ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

Trafik Kazası - İşgücü Kaybı - Gelir Tespiti

20-10-2020 - 958

Trafik Kazası - İşgücü Kaybı - Gelir Tespiti


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
Yargıtay 17. Hukuk Dairesi
2016/14837
2019/5915
2019-05-13

Özet:

  • Davacının kazadan önce ustabaşı olarak çalıştığı iddia edilen şirket tarafından verilen cevapta, davacının şirketlerinde hiçbir çalışmasının olmadığı bildirilmiştir. Yine, davacıya ait SGK hizmet döküm cetveli incelendiğinde, davacının kazadan önceki en son çalışmasına ilişkin sigorta priminin asgari ücret üzerinden yatırıldığı; o dönemde çalışmasının olduğu A. Metal adlı işyeri tarafından gönderilen bordrosunda da gelirinin asgari ücret seviyesinde olduğu görülmektedir.
  • Bu itibarla; davacının resmi ve davalıları bağlayıcı güçte belgeye dayanmayan işi ile geliri hususunda, sadece emsal araştırması ve tanık anlatımlarına dayalı olarak bir kabulde bulunulması, eksik inceleme mahiyetindedir.
  • Mahkemece; davacının elektrostatik toz boya yapım işinde ustabaşı olarak çalışıp çalışmadığının net biçimde saptanması; bu konunun tespiti için, resmi belgelere göre davacının kazadan önce en son çalıştığı işyerine ayrıntılı müzekkere yazılması, davacının işyerlerinde çalıştığı dönemde ustabaşı olarak çalışıp çalışmadığının, yaptığı işin ve ünvanının sorulması; gelecek cevaba göre davacının ustabaşı olarak çalıştığının saptanması halinde, asgari ücretin üzerinde olmak üzere gelir elde ettiğinin kabulü, aksi halde ise hesabın asgari ücret üzerinden yapılması gerektiği dikkate alınmalıdır.

Davacı vekili, davalıların işleteni, sürücüsü ve trafik sigortacısı olduğu araçların karıştığı kazada, davalı ...'in idaresindeki araçta yolcu olarak bulunan davacının ağır biçimde yaralandığını, işgöremez hale geldiğini ve tedavi gideri yapmak zorunda kaldığını belirterek fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak ve davalı ... şirketleri sadece maddi tazminattan sorumlu olmak kaydıyla 1.258,85 TL maddi ve 30.000,00 TL manevi tazminatın kaza tarihinden işleyecek yasal faiziyle birlikte davalılardan müteselsilen tahsilini talep etmiş; 03.08.2015 tarihli ıslah dilekçesiyle, işgöremezlik tazminatı taleplerini 485.859,22 TL'ye yükseltmiştir.

Davalı O. Yapı İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti. vekili, davalı ...Ş. vekili, davalı ...Ş. vekili, davalı ... vekili ve davalı ... vekili davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, iddia, savunma, yapılan yargılama ve toplanan delillere göre; davalı sürücü ...'in kazada kusuru bulunmadığı anlaşıldığından, bu davalı ile davalılar ... ve A.Sigorta A.Ş. aleyhine açılan davanın reddine; diğer davalılar ... O.Yapı İnşaat Taahhüt San. Tic. Ltd. Şti. ve G. Sigorta A.Ş. hakkındaki maddi tazminat isteminin kabulü ile davalı ... şirketi poliçe limiti ve dava tarihinden faizle sorumlu olmak üzere 485.229,16 TL'nin kaza tarihinden işleyecek yasal faiziyle birlikte adı geçen davalılardan müteselsilen tahsiline; 15.000,00 TL. manevi tazminatın kaza tarihinden işleyecek yasal faiziyle birlikte davalılar ... ve O. Yapı İnşaat Taahhüt San. Tic. Ltd. Şti'den müteselsilen tahsiline karar verilmiş; hüküm, davacı vekili, davalı ...Ş. vekili ve davalı O. Yapı İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti. vekili tarafından temyiz edilmiştir.

1-Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına; özellikle, davaya konu kazadan sonra davacının kollukta alınan beyanında, yolcu olduğu ticari taksi sürücüsünün, şeridine tecavüz eden karşı araçtan kaçmak için hamleler yaptığı halde kaçamadığına ilişkin beyanı ile kazanın gerçekleştiği yer ve çarpma noktası dikkate alındığında, davalı karşı araç sürücüsünün tam kusurlu olduğunu kabul eden uzman bilirkişi heyeti raporundaki tespitlerin oluşa ve dosya kapsamına uygun bulunmasına; davacının yolcu olduğu ticari taksi maliki ile sürücüsünün taşımacı sıfatları nedeniyle zarardan sorumlu tutulabilmesi için, zarara neden olayın meydana gelmesine etki eden ve olayla illiyet bağı içindeki eylemlerinin bulunması gerektiği de dikkate alındığında, zarardan sorumlu olmadıklarına ilişkin mahkeme kabulünde bir isabetsizlik görülmemesine; davacının kaza nedeniyle oluşan maluliyet oranını, kazadaki yaralanmalar ile illiyet bağı taşıyan tüm arazları dikkate alarak ve kaza tarihi itibariyle yürürlükte olan mevzuat hükümlerine uygun biçimde belirleyen uzman bilirkişi heyeti raporunun benimsenmesinde usul ve yasaya aykırılık bulunmamasına göre; davacı vekilinin tüm temyiz itirazları ile davalı ...Ş. vekili ve davalı O.Yapı İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti. vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.

2-Dava, trafik kazası sonucu oluşan cismani zarar nedeniyle işgücü kaybı tazminatı ve manevi tazminat istemine ilişkindir.

Davacı taraf, davacının U. İnşaat Ltd. Şti'de elektrostatik toz boya bölümünde ustabaşı olarak çalıştığını ve aylık gelirinin 1.500,00 TL. olduğunu iddia ederek maddi tazminat isteminde bulunmuştur. Mahkemenin hükme esas aldığı 06.07.2015 tarihli aktüerya uzmanı raporunda; davacı yanın iddiası, davacı tanıklarının beyanları ve emsal araştırmasında İstanbul ... İnşaatçılar Esnaf Odası'nın cevabı dikkate alınıp, davacı gelirinin asgari ücretin 2,84 katına tekabül eden 1.500,00 TL. olduğu kabul edilerek hesaplama yapıldığı görülmektedir. Davacının kazadan önce ustabaşı olarak çalıştığı iddia edilen U. İnşaat Ltd. Şti. tarafından verilen 16.03.2010 tarihli cevapta, davacının şirketlerinde hiçbir çalışmasının olmadığı bildirilmiştir. Yine, davacıya ait SGK hizmet döküm cetveli incelendiğinde, davacının kazadan önceki (Şubat 2009) en son çalışmasına ilişkin sigorta priminin asgari ücret üzerinden yatırıldığı; o dönemde çalışmasının olduğu A. Metal adlı işyeri tarafından gönderilen bordrosunda da gelirinin asgari ücret seviyesinde olduğu görülmektedir. Bu itibarla; davacının resmi ve davalıları bağlayıcı güçte belgeye dayanmayan işi ile geliri hususunda, sadece emsal araştırması ve tanık anlatımlarına dayalı olarak bir kabulde bulunulması, eksik inceleme mahiyetindedir.

Açıklanan vakıalar karşısında mahkemece; davacının elektrostatik toz boya yapım işinde ustabaşı olarak çalışıp çalışmadığının net biçimde saptanması; bu konunun tespiti için, resmi belgelere göre davacının kazadan önce en son çalıştığı ... işyeri numaralı ...(A. Metal) adlı işyerine ayrıntılı müzekkere yazılması, davacının işyerlerinde çalıştığı dönemde ustabaşı olarak çalışıp çalışmadığının, yaptığı işin ve ünvanının sorulması; gelecek cevaba göre davacının ustabaşı olarak çalıştığının saptanması halinde, asgari ücretin üzerinde olmak üzere gelir elde ettiğinin kabulü, aksi halde ise hesabın asgari ücret üzerinden yapılması gerektiği dikkate alınıp, gerektiğinde ek hesap raporu alınması ve oluşacak sonuca göre (usuli kazanılmış haklar gözetilerek) hüküm tesisi gerekirken, eksik incelemeyle, yazılı biçimde hüküm tesisi doğru görülmemiştir.

SONUÇ : Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle, davacı vekilinin tüm temyiz itirazları ile davalı ...Ş. vekili ve davalı O.Yapı İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti. vekilinin sair temyiz itirazlarının REDDİNE; (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle, davalı ...Ş. vekili ve davalı O.Yapı İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti. vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, 2.037,00 TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak duruşmada vekille temsil olunan davalı O. yapı İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.'ye verilmesine, duruşmada vekille temsil olunmayan davalı ...Ş. yararına vekalet ücreti takdirine yer olmadığına, aşağıda dökümü yazılı 15,20 TL kalan onama harcının temyiz eden davacıdan alınmasına, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalılar G.Sigorta A.Ş. ve O.Yapı İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.'ye geri verilmesine 13/05/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

KARARI YAZDIR


Aşağıdaki arama terimleri ile ilgili kararlara etiketlere tıklayarak ulaşabilirsiniz :
sgk trafik kaza gelir tazminat asgari ücret
Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları