ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

Orman Kanununa Muhalefet - Tazminat - Bekletici Mesele

23-09-2020 - 1034

Orman Kanununa Muhalefet - Tazminat - Bekletici Mesele


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi
2017/1332
2020/13
2020-01-14

Özet:

  • Dava, 6831 sayılı Orman Kanunu'na muhalefet nedeniyle maddi tazminat istemine ilişkindir.
  • Mahkemece; ağaç kesme suçu bakımından davalı hakkında beraat kararı verilmekle birlikte, davalının işgal ve faydalanma suçu nedeniyle mahkum olduğu, bu suç bakımından verilen kararın kesinleştiği, ceza yargılamasında davaya konu ormanlık alanın davalı tarafından işgal edildiği ve davalı tarafça davacı idareye verilen zararın tespit edildiği gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
  • 818 sayılı BK'nın 53. Maddesi (6098 sayılı TBK'nın 74. Maddesi) uyarınca hukuk hakimi, ceza mahkemesinin beraat kararı ile bağlı değil ise de hem ilmi, hem de kökleşmiş yargı kararlarında ceza mahkemesince belirlenen maddi olgunun hukuk hakimini bağlayacağı kabul edilmektedir.
  • Dava konusu olayın özelliği nedeniyle ceza mahkemesindeki yargılama sonucunda davalı hakkında verilecek kararın iş bu dosya sonucunu etkileyeceği düşünülerek kesinleşmesi beklenilmeli ve ondan sonra tüm kanıtlar birlikte değerlendirilerek varılacak sonuca uygun bir karar verilmelidir.

 

Davacı ... Genel Müdürlüğüne izafeten ... Orman İşletme Müdürlüğü vekili Avukat ... tarafından, davalı ... aleyhine 14/03/2016 gününde verilen dilekçe ile 6831 sayılı Orman Kanunu'na muhalefet nedeniyle maddi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın kısmen kabulüne dair verilen 15/06/2016 günlü kararın Yargıtayca incelenmesi davalı tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü.

Dava, 6831 sayılı Orman Kanunu'na muhalefet nedeniyle maddi tazminat istemine ilişkindir. Mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiş; hüküm, davalı asıl tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı vekili; ... Orman İşletme Müdürlüğü'nün sorumluluk sınırları içerisinde bulunan orman arazisinde davalının, tarla açmak ve sedir fidanlarını kesmek suretiyle idareyi zarara uğrattığını belirterek maddi zararın tazmini talebinde bulunmuştur.

Davalı; davaya konu olay nedeniyle hakkında yapılan ceza yargılamasında beraat ettiğini belirterek davanın reddi gerektiğini savunmuştur.

Mahkemece; ağaç kesme suçu bakımından davalı hakkında beraat kararı verilmekle birlikte, davalının işgal ve faydalanma suçu nedeniyle mahkum olduğu, bu suç bakımından verilen kararın kesinleştiği, ceza yargılamasında davaya konu ormanlık alanın davalı tarafından işgal edildiği ve davalı tarafça davacı idareye verilen zararın tespit edildiği gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

Dosya içeriğinden, davalı hakkında, davaya konu olay nedeniyle kapatılan ... Sulh Ceza Mahkemesi'nin 2010/404 Esas sayılı dosyasında kesinleşmiş orman kadastrosu sınırları içerisinde tarla açmak suretiyle işgal ve faydalanma suçundan ceza davası açıldığı, yapılan yargılama sonucunda, davalının adı geçen suç nedeniyle mahkumiyetine karar verildiği, kararın Yargıtay 3. Ceza Dairesi tarafından 28/03/2013 tarihinde onanarak kesinleştiği, yine aynı olay nedeniyle davalı hakkında ... 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 2014/193 Esas sayılı dosyasında yapacak nitelikte emval veren ağaç kesme suçundan ceza davası açıldığı, yapılan yargılama sonucunda, isnat edilen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle sanığın atılı suçtan beraatine karar verildiği, kararın davacı tarafça temyiz edildiği, anılan kararın henüz kesinleşmediği anlaşılmıştır.

818 sayılı BK'nın 53. Maddesi (6098 sayılı TBK'nın 74. Maddesi) uyarınca hukuk hakimi, ceza mahkemesinin beraat kararı ile bağlı değil ise de hem ilmi, hem de kökleşmiş yargı kararlarında ceza mahkemesince belirlenen maddi olgunun hukuk hakimini bağlayacağı kabul edilmektedir. Dava konusu olayın özelliği nedeniyle ceza mahkemesindeki yargılama sonucunda davalı hakkında verilecek kararın iş bu dosya sonucunu etkileyeceği düşünülerek kesinleşmesi beklenilmeli ve ondan sonra tüm kanıtlar birlikte değerlendirilerek varılacak sonuca uygun bir karar verilmelidir.

Mahkemece açıklanan yönler gözetilmeyerek, yazılı biçimde karar verilmiş olması, usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir.

SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, bozma nedenine göre davalı asılın diğer temyiz itirazlarının bu aşamada incelenmesine yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 14/01/2020 gününde oy birliğiyle karar verildi.

(www.corpus.com.tr) 

KARARI YAZDIR


Aşağıdaki arama terimleri ile ilgili kararlara etiketlere tıklayarak ulaşabilirsiniz :
orman kanunu muhalefet maddi tazminat ceza hukuku medeni hukuk devlet ormanı işgal faydalanma suç
Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları