - 12

Yargıtay 4. H.D. 2020/1895 E. 2021/6 K.

Dava, trafik kazasından kaynaklı araç hasarı nedeniyle maddi tazminat davasıdır. Somut olayda, davacının oğlunun sevk ve idaresindeki araç ile seyir hâlinde iken rögar kapağına çarpması sonucu maddi hasarlı trafik...

Devamını oku

18-10-2021 - 11

Yargıtay 3. H.D. 2020/7514 E. 2021/1930 K.

Davacı, ödenmeyen vekalet ücretinin tahsili talebi ile eldeki davayı açmıştır. Davacı, hukuki yardım veren uzman kişidir. Vekalet ücretine ilişkin talep ettiği alacağın hesabı kendisinden beklenebilir. Zira, HMK...

Devamını oku

09-10-2021 - 21

Tazminat Talepli Davada Uzlaşmanın Sağlanması Halinde Soruşturma Konusu Suç Nedeniyle Tazminat Davası Açılamaz

Dava; yaralanmalı trafik kazası sebebiyle geçici, sürekli iş göremezliğe ilişkin maddi tazminat istemine ilişkindir. Çift taraflı trafik kazası gerçekleştiği, kazaya karışan araçlardan birinin sürücüsü olan davacının...

Devamını oku

09-10-2021 - 15

İtirazın İptali Davasında Üçüncü Kişiye İhtarlı Davetiye Tebliğ Edilerek Gelmediği...

Dava, trafik kazasında yaralanan üçüncü şahsa Güvence Hesabı tarafından ödenen tazminatın rücuen tahsili için başlatılan icra takibine vaki itirazın iptali istemine ilişkindir. Dava dışı kişiye, Güvence Hesabı tarafından...

Devamını oku

Tüketici Hukuku

18-10-2021 - 10

Yargıtay 3. H.D. 2020/8172 E. 2021/2772 K.

Dava, simsarlık sözleşmesinden doğan ücretin tahsili amacıyla başlatılan icra takibine yapılan itirazın iptali davasıdır. Davalı konut yapı kooperatifi olup tüketici vasfı yoktur. Keza davacı emlak komisyoncusu ise de,...

Devamını oku

12-10-2021 - 21

Aracın Ayıplı Olması - Zamanaşımı İtirazının Deliller Toplandıktan Sonra Değerlendirilmesi Gerektiği

Dava, ayıplı araç satımına dayalı misli ile değişim talebine ilişkindir. Mahkemece yapılacak iş, davalının husumet itirazını değerlendirmek, davaya konu aracın davalı tarafça satılıp satılmadığı, satış faturasını düzenleyen...

Devamını oku

07-10-2021 - 19

Konut Kredisinin Kullanım ve Yapılandırılma İşlemleri Sırasında Haksız Kesildiği İddia Olunan Bedeller

Uyuşmazlık; taraflar arasındaki konut kredisinin kullanım ve yapılandırılma işlemleri sırasında haksız kesildiği iddia olunan bedellerle ilgili olarak; fazlaya ilişkin haklar saklı tutulmaksızın açılan ilk dava ve...

Devamını oku

07-10-2021 - 20

İşlem ve Sigorta Masrafı - Tüketici Kredisi Sözleşmesi

Uyuşmazlık; taraflar arasındaki tüketici kredisi sözleşmeleri çerçevesinde işlem ve sigorta masrafı adı altında haksız kesinti yapıldığı iddiasıyla görülen alacak davasına cevap vermeyen davalının temyiz dilekçesi...

Devamını oku

İcra ve İflas Hukuku

22-10-2021 - 9

Yargıtay HGK 2017/1980 E. 2021/829 K.

Uyuşmazlık; tüketici kredisinin imzalanması sırasında, kredi borcunun teminatı olarak banka nezdindeki emekli maaşı hesabından virman/takas/mahsup suretiyle ödeme yapılmasının borçlu tüketici...

Devamını oku

22-10-2021 - 6

Yargıtay 17. H.D. 2007/3425 E. 2007/2523 K.

Dava İİY nun 277 ve devamı maddelerine dayalı tasarrufun iptali istemine ilişkindir. İİK nun 280/1. maddesi -malvarlığı borçlarına yetmeyen bir borçlunun, alacaklılarına zarar verme kastıyla yaptığı tüm işlemler,...

Devamını oku

18-10-2021 - 10

Yargıtay 17. H.D. 2015/12478 E. 2015/10964 K.

Dava İİK nun 277 ve devamı maddelerine dayalı olarak açılan tasarrufun iptali davasına ilişkindir. Somut olayda, davalılar Umut ve Nurettin borçlunun çocukları, davalı Gülümser ise tasarruf tarihinde borçlu ile evli...

Devamını oku

18-10-2021 - 13

Yargıtay 12. H.D. 2020/7983 E. 2020/10518 K.

Somut olayda, şikayete konu ihalenin, 2. satış günü olan 26/07/2019 tarihinde yapıldığı, satış ilanının borçlu vekiline ilk ihale gününden sonra 16/07/2019 tarihinde elektronik yolla tebliğ edildiği görülmüş ise de,...

Devamını oku