ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

Vekaletsiz İş Görme - İtirazın İptali - Likit Alacak

24-09-2020 - 1450

Vekaletsiz İş Görme - İtirazın İptali - Likit Alacak


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
Yargıtay 15. Hukuk Dairesi
2019/1944
2019/4074
2019-10-22

Özet:

  • Dava, eser sözleşmesi niteliğindeki araç tamirinden kaynaklanan iş bedeli alacağının tahsili için yürütülen icra takibine davalı tarafından yapılan itirazın iptâli, takibin devamı ve icra inkar tazminatının tahsili istemine ilişkin olup,
  • Mahkemece, araç tamir, bakım ve onarım işlerinden anlayan teknik bilirkişiden, davacının ... plaka sayılı aracın onarımı ve bakımı ile ilgili yaptığı işlerin kapatılıp davalı ...’ye devredilen iş sahibi yararına olup olmadığı, yararına ise yapıldığı 2014 yılındaki mahalli piyasa rayiçleriyle, mahalli piyasa rayiçleri içerisinde KDV ve yüklenici kârı da olacağından bunlar ayrıca eklenmeksizin, bedeli konusunda rapor alınıp değerlendirilerek davanın sonuçlandırılması,
  • Alacağın varlığı ile miktarı ve davalının sorumlu tutulup tutulmayacağı yargılama sonucu belirlenmiş olup alacak likit olmadığından, koşulları oluşmayan icra inkâr tazminatı isteminin reddine karar verilmesi ve dava, itirazın iptâli istemine ilişkin olup itiraz iptâl edilip takibin devamına karar verileceği, asıl alacak ve faizin miktarları belirtilip takibin devamına karar verilmesi gerekirken icra harç ve masrafları da katılarak hüküm kurulması doğru olmamıştır.

 

Mahkemesi:Asliye Hukuk Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı bozmaya uyularak verilen hükmün temyizen tetkiki davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü:

K A R A R -

Dava, eser sözleşmesi niteliğindeki araç tamirinden kaynaklanan iş bedeli alacağının tahsili için yürütülen icra takibine davalı tarafından yapılan itirazın iptâli, takibin devamı ve icra inkâr tazminatının tahsili istemine ilişkin olup, mahkemece davanın kabulüne dair verilen karar, davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.Davacı yüklenici vekili; ... Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı'na ait ...plakalı aracın müvekkili ... tarafından tamir edildiğini, bundan dolayı ... Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı'na iki adet fatura kestiğini, fatura bedellerinin ödenmediğini, ... Kaymakamlığı tarafından 25 AN 698 plakalı aracın birlik üyesi köylerin mahalleye dönüşmesi sebebiyle buradaki hizmetlerde kullanılmak üzere... Belediye Başkanlığı'na devredildiğinden muhatabın ilgili Belediye olduğunun bildirilmesi üzerine davalı ... aleyhine takip başlatılmışsa da davalı ... tarafından takibe haksız olarak itiraz edildiğini belirterek, itirazın iptâline ve takip konusu alacağın %20'sinden az olmamak üzere icra inkâr tazminatına hükmedilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.Davalı iş sahibi; takip konusu alacağın, müvekkili ile hiçbir bağlantısının olmadığını ve müvekkilinin davacı ile herhangi bir ticari ilişkisinin bulunmadığını, davacının davasında kötü niyetli olduğunu belirterek davanın reddi ile davacının kötüniyet tazminatına hükmedilmesini savunmuştur.

Mahkemece yapılan yargılama sonunda, davanın kabulü ile; davalının ... 1. İcra Müdürlüğü'nün 2014/12747 Esas sayılı takip dosyasında yapmış olduğu itirazının iptâline; takibin 16.537,46 TL ana para, 44,60 TL ödeme emri gideri, 1.984,50 TL vekâlet ücreti 752,45 TL tahsil harcı olmak üzere takip çıkış tarihi itibariyle 19.319,01 TL üzerinden devamına; takip talebindeki ana para miktarının %20'si olan 3.307,49 TL icra inkâr tazminatının davalıdan alınarak davacıya ödenmesine karar verilmiş, karar, davalı vekili tarafından yasal süresi içerisinde temyiz edilmiştir.6360 sayılı Kanun uyarınca kapatılıp ... Belediye Başkanlığı’na devredilen... Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği ile davacı arasında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre yöntemine uygun olarak yapılmış ihale ve sözleşme bulunmadığından davacı işi yapmış ve yapılan iş kapatılan birliğin yararına ise, işin yapıldığı tarihte yürürlükte bulunan 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 526. ve devamı maddelerinde düzenlenen vekâletsiz iş görme hükümleri uyarınca davacı, gerçekleştirdiği işin bedelini talep edebilir.Mahkemece, araç tamir, bakım ve onarım işlerinden anlayan teknik bilirkişiden, davacının ... plaka sayılı aracın onarımı ve bakımı ile ilgili yaptığı işlerin kapatılıp davalı ...’ye devredilen iş sahibi yararına olup olmadığı, yararına ise yapıldığı 2014 yılındaki mahalli piyasa rayiçleriyle, mahalli piyasa rayiçleri içerisinde KDV ve yüklenici kârı da olacağından bunlar ayrıca eklenmeksizin, bedeli konusunda rapor alınıp değerlendirilerek davanın sonuçlandırılması, alacağın varlığı ile miktarı ve davalının sorumlu tutulup tutulmayacağı yargılama sonucu belirlenmiş olup alacak likit olmadığından, koşulları oluşmayan icra inkâr tazminatı isteminin reddine karar verilmesi ve dava, itirazın iptâli istemine ilişkin olup itiraz iptâl edilip takibin devamına karar verileceği, asıl alacak ve faizin miktarları belirtilip takibin devamına karar verilmesi gerekirken icra harç ve masrafları da katılarak hüküm kurulması doğru olmamış, kararın açıklanan sebeplerle bozulması uygun bulunmuştur.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davalının temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün davalı yararına BOZULMASINA, 5766 sayılı Kanun'un 11. maddesi ile yapılan değişiklik gereğince Harçlar Kanunu 42/2-d maddesi uyarınca alınması gereken 218,50 TL Yargıtay başvurma harcının temyiz eden davalıdan alınmasına, ödediği temyiz peşin harcının istek halinde temyiz eden davalıya iadesine, karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere 22.10.2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.

(www.corpus.com.tr) 

KARARI YAZDIR


Aşağıdaki arama terimleri ile ilgili kararlara etiketlere tıklayarak ulaşabilirsiniz :
vekalet vekaletsiz iş görme itiraz itirazın iptali iik araç tamiri icra takibi icra inkar tazminatı piyasa rayiçleri
Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları