ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

Mesleki Bir Üst Öğrenimin Bitirilmiş Olması - Hemşire - Zam

27-10-2020 - 804

Mesleki Bir Üst Öğrenimin Bitirilmiş Olması - Hemşire - Zam


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
Danıştay 12. Daire
2018/8098
2019/1769
2019-03-12

Dava konusu istem: ...... Devlet Hastanesinde kadrolu Hemşire olarak görev yapan davacı tarafından, ….. ….. Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Laboratuvar Bölümü Önlisans Programından mezun olması nedeniyle önlisans düzeyinde ödenen mali haklarının 2010 yılının Ocak ayı itibariyle yeniden lise mezuniyeti esas alınarak ödenmesi üzerine yapmış olduğu başvurunun reddine ilişkin işleminin iptali ve mahrum kaldığı parasal haklarının yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: ..... ..... Mahkemesince; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca kadrolu hemşire olarak görev yapan davacının, parasal haklarının bir üst öğrenim durumuna göre belirlenmesinin bitirdiği programın mesleki üst öğrenim olarak kabul edilip edilmemesine bağlı olduğu, davacının mezun olduğu Tıbbi Laboratuvar programının, Yükseköğretim Genel Kurulunun kararıyla hemşirelik mesleğinin bir üst öğrenimi olarak kabul edilmediği gerekçesiyle dava konusu işlem hukuka uygun bulunarak davanın reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Davacı tarafından, Yüksek öğretim Genel Kurulunun 04/02/2010 tarihli kararı uyarınca, 01/12/2009 tarihine kadar "Tıbbi Laboratuvar" bölümünden mezun olanların bitirdikleri bölümünün sağlık çalışanları için mesleki üst öğrenim sayıldığından bahisle mahkeme kararının, hukuka aykırı olduğu belirtilerek temyizen incelenerek bozulması gerektiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Davalı idare tarafından, savunma verilmemiştir

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ ÖZGÜR ATMACA'NIN DÜŞÜNCESİ : Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri sınıfında hemşire olarak görev yapan davacının, mezun olduğu ….. Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Laboratuvar Bölümünün mesleği ile ilgili bir üst öğrenim olduğu anlaşıldığından davanın reddi yolunda verilen mahkeme kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

İNCELEME VE GEREKÇE:

MADDİ OLAY :

...... Devlet Hastahanesinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi kadrolu Hemşire olarak görev yapmakta iken 16/08/2007 tarihinde ..... Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Laboratuvar Bölümü Önlisans Programından mezun olan davacının intibakı yapılarak zam ve tazminatları 2010 yılının Ocak ayına kadar önlisans düzeyi üzerinden ödenmeye başlanmış, 2010 tarihli Yüksek Öğrenim Yürütme Kurulu kararı uyarınca bitirdiği bölümün ebe, hemşire ve sağlık memuru kadrosunda çalışanlar için üst öğrenim sayılmadığına karar verildiği gerekçesiyle, 2010/Ocak ayından itibaren yararlanmakta olduğu zam ve tazminatlarının lise düzeyinden ödenmesi üzerine maaş ve ek ödemelerinin önlisans düzeyi üzerinden ödenmesi için yaptığı başvurunun reddine ilişkin 23/11/2010 tarihli işlemin iptali ve yoksun kalınan parasal hakların ödenmesi istemiyle bakılmakta olan dava açılmıştır.

İLGİLİ MEVZUAT:

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 152. maddesinin "II. Tazminatlar" başlıklı fıkrasında, görevin önem, sorumluluk ve niteliği, görev yerinin özelliği, hizmet süresi, kadro unvan ve derecesi ve eğitim seviyesi gibi hususlar gözönüne alınarak bu Kanun'da belirtilen en yüksek Devlet memuru aylığının brüt tutarının Bakanlar Kurulunca belirlenecek esas, ölçü ve nispetler dahilinde tazminat olarak ödeneceği, aynı fıkranın "A.Özel Hizmet Tazminatı" Bölümü içinde yer alan (b) bendinde ise, sağlık hizmetleri sınıfına dahil olup da, bu görevleri ile ilgili olmayan bir üst öğrenimi bitirenler için, önceki öğrenim durumlarına ait tazminat oranlarının esas alınacağı belirtilmiştir.

05/05/2006 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak 17/04/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararın 4. maddesinin 1. fıkrasının (e) bendinde de, kurumların teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarına ait kadrolarında bulunanlardan, bulundukları hizmet sınıflarına atanılabilecek mesleki bir üst öğrenimi bitirenlere, cetvellerde ayrıca belirtilen istisnai durumlar hariç olmak üzere, kariyerleri (mesleki üst öğrenimleri) esas alınarak zam ve tazminat ödeneceği; kadroları teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarında bulunanlardan, bulundukları hizmet sınıflarından bir kadroya atanılamayacak herhangi bir üst öğrenimi bitirenlere ise bitirdikleri üst öğrenimden dolayı zam ve tazminat ödenmeyeceği öngörülmüştür.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 43. maddesinin (b) bendinde, aynı meslek ve bilim dallarında, eğitim - öğretim yapan üniversitelerde, eğitim-öğretim, metod, kapsam, öğretim süresi ve yıl içindeki değerlendirme esasları bakımından eşdeğer olması ve öğrenimden sonra kazanılan unvanların aynı ve elde edilen hakların eşdeğer sayılması hususunun, Üniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulunca düzenleneceği kuralına yer verilmiştir.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Yukarıda yer alan mevzuat birlikte değerlendirildiğinde, özel hizmet tazminatı ve yan ödeme zammı ödenecek sağlık personelinin, hizmet sınıfı ve mesleği ile ilgili yüksek öğrenim görmüş olması gerektiği sonucuna ulaşılmaktadır.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 20/11/2007 tarih ve 31376 sayılı işlemi ile üniversitelerin sağlık meslek yüksekokulu tıbbi laboratuvar programında görülen öğrenimin hemşire, ebe ve sağlık memurluğunun bir üst öğrenimi olmadığına karar verilmiş ise de, bu işlemin iptali yolunda verilen Danıştay 8. Dairesi'nin 26/05/2014 tarih ve E:2010/2739; K:2014/4194 sayılı kararı Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun 16/02/2017 tarih ve E:2014/4679; K:2017/615 sayılı kararı ile onanmıştır.

Öte yandan, Danıştay Onbirinci Dairesince, 09/01/2018 tarih ve E:2016/4325 sayılı ara kararı ile Yükeköğretim Kurulu Başkanlığı'ndan, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu "Tıbbi Laboratuvar" bölümünün, 657 sayılı Kanun'un kapsamında "Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı"nda görev yapanlar için üst öğrenim olup olmadığının sorulması üzerine anılan Başkanlığın 19/02/2018 tarihli ve E.12755 sayılı cevabi yazısında, Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan "Tıbbi Laboratuvar" programının "Teknik Programlar Bölümü" bünyesinde yer aldığı ve mezunlarının "Sağlık Teknikeri" unvanını kullanmakta olduğu, 13/04/2017 tarih ve 2017/14 sayılı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Yürütme Kurulu Kararında; Maliye Bakanlığı'nın 17/03/2014 tarihli ve 2334 sayılı yazısındaki "Teknik ve Sağlık Hizmetleri Sınıfı'nda yer alan personelin söz konusu hizmet sınıfına atanılabilecek herhangi bir mesleki üst öğrenimi bitirmeleri halinde, kariyerleri için öngörülen zam ve tazminatların ödenmesinde, 'bitirilen üst öğrenimin kadro görevi ile ilgili olması', 'kurumun görev alanı ile ilgili olması' veya 'mevcut mesleki öğrenimin program ve bölüm bazında devamı mahiyetinde bir üst öğrenim olması' gibi şartların aranmasına gerek bulunmadığı, sadece bulunulan hizmet sınıfına atanılabilecek mesleki bir üst öğrenimin bitirilmiş olmasının yeterli görülmesi gerektiği" konusundaki görüşü dikkate alınarak; Sağlıkta Lisans tamamlama hakkı verilen lisans bölümlerinden hangilerinin, önlisans programları için üst öğrenim olup olmadığından ziyade tamamlanan lisans öğreniminin sağlık hizmetleri sınıfında sayılıp sayılmadığına bakılarak değerlendirilmesi gerektiğine ve bu nedenle sağlık teknikeri unvanı alan önlisans programlarının da ortaöğretim sağlık hizmetleri sınıfı için üstöğrenim sayılmasına karar verildiği belirtilmiştir.

Bu durumda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanun kapsamında, hemşire olarak görev yapan davacının mezun olduğu ….. ..... Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Tıbbi Laboratuvar Önlisans Bölümünün davacının mesleği ile ilgili bir üst öğrenim olduğu anlaşılmakta olup, aksi yöndeki görüşle tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uygunluk, davanın reddi yolunda verilen mahkeme kararında hukuki isabet görülmemiştir.

KARAR SONUCU :

Açıklanan nedenlerle;

1.2577 sayılı Kanun'un 49. maddesine uygun bulunan davacının temyiz isteminin kabulüne,

2.Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddine ilişkin temyize konu ..... ..... Mahkemesinin 22/09/2011 tarih ve E:2011/148, K:2011/1155 sayılı kararının BOZULMASINA,

3. Yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın anılan Mahkemeye gönderilmesine,

4. 2577 sayılı Kanun'un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin birinci fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere, 12.03.2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

KARARI YAZDIR


Aşağıdaki arama terimleri ile ilgili kararlara etiketlere tıklayarak ulaşabilirsiniz :
tıbbi laboratuvar hemşire zam tazminat üst öğrenim lisans
Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları