ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

Destekten Yoksun Kalma Tazminatının Dağıtılış Yöntemi

09-10-2020 - 846

Destekten Yoksun Kalma Tazminatının Dağıtılış Yöntemi


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
Yargıtay 17. Hukuk Dairesi
2016/12867
2019/5577
2019-05-06

Özet:

  • Desteğin ölümünden önce boşanmış olması itibariyle destek tazminatı talep edecek eşi bulunmayan desteğin ölümüyle birlikte geride davacı çocukları ile babası müteveffadan önce ölmüş olduğundan annesi kalmıştır.
  • Bu durumda mahkemece;desteğin ölmeyip sağ kalmış olması halinde, gelirinden 2 payı kendisine, 1’er payı destek olacağı süre boyunca çocuklarına paylaştırılacağı,kız çocuk destekten çıktıktan sonra onun payının da diğer çocuğa ve desteğe paylaştırılacağı,1'er payında ana ve babasına ayıracağı, babası mütevefadan önce ölmüş olduğundan babasının payınında sağ kalan anneye aktarılacağı kabul edilerek hesaplama yapılması konusunda, yeni bir bilirkişiden rapor alınarak oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken,payların hatalı ve eksik belirlendiği bilirkişi raporu doğrultusunda, eksik incelemeyle yazılı olduğu biçimde hüküm tesisi bozmayı gerektirmiştir.

K A R A R

Davacılar vekili; müvekkillerinin ortak murisi ...’a, karşıdan karşıya geçerken davalı K. Gıda şirketinin maliki olduğu, davalı ... şirketi nezdinde zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçesi ile sigortalı bulunan, diğer davalı ...’nin sevk ve idaresindeki aracın 19.11.2010 tarihinde çarpması neticesinde meydana gelen trafik kazası sonucu, müvekkillerinden ...’un oğlu, diğer müvekkillerinin babaları olan ...‘un hayatını kaybettiğini, ...’un ölümü ile birlikte davacılar olan annesi ve çocuklarının maddi ve manevi olarak zarara uğradıklarını beyanla, davacının eşi fazlaya ilişkin haklarını saklı tutarak her bir müvekkili için 250,00’şer TL maddi tazminatın davalılardan müştereken ve müteselsilen, her bir davacı için 20.000,00 TL olmak üzere toplam 80.000,00 TL manevi tazminatın sigorta şirketi dışındaki davalılardan müştereken ve müteselsilen, tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı K. Gıda Ltd. Şti. vekili; huzurdaki davanınn niteliği ve müvekkilin hukuki konumu dikkate alınarak haksız ve hukuka aykırı olarak ikame edildiği değerlendirilen davanın esastan reddine karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı ... vekili;davanın reddini talep etmiştir.

Davalı ...Ş. vekili; müvekkili şirket tarafından davacılar vekiline ödeme yapıldığını beyanla davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

Mahkemece, kararda yazılı gerekçelerle ve benimsenen bilirkişi raporuna göre;davanın kısmen kabulüne, davacı ... yönünden 3.180,84 TL destek zararının sigorta şirketi açısından başvuru diğer davalılar açısından olay tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan alınarak bu davacıya verilmesine,davacı ... yönünden 1.782,90 TL destek zararının sigorta şirketi açısından başvuru diğer davalılar açısından olay tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan alınarak bu davacıya verilmesine,her bir davacı için 4.000,00 TL olmak üzere toplam 16,000,00 TL manevi tazminatın olay tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılar K. Çay Gıda Toptan Temizlik İnş. Ltd Şirketinden ve ...'den alınarak davacılara verilmesine,fazlaya ilişkin taleplerin reddine, dair verilen hüküm, davacılar vekili tarafından süresi içerisinde temyiz edilmiştir.

1-Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde, dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davacılar vekilinin aşağıdaki bendin dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.

2-Dava trafik kazasından kaynaklanan destekten yoksun kalma tazminatı ile manevi tazminata ilişkindir.

Destekten yoksun kalma tazminatının hesaplanmasında, destek payları doğru belirlenerek, destekten yoksun kalanlara müteveffanın sağlığında sağlamış/sağlayacak olduğu yardımın miktarı da doğru şekilde hesaplanmalıdır.

Mahkemece hükme esas alınan aktüer raporunda mütevefanın annesi davacı ...’a ve mütevefanın çocuklarına ayrılan pay oranları dairemiz uygulamalarına uygun değildir.

Dairemizin yerleşmiş içtihatlarına göre; çocuklar için destekten yoksun kalacakları sürenin belirlenmesinde yaşları, okuldaki eğitim durumları, içinde yaşadıkları sosyal ve ekonomik koşulların ayrı ayrı değerlendirilmesi, yüksek öğrenim yapacaklar ise, 25 yaşının doldurulmasına kadar; yüksek öğrenim yapmamakta ise yerleşik ve kabul gören uygulamaya göre, erkek çocukları için 18 yaşın, kız çocukları için 22 yaşın desteğin sona ereceği yaş olarak kabul edilerek hesaplama yapılması gerekmektedir. Davacı ...’ın babasının vefat tarihi itibariyle 22 yaşını doldurmuş olmasına ve davacılar Tülay ve Havva’nın yüksek öğrenim gördüklerine dair davacılar vekili tarafından belge sunulmamış olmasına göre davacı ...’ın destekten çıktığının kabul edilmesinde ve Havva için 22 yaşının doldurulmasına kadar destek hesabı yapılmasında,davacı ... için de sunulan belgeye göre,yüksek öğrenimini tamamladığı 07.06.2012 tarihine kadar hesaplama yapılmasında Dairemiz uygulamalarına göre bir isabetsizlik görülmemiştir.

Dairemizce kabul görmüş pay esasına göre; çocuksuz durumda destek, desteğin gelirini eşi ile paylaşacağı varsayımına dayalı olarak, gelirden desteğin %50 ve eşin %50 pay alacağı kabul edilmektedir. Çocukların eş ile birlikte destek payı alacağı durumda ise desteğin gelirden eşi ile birlikte ikişer pay alırken çocuklara birer pay verileceği yine eş, çocuklar ile ana babanın pay alacağı durumlarda desteğe 2 pay eşe 2 pay çocukların her birine 1 pay ana ve babaya birer pay ayrılarak böylece gelirin tamamının dağıtılacağı esasına dayalıdır. Çocukların sayısı arttıkça hem desteğe ayrılan pay hem de eş ve çocuklar ile ana ve babaya ayrılacak paylar düşecektir. Çocukların destekten çıkması ile birlikte destekten çıkan çocuğun payları destek, eş ve diğer çocuklara dağıtılacak anne ve babaya verilmeyecektir. Böylece geriye kalan eş ve çocukların payları ile desteğin payı artacaktır. Bu pay esası Türk aile sistemine uygun düşmektedir. Çünkü Türk aile sisteminde desteğin geliri aile bireyleri tarafından birlikte paylaşılmakta, aile bireyleri arttıkça gelirden alınacak pay düşmekte, aile bireyi azaldıkça da gelirden alınacak pay yükselmektedir. Ana ve babadan birinin destekten çıkması ile payı diğerine aktarılacaktır. Eşin bulunmaması durumunda ise desteğe iki, anne ve babaya birer pay, çocuklara da birer pay ayrılacağı varsayılarak hesaplama yapılması gerekmektedir.

Somut olayda;desteğin ölümünden önce boşanmış olması itibariyle destek tazminatı talep edecek eşi bulunmayan desteğin ölümüyle birlikte geride davacı çocukları ile babası mütevefadan önce ölmüş olduğundan annesi kalmıştır.

Bu durumda mahkemece;desteğin ölmeyip sağ kalmış olması halinde, gelirinden 2 payı kendisine, 1’er payı destek olacağı süre boyunca çocukları Havva ve Resul’e paylaştırılacağı,Havva destekten çıktıktan sonra Havva’nın payının da Resul ve desteğe paylaştırılacağı,1'er payında ana ve babasına ayıracağı, babası mütevefadan önce ölmüş olduğundan babasının payınında sağ kalan anneye aktarılacağı kabul edilerek hesaplama yapılması konusunda, yeni bir bilirkişiden rapor alınarak oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken,payların hatalı ve eksik belirlendiği bilirkişi raporu doğrultusunda, eksik incelemeyle yazılı olduğu biçimde hüküm tesisi bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ: Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davacılar vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine, (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davacılar vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davacılara geri verilmesine 06/05/2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.

KARARI YAZDIR


Aşağıdaki arama terimleri ile ilgili kararlara etiketlere tıklayarak ulaşabilirsiniz :
pay destekten desteğin destek destekten yoksun tazminat sigorta
Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları