Trafik Kazası - Tazminat - Faiz Başlangıcı


Yargıtay 17. Hukuk Dairesi
2016/12988
2019/5367
2019-04-30

 

Davacı vekili asıl davada, 12/10/2012 tarihinde davalı sürücü ...'ın, sevk ve idaresindeki otomobil ile yaya olarak ışıklardan karşıdan karşıya geçen müvekkiline çarpması neticesinde kaza meydana geldiğini, kazaya karışan aracın davalı ... şirketine kayıtlı olduğunu, müvekkilinin kaza nedeni ile uzun süre tedavi gördüğünü, iş ve güçten yoksun kaldığını, manevi olarak çöküntüye uğradığını, elem çektiğini, 10.000,000 TL maddi, 20.000,00 TL manevi tazminata, birleşen davada ise kazada yaralanan müvekkilinin bakıma muhtaç olması nedeniyle 1.000,00 TL maddi tazminata hükmedilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalılar vekilleri asıl ve birleşen davaların reddini savunmuştur.

Mahkemece toplanan deliller ve tüm dosya kapsamına göre,asıl davanın kısmen kabulü ile 15.000,00 TL manevi tazminatın davalı ...'ten kaza tarihi olan 20/07/2013 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte tahsili ile davacı tarafa ödenmesine, fazlaya ilişkin talebin reddine, 1.000,00 TL geçici, 9.000,00 TL sürekli iş görememezlik ödeneğinin kaza tarihi olan 20/07/2013 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte, 85.712,13 TL iş görememezlik ödeneğinin ıslah tarihi olan 29/03/2016 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan tahsili ile davacıya ödenmesine, birleşen davanın ise kabulü ile davacının 1.000,00 TL bakıcı gideri masrafının 20/07/2013 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte, 121,706,00 TL bakıcı gideri masrafının ıslah tarihi olan 29/03/2016 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan tahsili ile (davalı ... yönünden sigorta limiti ile sınırlı olmak üzere) davacıya ödenmesine karar verilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dava yaralamalı trafik kazası nedeniyle maddi ve manevi tazminat talebine ilişkindir.

Mahkemece hükmedilen maddi tazminatlara ıslah edilen kısım için ıslah tarihinden kalan kısım için kaza tarihinden itibaren faiz işletilmesine karar verilmiştir.

Davalı ... kazaya neden olan aracın trafik sigortacısıdır.

2918 sayılı KTK.nun 98/1, 99/1. maddeleri ile Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta Poliçesi Genel Şartları`nın B.2. maddesi uyarınca rizikonun, bilgi ve belgeleri ile birlikte sigortacıya ihbar edildiği tarihten itibaren 8 iş günü içinde sigortanın tazminatı ödeme yükümlülüğü bulunmakta, bu sürenin sonunda ödememe halinde temerrüt gerçekleşmektedir. Davalı sürücünün ise haksız fiil sonucu meydana gelen trafik kazası nedeniyle hükmedilen tazminattan olay tarihi itibari ile sorumlu tutulması gerekir.

Somut uyuşmazlıkta, davalı ... tazminat talebinin tamamı yönünden dava açılmadan önce temerrüde düşürülmediğinden davalı ... için tazminatın tamamı yönünden dava tarihinden, davalı sürücü F.K. için ise kaza tarihinden itibaren yasal faiz işletilmesine karar verilmesi gerekirken yazılı olduğu şekilde karar verilmesi doğru görülmeyip bozmayı gerektirmiş ise de bu hususun yeniden yargılamayı gerektirmemesi nedeniyle HMK'nin geçici 3/2 HUMK. 438. md. uyarınca hükmün düzeltilerek onanması gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile; hükmün (1) nolu bendinin 2 nci fıkrasındaki "1.000,00 TL geçici, 9.000,00 TL sürekli iş görememezlik ödeneğinin kaza tarihi olan 20/07/2013 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte, 85.712,13 TL iş görememezlik ödeneğinin ıslah tarihi olan 29/03/2016 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan tahsili ile davacıya ödenmesine," ibaresinin çıkartılarak yerine; "1.000,00 TL geçici, 95.712,13 TL sürekli iş görememezlik ödeneğinin davalı sigorta şirketi yönünden dava tarihinden, davalı ... yönünden kaza tarihi olan 20/07/2013 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte, davalılardan tahsili ile davacıya ödenmesine," ibaresinin yazılmasına; hükmün 2 bendinden ise "Davacının 1.000,00 TL bakıcı gideri masrafının 20/07/2013 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte, 121,706,00 TL bakıcı gideri masrafının ıslah tarihi olan 29/03/2016 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan tahsili ile davacıya ödenmesine" ibaresinin hüküm fıkrasından çıkartılarak yerine; "122.706,00 TL bakıcı gideri masrafının, davalı ... yönünden dava tarihinden, davalı ... yönünden kaza tarihi olan 20/07/2013 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte(davalı ...Ş yönünden sigorta limiti ile sınırlı olmak üzere) tahsili ile davacıya ödenmesine" ibaresinin yazılmasına ve hükmün bu şekilde DÜZELTİLEREK ONANMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davacıya geri verilmesine 30/04/2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.