Murisin Yakınları - Manevi Tazminat Miktarı


Yargıtay 17. Hukuk Dairesi
2016/12268
2019/5362
2019-04-30

Özet:

  • Manevi tazminat, zarara uğrayanda, manevi huzuru gerçekleştirecek ve tazminata benzer bir fonksiyonu da olan özgün bir nitelik taşır.
  • Manevi tazminat bir ceza olmadığı gibi, mamelek hukukuna ilişkin zararın karşılanmasını da amaç edinmemiştir. Zarar görenin zenginleşmemesi, zarar sorumlusunun da fakirleşmemesi gerekmektedir.
  • Takdir edilecek miktar, mevcut halde elde edilmek istenen tatmin duygusunun etkisine ulaşmak için gerekli olan kadar olmalıdır.
  • 22.6.1976 günlü ve 7/7 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı’nın gerekçesinde takdir edilecek manevi tazminatın tutarını etkileyecek özel hal ve şartlar açıkça gösterilmiştir. Bunlar her olaya göre değişebileceğinden, hakim bu konuda takdir hakkını kullanır iken ona etkili olan nedenleri de karar yerinde objektif ölçülere göre isabetli bir biçimde göstermelidir.
  • O halde mahkemece; meydana gelen trafik kazası sonucu babalarının ölümünden dolayı davacıların duyduğu acı ve elemin kısmen de olsa giderilmesi amacıyla; tarafların sosyal ve ekonomik durumları ve kazanın meydana geldiği tarih ve olay tarihindeki paranın alım gücü göz önünde bulundurularak bu davacılar için hak ve nasafet kuralları çerçevesinde daha düşük manevi tazminata hükmedilmesi gerekmektedir.

-K A R A R-

Davacılar vekili, 31/7/2012 tarihinde davalılardan ...'in, sevk ve idaresindeki otomobili ile müteveffa ...'ın motorsikletine çarpması neticesinde trafik kazasının meydana geldiğini ve kaza neticesinde müvekkillerinin eş ve babalarının kaybettiğini, meydana gelen trafik kazasında kusurun tamamen davalı ...'e ait olduğunu, müvekkillerinden ... ve ...'ın öğrenci, müvekkili ...'ın ise ev hanımı olduğunu, evin tüm geçim ve idaresinin müteveffa ... tarafından sağlandığından müvekkillerinin maddi ve manevi anlamda son derece yıprandığını beyanla, fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla, davacı ... için 4.000,00 TL, Sedat ve ... için 3.000,00'er TL olmak üzere toplam 10.000,00 TL destekten yoksun kalma tazminatının, işleten ve araç sahibi ... yönünden olay tarihinden itibaren işleyecek faizi ile birlikte, ... Sigorta A.Ş'den ve sigorta poliçesinde destekten yoksun kalma tazminatı ile ilgili ek teminat limiti bulunması halinde ve poliçede belirtilen teminat miktarı ile sınırlı olmak üzere; İMMS şirketi olan ...den temerrüt tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte tahsiline ve müvekkillerinin her biri için 100.000,00 TL olmak üzere toplam 300.000,00 TL manevi tazminatın, işleten ve araç sahibi ...'den olay tarihinden itibaren işleyecek faizi ile sigorta poliçesinde manevi tazminat ile ilgili ek teminat limiti bulunması halinde ve poliçede belirtilen teminat miktarı ile sınırlı olmak üzere İMMS şirketi olan ... Sigorta A.Ş.'den temerrüt tarihinden itibaren işleyecek faizi ile birlikte müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.

Davalılar ... Sigorta AŞ ve ...vekilleri, davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, iddia, savunma, yapılan yargılama ve toplanan delillere göre; davanın kısmen kabulü ile davacı ... için 6.728,26 TL, ... için 6.505,47 TL, ... için 2.824,17 TL'nin, davalılar ... ve ... Sigorta A.Ş'den alınarak davacılara verilmesine, alacaklara davalı ... yönünden 31/07/2012 tarihinden itibaren, davalı .... yönünden 07/09/2013 tarihinden itibaren yasal faiz işletilmesine, fazlaya ilişkin taleplerin reddine, davacıların her birisi için 40.000,00'er TL manevi tazminatın 31/07/2012 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı ...'den alınarak davacılara ayrı ayrı verilmesine, fazlaya ilişkin taleplerin reddine, ... Sigorta AŞ'ye açılan maddi ve manevi tazminat davasının yargılama sırasında geri alınması sebebiyle bu konuda karar verilmesine yer olmadığına karar verilmiş; hüküm, davalı ... vekili tarafından temyiz edilmiştir.

1-Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde, dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre; davalı ... vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.

2-Dava, trafik kazasında ölen murisin yakınlarının maddi ve manevi tazminat istemine ilişkindir.

Davacılar vekili, dava konusu kaza sonucu eş ve babalarının ölümünden duydukları üzüntü nedeniyle, davacıların her biri için 40.000,00'er TL olmak üzere toplam 120.000,00 TL. manevi tazminat isteminde bulunmuş; mahkemece talebin kısmen kabulüne karar verilerek hükümde belirtilen miktarlarda manevi tazminata karar verilmiştir.

6098 sayılı TBK'nun 56.(818 sayılı Borçlar Kanunu'nun 47.) maddesi hükmüne göre, hakimin özel halleri göz önünde tutarak manevi zarar adı ile hak sahibine verilmesine karar vereceği bir para tutarı adalete uygun olmalıdır. Manevi tazminat, zarara uğrayanda, manevi huzuru gerçekleştirecek ve tazminata benzer bir fonksiyonu da olan özgün bir nitelik taşır. Manevi tazminat bir ceza olmadığı gibi, mamelek hukukuna ilişkin zararın karşılanmasını da amaç edinmemiştir. Zarar görenin zenginleşmemesi, zarar sorumlusunun da fakirleşmemesi gerekmektedir. Takdir edilecek miktar, mevcut halde elde edilmek istenen tatmin duygusunun etkisine ulaşmak için gerekli olan kadar olmalıdır. 22.6.1976 günlü ve 7/7 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı’nın gerekçesinde takdir edilecek manevi tazminatın tutarını etkileyecek özel hal ve şartlar açıkça gösterilmiştir. Bunlar her olaya göre değişebileceğinden, hakim bu konuda takdir hakkını kullanır iken ona etkili olan nedenleri de karar yerinde objektif ölçülere göre isabetli bir biçimde göstermelidir.

O halde mahkemece; meydana gelen trafik kazası sonucu babalarının ölümünden dolayı davacılar ...ve ...'ın duyduğu acı ve elemin kısmen de olsa giderilmesi amacıyla; tarafların sosyal ve ekonomik durumları ve kazanın meydana geldiği tarih ve olay tarihindeki paranın alım gücü göz önünde bulundurularak bu davacılar için hak ve nasafet kuralları çerçevesinde daha düşük manevi tazminata hükmedilmesi gerekirken, gerekçeleri tartışılmadın yüksek miktarda manevi tazminata hükmedilmesi uygun görülmemiş ve kararın bozulması gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı ... vekilinin sair temyiz itirazlarının REDDİNE; (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı ... vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalı ...'e geri verilmesine 30/04/2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.