Boşanma - Tazminatın Karar Verilinceye Kadar İstenebileceği


Yargıtay 2. Hukuk Dairesi
2014/5517
2014/22322
2014-11-11

Özet:

  • MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT İSTEKLERİ
  • TAZMİNATIN KARAR VERİLİNCEYE KADAR DAVANIN HER SAFHASINDA YAZILI VEYA SÖZLÜ OLARAK TALEP EDİLMESİ YETERLİDİR

(4721 s. MK m. 174)

 

  • Dava, 12.8.2010 tarihinde açılmıştır ve 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu hükümlerine tabidir. 
  • Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununa göre, boşanma davası içinde vaki ve boşanmanın fer'i niteliğinde olan Türk Medeni Kanununun 174. maddesinde yazılı maddi ve manevi tazminat istekleri harca tabi değildir. 
  • Dava veya karşı dava olarak istenilmesine gerek yoktur. İsteğin karar verilinceye kadar davanın her safhasında yazılı veya sözlü olarak talep edilmesi yeterlidir. 
  • Hal böyle olunca davalı kadının 23.12.2013 tarihli dilekçesi ile talep ettiği maddi ve manevi tazminat taleplerinin esası hakkında, belirlenen kusur durumu dikkate alınarak nihai kararda olumlu veya olumsuz bir karar verilmesi gerekir.
 
Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı kadın tarafından tamamına yönelik olarak temyiz edilerek; temyiz incelemesinin duruşmalı olarak yapılması istenilmekle; duruşma için belirlenen 11.11.2014 günü temyiz eden davalı A.. Ö.. ve karşı taraf davacı M.. Ö.. ile vekili Av. A..T.. geldiler. Gelenlerin konuşması dinlendikten sonra işin incelenerek karara bağlanması için duruşmadan sonraya bırakılması uygun görüldü. Bugün dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

Dosyadaki yazılara ve mahkemece uyulan bozma kararı gereğince hüküm verilmiş olmasına göre davalı kadının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.

Dava, 12.8.2010 tarihinde açılmıştır ve 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu hükümlerine tabidir. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununa göre, boşanma davası içinde vaki ve boşanmanın fer'i niteliğinde olan Türk Medeni Kanununun 174. maddesinde yazılı maddi ve manevi tazminat istekleri harca tabi değildir. Dava veya karşı dava olarak istenilmesine gerek yoktur. İsteğin karar verilinceye kadar davanın her safhasında yazılı veya sözlü olarak talep edilmesi yeterlidir. Hal böyle olunca davalı kadının 23.12.2013 tarihli dilekçesi ile talep ettiği maddi ve manevi tazminat taleplerinin esası hakkında, belirlenen kusur durumu dikkate alınarak nihai kararda olumlu veya olumsuz bir karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda 2 bentte gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma kapsamı dışında kalan temyize konu bölümlerinin ise yukarıda 1. bentte gösterilen sebeple ONANMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi.11.11.2014 (Salı)

kaynak: (www.corpus.com.tr)