ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

Sigorta Şirketinin Temerrüdü - Manevi Tazminat Sorumluluğu

25-10-2020 - 507

Sigorta Şirketinin Temerrüdü - Manevi Tazminat Sorumluluğu


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
Yargıtay 17. Hukuk Dairesi
2016/18108
2019/7837
2019-06-25

Davacılar vekili, davalıların sürücü, malik, sigortacısı olduğu araçla meydana gelen tek taraflı yaralamalı trafik kazası sonucunda yaya olan davacıların kızının yaralandığını belirterek, fazlaya ilişkin haklarını saklı tutmak kaydı ile 11.000,00 TL’lik maddi ve 20.000,00 TL tazminatın davalılardan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.

Davalılar, davanın reddine karar verilmesini savunmuştur.

Mahkemece, iddia, savunma, toplanan delillere ve benimsenen bilirkişi raporuna göre; davanın kısmen kabulüne karar verilmiş; hüküm, davacılar vekili ile davalı ... vekili tarafından temyiz edilmiştir.

1-Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde bir usulsüzlük bulunmamasına göre, davacılar vekilinin ve davalı vekilinin aşağıda ki bentler dışında yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.

2-Dava, trafik kazasından kaynaklanan cismani zarara dayalı maddi manevi tazminat istemine ilişkindir.

2918 sayılı KTK.nun 98/1, 99/1. maddeleri ile Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta Poliçesi Genel Şartları'nın B.2. maddesi uyarınca rizikonun, bilgi ve belgeleri ile birlikte sigortacıya ihbar edildiği tarihten itibaren 8 iş günü içinde sigortanın tazminatı ödeme yükümlülüğü bulunmakta, bu sürenin sonunda ödememe halinde temerrüt gerçekleşmektedir. Sigortaya başvurulmadan dava açılması veya icra takibi başlatılması halinde ise bu tarihlerde temerrüt gerçekleşir.

Bu durumda ilke olarak; davadan önce usulüne uygun başvuru yapılmış ise bundan 8 iş günü sonrasında, başvuru yapılmamış ise dava tarihi itibarıyla, belirlenen tazminat alacağının tamamı için anılan tarihlere uygun faiz uygulanması gerekir.

Somut olayda; dosya içerisinde davalı ... Şirketine 21.11.2012 tarihinde başvuru yapıldığına ilişkin belge bulunmasına göre, bu davalının ihbar edildiği tarihten itibaren 8 iş günü sonra 03.12.2012 tarihinde temerrüde düştüğünün kabulü gerekir. Mahkemece; davalı yönünden hükmedilen tazminata 03.12.2012 tarihinden faiz yürütülmesi gerekirken, dava tarihinden faiz yürütülmesi doğru görülmemiş, bu yanılgının giderilmesi yeniden yargılamayı gerektirmeyeceğinden hükmün, 6100 sayılı HMK'nin geçici 3/2 maddesi delaletiyle 1086 sayılı HUMK'nin 438/7. maddesi gereğince düzelterek onanmasına karar vermek gerekmiştir.

3-Karayolları Trafik Kanunu’nun 92. maddesinin (f) bendi ile Zorunlu Trafik Genel Şartları’nın 3. maddesinin (e) bendi uyarınca manevi zararlar trafik sigortası teminatının dışındadır. Davalı ... Sigorta Şirketi poliçe limiti ile sınırlı sorumlu olup teminat limiti dışında olan ve teminat limiti üstünde kalan kısım yönünden herhangi bir sorumluluğu bulunmadığı gibi manevi tazminnattan sorumlu tutulması da doğru görülmemiş, bu yanılgının giderilmesi yeniden yargılamayı gerektirmeyeceğinden hükmün, 6100 sayılı HMK'nin geçici 3/2. maddesi delaletiyle 1086 sayılı HUMK'nin 438/7. maddesi gereğince düzelterek onanmasına karar vermek gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle, davacılar vekilinin ve davalı ... vekilinin sair temyiz itirazlarının REDDİNE; (2) nolu bentte açıklanan nedenle, davacılar vekilinin, (3) nolu bentte açıklanan nedenle davalı ... vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hüküm fıkrasının 1. bendinde yer alan "57.931,24 TL Sürekli İş Görmezlik Tazminatının 2. Bendinde yer alan 1.975,05 TL bakıcı tazminatının sigorta yönünden dava tarihinden itibaren...," ibaresinin hükümden çıkarılmasına yerine "57.931,24 TL Sürekli İş Görmezlik Tazminatının, 1.975,05 TL

bakıcı tazminatının sigorta yönünden temerrüt tarihi olan 03/12/2013 tarihinden itibaren" ibaresinin yazılmasına, hüküm fıkrasının 4. bendinde yer alan "... birlikte davalılardan...", ibaresinin hükümden çıkarılarak "davalılar ... ve ...'tan..."ibaresinin eklenmesine hükmün bu haliyle DÜZELTİLEREK ONANMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davacılar ve davalı ... Sigorta A.Ş'ye geri verilmesine 24/06/2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.

KARARI YAZDIR


Aşağıdaki arama terimleri ile ilgili kararlara etiketlere tıklayarak ulaşabilirsiniz :
trafik kaza manevi tazminat sigorta temerrüt maddi
Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları