ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

Ön İncelemeden Önce Borcun Ödenmesi - Vekalet Ücreti

24-09-2020 - 2962

Ön İncelemeden Önce Borcun Ödenmesi - Vekalet Ücreti


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 15. Hukuk Dairesi
2019/1615
2019/1500
2019-12-03

Özet:

  • Dava, tadilat ve dekorasyon işini konu alan eser sözleşmesi ilişkisinden kaynaklanan faturaya dayalı cari hesap alacağının tahsili için başlatılan genel haciz yolu ile yapılan takibe yönelik itirazın iptal ile icra inkar tazminatı talebine ilişkin olup;
  • Mahkemece, takip ve davadan sonra borcun tamamının ödendiği belirtilerek konusuz kalan davanın esası hakkında karar verilmesine yer olmadığına, davacı lehine vekalet ücreti ve yargılama giderine hükmedilmesine dair verilen karar davalı vekili tarafından yargılama gideri ve vekalet ücreti yönünden istinaf edilmiştir.
  • Olaya bakıldığında; mahkemece, davanın ön inceleme tutanağı imzalanmadan önce konusuz kalması nedeniyle belirlenen ücretin yarısına hükmedilmesi gerekirken yazılı şekilde tamamına (15.591,25 TL) hükmedilmesi hatalı olup, kararın salt bu yönüyle kaldırılarak, Tarifenin 6.maddesi hükmü uyarınca belirlenen ücretin yarısı olan 7.795,63 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine dair yeniden hüküm kurulması gerekmiştir.

 

İNCELENEN KARARIN

MAHKEMESİ: İSTANBUL 11. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

TARİHİ : 08/05/2019

NUMARASI : 2018/83 Esas, 2019/355

DAVANIN KONUSU: İtirazın İptali

KARAR TARİHİ : 03/12/2019

Taraflar arasında görülen davanın yerel mahkemece yapılan yargılaması sonucunda verilen hükme karşı istinaf yoluna başvurulmuş olup, HMK m. 353 hükmü gereğince duruşmasız olarak dosya üzerinde HMK m. 355 hükmü gereğince istinaf dilekçesinde belirtilen sebeplerle sınırlı olarak yapılan inceleme sonunda, sair taleplerinin reddi ile;

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ : Dava, tadilat ve dekorasyon işini konu alan eser sözleşmesi ilişkisinden kaynaklanan faturaya dayalı cari hesap alacağının tahsili için başlatılan genel haciz yolu ile yapılan takibe yönelik itirazın iptal ile icra inkar tazminatı talebine ilişkin olup; mahkemece, takip ve davadan sonra borcun tamamının ödendiği belirtilerek konusuz kalan davanın esası hakkında karar verilmesine yer olmadığına, davacı lehine vekalet ücreti ve yargılama giderine hükmedilmesine dair verilen karar davalı vekili tarafından yargılama gideri ve vekalet ücreti yönünden istinaf edilmiştir. Davalı vekili istinaf talebinde, davacı taraf ile yapılan sulh sözleşmesi gereği davacının vekalet ücreti ve yargılama giderini talep edemeyeceğini, davacı vekili tarafından verilen 07.11.2018 tarihli dilekçesinde de tüm alacaklarının tahsil edilerek icra dosyasının infaz edildiğini belirterek alacaklarının kalmadığına yönelik beyanda bulunduğunu, bir an için davalı aleyhine yargılama giderine ve vekalet ücretine hükmedilmesi hukuka uygun olsa bile hesaplamanın hatalı yapıldığını, zira davacı vekili tarafından takip konusu alacağın tamamının tahsil edilmiş olması nedeniyle davanın konusuz kaldığına yönelik beyanını 03.04.2019 tarihli ön inceleme duruşmasından yaklaşık 5 ay önce 07.11.2018 tarihli dilekçesi ile bildirmiş olmasının da dikkate alınması gerektiğini belirterek kararın bu yönüyle davalı lehine bozulmasını talep etmiştir. Mahkemece, davaya konu takip borcunun davadan sonra ödendiği belirtilerek konusuz kalan talep hususunda karar verilmesine yer olmadığına, davacı tarafça yapılan toplam 111,10 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine, tarife uyarınca takdir olunan 15.591,25 TL vekalet ücretinin davalıdan alınıp davacıya verilmesine hükmedilmiş, davalı taraf vekalet ücreti ve yargılama gideri yönünden istinaf talebinde bulunmuştur. Davalı tarafça, davacı taraf ile yapılan sulh sözleşmesi gereği davacının vekalet ücreti ve yargılama gideri talebinden vazgeçtiği belirtilmiş ise de bu husus ispatlanamamıştır. Davaya konu takip borcunun ödendiği davacı tarafça verilen 07.11.2018 tarihli dilekçesi ile mahkemesine bildirilmiştir. Buna göre ödemenin dava tarihinden (25.01.2018) sonra ve fakat ön inceleme tutanağının imzalanması (03.04.2019) tarihinden önce yapıldığı anlaşılmakla dava belirtilen tarih aralığında konusuz kalmıştır. Karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'nin 6. maddesine göre uyuşmazlığın davanın konusuz kalması nedeni ile ön inceleme tutanağı imzalanıncaya kadar giderilmesi halinde avukatlık ücretinin, tarife hükümleriyle belirlenen tutarın yarısına hükmedileceği belirtilmiştir. Yukarıda yapılan açıklamalar ve belirtilen yasal düzenlemelere göre somut olaya bakıldığında; mahkemece, davanın ön inceleme tutanağı imzalanmadan önce konusuz kalması nedeniyle belirlenen ücretin yarısına hükmedilmesi gerekirken yazılı şekilde tamamına (15.591,25 TL) hükmedilmesi hatalı olup, kararın salt bu yönüyle kaldırılarak, Tarifenin 6.maddesi hükmü uyarınca belirlenen ücretin yarısı olan 7.795,63 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine dair yeniden hüküm kurulması gerekmiştir.

HÜKÜM: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere; A) 1-Davalı vekilinin istinaf talebinin KABULÜNE,2-İstanbul 11. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 08/05/2019 tarih ve 2018/83 Esas, 2019/355 Karar sayılı kararının KALDIRILMASINA,

3-Konusuz kalan talep hususunda karar verilmesine yer olmadığına, B) İLK DERECE MAHKEMESİ YÖNÜNDEN 1-Alınması gerekli 44,40-TL maktu karar ve ilam harcının peşin alınan 2.744,14-TL harçtan düşümü ile geriye kalan 2.699,74-TL'nin karar kesinleştiğinde istek halinde davacıya iadesine, 2-Davacı tarafça başlangıçta yapılan 41,10-TL yargılama gideri ile yargılama aşamasında yapılan 70,00-TL olmak üzere toplam 111,10-TL yargılama giderinin davalıdan alınıp davacıya verilmesine, 3-Davacı taraf vekille temsil olunduğundan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca hesap ve taktir olunan 7.795,63-TL vekalet ücretinin davalıdan alınıp davacıya verilmesine, 4-Gider avansının harcanmayan kısmının karar kesinleştiğinde ve istek halinde ilgili tarafa iadesine, C) İSTİNAF İNCELEMESİ YÖNÜNDEN 1-Davalı tarafından yatırılan 44,40 TL istinaf karar harcının talep halinde davalı tarafa iadesine, 2-Davalı tarafından yapılan 121,30 TL istinaf kanun yoluna başvurma harcı, 16,20 TL posta gideri olmak üzere toplam 137,50 TL istinaf yargılama giderinin davacıdan alınarak davalı tarafa verilmesine, 3-İstinaf incelemesi sırasında duruşma açılmadığından davalı yararına vekalet ücreti taktirine yer olmadığına, Dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda, 6100 sayılı HMK'nın 361. maddesi gereğince kararın tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde Yargıtay'da temyiz yolu açık olmak üzere 03/12/2019 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

(www.corpus.com.tr)

KARARI YAZDIR


Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları