ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

Eseri İzinsiz Çoğaltma - Yayılmasında Rol Alma - Tazminat - Şirket Yöneticisinin Sorumluluğu

20-02-2021 - 789

Eseri İzinsiz Çoğaltma - Yayılmasında Rol Alma - Tazminat - Şirket Yöneticisinin Sorumluluğu


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
Yargıtay 11. Hukuk Dairesi
2020/184
2020/4704
2020-11-03

Taraflar arasında görülen davada İstanbul (Kapatılan) 3. Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi'nce bozmaya uyularak verilen 10.11.2015 tarih ve 2015/131 E. - 2015/213 K. sayılı kararın Yargıtayca incelenmesinin davacı vekili tarafından istenildiği ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacı vekili, müvekkili ile davalı D. Gıda Dağ. Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti. arasında, M. M.'in "Gençlik ve Sağlık İksiri Sirke" adlı kitabının promosyon olarak verilmesi için basım anlaşması imzalandığını, 150.000 adet kitabın basılıp teslim edildiğini, ancak daha sonra davalı ...nin telif ücreti ödemeksizin ve izin almaksızın yetkisiz bir şekilde diğer davalı ...Ş. ile anlaşarak 50.000 adet baskı yaptırdığını, bunların içinde baskı tarihinin 2009 olarak gösterildiğini ve bandrolsüz olduklarını, müvekkili haklarına tecavüz teşkil ettiğini, ...'in ...nin yetkili temsilcisi olduğunu ileri sürerek, tecavüzün ref'i ve muhtemel tecavüzün men'ini, maddi zararın tespitini, fazlaya ilişkin haklarını saklı tutarak 1.000,00 TL maddi ve 20.000,00 TL manevi tazminatın, haksız fiil tarihinden itibaren işletilecek en yüksek ticari faizi ile birlikte davalılardan müteselsilen tahsilini ve hükmün ilamını talep etmiş, 27/05/2014 havale tarihli dilekçesi ile, maddi tazminat talebini, 36.500,00 TL arttırarak, 37.500,00 TL olarak ıslah etmiştir.

Davacı, Ömür Matbaacılık A.Ş. ile ... hakkındaki davadan duruşma esnasında feragat etmiştir.

Davalılardan ..., K. Gıda ve İhtiyaç Mad. Nak. ve Özel Eğit. Hiz. Tic. San. A.Ş. ve D.Gıda Dağ. Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti. vekili, haksız kazanç iddialarının asılsız olduğunu ileri sürerek davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

Diğer davalılar davaya cevap vermemişlerdir.

Mahkemece, bozma ilamına uyularak yapılan yargılamaya iddia, savunma, bilirkişi raporuna, toplanan deliller ve tüm dosya kapsamına göre; davacı yanın sözleşme ile söz konusu kitapların dağıtımını üstlenen davalı D.Gıda'nın davaya konu olan 50.000 adet izinsiz basılan kitap nüshaları ile ilgili faturanın muhatabı olmaması sebebiyle sorumlu tutulamayacağı yolundaki bozma ilamındaki tespit nazara alındığında, bu şirket ve yetkilisi davalı ... hakkındaki davanın reddine, sair hususlarda verilen önceki karara yönelik temyiz itirazları ise reddedilmiş olduğundan, kesinleşen kısım yönünden yeniden karar verilmesine yer olmadığına karar verilmiştir.

Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.

I-)Dava, eserden doğan çoğaltma ve yayma hakkının ihlali nedeniyle FSEK 68. maddesi uyarınca açılmış tazminat istemine ilişkindir.

Somut olayda daha önce Mahkemece, telif hakkı davacıya ait olan “Gençlik İksiri Sirke” isimli tercüme eserin, telif ücreti karşılığında basım ve promosyon amacıyla 150.000 adet dağıtımı hususunda davacı ile davalı D.Gıda Ltd. arasında sözleşme ilişkisi kurulduğu, ancak daha sonra izinsiz olarak kitabın 50.000 nüsha olarak basılarak davalı K. Gıda Ltd. tarafından satışa sunulan sirkeler eşliğinde dağıtıldığının belirlendiğini, bu işte davalılar K. Gıda ve D.Gıda ile ...’in birlikte hareket ettikleri gerekçesiyle söz konusu üç davalı yönünden davanın kabulüne karar verilmiş, kararın davalılarca temyizi üzerine, K. Gıda Ltd’nin temyiz istemlerinin reddine karar verilerek, davalı D.Gıda ve ... yönünden, kararda gerekçe gösterilmeksizin söz konusu bu davalılar yönünden de davanın kabulüne karar verilmesinin doğru olmadığı gerekçesiyle bozulmuştur.

Mahkemece bozmaya uyulduğu halde, önceki kararın gerekçesinden farklı olarak, bir yandan kararın gerekçesinde, her iki davalı şirketin de ortaklarının aynı olduğu ve davalı ...’in her iki şirketin de yetkilisi olduğu zikredilmiş, ancak öte yandan da D. Gıda Ltd. ve ... yönünden davanın reddine karar verilmiştir.

Oysa Mahkemece, davalı ... yönünden 5846 sayılı FSEK’nın 66. maddesinde yer alan “Manevi ve mali hakları tecavüze uğrayan kimse tecavüz edene karşı tecavüzün ref'ini dava edebilir. Tecavüz, hizmetlerini ifa ettikleri sırada bir işletmenin temsilcisi veya müstahdemleri tarafından yapılmışsa işletme sahibi hakkında da dava açılabilir. Tecavüz edenin veya ikinci fıkrada yazılı kimselerin kusuru şart değildir…” hükmü uyarınca şirket yöneticisi olarak ve eserden doğan çoğaltma ve yayma hakkına tecavüzün (haksız fiilin) faili olarak, davalı D. Gıda’nın da dava konusu eserin izinsiz olarak çoğaltılmasında aracılık etmesi ve çoğaltılmış eser nüshalarının yayılmasında rol alması nedeniyle FSEK 68/1.maddesi uyarınca tazminattan müteselsil olarak sorumlu olup olmadığının tartışılarak sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, çelişkili ve hatalı gerekçeyle anılan davalılar yönünden davanın reddine karar verilmesi doğru olmamış ve hükmün bu nedenle davacı yararına bozulmasına karar verilmiştir.

II-)Ayrıca Dairemizin önceki ilamında K. Gıda A.Ş. aleyhine kurulan hüküm yönünden temyiz istemlerinin reddine karar verilmiş olup, hükmün açıkça onanmasına karar verilmemiş olması nedeniyle mahkemece, infazda tereddüde yer bırakmayacak surette yeniden K. Gıda A.Ş. hakkında da hüküm kurulması gerekirken bu davalı yönünden “yeniden karar verilmesine yer olmadığına...” şeklinde hüküm kurulması doğru görülmemiş ve hükmün bu sebeple de davacı yararına bozulması gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıdaki (I) ve (II) no’lu bentte açıklanan açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulüyle ile hükmün davacı yararına BOZULMASINA, ödediği peşin temyiz harcının isteği halinde temyiz eden davacıya iadesine, 03.11.2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

KARARI YAZDIR


Aşağıdaki arama terimleri ile ilgili kararlara etiketlere tıklayarak ulaşabilirsiniz :
tecavüz eser çoğaltma yayma izinsiz tazminat yönetici sorumluluk müteselsil sanat eserleri refi
Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları