ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

Trafik Kazası - Tedavi Giderleri - SGK nın Hasım Gösterilmemesi

15-10-2020 - 884

Trafik Kazası - Tedavi Giderleri - SGK nın Hasım Gösterilmemesi


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
Yargıtay 17. Hukuk Dairesi
2018/4063
2019/6091
2019-05-14

Özet:

<ul> <li style="text-align: justify;">Davacı vekilince dava a&ccedil;ılırken Sosyal G&uuml;venlik Kurumu davalı olarak g&ouml;sterilmemiş, mahkemece celsede davacıya davasını Sosyal G&uuml;venlik Kurumu&#39;na y&ouml;neltmesi i&ccedil;in s&uuml;re verilmiş, davacı vekilinin dilek&ccedil;esi &uuml;zerine davaya dahil edilerek dava dilek&ccedil;esi kendisine tebliğ edilmiştir.</li> <li style="text-align: justify;">Trafik kazalarından kaynaklanan tedavi giderleri konusunda Sosyal G&uuml;venlik Kurumu&#39;na yeni y&uuml;k&uuml;ml&uuml;l&uuml;kler getiren ve sigorta şirketleri ile arasındaki ilişkileri d&uuml;zenleyen 6111 Sayılı Yasa 25.02.2011 tarihinde y&uuml;r&uuml;rl&uuml;ğe girmiş, eldeki dava ise Yasa&#39;nın y&uuml;r&uuml;rl&uuml;ğ&uuml;nden sonra 03.05.2012 tarihinde a&ccedil;ılmıştır.</li> <li style="text-align: justify;">Davanın Yasa&#39;nın y&uuml;r&uuml;rl&uuml;ğe girmesinden sonra a&ccedil;ılması karşısında, SGK&#39;nın yasal hasım olarak kendiliğinden davaya dahil olacağını kabul etmek m&uuml;mk&uuml;n değildir.</li> <li style="text-align: justify;">Hukukumuzda dahili davalı diye bir kurum bulunmamakta olup, davada taraf sıfatı bulunmayan Sosyal G&uuml;venlik Kurumu aleyhine h&uuml;k&uuml;m kurulması hatalıdır.</li> </ul>

- K A R A R -

Davacı vekili, davalı şirkete ZMMS poliçesi ile sigortalı bulunan aracın 18/01/2010 tarihinde meydana gelen trafik kazasında müvekkili şirkete Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigorta poliçesi ile sigortalı bulunan aracın hasarlanmasına sebep olduğunu, kazada yaralanan dava dışı 3. kişilerin tedavi giderleri olarak 21/05/2010 tarihinde toplam 39.470,00 TL ödeme yapıldığını, davalı şirkete yapılan başvurudan sonuç alınamadığını, kazada davalı şirkete sigortalı araç sürücüsünün kusurlu olduğunu, fazlaya dair hakları saklı kalmak kaydıyla 19.735,00 TL'nin ödeme tarihi 21/05/2010 tarihinden itibaren işleyecek faizi ile birlikte tahsilini talep etmiştir.

Davalı ... şirketi vekili, zamanaşımı sebebiyle ve talebin SGK'nın sorumluğunda olduğunu belirterek davanın reddini savunmuştur.

Dahili davalı ... vekili, kaza tarihinin 2010 yılı olduğunu ve kurumun tedavi giderlerinden sorumlu tutulamayacağını belirterek, davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, davalı ... şirketine karşı açılan davanın reddine, dahili davalı ... hakkındaki davanın kabulü ile 19.734,74 TL'nin dahili davalı SGK'dan ödeme tarihi olan 21.05.2010 tarihinden itibaren hesaplanacak yasal faizi ile tahsiline karar verilmiş; hüküm, dahili davalı ... vekili tarafından temyiz edilmiş, Dairenin 02.04.2018 gün ve 2015/9041-2018/3699 sayılı sayılı ilamı ile düzeltilerek onanmasına karar verilmiştir.

Dava, trafik kazası nedeniyle yapılan tedavi giderlerinin rücuen tazminatı istemine ilişkindir.

Somut olayda, mahkemece davalı ... şirketine karşı açılan davanın reddine, dahili davalı ... hakkındaki davanın kabulü ile 19.734,74 TL'nin dahili davalı SGK'dan ödeme tarihi olan 21.05.2010 tarihinden itibaren hesaplanacak yasal faizi ile tahsiline karar verilmiştir.

Davacı vekilince dava açılırken Sosyal Güvenlik Kurumu davalı olarak gösterilmemiş, mahkemece 30.01.2014 tarihli celsede davacıya davasını Sosyal Güvenlik Kurumu'na yöneltmesi için süre verilmiş, davacı vekilinin 27.02.2014 tarihli dilekçesi üzerine davaya dahil edilerek dava dilekçesi kendisine tebliğ edilmiştir.

Trafik kazalarından kaynaklanan tedavi giderleri konusunda Sosyal Güvenlik Kurumu'na yeni yükümlülükler getiren ve sigorta şirketleri ile arasındaki ilişkileri düzenleyen 6111 Sayılı Yasa 25.02.2011 tarihinde yürürlüğe girmiş, eldeki dava ise Yasa'nın yürürlüğünden sonra 03.05.2012 tarihinde açılmıştır. Davanın Yasa'nın yürürlüğe girmesinden sonra açılması karşısında, SGK'nın yasal hasım olarak kendiliğinden davaya dahil olacağını kabul etmek mümkün değildir. Hukukumuzda dahili davalı diye bir kurum bulunmamakta olup, davada taraf sıfatı bulunmayan Sosyal Güvenlik Kurumu aleyhine hüküm kurulmuş olması doğru görülmemiştir.

Bu nedenle mahkeme hükmünün bozulması ve bozma kapsam ve nedenine göre ... vekilinin sair temyiz itirazlarının incelenmesine gerek görülmediğine yönelik karar verilmesi gerekirken, düzeltilerek onanmasına karar verilmesinin yanılgıya dayalı olduğu tespit edilmiş olup, Dairenin 02.04.2018 gün ve 2015/9041-2018/3699 sayılı düzeltilerek onama kararının kaldırılarak yerel mahkeme kararının bozulmasına karar vermek gerekmiştir.

Kabule göre de; 27.08.2011'de yürürlüğe giren Trafik kazaları nedeniyle ilgililere sunulan sağlık hizmet bedellerinin tahsiline ilişkin usul ve esaslar hakkındaki yönetmeliğin geçici 1.maddesi "kanunun yayımı tarihinden önce meydana gelen trafik kazalarından kaynaklanan ve anılan tarih itibariyle ödenmemiş tüm tedavi giderleri kanunun geçici 1. maddesi kapsamında kurumca ödenir denmekle; yasanın yürürlüğünden önce ödenen tedavi giderlerinin dahi rücu edilemeyeceği düzenlenmiştir. Bu halde, somut olayda 6111 sayılı Yasa'nın yürürlük tarihinden önce ödenen tedavi giderlerinin rücu edilemeyeceğinin gözetilmemesi de doğru değildir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle davalı ... vekilinin karar düzeltme isteminin kabulü ile yerel mahkeme kararının davalı ... yararına BOZULMASINA, ... vekilinin sair temyiz itirazlarının incelenmesine gerek görülmediğine, 14/05/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. 

KARARI YAZDIR


Aşağıdaki arama terimleri ile ilgili kararlara etiketlere tıklayarak ulaşabilirsiniz :
trafik kaza tedavi giderleri rücu tazminat sgk hasım
Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları