Nişanlı Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Alamaz


Yargıtay 17. Hukuk Dairesi
2016/15154
2019/5802
2019-05-09

Davacılar vekili; davalı Y.K.'ın sürücüsü olduğu saman yüklü kamyonun kasasındaki saman yükleri üzerinde bulunan muris M.Ç.'nin  seyir esnasında yol üzerinde bulunan telefon kablolarına takılması üzerine yere düşerek öldüğünü,  desteğin ölümü ile onun anne ve babası ile kardeşleri, nişanlısı olan davacıların desteğinden yoksun kaldıklarını açıklayıp desteğin anne-babası için 3.000,00'er, desteğin nişanlısı için 2.000,00 TL, desteğin kardeşleri için 250,00'şer TL destekten yoksun kalma tazminatı ile 500,00 TL cenaze giderinin, toplam 240.000,00 TL manevi tazminatın tahsiline karar verilmesini talep etmiş, ıslah dilekçesi ile talebini artırmıştır.

Davalılar davanın reddine karar verilmesini talep etmişlerdir.

Mahkemece, toplanan delillere göre; davanın kısmen kabulü ile desteğin babası Mü.Ç. için 51.305,84 TL, desteğin annesi A.Ç. için 48.506,74 TL, nişanlı C.Ç. için 106.450,67 TL destekten yoksun kalma tazminatı ile desteğin anne-babası için 5.000,00'er TL, kardeşleri için 1.500,00'er TL, nişanlı için 1.000,00 TL manevi tazminatın tahsiline karar verilmiş; hüküm, davalı G. Sigorta A.Ş. vekilince temyiz edilmiştir.

1-Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı G. Sigorta A.Ş. vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddine, karar vermek gerekmiştir.

2-Dava, trafik kazası sonucu oluşan ölüm nedeniyle, ölenin yakınının, 6098 sayılı TBK'nun 53/3. (818 sayılı Borçlar Kanunu'nun 45/2.) maddesi gereği destekten yoksun kalma tazminatı istemine ilişkindir.

Davacı taraf, davaya konu kazada ölen M.Ç.'nin nişanlısı olan davacı C.Ç.'nin ölenin desteğinden yoksun kaldığı iddiası ile tazminat istemli davayı açmış; mahkemece de, ölenin davacı/nişanlıya destek olduğu kabul edilerek davacının bakiye ömrü boyunca tazminat hesabı yapılarak  davacı lehine tazminata karar vermiştir.

Destekten yoksun kalma tazminatının konusu, desteğin yitirilmesi nedeniyle yoksun kalınan zarardır. Buradaki amaç, destekten yoksun kalanların, desteğin ölümünden önceki yaşamlarında sahip oldukları sosyal ve ekonomik durumlarının korunmasıdır. Olaydan sonraki dönemde de, destek olmasa bile, onun zamanındaki gibi aynı şekilde yaşayabilmeleri için muhtaç oldukları paranın ödettirilmesidir. Yani, haksız bir eylem sonucu desteğini yitiren kimse, TBK'nun 53. maddesine dayanarak uğradığı zararın ödetilmesini isteyebilir.

Destek kavramı, gerçekleşmiş veya gerçekleşmesi umulan bir bakım ilişkisini gösterir. Eylemli ve düzenli olarak bir kimsenin geçimini kısmen veya tamamen sağlayacak biçimde ona yardım eden veya olayların olağan akışına göre eğer ölüm gerçekleşmeseydi az veya çok yakın bir gelecekte de bu yardımı sağlayacak olan kimse destek sayılır. Bu manada, bir başka kişiye fiilen bakan, onu geçindiren veya ileride bakma, geçindirme ihtimali bulunan kişi, destektir. İlk durumda eylemli destek, ikinci durumda ise varsayımsal (farazi) destek kavramı söz konusudur. İfade olunan bu hususlar, gerek öğretide gerekse Yargıtay uygulamalarında kabul edilmiş olup, destek kavramının sadece mali olarak yardımı ifade etmediği, bakım ve hizmet etmek suretiyle sağlanacak katkıyı da kapsadığı genel olarak kabul edilmektedir.

Somut olayda; ölenin nişanlısı olduğu için ölenden fiili olarak destek aldığı kabul edilen davacı C.Ç. ile kazada ölen M.Ç. arasında desteklik ilişkisinin bulunduğu kabul edilmiş ise de ne davacı C.Ç. ile desteğin nişanlı olduğu nede davacı C.Ç. ile ölen arasında fiili desteklik ilişkisi bulunduğu da ispatlanamamıştır.

Açıklanan hukuki ve maddi vakıalar karşısında mahkemece; davacı C.Ç. yönünden davanın reddi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi doğru görülmemiş, bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ: Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı G. Sigorta A.Ş. vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine, (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı G. Sigorta A.Ş. vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün davalı G. Sigorta yararına BOZULMASINA, 2.037,00 TL vekalet ücretinin davacılardan alınarak duruşmada vekille temsil olunan davalı G. Sigorta A.Ş.'ye verilmesine, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalı G. Sigorta A.Ş.'ye geri verilmesine 09/05/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.