ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

Gerçek Zarar - İlk Peşin Sermaye Değeri - Kusur İndirimi

03-10-2020 - 724

Gerçek Zarar - İlk Peşin Sermaye Değeri - Kusur İndirimi


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
Yargıtay 10. Hukuk Dairesi
2017/4667
2019/9230
2019-11-28

Özet:

  • Dava, rücuan tazminat istemine ilişkindir.
  • Eldeki davada, uzman bilirkişi tarafından yöntemince rapor düzenlenerek hak sahibinin gerçek zararı hesaplanmış ise de, gerçek zarar ile ilk peşin sermaye değerli gelir karşılaştırılırken, her bir hak sahibi yönünden hesaplanan gerçek zararın tamamı (kusur indirimi yapılmaksızın) ile gelirin başladığı tarihteki ilk peşin sermaye değerinin tamamı karşılaştırılıp, düşük olan miktara davalının kusur oranı uygulanarak davalı işverenin sorumluluğunun belirlenmesi gerekirken,
  • Mahkemece kusur indirimi yapılarak hesaplanan gerçek zarar ile kusur indirimi yapılmaksızın ilk peşin sermaye değerinin tamamının karşılaştırılması hatalı olup, mahkemece yanılgılı değerlendirme sonucu kurumun rücu alacağının eksik belirlenmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.

I- İSTEM

Davacı vekili, iş kazası sebebiyle oluşan kurum zararının tazmini talep etmiştir.

II- CEVAP

Davalı taraf, dava dilekçesi ve duruşma günü bildirildiği halde cevap vermemiştir.

III- MAHKEME KARARI

A-İLK DERECE MAHKEME KARARI

Mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

B-BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARI:

Özetle; ilk derece mahkemesi tarafından verilen hükmün usul ve yasaya uygun olduğu gerekçesiyle davacı taraf istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiştir.

IV- TEMYİZ KANUN YOLUNA BAŞVURU VE NEDENLERİ:

Davacı Kurum vekili kararın bozulmasını istemiştir.

V- İLGİLİ HUKUK KURALLARI VE İNCELEME:

Dava, rücuen tazminat istemine ilişkindir.

1-Dosyadaki yazılara, toplanan delillere ve hükmün dayandığı gerektirici sebeplere göre sair temyiz itirazlarının reddi gerekir.

2-28.08.2010 tarihinde gerçekleşen iş kazasında vefat eden sigortalının hak sahiplerine bağlanan gelirler sebebiyle Kurum zararının davalıdan yasal faiziyle birlikte rücuan alınmasına ilişkin davanın yasal dayanağı olan 5510 sayılı Kanun'un 21. maddesinin 1. fıkrasında, iş kazası ve meslek hastalığı, işverenin kastı veya sigortalıların sağlığını koruma ve iş güvenliği mevzuatına aykırı bir hareketi sonucu meydana gelmişse, Kurumca sigortalıya veya hak sahiplerine bu Kanun gereğince yapılan veya ileride yapılması gereken ödemeler ile bağlanan gelirin başladığı tarihteki ilk peşin sermaye değeri toplamının, sigortalı veya hak sahiplerinin işverenden isteyebilecekleri tutarlarla sınırlı olmak üzere, Kurumca işverene ödettirileceği, işverenin sorumluluğunun belirlenmesinde kaçınılmazlık ilkesinin dikkate alınacağı belirtilmiştir. Anlaşılacağı üzere rücu alacağından sorumluluk belirlenirken, gelirin başladığı tarihteki ilk peşin sermaye değeri ile yargılamada yöntemince hesaplanacak gerçek (maddi) zarar karşılaştırması yapılıp düşük (az) olan tutarın hükme esas alınması gerekmektedir.

Eldeki davada, uzman bilirkişi tarafından yöntemince rapor düzenlenerek hak sahibinin gerçek zararı hesaplanmış ise de, gerçek zarar ile ilk peşin sermaye değerli gelir karşılaştırılırken, her bir hak sahibi yönünden hesaplanan gerçek zararın tamamı (kusur indirimi yapılmaksızın) ile gelirin başladığı tarihteki ilk peşin sermaye değerinin tamamı karşılaştırılıp, düşük olan miktara davalının kusur oranı uygulanarak davalı işverenin sorumluluğunun belirlenmesi gerekirken, Mahkemece kusur indirimi yapılarak hesaplanan gerçek zarar ile kusur indirimi yapılmaksızın ilk peşin sermaye değerinin tamamının karşılaştırılması hatalı olup, mahkemece yanılgılı değerlendirme sonucu kurumun rücu alacağının eksik belirlenmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.

O hâlde, davacı Kurum vekilinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilerek, ... Bölge Adliye Mahkemesi 11. Hukuk Dairesinin istinaf başvurusunun esastan reddine ilişkin kararının kaldırılarak, İlk Derece Mahkemesince verilen hüküm bozulmalıdır.

SONUÇ :

... Bölge Adliye Mahkemesi 11. Hukuk Dairesi kararının HMK'nın 373/1 maddesi gereğince kaldırılarak temyiz edilen İlk Derece Mahkemesi hükmünün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, dosyanın kararı veren İlk Derece Mahkemesine, kararın bir örneğinin de ... Bölge Adliye Mahkemesi 11. Hukuk Dairesine gönderilmesine, 28.11.2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.

KARARI YAZDIR


Aşağıdaki arama terimleri ile ilgili kararlara etiketlere tıklayarak ulaşabilirsiniz :
rücu tazminat gerçek zarar peşin sermaye değeri kusur indirim eksik belirleme
Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları