ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

Trafik Kazası - Sigortasız Araç - Tazminat - Güvence Hesabı

29-10-2020 - 652

Trafik Kazası - Sigortasız Araç - Tazminat - Güvence Hesabı


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
Yargıtay 17. Hukuk Dairesi
2019/3931
2020/4972
2020-09-08

Davacı vekili; ZMMS poliçesi bulunmayan traktörün, dava dışı sürücü kusuru neticesinde 21/09/2014 tarihinde yapmış olduğu tek taraflı trafik kazası sonucunda, traktörde yolcu olarak bulunan ve vekil edeninin eşi olan ...'in hayatını kaybettiğini ileri sürerek, fazlaya ilişkin haklar saklı kalmak kaydıyla 2.100,00 TL destekten yoksun kalma tazminatının dava tarihinden işletilecek avans faizi ile birlikte Güvence Hesabından tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Mahkemece toplanan deliller ve tüm dosya kapsamına göre; davanın kabulü ile 110.637,74 TL tazminatın kaza tarihinden işletilecek yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmiş; İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’nce, tüm dosya kapsamına göre, ...Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 21.06.2017 gün ve 2015/501 E ve 2017/464 K sayılı kararına karşı davalı tarafça yapılan istinaf başvurusunun kısmen kabulü ile kararın kaldırılmasına ve hükmün HMK'nın 353/1-b,2 madde ve bendi uyarınca yeniden oluşturulmasına, davacının davasının kısmen kabulü ile 88.510,19 TL destekten yoksun kalma tazminatının 12/05/2015 olan dava tarihinden işletilecek yasal faizi ile birlikte davalı ... Hesabından alınarak davacı ...'e verilmesine, fazlaya ilişkin isteğin reddine karar verilmiş; hüküm, davalı vekili ve katılma yolu ile davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

İlk Derece Mahkemesince verilen karara yönelik olarak davalı vekili ve davacı vekili tarafından yapılan istinaf başvurusu üzerine HMK'nın 355 vd. maddeleri kapsamında yöntemince yapılan inceleme sonucunda, Bölge Adliye Mahkemesince esastan verilen nihai kararda dosya kapsamına göre saptanan somut uyuşmazlık bakımından uygulanması gereken hukuk kurallarına aykırı bir yön olmadığı gibi, HMK'nun 371. maddesinin uygulanmasını gerektirici nedenlerin de bulunmamasına göre, usul ve yasaya uygun Bölge Adliye Mahkemesi kararının onanmasına karar vermek gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle davalı vekilinin ve davacı vekilinin temyiz itirazlarının reddi ile Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın HMK'nun 370/1. maddesi uyarınca ONANMASINA, dosyanın İlk Derece Mahkemesine, kararın bir örneğinin Bölge Adliye Mahkemesi’ne gönderilmesine, aşağıda dökümü yazılı 10,00 TL kalan onama harcının temyiz eden davacıdan alınmasına, aşağıda dökümü yazılı 4.490,20 TL kalan onama harcının temyiz eden davalı ...'ndan alınmasına 08/09/2020 gününde oybirliğiyle karar verildi.

KARARI YAZDIR


Aşağıdaki arama terimleri ile ilgili kararlara etiketlere tıklayarak ulaşabilirsiniz :
destek yoksun kalma trafik kazası tazminat sigortasız araç güvence hesabı
Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları