ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

Memurluktan Çekilmiş Sayılma - Tazminat

20-10-2020 - 846

Memurluktan Çekilmiş Sayılma - Tazminat


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
Danıştay 12. Daire
2017/3
2020/537
2020-01-24

Dava konusu istem: ... Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hemşire olarak görev yapmakta iken müstafi sayılan davacı tarafından, çekilmiş sayılmasına ilişkin işlemin ... İdare Mahkemesi'nce iptal edildiğinden bahisle açıkta kaldığı sürelerde alamadığı maaş, döner sermaye ek ödemesi, mesai içi ek ödeme ve 666 sayılı KHK uyarınca ödenen ek ödemelerinin yasal faiziyle birlikte tazmini istemiyle yapılan başvurunun reddine ilişkin 09/06/2015 tarih ve ... sayılı davalı idare işleminin iptali ile yoksun kaldığı parasal hakların 24/12/2013 tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: ... İdare Mahkemesince verilen ... tarih, E:..., K:... sayılı kararda; davacının müstafi sayılmasına ilişkin işlemin... İdare Mahkemesinin ... tarih, E:..., K... sayılı kararı ile iptal edildiği dolayısıyla bu işlemden doğan zararın Anayasanın 125. maddesi gereğince davacıya ödenmesi gerektiği belirtilerek, dava konusu işlemin iptaline, tazminat talebinin kısmen kabul edilerek idareye başvuru tarihi olan 20/05/2015 tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte ödenmesine, fazlaya ilişkin tazminat talepleri ile faizin 24/12/2013 (kararda sehven 24/12/2015 yazılmış) tarihinden itibaren başlatılması talebinin ise reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Davalı idare tarafından, davacının müstafi sayılmasına ilişkin işlemin iptaline dair ... İdare Mahkemesinin ... tarih, E:..., K:... sayılı kararının Danıştay 16. Dairesinin 14/06/2016 tarih, E:2015/17302, K:2016/5033 sayılı kararı ile bozulduğu, kararın henüz kesinleşmediği, bu davanın bekletici mesele yapılması gerektiği ileri sürülerek kararın bozulması istenilmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Davacı tarafından savunma verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ

DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin kabulü ile usul ve yasaya aykırı olan İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince 25/08/2017 tarihli ve 30165 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 694 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname'nin 203. maddesinde, belirlenen kanunlarda bulunan “, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu” ibareleri yürürlükten kaldırılmış, diğer mevzuatta " ve Türkiye Halk Sağlığı Kurumuna yapılmış olan atıflar Sağlık Bakanlığına yapılmış sayılır." hükmüne yer verilmiş olduğundan, yerine Sağlık Bakanlığı hasım mevkiine alınarak işin gereği görüşüldü:

İNCELEME VE GEREKÇE:

MADDİ OLAY :

... Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık memuru olarak görev yapan davacı hakkında, 17/06/2013 – 08/07/2013 tarihleri arasında izinsiz ve özürsüz olarak göreve gelmediği gerekçesiyle inceleme ve soruşturma yapıldığı, 25/10/2013 tarihli soruşturma raporunda; davacının toplam kesintisiz 10 gün göreve gelmediğinden bahisle görevinden çekilmiş sayıldığı, bu işleme karşı açılan davada; ... İdare Mahkemesi'nin ... tarih ve E:..., K:... sayılı kararı ile işlemin iptaline karar verildiği, bu karar uyarınca davacının görevine başlatıldığı, davacı tarafından açıkta kaldığı 24/12/2013 - 27/03/2015 tarihleri arasındaki maaş, ek ödemeler, döner sermaye gelirlerinin 24/12/2013 tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte ödenmesi istemiyle idareye başvurduğu, bu talebin 29/05/2015 tarih ve ... sayılı işlemle reddi üzerine anılan işlemin iptali ve yoksun kaldığı maaş, döner sermaye ek ödemeleri, 666 sayılı KHK'dan doğan ek ödemeler ve mesai içi ek ödemelerinin yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istemiyle bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

İLGİLİ MEVZUAT:

Anayasanın 125. maddesinde, idarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolunun açık olduğu belirtildikten sonra, son fıkrasında idarenin kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlü olduğu hükme bağlanmıştır.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Dava konusu olayda, davacının görevden çekilmiş sayılmasına ilişkin işlemin iptali istemiyle açılan davada, işlemin iptaline dair kararın bozulması üzerine, bozma kararına uyularak davanın reddine karar verilmiştir. Davanın reddine ilişkin ... İdare Mahkemesinin ... tarih E:..., K:... sayılı kararı Danıştay 12. Dairesinin 20/11/2019 tarih, E:2018/762, K:2019/8948 sayılı kararı ile onanmıştır.

Bu durumda davacının görevden çekilmiş sayılmasına ilişkin işlemin iptali talebi ile açılan davada verilen iptal kararı bozulduğundan mahkemece bu davanın sonucu takip edilerek verilecek karar sonucuna göre bir karar verilmesi gerektiğinden İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.

KARAR SONUCU :

Açıklanan nedenlerle;

1.2577 sayılı Kanun'un 49. maddesine uygun bulunan davalı idarenin temyiz isteminin kabulüne,

2.Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptaline ilişkin temyize konu ... İdare Mahkemesinin ... tarih ve E:..., K:... sayılı kararının BOZULMASINA,

3. Yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın anılan Mahkemeye gönderilmesine,

4. 2577 sayılı Kanun'un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin birinci fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere, 24.01.2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

KARARI YAZDIR


Aşağıdaki arama terimleri ile ilgili kararlara etiketlere tıklayarak ulaşabilirsiniz :
hemşire görevden çekilme tazminat faiz iptal
Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları