ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

Pilot - Hava Taşıma İşi - İş Kanunu

23-09-2020 - 886

Pilot - Hava Taşıma İşi - İş Kanunu


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
Yargıtay 13. Hukuk Dairesi
2016/25873
2018/10743
2018-11-15

Özet:

  • Davacının davalı şirkette pilot olarak çalıştığı uyuşmazlık konusu değildir.
  • 4857 sayılı İş Kanunu’nun 4. maddesi hükmü uyarınca "Havacılığın bütün yer tesislerinde yürütülen işler hariç" olmak üzere hava taşıma işlerinde bu kanun hükümlerinin uygulanmayacağı kabul edilmiştir.
  • Davalı pilot olarak hava taşıma işlerinde çalıştığına göre İş Kanununa tabi değildir.
  • Davacı, İş Kanunu'nda düzenlenmiş olan tazminatları isteyemezse de, taraflar arasında Türk Borçlar Kanunu'nun 393 ve devamı maddelerinde düzenlenen bir hizmet sözleşmesi söz konusu olduğundan, TBK'nunun 431-438. maddelerine dayanarak makul bir tazminat talebinde bulunabilir. Bu nedenle mahkemece, öncelikle iş akdinin feshinin kim tarafından yapıldığı ve feshin haklı olup olmadığı hususu TBK’na göre araştırılıp incelenmesi gerekir.

 

Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün davalı avukatınca duruşmasız, davacı avukatınca duruşmalı olarak temyiz edilmesi üzerine ilgililere çağrı kağıdı gönderilmişti. Belli günde davacı Asil ... geldi. Karşı taraftan gelen olmadığından onun yokluğunda duruşmaya başlanılmış ve hazır bulunanın sözlü açıklaması dinlenildikten sonra karar için başka güne bırakılmıştı. Bu kez temyiz dilekçesinin süresinde olduğu saptanarak dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR

Davacı, davalı firma ile Ağustos 2012 tarihinde 3 yıl süreli sözleşme imzaladıklarını, ilk etapta 3500 Euro maaşla ikinci pilot olarak göreve başladığını, firma tarafından verilen eğitim sonunda 23/01/2013 tarihi itibariyle kaptan pilot olarak uçmaya devam ettiğini ancak firma tarafından kaptan pilot maaşı ödenmediği gibi kaptan pilotluk sözleşmesi de yapılmadığını, 20/03/2013 tarihinde karaciğer nakli için göreve hazır olduğu sırada teknisyen ... tarafından uçakta 3 adet arıza tespit edildiğini, arızalardan birinin uçağın havalanmasına engel teşkil ettiğini, normal şartlarda bu arızanın uçağın kayıt defterine kaydedilmesi gerektiğini ancak kendisinden önceki uçuş heyetinin kaydı düşmediği gibi kendisinin de deftere kayıt düşmesine müsaade etmediklerinden arızayı telefonuna kaydettiğini, bu nedenle davalı firma tarafından 20/03/2013 tarihinde iş akdinin haksız olarak sonlandırıldığını ileri sürerek fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla şimdilik 2012 Ağustos, Eylül ve Ekim aylarına ilişkin 200,00 TL ücret alacağı, 23/01/2013 - 20/03/2013 tarihleri arasında kaptan pilot olduğundan ödenmeyen kaptan pilot farkı 200,00 TL, haksız fesihten kaynaklanan 200,00 TL bakiye ücret alacağı, 200,00 TL fazla çalışma ücreti, 200,00 TL genel tatil ve ulusal bayram ücreti ve 200,00 TL hafta tatili ücretinin ilgili olduğu dönemlerden, mahkemece uygun görülecek haksız fesih tazminatının ise fesih tarihinden işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı, davacının 6 ay kadar firmalarında çalıştığını, davacıya ihtiyaç kalmadığı gibi çalıştığı sürede uyumsuz tavırları, şirketin gizlilik arz eden bilgilerini ifşa etmesi ve uçuş trafiğini engellemesi nedeniyle işine son verildiğini, davacının iddia ettiği gibi taraflar arasında imzalanmış Ağustos 2012 başlangıç tarihli 3 yıllık bir anlaşma da bulunmadığını, davacının eğitimlerinin iş akdi başlamadan önce tamamlandığını, davacıya hak edişlerinin tamamının eksiksiz olarak ödendiğini, davacı tarafından yazılı ibraname verildiğini ve ibranamede fazlaya ilişkin haklarını saklı tutmaktan da vazgeçtiğinden haksız davanın reddine karar verilmesi gerektiğini savunmuştur.

Mahkemece, davanın kısmen kabulü ile; 33 günlük ücret alacağı 3850 EURO, ödenmeyen kaptan pilot ücret farkı 2500 EURO, haksız fesih tazminatı takdiren resen hesaplanan 2 aylık ücret üzerinden 7000 EURO, fazla çalışma ücreti 22 EURO ve bakiye ücret alacağı 19834 EURO'dan oluşan alacakların devlet bankalarının EURO cinsinden yabancı para için açılmış bir yıl vadeli mevduat hesabına uyguladığı en yüksek faiz oranı hesaplanarak fiili ödeme tarihindeki TL karşılığının davalıdan alınarak davacıya verilmesine, fazlaya ilişkin talebin reddine karar verilmiş; hüküm, davacı ... davalı tarafından temyiz edilmiştir.

1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin taktirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davacının tüm temyiz itirazlarının, davalının ise aşağıdaki bendin kapsamı dışındaki sair temyiz itirazlarının reddi gerekir.

2-Davacının davalı şirkette pilot olarak çalıştığı uyuşmazlık konusu değildir. 4857 sayılı İş Kanunu’nun 4. maddesi hükmü uyarınca "Havacılığın bütün yer tesislerinde yürütülen işler hariç" olmak üzere hava taşıma işlerinde bu kanun hükümlerinin uygulanmayacağı kabul edilmiştir. Davalı pilot olarak hava taşıma işlerinde çalıştığına göre İş Kanununa tabi değildir. Davacı, İş Kanunu'nda düzenlenmiş olan tazminatları isteyemezse de, taraflar arasında Türk Borçlar Kanunu'nun 393 ve devamı maddelerinde düzenlenen bir hizmet sözleşmesi söz konusu olduğundan, TBK'nunun 431-438. maddelerine dayanarak makul bir tazminat talebinde bulunabilir. Bu nedenle mahkemece, öncelikle iş akdinin feshinin kim tarafından yapıldığı ve feshin haklı olup olmadığı hususu TBK’na göre araştırılıp incelenmesi gerekir.

Davacı 2012 yılının Ağustos ayında davalı şirket ile ikinci pilot olarak 3 yıl süreli hizmet sözleşmesi imzaladığını iddia etmiş ancak sözleşme örneğini veya aslını dosyaya sunamadığı gibi davalı taraf belirli süreli sözleşme imzaladıklarını reddetmiş aralarındaki sözleşmenin sözlü ve belirsiz süreli olarak yapıldığını savunmuştur.

Taraflar arasındaki uyuşmazlık, davacının hizmet akdi sözleşmesinin belirli süreli mi belirsiz süreli mi olduğu, sözleşmenin kim tarafından ve haklı bir nedenle feshedilip feshedilmediği, taraflar arasındaki hizmet akti nedeniyle davalının davacıya karşı borçlu olup olmadığı noktasında toplanmaktadır. Mahkemece, davalının hizmet akdini feshederken sebep bildirmemesi ve davacının özen ve sadakat borcuna aykırı davrandığının ispat edilememiş olması nedenleriyle aralarındaki sözleşmeyi davalının haksız olarak feshettiği kanaatine varılmıştır. Mahkemenin bu kanaatinin dosya kapsamındaki deliller değerlendirildiğinde yerinde olduğu anlaşılmıştır. Nitekim, davalı tarafın aralarındaki sözleşmenin sözlü yapıldığı savunmasına karşın aralarındaki sözleşmeyi sunmadığı gerekçesi ile tarafların hizmet akdini belirli süreli yaptığını kabul etmek hatalı olmuştur. Davacı taraf sözleşmenin belirli süreli yapıldığını ispatlayamamıştır. Bu durumda taraflar arasındaki sözleşmenin belirsiz süreli olduğu kabul edilerek davacının bakiye ücret alacağı talebinin reddi gerekirken kabulü hatalı olmuştur. Ayrıca davacı kaptan pilot olduktan sonra davalı ile ücretinin yeniden belirlenmesi yönünde bir sözleşme yapmadığı gibi bu hususta aralarında bir müzakerede yapılmamıştır. Bu nedenle kaptan pilot ücret farkı talebi de reddedilmelidir. Mahkemece, eksik inceleme ve yanlış değerlendirme sonucu yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.

SONUÇ: Yukarıda (1) nolu bentte yazılı nedenlerle davacının tüm temyiz itirazlarının, davalının 2. bendin kapsamı dışındaki sair temyiz itirazlarının reddine, (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle temyiz edilen hükmün davalı yararına BOZULMASINA, aşağıda dökümü yazılan 1.320,30 TL kalan harcın davacıya iadesine, peşin alınan 1.327,00 TL harcın davalıya iadesine, HUMK’nun 440/I maddesi uyarınca tebliğden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 15/11/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.

(www.corpus.com.tr)

KARARI YAZDIR


Aşağıdaki arama terimleri ile ilgili kararlara etiketlere tıklayarak ulaşabilirsiniz :
hava taşıma işler pilot iş kanunu uyuşmazlık tazminat tbk yer tesisleri iş akdi
Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları