Tazminatın Ortak veya Değişik Sebeple Reddi - Vekalet Ücreti


Yargıtay 17. Hukuk Dairesi
2016/13710
2019/6503
2019-05-21

Özet:

  • Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin ilgili maddesinde; "Müteselsil sorumluluk da dahil olmak üzere, birden fazla davalı aleyhine açılan davanın reddinde, ret sebebi ortak olan davalılar vekili lehine tek, ret sebebi ayrı olan davalılar vekili lehine ise her ret sebebi için ayrı ayrı avukatlık ücretine hükmolunur" denilmektedir.
  • Bu madde hükmüne göre davalılar açısından reddedilen tazminat taleplerinde davalılar lehine ayrı ayrı vekalet ücreti vermek doğru görülmemiş, belirtilen sebeple kararın bozulması gerekmiş ise de, bu yanılgının giderilmesi yargılamanın tekrarını gerektirir nitelikte görülmediğinden hükmün düzeltilerek onanmasına karar vermek gerekmiştir.

-K A R A R-

Davacı vekili dava dilekçesinde, davalı ...'un kusuru ile meydana gelen kazada davacının yaralandığını belirterek, 1.500,00 TL tedavi gideri, 2.500,00 TL iş göremezlik tazminatı ve 10.000,00 TL manevi tazminatın davalılardan tahsilini talep etmiş, maddi tazminat talebini yargılama esnasına 7.716,12 TL olarak arttırmıştır.

Davalılar davanın reddini savunmuşlardır.

Mahkemece 7.716,12 TL maddi 6.000,00 TL manevi tazminatın davalılardan tahsiline karar verilmiş; hüküm, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dava trafik kazası nedeniyle maddi ve manevi tazminat istemine ilişkindir.

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 3. maddesinde; "Müteselsil sorumluluk da dahil olmak üzere, birden fazla davalı aleyhine açılan davanın reddinde, ret sebebi ortak olan davalılar vekili lehine tek, ret sebebi ayrı olan davalılar vekili lehine ise her ret sebebi için ayrı ayrı avukatlık ücretine hükmolunur" denilmektedir. Bu madde hükmüne göre davalılar açısından reddedilen tazminat taleplerinde davalılar lehine ayrı ayrı vekalet ücreti vermek doğru görülmemiş, belirtilen sebeple kararın bozulması gerekmiş ise de, bu yanılgının giderilmesi yargılamanın tekrarını gerektirir nitelikte görülmediğinden HMK'nun geçici 3/2 ve HUMK. 438/7 md. uyarınca hükmün düzeltilerek onanmasına karar vermek gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün (5) ve (6) numaralı bentlerinin hüküm fıkrasından çıkarılarak yerine "5-Davalı ... ve K. Tic. ve Nak. Ltd. Şti kendileri avukat ile temsil ettirdiklerinden 1.800,00 TL avukatlık ücretinin davacıdan alınarak davalılara verilmesine (MANEVİ TAZMİNAT YÖNÜNDEN)" ibaresinin yazılarak hükmün bu şekilde DÜZELTİLEREK ONANMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davacıya geri verilmesine 21/05/2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.