ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı - Kusur

08-10-2020 - 559

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı - Kusur


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
Yargıtay 17. Hukuk Dairesi
2016/10757
2019/5569
2019-05-06

Özet:

  • Davacılar vekili; davalı -Yavuz İş Makineleri Ve Yedek Parça Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin maliki olduğu, davalı nezdinde ZMMS poliçesi ile sigortalı bulunan, diğer davalının sevk ve idaresindeki, müvekkillerinden Hatice’nin oğlu, diğer müvekkillerinin kardeşi olanın yolcu olarak bulunduğu kamyonetin, davalının kullandığı kamyona arkadan çarpması neticesinde meydana gelen trafik kazası sonucu, aracın alev alması nedeniyle yanarak hayatını kaybettiği bu kaza sebebi ile destekten yoksun kalma tazminatı talep etmiştir. Mahkemece dava kabul edilmiştir.
  • Yapılan temyiz incelemesinde, tarafların kusur durumları, meydana gelen zararın ağırlığı gibi hususlar da dikkate alındığında, davacılar için takdir edilen manevi tazminatın az olduğu görülmüş ve hakkaniyete uygun bir manevi tazminata hükmedilmek üzere kararın bozulması gerekmiştir.

- K A R A R -

Davacılar vekili; davalı -Yavuz İş Makineleri Ve Yedek Parça Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin maliki olduğu,davalı ... nezdinde ZMMS poliçesi ile sigortalı bulunan,diğer davalı ...’in sevk ve idaresindeki,müvekkillerinden Hatice’nin oğlu, diğer müvekkillerinin kardeşi olan ...’ın yolcu olarak bulunduğu kamyonetin,davalı ...'in kullandığı kamyona arkadan çarpması neticesinde 22/02/2014 tarihinde meydana gelen trafik kazası sonucu, ... ’ın, aracın alev alması nedeniyle yanarak hayatını kaybettiğini, müvekkillerinin kaza ve kayıptan dolayı büyük bir acı ve üzüntü yaşadıklarını beyanla, anne ... için fazlaya ilişkin haklarını saklı tutarak ... için destekten yoksun kalma tazminatı olarak 10.000,00 TL, cenaze

giderleri için 300,00 TL maddi tazminatın davalılardan müştereken ve müteselsilen, anne Hatice için 80.000 Tl, diğer müvekkillerinin her biri için 40.000’er TL manevi tazminatın tazminatın davalı ... dışındaki davalılardan müştereken tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı ... İş Makineleri Ve Yedek Parça Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi vekili; kazanın oluşumunda asıl kusurlu şeridinden gitmeyen ve arkasında hiçbir farı ve ikaz ışı yanmayan kamyonun olduğunu, kazaya karışan müvekkiline ait aracın Neova Sigorta Anonim Şirketi tarafından kaskolandığını belirterek davanın reddine karar verilmesini istemiştir.

Davalılar ... ve ...; ...'in kazada tamamen kusursuz olduğunu, beyanla davanın reddine kara verilmesini istemiştir.

Davalı ... ; kazada müvekkilinin kusurlu olduğunu gösterir dosyada delil bulunmadığını, belirterek davanın reddini istemiştir.

Davalı ... vekili;davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

Mahkemece, kararda yazılı gerekçelerle ve benimsenen bilirkişi raporuna göre;6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 51. Maddesi (818 sayılı yasanın 43. maddesi) ve kusur durumu dikkate alınarak davalılar - ..., Yavuz İş Makineleri Ve Yedek Parça Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi ve davalı - ... yönünden takdiren 1/4 oranında hatır indirimi yapılarak, davacıların maddi ve manevi tazminat taleplerinin kısmen kabulü ile;davacı - ... için 15.051,59 TL'nin (davalılar arasındaki iç ilişkide 10.420,33 TL'den davalılar - ..., davalı - ... ve Yavuz İş Makineleri Ve Yedek Parça Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi sorumlu olmak, 4.631,26 TL'den diğer davalılar sorumlu olmak kayıtları ile) tüm davalılardan müştereken ve müteselsilen alınıp davacıya verilmesine, bu bedele davalı - ... yönünden dava tarihi olan 08/05/2014 tarihinden itibaren diğer davalılar yönünden ise olay tarihi olan 22/02/2014 tarihinden itibaren avans faizi yürütülmesine, davacı ... için 15.000,00 TL, diğer davacıların her biri için ayrı ayrı 8.000,00 TL manevi tazminat belirlenmekle bu bedele yukarıda öngörülen ilkeler gözetilerek yapılan indirim sonucu davacı - ... için 12.187,50 TL manevi tazminatın (davalılar - ..., ..., Yavuz İş Makineleri Ve Yedek Parça Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi ve Yavuz

Biçen arasındaki iç ilişkide davalı - ... ve Yavuz İş Makineleri Ve Yedek Parça Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 8.437,50 TL'den sorumlu olmak, ... ve ... ise bakiyesinden sorumlu olmak kaydı ile) davalı - gerçek kişiler ile Yavuz Makine Şirketi'nden olay tarihi olan 22/02/2014 tarihinden itibaren avans faizi ile davalılardan müştereken ve müteselsilen alınıp davacı - ...'a verilmesine, diğer davacıların her biri için ise 6.500,00'er TL manevi tazminatın (davalılar - ..., ..., Yavuz İş Makineleri Ve Yedek Parça Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi ve ... arasındaki iç ilişkide davalı - ... ve Yavuz İş Makineleri Ve Yedek Parça Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi 4.500,00 TL'den sorumlu olmak, ... ve ... ise bakiyesinden sorumlu olmak kaydı ile) davalı gerçek kişiler ile Yavuz İş Makineleri Ve Yedek Parça Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nden olay tarihi olan 22/02/2014 tarihinden itibaren avans faizi ile davalılardan müştereken ve müteselsilen alınıp ... dışındaki diğer davacılara verilmesine,dair verilen hüküm, davacılar vekili,davalı ... vekili ve davalı ... tarafından süresi içerisinde temyiz edilmiştir.

1-)Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde ve bir usulsüzlük bulunmamasına göre davalı ... vekili ile davalı ...’in tüm,davacılar vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.

2-)BK'nın 47. maddesindeki (6098 sayılı TBK m. 56) hükmüne göre hakimin özel halleri göz önünde tutarak manevi zarar adı ile hak sahibine verilmesine karar vereceği para tutarı adalete uygun olmalıdır. Hükmedilecek bu para, zarara uğrayanda manevi huzuru doğurmayı gerçekleştirecek, tazminata benzer bir fonksiyonu olan özgün bir nitelik taşır. Bir ceza olmadığı gibi, mamelek hukukuna ilişkin zararın karşılanmasını da amaç edinmemiştir. O halde, bu tazminatın sınırı onun amacına göre belirlenmelidir. Takdir edilecek miktar, mevcut halde elde edilmek istenilen tatmin duygusunun etkisine ulaşmak için gerekli olan kadar olmalıdır. 22.06.1966 günlü ve 7/7 sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı'nın gerekçesinde takdir olunacak manevi tazminatın tutarını etkileyecek özel hal ve şartlar da açıkça gösterilmiştir. Bunlar her olaya göre değişebileceğinden

hakim bu konuda takdir hakkını kullanırken ona etkili olan nedenleri de karar yerinde objektif ölçülere göre isabetli bir biçimde göstermelidir.

Hakimin bu takdir hakkını kullanırken, ülkenin ekonomik koşulları, tarafların sosyal ve ekonomik durumları, paranın satın alma gücü, tarafların kusur durumu, olayın ağırlığı, olay tarihi gibi özellikleri gözönünde tutması ve buna göre manevi tazminat takdir edilmesi gerektiği açıkça ortadadır. (HGK 23/06/2004, 13/291-370)

Yukarıda belirtilen hususlar,tarafların kusur durumları,meydana gelen zararın ağırlığı gibi hususlar da dikkate alındığında, davacılar için takdir edilen manevi tazminatın az olduğu görülmüş ve hakkaniyete uygun bir manevi tazminata hükmedilmek üzere kararın bozulması gerekmiştir.

3-Bozma neden ve şekline göre davacılar vekilinin yargılama giderleri hususundaki temyiz itirazlarının bu aşamada incelenmesine gerek görülmemiştir.

SONUÇ: Yukarıda (1) no’lu bentte açıklanan nedenlerle davalı ... vekili ve davalı ...’in tüm, davacılar vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine,(2) no’lu bentte açıklanan nedenlerle davacılar vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, (3) nolu bentte açıklanan nedenlerle bozma neden ve şekline göre davacılar vekilinin yargılama giderleri hususundaki temyiz itirazlarının bu aşamada incelenmesine yer olmadığına, aşağıda dökümü yazılı 2.061,55 TL kalan onama harcının temyiz eden davalılar ... ve ...'den alınmasına, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davacılara geri verilmesine 06/05/2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.

KARARI YAZDIR


Aşağıdaki arama terimleri ile ilgili kararlara etiketlere tıklayarak ulaşabilirsiniz :
davalı manevi makineleri yedek parça manevi tazminatın davalılardan müştereken
Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları