ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

İş Hukuku

08 Aralık 2023, 11:11 - 707

İşçinin Dava Açtıktan Sonra Aynı İşyerinde Çalışmaya Başlaması Fesih İradesinden Vazgeçtiği Anlamına Gelmez
Davacı asılın isticvaben alınan beyanından işverenin ödenmemiş ücretlerini ödeyeceğini söyleyip tekrar işe başlamasını istediği, bunun üzerine davacının davalı bünyesinde tekrar çalışmaya başladığı anlaşılmaktadır. Davacının dava açıldıktan sonra ...

Devamını oku

26 Haziran 2023, 07:35 - 375

Mobing Sebebiyle İş Akdinin Feshi - İhbar Tazminatı
İşçi iş akdini mobing sebebiyle feshetse dahi ihbar tazminatına hak kazanır. Zira işverenin uyguladığı mobing sonucu işçinin iradesi feshe yönlendirilmiştir....

Devamını oku

26 Haziran 2023, 07:24 - 361

İş Sözleşmesinde İşçinin İmzasının Olmadığı Sayfalardaki Hükümler İşçiyi Bağlamaz
Taraflar arasında imzalanan iş sözleşmesinde her ne kadar fazla çalışmaların normal ücrete dahil olduğu düzenlenmiş ise de iş sözleşmesinde bu düzenlemenin yer aldığı sayfada davacı imzası yoktur. Bu sebeple, iş sözleşmesinin bu hükmü işçiyi bağlamaz. ...

Devamını oku

01 Mayıs 2023, 16:39 - 1619

24 Saatlik Çalışma Esnasında Yatarak Uyuma İmkanının Olmaması - 6 Saat Ara Dinlenmesinin Düşülmesi Gerektiği
Davacının 24 saatlik çalışmaları esnasında yatarak uyuma imkanı olup olmadığı hakkında tanıklar yeniden dinlenmeli, böyle bir imkanı olmuş ise 24 saatlik çalışmadan 10 saat ara dinlenmesi, böyle bir imkanı olmamış ise 24 saatlik çalışmadan 6 saat ara dinlenmesi düşülerek sonuca gidilmelidir....

Devamını oku

01 Mayıs 2023, 16:26 - 674

Devamsızlık Yapan İşçiye Mazeretini Bildirmek için Süre Verilmesi Zorunlu Değildir
Her ne kadar ilk derece mahkemesince, 07/08/2019 tarihinde davalı işverenlikçe davacıya ihtarname gönderildiği, ihtarnamenin 07/08/2019 tarihinde işçiye tebliğ edildiği düşünülse dahi, feshin 08/08/2019 tarihinde yapılması karşısında, ...

Devamını oku

01 Mayıs 2023, 15:37 - 224

Boşta Geçen Süre Ücretinin Eksik Ödenmesi - İşe Davetin Samimi Olup Olmadığı
Davacının ücretinin miktarı da taraflar arasında tartışma konusu olup, dosyadaki delil durumuna göre davacının ücretinin aylık 1.000 TL araç kirası ve 8.000 TL net ispatlanmış durumdadır. Davacı tanıkları iddiayı doğrulayan anlatımda bulunmuşlar,...

Devamını oku

01 Mayıs 2023, 14:57 - 492

Belirli Süreli İş Sözleşmesinde Cezai Şart Kararlaştırılması - Cezai Şart ile Birlikte Bakiye Süre Ücretinin de İstenebileceği Hakkında
Somut olay bakımından yapılan incelemede, davalı işverenin, davacı işçinin iş sözleşmesini haklı neden ağırlığında olmayan bir sebeple feshettiği anlaşıldığından, sözleşmede karşılıklılık esasına dayalı olarak yer alan cezai şart düzenlemesi gereğince...

Devamını oku

01 Mayıs 2023, 14:49 - 157

Rekabet Yasağının Çok Geniş Coğrafi Sınırlar İçermesi - Hakim Tarafından Kapsam ve Süresinin Sınırlanması - Doğrudan Kesin Hükümsüzlük Kararının Verilmemesi Gerektiği
Tüm bu yapılan açıklamalar çerçevesinde her ne kadar mahkemece, taraflar arasında imzalanan sözleşmelerde yer alan -Tüm Dünya- ibaresinin yaptırımının kesin hükümsüzlük olduğu kabul edilmiş ise de ...nın 445/1 ve 2. maddesi hükmü nazara alındığında hakime,...

Devamını oku

30 Nisan 2023, 16:24 - 336

Sendikal Tazminat - Belirsiz Alacak Davası
Dairemizce benzer dosyalarda sendikal tazminatın da belirsiz alacak davasının konusu oluşturamayacağı belirtilmiş ise de, yeniden yapılan değerlendirmede; gerek 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 31. maddesinde gerekse 6356 sayılı Sendikalar ve ...

Devamını oku

30 Nisan 2023, 16:12 - 163

İş Kazasından Kaynaklı Maddi Tazminatın Başka Davayla Belirlenmesi - Ek Dava - Belirsiz Alacak Davası
Somut olayda, ... 18. İş Mahkemesinin 26/12/2013 tarih, 2006/415 Esas, 2013/982 Karar kararı ile davacının alacağı tam olarak belirlenmiş olduğundan, önceki kararda hüküm altına alınmayan bakiye maddi tazminat alacağı için açılan iş bu davanın belirsiz alacak davası...

Devamını oku

30 Nisan 2023, 16:04 - 239

Cezai Şart Alacağı - Belirsiz Alacak Davası
İşçilik alacaklarının hesabı genelde iki kritere tabidir. İşçinin işyerinde geçen çalışma süresi ve ücreti ile ekleri bilindiğinde işçilik alacakları belirlenebilir durumdadır. Bu yüzden özellikle kamu kurumlarında işçinin çalışmalarının tam olarak Sosyal Sigortalar Kurumuna bildirilmesi ...

Devamını oku

30 Nisan 2023, 15:58 - 464

Cezai Şart Alacağı Belirsiz Alacak Davasına Konu Edilebilir
Yine de hakimin taktir alanına giren manevi tazminat, taktiri indirime tabi fazla çalışma ücreti, hafta tatili ücreti, bayram ve genel tatil ücreti, cezai şart, sözleşmenin kalan süresine ait ücret gibi alacakların başlangıçta tam olarak ve ...

Devamını oku

30 Nisan 2023, 15:49 - 171

Asıl İşveren Alt İşveren İlişkisinin Muvazaalı Olması - Belirsiz Alacak Davası İkame Edilebileceği
Somut olay değerlendirildiğinde, öncelikle davacının davalılar aleyhine muvazaa iddiası ile açtığı davada ... ve ... arasındaki hukukî ilişkinin muvazaalı olduğu ve davalılar arasında geçerli bir asıl işveren-alt işveren ilişkisi bulunmadığı, kayıtlarda davalı ... işçisi olarak görünen ...

Devamını oku

30 Nisan 2023, 15:41 - 295

Bakiye Süre Ücreti Alacağı Talebi Belirsiz Alacak Davasına Konu Edilebilir
Bakiye süre ücreti alacağından yapılması gereken indirim miktarı da durum ve koşullara göre hâkimin takdirine bağlı olup baştan belirli olmadığından, dava konusu bakiye süre ücreti alacağının da belirsiz alacak davası konusu olabileceği kabul edilmelidir....

Devamını oku

30 Nisan 2023, 15:33 - 161

Aylık Ücretin Belirli Bir Ücrete Endeksli Olması - Belirsiz Alacak Davası
İlk Derece Mahkemesinin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararı ile davacının aylık ücreti asgari ücretin yüzde 10 fazlası olduğu iddia edilmiş olmasına ve yemek yol yardımı gibi ayni yardım iddiasında da bulunulmamış olmasına rağmen davaya konu ücret farkı ...

Devamını oku

30 Nisan 2023, 15:26 - 185

İşçinin Ücretinin Kıdem Tazminatına Esas Alınacak Tavan Ücretin Üzerinde Olması - Belirsiz Alacak Davası Açılamayacağı
Somut uyuşmazlıkta, davacı tarafça 6100 sayılı Kanunun 107. maddesine göre belirsiz alacak davası açılmıştır. Yukarıda açıklandığı üzere davaya konu kıdem tazminatı ile yıllık izin ücreti alacağı işçi tarafından bilinmekle kural olarak belirsiz alacak davasına konu edilmez. ...

Devamını oku

30 Nisan 2023, 15:18 - 280

İşe İade Davası Sonrası Kıdem ve İhbar Tazminatı Belirsiz Alacak Davasına Konu Edilebilir
Bu açıklamalar ışığında somut olay değerlendirildiğinde; davacı işçinin davalı iş yerinde 02.09.2009 tarihinde işe başladığı ancak iş sözleşmesinin 26.07.2010 tarihinde feshedilmesi nedeniyle feshin geçersizliğinin tespiti istemiyle açılan dava sonucunda ...

Devamını oku

30 Nisan 2023, 15:14 - 443

İşe İade Davası Sonrası Kıdem Tazminatı, İhbar Tazminatı ve Yıllık İzin Ücreti Belirsiz Alacak Davasına Konu Edilebilir
İşçinin işe iade sonrasında başvurusuna rağmen işe başlatılmaması halinde, işe başlatılmayacağının sözlü ya da eylemli olarak açıklandığı tarihte veya bir aylık başlatma süresinin sonunda iş sözleşmesi işverence feshedilmiş sayılır....

Devamını oku

30 Nisan 2023, 15:01 - 255

İşçiye Ayni Yardım Sağlanması - Kıdem ve İhbar Tazminatlarının Belirsiz Alacak Davasına Konu Edilmesi
Açıklandığı üzere, davacının ücret miktarı konusunda ihtilaf bulunduğu anlaşılmaktadır. Bununla birlikte kıdem ve ihbar tazminatları hesabına esas olan giydirilmiş ücrete işçinin asıl ücretine ek olarak sağlanan para veya para ile ölçülebilen ...

Devamını oku

30 Nisan 2023, 14:57 - 163

Ayni Yardım Bulunması Durumunda Kıdem ve İhbar Tazminatı Belirsiz Alacak Davasına Konu Edilebilir
Açıklandığı üzere, kıdem ve ihbar tazminatları hesabına esas olan ücret giydirilmiş ücret olup giydirilmiş ücrete işçinin asıl ücretine ek olarak sağlanan para veya para ile ölçülebilen menfaatler de dâhil edilmektedir. Bu kapsamda davacıya ayni olarak sağlanan ...

Devamını oku

29 Nisan 2023, 15:38 - 157

İşçinin İstifasına İşveren Vekilinin Uygun Notu Düşmesi Halinde İşçiden İhbar Tazminatı İstenemeyecektir.
İşçinin istifasına işveren vekilinin -uygun- notu düşmesi halinde işçiden ihbar tazminatı istenemeyecektir. Davalı işçinin, davacı işverene istifa dilekçesi sunduğu, istifa dilekçesinin altına şirket yetkilisinin tarih ...

Devamını oku

29 Nisan 2023, 15:05 - 262

Prime Esas Kazancın Tespiti Davasında Senetle İspat Kuralı Uygulanamaz
O hâlde senetle ispat kuralı gereğince araştırma yapılarak sonuca gidilmesi gerektiğine değinen direnme kararı; prime esas kazanç tutarının tespiti davalarının nevi itibariyle re sen araştırma ilkesine tabi olması nedeniyle yerinde değildir....

Devamını oku

29 Nisan 2023, 14:48 - 206

İspat Yükü Kendisinde Olan Kişinin Yemin Etmesi Kendi Lehine Delil Teşkil Eder Mi?
Yemin teklifini, ispat yükü kendisine düşen taraf yapar. Fazla çalışma yaptığını ve genel tatil günlerinde çalıştığını iddia eden işçi, bu iddiasını ispat etmek zorundadır. İspat yükü kendisine ...

Devamını oku

26 Nisan 2023, 21:58 - 207

Fesihten Sonra Yeni İş İlanı Verilmesi de Yeni İşçi Alımı Gibi Değerlendirilir
Mahkemece, davacının görev yerinin değiştirilmesinin davalı şirketin yönetim hakkı kapsamında olduğu ve değişiklik tarihinde davacının görevlendirildiği şubede davacının pozisyonuna ihtiyaç olduğu, davacının görev değişikliği teklifini kabul etmemesi nedeniyle ...

Devamını oku

26 Nisan 2023, 21:44 - 174

Son 1 Yılda 31 Gün Rapor Alınması İş Akışını Bozacak Nitelikte Bir Devamsızlık Değildir
Davacının iş akdinin haklı (veya geçerli) nedenle feshedilip edilmediği hususu taraflar arasında uyuşmazlık konusudur. Davacı işçi, 12/10/2015 - 20/12/2019 tarihleri arasında 4 yıl 8 ay 2 gün süreyle mutfak personeli ...

Devamını oku

26 Nisan 2023, 21:30 - 179

Arabuluculuk Tutanağının Korkutma Sebebiyle İptali Talebi - Hak Düşürücü Süre
Taraflar arasında, arabuluculuk sürecinin usulüne uygun olarak tamamlanıp tamamlanmadığı, arabuluculuk anlaşma tutanağının geçerli olup olmadığı ve bağlayıcılığı noktalarında uyuşmazlık bulunmaktadır. ...

Devamını oku

26 Nisan 2023, 21:20 - 152

Sosyal Güvenlik Anlaşması Olmayan Ülkede Çalışmak - Brüt Ücretin Tespiti
Davacının bilinen net ücretinden bilinmeyen brüt ücreti hesaplanırken eklenecek kesintilerin ne olduğu konusunda uyuşmazlık bulunmaktadır. Davacı işçinin yurt içinde çalışan işçiler gibi brüt ücretinin tespit edilmesi ...

Devamını oku

26 Nisan 2023, 20:55 - 220

İmzalı Ücret Bordrosunda Fazla Mesai Satırına Yok İbaresinin Yazılması İlgili Ayın Hesaplamada Dışlanmasını Gerektirir
Davacı tarafından dosyaya sunulan ücret bordrolarına göre 2011/Nisan ayı sonrası itirazi kayıt bulunmayan bordrolarda fazla mesai ücreti tahakkuku bulunması, aksinin yazılı delil ile ispat edilememesi sebebiyle ...

Devamını oku

26 Nisan 2023, 09:44 - 153

İşveren Vekilinin Sadakat Borcunun Normal Bir İşçinin Sadakat Borcundan Daha Fazla Olması Gerektiği - Eşit İşlem Borcuna Aykırılık İddiası
Somut olayda Bölge Adliye Mahkemesince diğer işçinin iş sözleşmesinin feshedilmemiş oluşu eşit davranma borcuna aykırılık bağlamında ele alınarak bu hâlde salt davacının iş sözleşmesinin feshedilmesinin feshi haksız hâle getirdiği...

Devamını oku

26 Nisan 2023, 07:27 - 135

Arabuluculuk Başvuru Tarihinde Henüz Mevcut Olmayan Bir Toplu İş Sözleşmesinin Uygulanmasının Talep Edilmesi Fiilen Mümkün Değildir
Toplu ... sözleşmesinin 08.09.2021 tarihinde imzalanması karşısında, arabuluculuk başvuru tarihinde henüz mevcut olmayan bir toplu iş sözleşmesinin uygulanmasının talep edilmesi fiilen mümkün değildir. ...

Devamını oku

25 Nisan 2023, 22:13 - 154

Fesihten Sonra Aynı Nitelikte İşçi Alımı Feshi Geçersiz Kılar
Davacının çalıştığı davalı işyerinin ekonomik zorluklar yaşadığı zarar ettiği ve bu zararın azaltılması için davalı işveren tarafından işçi azaltılması yönünde işletmesel karar alındığı davacınında bu işletmesel karar doğrultusunda işten çıkartıldığı,işten çıkarma işleminin 4857 sayılı Kanunun 19. maddesindeki usule ...

Devamını oku

25 Nisan 2023, 22:06 - 241

İşveren Vekili ile Arabulucunun Aynı Adreste Bulunması - Tutanağın İptali
Taraflar arasında arabuluculuk tutanağının iptalinin gerekip gerekmediği, arabuluculuk tutanağında yer alan alacak noktalarında çekişme bulunduğu görülmüştür. Dosya kapsamında yer alan ihtiyari arabuluculuk ...

Devamını oku

22 Nisan 2023, 23:31 - 158

Şahsi Gerekçelerle İstifa Ödenmeyen İşçilik Alacakları Sebebiyle İstifa Edildiği Anlamını Taşımaz
Fesih bildiriminde belirtilen -şahsi gerekçe- ibaresinin eksik ya da hiç ödenmeyen işçilik alacaklarını kapsadığı düşünülemez. Diğer taraftan, istifa dilekçesinin iradenin fesada uğratılarak düzenlendiği de ispatlanamamıştır. ...

Devamını oku

16 Şubat 2023, 14:35 - 325

5 Yıl Boyunca Yıllık Ücretli İzin Kullanılmadan Çalışılmasının Hayatın Olağan Akışına Aykırı Olduğu Hakkında
Somut uyuşmazlıkta; hükme esas alınan bilirkişi raporunda davalı işyerinde 5 yılı aşkın çalışması olduğu tespit edilen davacının tüm çalışma süresi boyunca hak ettiği yıllık ücretli izin süresinin 100 gün olduğu belirtilmiş ve yıllık izin ücreti alacağına yönelik talep,...

Devamını oku

16 Şubat 2023, 14:33 - 1128

Öğretmenlerin Fazla Mesai Ücretinin Okulda Kaldığı Süreye Göre Değil Girdiği Ders Saatine Göre Belirlenmesi Gerektiği
Davacı, sözleşmesinde belirlenen haftalık ders saatinden daha fazla sayıda derse girdiğini iddia etmemiş, okulda kaldığı sürenin haftalık 45 saati aştığı iddiasıyla fazla mesai ücretine hak kazandığını iddia etmiştir. Hatta 2008 ile 2013 yılları arası...

Devamını oku

31 Ocak 2023, 09:41 - 226

Çeklerin İşçinin Alacaklarına Mahsuben Verilmesi - Ücretin Ödendiği İddiası - İspat Külfeti
Birleşen davada davacı son 7 aylık ücretinin ödenmediğini ileri sürmüş davalı işveren de davacının ücretini ödediğini ispatlayamamıştır. Mahkemece davacının ücret alacağının, asıl davada icra takibine konu edilen beş adet çek ile ödendiği kabul edilerek talebin reddine karar verilmiş ...

Devamını oku

30 Ocak 2023, 18:21 - 304

Düşük Zam Oranı İşçiye Haklı Fesih İmkanı Tanımaz
Somut olayda işçiye zam yapılmamasının ya da zam oranının düşüklüğünün işçiye haklı fesih olanağı tanımadığı işçinin işyerini terkinin haklı nedene dayanmadığı anlaşılmakla,davacının kıdem tazminatı talebinin reddi gerekirken...

Devamını oku

23 Ocak 2023, 18:42 - 229

İşçinin İhtarname ile İşvereni Temerrüde Düşürmesi
İşçinin ihtarname ile işvereni temerrüde düşürebilmesi için alacak miktarını belirtmek gibi bir zorunluluğu olmasa da alacakların tek tek sayılması gerekir....

Devamını oku

28 Aralık 2022, 09:07 - 331

Hastalık Sebebiyle Ameliyat Olma - İşverenin İş Akdini Eylemli Olarak Feshetmesi
Evleviyetle mahkemece davacı iddiasının, 24.12.2008 günü hastaneye gitmesinden 08.04.2009 günü sözleşmesinin fesih tarihine kadar olan dönemde işyerine gitmemesinin bu dönemde tedavisinin devam etmesi nedenine dayalı olarak değerlendirilerek, ...

Devamını oku

28 Aralık 2022, 08:57 - 219

İş Akdi Kurulmadan Önce Gözaltına Alınma Hususunun İşverenden Saklanması - Geçerli Fesih
Dosya içeriğine göre; davacının hizmet akdinin başlamasından önce gerçekleşen suç teşkil eden eylemleri nedeniyle verilen mahkumiyet kararının infazı için 3 gün süreyle cezaevinde kaldığı, mahkumiyete konu eylemleri iş akdinden önce de olsa iş yerinin faaliyet alanı ile ilgili...

Devamını oku

14 Aralık 2022, 09:04 - 426

İş Müfettiş Raporunun İptali Davası Bakanlığa ve İlgili İşçiye Yöneltilmelidir
Uyuşmazlık, iş müfettişi tarafından hazırlanan raporun iptali istemine ilişkin davada husumetin kim ya da kimlere yöneltilmesi gerektiğine ve raporun kısmen ya da tamamen iptali gerekip gerekmediğine ilişkindir....

Devamını oku

30 Kasım 2022, 09:07 - 308

İşçinin Yıllık İzin Talebinin Onaylanmamasına Rağmen İzne Çıkması - Geçerli Fesih
Yıllık izni onaylanmadan izne çıkan işçinin iş sözleşmesi geçerli nedenle feshedilebilir....

Devamını oku

15 Temmuz 2022, 09:12 - 443

Şeflik Görevinden Güvenlik Görevliliğine Getirilme - Esaslı Değişiklik - Haklı Fesih
Somut olayda davacı, davalıya işyerinde güvenlik şefi olarak çalışırken, ücretlerinin ödenmemesi ve şeflik görevinden güvenlik görevliliğine getirilmesi sebebiyle akdi haklı nedenle feshettiğini iddia ederek, kıdem tazminatı ve ücret alacaklarının ödetilmesini ...

Devamını oku

15 Temmuz 2022, 09:09 - 347

Mazeret İzinleri Ücrete Dönüşmez
Davacının nikah izni alacağı, bu izinde çalışma karşılığı talep ettiği ücret 4857 Sayılı Kanunun 46/b maddesi gereğince aynı Kanunun 55/ı maddesi uyarınca mazeret iznidir. Mazeret izinleri kural olarak doğduğu anda kullanılması gerekir. Kullanılmadığı taktirde yıllık ...

Devamını oku

15 Temmuz 2022, 09:06 - 321

İşe İade - 30 İşçi Kuralı – Franchising - Organik Bağ
Somut olayda davacının franchising anlaşması yöntemiyle işletilen ve çalıştığı -fırınsanatı- adlı işyeri davalı ...ya ait olup yine franchising yöntemiyle işletilen -...- ünvanlı işyeri ise ... Gıda ünvanlı dava dışı bir şirkete aittir. Davacının hem ... ...

Devamını oku

15 Temmuz 2022, 08:51 - 347

İşe İade Kararı Sonrası İşçinin 6 Ay Çalışması - İşe Başlatmada Samimi Olmama
Davacının işe iade kararının kesinleşmesi üzerine yaptığı başvuruya işverenin olumlu yanıt verip, davacıyı 23/08/2012 tarihinde işe başlattığı ve davacının çalışmasının 6 ay sürüp iş akdinin 01/03/2013 tarihinde tazminatları ödenerek feshedildiği, davacının işe başladıktan ...

Devamını oku

15 Temmuz 2022, 08:48 - 307

İşçinin Hakkındaki Soruşturma Sonuçlanmadan İşten Ayrılması - Haklı Fesih
Taraflar arasındaki iş sözleşmesinin davacı tarafından yapılan 24/08/2016 tarihli fesih ile sona erdiği, feshin haklı sebebe dayandığı gerekçesi ile kıdem tazminatı hüküm altına alınmış ise de; Dairemizce işçinin, hakkında mevcut bir soruşturma devam ...

Devamını oku

15 Temmuz 2022, 08:44 - 323

İş Çıkış Kodunun Değiştirilmesi Davası - Hukuki Yarar
Davacı tarafça, işten ayrılış bildirgesinde işten ayrılış neden kodunun -29- olarak gösterilmesinin mağduriyetine neden olacağı iddia edilerek işten ayrılma kodu bildirimi işleminin haksız olduğunun tespiti ve iptali talep edilmiş ise de; dava tarihi itibarı ile herhangi ...

Devamını oku

06 Temmuz 2022, 08:27 - 296

İşçinin Derhal Fesih Sebeplerinin Bulunması - İstifaya Geçerlilik Tanınması - İspat ve Somutlaştırma Yükü
iş hukukunda işçi tarafından düzenlenen istifa dilekçelerinin içerik bakımından farklı bir denetime tabi tutulmak suretiyle işçinin gerçek iradesinin araştırılması esasının benimsenmesi, ispata yönelik usul kurallarının tamamen görmezden gelinmesi sonucunu doğurmaz....

Devamını oku

03 Temmuz 2022, 11:20 - 288

İşçilik Haklarından Kaynaklanan Tazminat ve Alacak İstemleri - Cezai Şartın Tahsili İstemi - Avukatlık Ücreti
Dava, işçilik haklarından kaynaklanan alacak istemine ilişkindir. Davacı işçi diğer işçilik alacakları ile birlikte fazla mesai alacağını da istemiş ve bu talebini tamamen tanık beyanlarına dayandırmıştır. Mahkemece, davacı işçinin yıl boyunca çalışma süresi içinde her gün 07.30 ile 17.30 saatleri...

Devamını oku

03 Temmuz 2022, 11:11 - 275

İlave Tediye Alacağının Hesaplanması
Somut olayda; öncelikle davalı Burulaş ın şoför alımı ile taşeron şirketlerle imzaladığı sözleşmelerin muvazzalı olduğunu ve bu işçilerin baştan itibaren Burulaş işçisi sayılması gerektiği yargı kararları ile sabit...

Devamını oku

01 Haziran 2022, 06:12 - 408

İşçinin Kendisine Şaka Yapılmasına Kızması Sebebiyle İş Akdini Feshetmesi
Somut olayda, mahkemenin de kabulünde olduğu üzere , davacı, işyerinde bir başka işçi tarafından yapılan bir şakaya kızarak, işverenin işyerinde bulunmadığı bir saatte, kullandığı aracın anahtarlarını işverenin vekiline teslim ederek iş akdini fiili olarak feshetmiştir. Davacının yapmış olduğu...

Devamını oku

03 Mayıs 2022, 10:29 - 358

İşe İade - Asıl İşveren Alt İşveren İlişkisi - Arabuluculuk Dava Şartı
Asıl işveren-alt işveren ilişkisinin varlığı hâlinde, işe iade talebiyle arabulucuya başvuru dava şartının yerine getirilmesi için asıl işveren ile alt işverene karşı birlikte arabulucuya başvurulmasının zorunlu olduğuna, sadece asıl işveren yahut sadece alt işverene karşı arabulucuya başvurulduktan sonra...

Devamını oku

03 Mayıs 2022, 10:21 - 369

Yıllık Ücretli İznin Fazla Kullandırılması - Para İadesi
İşverenin işçiye kullandırdığı yıllık ücretli iznin hak edilenden fazla olduğu öne sürülerek karşılığında parasal iade talep etmenin yasal bir dayanağı yoktur. Bu nedenle davacı karşı davalı işverenin davalı karşı davacı işçiye fazladan kullandırdığı 6 gün için talep ettiği alacağın reddi gerekirken kabulü de ayrıca hatalıdır....

Devamını oku

03 Mayıs 2022, 10:10 - 509

İşe İade Başvuru Süresinin Başlaması - Kesinleşmiş Kararın Tebliği
Davalı vekili istinaf başvuru dilekçesinde özetle; bölge Adliye Mahkemesi kararının kesin nitelikte olduğunu, davacının süresi içinde işe iade başvurusunda bulunmadığını, kararın yerinde olmadığını, mahkeme kararının kaldırılarak davanın reddine karar verilmesini istemiştir....

Devamını oku

10 Nisan 2022, 10:06 - 482

İşçilerin Whatsaap Grubunda Yaptıkları Konuşmalar - İş Akdinin Feshi
Somut uyuşmazlıkta, whatsapp konuşmaları gizlilik içeren kişisel veri niteliğinde olduğundan, salt nasıl temin edildiği anlaşılamayan bu yazışmalara dayanılarak iş aktinin feshi haksız olup, kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı taleplerinin kabulü yerine reddi hatalıdır....

Devamını oku

10 Nisan 2022, 10:00 - 1002

11 Saatten Fazla Çalışma - Haklı Fesih
Somut olayda, davacının fazla çalışma ücretinin ödendiği anlaşıldığından, bu yöndeki talebi reddedilmiştir. Kaldı ki, davacı fesih gerekçesini fazla çalışma ücretinin ödenmemesi değil, fazla çalışma saatleri olarak açıklamıştır. Bu bakımdan, davalı tarafın bu yöndeki temyiz sebebi yerinde görülmemiştir. ...

Devamını oku

23 Mart 2022, 08:49 - 459

Kadın Müşterilere ve Çalışanlara Fazla İlgi Göstermek Geçerli Fesih Sebebidir
Somut olayda, davacının işyeri kurallarına uymadığı, amirlerince yapılan uyarılara aldırmadığı, özellikle kadın müşterilere ve çalışanlara gereğinden fazla ilgi göstermesinin rahatsızlıklara ve yakınmalara sebebiyet verdiği, davacının davranışlarının işyerinde işin görülmesini önemli ölçüde olumsuz etkileyen, ...

Devamını oku

26 Şubat 2022, 10:30 - 393

İşçinin İzin İstemesine Rağmen İznin Verilmemesi - İşçinin Rapor Sunması - Geçerli Fesih
Somut uyuşmazlıkta, dosyadaki bilgi ve belgeler ile özelikle tanık Kadir in beyanından, davacının Ramazan Bayramı öncesinde davalı işverenden 3 gün izin talep ettiği, davalı işverenin ise tatil olan Bayram öncesinde izin taleplerini karşılamadıklarını, bunun bir işyeri uygulaması...

Devamını oku

26 Şubat 2022, 10:27 - 331

İşçinin İşyeri Devrine TTK Hükmüne Dayalı Karşı Çıkması - Haklı Fesih - Kıdem Tazminatı
Somut uyuşmazlıkta, davacı işçi Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümlerine dayanarak iş yeri devrine muvafakat etmemiş ve iş akdini feshettiğini bildirmişse de iş kanunun 6. maddesinde işyeri devrinin işçi yönünden haklı fesih oluşturmayacağı hükmü karşısında işyerine...

Devamını oku

19 Şubat 2022, 10:38 - 464

İşverenin İzin Vermediği Telefon Hattının Habersiz Kullanılması - Haklı Fesih
Somut olayda, davacının, sorumlu olduğu otomat makinelerinin içindeki arızalı telefon hatlarının yeni telefon hatları ile değiştirilmesi için verilen telefon hatlarından birini, değişim işleminden sonra davalı işverene teslim etmeyip bu telefon hattı ile özel görüşmeler yaptığının...

Devamını oku

13 Şubat 2022, 10:20 - 341

Fazla Mesai İddiasında GPRS Kayıtlarının Dikkate Alınması Gerektiği
Mahkemece davacıya ait delil kısmında bildirilen telefon GPRS kayıtları, araç kayıtları, işverene haftalık sunulan raporlar celbedilerek tüm deliller birlikte değerlendirilerek fazla çalışma alacağı hakkında hüküm kurulması gerekirken eksik inceleme ile yazılı gerekçeyle talebin reddi isabetsiz olmuştur....

Devamını oku

13 Şubat 2022, 10:13 - 388

İşverenin İşe Başlatma İçin Bazı Belgeler İstemesi - İşe İadenin Şarta Bağlanması - İşverenin Samimi Olmaması
Yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda, davalı işverenin davacıyı işe başlatmadan önce bazı belgelerin getirilmesi şartını ileri sürmesi nedeniyle işe başlatmayı şarta bağladığı, buna göre işverenin davacıyı işe başlatma yönündeki iradesinin samimi olmadığı...

Devamını oku

13 Şubat 2022, 10:08 - 306

İşçinin Çıkış Tarihi Belirtmesi Üzerine Talebin Dışına Çıkılarak SGK Hizmet Dökümüne Göre Hesap Yapılması Hatalı Olur
Somut olayda davacı vekili, 27.09.2012 tarihli dava dilekçesi ile; iş akdinin 01.07.2012 tarihinde sona erdiğini belirtmesine karşın; Mahkemece SGK tarafından gönderilen sigorta hizmet cetvelini esas alarak iş akdinin 30.07.2012 tarihinde sona erdiğini kabul...

Devamını oku

13 Şubat 2022, 09:57 - 293

Alt İşverenin İş Kolu, Asıl İşverenin İşyerinden Bağımsız Olarak Tespit Edilmelidir
Hizmet alım sözleşmesi, teknik şartname, bozma sonrası yapılan inceleme ile elde edilen bilgi ve belgelere göre de, alt işveren işçilerinin ağırlıklı olarak, hasta veri kayıt, hasta kayıt kabul, karşılama, yönlendirme gibi işleri yaptıkları anlaşılmıştır....

Devamını oku

13 Şubat 2022, 09:54 - 337

Şirketler Arasında Organik Bağ - İşçinin Çalıştı Yerin, Yaptığı İşin ve Pozisyonunun Değişmemesi
Somut uyuşmazlıkta, dosya içeriği ve Mahkemenin de kabulünde olduğu üzere davacının bütünlük teşkil eden çalışmasını, çalıştığı yer, yaptığı iş ve pozisyonunda herhangi bir değişiklik olmadan davalı işverenler nezdinde sürdürdüğü, şirketler arasında...

Devamını oku

13 Şubat 2022, 09:51 - 302

Belirli Süreli İş Sözleşmesinde Objektif Şartların Bulunmadığını Sadece İşçi Öne Sürebilir
Borçlar Kanununun 325. maddesinde, -İş sahibi işi kabulde temerrüt ederse, işçi taahhüt ettiği işi yapmaya mecbur olmaksızın mukaveledeki ücreti isteyebilir- şeklinde kurala yer verilerek işçinin kalan süre ücretini talep hakkı olduğu belirtilmiştir....

Devamını oku

11 Şubat 2022, 18:42 - 350

Hak Düşürücü Süre İçerisinde Fesih Hakkının Kullanılıp Kullanılmadığı
Somut uyuşmazlıkta; davalıya ait çağrı merkezinde çalışan davacının 21/09/2013 tarihinde telefonla görüştüğü bir müşteriye çağrı aktarımı yaparken -geri zekalı adam ya,- diyerek aktarım yaptığı, davacıdan bu olayla ilgili olarak 16/12/2013 tarihinde savunma istendiği,...

Devamını oku

05 Şubat 2022, 08:10 - 332

Boşta Geçen Süre İçerisinde İşçinin Yapmış Olduğu Sağlık Harcamaları İşverenden İstenebilir Mi?
Bu nedenle sağlık harcamalarına ilişkin işyeri düzenlemelerine yönelik personel yönetmeliği v.b. belgeler ile davacının yaptığı sağlık harcamalarına ilişkin, hastane kayıtları v.b. belgelerin getirtilerek, sağlık sigortası kapsamı ile karşılaştırılması...

Devamını oku

30 Ocak 2022, 08:42 - 445

İşçinin Topuklu Ayakkabı Giymesi - İş Kazası
Tüm bu açıklamalar ışığında somut olaya gelindiğinde; davaya konu 14.12.2006 tarihli iş kazası davalı iş yerinde gerçekleşmiş olup, Özel Daire bozma kararında davacı işçinin kaza tarihinde bol paçalı pantolon...

Devamını oku

29 Ocak 2022, 05:23 - 366

Vize Almamış İşçilerin İşine Son Verilmesi - İşe İade - İçtihatların Birleştirilmesi Talebi
İçtihatları Birleştirme Hukuk Genel Kurulunda ön sorun hakkında yapılan görüşmeler sonunda, -Vize alarak göreve başlayan, ancak takip eden yıllarda vize işlemi yapılmadığından 5620 sayılı Kanun kapsamı...

Devamını oku

26 Ocak 2022, 20:12 - 322

Aynı İşçinin Farklı Tarihlerde İki Ayrı İş Kazası Geçirmesi
Yapılması gereken iş; öncelikle Manevi tazminat davası bakımından davacı sigortalıya ayrı ayrı her iki olay için talep ettiği manevi tazminat miktarlarının ne kadar olduğunu açıklatmak, akabinde 27.06.2006 ve 18.08.2007...

Devamını oku

26 Ocak 2022, 20:09 - 317

İş Kazası - Sürücünün Uykusuz Olması - 3. Kişinin Ağır Kusuru
Bu açıklamalar doğrultusunda dosya kapsamındaki tüm delillerle beraber bilirkişi raporu bir bütün olarak değerlendirildiğinde; kazanın meydana geldiği yerde daha önceden trafik kazası olması sebebiyle Karayolları...

Devamını oku

26 Ocak 2022, 19:49 - 406

Borçlar Kanununa Tabi İşçilerin Kıdem Tazminatının Hesabı
Dava, manevi tazminat ve kıdem tazminatı talebine ilişkin olup, davacı, 1998 yılından bu yana davalı şirkette kabin görevlisi olarak çalıştığını, geçirdiği kaza sonucu sağlık sorunları yaşayarak işi bırakmak zorunda kaldığını,...

Devamını oku

26 Ocak 2022, 10:47 - 430

İşverenin Puantaj Kayıtlarında Oynama Yapma İhtimali - Bu Kayıtlara İtibar Edilmemesi Gerektiği
İşe giriş çıkışları kayıt altına alan ... Kayıt Cihazı ve kayıt sistemi üzerinde inceleme yatırılmak üzere görevlendirilen teknik bilirkişi raporunda, işyerinde bir süredir bu cihazın kullanılmadığı belirtilmiş ve davalı işyerinin yanındaki başka bir işyerinde kullanıldığı ...

Devamını oku

26 Ocak 2022, 10:43 - 309

Hatalı Ödenen Mahrumiyet Primi Sebebiyle İşçinin Ücretinde Kesinti Yapılması - Haklı Fesih
Davalı, davacının İskenderun mağazasına görevlendirildiği dönemde işyerindeki uygulama gereği davacıya mahkumiyet primi adı altında ödeme yapıldığını, tekrar Kayseri mağazasına döndüğünden bu primin hatalı olarak davacıya ödendiğini bu nedenle ödenen hatalı bedelin mart ayına ait ...

Devamını oku

26 Ocak 2022, 10:39 - 530

Kapıcıya Tahsis Edilen Dairenin Kirasının Ücretten Mahsup Edilmesi Hukuka Aykırıdır
Kapıcı kira karşılığı çalıştırılmayacağından, davacının emeklilik sonrası yaptığı işin niteliği, apartmanın daire sayısına göre günde kaç saat çalışması gerektiği belirlenmeli, sonra dönemin asgari ücretine göre belirlenen çalışma saatine isabet eden miktara göre alınması gereken aylık ...

Devamını oku

26 Ocak 2022, 10:20 - 300

Asıl İşverenin Alt İşveren ile Birlikte İş Kazası ve Meslek Hastalığı Tazminatından Müteselsilen Sorumlu Olduğu
Yapılacak iş, davacı sigortalının yurt dışında çalıştığı dönem bakımından kazalandığı işin muhtemel bitme süresi de gözetilerek yurt dışında aldığı ücretine göre, yurt dışındaki işinin bitip yurda döndükten sonraki...

Devamını oku

26 Ocak 2022, 10:12 - 377

Belirsiz Alacak Davasında Faiz Başlangıcı
Somut olayda, davacı tarafça belirsiz alacak davası açıldığı sabittir. Mahkemece hüküm altına alınan dava konusu hafta tatili, fazla çalışma ile ulusal bayram ve genel tatil ücret alacakları belirsiz alacak...

Devamını oku

25 Ocak 2022, 22:35 - 307

Toplu İş Sözleşmesi - Fark Ücret Alacağı - Sendika Üyeliğinin Tespit Edilmesi
Davalı işyerinde 2006 yılı 2014 yılları arası Türkiye Orman-Topraksu-Tarım ve Tarım Sanayi İşçileri Sendikası (Tarım – İş); Öz Ormancılık ve Tarım, Avcılık ve Balıkçılık İşçileri Sendikası (Öz Orman - İş) ile toplu iş sözleşmeleri yapılmıştır....

Devamını oku

25 Ocak 2022, 11:10 - 509

İşçiye Küçültücü Sözler Söylenmesi
Ayrıca dosya içinde alınan CD çözümleme tutanağında ise davalı beyanına göre davacı olan siyah giysili şahsın el kol hareketi yaptığı iki kişinin de bu şahsı tutarak çektiği , rapor edilmişse de olayın ilk çıkış sebebinin...nin söz ve davranışı olduğu ,...

Devamını oku

24 Ocak 2022, 23:58 - 428

Radyoaktif Ortamda Çalışma - Fiili Hizmet Zammı
Davacının 01.10.2008 tarihinden önceki hizmet süresi yönünden itibari hizmet süresinden yararlanıp yararlanamayacağı konusu değerlendirildiğinde; davacının radyoaktif maddelerle üretim yapılan işyerinde...

Devamını oku

24 Ocak 2022, 23:41 - 288

Matbaa İşçisi - Sağlığa Zararlı Şartlarda Çalıştığının Tespiti
Davacının, davalı işveren nezdinde hangi tarihte kalıp ustası, hangi tarihte grafiker dizgici olarak çalıştığı tespit edilerek maruz kalınan etkenlerin oluşturduğu hastalıklar alanında uzman tıp doktoru...

Devamını oku

24 Ocak 2022, 23:21 - 503

Islah Konu Kısım için Ayrıca Arabuluculuğa Başvuru Şartının Aranmayacağı
İş yargılamasına konu kısmi davalar ile ilgili olarak, dava öncesinde arabuluculuk şartının gerçekleştirilmiş olması kaydıyla, kısmi ıslaha konu edilen alacaklar yönünden ayrıca arabuluculuğa başvurulmasına gerek bulunmamaktadır....

Devamını oku

24 Ocak 2022, 23:17 - 678

Hizmet Tespit Davası Açılması için Süre Verilmesi - Böyle Bir Süre Sebebiyle Dava Açma Zorunluluğunun Olmaması
Mahkemece, davacıya hizmet tespit davası açması için süre verilmiş olmasına rağmen dava açmadığı gerekçesiyle Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarına göre davacının hizmet süresi tespit edilmiş ise de;...

Devamını oku

24-01-2022 - 323

Yıllık İzin Ücreti Alacaklarında Zamanaşımı Süresi 5 Yıldır
Somut olayda; davacının iş sözleşmesinin feshi 16.09.2013 tarihli olup, dava 27.09.2013 tarihinde açılmış ve 05.11.2020 tarihinde ise ıslah edilmiştir. Buna göre ıslah tarihi itibariyle feshin üzerinden 5 yıllık zamanaşımı süresi geçtiğinden,...

Devamını oku

24-01-2022 - 1676

Sendikasız İşçinin Ücretinin Tespitinde Sendikaların Bildirdiği Ücret Emsal Olarak Dikkate Alınamaz
Davacının ücret miktarını ispata yönelik tanık anlatımı veya başka bir delil bulunmadığı halde, salt emsal ücret araştırması dikkate alınarak sonuca ulaşılması mümkün değildir. Somu olayda da davacı sendikalı olmadığından, ...

Devamını oku

24-01-2022 - 582

4 Aylık Boşta Geçen Süre Ücretine Hangi Haklar Dahildir?
Somut olayda, işverence işçilere servis tahsis edildiği anlaşılmakta olup, Mahkemece bu servis yardımının parasal değeri boşta geçen süre ücretine ilave edilmiştir. Ancak işçinin fiilen çalışmadığı dört aylık dönemde servis ile...

Devamını oku

24-01-2022 - 543

Prim Alacağının Miktarı Hakkında Delil Bulunmaması - Son 5 Yıl içinde Ödenen Primlerin Ortalamasının Alınması Gerektiği
Somut uyuşmazlıkta, davacı işçi 22.06.2017 tarihli birleşen dava dilekçesinde aködül/ jestiyon primi alacağını talep etmiştir. Davalı işveren davacının istifa ettiğinden bahisle söz konusu prime hak kazanamayacağını savunmuştur....

Devamını oku

24-01-2022 - 326

Tarih Bulunmayan İş Sözleşmeleri Geçersizdir
Somut uyuşmazlıkta; taraflar arasında imzalanan iş sözleşmesinin 8.maddesinde 270 saatlik fazla çalışma süresinin ücret içinde olduğu belirtilmiştir. İlk Derece Mahkemesi kararına esas alınan bilirkişi raporunda , iş sözleşmesinin...

Devamını oku

24-01-2022 - 749

Yıllık İzin Ücreti Alacağı İçin Belirsiz Alacak Davası Açılamaz
Yukarıda yapılan açıklamalar ışığında eldeki davaya konu somut olayın özellikleri dikkate alınarak belirsiz alacak davası yönünden yapılan değerlendirmede; Somut uyuşmazlıkta; davacının birden fazla talebini aynı dava dilekçesiyle belirsiz...

Devamını oku

24-01-2022 - 316

Hafta Tatilinin Toplu Kullandırılması - Hafta Tatili Ücretinin 0,5 Kat Esas Alınarak Hesaplanması Gerektiği
Hafta tatili izni kesintisiz en az yirmidört saattir. Bunun altında bir süre için haftalık izin verilmesi durumunda, usulüne uygun şekilde hafta tatili izni kullandığından söz edilemez. Hafta tatili bölünerek kullandırılamaz. Hafta tatili izinlerinin işçinin...

Devamını oku

24-01-2022 - 398

İşçinin Birkaç Saatlik İzin İstemesi Üzerine İşverenin İş Akdini Sonlandırması
Somut uyuşmazlıkta, davacı işçinin mazerete dayanan bir kaç saatlik izin talebinin karşılanmaması üzerine yine de erken çıkmak istediğini açıklayınca bir daha işyerine gelmemesi gerektiği söylenerek iş sözleşmesinin feshedildiği anlaşılmakla...

Devamını oku

24-01-2022 - 293

İşçilik Alacakları İçin Açılan Dava - Davalının İflası - Görevli Mahkemenin İflas Anına Göre Belirleneceği
Somut olayda, davalı şirket hakkında 15.12.2014 tarihinde iflas kararı verildiğinin davalı tarafça Mahkemeye bildirildiği, bunun üzerine iflas memurluğuna dava dilekçesi ve eklerinin tebliğ edilerek iflas memurluğunun davaya dahil edildiği anlaşılmıştır. ...

Devamını oku

24-01-2022 - 388

İşçinin Gerçek Ücretinin Hesabı - Bordro Hilesi
Davacının imzasını içermeyen aylık ücret bordrolarında saat ücreti ile temel ücret hesabı dışında fazla çalışma, hafta tatili ile bayram genel tatil ücreti gibi tahakkuklara yer verilerek davacının banka hesabına yatan tutar ile uyumlu bir tahakkuka gidilmiştir....

Devamını oku

23-01-2022 - 310

İşçiyi Nakil Yetkisinin Dürüstlük Kuralına Uygun Olarak Kullanılması Gerektiği
Öyle ise; davalı tanığı davalı şirketin Antalya, Batman, Diyarbakır ve Bursa gibi değişik illerde işyerlerinin bulunduğunu belirttiğinden, öncelikle Gaziantep ili Nizip İlçesinde, belirtilen illerde ve yine başka yerlerde davalıya ait...

Devamını oku

23-01-2022 - 310

Rekabet Yasağına İlişkin İşçiden Senet Alınması ve İcra Takibine Konulması Hukuka Aykırı Değildir
Her ne kadar İlk Derece Mahkemesince takibe konu senet bedelinin taraflar arasında iş sözleşmesi dışında yapılmış bir sözleşme bulunduğunun ispat edilemediği, davalının zarara uğradığı iddiası bakımından zarara ilişkin...

Devamını oku

22-01-2022 - 329

Gece Vardiyasında Beyin Kanaması Geçirilmesi - İş Kazası
Yapılacak iş, sigortalının işe girişinden itibaren temin edilebilen tüm tıbbi belgeler ile işyeri şahsi sicil dosyası ve varsa periyodik sağlık raporları celp edildikten sonra yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda, ölüm olayının...

Devamını oku

22-01-2022 - 416

İşyerinde Beyin Kanaması Geçirilmesi - İş Kazası
Yapılacak iş, murisin vefatından önceki döneme ve vefatına ilişkin eksik tıbbi belgeler varsa bunların da dosyaya celp edildikten sonra aralarında bir nörologun ve bir de kardiyoloğun bulunduğu iş güvenliği uzmanlarından...

Devamını oku

22-01-2022 - 302

Yurtdışında Gerçekleşen İş Kazalarında Maddi Tazminat Hesabı Nasıl Yapılır?
Bir işçinin yurt içinde ve yurt dışında aynı işi yaparken aldığı ücretin eşit olabileceğinin kabulü hayatın olağan akışına aykırıdır. Bu nedenle davacının yurt içi ve yurt dışı ücretlerinin aynı olduğunun kabulü ile hesaplama yapılan...

Devamını oku

22-01-2022 - 337

İş Sözleşmesinde İstifa Eden İşçiye Ödenti Verileceği Hükmü - Haklı Nedenle Fesihte İstifa Ödentisinin Alınamayacağı
Uyuşmazlık; somut olayda, mobbing nedeniyle mahkemece hüküm altına alınan manevi tazminat miktarının fazla olup olmadığı; mobbing nedeniyle iş sözleşmesini haklı nedenle fesheden ...

Devamını oku

16-01-2022 - 327

Yurtdışında Çalışan İşçilerin Gerçek Ücretinin Tespiti
Davacının yurtdışında, demirci ve kalıpçı ustası olarak çalıştığı sabittir. Tanık beyanları, işyeri ve davacının niteliği dikkate alındığında 550,00 USD ile çalıştığının kabulü dosya içeriğine göre yerinde değildir. Dosyadaki delil durumuna göre...

Devamını oku

15-01-2022 - 328

İşçinin Görevini Yapmamakta Israr Etmesi - Hatırlatma - İspat Yükü
Öncelikle, feshe konu edilen eylemlerin hiçbirinin tek başına haklı fesih ağırlığında olmadığı görülmektedir. Tutanaklar incelendiğinde, davacının kendisinden savunma istenildiğinde savunmasını verdiği dolayısıyla...

Devamını oku

15-01-2022 - 343

Emekliler Hakkında Zorla Hizmetlerinin Birleştirilmesine Karar Verilemez
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkındaki 2829 sayılı Kanunun amacı; hiçbir Kurumdaki hizmeti tek başına aylık bağlanmasına yeterli olmayan sigortalı ya da hak sahiplerine, ...

Devamını oku

15-01-2022 - 370

İşyerinde Çalışan İşçilerin Tespiti - Kurum İşleminin İptali - İşçilerin Davaya Dahil Edilmesi Gerektiği
Davacı işyerinde çalıştığı tespit edilen ... için ek aylık prim ve hizmet belgesi ile sigorta işe giriş bildirgesinin düzenlenerek kuruma verilmesine yönelik Kurum işleminin iptali istemli açılan davada Mahkemece davalı kurumca tespit edilen...

Devamını oku

14-01-2022 - 327

Dava Dilekçesinde İleri Sürülen Mesai Saatleri ile Bağlı Olmak
Somut olayda davacı vekili davacının çalışma saatlerini dava dilekçesi ile 08:00-19:00 saatleri olarak açıklamış, saat 19:00 dan sonra çalışma iddiasında bulunmamıştır. Dava dilekçesindeki bu açıklama davacı tarafı bağlar....

Devamını oku

14-01-2022 - 389

Hizmet Alım Sözleşmesi - İşçilik Alacakları - Yüklenicinin İşverene Karşı Sorumluluğu
Hizmet alım ihaleleri aynı yüklenici tarafından alındığı gibi, değişik yükleniciler tarafından da alınabilmektedir. Bu halde işyeri devri suretiyle işçiler yeni yükleniciye devredildiği için hizmet akitleri kesintiye uğramadan...

Devamını oku

02-01-2022 - 346

İş Kazası - Döneme Göre Maluliyet
Adli Tıp İkinci Üst Kurulunun 08.10.2020/1874 karar sayılı raporunun hükme dayanak alınması yerinde olmakla birlikte, raporda, davalı ...ın Adli Tıp Kurumu Üçüncü Adli Tıp İhtisas Kurulu muayene tarihi olan 01.02.2013 tarihinden...

Devamını oku

02-01-2022 - 569

İş Kazası - Maluliyet Oranının Belirlenmesi
Dosyadaki Adli Tıp 2. Üst Kurulu Raporunda sürekli iş göremezlik başlangıç tarihinin belirlenmediği anlaşılmakla; yukarıda anılan prosedür çerçevesinde, davacının varsa geçici iş göremez kaldığı dönem de belirlendikten sonra, ...

Devamını oku

02-01-2022 - 382

İş Kazası - Birlikte Sorumluluk
Bu açıklamalar doğrultusunda somut olayda, trafik iş kazasının gerçekleşmesine sebep olan 65 NT 688 plakalı aracın 24/12/2010-24/12/2011 tarihleri arasında 1882395 nolu poliçe ile Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası, ...

Devamını oku

02-01-2022 - 331

Sosyal Hakların İşverendeki Belgelerle Belirlenebilmesi - Belirsiz Alacak Davası
İşçinin işyerinde beton santral operatörü olarak çalıştığı, iş sözleşmesinin işverence haksız feshedildiği, fazla çalışma, hafta ve genel tatil çalışması yaptığı halde ücretinin ödenmediği, yıllık izin de...

Devamını oku

02-01-2022 - 328

Kişisel Nedenlerle İş Sözleşmesinin Feshi Haklı Sebeple Fesih Değildir
İşçinin işyerinde kesintisiz ve sürekli kamyon şoförü olarak çalıştığı, işçinin alacaklarının ödenmemesi nedeniyle iş akdini haklı olarak feshettiği ileri sürülerek, kıdem tazminatı ve işçilik alacaklarının işyerinden tahsilini...

Devamını oku

02-01-2022 - 358

İşçilik Alacaklarına İlişkin Dava Devam Ederken İşverenin İflası - Kayıt Kabul Davasının İş Mahkemesinde Görüleceği
İşçi, şirkete ait işyerinde makine ustası olarak işe başladığını, işyerinin diğer davalı şirkete devredildiğini, iş akdinin haksız yere feshedildiğini beyanla kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai ücreti ve...

Devamını oku

02-01-2022 - 303

Sendika Delege Seçim Sürecine İlişkin Düzenlemenin Yönetim Kurulu Tarafından Yapılması
Temyiz konusu hükümler Sendika genel yönetim kurulunun kararı ile düzenlenen Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası Şubelerin Delege Belirleme Usulüne İlişkin Yönetmeliğin ilgili maddelerine ilişkindir....

Devamını oku

30-12-2021 - 398

Sigara Üretimi - Taşeron İşçisi - Muvazaalı İşlemler
Davacı vekili, asıl davada müvekkilinin davalıya ait sigara fabrikası işyerinin üretim bölümünde 2000 yılından beri forklift operatörü olarak doğrudan üretim sürecinin içinde çalıştığını, üretimde kullanılan tütün ve diğer malzemelerin...

Devamını oku

30-12-2021 - 512

Ücret Farkı - Emsal Ücret - Sendikalı İşçi - Sendikasız İşçi
Bu itibarla ücret farkı ve ilave tediye ücreti alacaklarının hesabında 27.11.2010-07.02.2012 tarihleri arasında ki dönem açısından; davacının bu dönemde sendika üyesi olmadığı gözetildiğinde davalı işyerinde davacı ile ...

Devamını oku

30-12-2021 - 365

İş Hukukunda Menfi Tespit Davası - Arabuluculuk
Somut olayda, davacı işçi tarafından davalı işverene işi bırakmaması amacıyla 95.000 TL bedelli teminat senedi verildiği iddia edilmiş olup, yukarıda yapılan açıklamalar da dikkate alındığında, işçi işveren arasındaki uyuşmazlıklardan...

Devamını oku

30-12-2021 - 407

Asıl İşveren - Alt İşveren - Muvazaa İddiası
Davacı vekili, davacının davalı ... sahasi içinde önce rödovansli sahalarda daha sonra ... İnş. ve Tic. A.Ş. işyerinde kazmacı-motorcu olarak çalıştığını, iş sözleşmesinin ihbar öneline uyulmadan iş kazası nedeniyle istirahatli iken...

Devamını oku

30-12-2021 - 367

Fazla Çalışma Ücreti - İmzasız Bordrolar - İzin Talep Formları
Somut olayda mahkemece hükme esas alınan bilirkişi raporunda, davalı tarafça bordroların sunulmadığı 25.07.2008-30.04.2009 tarihleri arasında ve bordroların sunulu olup fazla mesai tahakkukları bulunsa da ödendiğine...

Devamını oku

30-12-2021 - 570

Gemi Adamı - Fazla Çalışma Ücreti
Somut olayda, Deniz İş Kanununun 28. maddesinde yer alan açık düzenleme karşısında fazla çalışma ücretinin % 25 zamlı ücretten hesaplanması gerektiği, sonradan yürürlüğe giren Türk Borçlar Kanununun 402. maddesinin ...

Devamını oku

30-12-2021 - 339

Yurt Dışında Çalışan İşçi - Net Ücret - Brüt Ücret
Bu noktada özellikle davacı işçinin 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 86. maddesinde düzenlenen topluluk sigortasından yararlanıp yararlanmadığı ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun...

Devamını oku

30-12-2021 - 349

Banka Şube Müdürü - Fazla Çalışma Ücreti
Somut olayda, 05.11.1996-04.05.2016 tarihleri arasında davalı bankada çalışan davacı, 16.04.2015-04.05.2016 tarihleri arasında Akbank ... Organize Sanayi Bölgesi şube müdürü olarak görev yapmıştır. İlk Derece Mahkemesince...

Devamını oku

30-12-2021 - 548

Boşta Geçen Süre Ücreti - Hesap Yöntemi
Boşta geçen sürenin en çok 4 aylık kısmı içinde gerçekleşen diğer haklar kavramına, ikramiye, gıda yardımı, yol yardımı, yakacak yardımı ve servis hizmeti gibi para ile ölçülebilen haklar dahil edilmelidir. Söz konusu hesaplamaların...

Devamını oku

30-12-2021 - 319

İşçinin Haklı Feshi - İhbar Tazminatı - İzin Ücreti - İspat Külfeti
Taraflar arasındaki işçinin kullandırılmayan izin sürelerine ait alacağı bulunup bulunmadığı hususunda uyuşmazlık bulunmaktadır. 4857 sayılı Kanunun 59. maddesinde, iş sözleşmesinin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde,...

Devamını oku

30-12-2021 - 324

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları - İlave Tediye
Sonuç olarak il ve ilçelerde 3294 sayılı yasa uyarınca kurulan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının devlete bağlı, 6772 sayılı kanun kapsamında sayılan işyerlerinden olduğu ve 21.07.2017 gün ve 30130...

Devamını oku

26-12-2021 - 494

Yetim Aylığının Kesilmesi İşlemi - Dava Süreci
Davacı ... (SGK/Kurum) vekili dava dilekçesinde; 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu (5434 sayılı Kanun) iştirakçisi olan babasından dolayı davalıya bağlanan yetim aylığının muvazaalı boşandığı tespit edildiğinden...

Devamını oku

26-12-2021 - 432

Geçersiz Fesih - İhbar Tazminatı
Yukarıdaki açıklamalar ışığında somut olayın değerlendirilmesine gelince; davalı Bankada çalışırken iş sözleşmesi feshedilen davacının açtığı feshin geçersizliği ve işe iade davasının lehine sonuçlanarak işe iadesine karar verilmesinden...

Devamını oku

26-12-2021 - 316

Canlı Yayında Yere Düşen Köfteyi Satışa Çıkarılacak Köftelerin Arasına Koyma - İş Akdinin Feshi
Somut olayda, davacı iş akdinin davalılar tarafından haksız olarak feshedildiğini iddia etmiş, davalı Metro şirketi ise davacının doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışı nedeni ile iş akdinin...

Devamını oku

25-12-2021 - 1040

İlaç Bedelinin Ödenmesine İlişkin İhtiyati Tedbir Kararı - Kanser Hastalığı
İlaç bedelinde hiçbir kesinti yapılmaksızın, eksiksiz bir biçimde davalı Kurum tarafından karşılanmasına ve ilaç bedelinin dava süresince kesinti yapılmaksızın karşılanması yönünde ihtiyati tedbir kararı verilmesi talep...

Devamını oku

25-12-2021 - 395

İşyerinde Büyütülen Kediyi Sokağa Atarak Ölümüne Sebebiyet Veren İşçi - Haklı Fesih
Feshe neden olay davacının savunmasında belirttiği ve mahkemenin kabulünde olduğu üzere işveren tarafından işyerinde büyütülüp, beslenilen, bir anlamda iş yerinin maskotu haline gelen,...

Devamını oku

25-12-2021 - 581

İşçinin Mesai Saatlerinde Netflix İzlemesi - Haklı Fesih
Toplu iş sözleşmesinde öngörülen prosedür gereğince disiplin kurulu kararı olmaksızın gerçekleştirilen fesih haksız fesihtir. Ancak bu durum işe iade hükümleri bakımından feshin geçerliliğini etkilemez....

Devamını oku

24-12-2021 - 575

Bakiye Süre Ücreti Tutarı Tazminat Niteliğinde Olduğundan 10 Yıllık Zamanaşımına Bağlıdır
Davada işçi, işçilik alacakları ile kişilik haklarına yapılan saldırıdan kaynaklanan manevi tazminatın fesih tarihinden itibaren en yüksek banka mevduat faizi ile birlikte davalıdan tahsilini istemiştir. Uyuşmazlık dava...

Devamını oku

04-12-2021 - 442

Eczane İşçisinin Fazla Çalışma Alacağı
Davacı işçinin fazla çalışma yapıp yapmadığı konusunda taraflar arasında uyuşmazlık bulunmaktadır. Somut olayda davacı dava dilekçesinde haftada 5 gün çalışma olduğunu belirtmiş, hükme esas alınan bilirkişi...

Devamını oku

01-12-2021 - 474

Kız Kaçırma Sebebiyle İşe Devamsızlık Yapan İşçi - Haklı Mazeret
Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 25.05.2021 tarihli kararıyla, davacı işçinin ailesi tarafından onaylanmayan evliliği yapabilmek için B.K. isimli kişiyle anlaşarak kaçtığı, bu dönemde evlilik...

Devamını oku

01-12-2021 - 555

Hizmet Tespiti İstemi - Fiili Çalışma Olgusunun İspatı - Prim Belgeleri ve İşyeri Kayıtları
Dava, hizmet tespiti istemine ilişkindir. Uyuşmazlık, somut olayda fiili çalışma olgusunun ispatı konusunda, İlk Derece Mahkemesince yapılan inceleme ve araştırmanın hükme yeterli bulunup bulunmadığı noktasında...

Devamını oku

27-11-2021 - 380

Kıdem Tazminatının Döviz Cinsinden Hesaplanması
Kıdem tazminatında tavan kamu düzenini ilgilendirmekte ise de, kıdem tazminatının Türk parasıyla ödenmesi gerektiği yönünde bir yasal düzenleme bulunmamaktadır. O halde yabancı para üzerinden ücret alan...

Devamını oku

27-11-2021 - 411

Kapıcılık Hizmeti - Kapıcıya Konut Verilmesi
Taraflar arasında hizmet akdinin varlığı hususunda uyuşmazlık mevcuttur. Dosyaya davalı tarafından sunulan 22.01.2014- 04.02.2014 tarihleri arasında kamera görüntülerinin çözümlenmesine...

Devamını oku

27-11-2021 - 328

Kıdem Tazminatına Hangi Ücret Esas Alınır?
Dosyadaki bilgi ve belgelerden; davalı işverenin işçilerine sene başında %3 oranında zam yapıldığı ancak davacı emekliye ayrılacağı için davacının ücretine zam yansıtılmadığı, zam yapılmaması hususunda yetkili organca herhangi bir karar alınmadığı gibi bu yönde bir işyeri...

Devamını oku

26-11-2021 - 392

Sendika Genel Kurulunun İptali - Kayyım Atanması Talebi
Sendikanın ilgili şubesinin olağan genel kurulu üzerindeki şaibelerin ziyadesiyle kuvvetli olduğu ileri sürerek ilgili şubesine mahkemece belirlenecek kayyım atanmasına, atanacak kayyım veya kayyım heyetinin...

Devamını oku

26-11-2021 - 379

Toplu İş Sözleşmesine Dayanan Fazla Mesai Alacağında Uygulanacak Faiz Türü İşletme Kredilerine Uygulanan En Yüksek Faiz Oranıdır
Davacı, Bakanlığa ait işyerinde gece bekçisi olarak çalıştığını, toplu iş sözleşmesinde haftalık çalışma süresinin kırk saat olarak düzenlendiğini, ayrıca genel tatil günleri ve akdi tatil olan cumartesi günlerinde üç...

Devamını oku

26-11-2021 - 612

İşe Başlatmama Tarihindeki Ücret Oranlama Suretiyle Tespit Edilemez
Davacının davalı asıl işveren bünyesinde dava dışı alt işverenlerin işçisi olarak çalıştığı, iş sözleşmesinin işverence haksız feshi sebebiyle işe iade davası açtıkları, mahkemece asıl işveren alt işveren...

Devamını oku

26-11-2021 - 419

Bordroda Normal Çalışma Süresinin Azaltılarak Fazla Mesai Süresine Eklenmesi ve Fazla Mesai Ücreti Ödenmesi
İşçi tarafından şirkete ait yurtdışı projelerinde aşçı olarak çalıştığı, işverence iş sözleşmesinin haksız olarak feshedilmesine rağmen alacaklarının ödenmediği ileri sürülerek, kıdem ve ihbar tazminatları ile diğer bir...

Devamını oku

26-11-2021 - 390

Servisin Parasal Karşılığı Boşta Geçen Süre Ücretinin Hesabında Dikkate Alınamaz
İşçinin işverene ait işyerinde sondör olarak çalıştığı, işçi tarafından açılan işe iade davasında işveren ile dava dışı şirketler arasındaki ilişkinin muvazaalı olduğu tespit edilerek işçinin işverendeki işine iadesine karar...

Devamını oku

26-11-2021 - 327

Hukuk Ofisinde Sekreter Olarak Çalışan İşçinin Kendisi Tarafından Tutulan Masraf Ajandaları Lehine Delil Olabilir Mi?
Davacı tarafından davalıya ait hukuk ofisi işyerinde sekreter net ücret ile çalıştığı, iş sözleşmesinin davacı tarafından ücretinin aylardır ödenmemesi nedeniyle haklı sebeple feshedildiği ileri sürülerek kıdem...

Devamını oku

26-11-2021 - 326

Her Ay Değişen Ücretlerle Çalışılması - Kıdem Tazminatının Hesabı
Davacının davalı bünyesinde rehber ve usta öğretici olarak çalıştırıldığını, işverenin eşit değerdeki işlerde çalışanlar arasında yapılan iş, uzmanlık, öğrenim, kıdem gibi objektif nedenler ve çalışkanlık, yetenek,...

Devamını oku

26-11-2021 - 359

Aralıklı Çalışmada İhbar Tazminatının Hesabı
Davacı, işverenin yurt dışında bulunan şantiyelerinde makine süpervizörü olarak çalıştığını, üç öğün yemek, barınma ve ısınma gibi gereksinimlerinin de işverence karşılandığını, sözleşmesinin işveren tarafından...

Devamını oku

26-11-2021 - 304

Yeni İş Sözleşmesi ile Ücret Düşüklüğüne Muvafakat Verilmesi Geçerli Midir?
Davada işçi ücretinin eksik ödenmesi sebebiyle kıdem tazminatı alacağının da eksik ödendiğini ileri sürerek fark ücret alacağı ile bakiye kıdem tazminatı alacağının hüküm altına alınmasını talep etmiştir. Davalı...

Devamını oku

24-11-2021 - 428

Mesaide Gazete Okuyan İşçinin İş Akdinin Feshi Geçerli Sebeple Fesih Niteliğindedir
Fesih bildiriminde adı geçen mesaide iken gazete okuma, sık aralıklarla mesaiye geç gelme, izinsiz mesai sonrası işyerine girme eylemlerine dair tutanaklar tutulduğu gibi tutanak içerikleri tanıklarca da doğrulanmıştır....

Devamını oku

24-11-2021 - 345

Fazla Mesainin İspatında Yargıtayın Aradığı 5 Önemli Kriter
Fazla çalışmanın ispatı konusunda işyeri kayıtları, özellikle işyerine giriş çıkışı gösteren belgeler, işyeri iç yazışmaları delil niteliğindedir. Ancak, fazla çalışmanın yazılı belgelerle kanıtlanamaması durumunda ...

Devamını oku

16-11-2021 - 346

6 Günlük Süre Yazılı Olmasa da İşçinin Öğrendiğini İkrar Etmesi İle 6 İş Günü İçinde İş Akdinin Feshedildiği Kabul Edilmiş Olur
Dosyadaki bilgi ve belgelerden, tutulan tutanak ve dinlenen davalı tanıklarının beyanlarından, davacı ve başka bir işçinin, işçilerin giriş-çıkış saatlerini gösterir imza föyünü iş çıkışında işçilerin...

Devamını oku

16-11-2021 - 370

Sözleşmenin Sona Ermesinde İzin Ücreti
Somut uyuşmazlıkta; Av. ... davalı ...Temizlik Tek. Hiz. Gıda Turizm Taş İnş. San Tic. Ltd. şirketinin vekili olduğunu gösterir vekaletnamesinin bulunmadığı, Dairemiz istemi üzerine Mahkemece bu...

Devamını oku

13-11-2021 - 452

İşe İade - İşe Başlatılmama - Yıllık İzin Ücreti
Somut olayda; Davacı işe giriş tarihinin 25.10.2005 olduğunu, iş akdinin ise 05.12.2014 tarihinde sonlandığını yeni çalışma yılı başlamış olduğundan 20 günlük izin alacağına hak kazandığını iddia etmektedir. Davalı ise izin alacağı olmadığını savunmuştur....

Devamını oku

13-11-2021 - 610

Kıdem Tazminatına Esas Ücretin Belirlenmesi
Taraflar arasında kıdem tazminatına esas ücrete dahil edilen yol ücreti konusunda uyuşmazlık bulunmaktadır. Uyuşmazlıkta, tazminata esas giydirilmiş brüt ücret tespitinde işçinin işyerinde konaklaması...

Devamını oku

06-11-2021 - 438

İşçinin Geniş Anlamda Ücretinin Ödenmemesi - Haklı Nedenle Fesih
İşçinin ödenmeyen işçilik hakları sebebiyle iş sözleşmesini haklı olarak feshedip feshetmediği konusu taraflar arasında uyuşmazlık konusudur. İşçinin emeğinin karşılığı olan ücret işçi için en önemli hak, işveren için en...

Devamını oku

06-11-2021 - 373

İşçinin Kendi İsteği İle Ayrıldığını Bildiren İstifa Dilekçesi - İstifa Etme Nedeninin Sonradan İspatlanması
Davacının iş akdinin feshi ve bu bağlamda kıdem tazminatına hak kazanıp kazanamayacağı noktası da taraflar arasındaki ayrı bir uyuşmazlık konusudur. Somut olayda, davacı tarafından imzası inkar edilmeyen istifa...

Devamını oku

06-11-2021 - 336

İşçinin Gözaltına Alınması ve Tutuklanması - İş Akdinin Feshi
Somut uyuşmazlıkta davacı işçinin iş sözleşmesi, bir suçtan mahkum olması, bu cezayı çekmek üzere ceza evine girmesi ve bu nedenle işyerinde devamsızlık yapması nedeni ile feshedilmiştir. Diğer taraftan, işçinin ceza...

Devamını oku

06-11-2021 - 339

Kıdem Tazminatının Taksitler Halinde Ödenmesini Kabul Eden İşçi
Kıdem tazminatının taksitler halinde ödenmesini kabul eden işçi, bu konuda iradesinin fesada uğratıldığını ileri sürüp kanıtlamadığı sürece faiz hakkından vazgeçmiş sayılır. Taksitlerin zamanında ödenmesi durumunda...

Devamını oku

06-11-2021 - 368

İhbar Tazminatına Hak Kazanıldığının Tespiti
İhbar tazminatı bakımından ise, mülga 1475 sayılı İş Kanunu 14. maddesinde kıdem tazminatı yönünden getirilen bu düzenlemeye paralel bir düzenleme mevzuatta yer almadığından, aynı...

Devamını oku

06-11-2021 - 600

Belirsiz Alacak Davasının Usulden Reddedilmesi - 60 Gün İçinde Tekrar Davası Açılması - Zamanaşımı
Taraflar arasındaki uyuşmazlık, daha önce açılan davanın belirsiz alacak davası olarak açılamayacağı gerekçesi ile usulden reddi üzerine Türk Borçlar Kanununda öngörülen sürede yeniden dava açılması halinde...

Devamını oku

06-11-2021 - 399

İcra Dosyaları Sebebi ile İş Akdi Feshedilen İşçinin İşe İade Davasında Emsal Bir Karar
Somut uyuşmazlıkta davacı işçi hakkında değişik alacaklılar tarafından çok sayıda ve farklı zamanlarda icrai işlem başlatıldığı ve davacının maaşına haciz konulduğu, davacıya davalı işveren tarafından 30.01.2015 tarihli yazı ile...

Devamını oku

04-11-2021 - 433

Adi Ortaklık - Aynı İşkolunda Yer Alan İşyerlerinde Çalışan İşçi Sayısı
Başvuru konusu kararlar arasındaki uyuşmazlık, adi ortaklık işveren bakımından iş güvencesi şartları arasında yer alan otuz işçi kıstasının belirlenmesi hususunda sadece adi ortaklık işverenin aynı işkolunda...

Devamını oku

01-11-2021 - 338

İş Sözleşmesinde Kararlaştırılan Cezai Şart
İş sözleşmesinde kararlaştırılan cezai şartın koşullarının oluşup oluşmadığı ve indirim hususunda taraflar arasında uyuşmazlık bulunmaktadır. Borçlar Kanunun 161/son maddesinde ise, fahiş cezai şartın hâkim tarafından...

Devamını oku

01-11-2021 - 413

Fazla Çalışma Alacağı - Bilgisayarla İlgili Açılış Kapanışa Dair Log Kayıtları
Davacı işçi fazla çalışma isteğinde bulunmuş, Mahkemece tanık beyanlarına göre yapılan hesaba itibar edilerek isteğin kısmen kabulüne karar verilmiştir. Davalı vekili 21/09/2015 tarihli dilekçe ile davacının...

Devamını oku

01-11-2021 - 495

İşyerinde Kalp Krizi Sonucu Ölüm - İş Kazası
Dava, sigortalının iş kazası sonucunda vefatı nedeniyle yakınlarının maddi ve manevi zararlarının giderilmesi istemine ilişkindir. Yapılacak iş, sigortalının kaza öncesi ve kaza sonrası dönemlere ait temin edilebilen...

Devamını oku

01-11-2021 - 340

İş Sözleşmesinin Davacı İşçi Tarafından Haklı Sebeple Feshedilip Feshedilmediği
Somut olay bu açıklamalar ışığında değerlendirilecek olursa; davacı işçi iş sözleşmesini bir kısım ücretlerinin ödenmemesi gerekçesiyle feshettiğini ileri sürmüş, davalı işveren ise işçiye ait yazılı istifa dilekçesini sunarak, sözleşmenin istifa suretiyle sona erdiğini savunmuştur. Mahkemece...

Devamını oku

17-01-2022 - 353

İşçinin Gözaltına Alınması veya Tutuklanması
Taraflar arasında iş sözleşmesinin kıdem tazminatı gerektirecek şekilde son bulup bulmadığı konusunda uyuşmazlık bulunmaktadır. İşyeri dışında ve işyeri ile ilgisiz bir suçtan dolayı kesinleşen hükmün infazı çerçevesinde...

Devamını oku

31-10-2021 - 338

Fazla Mesai Ücreti - Bilgisayarla İlgili Açılış Kapanışa Dair Log Kayıtları
Taraflar arasında fazla mesai ücreti hususunda uyuşmazlık bulunmaktadır. Somut olayda, bozma ilamında davacının çalıştığı şubeden, çalıştığı dönemler itibariyle kullandığı bilgisayarların açılış kapanış saatlerini...

Devamını oku

29-10-2021 - 405

İş Kazası Sonucu Vefat Sebebiyle Yakınların Tazminat İstemi
Dava, iş kazası sonucu vefat eden sigortalının yakınlarının maddi ve manevi zararlarının giderilmesi istemine ilişkindir. Her ne kadar hükme esas alınan bilirkişi kusur raporunda kalp krizi neticesinde ölüm...

Devamını oku

28-10-2021 - 393

İş Kazası Sonucu Vefat Eden Sigortalının Yakınlarının Maddi Ve Manevi Zararlarının Giderilmesi
Dava, meydana gelen iş kazası sonucu vefat eden sigortalının yakınlarının maddi ve manevi zararlarının giderilmesi istemine ilişkindir. Uyuşmazlık, meydana gelen iş kazasında sorumluluğun tespiti noktasında...

Devamını oku

28-10-2021 - 357

İş Kazası Sonucu Sürekli İşgöremezliğe Uğrayan Sigortalının Zararlarının Giderilmesi İstemi
Dava, meydana gelen iş kazası sonucu sürekli işgöremezliğe uğrayan sigortalının maddi ve manevi zararlarının giderilmesi istemine ilişkindir. Hükme esas alınan kusur bilirkişi raporunda olayın meydana...

Devamını oku

28-10-2021 - 346

Kurumca Bağlanan Aylığın Durdurulması ve Yersiz Ödenen Aylıklara İlişkin Borç Çıkarılması
Dava davacının 1260 gün 4/1a hizmeti oluşmadığından Kurumca bağlanan aylığın durdurulması ve kendisine yersiz olarak ödendiği iddia olunan aylıklardan dolayı borç çıkarılması işleminin iptali ile davacının...

Devamını oku

27-10-2021 - 362

Kuruma Bildirilmeyen Hizmetlerin Sigortalı Hizmet Olarak Değerlendirilmesine İlişkin Davada Hak Düşürücü Süre Beş Yıldır
Dava, ilgili dönemde çalışanın murise ait evdeki çalışmalarının tespiti istemine ilişkin olup mahkemece hak düşürücü sürenin geçtiği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir. Sosyal Sigortalar Kanununun ilgili...

Devamını oku

26-10-2021 - 353

İşe İade Sürecinde İşçiye İhbar Öneli Verilmiş veya Önele Ait Ücret Ödenmişse Ayrıca İhbar Tazminatı Ödenmez
İşçinin çalıştığı işyerinde iş sözleşmesinin haksız feshi nedeniyle açtığı işe iade davasında işe iade kararı verildiği, işe başlatma talep ettiği halde işe başlatılmadığı iddiası ile bir kısım işçilik alacaklarının tahsilini...

Devamını oku

26-10-2021 - 325

İşkolu Tespiti İsteminde Birden Fazla Davalı Aleyhine Açılan Davanın Reddi Sebebi Ortak İse Şirket Aleyhine Tek Vekalet Ücretine Hükmedilmelidir
İşkolları Tüzüğünün ilgili maddesi uyarınca şirketin ardiye ve antrepoculuk işkolunda yer aldığının tespit edildiği, şirketin genel işler işkoluna girmesi gerektiğini ileri sürülerek işkolu tespit kararının iptali ile...

Devamını oku

22-10-2021 - 561

Yargıtay 9. H.D. 2021/3939 E. 2021/8879 K.
Taraflar arasında davacı işçinin fazla çalışma yapıp yapmadığı konusunda uyuşmazlık bulunmaktadır. Dosya kapsamındaki iş sözleşmesine göre, taraflar arasında denkleştirme uygulaması bulunmaktadır. Hükme esas...

Devamını oku

18-10-2021 - 319

Yargıtay 9. H.D. 2012/11810 E. 2014/12673 K.
Islahın yapıldığı tarihte yürürlükte olan 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 141. maddesinde, Bu Kanundan kaynaklanan Fon alacaklarına ilişkin dava ve takiplerde zamanaşımı süresi yirmi yıldır şeklinde kurala yer...

Devamını oku

18-10-2021 - 393

Yargıtay 9. H.D. 2019/2639 E. 2021/2697 K.
Davalı işçinin sır saklama yükümlülüğünü ihlal edip etmediğine göre sübuta erecek cezai şart talebi uyuşmazlık konusudur. İşyerine ait bilgileri koruma, sır saklama, işçinin işverene karşı sadakat yükümlülüğü...

Devamını oku

18-10-2021 - 728

Yargıtay H.G.K. 2017/432 E. 2021/184 K.
Uyuşmazlık; somut olayda, fazla çalışma ücretinin hesaplanmasında, davacının imzası bulunmayan bordrolarda gösterilerek banka aracılığıyla fazla çalışma ücreti ödenen ayların dışlanmasının mı yahut ödenen fazla...

Devamını oku

12-10-2021 - 378

İşçi ile Yapılan Rekabet Sözleşmesi - İspat Şartı
Davacı davalı ile arasında akdedilen iş sözleşmesinde kararlaştırılan rekabet yasağı hükmüne aykırı surette diğer davalı nezdinde çalışmaya başlaması nedeniyle fazlaya ait talep hakları saklı kalmak kaydıyla...

Devamını oku

07-10-2021 - 379

İş Sözleşmesinin Hırsızlık Sebebiyle Sona Erdirilmesi
Terk edilmiş kaykaya bindi: Hırsızlıktan işten atıldı! başlığıyla yayınlanan Yargıtay 9. Hukuk Dairesi kararı. Yargıtaydan çalışanları ilgilendiren önemli bir karar daha geldi. İş saatleri dışında iş çıkışında AVM nin otoparkında terkedilmiş...

Devamını oku

02-10-2021 - 347

Mevsimlik İşçi - Daimi Kadroya Geçiş
Uyuşmazlık; somut olayda davacı işçinin daimi kadroya geçirilmeden önce mevsimlik işçi statüsünde geçen çalışmalarının, çalışma süresine dahil edilmesi suretiyle daimi kadroya geçtiği tarih itibariyle derece ve kademesinin belirlenmesinde dikkate alınıp alınamayacağı, buradan...

Devamını oku

02-10-2021 - 375

Asıl İşveren Alt İşveren İlişkisi - Muvazaa
Uyuşmazlık; davacı tarafından JTI Tütün Ürünleri A.Ş. ve dava dışı Euroserve Hizmet ve İşletmecilik A.Ş ye karşı açılan feshin geçersizliğinin tespiti ve işe iade talepli davanın temyiz incelemesi sonucunda Yargıtay tarafından davalılar arasında muvazaa bulunduğu gerekçesiyle...

Devamını oku

25-09-2021 - 407

Fazla Mesai ve Hafta Tatili Talepleri
Davacının fazla mesai ve hafta tatili talepleri, İş Mahkemesindeki saptamalar ve bilirkişi raporuna uygun şekilde hesaplanıp davacının çalışma düzeninin haftanın dört günü 08.00-17.00 arası, iki günü ise...

Devamını oku

13-09-2021 - 409

İşçilik Alacakları İsteminde İhale Makamının Sorumluluğu Her Hak Ediş Dönemi İçin Son Üç Aylık Ücret Alacağını Geçemez
İş Kanununun ilgili maddesine göre ihale makamı, işçi ücretlerinin ödenip ödenmediğini kontrol etmek durumundadır. Yapılacak olan kontrol ya da işçinin başvurusu üzerine ödenmeyen ücretlerin bulunduğunun tespit edilmesi halinde, belli şartlarla ihale...

Devamını oku

13-09-2021 - 435

Farklı İşverenlerdeki Çalışma Süreleri Arasında 10 İle 15 Gün Gibi Makul Süreyi Aşan Kesinti Söz Konusu İse İşyeri Devrinden Bahsedilemez
İşyerinin tamamının veya bir bölümünün hukuki bir işleme dayalı olarak başka birine devri işyeri devri olarak tanımlanabilir. Somut uyuşmazlıkta; işçiye ait işe giriş ve çıkışları gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtları incelendiğinde, işçinin belirli tarihler arasında...

Devamını oku

31-08-2021 - 394

İş Sözleşmesi İşçinin İradesi İle Gerçekleşen Emeklilik Sureti İle Sona Erdiğinden Emeklilik Öncesi Sürenin İhbar Süresinin Hesabında Dikkate Alınması Doğru Değildir
01/01/1995-03/02/2015 tarihleri arasında davalı işyerinde depo sorumlusu olarak çalışan davacının iş sözleşmesinin 06/12/2013 tarihinde emeklilik sureti ile sona erdiği ancak davacı işçinin çalışmaya devam ettiği ve dosya kapsamına göre 03/02/2015 tarihine kadar çalıştığı, bu tarihte kıdem ve ihbar...

Devamını oku

31-08-2021 - 440

İş Sözleşmesinde Yıllık 270 Saate Kadar Fazla Çalışmanın Maktu Ücrete Dahil Olduğunun Belirtilmesi - Bordroda Yıllık İzin Ücreti Tahakkuku Olması
Taraflar arasında davacı işçinin fazla çalışma yapıp yapmadığı, işçinin yıllık izin ücreti alacağı olup olmadığı ve şua izni alacağının zamanaşımına uğrayıp uğramadığı noktasında uyuşmazlık bulunmaktadır. Davacı...

Devamını oku

30-08-2021 - 418

İşçinin Farklı İlde Farklı Görevle Geçici Süreli Görevlendirilmesi - Çalışma Koşullarında Değişiklik
Taraflar arasında işçinin fark ücret, kıdem ve ihbar tazminatı alacaklarının bulunup bulunmadığı konusunda uyuşmazlık bulunmaktadır. İşçi 31.3.2003 tarihli iş sözleşmesi ile birlikte 01.04.2003 tarihinde davalı...

Devamını oku

30-08-2021 - 445

İş Sözleşmesinde Fazla Mesai Ücretinin Maktu Ücrete Dahil Olduğu Hükmü - Kıdem Tazminatında Esas Alınacak Ücret
Kıdem tazminatı hesabında dikkate alınması gereken ücret noktasında taraflar arasında uyuşmazlık söz konusudur. Davacının iş sözleşmesinin ilgili hükmü uyarınca yıllık 270 saate kadar yapılacak fazla çalışmaların...

Devamını oku

30-08-2021 - 354

Vakıf Üniversitelerinde Çalışan Öğretim Üyeleri İçin İş Kanunu Hükümleri Uygulanır ve Uyuşmazlıklarda İş Mahkemeleri Görevlidir
Taraflar arasında imzalanan Tam Zamanlı Öğretim Üyesi Sözleşmesi incelendiğinde davacının Yrd. Doç. Dr unvanı ile İkdisadi İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümünde çalışacağının ve aylık net 2.205.000.000...

Devamını oku

30-08-2021 - 351

Yetki Başvurusundan Sonra Yapılan İşkolu Değişikliği Mevcut Uyuşmazlık Bakımından Dikkate Alınamaz
Davacı işverenin temel itirazı tespit konusu işyerinin, lehine olumlu tespit kararı verilen işçi sendikasının faaliyet gösterdiği işkolundan farklı işkolunda yer aldığına ilişkindir. Bakanlık yetki tespiti isabetli...

Devamını oku

30-08-2021 - 372

Belediye Tarafından İşçilerin Ücretinden Sendika Aidatı Kesilmesi - Faiz Başlangıcı
İlgili belediye aynı adla Büyükşehir Belediyesine dönüştürülerek tüzel kişiliğinin son bulduğu, belediyenin borçlarından kimin sorumlu olduğunun belirlenmesi noktasında ise On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun...

Devamını oku

29-08-2021 - 732

Hasılata Bağlı Günlük Yevmiye İle Çalışan İşçinin Fazla Çalışma Ücretinin Hesaplanmasında Fazla Çalışmanın %50 Zamlı Kısmının Hesaplanması Gerekir
Somut olayda, davalıya ait ticari takside çalışan işçinin fazla çalışma ücreti alacağının, hasılata bağlı günlük yevmiyeli olarak çalıştığından bahisle fazla çalışma ücretinin zamsız tutarının yevmiyenin içinde ödendiği...

Devamını oku

27-08-2021 - 537

İş Kazasından Sonra Çalışmaya Devam Etme - Tazminatın Hesaplanacağı Ücretin Tespiti
Uyuşmazlık, dava konusu olay nedeniyle maddi tazminatın hesaplanmasında esas alınacak ücretin belirlenmesine ilişkindir. İş kazası sonucu sürekli iş göremezlik nedeniyle maddi tazminatın hesaplanmasında, gerçek ücretin...

Devamını oku

27-08-2021 - 372

İşçinin İşyerinde Kalp Krizi Geçirmesi - İş Kazası
Uyuşmazlık, meydana gelen iş kazasında sorumluluğun tespiti noktasında toplanmaktadır. Mahkemece yapılacak iş davacının kaza öncesi ve kaza sonrası dönemlere ait, temin edilebilen tüm tıbbi belge ve raporları...

Devamını oku

25-08-2021 - 458

Meslek Hastalığının Oluşumunda Kaçınılmazlık Faktörünün Uygulama Yeri ve Etkisi Yoktur
Yukarıda açıklanan nedenlerle, meslek hastalığının oluşumunda kaçınılmazlık faktörünün uygulama yeri ve etkisinin bulunmadığı gözetilerek, bozma sonrası alınan 11.05.2017 tarihli rapor ile davalı işverene %90, işçiye %10 kusur ...

Devamını oku

09-08-2021 - 448

İşe İade Kararı Sonrası Ödenecek Olan Kıdem ve İhbar Tazminatı Alacaklarından İlk Fesih Esnasında ve İşe Başlatmama Sonrası Ödenen Paralara Faiz İşletilmeden Ana Para Düşülerek Fark Alacaklar Belirlenmelidir
Dairemizin yerleşik uygulamasına göre; işe iade kararı sonrası ödenecek kıdem ve ihbar tazminatı farkı alacaklarından, ilk fesih esnasında ödenen tutarlar avans niteliğinde olmadığından, sadece ödenen miktarın mahsup işlemine tabi tutulması gerekli olup...

Devamını oku

09-08-2021 - 414

İşçinin Naklen Geldiği Eski İşyerinde Uygulanan Toplu İş Sözleşmesinin Yeni İş Yerinde Uygulanması Mümkün Değildir
Davacının önceki sendikadan çekilme işlemi 21.05.2009 tarihinde gerçekleşmiş olup, çekilme işlemi bir ay sonra 21.06.2009 tarihinde sonuç doğurur. Davalıya ait işyerinde örgütlü olan sendikaya 05.06.2009 tarihinde üye olmasına rağmen ...

Devamını oku

23-07-2021 - 477

Mevsimlik İşçiler Yıllık İzin Kullanamayacağı Gibi Ücretini de Talep Edemez
Davacı yıllık izin alacağı talebinde bulunmuştur. 4857 sayılı İş Kanununun 53/3 maddesi uyarınca, mevsimlik işlerde yıllık ücretli izinlere ilişkin hükümler uygulanmaz. Bir başka anlatımla, mevsimlik işçi, 4857 sayılı İş Kanununun yıllık ücretli izin...

Devamını oku

22-07-2021 - 394

İşten İstifa Etme - İşe İade İstemi
İş sözleşmesinin sona erme isteği davacıdan geldiğini davalı kanıtlamıştır. İş sözleşmesinin sona erme isteğinin davacıdan gelmiş olması karşısında davacının işe iade davası açması mümkün bulunmadığından, davanın...

Devamını oku

22-07-2021 - 392

İşçiye Verilen 10 Günlük Uzaklaştırma Disiplin Cezasının İptali İstemi
Somut olayda; davacının sıralı disiplin cezası aldığı ya da aynı suçu tekrar işlediği yönünde bir kanıt bulunmadığı gibi davalı savunmasında sözü edilen disiplin cezasının eski tarihli olduğu anlaşılmış olup, bu durumda işten uzaklaştırma disiplin...

Devamını oku

21-07-2021 - 479

Hizmet Tespit İstemi - Resmi Kayıtların Aksi Tanık İle İspat Edilemez
Somut olayda, bozma ilamında 7,5 saatlik çalışma süresinin 1 gün kabul edilmek suretiyle eksik gün hizmet sürelerinin hesaplanması ve Mahkemece 29.01.2008 dava tarihine kadar tespit kararı verilmesi gerekirken,...

Devamını oku

21-07-2021 - 413

Kurumca İptal Edilen Çalışmaların Gerçek Çalışma Olduğunun Tespiti - Ödenmeyen Yaşlılık Aylıklarının Tahsili Talebi
Somut olayda, yukarıda açıklanan maddi ve hukuki olgular ışığında davacının hizmetlerinin geçtiğini iddia ettiği berber işyerinin ve davacının dava konusu dönemde çalışmasının fiili olup olmadığının belirlenebilmesi için mahkemece...

Devamını oku

21-07-2021 - 407

Halı Dokuma İşi - İsteğe Bağlı Sigortalılık
Davanın yasal dayanağı olan 506 sayılı Kanunun 3. maddesinin II numaralı fıkrasına, 09.07.1987 tarihinde yürürlüğe giren 3395 sayılı Kanunun 1. maddesiyle eklenen (D) bendinde, El halıcılığı dokuma işlerinde çalışanlar hakkında yalnız...

Devamını oku

21-07-2021 - 448

Sigortalılık Başlangıcının Tespiti ve Aidiyeti Davası
Mahkemece ... ,... adına ... sigorta sicil numarasıyla yapılan 339 gün bildirimin davacıya ait olduğuna dair verilen karar hizmetlerin davacıya ait olduğunun tespitine karar verilmiş ise de, söz konusu hizmetlerin davacıya aidiyeti tereddüte...

Devamını oku

21-07-2021 - 528

Bağkur Sigortalılığının Tespiti
Davanın yasal dayanağı; 01.10.2008 tarihinde yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun Geçici 7. maddesindeki; Bu Kanunun yürürlük tarihine kadar 17.07.1964 tarihli ve 506 sayılı, ...

Devamını oku

21-07-2021 - 427

İşe İade - Feshin Kaçınılmazlığı ve Ölçülülüğü İlkesi
Diğer taraftan, somut olayda iş sözleşmesinin fesih tarihinden sonra işe alınan işçilerin, işe alınma tarihi yönünden de bir değerlendirme yapılması gerekmektedir. Dosya kapsamından, bir kadın işçinin 05.06.2012 tarihinde...

Devamını oku

21-07-2021 - 370

Yıllık İzin Ücreti - Talebin Aşılarak Karar Verilmesi
Somut uyuşmazlıkta, bozma ilamı sonrasında Mahkemece, aynı nedenle bozulan mahkemenin 2019/378 esas sayılı dosyasında keşif sonrası düzenlenen bilirkişi heyeti raporuna itibar edilerek davalılar arasında muvazaalı ilişki olduğunun tespiti ile davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir....

Devamını oku

21-07-2021 - 463

Fazla Çalışmanın Davalı Beyanı İle Sabit Olması Sebebiyle Hakkaniyet İndirimi Yapılamaz
Somut olayda; Mahkemece bozma sonrası alınan 11.04.2019 tarihli bilirkişi raporunda davalı beyanına göre de sabit olan 12 saat çalışma ve 24 saat dinlenme esasına göre ve davalı vekili tarafından beyan edildiği şekliyle...

Devamını oku

21-07-2021 - 426

Fark Eğitim Yardım Talebi - Eşit Davranma Borcu
Somut uyuşmazlıkta, Mahkemece, davalı şirketin hakim ortağı olan ve temyiz aşamasında davalı şirket ile birleştiği bildirilen dava dışı Türkiye ... Fabrikaları A.Ş. tarafından çalışanlarına yaptığı eğitim yardımı miktarından yararlanması gerektiği...

Devamını oku

21-07-2021 - 378

Yıllık İzin Ücreti - Fazla Çalışma Ücreti Alacağı
Somut olayda, hükmüne uyulan bozma ilamının fazla mesai alacağına ilişkin kısmının gereği tam olarak yerine getirilmemiştir. Şöyle ki; bozma ilamında davacı tanıklarının davacıdan önce işten ayrıldıkları açıklandıktan sonra...

Devamını oku

20-07-2021 - 431

Toplu İş Sözleşmesinden Kaynaklanan Fark İşçilik Alacakları İçin Belirsiz Alacak Davası Açılabilecektir
Davacının talep ettiği fark işçilik alacaklarının hesaplanabilmesi için, kanunda öngörülen kayıt ve belgeleri tutma ve işçinin bilgisine sunmakla yükümlü olan işverenin sunacağı bordrolara ihtiyaç duyulmaktadır....

Devamını oku

18-07-2021 - 382

Hizmet Akdinde Yer Alan Rekabet Yasağına İlişkin Hükümlerin İhlali Nedeniyle Cezai Şart İstemi
Dava, davacı ile davalı ... arasında imzalanan hizmet akdinde yer alan rekabet yasağına ilişkin hükümlerin ihlali nedeniyle cezai şart istemine ilişkindir. Ayrılan işçinin söz konusu gizli bilgileri kullanmış olması veya...

Devamını oku

18-07-2021 - 410

Kullandırılmayan İzin Sürelerine Ait Ücret Alacakları - Hakimin Davayı Aydınlatma Ödevi
Somut olayda, taraflarca imzalı ücret bordrosu sunulmadığı gibi çalışılan saatleri gösterir davacının imzasını taşıyan puantaj kayıtları veya elektronik giriş çıkış kayıtları da dosya arasına sunulmamıştır. Davacı ise...

Devamını oku

18-07-2021 - 463

İşçiye Görevde Yükselmesini Engellemek İçin Haksız Olarak Olumsuz Sicil Notu Verilmesi Manevi Tazminat Gerektirir
Somut uyuşmazlıkta, davacı olumsuz sicil notu nedeniyle görevde yükselme sınavına girmesinin engellendiği gerekçesiyle maddi -manevi tazminat talebinde bulunmuştur. Olumsuz sicil notunun iptali için davacı tarafından açılan davada ilk derece mahkemesince davacının davalı...

Devamını oku

18-07-2021 - 413

Yargıtayın Yeniden Aldığı İlke Kararı - Yargılama Giderleri Ve Avukatlık Ücreti
Davacı işçinin sendika üyesi olması üzerine toplu iş sözleşmesinden yararlanmaya başladığı anda ücretin düşürüldüğü iddiasına dayalı olarak açılan dava Dairemizin önceki uygulamaları ve kararları doğrultusunda karara bağlanmış olsa da...

Devamını oku

18-07-2021 - 491

24 Saat Çalışan İşçilerin Fazla Mesai Hesabı
Direnme kararı üzerine Dairemizce yeniden yapılan incelemede, Yargıtay (Kapatılan) 22. Hukuk Dairesi tarafından temyiz incelemesi sırasında, Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 09.06.2020 tarihli, 2016/824 esas, 2020/355 karar sayılı ilamında da belirtildiği üzere işçinin uyku ihtiyacını...

Devamını oku

17-07-2021 - 502

İşçilik Alacakları - Kıdem Ve İhbar Tazminatları
Somut olayda; davanın kısmi dava olarak açıldığı, davacının iş sözleşmesinin 10.10.2008 tarihinde feshedildiği, 14.12.2018 olan ıslah tarihi itibariyle feshin üzerinden on yıllık zamanaşımı süresi geçtiğinden, davalının ıslah dilekçesine karşı süresinde ileri sürdüğü...

Devamını oku

17-07-2021 - 446

Kayyım Atanması - Kanun Yararına Bozma İstemi
Somut olayda; davalı Fi Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş ye 6758 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanunun kayyımlık yetkisinin devri ve tasfiye başlıklı 19....

Devamını oku

17-07-2021 - 719

Kanun Yararına Bozma - Banka Promosyon Alacağı
Yukarıda belirtilen ve dava konusu alacağın dayanağı olan genelgeler incelendiğinde genelgelerin kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan kamu görevlileri bakımından düzenlendiği ve bu nitelikteki çalışanları kapsadığı anlaşılmaktadır. Davacının kamu kurum ve kuruluşunda...

Devamını oku

05-07-2021 - 403

Çakışan Sigortalılık
Yukarıda belirtilen açıklamalar ışığında, davacının talebinin 5510 Sayılı Kanunun 4/1-a ve 4/1-b kapsamındaki hizmetlerine ilişkin primlerini ödediğini, hizmet çakışması sebebi ile 31.03.2006 tarihinden sonraki SSK hizmetlerinin Bağkura...

Devamını oku

05-07-2021 - 413

Sigortalı Olma Hak ve Yükümlülüğünden Vazgeçilemez
Her ne kadar davacı murisi 16.2.2005 tarihinde dilekçe vererek sigortalılığının sonlandırılmasını talep etmiş ise de, sosyal güvenlik hukukunun temel ilkelerinden olan, sigortalılığın kamu düzenine ilişkin olması, sigortalı olmak hak...

Devamını oku

05-07-2021 - 377

Yaşlılık Aylığı Talebi - Sigortalılık İradesini Ortaya Koyma
Mahkemenin, yukarıda açıklanan maddi ve hukuki esaslar doğrultusunda yargılama yaparak, elde edilecek sonuca göre karar vermesi gerekirken, eksik inceleme ve yanılgılı değerlendirme sonucu, yazılı şekilde hüküm kurması,...

Devamını oku

05-07-2021 - 412

Hizmet Tespiti - Hak Düşürücü Süre
Davalı işyerine ait sicil dosyası ve dönem bordroları ile davacıya ait sicil dosyası getirtilmeli, davalı işyerinden davacı adına işe giriş bildirgesi ya da dönem bordrosu gibi yönetmelikte belirtilen belgelerden herhangi birinin Kuruma...

Devamını oku

05-07-2021 - 478

Prime Esas Kazancın Tespiti İstemi
Yukarıdaki yasal düzenlemeler ve açıklamalar ışığında dava değerlendirildiğinde, Mahkemece, işçilik alacaklarına yönelik kesinleşen davada verilen karar sonrasında davacıya işverence ödeme yapılıp yapılmadığı belirlenip öngörülen yöntem izlenmeli,...

Devamını oku

05-07-2021 - 402

İş Kazası - Kusur Raporu
Yapılacak iş, yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda öncelikle haklarında suç duyurusunda bulunan şahıslara ait ceza dosyasının asılları veya onaylı suretlerinin, ilgili mahkemelerce hüküm verilmiş ve kesinleşmiş ise kesinleşme şerhli ilamla...

Devamını oku

05-07-2021 - 669

İşçilik Alacakları - Davanın Adi Ortaklığı Oluşturan Tüm Ortaklara Karşı Açılması Gerektiği
Dosya içeriğine göre dava, davalı Sağlık Bakanlığı ile davalı Asistan ... Tesis Yöneticiliği ve İşletmecilik Tic. Ltd. Şti.- S. Katı Atık Yönetim Tem. Peyz. İnş. ve Tic. Ltd. Şti. olarak adi ortaklığa yöneltilmiş, dava dilekçesi adi ortaklık adına tebliğ edilerek yargılama yapılmıştır....

Devamını oku

05-07-2021 - 402

Fazla Çalışma Ücretinin Ücrete Dahil Olması - Usuli Kazanılmış Hak
Somut uyuşmazlıkta, bozma ilamından önce Mahkemece verilen ilk kararda 03.01.2011 tarihli iş sözleşmesindeki fazla çalışma ücretinin aylık ücrete dahil olduğu yönündeki kurala değer verilerek 03.01.2011 tarihi sonrasında haftalık 5,2 saatlik fazla ...

Devamını oku

05-07-2021 - 392

Yıpranma Primi Talebi - Toplu İş Sözleşmesi
Somut uyuşmazlıkta mahkemece bozmaya uyularak yapılan yargılama sırasında davacının sendika üyeliğine ilişkin kayıtlar, atölyede çalışan diğer işçilere ilişkin ücret bordroları, davacı tanıklarına ait bordrolar dosyaya getirtilerek, yıpranma primini...

Devamını oku

05-07-2021 - 496

İşçinin Kusurlu Davranışı Sebebiyle Ölüm Trafik Kazası Meydana Gelmesi - İşçiye Rücu Edilmesi
Dosya içeriğine göre; davalılardan ... olay günü mobilya montajı için kendisine teslim edilen şirket aracını alarak davalı ... ile birlikte teslimatı yaptıktan sonra Kiler Marketin önüne gelmiş, marketin karşısında öncesinde bıraktığı kendi aracının bulunması...

Devamını oku

30-06-2021 - 450

İşe İade Davası Kesinleşmeden İşçilik Alacaklarından Feragat Edilmesi Sonuç Doğurmaz
Davacı, dava dosyası Yargıtayda temyiz aşamasındayken karar kesinleşmeden 01.10.2010 tarihinde işe başlatılmak için başvuruda bulunmuş ve davalı işveren aynı tarih itibariyle davacıyı işe başlatmıştır. ...

Devamını oku

29-06-2021 - 364

İhtiyaç Fazlası İşçi - İş Sözleşmesinin Devredilmesi
Yıllık izin ücreti alacağının feshe bağlı alacaklardan olduğu, ancak iş sözleşmesinin feshi halinde yıllık izin hakkının ücrete dönüştüğü ve fesih şartının gerçekleşmesi ile birlikte kullanılmayan yıllık izin sürelerine ait ücretin, işçinin kendisine veya ...

Devamını oku

09-06-2021 - 449

Ticari Taksi - Hasılata Bağlı Çalışma - Fazla Mesai Ücretinin Sadece %50 Zamlı Kısmının Hesaplanacağı
Uyuşmazlık; somut olayda, davalıya ait ticari takside çalışan davacının fazla çalışma ücreti alacağının, hasılata bağlı günlük yevmiyeli olarak çalıştığından bahisle fazla çalışma ücretinin zamsız tutarının yevmiyenin içinde ödendiği kabulüyle sadece yüzde elli zamlı kısmının hesaplanarak ...

Devamını oku

06-06-2021 - 468

Yüklenicinin İşçilere Ödediği Kıdem Tazminatına İlişkin İşverene Karşı Rücu Davası Açması
Sözleşme hükümlerine göre ücret içinde yer alan kıdem ve ihbar tazminatı ile sair işçi alacaklarının işçiye ait olduğu, işçiye ödenmediği takdirde sözleşme ilişkisinin sona ermesiyle yüklenicinin bu miktar kadar sebepsiz zenginleşeceği izahtan varestedir....

Devamını oku

28-05-2021 - 484

İş Kazası - Gerçek Ücretin Tespiti Hakkında
Yerel mahkemece, sigortalının asgari ücretin üzerinde bir ücret ile çalışacağının kabulü ile olay tarihinde davacının emsali işçilerin ücretinin araştırılması isabetlidir. Ancak sigortalının yaşı, mesleki tecrübesi ve davalı işyerindeki kıdemi dikkate alınmadan...

Devamını oku

28-05-2021 - 444

Yaşlılık Aylığına Hak Kazanılıp Kazanılmadığının Tespiti
Mahkemece öncelikle davacının anılan yasal düzenlemeden yararlandırılıp-yararlandırılmayacağı hususunun kurumun kabulünde olup olmadığı konusunda davacıya verilecek mehille kuruma başvuru sağlanmalı...

Devamını oku

28-05-2021 - 501

Sigorta Başlangıç Tarihinin Tespiti Davası
Davacı adına işe giriş bildirgesinin verildiği ve bu bildirge ile davacıya verilen sigorta sicil numarasının o yılın serilerinden olduğu; bu bildirgenin davalı olarak gösterilen şahsın işyerine ait olmadığı, bildirgede geçen ...

Devamını oku

25-05-2021 - 547

Yol ve Yakacak Yardımın Ücrete Ekli Olarak Ödenmesi - Ayrıca Bordroda Gösterilmemesi
Ücrete ekli şekilde ödenen yol ve yakacak yardımının tazminata esas giydirilmiş brüt ücret hesaplanırken ayrıca eklenmesi ve alacakların buna göre hesaplanması hatalı olup bir diğer bozma sebebidir. ...

Devamını oku

25-05-2021 - 406

Sendika Aidatını Kesme Konusunda Yükümlü Olan İlçe Belediyesinin Kapanması - Taraf Teşkili
Davacı, kapatılan Yenice Belediye Başkanlığı tarafından ödenmesi gereken sendika aidat alacaklarının tahsili amacıyla genel haciz yolu ile icra takibi başlatmış, kanuni süresinde takibe itiraz edilmesi üzerine itirazın iptali talep edilmiştir....

Devamını oku

25-05-2021 - 493

10 Yıl Boyunca Yıllık İzin Kullanmadığını İddia Eden İşçi - Hakimin Davayı Aydınlatma Yükümlülüğü
Mahkemece, davacının davayı somutlaştırma yükü (HMK m.194 ), hakimin de davayı aydınlatma yükümlülüğü (HMK m. 31 ) bulunduğu göz önüne alınarak, davacının 10 yıllık çalışma süresi boyunca hiç ...

Devamını oku

25-05-2021 - 463

Niteliği Gereği Belirsiz Süreli Olması Gereken İş Sözleşmesinin Belirli Süreli Olarak Düzenlenmesi - Bakiye Süre Ücreti - İşverenin Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi Olduğu İddiasının Dinlenmeyeceği
Objektif nedenler olmadığı halde taraflar arasında belirli süreli iş sözleşmesi yapıldığında ve işveren tarafından sözleşmenin süresinden önce haklı bir neden olmaksızın fesih üzerine işçinin bakiye süreye ait ücret taleplerinde, iş sözleşmesinin ...

Devamını oku

25-05-2021 - 426

Belediyenin %99 Hissesine Sahip Olduğu Şirket Çalışanının Belediyenin İmzalamış Olduğu Tis den Yararlanıp Yararlanamayacağı
Şirket hissesinin büyük bir kısmının ya da tamamının belediyeye ait olması tek başına aradaki ilişkinin geçersiz olduğu şeklinde değerlendirilemez. Yine yasal düzenlemeler karşısında şirket işçilerinin belediyelerin ...

Devamını oku

25-05-2021 - 449

Uzun Süre Yıllık İzinlerin Kullanılmadığının Beyan Edilmesi Durumunda Mahkeme Davacı Asili Bizzat Dinlemelidir
Olayda, davacı vekili süre belirtmeksizin yıllık izin haklarının kullandırılmadığını iddia etmiştir. Mahkemece, ispat yükü üzerinde olan işverence imzalı yıllık izin defteri ve eşdeğer belge sunulmadığı gerekçesiyle ...

Devamını oku

25-05-2021 - 415

Geçersiz İbranamede Yer Alan Bazı Alacakların İşçinin Beyanına Göre Kendisine Ödenmiş Olması Durumunda Diğer Alacaklar İçin Banka Kayıtları İrdelenmelidir
İbraname savunması, hakkı ortadan kaldırabilecek itiraz niteliğinde olmakla yargılamanın her aşamasında ileri sürülebilir. Somut uyuşmazlıkta; davalı tarafça cevap dilekçesi ekine davacının imzasını içerir 07.09.2015 tarihli ...

Devamını oku

25-05-2021 - 439

TBK nun Yürürlüğe Girmesinden Önce İşçilere İmzalatılan İbranamelerin Geçerlilik Şartları Nelerdir?
Olayda, ücret alacağına ilişkin ödeme yapıldığı belirtilmiş ise de davalı tarafından, davacının maaşının elden değil, bankadan alındığı ve eksik ücret talebinin bu nedenle dayanaksız olduğunun savunulması karşısında...

Devamını oku

25-05-2021 - 407

İşçinin Kendi Sorumluluğunda Olan Makineye İhmali İle Zarar Vermesi
Davacı vekili, davalı işçinin işyerinde baskı operatörü olarak çalıştığını, işçinin işin ifası sırasında makinenin başında durması gerekirken, durmaması sebebiyle makine kafalarının kumaşa sürtmesine ve makinenin arızalanmasına ...

Devamını oku

25-05-2021 - 429

İş Hukukunda Ayrımcılık Tazminatına Hangi Hallerde Hükmedilebilir
Somut uyuşmazlıkta ilk derece mahkemesince eşitlik ilkesine aykırılık nedeniyle tazminat koşullarının oluşmadığı kabul edilerek talebin reddine karar verilmiş, Bölge Adliye Mahkemesince ise davalı işveren tarafından 4857 Sayılı Kanunun 5. Maddesinde...

Devamını oku

24-05-2021 - 677

Fazla Mesai, UBGT ve Hafta Tatili Ücretine İlişkin Temerrüt - Faiz Başlangıç Tarihi
Davacı fesih bildiriminde aynı zamanda ödenmeyen fazla mesai, hafta tatili ve ulusal bayram ve genel tatil alacaklarının da ihtarnamenin tebliği tarihinden itibaren 20 gün içerisinde ödenmesini...

Devamını oku

24-05-2021 - 936

Minibüs Şoförünün İş Kanununa Tabi Olup Olmadığı Hakkında
Dosya kapsamındaki araç tescil bilgileri, aracın davalılar arasındaki devrine ilişkindir. Davalılara ait aracın ceza ve kaza tutanakları, vergi kayıtları dosyada bulunmamaktadır. Ayrıca yargılama sırasında...

Devamını oku

24-05-2021 - 518

İşçinin Delil Yetersizliğinden Beraat Etmesi Hukuk Hakimini Bağlamaz - İş İlişkisinde Güven Temelinin Çökmesi
Somut uyuşmazlıkta, davacı işçi davalı işyerinde depo sevkiyat sorumlusu olarak mal giriş ve çıkışlarıyla, depo stoklarının ve sayımlarının takibinden sorumludur. Delil yetersizliği nedeniyle verilen beraat kararı hukuk hakimini bağlamaz....

Devamını oku

24-05-2021 - 407

İhale Makamının İşçilik Alacaklarından Sorumluluğunun Kapsamı - Anahtar Teslimi İş
Dairemizin kararlılık kazanmış olan uygulamasına göre, anahtar teslimi suretiyle ihale edilen işlerde, kamu makamlarının fazla çalışma, hafta tatili ile bayram ve genel tatili alacakları yönlerinden sorumluluğu...

Devamını oku

24-05-2021 - 877

Muvazzaf Askerlik Nedeniyle İş Sözleşmesinin Askıya Alınması - Toplu İş Sözleşmesi Hükmü - Kıdem Tazminatı
Davacı işçilerin iddiası, tüm çalışma süresi üzerinden ve son ücrete göre kıdem tazminatı hesabı yapılarak daha önce yapılan ödemenin mahsubu gerektiği yönündedir. Davacı işçilerin muvazzaf ...

Devamını oku

24-05-2021 - 825

Taksi Şoförünün TBK na Mı Yoksa İş Kanununa Mı Tabi Olduğunda İlişkin Araştırma Yöntemi
Somut uyuşmazlıkta, davacının hem 507 Sayılı hem de 5362 Sayılı Kanun döneminde davalıya ait takside şoför olarak çalıştığı anlaşılmaktadır. Bu durumda, davalının her iki kanun dönemi açısından ayrı ayrı...

Devamını oku

21-05-2021 - 422

Eşit Davranma Borcuna Aykırılık Nedeniyle Tazminat İstemi
Davacı, 2015 yılında diğer işçilerin aylık ücretinde artış yapıldığı halde, kendisine yapılmamasından kaynaklanan fark ücret alacakları ve buna bağlı eşit işlem yapma borcuna aykırılık tazminatını istemektedir....

Devamını oku

21-05-2021 - 453

Sendikal Nedenle Fesih İddiasında İspat Yükü
Davacı işçinin iş yerinde örgütlü olan işçi sendikasından fesihten önce istifa etmediği, dolayısı ile feshin davalı şirketle işbirliği içinde bulunduğu iddia edilen işçi sendikasından ayrılmasına dayandırılamayacağı, ...

Devamını oku

21-05-2021 - 454

Yabancı Para İle Ücret Alan İşçinin Giydirilmiş Brüt Ücretinin Kıdem Tazminatı Tavanını Aşması Durumunda Nasıl Hesap Yapılacağı Hakkında
Davacı işçiye ücretinin Amerikan Doları üzerinden ödendiği gözetildiğinde dava konusu kıdem tazminatının Amerikan Doları olarak hesaplanmasında isabetsizlik olmasa da davacı işçinin aldığı kabul ...

Devamını oku

21-05-2021 - 560

Kıdem Tazminatı, İşçinin Yemek ve Yol Masrafının İşverene Olan Maliyeti Brüt Ücrete Eklenerek Hesaplanmalıdır
Davacı işyerinde iki öğün yemek verildiğini ve servis kullandığını beyan ederek rayiç bedellerinin giydirilmiş ücret hesabında dikkate alınmasını talep etmiş, davalı işveren ise 2012 yılı gerçekleşen kişi başı servis ...

Devamını oku

20-05-2021 - 794

İşyerinde Alkol Alma - İşverenin Haklı Nedenle Feshi - Kıdem Tazminatı
Davacının mesai saatleri dışında da olsa iş yerinde alkol aldığı ve sarhoş olduğu tutanak içerikleri ve tutanak tanığının beyanlarından anlaşılmakta olup davacının iş akdinin haklı nedenle feshedilebilmesi...

Devamını oku

16-05-2021 - 531

Alt İşveren İlişkisinin Muvazaalı Olarak Kurulması - Ayrımcılık Tazminatı
Davacı işçinin davalı şirketler aleyhine asıl işveren-alt işveren ilişkisinin muvazaaya dayalı olduğu ve iş sözleşmesinin haklı neden olmaksızın feshedildiği iddiası ile açtığı feshin geçersizliğinin tespiti davası ...

Devamını oku

14-05-2021 - 416

Emeklilikten Sonra Çalışmaya Devam Etme - Emeklilikten Önce Ve Sonrası İçin Kıdem Tazminatı Hesabı
Davacının ikinci dönem çalışması ise bir yıldan az olduğundan kıdem tazminatına hak kazanamayacağından, ihbar tazminatı yönünden değerlendirilmeli ve ikinci dönem hizmet süresi için öngörülen...

Devamını oku

12-05-2021 - 445

Sendikal Nedenle İş Sözleşmesinin Feshi - Araştırmanın Yetersiz Olması
Dosya kapsamında, taraflar arasında imzalanan sözleşmenin cezai şartı düzenleyen 11/f maddesi uyarınca davalı şirketin sözleşmede bulunan ve Borçlar Kanununda bahsedilen haklı fesih sebepleri dışında kabin memurunun sözleşmesini...

Devamını oku

11-05-2021 - 545

Vergi Kaydı Olmamasına Rağmen Sigorta Kaydının Resen Tescil Edilerek Primlerin Ödenmiş Olması - Sigorta Başlangıç Tarihinin Tespiti
Uyuşmazlık; somut olay bakımından davacının 20.04.1982 tarihinde vergi kaydı bulunmadığı hâlde Kurum tarafından resen tescil edilerek prim ödediği hususu göz önüne alındığında 1479 Sayılı Kanun kapsamındaki sigortalılık başlangıç tarihinin ...

Devamını oku

01-01-2022 - 460

Sık Sık Eğitim Toplantısı Yapılsa Dahi Bu Toplantılarda Geçen Süreler Fazla Mesai Olarak Kabul Edilemez
Davacının eğitim amaçlı olarak katıldığı kongrelere yönelik de bu süreye karşılık olmak üzere haftada 7 saat fazla çalışma ücreti hesaplanmıştır. Davacı işçi belirtilen süre içinde fiilen çalışmamış ve işverene belirtilen anlamda bir...

Devamını oku

10-05-2021 - 539

İşçiye Aynı Eylemden Dolayı Önce İhtar Cezası Verilmesi Daha Sonra İşten Çıkarılması - Aynı Eylemden Dolayı 2 Kere Ceza Verilemeyeceği
Davacı hakkında fesihten kısa bir süre önce verilen görevi yerine getirmediğine dair tutanakların ibraz edildiği, tutanaklara ilişkin savunmalarının alınarak davacıya ihtar cezası verildikten 1 hafta sonra da iş akdinin...

Devamını oku

10-05-2021 - 556

İşyeri İç Denetim Organı Tarafından İşçinin İşvereni Zarara Uğrattığının Tespit Edilmesi - İşçinin Görevinin Belirli Olmaması - Sorumluluğunun Bulunup Bulunmadığının Anlaşılamaması - İşe İade
Fesih bildirimine konu edilen hususlar, bağımsız bir denetim firması tarafından değil, iş yerinde hizmet akdiyle çalışan iç denetim görevlilerince belirlenmiştir. Davacıyla işveren arasında imzalanan yazılı bir hizmet akdi...

Devamını oku

10-05-2021 - 455

İş Planının 1 Gün Önceden Asılması - Davacı İşçiye 2 Gün Boyunca İş Verilmemesi - İşverenin Eylemli Feshi
Davalı tanıkları savunma doğrultusunda beyanda bulunmuşlar ise de halen davalı işyerinde çalışan, işvene bağlılıkları devam eden kişiler olduklarından salt davalı tanık beyanlarıyla sonuca gidilmesi mümkün...

Devamını oku

08-05-2021 - 861

Davalı Tarafın Harç Ödemekten Muaf Olması, Davacıyı Harç Ödeme Yükümlülüğünden Kurtarmaz
Uyuşmazlık; somut olayda kıdem ve ihbar tazminatları ile yıllık izin ücreti alacağının belirsiz alacak olup olmadığı, burada varılacak sonuca göre davacının belirsiz alacak davası olarak eldeki davayı açmakta hukuki...

Devamını oku

07-05-2021 - 463

Çalışanın Sabıkasını Gizlediğini İşverenin Sonradan Öğrenmesi - Tazminatsız İşten Çıkarma
Çalışanlar dikkat! Yanıltıcı beyana tazminat kararı... başlığıyla yayınlanan Yargıtay 9. Hukuk Dairesi kararı. İşe girmeden önce işlediği adam yaralama suçundan dolayı oluşan sabıkasını gizleyerek, sabıkasız olduğunu beyan eden çalışanı işverenin...

Devamını oku

07-05-2021 - 385

Daha Az Vergi Ya Da Sigorta Primi Ödenmesi Amacıyla Ücret Bordrolarında Gösterilen Ücretlerin Gerçeği Yansıtmaması - Gerçek Ücretin Tespiti
Çalışma hayatında daha az vergi ya da sigorta primi ödenmesi amacıyla zaman zaman, iş sözleşmesi veya ücret bordrolarında gösterilen ücretlerin gerçeği yansıtmadığı görülmektedir. Bu durumda gerçek ücretin tespiti...

Devamını oku

07-05-2021 - 401

Çalışma Koşullarında Değişiklik Ve İş Sözleşmesinin Feshi - İşçinin Rızasının Alınmaması
Uyuşmazlık; somut olayda, davacı işçi ile alt işveren şirket arasında düzenlenen 01.01.2014 tarihli iş sözleşmesinde davacının ücretinin yazılı olduğundan bahisle, bu tarihten sonrası yönünden davacının aylık ücretine...

Devamını oku

05-05-2021 - 402

Bayram Parasının İşyeri Uygulaması Halini Alması - İşçi Aleyhine Olacak Şekilde Bayram Parasının Azaltılması
İşçi lehine işyeri uygulaması haline gelen dini bayramlarda bayram parası adı altında yapılan ödemenin işçinin rızası alınmadan işçi aleyhine miktarının azaltılması, 4857 sayılı Yasanın 22.maddesine göre işçiye haklı fesih hakkı verir. Davacı da aleyhine yapılan bu işyeri...

Devamını oku

04-05-2021 - 399

Emeklilik Sebebiyle İşten Ayrıldıktan Kısa Süre Sonra Başka Bir İşyerinde Çalışmaya Başlamak - Kıdem Tazminatı - Kötüniyet
İşçinin emeklilik nedeni ile iş sözleşmesini feshetmesinden kısa bir süre sonra, yeniden çalışmasını gerektirecek durumlar ortaya çıkabileceği gibi işçinin bu hakkını kendisi için daha olumlu sonuçlar doğurabileceğini düşündüğü bir başka işyerinde çalışma amacı ile de...

Devamını oku

04-05-2021 - 454

Yurtdışında Çalışan İşçinin Açmış Olduğu İşçilik Alacakları Davasında Mutad İşyeri Hukuku Uygulanmalıdır
Somut uyuşmazlıkta, davalı ..... şirketi davacının Ummanda çalıştırılmak üzere işe alındığını ve sadece bu ülkede çalıştırıldığı için MÖHUK 27.maddesi uyarınca işçinin işini ifa ettiği yer olan Umman Hukukunun geçerli olması gerektiğini savunmuştur. Bölge...

Devamını oku

03-05-2021 - 428

İşçi Tarafından İşyerinin Kapatılarak İşyeri Önünde Eyleme Katılması - İşe İade - Haklı Fesih
Dosya kapsamındaki belge ve beyanlar birlikte değerlendirildiğinde, resmi tutanakla sabit olduğu üzere, davacının da çalışanı olduğu iş yerinin, işçiler tarafından çalışma saatinde kapatılıp, iş yeri önünde eylemler...

Devamını oku

03-05-2021 - 1161

Öğretim Yılına Hazırlık Ödeneğinin Ödenmemesi Haklı Fesih Sebebidir
Davacı işçinin eğitim ve öğretim yılına hazırlık ödeneğine hak kazanıp kazanmadığı uyuşmazlık konusudur. Her yıl bütçe kanunlarıyla öğretim yılına hazırlık ödenekleri belirlenmiş ve ek cetvelde miktarları...

Devamını oku

03-05-2021 - 632

İşyeri Toplu İş Sözleşmesi Yapabilmenin Şartları - Yetki Tespiti
Yetki tespitinin sadece -Gıda Sanayi- işkolunda yer alan işyerine ve işyeri toplu iş sözleşmesine ilişkin olması gerekmektedir. Dosya içeriğine ve Bakanlık kayıtlarına göre ise başvuru tarihi itibariyle söz konusu...

Devamını oku

03-05-2021 - 534

İşçilik Alacaklarına İlişkin Dairenin Daha Önceki Kararlarına Dayanılarak Belirsiz Alacak Davası Açılması
Davacı tarafça belirsiz alacak davası açılmıştır. Ancak yukarıda açıklandığı üzere Daire tarafından daha önce verilen kararlarda hukuki yarar yokluğu sebebiyle dava şartı yokluğuna bağlı davanın reddi kararları...

Devamını oku

03-05-2021 - 569

Çalışma Çizelgesi - Hafta Tatili Ücreti Talebi
Somut uyuşmazlıkta dosyada dinlenen işçi tanıklarının beyanlarında ayda 1 hafta tatilinde çalışıldığı ifade edilmiştir. Emsal mahiyetteki dosyalarda ise işçilere ait çalışma çizelgelerinin dosyalarına sunulduğu ve bu...

Devamını oku

03-05-2021 - 431

Emeklilikten Sonra Kısmi Süreli Çalışma - Hafta Tatili Ücreti Alacağı
İlk Derece Mahkemesi ve Bölge Adliye Mahkemesince işçinin emeklilik sonrası dönem de kısmi süreli iş sözleşmesi ile günde üç saat çalışma esasına göre çalıştığı kabul edilerek bu döneme ilişkin hafta tatili ücret...

Devamını oku

02-05-2021 - 526

Sendika Üyeliği Olmayan ve Dayanışma Aidatı da Ödemeyen İşçinin Fark Ücreti Alacağı Talebi
Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu gereğince işyerinde uygulanmakta olan toplu iş sözleşmesinden yararlanma taraf işçi sendikasına üyelikle veya sendikaya dayanışma aidatı ödemekle mümkündür....

Devamını oku

02-05-2021 - 485

Haftalık Mesai Süresinin Mahkemece Belirli Bir Saat İle Sınırlı Olması Gerektiği Kabul Edilemez
İş Kanununda fazla mesaiye ilişkin günlük 3 saat ve haftalık 18 saat şeklinde bir sınırlama bulunmadığı gibi, Dairemizin bu yönde yerleşik bir uygulaması da mevcut değildir. Bu nedenle, davacının yaptığı işin fazla mesaiye...

Devamını oku

02-05-2021 - 450

İmzalı Bordro - Fazla Çalışma Ücretinin Belli Olması Ancak Fazla Çalışma Süresinin Belirli Olmaması - Tanık İle İspat - Mahsup
Dosya içerisinde bulunan ücret bordroları incelendiğinde bordrolarda sadece ödenen fazla çalışma tutarının yazılı olduğu, kaç saat fazla çalışma karşılığı ödeme yapıldığının yazılı olmadığı görülmektedir. Şu halde bordrolar ile ödendiği...

Devamını oku

02-05-2021 - 521

Hafta Tatili veya Genel Tatil Günündeki Çalışmanın Karşılığı İzin Olarak Kullandırılamaz - Hafta Tatili veya Genel Tatilde 7,5 Saatten Az Çalışma Olsa Dahi Zamlı Ücretler Ödenmelidir
Davalı işverenlikte çalışan şoförlere haftalık çalışma saati üzerinden değil, yaptıkları kilometrenin belli miktarları geçmesi üzerine fazla mesai tahakkuku yaptırıldığı anlaşılmakta olup, bu esasa dayanan bordroların bu...

Devamını oku

02-05-2021 - 673

Cumartesi Günü Tatil Olarak Kararlaştırılmış Ancak Açıkça Hafta Tatili Olduğu Belirtilmemiş İse İş Günü Olarak Sayılmalı ve Hafta Tatili Ücreti Hesaplanmamalıdır
İşyerinde normalde cumartesi günleri çalışılması veya çalışılmaması işverenin yönetim hakkından kaynaklanmakta olup eğer bireysel veya toplu iş sözleşmesinde cumartesi gününün açıkça hafta tatili (akdi tatil) olduğu düzenlenmemiş ise...

Devamını oku

02-05-2021 - 889

Husumetli Tanık Beyanları Diğer Delillerle Destekleniyorsa Dikkate Alınmalıdır
Davacı işçi tarafından kıdem ve ihbar tazminatı ile bir kısım işçilik alacağının tahsiline karar verilmesini talep ve dava edilmiştir. Spor kulübünde şoför olarak çalıştığı anlaşılan davacı işçinin fazla çalışma ücreti...

Devamını oku

02-05-2021 - 595

Belirli Süreli İş Sözleşmesinin Objektif Koşulları Taşımadığı İddiasını Sadece İşçi İleri Sürebilir - İşveren Bu Hususu İleri Süremeyeceği Gibi Mahkemece Resen Dikkate Alınamaz
Uyuşmazlık taraflar arasındaki iş sözleşmesi nedeni ile davacının bakiye süre ücret alacağına hak kazanıp kazanamayacağı noktasında toplanmaktadır. Sözleşmenin belirsiz süreli olduğu hususu davalı tarafça ileri...

Devamını oku

02-05-2021 - 443

İmzalı Bordroda Fazla Çalışma Ücretinin Ödendiğinin Belirli Olması Ancak Kaç Saat Fazla Çalışma Karşılığı Ödendiğinin Belirli Olmaması - Tanık İle İspat
Dosya içerisinde bulunan ücret bordroları incelendiğinde bordrolarda sadece ödenen fazla çalışma tutarının yazılı olduğu, kaç saat fazla çalışma karşılığı ödeme yapıldığının yazılı olmadığı görülmektedir....

Devamını oku

02-05-2021 - 438

Kıdem Tazminatı, AGİ ve Yıllık İzin Ücreti Taleplerinin Belirsiz Alacak Olarak İleri Sürülememesi - Tanıkların Sadece Çalıştıkları Dönem İçin Tanıklık Yapabileceği
Taraflar arasında, çözümlenmesi gereken ilk uyuşmazlık, kabulüne karar verilen kıdem tazminatı, asgari geçim indirimi, ücret ve yıllık izin ücreti alacaklarına ilişkin davanın belirsiz alacak davası türünde açılıp...

Devamını oku

02-05-2021 - 769

İşçilerin İşverene Küfür Etmesi - İşverenin Bu Durumu Sesli Kamera Yöntemi İle Duyması - Haklı Fesih
Davalı tarafından dosyaya sunulan kamera kayıtlarını içerir CD nin uzman bilirkişi aracılığıyla incelenip çözümü yaptırılarak taraflarca beyan edilen olay esnasında sarf edilen sözlerin içeriği belirlenerek ve tüm dosya kapsamı ile birlikte değerlendirilerek çıkacak sonuca göre bir karar...

Devamını oku

01-05-2021 - 432

Film İzlemek İçin Rapor Almak - Doktor Raporunun Aksinin Kanıtlanamaması - Sık Sık Rapor Almak - Geçerli Fesih
Somut olayda, davacı hasta olduğu için rapor aldığını ancak rapor almasından dolayı iş akdinin haksız nedenle feshedildiğini iddia etmiş, davalı ise davacının sık sık uzun süreli raporlar aldığını ve bu durumun iş yerinde sorunlara neden olduğunu ancak son aldığı raporda hafta tatili...

Devamını oku

01-05-2021 - 486

İş Saatleri Dışında İşçinin İşverene Küfür Etmesi - Geçerli Fesih
Davalı iş yeri kayıtlarında yer alan 18.02.2016 tarihli tutanaklar, davacı işçinin el yazılı savunması ve 19.02.2016 tarihli fesih bildiriminden; davacının 18.02.2016 gece vakti davalı iş yerine gelerek alkollü vaziyette tutanakta kayda geçtiği...

Devamını oku

01-05-2021 - 404

İhbar Öneli İçerisinde İşçiye İş Arama İzni Verilmemesi - İhbar Tazminatı
Dosyadaki bilgi ve belgelerden davalı işveren tarafından yasal ihbar öneli verilerek iş akdinin feshedileceğinin davacı işçiye bildirildiği anlaşılmaktadır. Her ne kadar davalı işveren tarafından ihbar öneli...

Devamını oku

01-05-2021 - 435

Primli Çalışmada Fazla Çalışma Ücretinin Hesabı - Prim ile Garanti Ücret Birbirinden Ayrılarak Ayrı Ayrı Hesap Yapılacağı
Davacının sabit ücret+prim usulü ile çalıştığı anlaşılmaktadır. Mahkemece davacının 01.07.2013 tarihine kadar 6 gün 07:00-22:00 arası, 2 saat ara dinlenme mahsubu ile 12,5 saatten 75 saat çalışma, 30 saat fazla çalışma yaptığı,...

Devamını oku

29-04-2021 - 559

İş Kazasına İlişkin Maddi Tazminat Hesaplamasında Hangi Yaşam Tablosunun Kullanılacağı
Eldeki davada, hükme esas alınan ve davacının ıslah dilekçesinin dayanağını oluşturan 22.01.2018 tarihli hesap raporunda yukarıda açıklamaların aksine bakiye ömrün tespitinde -TRH 2010- tablosu yerine, -PMF 1931- tablosu uygulanması hatalı olmuştur....

Devamını oku

25-04-2021 - 384

Yüzde 5 Fazlalık Alacağından Yüzde 95 Takdiri İndirim Uygulanması İşçi Tarafından Temyiz Edilmediğinden İşveren Lehine Usuli Kazanılmış Hak Doğmuştur
Dava konusu uyuşmazlıkta Yargıtay bozma kararı vermiştir. Bu bozma kararınca yerel mahkeme, bozma kararı doğrultusunda inceleme yapmak ve hüküm kurmak zorunda görülmüştür. Mahkeme bozma öncesi fazla...

Devamını oku

25-04-2021 - 441

Fazla Mesai Ücretinden Yüzde 40 İndirim Uygulanması Hususu Davacı Tarafından Temyiz Edilmediğinden İşveren Lehine Usuli Müktesep Hak Oluşmuştur
Bozmadan önceki kararda fazla mesai hesabı yapılırken işçinin haftada 18 saat fazla mesai yaptığı kabul edilmiş ve alacak hüküm altına alınırken %40 oranında takdiri indirime gidilmiştir. Bu karar işçi tarafından temyiz edilmemekle haftalık fazla...

Devamını oku

25-04-2021 - 508

Silahlı Güvenlik Görevlisinin İzninin İptal Edilmesi - Zorlayıcı Sebeple Fesih - Kıdem Tazminatına Hükmedileceği Ancak İhbar Tazminatına Hükmedilemeyeceği
Davada, alt işveren emrinde asıl işveren iş yerinde silahlı güvenlik görevlisi olarak çalışan işçinin silahlı güvenlik görevini ifa edebilmesi için şart olan silahlı güvenlik izninin işyeri dışında işlediği suç nedeni ile iptal...

Devamını oku

25-04-2021 - 494

Dava Dilekçesinde Mesai Saatleri Belirtilmiş İse Talep Aşılarak Karar Verilemez
İşçi fazla mesai ücreti talebinde bulunurken dava dilekçesinde işe başlama saatini sabah 07:30 olarak açıklamasına karşın, yerel mahkemece hükme dayanak yapılan bilirkişi raporunda işçinin sabah 07:00 de mesaiye...

Devamını oku

25-04-2021 - 406

Davacının Başka Bir Dosyada Tanıklık Yapması - Yıllık İzinler Kullanılıyordu Şeklindeki İfadenin Ne Anlama Geldiğinin Davacıdan Sorulması Gerektiği
İşçinin yıllık izin ücreti alacakları hüküm altına alınmış ise de başka bir dosyada tanık sıfatıyla verdiği 08/03/2018 tarihli ifadesindeki -...İşyerinde yıllık izin kullanılıyordu...- beyanın ne anlama geldiği ...

Devamını oku

24-04-2021 - 643

Fazla Mesai ve UBGT Alacaklarının İspatında Komşu İşyerlerinde Çalışan İşçilerin Tanıklığı da Dikkate Alınmalıdır
Somut uyuşmazlıkta, İlköğretim Okulunun karşısında bulunan kırtasiyede çalışan davacı işçinin günlük ve haftalık çalışma süreleri bakımından, okulun kantininde çalışan işçilerin tanıklığı yeterli görülmelidir. Buna göre mahkemece bozma öncesi alınan rapor bir...

Devamını oku

24-04-2021 - 438

Satış Danışmanın Fazla Çalışma Alacağının Hesaplanmasında Yüzde Usulü Uygulanmalıdır
Satış temsilcilerinin fazla çalışma yapıp yapmadıkları hususunda, günlük faaliyet planları ile iş çizelgeleri de dikkate alınarak belirleme yapılmasına dikkat çekilmiştir. Primin, çalışanı özendirici ve ödüllendirici bir ücret ödemesi olup...

Devamını oku

24-04-2021 - 453

Kırık Şezlongların Şirket Yetkilisi İzni Olmaksızın Hurdacıya Satılması Haklı Fesih Sebebidir
İncelenen olayda; işçinin iş akdi, davalı işyerinde sahil sorumlusu olarak çalışmakta iken birlikte çalıştığı iş arkadaşı ile birlikte sezon bitiminde kırık ve arızalı olan davalı otele ait şezlongların hurdacıya...

Devamını oku

24-04-2021 - 389

İhbar Öneli İçerisinde İşçiye İş Arama İzni Verilmemesi İhbar Önelini Geçersiz Kılmaz, İşçi Bu Durumda İzin Süresine İlişkin Ücretini İsteyebilir
İşçi vekili tarafından işçiye bildirim süresi içinde yeni iş arama izninin kullandırılmamasının tanınan ihbar önelinin geçersiz kıldığını ileri sürmüş ise de, işçiye bildirim süresi içinde yeni iş arama izninin kullandırılmaması,...

Devamını oku

21-04-2021 - 465

İşçinin Yaşının Yeni Kazanılan İhale Şartlarına Uymaması Sebebiyle İş Akdinin Feshi - İşe İade
Aynı işyerinde aynı ihale kapsamında elli yaşını aşan işçilerin çalışıp çalışmadığı, davalı işverenin Türkiye çapında farklı yerlerden aldığı ihaleler varsa bu ihaleler kapsamında davacıyı çalıştırmasının mümkün olup...

Devamını oku

21-04-2021 - 480

Sigorta Tespit Davasında Sigorta Başlangıç Tarihinin Tespiti
Yöntemince düzenlenip süresinde Kuruma verilen işe giriş bildirgesi, kişinin işe alındığını gösteren yazılı delil niteliğinde ise de, fiili çalışmanın varlığının ortaya konulması açısından tek başına yeterli kabul edilemez....

Devamını oku

21-04-2021 - 394

İşçinin Ahlaksızlıkla Suçlanarak İş Akdinin Haklı Nedenle Feshedilmesi
Dosya kapsamına göre -işveren yetkilisinin ellerinde görüntülerinin bulunduğunu belirterek ahlaksızlıkla suçlamasının- davacının kişilik haklarına saldırı ve kişilik haklarının ihlali niteliğinde olduğunun kabulü gerekirken davalıların kendi iddialarını ispatlayamaması karşısında manevi...

Devamını oku

20-04-2021 - 737

Cumartesi Günleri TİS ile Akdi İzin Kabul Edilse Dahi Hafta Tatili Olarak Belirlenmedikçe Yıllık İznin Bugüne Denk Gelmesi Durumunda İzin Süresinden Sayılamaz
Görüldüğü üzer mezkûr toplu iş sözleşmesi düzenlemelerinden, tarafların hafta tatili olarak kabul ettiği pazar günü haricinde Cumartesi günü de dinlendirilme günü olarak belirlenmiş ve burada cumartesi günü -hafta tatili- olarak adlandırılmadığı gibi yıllık ücretli izin hesabında da...

Devamını oku

14-04-2021 - 496

İşçi Mesai Saatlerini Mazeret Bildirerek Kendisi Değiştirebilir Mi?
Dosya içinde yer alan tutanaklar ve tanık beyanları uyarınca davacının 20.09.2013 tarihinde 12.30-22.30 vardiyasında çalışması gerekirken aynı gün 07.00-17.00 vardiyasına geldiği, bu sebeple davacının devamsızlığının olmadığı,...

Devamını oku

14-04-2021 - 575

Başka Bir Çalışana Hakaret Etmek Haklı Fesih Nedenidir
Somut olayda davacının iş akdinin 20.09.2012 tarihinde işverenin bir başka işçisi olan A.. A..a hakaret etmesi sebebiyle feshedildiği anlaşılmaktadır. Dosya içerisinde bulunan söz konusu...

Devamını oku

11-04-2021 - 440

İş Kazası - SGK Raporunun Kurum Dışındakileri Bağlamayacağı
Aslen Kurumca alınan karar tek taraflı ve sadece davalı ... bağlayacak olup, uyuşmazlığın tüm taraflar yönünden kesin surette çözülmesi gerektiğinden, diğer davalılar bakımından da söz konusu olayın araştırılması, 5510 sayılı Yasanın 13 üncü maddesinde...

Devamını oku

11-04-2021 - 607

Hizmet Tespit Davası - Sosyal Güvenlik Destek Primi İle Çalışmalar Sigortalılık Süresinden Sayılmaz
Dava ile tespiti talep edilen dönemde, davacının sosyal güvenlik destek primine tabi çalışma hakkı bulunduğu sabittir. Ancak davacının talebinin açık ve belirgin olmadığı anlaşılmakla; öncelikle, talebi açıklattırılmalı, isteminin, 506 sayılı Yasanın...

Devamını oku

11-04-2021 - 488

Evlilik Sebebiyle İş Akdi Fesih Hakkı Evlilikten Sonra ve 1 Yıl İçinde Kullanılmalıdır
Dosya kapsamından, davacının evlilik tarihinin 08/11/2012 olduğu anlaşılmaktadır. Fesih tarihi ise 01/08/2011 tarihidir. Buna göre davacının evlilik tarihi, fesih tarihinden çok sonraki bir tarihtir. İşçinin evlilik sebebi ile iş sözleşmesini feshederek...

Devamını oku

10-04-2021 - 461

Arabuluculuk Tutanağında Alacak Kalemlerine Tek Tek Yer Verilmemesi - 02.06.2018 Tarihine Kadar Olan Dönem ile Sonraki Dönem Arasındaki Uygulama
Düzenlenen arabuluculuk tutanağın da işçi işveren ilişkisinden kaynaklanan ibaresi yeterli değildir. Dosya içinde mevcut arabulucu başvuru formunda da ; -işçi işveren ilişkisinden kaynaklanan- ibaresi mevcuttur....

Devamını oku

10-04-2021 - 474

3 lü Vardiya Sisteminin Olduğu İşyerlerinde Fazla Mesai Yapıldığı İddiasının Yazılı Delille Yahut Çok Güçlü Kanıtlarla İspatlanması Gerekir
İşçinin fazla mesai ücretine hak kazanıp kazanamayacağı uyuşmazlık konusudur. Somut dosyada tanık beyanları ve İşçinin yaptığı iş dikkate alındığında İşçinin hiç ara dinlenmesi olmadan çalışması olağan çalışma...

Devamını oku

10-04-2021 - 437

İşletmesel Karar ile Fesih - Feshin Son Çare Olması İlkesi - Tutarlılık Denetimi
Somut olayda iş sözleşmesinin feshinin işletmesel nedenle yapıldığı anlaşılmıştır. Davalı fesihte davacının davranışları nedenine dayanmamış olup fesih gerekçesini genişletmesi mümkün değildir. Dosya...

Devamını oku

10-04-2021 - 919

İşe İade Davalarında Alt İşveren ile Asıl İşveren Arasında Şekli Anlamda Mecburi Dava Arkadaşlığı Vardır
Dava geçersiz fesih nedeniyle açılan işe iade davasıdır. Uyuşmazlık davalılar arasındaki hukuki ilişki de asıl alt işveren ilişkisinin geçerli olup olmadığı ve feshin geçerli nedene dayanıp dayanmadığı noktalarında...

Devamını oku

09-04-2021 - 609

İş Kazası Geçiren İşçi İdari İzinli Olduğundan Bu Süre Hizmet Süresinden Sayılır ve Yıllık İzin ile Kıdem Tazminatının Hesabında Bu Sürelerin de Dikkate Alınması Gerekir
Dava, iş sözleşmesinin feshine dayalı kıdem ve ihbar tazminatı talebine ilişkin alacak davasıdır. İşçi taraf iş akdinin feshedildiğini belirtilen ikinci ihtarnamenin tebliği ile öğrendiğini iddia etmiştir. Bunun aksini...

Devamını oku

05-04-2021 - 678

İşçinin Elektrik Akımına Kapılarak Ölmesi
Dava haksız fiilden kaynaklı maddi ve manevi tazminat davasıdır. Vekalet eksikliklerinin giderilmesi, taraf teşkilinin sağlanması, olay tarihinde olayın meydana geldiği inşaatın ruhsatının bulunup bulunmadığı...

Devamını oku

02-04-2021 - 410

İşveren Vekilinin İş Müfettişinin Tutmuş Olduğu Raporda İşçiler İçin Birtakım Vaadlerde Bulunması İşvereni Bağlamaz
İhbar tazminatı iş sözleşmesini haksız olarak fesheden tarafın karşı tarafa ödemesi gereken bir tazminat olmakla işçinin haklı feshinde anılan tazminatın koşulları oluşmamıştır. İşçilerin ortak dilekçe ile şikayetleri üzerine...

Devamını oku

02-04-2021 - 540

İşe İade Davası - İşe Giriş ve Çıkış Tarihleri Fiilen Çalışılan Gün Kapsamındadır
İşçi vekili, 26.06.2013 tarihinde işe giren İşçinin davalı işyerinde çalışmaktayken, iş sözleşmesinin 27.12.2013 tarihinde işverence hiçbir geçerli neden olmadan feshedildiğini, iddia ederek İşçinin işe iadesine karar...

Devamını oku

02-04-2021 - 509

Tutuklulukta Geçen Süre Kıdem Tazminatında Dikkate Alınır Mı?
Somut uyuşmazlıkta tutuklulukta geçen süre boyunca iş sözleşmesinin iş görme ediminin askıda olduğu, ancak bunun dışında tüm edimlerin devam ettiği, davalının ücret ödediği sabittir....

Devamını oku

02-04-2021 - 1628

6 Aylık Kıdemin Dolmasına Birkaç Gün Kala İşçinin İşten Çıkarılması - İşe İade Davası
İşçi, feshin geçersizliğine, işe iadesine ve yasal sonuçlarına hükmedilmesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiştir. İşçi işçinin işyerinde anılan tarihte iş sözleşmesi...

Devamını oku

02-04-2021 - 461

İşçinin Müşteri Bilgilerini İçeren Hesap Ekstrelerini Başka İşçiye Alacak Davası Açması İçin Vermesi - Sır Saklama Yükümlülüğü - Cezai Şart
İşçinin katılan davacı karşı davalı şirketin müşterilerinin günlük işlemleri ile ilgili olarak ödemiş oldukları vergileri de içeren banka hesap ekstresi örneğini İş Mahkemesinde işçilik alacakları ve tazminat davası...

Devamını oku

02-04-2021 - 494

Yıllık İzin Ücreti Alacağı Davası Gerekli Belgenin İşçiye Verildiği İşveren Tarafından İspatlanamıyorsa Belirsiz Alacak Davası Olarak Açılabilir
Kıdem tazminatının hesabına esas olan ücret, giydirilmiş ücret olup, giydirilmiş ücrete işçinin asıl ücretine ek olarak sağlanan para veya para ile ölçülebilen menfaatler de dâhil edilmektedir. Uyuşmazlık konusu yıllık ücretli izin alacağı ise...

Devamını oku

31-03-2021 - 793

Hizmet Başlangıç Tarihinin Tespiti - Taleple Bağlılık İlkesi
Uyuşmazlık; davacının sigorta başlangıç tarihinin tespitine yönelik mahkemece yapılan araştırmanın yeterli olup olmadığı, davacının davalı ... ve ... yönünden davasını atiye bırakması ve davacının davalı Kuruma yönelik...

Devamını oku

31-03-2021 - 2141

Uyuyan İşçilerin Fotoğraflarının İşyeri Müdürü Tarafından Çekilmesi Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Etmez - Feshin Geçersiz Olduğu
Davacının davalı kurumda yaklaşık 8 yıldır çalıştığı koordinatör olarak personeli denetim görevi bulunduğu, çok sayıda işçinin katlarda bulunmadığının kurum müdürünce monitörden tespiti üzerine davacının katlara çıkarak...

Devamını oku

31-03-2021 - 1631

İşyerinde Arkadaşı Yerine Kart Basma - Her İki İşçi Yönünden de Haklı Fesih Nedeni Olduğu
Tüm dosya kapsamı, tanık beyanları ve özellikle davacının kabulüne göre davacının çalışmadığı halde giriş kartını başka bir arkadaşına vererek bastırdığı sabittir. Aynı olayda davacıya ait kartı basan diğer işçi F. G. ün açtığı...

Devamını oku

31-03-2021 - 404

İşçiden İşten Ayrılan Çalışma Arkadaşının Vardiyasında Çalışmasının İstenmesi - Esaslı Değişiklik - İşverenin Haksız Feshi
Somut olayda; davalı işyerinde çalışan bir işçinin ayrılması üzerine davacıdan ayrılan işçinin vardiyasında da çalışması istenilmiştir. Bu talep fazla çalışma olgusunu da aşan, iş koşullarında esaslı değişiklik mahiyetindedir. Davacı...

Devamını oku

28-03-2021 - 466

İşçinin Diğer İşçilere Yapmış Olduğu Rahatsız Edici Şakalar İş Akdinin Haklı Nedenle Fesih Sebebidir
Mahkemece feshin haksız olduğu gerekçesiyle işe iade isteğinin kabulüne karar verilmiş ise davacının diğer erkek çalışanlara uygunsuz şakalar yaptığı, onlara rahatsız edici boyutta yakınlaştığı, iş arkadaşlarının bu...

Devamını oku

28-03-2021 - 495

İşe Başlatmama Tazminatı Hesabında İşçinin İşe Başlatılmadığı Tarihteki Ücreti Dikkate Alınmalıdır
Davacı işçi tarafından alacakları ödenmemesi sebebiyle işe iade tazminatları için davalı aleyhine icra takibi yapılmış ve davalı tarafça itiraz edilmiştir. İşçi tarafından haksız olarak itiraz edilmesi sebebiyle takibin...

Devamını oku

28-03-2021 - 401

İşçinin Kötü Niyet Tazminatından Yaralanabilmesi İçin İş Güvencesi Kapsamında Olmaması Gerekir
Taraflar arasında kötüniyet tazminatı şartlarının oluşup oluşmadığı konusunda uyuşmazlık bulunmaktadır. Davacı işçi kötüniyet tazminatı talebinde bulunmuş, mahkemece davacının iş güvencesi...

Devamını oku

28-03-2021 - 475

İcap Nöbetinin 1/8 i Fazla Mesai Hesabında Dikkate Alınır
Taraflar arasında, icap nöbetinde geçen sürenin haftalık fazla çalışma süresinin belirlenmesinde hangi şekilde değerlendirileceği buna göre işçinin fazla çalışma ücreti alacağı bulunup bulunmadığı konusunda...

Devamını oku

28-03-2021 - 403

İşe Başlatmama Tazminatından Kesilen Gelir Vergisi İşverenden Talep Edilebilir
Davacı işçinin işe başlatmama tazminatının gelir vergisinden istisna edildiği 16/06/2009 tarihli yasa değişikliğinden sonra vergi yükümlüsü olmadığı bir dönemde işverenin hatasından kaynaklanan vergilendirme...

Devamını oku

28-03-2021 - 389

Toplu Görüşmenin İlk Toplantısına Mazeretsiz Katılmayan İşçi Sendikasının Yetkisi Düşer
Dava dilekçesi ile dosyada mevcut tutanak içeriğine göre sendika temsilcisinin yanlış adrese gitmesi sebebiyle toplantıya geç katıldığı anlaşılmaktadır. Kurum tarafından ilk toplantının yeri ve zamanı taraflara usulüne...

Devamını oku

28-03-2021 - 596

Grev ve Lokavt Dışında Kalacak İşçilerin Tespitine Karşı İtirazlar Hakkında Verilen İlk Derece Mahkemesi Kararı Kesindir
Somut uyuşmazlık işveren tarafından belirlenen grev ve lokavt dışı kalacak işçi listesine itiraz istemine ilişkindir. Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun ilgili maddesi uyarınca grev ve lokavt dışında kalacak...

Devamını oku

26-03-2021 - 483

Doktor Raporu Alarak Tatile Çıkmak İş Akdinin Haklı Nedenle Fesih Nedenidir
Davacının raporlu olduğu tarihte sosyal medyada diğer şirket çalışanı Melih, sosyal medya hesabında; -... turu başlasın, biz yaşayalım siz dedikodusunu yaparsınız- yazısını paylaşmış, paylaşımın altına da -... ile (davacı) birlikte ... yolunda- notunu düşmüştür. ...

Devamını oku

25-03-2021 - 459

İş İlişkisinin Sürdürülemeyeceği Kadar Şüphenin Ortaya Çıkması - Geçerli Nedenle Fesih
Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle, İş sözleşmesinin devamı konusunda davacının fesih sebebi yapılan davranışı kesin şekilde kanıtlanamamış ise de...

Devamını oku

25-03-2021 - 834

Güvenlik Görevlisinin Görevi Başında ve Gece Nöbetinde Belirlenmeyen Bir Sebeple Vefat Etmesi İş Kazası Niteliğindedir
Davacının işyerinde gece nöbetçi olduğu saatte, güvenlik görevlisi olarak çalıştığı sırada, görevi başında iken aniden yere yığılarak vefat ettiği, yaptığı görevin niteliğine göre de ölüm nedeninin...

Devamını oku

25-03-2021 - 398

Esnaf - İşçilik Alacakları - Faiz Durumu
Davalıya ait işyerinde çalışmakta iken iş akdine haksız olarak son verildiğini, işçilik alacaklarını alamadığını ileri sürerek, bu nedenle doğan ihbar ve kıdem tazminatlarının tahsili talebi ile eldeki davayı açmış,...

Devamını oku

22-03-2021 - 564

Sigortalılık Süresinin Tespiti Davası - Hakimin İşyerinden Tanıkları Resen Seçmesi
Uyuşmazlığın çözümünde işyerinde tutulması gerekli dosyalar ile kurumdaki belge ve kanıtlardan yararlanılmalı, ücret bordroları getirtilmeli, müfettiş raporları olup olmadığı araştırılmalı, işyeri çalışanları...

Devamını oku

22-03-2021 - 404

İşverene Rücu - Tazminat - İşçinin Çalışma Saatlerinin Değerlendirilmesi
Trafik kazasına sebep olan araç şoförünün olayda %100 kusurlu olduğu, İşveren şirketin kusurunun bulunmadığı, 3. kişilerin zararlarına karşı kusursuz sorumluluğunun bulunduğunu bildiren kusur raporunun ve...

Devamını oku

22-03-2021 - 416

İş Kazasının SGK ya Bildirilmemesi
İş kazası olduğu iddia olunan olayın Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmediği ve iş kazası yönünden bağlanan bir gelirin de bulunamadığı anlaşılmış olup, söz konusu hüküm, bu yönleri ile usul ve yasaya aykırıdır....

Devamını oku

22-03-2021 - 435

İş Kazası - Manevi Tazminat - Hakimin Takdiri
Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelere göre, iş kazasının gerçekleşmesinde davacılar murisinin % 40 birleşen kusurunun bulunduğu tespit edilmiştir. Kanuna göre hakimin bir kimsenin bedensel bütünlüğünün...

Devamını oku

22-03-2021 - 417

İş Kazası Nedeniyle Tazminat Emsal Ücrete Göre Hesaplanmalıdır
Hakkaniyete uygun maddi tazminatın tespiti açısından, sigortalının yaptığı iş, yaşı ve kıdemi belirtilmek suretiyle TÜİK dan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile işin yapıldığı yer olan o ildeki ilgili Meslek Odalarından...

Devamını oku

22-03-2021 - 396

İş Kazası - Kaçınılmaz Halin Varlığı
İş kazasında; şayet, işveren, tüm önlemleri almış bulunmasına karşın, zararlandırıcı sigorta olayı ortaya çıkmışsa kaçınılmazlıktan söz edilebilir. Kaçınılmazlık olgusunun var olabilmesi için öncelikle tüm tedbirler...

Devamını oku

21-03-2021 - 477

Kurum Zararının Rücu Tazmini İstemi - İşverenin Müteselsil Sorumlu Olacağı Tutar
İşverenin müteselsilen sorumlu olacağı tutar, kendi kusur payı gözetilerek sorumlu tutulacağı miktarın (gelirin ilk peşin sermaye değeri X işverenin kusur oranı), üçüncü kişinin sorumlu olacağı tutar (gelirin ilk peşin...

Devamını oku

21-03-2021 - 464

Hizmet Tespiti Davasında Yazılı Delil Başlangıcının Varlığı
Dava ile tespiti talep edilen dönemde, davacının sosyal güvenlik destek primine tabi çalışma hakkı bulunduğu sabittir. Ancak davacının talebinin açık ve belirgin olmadığı anlaşılmakla; öncelikle, talebi...

Devamını oku

21-03-2021 - 561

Hamilelik Nedeni İle İşten Çıkarılma - Ayrımcılık Tazminatı - İşe Başlatmama Tazminatı - Holding Bünyesinde Çalışma
Hamilelik nedeniyle yapılan fesih işlemi Kanun uyarınca geçersiz bir fesih olup işçinin işe başlatılmaması halinde ödenmesi gereken iş güvencesi tazminatında değerlendirilecektir. İşverenin yaptığı fesih...

Devamını oku

21-03-2021 - 622

İşçilik Alacakları İsteminde İki Şirket Arasında Organik Bağ Olması
Dosyadaki bilgi ve belgeler ile ticari sicil kayıtlarından her iki şirketin aynı faaliyet konusu ile iştigal ettiği ve adreslerinin aynı olduğu, davalıların arasında organik bağ olması nedeni ile davacının işçilik...

Devamını oku

21-03-2021 - 445

Şirketin Borca Batık Olması ve Çok Sayıda İşçi Çıkarması - İşe İade - Geçerli Neden Olmadığı
Davalı şirket kayıtları üzerinde yaptırılan bilirkişi incelemesi düzenlenen rapora atıfla şirketin ekonomik krizde olduğu, zarar toplamının Kanuna göre borca batık olduğu ve öz varlığını kaybetmiş olduğu davalı şirketin...

Devamını oku

21-03-2021 - 466

İşçilik Alacakları Davasından Sonra Şirketin İflas Etmesi - Görevli Mahkeme
Davalı şirket hakkında 15.12.2014 tarihinde iflas kararı verildiğinin davalı tarafça Mahkemeye bildirildiği, bunun üzerine iflas memurluğuna dava dilekçesi ve eklerinin tebliğ edilerek iflas memurluğunun davaya dahil...

Devamını oku

21-03-2021 - 497

Fazla Mesai Hesaplamasına Serviste Geçen Süre Dahil Midir?
Mahkemece davanın en başından davalı ile diğer davalılar arasındaki ilişki kesin olarak belirlenmemiş ve davalı yönünden asıl işveren sıfatının bulunmadığı, ihale makamı olduğu gerekçesiyle davanın husumet...

Devamını oku

21-03-2021 - 376

Kıdeme Esas Sürenin Başlangıcı - Talebi Aşacak Şekilde Karar Verilmesi
Davacı kayınpederine ait beyaz eşya satışı yapan işyerinde çalıştığını iddia etmiş; davalı ise davacının düzenli olarak işçi gibi çalışmadığını ara sıra yardıma geldiğini, zaten kendisin arazisi olduğunu ve bunları ekip...

Devamını oku

21-03-2021 - 396

Prim ve Ücret Alacağı - İşyeri Kayıtları Üzerinde İnceleme
Prim alacağı konusunda taraflar arasında ihtilaf bulunmaktadır. Mahkemece, taraf iddia ve savunmalarının değerlendirilip, işyeri kayıtları üzerinde konusunda uzman bir mali müşavir bilirkişiye inceleme...

Devamını oku

21-03-2021 - 391

İşe İade Davası Hangi Süre İçinde Açılmalı?
İşçiye, fesih bildirimi ile -Askeri hastane ile yapılan sözleşme sona ereceğinden dolayı sizinle yapılan iş sözleşmesi gereği iş akdiniz de sona erecektir.- şeklinde bildirimde bulunulduğu ve davacının da bu bildirimi...

Devamını oku

23-02-2021 - 603

Okuma Yazma Bilmeme - Yıllık İzin Formuna İmza Atma - İmzayı İnkar Etmeme - İmzanın Geçerli Olduğu - Fazla Mesai
İşverence ibraz edilen imzalı ücret bordrolarında fazla çalışma ücreti tahakkuk ettirildiği, bordrolarda tahakkuk ettirilen miktarların davacının banka hesabına yatırılarak ihtirazi kayıtsız ödendiği görülmektedir. Bilirkişi...

Devamını oku

23-02-2021 - 544

Şoför Olan İşçiye Hız Nedeniyle 3 Defa Trafik Cezası Verilmesi - İş Güvenliğini Tehlikeye Düşürme - Haklı Fesih - Fazla Mesai - Çalışma Şeklinin Açık ve Net Olarak Belirlenmesi Gerektiği
Davacının şoför olarak çalıştığı ve işçileri çalışma yerine getirip götürdüğü anlaşılmaktadır. Davacıya değişik tarihlerde servis aracıyla üç defa aşırı hızdan trafik cezası uygulanmıştır. Davacının yaptığı davranış iş...

Devamını oku

23-02-2021 - 484

İşçinin Uyarı Levhalarına Rağmen Tuvalette Sigara İçmesi Haklı Nedenle Fesih Sebebidir
İşverenin işyerinde sigara yasağına ilişkin uyarıları tuvalet dahil işyerinin dört bir yanına uyarıcı yazı ve levhalar asmak suretiyle yerine getirdiği anlaşıldığı gibi kapalı mekanlarda sigara içmenin aynı zamanda bir yasa...

Devamını oku

23-02-2021 - 480

İşçinin Maaşının Düşürülmesi - 16 Ay Ses Çıkarmama - Yazılı Onay Bulunmaması - Kabul Etmiş Sayılmayacağı
İşçi ücretinin iş sözleşmelerinde belirtilen ücretten eksik yatırıldığını belirterek fark ücret alacağı talebinde bulunmuştur. Mahkemece on altı ay boyunca eksik maaş ödenmesine rağmen davacının aynı işi...

Devamını oku

23-02-2021 - 388

Farklı İş Kolları - Yeni Tescil Edilen İşyeri - Yetki Tespiti
Dava konusu yetki tespit başvuruları sonuçlandırılırken de Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, 696 sayılı KHK ile sürekli işçi kadrolarına geçişi yapılan ve mevcut işyerinden bildirilen işçiler...

Devamını oku

23-02-2021 - 558

Yıllık İzin Ücreti Talebi Belirsiz Alacak Davasına Konu Edilemez
Dava dilekçesinde, davanın belirsiz alacak davası türünde açıldığı belirtilmiştir. Somut olayın özellikleri dikkate alınarak, dava dilekçesinde ileri sürülen taleplerin belirsiz alacak olup olmadığının değerlendirilmesi...

Devamını oku

22-02-2021 - 422

Kıdem Tazminatının Kısmi Olarak Ödenmesi Feshin Haksız Olduğunu Göstermektedir
İşçi, iş sözleşmesinin işveren tarafından haksız feshedildiğini, işverene hitaben ihtarnamesiyle, hiçbir neden gösterilmeksizin iş sözleşmesine son verildiğini, kıdem tazminatı ve diğer alacaklarının yarısı bile olmayan...

Devamını oku

22-02-2021 - 526

İş Kazası - Ölüm - Manevi Tazminat - Asıl İşveren ve Alt İşverenin Müteselsil Sorumlu Olduğu
Manevi tazminatın tutarının uğranılan manevi zararla orantılı, duyulan üzüntüyü hafifletici olması gerekir. Hakimin bu takdir hakkını kullanırken, ülkenin ekonomik koşulları tarafların sosyal ve ekonomik durumları...

Devamını oku

20-02-2021 - 761

İşe İade - Yıllık İzin Hakkının Tespiti İstemi - Ücretin Ödendiğinin İspatı
Ücretin ödendiğinin ispatı işverene aittir. İşveren davacının talep ettiği son bir yıllık döneme ilişkin olarak işçinin ücretinin ödendiğine ilişkin herhangi bir belge sunamamıştır. Bu itibarla ücret alacağına ilişkin talebin kabulü gerekmektedir. Diğer yandan yıllık izin hakkı Anayasal temeli olan bir dinlenme hakkı olup, işçinin iş...

Devamını oku

20-02-2021 - 534

Şantiye Şefi - Üst Düzey Yönetici - Mesailerini Kendisini Belirlemesi - Fazla Mesai Talebinin Reddi Gerektiği - Islah - Zamanaşımı
İşçi, işverene ait şantiye işyerinde en üst düzeyde yönetici konumundadır. Sözleşmede yüksek ücret belirlendiği gibi günlük 1,5 saatte kadar fazla mesai ücretinin ücrete dahil olduğu da belirtilmiştir. İşçini yüksek ücret alması ve üst düzey yönetici olması nedeni ile mesaisini kendisinin belirlediği kabul edilmeli ve fazla mesai...

Devamını oku

20-02-2021 - 685

Kadın İşçinin Evlenmesi - 1 Yıl İçinde Fesih Hakkı
Kadın İşçinin dosyada bulunan nüfus kaydına göre evlendiği, bir yıl içerisinde işverene hitaben yazdığı dilekçesinde; evlilik nedeniyle çalışmak istemediğini belirtir yönde ifadeler kullanarak ayrılmak istediğini açıkladığı anlaşılmaktadır. Bu dilekçenin evlilik nedeniyle işten ayrılma iradesini taşımadığı gerekçesi ile kıdem tazminatı...

Devamını oku

20-02-2021 - 526

İhbar Tazminatının Ödenmiş Olması - Bağımlı Çalışmanın Varlığını Gösterdiğine Dair - Görevsizlik - Yetkisizlik - Yargılama Gideri
Davacının %1 payının sembolik nitelikte olduğu ve özellikle iş akdinin Kanunda yer alan süreli fesih hükmüne göre ihbar tazminatı ödenerek feshedildiği anlaşıldığından, davacının iş verene bağımlı, onun denetimi altında ve ücret karşılığı çalışmasının baskın olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. Bu durumda taraflar arasında işçi...

Devamını oku

17-02-2021 - 993

İşe İade - Emsal Ücret - İstifa - Ödenmeyen İşçilik Alacaklarının Bulunması - Haklı Fesih
İşçinin işyerindeki kıdemi sahip olması nedeniyle meslekte geçirdiği süre, işyerinde çalıştığı tarihler, meslek unvanı ve fiilen yaptığı iş bildirilerek sendikalarla, ilgili işçi ve işveren kuruluşlarından emsal ücretin ne...

Devamını oku

01-01-2022 - 917

Kadın İşçinin Görevinin Değiştirilerek Erkek Tuvaletini Temizlemesinin İstenmesi - Görevi Kabul Etmeme - İşverenin Haksız Feshi
Davacının büro temizliği ve çay servisi işini yapmakta iken, iş yerinde temizlik işinde çalışan erkek personel bulunmasına rağmen davacı kadın işçiye erkekler tuvaleti temizliği görevinin verilmesi, davacının...

Devamını oku

17-02-2021 - 1130

Borcu Sona Erdiren Belgenin Yargılamanın Her Aşamasında Sunulabileceği - Temyiz Aşamasında Borcu İtfa Eden Belgenin Sunulması
Temyiz aşamasında dava konusu borcu söndüren nitelikte bir belge verilmişse, bu belge üzerinde gerekli inceleme yapılmak suretiyle bir karar verilmesi gerekir. Yargılama aşamasında, borcu itfa eden belge...

Devamını oku

15-02-2021 - 915

İşçinin Sık Sık Rahatsızlanması ve Rapor Alması - Geçerli Fesih
Davacının iş sözleşmesi -...Muhtelif sağlık birimlerinden hasta olmadığınız halde raporlar getirip, işe kasten devamsızlıkta bulunmanız...- gerekçesi ile feshedilmiştir. Davalı işverenlikte yükleme işçisi olarak çalışan...

Devamını oku

15-02-2021 - 954

Hafta Tatili İzni - Toplu Kullandırılamayacağı - Kesintisizlik Kuralı
Davacı işçiye davalı işveren tarafından 15 defada toplam 130 gün hafta tatili izni kullandırıldığı görülmekte olup 130 gün hafta tatili izni davacının hak ettiği hafta tatili iznini karşıladığı gerekçesi ile davacının...

Devamını oku

15-02-2021 - 958

İşveren Tarafından Haklı Fesih - 6 İş Günü - Hak Düşürücü Süre
Dava, işçilik alacaklarının tahsili istemine ilişkindir. Davacının davalı işverence feshe dayanak yapılan eyleminin 12.04.2013 tarihinde meydana geldiği, 15.04.2013 tarihinde davacının savunmasının alındığı, disiplin...

Devamını oku

15-02-2021 - 748

İşe İade - İşverenin İşe Başlatmada Şartlar Öne Sürmesi - İşe Davetin Samimi Olmadığı
Dosya içeriği ve tanık beyanlarından, davacının işe başlamak için işverenin daveti üzerine süresi içinde işyerinde hazır bulunduğu , ancak işverenin işe başlatmadan önce işe iade kararına aykırı olarak tanık...

Devamını oku

15-02-2021 - 1009

Kadroya Geçiş - Asgari Ücretin Belirli Bir Oranda Fazlası - Yeniden Belirleme
Uyuşmazlıkta davacı işçinin kadroya geçişi aşamasında işverenle imzalanan iş sözleşmesinde açıkça asgari ücretin belirli bir oranda fazlasının ödeneceğinin kararlaştırıldığı görülmektedir. Kadroya geçiş aşamasında...

Devamını oku

14-02-2021 - 985

Yıllık İzin Formunun Yargılamanın Her Aşamasında İleri Sürülebileceği - Fazla Mesai - Haklı Fesih
Davacı, yıllık yasal sınırdan fazla mesai yaptırıldığı ve bu hususun çalışma şartlarının uygulanmaması olduğu iddiasıyla iş sözleşmesini feshettiğini ileri sürmüş olup dosyada davacının her yıl için fazla çalışma...

Devamını oku

14-02-2021 - 1100

İşçilik Alacakları - Delil Listesi - Tanık Delili
Hukuki dinlenilme hakkının kısıtlanmaması bakımından işveren tarafça cevap dilekçesi ile birlikte süresinde delil listesinin sunulmuş olması ve bu delil listesinde tanık deliline de dayanılarak tanıkların isim ve...

Devamını oku

14-02-2021 - 938

Tanıkların Tamamının İşverene Karşı Dava Açmış Olması - Fazla Mesai - UBGT - Hafta Tatili Ücreti
Hükme esas alınan bilirkişi raporunda davacının fazla mesai, hafta tatili ve genel tatil ücreti alacaklarının tanık beyanlarına göre hesaplandığı belirtilmiştir. Davacı tanıklarından üçünün davalıya karşı davaları...

Devamını oku

13-02-2021 - 889

İşçinin İşyerinde Başka Bir İşçi İle Yakınlaşması - İşçiyi Öpmeye Kalkması - Haklı Fesih
Özel hayat ve özel hayatın gizliliği kuralı iş yerinde ve başka bir çalışana karşı alenen yapılan fiili kapsamaz. Feshe konu edilen davranış kadın işçi tarafından da savunma tutanağında kabul edilmişken, davacı işçinin iş yeri ortamında başka bir çalışan ile yukarıda açıklanan şekilde bir...

Devamını oku

12-02-2021 - 619

Yakınının Öldüğü Konusunda Yalan Söyleyerek Mazeret İzni Almak - Haklı Fesih
Davacının kayınvalidesinin öldüğü gerekçesiyle izin almasına rağmen, ölmediğini öğrendiği halde bu yeni durumu izindeyken, yada izin dönüşünde işverene bildirmediği, gizlediği, izne...

Devamını oku

12-02-2021 - 962

İşçilerin Her İkisinin Evli Olması - Farklı Mazeretler ile İzin Alma - Dışarıda Buluşma - Haklı Fesih
Dosya kapsamındaki bilgi ve belgeler ile tanık beyanlarından, evli olan davacının davalı işyerinde çalışan bir kadın işçi ile gönül ilişkisine girdiği, işyerindeki bazı hareketleri, tutum ve...

Devamını oku

08-02-2021 - 761

İş Kazası - Maden İşçisi - Rücuen Tazminat - İşçinin Gözüne Çapak Kaçması - Kaçınılmazlık Faktörü
İş kazasının meydana geldiği yer maden iş yeridir. Maden iş yerinin çok tehlikeli sınıfta yer almasından da anlaşılacağı üzere madencilik sektörü, iş kazalarının en sık ve sonuçları açısından çok ciddi yaralanma ve...

Devamını oku

08-02-2021 - 776

Prime Esas Kazanç Her Türlü Delille İspatlanabilir
Prime esas kazancın tespiti davaları her türlü delille ispatlanabileceğinden uyuşmazlığın çözümünde işyerinde tutulması gerekli dosyalar ile Kurumdaki belge ve kanıtlardan yararlanılmalı, ücret bordroları getirtilerek,...

Devamını oku

31-01-2021 - 967

İşçinin İşverenin Haklı Sebeple Sözleşmeyi Feshetmesinden Önce Emeklilik Gerekçesi İle İş Akdini Feshetmesi - Hakkın Kötüye Kullanılması
İşçinin ihtarname ile emeklilik nedeniyle iş sözleşmesini feshettiğini işverene bildirdiği anlaşılmaktadır. İşçi hakkında işverence hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçlaması ile suç duyurusunda bulunulduğu,...

Devamını oku

31-01-2021 - 669

Hizmet Tespiti - Çalışma Olgusunun Her Delille İspatlanabileceği - Müfettişe Verilen İfade - İkrar
Öncelikle davacının çalışmasına dair belgelerin işveren tarafından verilip verilmediği yöntemince araştırılmalıdır. Bu koşul oluşmuşsa işyerinin gerçekten var olup olmadığı kanun kapsamında veya kapsama...

Devamını oku

01-01-2022 - 737

İşverenin İşçinin Öldürülmesinde İş Kazası Bakımında Sorumluluğu Yoktur
Hükme esas alınan kusura ilişkin bilirkişi raporunda işveren Kuruma % 20 oranında kusur verilmiş ise de; iş kazasının davalının silahla ateş etmesi şeklinde gerçekleşen ağır kusurlu ve kasıtlı eylemi neticesinde...

Devamını oku

29-01-2021 - 645

Bağkur Sigortalısı - Hizmet Tespit Davası - Bir Günlük Kesinti - Tüm Dönem
Ziraat odası kaydı ile sigortalılık başlamayacağı gibi yapılan bir günlük tevkifat kesintisi de talep edilen bütün döneme teşmil edilemez. Tarım Bağkur sigortalılığının başlayabilmesi için Kuruma işe giriş bildirgesi...

Devamını oku

29-01-2021 - 687

Hizmet Tespiti - Tarım İşçisi - Süreksiz Tarım İşi - Kuruma Başvuru
Tanık anlatımları ve işverenin beyanı doğrultusunda işçinin yazın işverenlere ait tarlada mısır silajı işinde çalıştığı belirgin ise de yapılan iş kanunda sayılan tarım işlerinden olup, davacın çalışmasının hizmet...

Devamını oku

28-01-2021 - 591

İşçilik Alacakları - Sağlık Sorunları - Mobbing - Fesih
Dosya içeriğinde mevcut istifa dilekçesinde davacı çalıştığı bölümün sağlık sorunları nedeniyle elverişli olmadığını bildirerek ayrılmak zorunda kaldığını ifade etmiştir. Sağlık raporlarından davacının tüberküloz hastası...

Devamını oku

28-01-2021 - 638

Sendika Temsilcileri - Muvazaalı Asıl İşveren Alt İşveren İlişkisi - İşe İade - 30 İşçi Kuralı
Sendika işyeri temsilcileri için işyerinde otuz işçi çalışma koşulu aranmamalıdır. Somut uyuşmazlıkta davacı taraf davalı işverenin muvazaalı alt işveren uygulamasına girdiğini, alt işveren işçilerinin işçi sayısına dahil...

Devamını oku

28-01-2021 - 694

Emeklilik Sebebiyle Kıdem Tazminatı Hakkı Bir Kez Kullanılabilir
Normal tahsis amaçlı emeklilik ya da yaş hariç emeklilik koşullarının oluşması halinde ayrılmalardan doğan kıdem tazminatı hakkı bir kez kullanılabilecek haklardandır. İşçi bu hakkı bir kez kullandığında bir sonraki...

Devamını oku

28-01-2021 - 842

İşçilik Alacakları - Kısmi Eda Külli Tespit - Belirsiz Alacak Davası - Talep Artırım - Islah
Dava dilekçesinde davanın belirsiz alacak davası olduğu ve alacak miktarlarının halihazırda belirlenemediği belirtilerek sembolik miktarlar talep edilerek dava açılmıştır. Açılan davanın mahkemece belirsiz...

Devamını oku

28-01-2021 - 640

İşe İade - İşçinin Kapris Yapması - Haklı Neden
İşçinin iş akdinin feshinden bir kaç gün önce amiri olan ve tanık olarak da dinlenenin yanına giderek -işinin çok yoğun olduğu, zorlandığını, amirinin ise yakınmanın yersiz olduğunu ifade ettiği, işçinin ise -o zaman...

Devamını oku

28-01-2021 - 971

İşçilik Alacakları - İbraname - İşçi Maaşına Göre Çok Yüksek Ödeme - Geçersizlik - Usuli Kazanılmış Hak
İbranamenin kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı dahil olmak üzere hiç bir alacak kalemi bakımından makbuz dahi kabul edilemeyeceği anlaşılmaktadır. Buna rağmen, ibranamenin kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı...

Devamını oku

28-01-2021 - 642

İşe Girişten Önceki Sosyal Paylaşım Sitelerinde Bulunan Paylaşımlar İş Akdinin Feshi Nedeni Olarak Kabul Edilemez
İşçinin, iş yerinde işe girişinden önceki sosyal paylaşım sitelerindeki paylaşımlarının fesih nedeni olarak kabulü ile sonuca gidilmesi hatalıdır. Davacının iş sözleşmesi kapsamında çalıştığı süre içerisinde mevcut...

Devamını oku

28-01-2021 - 807

İşyerindeki Olumsuz Koşullar - İşçinin Sağlığı Açısından Tehlikeli Olup Olmadığı - Doktor Raporu
Taraflar arasındaki uyuşmazlık, davacı işçi tarafından sağlık nedeni ile yapılan feshin haklı olup olmadığı noktasında toplanmaktadır. Mahkemece, öncelikle davacının işyerindeki olumsuz koşullar nedeniyle bir...

Devamını oku

28-01-2021 - 944

İşçinin İş Kazası Sonrası İşvereni Savcılığa Şikayet Etmesi - Haksız Fesih - Kötüniyet Tazminatı - Fazla Çalışma - Yazılı Delil
Uyuşmazlık, taraflar arasındaki ilişkide kötü niyet tazminatının koşullarının oluşup oluşmadığı noktasında toplanmaktadır. Somut uyuşmazlıkta; işçi, iş kazası geçirmiş ve bu kaza nedeniyle Cumhuriyet...

Devamını oku

28-01-2021 - 764

İşveren Tarafından İşçinin İş Akdi Zorlayıcı Sebeple Feshedildiği Takdirde Kıdem Tazminatına Hükmedilmeli Ancak İhbar Tazminatına Hükmedilmemelidir
İşyerinde özel güvenlik görevlisi olarak çalışan davacının beş yılda bir yenilenmesi gereken sertifikasını süresinin dolmasına rağmen yenilemesi için yapması gereken işlemleri zamanında yapmadığı, fesih tarihi itibariyle...

Devamını oku

28-01-2021 - 725

İşçinin Bayanlar Tuvaletine Girmesi İş Yerinde Huzursuzluk Yarattığından Kıdem ve İhbar Tazminatı Taleplerinin Reddi Gerekir
Davacının savunmasında arada bayanlar tuvaletine girdiğini açıkça kabul etmesi, davacı tanığının da davacının bayanlar tuvaletini kullandığı için işten çıkartıldığını işyerine gittiğimde kendisinden duydum demek...

Devamını oku

28-01-2021 - 703

Haklı Nedenle Dahi Olsa İş Sözleşmesini Fesheden İşçi İhbar Tazminatı Talep Edemez
İşçi, işveren tarafından işten çıkartıldığını iddia etmekte, işveren ise işçinin işi bıraktığını savunmaktadır. Dosya kapsamında dinlenen işçi tanığı, işçi kendisinden sonra işten ayrıldığını ve işten ayrılma...

Devamını oku

28-01-2021 - 927

Ücret Alacağı Nedeniyle İcra Takibine Yapılan İtirazın İptali Talebi
Genel anlamda ücret, bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve para ile ödenen tutar olarak tanımlanmıştır. Ücret kural olarak dönemsel (periyodik) bir ödemedir. Kanunun kabul...

Devamını oku

28-01-2021 - 828

Fazla Çalışma Yapılmasına, Hafta Tatili Ve Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günlerinde Çalışılmasına Karşın Ücretin Ödenmemesi Nedeniyle Tazminat Talebi
Hükme esas alınan bilirkişi raporunda, davacı tanığının beyanı dikkate alınarak davacının tüm çalışma süresi boyunca, haftanın 6 günü 8.00-19.00 saatleri arasında bir saat ara dinlenme süresi kullanarak ve ayrıca ayda...

Devamını oku

25-01-2021 - 883

İtiraz Yoluyla Yapılan Başvuru Neticesinde Anayasa Mahkemesinin İlgili Hükmü İptal Etmesi Durumunda Başka Mahkemelerdeki Derdest Davalarda da Bu Husus Dikkate Alınarak Karar Verilmelidir
İtiraz yoluyla yapılan başvuru üzerine iptal edilen hükmü, benzer işlerde uygulama durumunda bulunan başka mahkemeler de Anayasa Mahkemesi iptal kararına uymak zorunda olup, iptal edilen yasa maddesine...

Devamını oku

25-01-2021 - 1099

Hizmet Tespit Davası İle İşçilik Alacaklarının Tahsili İsteminde Husumet - Kesinleşmiş Hizmet Tespit Davasının Bulunması
Her ne kadar Mahkemece kesinleşen hizmet tespiti davasındaki çalışma süresi ve ücret esas alınarak işçilik hak ve alacakları belirlenmiş ise de, söz konusu hizmet tespiti davasında İçişleri Bakanlığı ve Sosyal...

Devamını oku

25-01-2021 - 650

İşçilik Alacaklarının Tahsili İsteminde İşverenin Bağlantılı Olduğu Diğer Şirketlere Karşı Husumet Yöneltilebilmesi İçin Tek Başına Organik Bağın Bulunması Yeterli Değildir, Bunun Yanında Hileli İşlemlerin de Bulunması Gerekir
İşveren şirketlerin davacının işveren şirketteki çalışmalarına ilişkin alacaklarından müştereken ve müteselsilen sorumlu tutulabilmesi için bu şirketler arasında, müteselsil, birlikte sorumluluk sonucunu doğuran...

Devamını oku

25-01-2021 - 787

İşçinin Tanık Beyanlarına Göre Bir Dönem İşe Mazeretsiz Gelmemesi İş Akdinin Haklı Sebeple Feshi Nedenidir
İşçinin çalıştığı dönemde, içeriği tanık beyanları ile doğrulanan tutanaklara göre bir dönem işyerine gelmediği, bildirim süresi içinde tarafların iş sözleşmesinden doğan tüm borçlarını aynen yerine getirmek zorunda...

Devamını oku

25-01-2021 - 756

İşçinin Fazla Çalışma Ücreti Alacağı Talebinde Yargılamadan Önce Vefat Etmesi Halinde Husumet
Gerek Türk Medeni Kanunu gerekse Hukuk Muhakemeleri Kanunu, dava açıldığı zaman hayatta bulunan kişiler yönünden düzenleyici hükümler koymuş, ölen kişiler hakkında açılacak davalar yasalarımızda yer...

Devamını oku

24-01-2021 - 945

Asıl İşveren Alt İşveren İlişkisinin Kanuna Uygun Kurulup Kurulmadığının Her İhale Dönemi İçin Ayrı Ayrı Değerlendirilmesi Gerekir
Her ihale sözleşmesi kendi dönemi ve şartlarında değerlendirmeye tabi tutulmalıdır. Bu sebeple, önceki ihale sözleşmelerinin kanuna uygun kurulmamış olması veya muvazaalı olması, sonrakilerin de aynı şekilde...

Devamını oku

24-01-2021 - 847

İşçinin Başka Bir İşçi Tarafından Açılan Davada İşveren Aleyhine Tanıklık Yapması Nedeniyle İşten Çıkarılması Haksız Fesih Niteliğindedir
İşverenin çalışanlarından başka bir işçiyi işten çıkartılması sonrasında açılan davada adı geçen işçinin işveren aleyhine tanık olarak gösterildiği, bu durumdan haberdar olan işverenin davacının vardiya amirlerinden...

Devamını oku

24-01-2021 - 607

Bordrolarda Yer Alan Farklı Tutardaki Bölüm Farkı Ödemeleri Mesaiye Bağlı Bir Ödeme Değildir
İşçiye bordro imzalatılmadığı halde, fazla çalışma ücreti tahakkuklarını da içeren her ay değişik miktarlarda ücret ödemelerinin banka kanalıyla yapılması durumunda ise işçinin ihtirazi kayıt ileri sürmesi...

Devamını oku

24-01-2021 - 639

İşçinin İşe Başlatılmaması Sebebiyle Tazminat İsteminde Benzer İşi Yapan İşçilerin Emsal Ücretlerinin Araştırılması Gerekir
İşçinin feshin geçersizliği ve işe iadesine ilişkin mahkeme kararı üzerine usulünce başvuru yapmasına rağmen işe başlatılmayarak iş akdinin bu şekilde feshedildiği anlaşıldığından ücretin benzer işi yapan işçilerin...

Devamını oku

24-01-2021 - 1329

Fazla Mesai Ücretinin Hesabında Prim Usulü Çalışma İle Hedef veya Kotaya Bağlı Primli Çalışma Arasındaki Fark Gözetilmelidir
İşçinin sabit ücret+prim usulü ile çalıştığı anlaşılmaktadır. Mahkemece davacının ekim ve nisan ayları arası işlerin daha az yoğunlukta olduğu dönemde haftanın on beş saat fazla mesaisi olduğu, mayıs ve eylül...

Devamını oku

24-01-2021 - 662

İşçinin Aldığı Ücrete Ek Olarak Yararlandığı Bir Öğün Yemek Ve Servis Hizmetinin Eklenerek Giydirilmiş Ücreti Belirleneceğinden Dava Belirsiz Alacak Davası Niteliğindedir
Dava belirsiz alacak davası olarak açılmış olup, davacı ücreti ihtilaflıdır. İşçinin net ücretine ek olarak, işyerinde verilen bir öğün yemek ve servis imkanından yararlandığı belirtilmiştir. İşçi tanıkları ise davacı iddialarını...

Devamını oku

24-01-2021 - 713

İşe İade ve Tazminat İsteminde İşveren Vekili Olduğu İspat Edilemeyen İşçi İş Güvencesi Kapsamında Kabul Edilmelidir
Dosya içeriğindeki belgelerden, davalı şirketçe verilen vekaletname ekinde sunulan şirketin temsil ve ilzamına yetkili kişiler arasında davacının ismine yer verilmediği tespit edilmiştir. Ayrıca işverence sunulan...

Devamını oku

24-01-2021 - 851

İşçinin Çalışma Sürelerine Dair Beyanı Fazla Mesai Alacağı Hesabında Talebinin Sınırını Belirleyecektir
Davacı tarafça belirsiz alacak davası açılmıştır. Daha önce verilen kararlarda hukuki yarar yokluğu sebebiyle dava şartı yokluğuna bağlı davanın reddi kararları verilmediğinden dairenin önceki görüşüne...

Devamını oku

24-01-2021 - 675

İşçinin Kadroya Geçiş Ücretinin Belirlenmesinde Açıkça Artış Oranı Yazmadığı Takdirde Toplu İş Sözleşmeleri Uyarınca Belirlenen Tutarda Artış Yapılması Hukuka Uygundur
Hizmet alım sözleşmelerinde yüklenici tarafından istihdam edilen işçilerin ücretlerinin asgari ücretin katları ya da asgari ücretin belirli bir oran fazlası şeklinde belirlenmesi hizmet alım sözleşmesinin devam ettiği...

Devamını oku

24-01-2021 - 874

İşçinin Kadroya Geçiş Ücretinin Belirlenmesinde Açıkça Artış Oranı Yazmadığı Takdirde Toplu İş Sözleşmeleri Uyarınca Belirlenen Tutarda Artış Yapılmasının Uygun Olduğu Hakkında
Hizmet alım sözleşmelerinde yüklenici tarafından istihdam edilen işçilerin ücretlerinin asgari ücretin katları ya da asgari ücretin belirli bir oran fazlası şeklinde belirlenmesi hizmet alım sözleşmesinin devam ettiği...

Devamını oku

24-01-2021 - 762

İşçinin Kadroya Geçiş Ücretinin Belirlenmesinde Açıkça Artış Oranı Yazmadığı Takdirde Toplu İş Sözleşmeleri Uyarınca Belirlenen Tutarda Artış Yapılması Uygundur
Hizmet alım sözleşmelerinde yüklenici tarafından istihdam edilen işçilerin ücretlerinin asgari ücretin katları ya da asgari ücretin belirli bir oran fazlası şeklinde belirlenmesi hizmet alım sözleşmesinin devam ettiği...

Devamını oku

17-01-2021 - 687

Yavşak Kelimesi Toplumumuzda Hakaret Amaçlı Kullanıldığından İşçinin İş Akdi Haklı Sebeple Feshedilmiştir
Yargıtay, İş Mahkemesinin -Bit yavrusu- anlamında kullanıldığı için hakaret saymadığı kelimenin hakaret maksatlı söylendiğine hükmeden yüksek mahkeme, mesai arkadaşına -yavşak- diyen işçinin tazminat ödenmeden kovulmasının...

Devamını oku

10-01-2021 - 1047

İhtarname Gönderdikten Sonra İşi Bırakma - İhbar Tazminatı
Somut olayda, davacı davalıya ihtarname göndererek işçilik alacaklarını talep etmiş ve ödeme yapılmadığı takdirde iş sözleşmesinin 4857 sayılı İş Kanununun 24/II. maddesi uyarınca tek yanlı olarak feshedileceğini...

Devamını oku

10-01-2021 - 760

İşe Davet Yazısının Son Güne 2 Gün Kala Gönderilmesi ve Davet Yazısının Geç Tebliğ Edilmesi
Dosya içeriğine göre davacının işe başlama ihtarı davalıya 26/07/2012 tarihinde tebliğ edilmiş olup, davalının 26/08/2012 tarihine kadar davacıyı işe başlatması gerekirdi. Davalının, davacıya işe başlaması için bu sürenin...

Devamını oku

06-12-2020 - 643

Tatil Gününde Bir Saat Çalışılmış İse de, Çalışma Karşılığı Ücretin, Bir Günlük Yevmiye Tutarında Ödenmesi Gereklidir
Mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. Hükme esas alınan bilirkişi raporunda, aylık ücret alacağında zamanaşımı savunmasının değerlendirilmesinde, asıl dava bakımından ıslah dilekçesinde talep edilen tutarların nazara alınmamış olması...

Devamını oku

06-12-2020 - 780

Emeklilik Sebebi İle İş Akdini Fesheden İşçinin Tekrar Çalışabileceği
İşçinin emeklilik sebebi ile iş sözleşmesini feshetmesinden sonra, yeniden çalışmasını gerektirecek durumlar ortaya çıkabileceği gibi, işçinin bu hakkını kendisi için daha olumlu sonuçlar doğurabileceğini...

Devamını oku

06-12-2020 - 1392

Üçlü Vardiya Şeklindeki Çalışma Düzeni Uygulanan İşyerlerinde Çalışma Saatlerinin Belirli Olması Nedeniyle Fazla Çalışma Yapılamayacağı Kabul Edilmelidir
Mahkemece hükme esas alınan bilirkişi raporunda, davacının 08.00-16.00, 16.00-24.00 ve 24.00-08.00 şeklinde üçlü vardiya sistemi uygulanan işyerinde dönüşümlü olarak tüm vardiyalarda çalıştığı ve davacı...

Devamını oku

06-12-2020 - 1087

Şarta Bağlı İstifanın İkale Niteliği
Davacının -çalışmakta olduğum ... Gıda A.Ş. den kendi isteğimle ayrılmak istiyorum. Gereğinin yapılmasını arz ederim- şeklinde beyanı bulunmakta olup, davacı tarihsiz dilekçenin baskı altında imzalatıldığını...

Devamını oku

06-12-2020 - 720

Gece Vardiyasının Sürekli Hale Gelmesinin Haklı Fesih Sebebi Olduğu
Dosya içeriği ve özellikle dinlenen taraf tanık beyanları dikkate alındığında iş akdinin beraberindeki bir kısım arkadaşları ile hareket eden davacı tarafından iş yerindeki yönetimin değişmesi sonrasında gece vardiyasının sürekli hale gelmesi sebebi...

Devamını oku

06-12-2020 - 1011

İşçinin Elektronik Ortamda İzlenmesi İle Elde Edilen Bilgilerin Haklı Fesih Sebebi Oluşturmayacağı
İşverenin yönetim hakkının bir sonucu olarak işçiyi elektronik ortamda izlemesi ve takip etmesi her zaman mümkündür. Ancak bunun için işçinin bu izleme hakkında bilgilendirilmiş olması şarttır. İşçinin izlendiğine...

Devamını oku

06-12-2020 - 635

Fazla Çalışma Sürelerine İlişkin Talepte İspat
İnceleme konusu olayda tanık anlatımları doğrultusunda davacının 03.06.2009-22.05.2011 dönemine ilişkin fazla çalışma ücreti ile ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacağı hüküm altına alınmış ise de, dinlenen...

Devamını oku

06-12-2020 - 1920

İşe İade Davasında Bilirkişi Raporuna İtiraz
Dosya içeriğine göre, davacı davasını ıslah etmiş olup; bilirkişi raporu ve bahse konu ıslah dilekçesi, davalı vekiline tebliğ edilmiştir. Mahkemece, ıslah dilekçesine ve bilirkişi raporuna itiraz süresi dolmadan ve son...

Devamını oku

06-12-2020 - 999

Fazla Çalışmanın İspatında Dayanılabilecek Deliller
Dava dosyasında davacıya ait banka hesap dökümü ve çalışma dönemine ilişkin bordrolar mevcut olup, inceleme sonucunda 2014 yılı Eylül dönemi hariç diğer dönemlere ait bordroların davacı imzasını havi...

Devamını oku

06-12-2020 - 981

İşverenin Fesih Bildirimini Yazılı Yapmak Zorunda Olduğu
İş Kanununun ilgili maddesinin birinci fıkrasına göre işveren fesih bildirimini yazılı yapmak ve fesih sebebini açık ve kesin bir şekilde belirtmek zorundadır. Fesih bildirimi yazılı yapılmamışsa veya fesih sebebi açık...

Devamını oku

05-12-2020 - 781

Meslek Hastalığı Ve İş Kazasında Asıl İşveren İle Alt İşverenin Sorumluluğu
Asıl işveren ile alt işverenin birlikte sorumluluğu -müteselsil sorumluluktur-. Asıl işveren, doğrudan bir hizmet sözleşmesi bulunmamakla birlikte İş Kanununun ilgili maddesi gereğince alt işverenin işçilerinin iş kazası...

Devamını oku

05-12-2020 - 833

İş Kazası Sonucu Sürekli İş Göremezliğe Uğrayan Sigortalının Maddi Ve Manevi Zararlarının Giderilmesi İstemi
İnceleme konusu olayda, davacı taraf işyeri kayıtlarının gerçeği yansıtmadığını noksan düzenlendiğini iddiasındadır. Davacı işçinin olay tarihi itibarıyla pres bölümünde ustabaşı olduğu...

Devamını oku

05-12-2020 - 826

Aracı Kullananın Yol Durumuna Uygun Bir Şekilde Sevk Ve İdare Etmemesi Nedeniyle İlliyet Bağının Kesileceği
Zarar gören sigortalının aracı kullanmak için uygun sınıfta ehliyeti bulunmasına ve işveren tarafından aracın kullanımı konusunda iş güvenliği talimatının kendisine imza karşılığı tebliğ edilmesine karşın; aracı...

Devamını oku

05-12-2020 - 768

Yaşlılık Aylığının Hesabında İlk Defa İşe Girilen Tarihte Kayıtlı Olan Doğum Tarihi Dikkate Alınacak Olup, Sonradan Yaş Tahsisi Yapılsa Dahi Düzeltilmiş Yaş Dikkate Alınmaz
İnceleme konusu olayda, 04/01/1982 tarihinde ilk defa sigortalı olarak çalışmaya başlayan ve kayden 23/04/1967 doğumlu olan sigortalının, doğum tarihinin ilk işe giriş tarihinden sonra Asliye Hukuk Mahkemesinin...

Devamını oku

05-12-2020 - 787

Davalı İşveren İle Davacının Baba Oğul Olduğu Nazara Alındığında; Davalının, Oğlunun Sosyal Güvenceden Yoksun Kalmasına Neden Olacak Şekilde Hizmet Süresini Bildirmemiş Olması, Hayatın Olağan Akışına Uygun Değildir
Davalı işverenin davacının babası olduğu anlaşılmaktadır. Sosyal Sigortalar Yasanın ilgili maddesinde belirlendiği şekilde sosyal güvenlik hakkı vazgeçilemez, devredilemez ve kaçınılamaz bir haktır. Davalı işveren ile...

Devamını oku

05-12-2020 - 727

İş Kazası Sonucu Ölümden Doğan Maddi Ve Manevi Tazminat İsteminde Vekalet Ücreti
Davanın kısmen reddi durumunda, karşı taraf vekili yararına Tarifenin üçüncü kısmına göre hükmedilecek ücret, davacı vekili lehine belirlenen ücreti geçemez. Bu davaların tamamının reddi durumunda...

Devamını oku

23-11-2020 - 589

İşe İade Davası Derdestken Feshe Bağlı Alacaklar İçin Açılan İşçilik Alacağı Davası Erken Açılması Sebebiyle Usulden Reddedilmelidir
Dairemiz uygulamasına göre işe iade davası derdest iken iş akdi askıda olup henüz fesih gerçekleşmemiştir. Dolayısıyla feshin askıda olduğu bu dönem içerisinde feshe bağlı haklar dava ve talep konusu edilemez. Açıklandığı üzere...

Devamını oku

19-11-2020 - 740

Hizmet Tespitine İlişkin İspat Usulü
Dosya içinde mevcut bulunan davalının vesayet talebine ilişkin dosyanın nasıl sonuçlandığı irdelenmeli, banka kayıtlarına bakıldığı zaman bu ödemelerin düzenli olmadığı gibi 2006-2007-2008 yıllarında...

Devamını oku

19-11-2020 - 760

Hizmet Tespit Davasında Hak Düşürücü Sürenin Başlangıcı
Dava konusu işyerinden SGK denetmeninin tespiti üzerine ilk defa 04.10.2007 tarihi itibariyle bir gün hizmet bildiriminde bulunulduğu anlaşılmaktadır. 01.07.2003-04.10.2007 tarihleri arasındaki döneme ilişkin davacı...

Devamını oku

19-11-2020 - 849

Yabancı Akademisyenin Emeklilik Durumu
İnceleme konusu uyuşmazlıkla ilgili yapılan değerlendirmede; davacının 02.12.1996 – 24.08.2000 tarihleri arasında davalı Üniversitede sözleşmeli akademik personel olarak çalışmakta olduğu, çalışmanın geçtiği...

Devamını oku

19-11-2020 - 691

Sigortalılık Başlangıç İsteminde İşyerinde Yapılan İşin Niteliğinin Çıraklığa Etkisi
Eldeki davada, talep tarihinde davacının 18 yaşını ikmal ettiği, kısa vadeli sigorta kolundan 01.01.1983 itibari ile düzenlenen işe giriş bildirgesinin uzun vade sigorta koluna dayalı bir talebe esas alınamayacağı...

Devamını oku

15-11-2020 - 713

Kıdem Tazminatının Ödenmesi Durumunda Haklı Fesih Yapıldığına İlişkin Savunma Yapılamaz
İnceleme konusu dosyada feshe konu olay irdelendiğinde; davalı taraf feshe ilişkin savunmasını, davacının işyerinde bulunan bir kadınla ilişkisi nedeni ile yönetimle tartıştığı, kendi departmanında bulunan işçileri...

Devamını oku

15-11-2020 - 940

İşçinin Yıllık İznini Kullandığının İşveren Tarafından Yazılı Belge İle İspatlanması Gerektiği
Taraflar arasında, işçilik alacaklarının zamanaşımına uğrayıp uğramadığı konusunda uyuşmazlık bulunmaktadır. İşçinin yıllık iznini kullandığı işveren tarafından yazılı belge ile ispatlanmalıdır. Yıllık izin ücreti...

Devamını oku

15-11-2020 - 943

İşçinin, İşverenin Otoritesini Tanımadığı Anlamına Gelecek Davranışının İşveren Feshini Geçerli Kılacağı
Feshe konu edilen olay personel uygunluk bildirim formu başlıklı tutanakta aynen -sigara yasağından sonra ...le olan diyaloglarında -sigara içmezsek performansımız da düşer- tabirini kullandıkları tarihten bugüne,...

Devamını oku

15-11-2020 - 813

İbranamenin Geçerli Olma Koşulları
Türk Borçlar Kanununun ibranameye ilişkin fıkrasında; -İşçinin işverenden alacağına ilişkin ibra sözleşmesinin yazılı olması, ibra tarihi itibarıyla sözleşmenin sona ermesinden başlayarak en az bir aylık sürenin...

Devamını oku

15-11-2020 - 903

Öğretim Üyesi İle Öğrencisi Arasındaki Yakınlaşmanın Öğretmenlik İle Bağdaşmaması Nedeniyle Belirli Süreli İş Sözleşmesinin İşverence Feshinin Haklı Nedene Dayandığı
İş sözleşmesinin, işçinin ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan davranışları sebebiyle işverence haklı olarak feshedilip feshedilmediği noktasında taraflar arasında uyuşmazlık söz konusudur. Olayın soruşturulması...

Devamını oku

15-11-2020 - 641

Bakım Görevlisi Olanın, Kendisini Koruyamayacak Durumda Olan Çocuğa Karşı İşlenen Suçu Yetkililere Haber Vermemesi Doğruluk Ve Bağlılığa Uymayan Davranış Olarak Değerlendirileceğinden İş Sözleşmesinin Feshinin Haklı Olduğu
İş sözleşmesinin, işçinin doğruluk ve bağlılığa aykırı söz veya davranışları sebebiyle işverence haklı olarak feshedilip feshedilmediği noktasında taraflar arasında uyuşmazlık söz konusudur. İnceleme konusu...

Devamını oku

15-11-2020 - 951

İş Yerinden Hırsızlık Sebebi İle İş Sözleşmesinin Haklı Nedenle Fesih Hali
İnceleme konusu uyuşmazlıkta, davalı işverenin kullanıma uygun bir kısım atık ürünleri hayır kurumlarına verdiği dosya kapsamından anlaşılmaktadır. Her ne kadar davacı vekili dilekçesinde müvekkilinin bu...

Devamını oku

15-11-2020 - 814

İşçilik Alacakları İsteminde Başka Mahkemede Verilen Beyanların İşçiyi Bağlayacağı
Taraflar arasında diğer uyuşmazlık fazla çalışma, hafta tatili ile ulusal bayram ve genel tatil alacaklarının hesabı konusundadır. Davalı işverence sunulan belgelere göre davacı tanık olarak İş Mahkemesinde verdiği...

Devamını oku

15-11-2020 - 966

Sataşma Niteliğinde Olmadığı Sürece, İşçinin Diğer İşçilerle Devamlı Ve Gereksiz Tartışmaya Girişmesi Ve İş Arkadaşları İle Ciddi Geçimsizlik Göstermesinin Geçerli Fesih Nedeni Teşkil Ettiği
İnceleme konusu uyuşmazlıkta, dosyaya sunulan güvenlik kamerası görüntülerinden ve kavgaya karışan diğer işçinin açtığı işe iade davasındaki mahkeme huzurunda alınan tanık ifadelerinden davacının kavgaya...

Devamını oku

15-11-2020 - 931

Aynı İşyerinde Çalışan Evli Çalışanların İlişki Yaşamasının Haklı Fesih Nedeni Olduğu
İnceleme konusu uyuşmazlıkta, evli ve 3 çocuk sahibi olan davacı işçinin, aynı işyerinde çalışan dava dışı evli bir kadın işçi ile gönül ilişki yaşadığının sabit olduğu, davacının bu davranışının işin normal yürüyüşünü...

Devamını oku

15-11-2020 - 876

İkamet Adresinin Değişmesinin Haklı Fesih Nedeni Olmadığı
Dosyada mevcut davacı adına imza taşıyan el yazılı ... ilçesindeki kırtasiyeden gönderildiği anlaşılan 05.08.2014 tarihli faks içeriğinde aynen -Sayın ..., bilindiği üzere ikametgahımın değişmesi nedeniyle zorunlu...

Devamını oku

15-11-2020 - 574

Emeklilik Nedeniyle İş Sözleşmesi Sona Erdiğinde Ödenen Kıdem Tazminatının İşverene Geri Ödendiği İddiasının Araştırılmasının Gerektiği
Davacının emeklilik nedeniyle sona eren ilk dönem çalışması sonunda kıdem tazminatının davacıya ödendiği dosyadaki banka dekontu ve taraf beyanlarıyla sabittir. Ancak yapılan bu ödemenin aynı gün davalı...

Devamını oku

15-11-2020 - 740

Belirsiz Alacak Davasında Zamanaşımı
Dava belirsiz alacak davası olup alacağın tamamı bakımından dava tarihi itibariyle zamanaşımı kesilmiştir. Yargılama sırasında alacak miktarının belirlenmesinden sonra yapılan talep artışı üzerine davalı tarafın...

Devamını oku

15-11-2020 - 801

9 Yıl Sonra Açılan Davada İstifa Dilekçesine İlişkin İrade Fesadına Dayanılamayacağı
Yargıtay uygulamasında; istifa dilekçesinde her hangi bir nedene dayanılmadığı hallerde kısa süre içerisinde açılan davalarda, dava dilekçesinde haklı fesih nedenlerinin ileri sürülebileceği ve haklı fesih nedeninin...

Devamını oku

15-11-2020 - 721

Toplu İş Sözleşmelerinde Yetki Tespitinde Farklı İşkollarında Hizmet Veren İşyerinde Çoğunluğun Sağlanması Kriteri
Uyuşmazlık konusu tespit davacı işverene ait olup, metal işkoluna tescil ettirilen işyerlerine ilişkindir. Bu durumda yetki başvuru tarihi itibariyle davacı işverenliğin metal işkolu dışında muhtelif işkollarına ait kayıtlı...

Devamını oku

15-11-2020 - 739

İşe İade Sonrası Başvuran Ve İşe Davet Edilen Davacının İşe Davetinin Samimi Olup Olmadığı
Taraflar arasında feshin geçersizliği ve işe iade sonrası başvuran ve işe davet edilen davacının işe davetinin samimi olup olmadığı ve bu kapsamda işçinin başlayıp başlamaması uyuşmazlık konusudur. Davacı...

Devamını oku

15-11-2020 - 676

Islahta Faiz İstenilmese Dahi Dava Dilekçesindeki Faiz Talebine Bağlı Olarak Faize Hükmedileceği
Davacı vekili kısmi dava açmış, taleplerini ıslah dilekçesi ile artırmış, ancak ıslah ettiği miktarlara faiz yürütülmesini talep etmemiştir. Mahkemece ıslah ile istenilen miktarlara faiz talep edilmediği gerekçesi ile faiz...

Devamını oku

15-11-2020 - 701

Ödenmeyen Fazla Mesai Ücreti Bulunması Halinde İşçinin Özel Sebepler İle Sözleşmeyi Feshetmesi Durumunda da Kıdem Tazminatına Hak Kazanacağı
Deniz İş Kanunu hem günlük (8 saat) hem haftalık (48 saat) çalışma süresinin aşılmasını fazla saatlerle çalışma olarak kabul etmiştir. Gemi işvereni donatan, donatma iştiraki veya onun vekili kaptan, fazla saatlerle...

Devamını oku

15-11-2020 - 762

Yıllık Ücretli İzin Hakkının Çalışırken Ücrete Dönüşmeyeceği
Davacı işçi yıllık izinlerin karşılığı ücretlerin ödenmediğini ileri sürerek istekte bulunmuş, hükme esas alınan bilirkişi raporunda davacıya çalışırken kullandırılmayan izin süresine ait ücretlerin bir kısmının ödendiği...

Devamını oku

15-11-2020 - 655

Aksi Dava Dilekçesinde Belirtilmediği Müddetçe İşçilik Alacaklarına Brüt Ücret Üzerinden Karar Verileceği
İşçilik alacakları aksi talep edilmediği sürece kural olarak brütten hesaplanıp brütten hüküm altına alınmalıdır. Bunun amacı devletin vergi ve SSK primi kaybını önlemektir. İnceleme konusu uyuşmazlıkta, davacı...

Devamını oku

15-11-2020 - 951

Sendikanın Müfettiş Raporunun Hukuka Aykırı Bir Şekilde Değiştirildiğinin Delil Tespiti Yoluyla Belirlenmesini İstemesinde Hukuki Yararın Bulunduğu
Sendika üyesi işçilerin hak ve çıkarlarını korumak için bir vakıanın yani taraflarına tebliğ edilen raporun gerçek olmadığının tespitini talep etmiştir. Davacı Sendika raporun son halinin hukuka aykırı olarak değiştirildiği...

Devamını oku

15-11-2020 - 893

Çalışılan Şirketler Arasında Organik Bağ Bulunması Halinde İşçilik Alacaklarından Şirketlerin Müştereken Ve Müteselsilen Sorumlu Olduğu
Organik bağ ilişkisinde işveren sıfatı olan tüzel kişinin, işçinin iş sözleşmesinden veya iş kanunundan doğan haklarını kullanmasının engellenmesi için temsilde farklı kişiliklere yer vermesi söz konusudur. Bu durumda...

Devamını oku

15-11-2020 - 643

Fazla Çalışmaya İlişkin Ücretin Ödendiğinin İspat Şekli
Davacı işçinin fazla çalışma yapıp yapmadığı konusunda taraflar arasında uyuşmazlık bulunmaktadır. İmzalı ücret bordrolarında fazla çalışma ücreti ödendiği anlaşılıyorsa, işçi tarafından gerçekte daha fazla çalışma...

Devamını oku

15-11-2020 - 657

İşçinin Devamsızlıkta Bulunması Nedeniyle İşverence İş Akdinin Feshi
İş sözleşmesinin, işçinin devamsızlıkta bulunması nedeniyle işverence haklı olarak feshedilip feshedilmediği noktasında taraflar arasında uyuşmazlık söz konusudur. İnceleme konusu uyuşmazlıkta davacının...

Devamını oku

15-11-2020 - 788

İşçinin Fazla Çalışma Yapması Halinde Fazla Mesai Ücretine Hak Kazanacağı
Davacı işçinin fazla çalışma yapıp yapmadığı konusunda taraflar arasında uyuşmazlık bulunmaktadır. Fazla çalışma yaptığını iddia eden işçi bu iddiasını ispatla yükümlüdür. Ücret bordrolarına ilişkin kurallar burada...

Devamını oku

15-11-2020 - 874

Gazetecinin İş Sözleşmesinin Feshi Üzerine Açtığı Yıllık İzin Ücreti Talepli Davada Mahkemece Kurulan Hükmün Dayanağının Anayasa Mahkemesince İptal Edildiği
Davacı gazeteci iş sözleşmesinin feshi üzerine açtığı davada yıllık izin ücretini talep etmiştir. Mahkemece, fazla çalışma ücreti alacağının %5 fazlalıkları hüküm altına alınmış ise de, Anayasa Mahkemesinin...

Devamını oku

15-11-2020 - 735

İş Sözleşmesi Baskı İle İmzalanan İstifa Dilekçesi İle Sonlanan İşçinin Kıdem Ve İhbar Tazminatına Hak Kazanacağı
Davacı işçi, iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı neden olmaksızın feshedildiğini ileri sürerek ihbar ve kıdem tazminatı isteklerinde bulunmuş, davalı işveren davacı işçinin imzasını taşıyan istifaya dayanmıştır....

Devamını oku

15-11-2020 - 813

Fazla Çalışma Ücretlerinin Ödenmemesinin İşçiye Haklı Fesih İmkanı Verdiği
Davacı işçi iş sözleşmesini ödenmeyen fazla mesai ücretleri ile ağır çalışma koşullarının bulunduğunu ileri sürerek haklı nedenle feshettiği iddiasıyla kıdem tazminatı ve bir kısım işçilik alacakları talebinde bulunmuş,...

Devamını oku

15-11-2020 - 800

Gazetecinin Yıllık İzin Hakkının Ücrete Dönüşmeyeceği
Basın İş Kanununda yer alan düzenleme ile -21 inci maddesinde yazılı yıllık izni vermeyen- işverenden söz edilmiş ve gazetecinin talebi üzerine verilmemiş olmasına dair bir açıklamaya yer verilmemiştir. İlgili Kanunun...

Devamını oku

15-11-2020 - 932

İbranamenin Geçerlilik Koşulları
İş ilişkisinde borcun ibra yoluyla sona ermesi Türk Borçlar Kanununun ilgili maddesinde öngörülmüştür. Sözü edilen hükme göre, işçinin işverenden alacağına ilişkin ibra sözleşmesinin yazılı olması, ibra...

Devamını oku

15-11-2020 - 1002

İşçilik Alacaklarına İlişkin Davada Çelişkili Tanık Beyanı
Davacının tanık sıfatı ile verdiği iki beyan ile dava dilekçesindeki iddia çelişiktir. Bu nedenle, davacı asil duruşmaya bizzat davet edilerek çelişkiler kendisine açıklanmalı, davacıdan...

Devamını oku

15-11-2020 - 2773

Hizmet Tespit Davası Açılmışsa İşçilik Alacakları Davası Bekletici Mesele Yapılmalıdır
Bir davadaki asıl sorun hakkında karar verilebilmesi için daha önce çözülmesi gereken bir sorunun başka bir mahkeme tarafından başka bir davada karara bağlanması gereken hallerde bekletici mesele söz konusu...

Devamını oku

15-11-2020 - 777

Çalışma Arkadaşını Hırsızlıkla Suçlayan Çalışanın Bunu Delillendirememesinin İşe İade Davasına Etkisi
İnceleme konusu uyuşmazlıkta; davalı iş yerinde satın alma bölümünde çalışan davacının bölümde yapılan bir toplantı esnasında bölüm yöneticisi ve bazı arkadaşlarını hırsızlıkla suçladığı, -burada hırsızlık var,...

Devamını oku

15-11-2020 - 711

İşçi İstifasının İrade Fesadına Uğradığını İddia Ediyorsa İspat Etmesi Gerekir
Davacı, feshin geçersizliğine, işe iadesine ve yasal sonuçlarına hükmedilmesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiştir. Davacı, fesih işlemleri esnasında davalı işveren...

Devamını oku

15-11-2020 - 807

İşçinin Güven Sarsıcı Davranışlarının Haklı Fesih İmkanı Tanıdığı
Mahkemece aynen; -...dosya içerisinde bulunan davalı işyerindeki kamera kayıtlarına ilişkin CD üzerinde yapılan bilirkişi incelemesinde de davacının mesai saatleri içerisinde kadın müşteri ile samimi görüntüleri...

Devamını oku

15-11-2020 - 847

Fazla Çalışma Yapıldığının İspatı Vasıtaları
Fazla çalışmaların yazılı delil yerine tanık beyanlarına dayalı olarak hesaplanması halinde, işçinin normal mesaisinin üzerine sürekli olarak aynı şekilde fazla çalışması mümkün olmadığından, hastalık mazeret izin...

Devamını oku

15-11-2020 - 1161

Islah Dilekçesinde Faiz Talebinde Bulunulmasa Dahi Dava Dilekçesinde Talep Edilen Faize Hükmedilmesi Gerekir
İnceleme konusu uyuşmazlıkta istinaf incelemesi yapan Dairesinin salt davacının başvurusu üzerine talep aşımına ilişkin Hukuk Muhakemeleri Kanununun ilgili maddesini resen uygulaması istinafa başvuranın...

Devamını oku

15-11-2020 - 1400

İrade Sakatlığı İle İstifa Ettiğini İddia Eden İşçi Bu İddiasını İspatlamalıdır
Taraflar arasında davacının kıdem tazminatını hak edip hak etmediği hususunda uyuşmazlık vardır. Dosya kapsamından davacı işçinin iş akdi katılım bankası olan davalı işverene sunduğu dilekçenin işleme...

Devamını oku

15-11-2020 - 632

Memuriyete Geçişin İşçi Açısından Haklı Sebep Oluşturmadığı
İnceleme konusu uyuşmazlıkta davacı işçinin davalı işyerinde mevsimlik işçi olarak çalışırken 1992 yılında açılan memuriyet sınavına katılıp kazanarak memuriyete geçtiği, çalışmanın işçilik kısmının bu şekilde...

Devamını oku

15-11-2020 - 702

İşçinin İstifa Dilekçesinde İrade Fesadına Uğradığını İspatı Sorunu
Davacı dava dilekçesinde her ne kadar davalı tarafından haksız bir şekilde ve asılsız iddialarla işten çıkarıldığını, işi bırakması için uzun süreden beri psikolojik baskı uyguladığını, şirket temsilcilerinin müvekkilini...

Devamını oku

15-11-2020 - 716

Yıllık İzinlerin Kullandırıldığı Noktasında İspat Yükü İşverendedir
İnceleme konusu uyuşmazlıkta, her ne kadar mahkemece davacının yıllık izinlerinin tamamını kullandığı ispatlanamadığı gerekçesiyle yıllık izin ücret alacağı hüküm altına alınmışsa da, davalı tarafça dosyaya bilirkişi...

Devamını oku

13-11-2020 - 703

İşçi Mobbingin Varlığı Konusunda Güçlü Deliller Gösterirse Artık İşveren Mobbing Olmadığını İspatlamalıdır
Dosyaya ibraz edilen yukarıda ayrıntısı verilen bilgi ve belgeler ile diğer tüm deliller birlikte değerlendirildiğinde; davacı işçinin performans düşüklüğünün ispatlanamaması, elektronik posta...

Devamını oku

11-11-2020 - 790

İşçilik Alacaklarının Tahsili İsteminde Davanın Belirsiz Alacak Davası Olarak Açıldığı
İnceleme konusu olay değerlendirildiğinde; davacı vekili müvekkilinin davalıya ait iş yerinde 14.10.2006-27.03.2009 tarihleri arasında çalıştığını, günlük ücretinin 30,00TL olduğunu ileri sürerek bazı işçilik...

Devamını oku

11-11-2020 - 1299

Arabuluculuk Dava Şartını Sağlayan Belge Son Tutanak Olup, Bu Tutanağın Usulüne Uygun Tutulmaması Durumunda Dava Usulden Reddedilecektir
Davacı tarafça dosyaya sunulan arabuluculuk son tutanağında arabuluculuk konusu uyuşmazlığın -işçi-işveren uyuşmazlığı- olarak belirtildiği görülmüştür. Söz konusu belge içerisinde arabuluculuk konusu...

Devamını oku

08-11-2020 - 946

İşçinin Diğer İşçi Olan Servis Şoförünü Yumruklaması İş Akdinin Haklı Sebeple Feshi Sebebidir
Kavga olayının gerçekleştiği tarihte araçta bulunan personellerin dosya içerisinde yer alan yazılı anlatımlarında, tartışmanın davacı tarafından başlatıldığı, dava dışı diğer işçi-araç şoförünün davacıya işyeri...

Devamını oku

01-11-2020 - 723

Davacıya İş Kazası Sebebiyle SGK Tarafından Gelir Bağlanıp Bağlanmadığı Bağlanmışsa Rücuya Tabi Olup Olmadığı Kuruma Sorulmalıdır
Hasar dosyasında mevcut SGK yazısında kazanın iş kazası olduğu ve davacıya geçici işgöremezlik ödemesi yapıldığı bildirilmiş olduğundan davacıya davaya konu trafik kazasından sonra SGK tarafından peşin...

Devamını oku

01-11-2020 - 950

İşçinin Ticari Sır Niteliğindeki Belgelerin Fotokopisini İzinsiz Çekmesi Haklı Fesih Sebebidir
İşçinin işyerinde çalışırken işverene ait belgeleri fotokopi çekmek suretiyle kopyaladığı, bu belgelerin fotokopilerinin çekilmesinde yetkisi ve izni bulunmadığının bizzat davacı işçinin tanığı tarafından ifade edildiği, işçinin bu...

Devamını oku

01-01-2022 - 1033

İşçi Hakkında Soruşturma Devam Ederken İş Akdini Evlilik veya Emeklilik Sebebiyle Haklı Nedenle Feshedemez
İşçinin yaptığı usulsüzlüklerle ilgili soruşturma başlatıldığı, davacının bu yönde savunmasının alındığı, iç denetim raporu hazırlandığı, yapılan usulüz işlemlerin düzeltilmesi aşamasında davacı işçinin evlenip noterden...

Devamını oku

31-10-2020 - 687

İmzalı Bordrolar Sahtelik İddiası İspat Edilene Kadar Kesin Delil Niteliği Taşır
İşçinin imzasını taşıyan bordro sahteliği ispat edilinceye kadar kesin delil niteliğindedir. Fazla çalışmanın ispatı konusunda iş yeri kayıtları, özellikle işyerine giriş çıkışı gösteren belgeler, işyeri iç yazışmaları, delil...

Devamını oku

31-10-2020 - 600

İşçinin Oluru Alınmadan Priminin Düşürülmesi Haklı Sebeple Fesih Nedenidir
Davacının, 10.03.2006 tarihinde Konya Merkez Mağazasında iç giyim personeli olarak göreve başladığı, Konya Merkez Mağaza ve Ankara yolu mağazalarında nonfood personeli olarak çalıştığı, 21.11.2011 tarihinde...

Devamını oku

29-10-2020 - 724

Husumetli Tanık Beyanı Esas Alınarak Fazla Çalışma Alacağına Hükmedilemez
Yargılama sırasında dinlenen davacı tanıklarından birinin işverenle husumetli olduğu, diğerinin ise 2006 yılında işten ayrıldığı dosya kapsamından anlaşılmaktadır. Bu halde davacı tanıklarının anlatımına...

Devamını oku

29-10-2020 - 861

Kadın İş Arkadaşlarını Eve Çağırma - Cinsellik İçermeyen Mesajlar - Haklı Fesih
Her ne kadar mahkemece davacıya isnat edilen eylemlerin bayan iş arkadaşlarına cinsel tacizde bulunma boyutunda olmadığı, herhangi bir cinsel ifade içermeyen mesaj gönderme şeklinde olduğu, tüm iddiaların soyut düzeyde...

Devamını oku

29-10-2020 - 1109

Organik Bağ - Şantiye Şefi - Fazla Mesai
Davalı ile dava dışı firma arasında organik bağ olduğuna yönelik dosyada delil olmayıp davacıya banka kanalı ile davalı tarafça bir kısım ödemeler yapılması da organik bağ sonucunu...

Devamını oku

29-10-2020 - 893

Devamsızlık Tutanağında İsmi Olan Kişileri Dinletmeme - Haklı Fesih İspatı
Yargıtay devamsızlık tutanağında ismi ve imzası yer alan kişileri, tutanak tanığı olarak dinletmeyen patronun feshini haksız buldu. İşçiye tazminat ödenmesine hükmetti....

Devamını oku

29-10-2020 - 813

Kadın Çalışana Mesaj - Cinsel Taciz - Haklı Fesih
Kadın çalışana -...Tamam hakkını helal et bir an bastırdığım duygularıma yenildim...- -..yaptığım bu günahtan dolayı tövbe edeceğim, bir an gaflete düştüm...- dedi ama tazminatsız...

Devamını oku

25-10-2020 - 655

Kıdem Tazminatına Esas Ücret İkale Sözleşmesinde Dahi Tavanı Geçemez
Dosyaya sunulmuş olan , -iş sözleşmesinin karşılıklı feshi- konulu sözleşme içeriğinde; karşılıklı rıza ile iş sözleşmesinin feshedildiği, davacıya yıllık izin ücreti, sosyal yardım ücreti, ücret ve asgari geçim indirimi ,...

Devamını oku

25-10-2020 - 767

Gerçek Zarar İle İbraname Arasındaki Açık Oransızlık
İhbar olunan sigorta şirketi ile davacılar vekili arasında imzalanan ibraname başlıklı belge; -kaza dolayısıyla vefat eden adına kanuni varisi olarak tazminat bedelini almakla, sigorta poliçesi hükümleri tamamen...

Devamını oku

21-10-2020 - 1522

İş Kıyafetlerini Giymemekte Israr Etme - Haklı Fesih
Davalı tanıkları da, davacının işyeri kıyafetlerini giymek istemediğini beyan ederek işyeri kıyafetlerinin davacı tarafından giyilmek istenmediği hususunda tutulan işyeri tutanaklarını doğrulamışlardır. ...

Devamını oku

21-10-2020 - 607

İşçiler Arasındaki Çatışmanın İşyerine Sirayet Etmesi - Geçerli Fesih
Taraflar arasında işyerinde çalışma ortamına yansımış huzursuzluk ve geçimsizlik sabit olmakla birlikte, hakaret tehdit veya sataşma niteliğinde bir eylemin vaki olmaması karşısında, işverenin feshinin haklı değil ancak geçerli nedene dayandığı kabul edilmelidir....

Devamını oku

21-10-2020 - 733

Çalışırken Yıllık İzin Hakkının Bulunduğunun Tespitini İstemede Hukuki Yarar olduğu
Davacının yıllık izin ücreti alacağı olup olmadığı konusunda taraflar arasında uyuşmazlık bulunmaktadır. Somut uyuşmazlıkta, hükme esas alınan bilirkişi raporunda davalı işverende 10 yılı aşkın çalışması...

Devamını oku

20-10-2020 - 641

1 Aylık Hak Düşürücü Sürede İşe İade Davasının Açılması Gerektiği
İş Kanununun ilgili maddesi uyarınca iş sözleşmesinin geçerli neden olmadan feshedildiğini ileri süren işçinin, fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren bir ay içerisinde feshin geçersizliği ve işe iade istemi ile dava...

Devamını oku

16-10-2020 - 710

Çıraklık İlişkisinin Kurulması - Yazılı Sözleşme
1980 yılında davacının işe girer girmez tanık ifadesinde de geçen makineyi hemen kullanmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğu, davacının 3 yıl çırak olarak çalışmasının mümkün olduğu;...

Devamını oku

14-10-2020 - 595

Değerli Müşterilerimiz Mağazanın İçine Ettiniz Sözü - Fesih
Davacının sarf ettiğini kabul ettiği -değerli müşterilerimiz mağazanın içine ettiniz- sözünün işyerindeki çalışma ortamını etkileyeceği ve işyeri disiplinini bozacağı açık olup işverenin...

Devamını oku

14-10-2020 - 832

İşçinin Sakal Bırakması - Geçerli Fesih
Taraflar arasında imzalanan iş sözleşmesinde sakal bırakmanın yasak olduğuna ilişkin açık bir düzenleme bulunmasa da, iş sözleşmesinin -Özel Şartlar- 11/b maddesinde; -işçi, işyerinde çalışma...

Devamını oku

14-10-2020 - 622

Belirsiz Alacak Davasına Konu Olamayacak İşçilik Alacakları
Yargıtay 9.Hukuk Dairesi tarafından daha önce verilen kararlarda hukuki yarar yokluğu sebebiyle dava şartı yokluğuna bağlı davanın reddi kararları verilmediğinden aynı Dairenin görev alanındaki bölgelerden...

Devamını oku

13-10-2020 - 644

Toplu İşçi Çıkarmada Fesih Bildirimi
İşveren tarafından işçiye doğrudan bir fesih bildirimi yapılmamış, toplu işçi çıkarılacağı ilanen belirtilmiştir. Bu şekilde fesih bildirimi yasal olmadığı gibi usulüne uygun değildir. Mahkemenin...

Devamını oku

10-10-2020 - 878

İşçilerin Tartışmasının Sataşma Ölçüsünde Olmaması - Eşit İşlem Borcuna Aykırılık
Sataşma niteliğindeki davranışlar tehdit ve hakaret içeren sözler söyleme, etkili eylem(darp)de bulunma gibi davranışlar olarak ortaya çıkar. Sataşma niteliğinde olmadığı sürece, diğer işçilerle devamlı ve gereksiz tartışmaya girişmek, iş arkadaşları ile ciddi geçimsizlik göstermek geçerli fesih nedenidir. ...

Devamını oku

10-10-2020 - 944

İstirahat Raporunun Kıdem Süresine Etkisi
Kıdem tazminatına hak kazanabilmek için işçinin işverene ait işyerinde en az bir yıl çalışmış olması gerekir. İşçinin işyerinde çalıştığı sırada almış olduğu istirahat raporlarının kıdem süresinde değerlendirilmesi yerinde olur. İşçinin çalıştığı sırada...

Devamını oku

10-10-2020 - 788

İşçinin Eleştiri Sınırları İçerisinde Kalan Söz ve Davranışları - Fesih
İş Kanununda, ahlâk ve iyi niyet kurallarına uymayan haller sıralanmış ve belirtilen durumlar ile benzerlerinin varlığı halinde, işverenin iş sözleşmesini haklı fesih imkânının olduğu açıklanmıştır....

Devamını oku

05-10-2020 - 972

İşçilik Alacaklarına Brüt Ücret Üzerinden Hükmedilmesi
İnceleme konusu uyuşmazlıkta, dava dilekçesine göre dava konusu alacak taleplerinin net ücret üzerinden tespit ve hükmedilmesine dair bir açıklamaya yer verilmemiştir. Yargıtayın yerleşik uygulaması,...

Devamını oku

05-10-2020 - 1204

Mevsimlik İş - İş Güvencesi - Kıdem ve İhbar Tazminatı
Mevsimlik iş sözleşmeleri, belirli süreli olarak yapılabileceği gibi belirsiz süreli olarak da kurulabilir. Tek bir mevsim için yapılmış belirli süreli iş sözleşmesi, mevsimin bitimi ile kendiliğinden sona erer ...

Devamını oku

05-10-2020 - 900

Ücretin Ödenmemesi - Haklı Fesih
Ücreti ödenmeyen işçinin alacağı konusunda takibe geçmesi ya da ücreti ödeninceye kadar iş görme edimini yerine getirmekten kaçınması, iş ilişkisinin devamında bazı sorunlara yol açabilir. Bu bakımdan, işverenle bir çekişme ...

Devamını oku

05-10-2020 - 773

Belirli Süreli İş Sözleşmesi - Kıdem ve İhbar Tazminatı
Somut uyuşmazlıkta davacının iş sözleşmesi belirli sürenin sona erdiği gerekçe gösterilerek işverence feshedilmiştir. Buna göre, mahkemece dava dışı şirket ile davalı şirket arasındaki hizmet alım sözleşmesi tüm ekleri ile birlikte dosya kapsamına dahil edilmeli, ...

Devamını oku

05-10-2020 - 678

Ölüm Sigortası İçin Gerekli Prim Gün Sayısı - Askerlik Borçlanması
Hak sahiplerine yönelik ölüm aylığı tahsisinde sosyal güvenlik hukuku ilkelerine göre sigortalının yaşamını yitirdiği tarih itibari ile yürürlükte olan yasal düzenlemenin uygulanması zorunlu bulunmaktadır. Davacı murisinin ölüm tarihinde 5510 sayılı Yasa yürürlüktedir....

Devamını oku

05-10-2020 - 999

İş Kazası - Organik Bağ - Manevi Tazminat
Organik bağda işçinin birden fazla işverene iş görme edimi yerine getirmesine gerek yoktur. Burada işverenlerin kanuna karşı hilesi veya dürüstlük kuralına aykırı davranışı vardır. Dolayısıyla salt birlikte istihdamın veya organik bağın tespiti müşterek ve müteselsil sorumluluk için yeterlidir....

Devamını oku

05-10-2020 - 814

Gerçek Ücretin Tespiti - Yazılı Delil
Gerçek ücret; sigortalının kıdemi, yaptığı işin özelliği ve niteliğine göre ödenmesi gereken ücrettir. Hizmet akdinin tarafları görünüşte bir ücret belirlemiş olabilirler, ancak bu ücret tarafların aralarında kararlaştırdıkları gerçek ücret olmayabilir. ...

Devamını oku

05-10-2020 - 878

Bağımsız Çalışanlar - Sigortalılık Süresi - Primi Ödenmiş Günler
18 yaşından önce malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tâbi olanların sigortalılık süresi, 18 yaşını doldurdukları tarihte başlamış kabul edilir. Bu tarihten önceki süreler için ödenen malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primleri, prim ödeme...

Devamını oku

04-10-2020 - 745

Bedelli Askerlik - İş Akdinin Feshi - Kıdem Tazminatı
4857 sayılı Kanuna tabi olarak çalışanlardan zorunlu (muazzaf) askerliğini yapanların askerlikten kaynaklanan kıdem tazminatı ve askerlik dönüşü işe başlama şeklinde iki önemli hakkı vardır. Askerlik nedeniyle işten ayrılan işçinin...

Devamını oku

04-10-2020 - 1182

İşe İade - Boşta Geçen Süre Ücretinin Hesabı
Boşta geçen süreye ait en çok 4 aya kadar ücret ve diğer haklar için ise, feshi izleyen dönem ücretlerine göre hesaplama yapılmalıdır. Geçersiz sayılan fesih tarihinden sonra boşta geçen en çok dört aylık sürede işçinin çalışması devam ediyormuş gibi ücret ve diğer haklar belirlenmelidir....

Devamını oku

04-10-2020 - 875

Sendikal Nedenle Fesih - Araştırma Yöntemi
Somut uyuşmazlık bakımından, iş akdinin sendika örgütlenmesini engellemek adına feshedilip feshedilmediğinin tereddütsüz tespiti önem arz etmektedir. Ancak, feshin sendikal sebebe dayanıp dayanmadığı hususunda yapılan araştırma ve inceleme yetersizdir....

Devamını oku

04-10-2020 - 593

İş Kazası - İşverenin Sorumluluğunun Objektifleştirilmesi
İş sağlığı ve güvenliği yönetmelikleri hükümleri işverenin sorumluluğunu objektifleştiren kriterler olarak değerlendirilmelidir. Bu sebeple mevzuatta yer alan teknik iş kurallarına uyulmaması işverenin kusurlu davranışı olarak kabul edilmelidir....

Devamını oku

04-10-2020 - 2560

Emekli Maaşı Alan Kişinin Açtığı Hizmet Tespit Davası
İhtilaflı dönemde kurumdan yaşlılık aylığı almakta olan davacının, davalı işveren nezdinde geçen 16/06/2012-10/03/2015 tarihleri arasında hizmetlerinin tespitine karar verilmesini talep ettiği, Mahkemece sosyal güvenlik destek primi...

Devamını oku

04-10-2020 - 1641

Meslek Hastalığı - Yüksek Sağlık Kurulu - Adli Tıp - Çelişki
Kural olarak Yüksek Sağlık Kurulunca verilen karar Sosyal Güvenlik Kurumunu bağlayıcı nitelikte ise de diğer ilgililer yönünden bir bağlayıcılığı olmadığından Yüksek Sağlık Kurulu Kararına itiraz edilmesi halinde inceleme Adli Tıp Kurumu giderek...

Devamını oku

03-10-2020 - 740

Gerçek Zarar - İlk Peşin Sermaye Değeri - Kusur İndirimi
Dava, rücuan tazminat istemine ilişkindir. Eldeki davada, uzman bilirkişi tarafından yöntemince rapor düzenlenerek hak sahibinin gerçek zararı hesaplanmış ise de, gerçek zarar ile ilk peşin sermaye değerli gelir...

Devamını oku

03-10-2020 - 741

İş Kazası - Yüksek Sağlık Kurulu - Adli Tıp - Raporlardaki Çelişki
Eldeki davada, sigortalının iş göremezlik derecesinin davacı kurum gelir bağlama kararında %33 olarak belirlendiği, davalı işverence bu maluliyet oranına itiraz edildiği halde, mahkemece bu konuda inceleme ve araştırma yapılmadığı anlaşılmıştır....

Devamını oku

03-10-2020 - 924

Bir Günlük Çalışmanın Tespiti Davası
Sigorta başlangıcının tespiti istemine yönelik olarak yapılan incelemede; Sosyal Sigortalar Kanununu ilgili maddesi gereğince sigortalılık başlangıç tarihinin belirlenmesine ilişkin açılan her dava, sigortalılığın saptanması istemini de içerdiğinden...

Devamını oku

03-10-2020 - 828

Cuma Namazı İçin Tahsis Edilen Araç İle Kahvehaneye Gidilmesi - Geçerli Sebep
İnceleme konusu uyuşmazlıkta, davacı işçinin, işveren tarafından Cuma namazına gitmek isteyen işçiler için tahsis edilen servis ile işverene Cuma namazına gideceğini belirterek iş yerinden ayrılıp kahvehaneye gittiği sabit olup...

Devamını oku

03-10-2020 - 668

İşçiye Küllük Fırlatılması - Manevi Tazminat
Davacının işi ile ilgili yapılan bir toplantı sırasında amiri konumundaki kişi tarafından üzerine doğru küllük fırlatmak suretiyle kişilik haklarına saldırıda bulunulduğu, öte yandan başka bir toplantı sırasında...

Devamını oku

03-10-2020 - 657

Güvenlik Görevlisinin Uyuması - Haklı Fesih
Güvenlik görevlisi olarak çalışan davacının hizmet akdi 03/09/2013 tarihli fesih bildirimi ile bir kaç değişik nedenle birlikte 23/08/2013 günü saat 03.30 da yapılan kontrolde uyuduğunun tespit edilmesi nedeniyle feshedilmiştir....

Devamını oku

03-10-2020 - 601

Çalışma Arkadaşına Hakaret - Haklı Fesih
Davacı işçinin davalı işyerinde çalışırken iki müşterinin kendi aralarında tartıştıklarını görüp çalışma arkadaşı ...a müşterilerin neden tartıştıklarını sorduğu, ...unda daha sonra anlatırım şeklinde cevap vermesi üzerine bu defa ...a hitaben -hayvan- diye bağırdığı ...un bu söze...

Devamını oku

29-09-2020 - 654

İş Sözleşmesi - Cezai Şart - Oranlama - İndirim
Taraflar arasındaki sözleşmenin 7. maddesinde; -iş akdinin işveren tarafından herhangi bir şekilde feshi halinde sözleşme süresinden bakiye kalan süreye ilişkin aylık ücretler tazminat olarak işçiye ödenecektir- hükmünde cezai şartın ödenmesi koşulunun işverenin feshi olarak belirtilmiş olup...

Devamını oku

27-09-2020 - 803

Performans Düşüklüğü - Geçerli Nedenle Fesih
İnceleme konusu uyuşmazlıkta, davalı işyerinde -delik makine operatörü- olarak çalışan davacı işçi, iş sözleşmesinin performans düşüklüğü ve tutanakları imzalamadığı gerekçesiyle haksız şekilde feshedildiğini açıklamış,...

Devamını oku

27-09-2020 - 805

İşyerinde Çalışmayan Kişinin Tanıklığı
Somut uyuşmazlıkta; her ne kadar mahkemece, davacının yükselmesinin önlenmeye çalışıldığı, mobbing uygulanarak işi bırakmasının sağlanmaya çalışıldığı ancak davacının işi bırakmadığı iş akdinin davalı işveren tarafından haksız ve ihbarsız olarak feshedildiği kabul edilmiş ise de; davacının bu konudaki tek delilinin iş yeri çalışanı olmayıp, davacının ...

Devamını oku

27-09-2020 - 961

Memuriyete Atanmak - Haklı Fesih - Cezai Şart
Dosyadaki bilgi ve belgelerden davacının davalı özel eğitim kurumunda belirli süreli iş sözleşmesi ile çalışırken iş akdini memuriyete atanması nedeniyle sonlandırdığı, memuriyete atanmanın iş akdinin feshi bakımından davacı işçi için haklı neden oluşturmadığı sabittir....

Devamını oku

27-09-2020 - 771

Kıdem Tazminatı - Sefer Prim Ücreti - Yıllık İzin
Davacıya davalı işyerindeki ilk dönem çalışmasını sonlandıran emekliliği sonrasında, kayıtlardaki ücret üzerinden 14 gün karşılığı izin ücreti ödemesi yapılmış olup bu ödemenin eksik olduğu, ödemeye esas ücrete ilave edilmesi gereken sefer primi ücretinin ilave edilmediği, davacının ikinci dönemin sonunda ise kullanılmayan 3 gün daha ücretli izin hakkı bulunduğu sabittir....

Devamını oku

27-09-2020 - 728

3 Dönem Halinde Çalışma - Kıdem Tazminatı
Somut olayda, davacı 10/10/1999 - 10/02/2000, 21/09/2001 - 30/06/2012, 18/04/2013-31/10/2013 tarihleri arası üç dönem halinde toplam 11 yıl 8 ay 22 gün davalı bünyesinde çalışmıştır. Mahkemece davacının 31/10/2013 tarihli istifa dilekçesine atfen dava konusu kıdem ve ihbar tazminatı talepleri reddedilmiş ise de davacının istifa dilekçesinin 18/04/2013-31/10/2013 tarihleri ...

Devamını oku

27-09-2020 - 931

İnşaat İşi - Anahtar Teslimi İş - İşçilik Alacakları
Somut olayda davalı .... ile davalılar ... İnşaat ve Sanayi A.Ş.-... iş ortaklığı arasında arasında ... Regülatörü ve Hidroelektrik Santralı inşaatı ve hidromekanik işlerin yapımı amacıyla sözleşme yapılmış olup, davacı bu sözleşme kapsamında iş ortaklığının işçisi olarak çalışmıştır. Davalı ....nin asıl faaliyet konusunun enerji üretimi olduğu, diğer davalılara yaptırılan inşaat işinin davalı...

Devamını oku

27-09-2020 - 841

Boşta Geçen Süre İçinde İşçinin Çalışması
Dosya içeriğine göre; mahkemece hükme esas alınan bilirkişi raporunda davacının davalı işyerinden çıktıktan sonra başka bir işyerinde çalışması bulunduğunu, buna göre boşta kaldığı sürenin dikkate alınacağı belirtilerek boşta geçen süre alacağı hesaplanması hatalıdır. ...

Devamını oku

27-09-2020 - 858

Evli İşçi İle Birliktelik - Geçerli Fesih
Somut olayda montaj görevlisi olarak çalışan davacının iş akdinin 06.02.2015 tarihinde diğer bir şirket çalışanı ... ile arasında bir ilişki olduğu, bu ilişkinin varlığının öğrenilmesi sonucunda eşinin şirketin çağrı merkezini arayarak ... hakkında canlı bomba ihbarında bulunduğu, yapılan iç araştırmadan ve konuya ilişkin yazılı savunmasından bu durumun anlaşıldığı,...

Devamını oku

27-09-2020 - 893

Çalışma Şartlarında Esaslı Değişiklik - İşçi Tarafından Fesih
4857 sayılı Kanunun 22. maddesinde çalışma şartlarında esaslı değişiklik sebebiyle işçinin iş sözleşmesini haklı olarak feshedebileceği öngörülmemiştir. Bununla birlikte çalışma şartlarının değiştirilmesi aynı zamanda şartlarının uygulanmaması anlamına geldiğinden, aynı Kanunun 24/II-f. bendinde belirtilen hal, işçinin haklı fesih sebepleri arasında sayılmıştır. ...

Devamını oku

27-09-2020 - 882

İşe Başlatmada Samimi Olunmaması - Ücretin Belirlenmesi
Somut olayda, davacının davalı iş yerinde 12.02.2001- 24.04.2013 tarihleri arasında posta başı olarak çalıştığı ve iş akdinin oragnizasyonel ve sektörsel sebeplerden dolayı işletmesel karar nedeni ile feshedilmesi üzerine açtığı işe iade davasının kabulüne karar verildiği ve kararın Dairemizce temyiz incelemesinden geçerek kesinleştiği görülmüştür....

Devamını oku

27-09-2020 - 914

Kıdem Tazminatının Banka Kanalıyla Ödenip Ödenmediği
Hakkın gerçek tutarda ödendiğini ihtiva etmeyen ibra sözleşmeleri veya ibra beyanını muhtevi diğer ödeme belgeleri, içerdikleri miktarla sınırlı olarak makbuz hükmünde olmakla beraber, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunundaki düzenleme uyarınca bu hâlde dahi, ödemelerin banka aracılığıyla yapılmış olması gerekmektedir....

Devamını oku

27-09-2020 - 1346

İhale Makamının İşçilik Alacaklarından Sorumluluğu
İhale makamı, işçi ücretlerinin ödenip ödenmediğini kontrol etmek durumundadır. Yapılacak olan kontrol ya da işçinin başvurusu üzerine ödenmeyen ücretlerin bulunduğunun tespit edilmesi halinde, belli şartlarla ihale makamının sorumluluğu söz konusu olur. İhale makamının yapmış olduğu ilan üzerine işçilerin başvuruda bulunmamış olmaları, kamu...

Devamını oku

27-09-2020 - 931

İşçinin Ücreti Konusunda Uyuşmazlık
4857 sayılı İş Kanununda 32 nci maddenin ilk fıkrasında, genel anlamda ücret, bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve para ile ödenen tutar olarak tanımlanmıştır. İş sözleşmesinde ücretin kararlaştırılmadığı hallerde ücretin miktarı, işçinin kişisel özellikleri, işyerindeki ya da meslekteki kıdemi, meslek unvanı, yapılan işin...

Devamını oku

27-09-2020 - 771

Fazla Çalışma - Yazılı Delil - Tanık
Fazla çalışmanın ispatı konusunda iş yeri kayıtları, özellikle iş yerine giriş çıkışı gösteren belgeler, iş yeri iç yazışmaları, delil niteliğindedir. Ancak, fazla çalışmanın bu tür yazılı belgelerle kanıtlanamaması durumunda tarafların dinletmiş oldukları tanık beyanları ile sonuca gidilmesi gerekir....

Devamını oku

27-09-2020 - 677

Prim Alacağı - E Mail Yazışmalarının Delil Niteliği
Somut olayda, davacı dava dilekçesinde, 2014 yılı Nisan ayı prim alacağının 878,22 TL Mayıs ayı prim alacağının 861,59 TL, Haziran ayı prim alacağının 903,02 TL, Temmuz ayı prim alacağının 884,92 TL, Ağustos ayı prim alacağının 1301,81 TL , Eylül ayı prim alacağının ise 18 gün karşılığı 900,00 TL olduğunun davalı tarafından kendisine e-mail ile bildirildiğini, ancak ödemelerin ...

Devamını oku

27-09-2020 - 1089

Ara Dinlenme Süresi Nasıl Kullanılır ?
İşçi, ara dinlenme saatinde tamamen serbesttir. Bu süreyi işyeri içinde ya da dışında geçirebilir. İşyerinde geçirmesi ve bu süre içinde çalışmaya devam etmesi durumunda ara dinlenmesi verilmemiş sayılır. Ancak işçi işyerinde kalsa bile, ara dinlenmesi süresini serbestçe kullanabilir, bu süre içinde çalışmaya zorlanamaz. Ara dinlenmesi için ücret ödenmesi gerekmez....

Devamını oku

27-09-2020 - 732

İlave Tediye Alacağı
İlave tediye alacağının kapsamı, yararlanacaklar, yararlanma şartları, miktarı ve ödeme zamanı 6772 sayılı Devlet ve Ona Bağlı müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılması hakkındaki kanun ile düzenlenmiştir. Kanun 1. maddesinde devlet ve ona bağlı kurumların hangileri olduğu, ayrıca yararlanacak kişiler açıkça belirtilmiştir. İş Kanunu kapsamına girsin girmesin, devlet ve ona...

Devamını oku

27-09-2020 - 815

Kıdem Tazminatı - Dolar İle Ödeme - Mahsup Yöntemi
Taraflar arasında iş sözleşmesi devam ederken 25.07.1996 tarihinde yapılan kıdem tazminatı ödemesinin mahsubu konusunda uyuşmazlık bulunmaktadır. Davacıya 25.07.1996 tarihli ibraname ile 499,88 USD kıdem tazminatı ödemesi yapıldığı anlaşılmaktadır. 25.07.1996 tarihi itibari ile 1 USD karşılığı eski Türk Lirası ile 83.372,00 TL dir. Bilirkişi raporunda, 499,88 USD ödeme ...

Devamını oku

27-09-2020 - 873

Yıllık İzin Ücreti - Hayatın Olağan Akışı
Somut olayda davacı vekili çalışma süresi boyunca davacının sadece 10 gün izin kullandığını, kalan yıllık izin haklarının ise kullandırılmadığını iddia etmiştir. Mahkemece, davacının 15 yıllık toplam hizmet süresi karşılığı 270 gün izin hakkının bulunduğu ve sadece 10 gün izin kullanıldığı kabul edilerek bakiye 260 günlük izin hakkının kullanılmadığına ve bu süre için yıllık izin ücreti ...

Devamını oku

27-09-2020 - 626

Kıdem Tazminatı Hesabında Dikkate Alınacak Ücretler
Kıdem tazminatına esas alınacak olan ücretin tespitinde 4857 sayılı İş Kanununun 32. maddesinde sözü edilen asıl ücrete ek olarak işçiye sağlanan para veya para ile ölçülebilen menfaatler göz önünde tutulur. Buna göre ikramiye, devamlılık arz eden prim, yakacak yardımı, giyecek yardımı, kira, aydınlatma, servis yardımı, yemek yardımı ve benzeri ödemeler kıdem tazminatı hesabında ...

Devamını oku

27-09-2020 - 846

Fazla Çalışma - Ara Dinlenmesi
Somut uyuşmazlıkta, mahkemece tanık anlatımları doğrultusunda düzenlenen bilirkişi raporuna itibar edilerek, raporda hesaplanan fazla çalışma ücreti hüküm altına alınmıştır. Hükme esas alınan bilirkişi raporunda, davacının haftada 6 gün 08.20-18.30 arası çalıştığı, iki gün ise fazladan 2 şer saat çalıştığı böylece 13 saat fazla mesai yaptığı kabul edilmiştir. Ancak davacının 2 saat fazladan ...

Devamını oku

27-09-2020 - 860

Banka Aracılığıyla Ödenen Miktarın Mahsubu
Somut olayda, davalı taraf davacıya ait banka hesabına bir kısım ödemeler yapmış olup mahkemece, bu ödeme miktarı bilirkişi raporu doğrultusunda hükmedilen alacaklardan mahsup edilmiştir. Ne var ki, Dairemizce fazla çalışma ücreti, hafta tatili ücreti ve ulusal bayram genel tatil ücreti taleplerinin reddi gerektiği yönünde bozma kararı verilmiş, mahkemece bozmaya uyularak anılan...

Devamını oku

27-09-2020 - 682

TİS Hükümlerinden Yararlanmanın Tespiti - Hukuki Yarar
Somut olayda, davacının Belediye İş Sendikası ile ... Belediye Başkanlığı arasında bağıtlanan ve 01.03.2011-28.02.2013 yürürlük süreli Toplu İş Sözleşmesinin 40. Maddesinde bahsi geçen Kıdem Zammı düzenlemesinden 04.11.2011-01.07.2012 tarihler ile sınırlı olmak kaydı ile yararlandırılması gerektiğinin tespitine ilişkin talebinin eda davasına konu edilebileceği, eda davası...

Devamını oku

27-09-2020 - 622

Fazla Çalışma - İş Sözleşmesi - İspat
Taraflar arasında davacının fazla çalışma yapıp yapmadığı ve fazla mesai alacağının bulunup bulunmadığı konusunda uyuşmazlık bulunmaktadır. Dosyaya sunulan 26.08.2008 tarihli iş sözleşmesinin 4. maddesinde -Çalışanın aylık ücretine günlük normal çalışma saatlerinin dışında kalan fazla çalışma ücretleri, hafta tatili fazla çalışma ücretleri ile tatil günleri (hafta tatili, ulusal ...

Devamını oku

27-09-2020 - 1563

İş Müfettişi Raporu - Kurum İşleminin İptali
Somut olayda dava konusu müfettiş raporunda işçi alacaklarına yönelik tespit yapıldığı açık olup, bu durumda yapılmış olan tespitin dayanağı bilgi ve belgeler ve davacı tarafından sunulan deliller incelenerek sonucuna göre karar verilmesi gerekir. Bu davada verilecek karar, davanın tarafı olmayan işçi için kesin hüküm teşkil etmeyeceğinden ...

Devamını oku

23-09-2020 - 1113

Yıllık İzin Ücreti - Zamanaşımı
Yıllık izin ücreti iş sözleşmesinin feshi ile muaccel olup, 818 sayılı Borçlar Kanunu döneminde yıllık izin ücretinde 5 yıllık zamanaşımı süresi söz konusu iken 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununda bu süre 10 yıla çıkmış olup buna göre 01.07.2012 tarihinden önce zamanaşımı süresi 5 yıl olup, bu sürenin başlangıcının ...

Devamını oku

23-09-2020 - 741

Fazla Mesai - Talebin Aşılması
Hükme esas alınan bilirkişi raporunda; davacı tanık beyanları gözetilerek davacının haftanın 3 günü hale gitmesi nedeniyle 04:30-19:00 saatleri arasında , 3 gün ise 07:30-19:00 saatleri arasında çalıştığı kabul edilerek hesaplama yapılmış ise de, dava dilekçesinde davacının mal alımı için hale gitme iddiası olmadığından ...

Devamını oku

23-09-2020 - 917

Belirli Süreli İş Sözleşmesi - Bakiye Ücret
4857 sayılı İş Kanununun 11 inci maddesinde, esaslı bir neden olmadıkça belirli süreli iş sözleşmelerinin birden fazla üst üste (zincirleme) yapılamayacağı kuralı ile bir ölçüde koruma sağlanmak istenilmiştir. ...

Devamını oku

23-09-2020 - 1259

Radyasyona Maruz Kalan İşçi - Fazla Mesai
Somut uyuşmazlıkta, davacı işçi davalı işyerinde anjiyo hemşiresi olarak çalışmakta olup, şuaya maruz kalan ve şua izni hakkına sahip personel olduğu sabittir. Buna göre günlük çalışma süresinin 3153 sayılı Kanuna göre belirlenmesi gereklidir. Yasal düzenlemelere göre davacının haftalık çalışma süresinin 30.01.2010 tarihine kadar yirmi yedi buçuk saat olarak kabul edilip hesaplamanın buna göre yapılması gereklidir. ...

Devamını oku

23-09-2020 - 921

İşe Davetin Samimi Olması Gerektiği
Davalı işverenin işe iade başvurusu üzerine işe iadenin parasal sonuçlarından olan boşta geçen süreye ait ücreti ödemesi, savunma ile çelişki oluşturduğu gibi davet yazısında, işe başlama tarihindeki güncel ücret yerine -aynı özlük hakları ile işbaşı yapmak- dan bahsedilmesi de bu davetin samimi ve yasal koşulları haiz ...

Devamını oku

23-09-2020 - 1093

İşe İade - İşçinin Başka İşte Çalışması - Kıdem
Feshin geçersizliğinin tespitiyle işe iade kararı sonrasında işçinin başvurusu üzerine ödenmesi gereken boşta geçen süre ücretinden başka bir işten elde edilen gelirin indirilmesi ya da diğer işte çalışılan sürenin mahsubu doğru değildir. ...

Devamını oku

23-09-2020 - 895

İstifa Dilekçesi - Haklı Neden Niteliği Kazandırma
Davacı işçi iş akdini istifa dilekçesi ile kendisi sona erdirmiş olup fesihten yaklaşık 7 yıl sonra açtığı davada feshin ödenmemiş işçilik alacaklarına dayalı olduğunun beyan edilmesi, haklı nedene dayanmayan feshe sonradan haklı neden niteliği kazandırma girişimi olup bunun hukuken geçerliliği bulunmamaktadır. ...

Devamını oku

23-09-2020 - 874

Emeklilik - Kıdem Tazminatı - İstifa
Son istifa dilekçesi haklı neden içermediğinden davacı kıdem tazminatını talep edemez ise de emeklilikle sona eren ilk dönem çalışması için kıdem tazminatına hak kazanıldığından davacının 01.08.1996-28.02.2008 tarihleri arasındaki çalışması için belirlenecek kıdemi üzerinden ve 28.02.2008 tarihindeki ücreti baz ...

Devamını oku

23-09-2020 - 914

İşyerinin Değişmesi - Aleyhe Değişiklik - Objektif Neden
Davacının işyerinin değişmesi işçi açısından aleyhe değişiklik olup, davacı işçi bunu kabul etmek zorunda değildir. Taraflar arasında imzalanan iş sözleşmesinde, işverenin nakil yetkisinin olması, işveren tarafından bu değişiklik objektif nedenlerle ortaya konulamadığı sürece sonuca etki etmeyecektir. ...

Devamını oku

23-09-2020 - 833

İstifa Dilekçesi - Kıdem Tazminatı
Somut uyuşmazlıkta; dava dilekçesinde, iş akdinin işçilik alacaklarının eksik ödenmesi nedeniyle feshedildiği iddia edilmiş, davalı ise davacının istifa etmek suretiyle işyerini terk ederek iş akdini sona erdirdiğini savunmuştur. Dosyaya sunulan 21.03.2011 tarihli istifa dilekçesi ise hiç değerlendirilmemiştir....

Devamını oku

23-09-2020 - 787

İşyerindeki Huzur Ortamının Bozulması
Davacının mağazada yapılan sayımda çıkan eksik ürünlerin bedelini mağaza müdürü olduğu için çalışanlar arasında bölüştürüp çıkış yaptığı ve bu durumu üst yöneticilere bildirmediği ve personeli işlerin yoğunluğu gerekçesi ile öğle yemeğini göndermemek gibi baskıcı tutum ve eylemlerde bulunduğu, işyeri ...

Devamını oku

23-09-2020 - 924

Pilot - Hava Taşıma İşi - İş Kanunu
Davacı, İş Kanununda düzenlenmiş olan tazminatları isteyemezse de, taraflar arasında Türk Borçlar Kanununun 393 ve devamı maddelerinde düzenlenen bir hizmet sözleşmesi söz konusu olduğundan, TBKnunun 431-438. maddelerine dayanarak makul bir tazminat talebinde bulunabilir. Bu nedenle mahkemece, ...

Devamını oku

23-09-2020 - 890

Kıdem Tazminatı - Mahsup
Davacı davalı şirkete ait işyerinde 10.01.2005-28.12.2009 ve 29.12.2009-13.12.2011 tarihleri arasında iki dönem halinde çalışmış olup, ikinci dönem çalışması sonunda 13.12.2011 tarihinde ödendiği dosyadaki banka hesap ekstresiyle sabit olan 1.840,00 TL kıdem tazminatı ödemesinin ikinci dönem kıdem tazminatı ...

Devamını oku

23-09-2020 - 754

Belirli Süreli İş Sözleşmesi - Zincirleme Sözleşme
Belirli süreli iş sözleşmesi, esaslı bir neden olmadıkça, birden fazla üst üste (zincirleme) yapılamaz. Aksi halde iş sözleşmesi başlangıçtan itibaren belirsiz süreli kabul edilir. Esaslı nedene dayalı zincirleme iş sözleşmeleri, belirli süreli olma özelliğini korurlar....

Devamını oku

23-09-2020 - 785

Belirli Süreli İş Sözleşmesi - Fesih - İyiniyet
Taraflar arasındaki sözleşmeye göre sözleşmenin bitmesinden bir ay önceden fesih bildirimi yapılmadığı takdirde sözleşme kendiliğinden bir yıl daha uzar. Ne var ki, davacı bu durumu bilmesine rağmen fesih hakkını sözleşmenin uzadığı süreden önce kullanma imkanına sahip iken, sözleşmenin 1 yıl daha uzamasından bir hafta sonra kullanmıştır. ...

Devamını oku

23-09-2020 - 789

Kısmi Çalışma - Ücret Alacağı
Davacının ayda toplam kaç gün veya kaç saat çalıştığı kesin olarak saptanmalı, daha sonra asgari ücretin bu süreye tekabül eden miktarı üzerinden davacının alacağı belirlenmelidir....

Devamını oku

23-09-2020 - 874

Kısmi Çalışma - İş Güvencesi
Kısmı süreli iş sözleşmesi ile çalışanlar işçi sayısına dahildirler ve iş güvencesi hükümlerinden yararlanabilirler. Sendikaya üye olabilirler, toplu iş sözleşmelerinin kapsamına girebilirler, greve katılabilirler....

Devamını oku

23-09-2020 - 732

Kısmi Çalışma - Kıdem - Hafta Tatili
Tam süreli çalışmanın üçte ikisine kadar yapılan çalışma kısmi çalışmadır. Kısmi çalışma ister haftanın bir veya bazı günlerinde gerçekleşsin, ister hergün bir kaç saat şeklinde gerçekleşsin, bir tam yıl dolunca kıdem tazminatı ve izin hakkı doğacaktır. Kısmi süreli çalışan işçi hafta tatili ücretine hak kazanamaz....

Devamını oku

23-09-2020 - 738

Çağrı Usulü Çalışmada Fesih
Çağrı usulü çalışmayı kabul eden işçi, her ay belli sayıda gün çalıştırılırken, 2 ay çağrı almaması üzerine ihtar çekerek durumunu sormuş, işverenin sözleşmenin devam ettiği beyanına rağmen, dava açarak sözleşmeyi feshetmişse, haklı da olsa ihbar tazminatı alamaz. Ancak, kıdem tazminatına hak kazanması gerekir....

Devamını oku

23-09-2020 - 777

Başka Bir İşyerine Ödünç İşçi Verilmesi
Davacının davalıya ait işyerinde çalıştığı sırada başka bir işverene ait işyerinde ödünç işçi olarak görevlendirildiği; iki aylık süre sonunda eski iş yerine dönmesi istendiği halde dönmeyerek hizmet aklini haklı bir neden olmadan sona erdirdiğine göre; ihbar ve kıdem tazminatına hükmedilemez....

Devamını oku

23-09-2020 - 812

İşçinin Tutukluluk Nedeniyle İşe Devamsızlığı
Davacının tutukluluğu bildirim süresini aştığına göre işverenin feshi 4857 sayılı İş Kanununun 25/IV. maddesi uyarınca haklı nedene dayansa da davacı kıdem tazminatına hak kazanmaktadır. Bu nedenle kıdem tazminatı talebinin kabulü yerine yerinde olmayan gerekçeyle reddi hatalıdır....

Devamını oku

23-09-2020 - 803

İşyeri Devri - İş Kazası - Zamanaşımı
Kusuru olmasa da davalı, devir aldığı işletmenin borçlarından sorumludur. İş kazasında zamanaşımı süresi on yıldır. Bedensel zararın gelişme gösterdiği durumlarda zamanaşımı kesin maluliyetin tespit edildiği tarihten itibaren başlar. ...

Devamını oku

23-09-2020 - 786

Fazla Mesai - Bordro - Banka - Mahsup
Dairemizin yerleşik uygulamalarına göre bordrolarda fazla mesai tahakkukunun bulunması halinde bordrolar işçinin imzasını taşıyorsa fazla mesai tahakkuk ettirilen ayların dışlanması, bordrolar imzasız ise fazla mesainin tanık beyanlarına göre hesaplanıp davacıya ödenen miktarların mahsubu gerekmektedir. ...

Devamını oku

23-09-2020 - 922

Tır Şoförleri - Yolluk - Ücret
Yurt içine-yurt dışına sefer yapan tır şoförlerine her sefere çıktıklarında ödenen paranın harcırah-yolluk veya ücret-prim niteliğinde olup olmadığı, kıdem tazminatı ve prime esas kazancın hesabında dikkate alınıp alınmayacağı konusunda içtihatların birleştirilmesi talep edilmiş ise de; ...

Devamını oku

23-09-2020 - 1181

Özel Güvenlik - Kimlik - Geçerli Fesih
Özel güvenlik kimlik kartını yenilemeyen güvenlik görevlisi işçinin hizmet akdi İş Kanununun 18/1 maddesi uyarınca -geçerli sebeple- fesih edilebilir bu durumda işçi ihbar ve kıdem tazminatına hak kazanır ama işe iade davası açamaz....

Devamını oku

23-09-2020 - 903

Bankamatik İşçisi - İşçilik Alacakları
Belediyede fiilen çalışmamış olan ve kayden işçiymiş gibi gösterilen kişinin belediyeye karşı işçilik alacaklarının tahsili için açılan davanın reddi gerekir....

Devamını oku

23-09-2020 - 964

İşçinin Fiilen Yaptığı İş - Ücret Farkı Alacağı
İşyerinde şef statüsünde bulunan işçinin vekaleten de olsa uzun süre fiilen -müdür- ve -uzman- statüsünde çalıştırılması halinde fiilen çalıştırıldığı pozisyona göre alması gereken ücretler ödenmelidir....

Devamını oku

23-09-2020 - 799

Fazla Çalışma - İspat Yöntemi - Tanık - Bordro
İş yerine giriş ve çıkış kayıtları bulunmuyorsa tanık ifadeleri ile fazla çalışmalar ispatlanabilir. Bunun dışında herkes tarafından bilinen genel vakıalar da dikkate alınır. İmzalı bordrolarda fazla çalışma ödenmişse, imzalarken ihtirazi kayıt ileri sürmeyen işçi bordrolarda görünenlerden daha çok fazla çalışma yaptığını iddia ...

Devamını oku

23-09-2020 - 918

Yıllık İzin - Çıplak Ücret
Yıllık izin ücreti, aksine bir işyeri düzenlemesi yok ise, işçinin son çıplak brüt ücreti üzerinden hesaplanır. Hükme esas alınan bilirkişi raporunda davacının yıllık izin ücreti, ikramiye-müdür ve yönetim ödeneği adı altında yapılan ödemelerin de toplamıyla oluşan -kazanç toplamı- hanesindeki miktar ...

Devamını oku

23-09-2020 - 1377

Bankamatik İşçisi - Fiilen Çalışmama - Ücret İadesi
Kayıtlara göre işçi olarak görünüp de fiili çalışması gerçekleşmemiş olan kişiye ödenen ücretlerin iadesi için açılan dava kabul edilmelidir....

Devamını oku

23-09-2020 - 840

İş Kazası - Kusur - Manevi Tazminat
Davacı işçinin %37 iş göremezlik oranı ve %40 kusuru olduğu gözetildiğinde Davacı lehine takdir edilen 40.000 TL. manevi tazminat oranı azdır....

Devamını oku

23-09-2020 - 986

Çırak - Sigorta Başlangıcının Tespiti
Bir kişiye çırak denilebilmesi için, o kimsenin durumunun bu özel kanunda çıraklar hakkında yapılan tarife ve nitelendirmeye uyması gerekir. Yani, taraflar arasındaki ilişkinin niteliği belirlenirken, başka bir ifade ile davacının belirtilen tarihte çırak olup-olmadığına karar verilirken, çalışma ilişkisine bakılarak karar verilmelidir. ...

Devamını oku

23-09-2020 - 868

Manevi Tazminatın Bölünemeyeceği Kuralı
6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun yürürlüğe girmesinden önce imzalanan ibraname geçerli bir ibraname olup davacılara ibraname ile manevi tazminat ödendiği anlaşılmakla mahkemece manevi tazminat taleplerinin reddine karar verilmesi gerekirken, manevi tazminatın bölünemeyeceği kuralına aykırı olarak manevi ...

Devamını oku

23-09-2020 - 766

İşçinin Çalışma Koşullarında Değişiklik Sonrası 8 Ay Çalışması - Zımni Kabul
Çalışma koşullarının davacı aleyhine değiştirildiği anlaşılmakla, işçinin değişiklik sonrasında 8 ay kadar çalışmaya devam etmesinin değişikliği zımni olarak kabul ettiği anlamına gelmediği kabul edilmeli ve işçinin iş sözleşmesini haklı olarak feshettiği sonucuna varılarak kıdem tazminatı hüküm altına ...

Devamını oku

23-09-2020 - 930

İşverenin İşçiye Avans Vermemesi - Haklı Fesih
4857 sayılı İş Kanununun işçinin haklı nedenle derhal fesih hakkını düzenleyen 24. maddesinde işverenin işçiye avans vermemesi şeklinde bir sebep bulunmamaktadır. ...

Devamını oku

23-09-2020 - 764

İşyerinde Mazeretsiz Devamsızlıklar
Davalı iş yerinin özelliği ve yapılan işin gereği kesintisiz çalışılması gereken işyerinde mazeretsiz devamsızlıklar yaparak olumsuzluklara yol açan davacının iş akdinin feshinin geçerli nedene dayandığı anlaşılmakla davanın reddi gerekirken yanılgılı değerlendirme ile yazılı şekilde karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir....

Devamını oku

23-09-2020 - 681

İşyerinde Tespih Sallayarak Dolaşmak - Geçerli Fesih
Makine operatörü olarak çalışan davacının yaptığı iş dikkate alındığında kullandığı makinelere takılarak kendisine veya başka bir çalışana zarar verme ihtimali bulunan tespihle iş başı yapmasının iş güvenliğini tehlikeye düşüreceği açıktır. ...

Devamını oku

23-09-2020 - 1567

Meslek Hastalığı - Yükümlülük Süresi - 32 Yıl Formülü
İşverenlerin meslek hastalığından sorumlu tutulabilmesi için, sigortalının bu işverenlerin hizmetinde çalışırken meslek hastalığına tutulduğunun ve meslekte kazanma güç kaybının bu hastalıktan kaynaklandığının tespiti, eski işinden fiilen ayrılma zamanı ile hastalığın meydana çıkması arasında, hastalık için Sosyal ...

Devamını oku

23-09-2020 - 1168

İş Kazası - İstisna Akdi - Bağımlılık Unsuru
Davacılar murisinin ise 05.10.2010 tarihinden itibaren ticari kazanç nedeniyle vergi mükellefi olduğu, 5510 sayılı kanunun 4/1(b) kapsamında zorunlu sigortalı kaydının bulunduğu ve kazanın saat 19.00 civarında kendi traktöründe meydan geldiği anlaşılmaktadır. ...

Devamını oku

23-09-2020 - 1003

Anahtar Teslim İş - Alt İşveren - Asıl İşveren
Dosyadaki tüm bilgi ve belgeler ile davalı şirketler arasında yapılan sözleşme ve ekleri nazara alındığında davalılar arasında belirli bir işin yapılıp teslim edilmesine ilişkin anahtar teslim işi konu alan bir eser sözleşmesi bulunduğu, davalılar arasında asıl işveren-alt işveren ilişkisi bulunmadığı anlaşılmaktadır....

Devamını oku

23-09-2020 - 624

Emsal İşçi Ücreti - Kök Ücret
Somut olayda, mahkemece davacının ücreti dava dilekçesinde emsal olarak bildirilen ...un ücretine göre belirlenmişse de davacı dava dilekçesinde emsal işçi ücretini talep etmemiş dava dilekçesinde açıkça belirttiği üzere, ilk işe girdiği tarihteki kök ücret esas alınarak o günden dava tarihine kadar toplu iş sözleşmesi, ...

Devamını oku

24-09-2020 - 1142

İhale Makamı - Alt İşveren - Asıl İşveren
Mahkemece yapılması gereken, ilgili sözleşme ve teknik şartnamelerin eksiksiz bir biçimde getirtilerek, yukarıda belirtilen ilkeler doğrultusunda gerekli araştırmaların yapılması, sözleşmelerin konu ve kapsamına göre davacının ifa ettiği işi de nazara alınıp, davalı ...’nün ihale makamı olup ...

Devamını oku

24-09-2020 - 843

Devreden İşverenin Sorumluluğu
Somut uyuşmazlıkta; davalı ... Dinçakar devreden işveren, diğer davalı ... devralan işverendir. Devreden işveren, kıdem tazminatı bakımından sadece kendi dönem ve devir tarihindeki ücret üzerinden sorumludur. ...

Devamını oku

24-09-2020 - 714

İşten Çıkarılan İşçiye Kıdem Tazminatı Ödenmesi
Dosya içeriğine göre davalı işveren davacı işçinin iş sözleşmesini 4857 Sayılı İş Kanunu m.25/II-g 6356 Sayılı Kanunun 70. maddesi uyarınca feshettiğini iddia etmesine rağmen kıdem tazminatını ödemiştir. ...

Devamını oku

24-09-2020 - 807

Olumlu Yetki Tespitine İtirazın İptali İstemi
Somut uyuşmazlıktaki yetki tespit işlemi incelendiğinde; davalı Sendikanın dava dışı Belediye Başkanlığından ilgili Yönetmelikte belirtilen bilgi ve belgeleri talep edip Bakanlığa sunduğu, Belediye Başkanlığı’nın yazısında işin 4734 sayılı Yasanın 62/e maddesi kapsamında verilen bir ihale olarak değerlendirilmesi ...

Devamını oku

24-09-2020 - 1125

Gece Çalışması - Fazla Mesai - İspat
Davacının 17:00-08:00 saatleri arasındaki çalışma süresinden günde 2 saatlik ara dinlenme süresi düşüldüğünde ilk haftada günlük 7,5 saati aşan gece çalışmasından kaynaklı 22 saat fazla mesai yaptığı, ikinci haftada ise 16,5 saat fazla mesai yaptığı anlaşılmaktadır. ...

Devamını oku

24-09-2020 - 820

Davranış ve Verimi Nedeniyle İşyerinde Olumsuzluklara Yol Açma - Son Çare
Davranış ve verimi neden ile işyerinde olumsuzluklara yol açan ve iş ilişkisini devamını çekilmez hale getiren bir işçi açısından feshin son çare olması ilkesinden söz edilemez. Bu nedenlerle fesih geçerli nedene dayandığından davanın reddi yerine yazılı gerekçe ile kabulü hatalıdır....

Devamını oku

24-09-2020 - 720

Fazla Çalışma Ücreti - Yetersiz Bilirkişi Raporu
Bilirkişi sözleşme gereği 270 saatlik çalışmanın ücrete dahil olduğu gerekçesiyle mükerrer hesaba sebebiyet vermemek için 270 saatin 12 aya bölünmesi sonucu bulunan 22,5 saati aylık 225 saate eklemek suretiyle çıplak ücreti 247,5 saate bölmek suretiyle ayrıştırma yaparak hesaplama yoluna gitmiş ise de, ...

Devamını oku

24-09-2020 - 880

Hizmet Tespiti - Araştırma Yöntemi
Davacının tahsildar ve muhasebeci olarak çalışma iddiası gözetilerek davalı ziraat odasının hesabının bulunduğu bankalardan ve odanın bağlı bulunduğu vergi dairesinden davacının çalışmaları sorulmalı, davacı adına düzenlenmiş yada davacının imzası bulunan dekont, makbuz olup olmadığı irdelenmeli, ...

Devamını oku

24-09-2020 - 1394

İşe İade - İşçiye Ödenen Tazminatlar - Faiz Sorunu
İşe iade davası sonucunda işçinin işe başlatılmadığı tarih fesih tarihi olarak kabul edildiğinden; daha önce işçiye ödenen kıdem ve ihbar tazminatları geçerli nedene dayanmayan feshe bağlı ödeme olduğundan avans niteliğinde oldukları kabul edilemez. Bu nedenle söz konusu tazminat ödemeleri faiz işletilmeden hesaplanacak olan tazminatlardan mahsup edilmelidir. ...

Devamını oku

24-09-2020 - 1389

Alt İşveren - Anahtar Teslimi İş
Anahtar teslimi işten söz edilebilmesi için; alt işverenin asıl işverenden aldığı işin asıl işverenin yaptığı işe göre ayrı ve bağımsız bir nitelik taşıması, işyerindeki faaliyetle ilgisinin olmaması veya asıl işin tamamlayıcısı niteliğinde bulunmaması ve bağımsız bir iş olması gerekir....

Devamını oku

24-09-2020 - 854

İstifa Dilekçesi - Müzayaka Durumu
Dosyadaki bilgi ve belgelerden, davacının davalı işyerinde çalışırken guatr ameliyatı olduğu, ameliyat sonrası tedavi nedeniyle o ortamda çalışamayacağını düşünerek izne ayrıldığı, izin sırasında mahkemenin gerekçesine dayanak belgenin davacıya imzalatıldığı anlaşılmıştır. Davalı işyerinde 6 yılı aşkın çalışan davacının sağlık nedenleri ...

Devamını oku

24-09-2020 - 872

Aylık Maktu Ücret - Hafta Tatili ve Genel Tatil Ücreti
İşçinin aylık maktu ücretine -genel tatil- ve -hafta tatili- ücretlerinin de dahil olduğunu belirleyen sözleşme hükmü geçersizdir. İki ayrı işçilik alacağının tek bir miktarda talep edilmesi halinde her bir alacak için yarı yarıya talep yapıldığı kabul edilmelidir....

Devamını oku

24-09-2020 - 1208

Brüt Alacağın Nete Çevrilmesi - Sgk Prim Tavanı - İzin Süresi
Brüt ücret olarak hesaplanan işçilik alacakları nete çevrilirken düşülecek olan SGK priminin SGK prim tavanını aşmaması gerekir. İşçinin yıllık izin süresi hesaplanırken hafta tatili günleri izin süresine dahil edilmemelidir....

Devamını oku

24-09-2020 - 826

İşyerinde Meydana Gelen Hasar - 30 Günlük Ücret - Haksız Fesih
İşyerinde meydana gelen hasarda işçi hafif kusurludur bu durumda iş sözleşmesinin işveren yönünden haklı nedenle feshedildiğinin kabulü ölçülülük ilkesine aykırı olacaktır. Zararın işçinin otuz günlük ücretini aşmış olması da bu sonucu değiştirmeyecektir....

Devamını oku

24-09-2020 - 667

Yıllık İzin Ücreti - Çıplak Ücret
Mahkemece hükme esas alınan 28/07/2015 tarihli bilirkişi hesap raporunda hesaba esas ücret belirlenirken davacıya ödenen yabancı dil tazminatı ve ikramiye ücrete eklenmiş ise de, yıllık izin ücreti çıplak ücret üzerinden hesaplanmalıdır. Bu nedenle, davacının hesaba esas ücreti belirlenirken ücrete yabancı dil tazminatı ve ikramiyenin...

Devamını oku

24-09-2020 - 788

Şehir Dışı Seyahatler - Fazla Çalışma
Şehir dışı seyahatlerinde yapıldığı iddia edilen fazla çalışmalara ilişkin tanık beyanlarının soyut ve iddiayı ispatlar nitelikte olmadıkları dikkate alınarak fazla çalışma ücreti talebi reddedilmelidir....

Devamını oku

24-09-2020 - 648

Ev Çalışmaları - Fazla Çalışma
İşçinin ev çalışmalarına bizzat tanık olmayan tanıkların varsayımsal beyanlarından hareketle ev çalışmalarında fazla çalışmanın ispatlandığından söz edilemez....

Devamını oku

24-09-2020 - 896

İşe İade Davası Sürerken İşçinin İşe Davet Edilmesi
Mahkemece her ne kadar davacının işe davete cevap vermediği gerekçesi ile davalı tarafından yapılan feshin haklı nedene dayandığına karar verilmiş ise de, fesihten sonra yapılan işe davet, işverenin feshin geçersiz olduğunu kabulünün göstergesidir. İşçinin açtığı davaya ilişkin mahkeme kararı talep etmesi, kendisini hukuki güvenceye alması en doğal hakkıdır....

Devamını oku

24-09-2020 - 887

Taşeron İşçisi - Muvazaalı İlişki - Sorumluluklar
Muvazaalı olduğu tespit edilen taşeronluk ilişkisinde işçinin işvereniymiş gibi görünen taşeron şirket de işçilik alacaklarından asıl işveren ile birlikte müştereken veya müteselsilen sorumludur. Bir kimsenin kendi muvazaasından (ayıbından) yararlanarak hak araması mümkün değildir....

Devamını oku

24-09-2020 - 711

30 Günlük Ücreti Aşan Zarar - Haksız Fesih - Ölçülülük
İşçinin hafif kusurlu olduğu ya da işverenin veya üçüncü kişilerin daha fazla olduğu olaylardan dolayı salt otuz günlük ücreti aşan zararın varlığından söz edilerek gerçekleştirilen feshin haklı fesih olduğu kabul edilemez. ...

Devamını oku

24-09-2020 - 884

Deniz Taşıma İşleri - İş Kanununun Kapsamı
Deniz taşıma işlerinin İş Kanunu kapsamı dışında bırakılması nedeniyle römorkaj, kurtarma-yardım, dalgıçlık gibi işlerde nitelikleri itibari ile deniz taşıma işi niteliğinde olmadığından bu işlerde çalışanlara 4857 Sayılı İş Kanunu uygulanmalıdır....

Devamını oku

24-09-2020 - 898

Müteselsil Borçlar - Zamanaşımı
Kural olarak müteselsil borçlulardan birine karşı zamanaşımının kesilmesi diğer müteselsil borçlulara karşı da zamanaşımını keser....

Devamını oku

24-09-2020 - 1006

Haksız Ödenen Cezai Şartın İadesi
Sözleşme hükmüne dayanılarak ödenmiş olan cezai şartın haksız ödendiği iddiasıyla geri verilmesi için açılan davada sebepsiz zenginleşme hükümlerinin uygulanması mümkün değildir....

Devamını oku

24-09-2020 - 826

İşverenin İşe Başlatma İradesinin Samimi Olmaması
Davacının dosyaya sunduğu fotoğraflardan, müdür olan davacıya, koridorun çalışma alanına bağlandığı kısmın hemen girişinde ve camlı bölmeli sekreter masasının önünde açık ve küçük bir masa tahsis edildiği, masanın sair personelin çalıştığı alanın önünde ve en kenarda olup çalışma alanı ve arkadaşlarını...

Devamını oku

24-09-2020 - 818

İş Davası - Ceza Yargılaması - Bekletici Mesele
Somut uyuşmazlıkta; davacı/karşı davalı iş akdinin davalı tarafça haksız feshedildiğini iddia ederken davalı/karşı davacı ise şirket paralarını kendi hesabına aktardığı, işyerinden kendisinin ayrıldığını savunmuş ve karşı dava ile de Şirketin uğradığı zararın tahsilini talep etmiştir. ...

Devamını oku

24-09-2020 - 1178

İşçiden Alınan Teminat Senedi
Kambiyo senetleri hukukumuzda aslından bağımsızdır. Bu durum genel kuraldır. Ancak bu genel kural işçi işveren ilişkisinde geçerli değildir. Eğer işveren işçisinden aldığı teminat amaçlı senedi takibe koymak isterse, zararını mutlaka kanıtlamalıdır. Yani bu senetler her şekilde icraya konulamazlar. ...

Devamını oku

24-09-2020 - 768

İşçinin Ücretine Sık Sık Haciz Gelmesi - İşe İade
Eğer ki, işçinin ücretine sık sık haciz geliyor ve bu durum muhasebe veya hukuk servisinde önemli zaman kaybına neden oluyorsa ve işyerini olumsuz yönde etkiliyorsa o takdirde işveren geçerli fesih yapabilir. ...

Devamını oku

24-09-2020 - 800

Genel Müdür Yardımcısı - Fazla Çalışma
Davacının çalıştığı süre içinde hiçbir zaman işyerinde mesaisini kendisi belirleyecek en üst kişi konumunda olmadığı, daha önceki dönemlerde genel müdür yardımcısı ve genel müdüre bağlı olarak çalıştığı, ...

Devamını oku

24-09-2020 - 999

İşyerinde Konuşulanları Kaydetme - Haklı Fesih
Çalışma arkadaşlarının özel hayatına doğrudan müdahale ve şikayete konu edilmesi halinde suç teşkil eden feshe konu eylemin haklı fesih ağırlığında olduğu, mahkemenin eylemin sübutunu kabul ile birlikte bu durumun ancak geçerli feshe konu edilebileceği şeklindeki kabulünün ise yerinde olmadığı,...

Devamını oku

24-09-2020 - 963

Düğün Nedeniyle Peş Peşe 5 Gün İşe Gelmemek
Davalı tanıkları, davacının evleneceğini bildiklerini fakat davacının izinli olmayıp haber vermeden işyerine gelmediğini, davacının devamsızlık yaptığı süre içinde kendisine ulaşamadıklarını, farklı kişilerden davacının nişanlısını bırakıp başka biri ile kaçtığını öğrendiklerini, iş akdi feshedildikten sonra davacının ...

Devamını oku

24-09-2020 - 828

İşyeri Şefinden İşçinin Yaptığı İşi Yapmasının İstenmesi - İşe İade
Somut uyuşmazlıkta davalı işveren beyaz yakalı davacıya, mavi yakalı işçilerin yaptığı stokta bekleyen ürünlerin nakliye araçlarına yüklenmesi işi yapması istenmiş, davacı ise bunu kabul etmemiştir. ...

Devamını oku

24-09-2020 - 1402

Fazla Mesai - Bilirkişi Raporu - Kazanılmış Hak
Daha düşük miktarlı ilk bilirkişi raporuna davacı vekili tarafından itiraz edilmediğine göre davalı için ilk rapordaki hesaplama miktarı bakımından usuli kazanılmış hak oluşturur ve fazla mesai alacağı bakımından bu miktar aşılamaz. ...

Devamını oku

25-09-2020 - 3558

Davacı ile Aynı İşyerinde Çalışmayan Tanıkların Beyanı
Davacı fazla mesai ücreti talep etmiş fazla mesai iddiasını ispat bakımından iki tanık dinletmiş olup her iki tanık da davacı ile aynı işyerinde birlikte çalışan kişiler olmayıp davacının çalışma düzenini bilebilecek durumda olmadıklarından davacının iddia ettiği fazla mesai çalışmasını...

Devamını oku

25-09-2020 - 1036

İşverenden Kaynaklanan Haklı Fesih - Yeni Bir İş Bulunması
Hülasa; haklı fesih sonucunu doğuran nedenler işverenden sadır olup, davacı işçilerce bu hak fiilen yeni işe başlanılmasından evvel kullanıldığı gibi fesihten önce iş başvurusu yapılıp kabul edilmesinden sonra kullanılmasının da makul kabul edilebilir insani kaygılardan kaynaklı olduğunun anlaşılması karşısında, bu hakkın ...

Devamını oku

25-09-2020 - 792

Emekli Olan İşçi - Başka İşyerinde Çalışma İsteği - Kıdem
Kanunda tanınan bu hakkın amacı, iş yerinde çalışarak yıpranmış olan ve bu arada sigortalılık yılı ile prim ödeme süresine ait yükümlülükleri tamamlamış olan işçinin, emeklilik için bir yaşı beklemesine gerek olmadan iş sözleşmesini sonlandırabilmesine imkân tanımaktır. ...

Devamını oku

25-09-2020 - 668

Önceki İşverenin İşyeri Özlük Dosyasını Yeni İşverene Göndermesi
Taraflar arasındaki uyuşmazlık, davacının önceki işvereninin işyeri özlük dosyasını yeni işverene göndermesi nedeniyle davacının manevi tazminata hak kazanıp kazanmadığı noktasında toplanmaktadır. ...

Devamını oku

25-09-2020 - 952

Üst Düzey Yönetici Konumunda Çalışan İşçi
İşyerinde üst düzey yönetici konumda çalışan işçi, görev ve sorumluluklarının gerektirdiği ücretinin ödenmesi durumunda, ayrıca fazla çalışma ücretine hak kazanamaz. ...

Devamını oku

25-09-2020 - 1037

Vardiya Amirine Saldıran İşçi - Haklı Fesih
İş Kanununa göre işçinin işverenin diğer bir çalışanına sataşması işveren açısından haklı fesih sebebidir ve somut olay bakımından işveren fesihte haklıdır. Açıklanan nedenle kıdem ve ihbar tazminatlarının reddi yerine kabulü hatalıdır....

Devamını oku

25-09-2020 - 793

Toplu İş Sözleşmesi - Yevmiye Ücreti - Düşük Ücret
Davacı işçi, iş sözleşmesi ile belirlenen temel ücretinin Toplu İş Sözleşmesi ile düşürüldüğünü, sonrasında Toplu İş Sözleşmesi ile belirlenen ücret artışlarının düşük ücretle yapıldığını, bu durum nedeniyle iş akdini haklı nedenle feshettiğini ileri sürerek kıdem tazminatı, ücret farkı, kasa tazminatı ve yıllık izin alacağının ...

Devamını oku

25-09-2020 - 1186

Asıl İşveren - Alt İşveren - Rücuen Tazminat
İşveren kurum iş mevzuatı uyarınca işçiye karşı müteselsilen sorumlu olmakla beraber sözleşme kapsamında bu bedeli yükleniciden genel hükümler uyarınca talep etme hakkına sahiptir. ...

Devamını oku

25-09-2020 - 954

İşçinin Davranışlarının İşin Görülmesini Önemli Ölçüde Olumsuz Etkilemesi
Davacı işçinin davranışlarının, iş yerinde işin görülmesini önemli ölçüde olumsuz etkileyen davranışlar niteliğinde olduğu, göz önünde bulundurularak davacı işçinin iş aktinin davalı iş veren tarafından geçerli nedenle feshedildiğinden davanın reddi gerekir...

Devamını oku

25-09-2020 - 736

Ücretin Gününde Ödenmemesi - Yasal Faiz
Dairemizce, iş sözleşmesinin feshinde ödenmesi gereken izin ücreti, geniş anlamda ücret içinde değerlendirilmemiş ve 4857 sayılı İş Kanununun 34. maddesinde sözü edilen bankalarca mevduata uygulanan en yüksek faize karar verilemeyeceği kabul edilmiştir....

Devamını oku

25-09-2020 - 746

Khk Kapsamında İş Akdinin Feshi - Denetim
Somut olayda iş sözleşmesinin 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye dayandığından hareketle feshin geçerli veya haklı nedene dayanıp dayanmadığına yönelik denetim yapılamayacağı gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiş olması hatalıdır....

Devamını oku

25-09-2020 - 717

Khk Kapsamındaki Fesih - Kendiliğinden Araştırma İlkesi
Gerek 667 sayılı KHK nin 4. maddesi gerekse 673 sayılı KHK nin 7. maddesinde bu kanun hükmünde kararnameler kapsamındaki fesihlere ilişkin olarak açılan işe iade davalarında, taraflarca hazırlama ilkesi yerine istisnai nitelikteki kendiliğinden araştırma ilkesinin uygulanması gerekmektedir....

Devamını oku

25-09-2020 - 1054

Zamanaşımının Kesilmesi - Kısmi Borcun Ödenmesi
Borcun bir kısmının ödenmesi zamanaşımını keser. Borcun bir senetle ikrar edilmiş olması veya mahkeme kararına ya da hakem kararına bağlanmış olması halinde yeni süre on yıldır....

Devamını oku

25-09-2020 - 697

Yıllık Ücretli İzin Defterinde Günlerin Belirtilmemesi
Davacı işçi yıllık izin ücreti talep etmiş, davalı işveren izin belgesi sunmak sureti ile izinlerin kullandırıldığını savunmuştur. Dosyada yer alan -işçi yıllık ücretli izin izlenimi- belgesinde davacının 2008 ve 2009 yıllarında 14 gün izin kullandığı belirtilmiş olup karşılığı davacı işçi tarafından imzalanmıştır. ...

Devamını oku

25-09-2020 - 768

Yıllık İzin Ücreti - İspat Yükü
Somut olayda davacı işçiye ait özlük dosyasında çok sayıda yıllık izin talep ve onay formunun mevcut olduğu anlaşılmıştır. Hükme esas alınan bilirkişi raporunda kısa süreli izinler olması nedeniyle bu izin talepleri dikkate alınmamıştır. Bu formların incelenmesinde davacı tarafça çoğunun senelik izin olarak talep edildiği anlaşılmıştır....

Devamını oku

25-09-2020 - 796

Yıllık İzin - İspat Yükü
Yıllık izinlerin kullandırıldığı noktasında ispat yükü işverene aittir. İşveren yıllık izinlerin kullandırıldığını imzalı izin defteri veya eşdeğer bir belge ile kanıtlamalıdır. ...

Devamını oku

26-09-2020 - 624

Şüphe Feshi - Geçerli Fesih
Davacı, feshin geçersizliğine, işe iadesine ve yasal sonuçlarına hükmedilmesine karar verilmesini istemiştir. Davacının iş sözleşmesi 667 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin 4/1-g maddesi uyarınca feshedilmiştir. ...

Devamını oku

26-09-2020 - 1105

Şüphe Feshi - Doğruluğa Ve Bağlılığa Uymayan Fiil
Uyuşmazlık, somut olayda davacının iş sözleşmesinin haklı nedenle mi yahut geçerli nedenle mi feshedildiği, burada varılacak sonuca göre davacının kıdem ve ihbar tazminatlarına hak kazanıp kazanamayacağı noktasında toplanmaktadır. ...

Devamını oku

26-09-2020 - 763

Şoför - Fazla Çalışma Süresinin Hesaplanması
Dosya içeriğine göre, davacının personel taşıma işi yaptığı, davalı işyerinde normal mesainin 09.00-18.00 arası olmakla birlikte muhabir ve kameramanları habere taşıdığı için mesai saatleri haricinde gece 24.00 a kadar nöbete kaldığı günler olduğu ve davacı ile birlikte en az üç şoförün de uyuşmazlık konusu dönemde aynı sistemde çalıştığı anlaşılmaktadır. ...

Devamını oku

26-09-2020 - 982

Şirket Adresleri - Ortaklar - Organik İlişki
Şirketlerin adreslerinin aynı olması yanında bir kısım ortakların aynı kişiler olması ya da soy isimlerin aynı olması şirketler arasında organik bağ bulunduğunun ispatıdır....

Devamını oku

26-09-2020 - 688

Sigortalı Çalışmanın Tespiti - Prim Belgeleri
Dava, davacının murisinin 01/11/2001-22/05/2003 tarihleri arasında davalı işyerinde geçen ve Kuruma bildirilmeyen sigortalı çalışmalarının tespiti istemine ilişkindir. ...

Devamını oku

26-09-2020 - 796

Prim Usulü İle Çalışan İşçi
Prim usulü ile çalışan işçilerin durumu, çalışma süresi arttıkça prim de arttığından, fazla çalışmalar, saat ücretinin % 150 zamlı miktarına göre değil, sadece % 50 zam nispetine göre hesaplanmalıdır. ...

Devamını oku

26-09-2020 - 1253

Özel Öğretim - Öğretmen - Belirli Süreli Sözleşme
5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu ile eğitim ve öğretimin, öğrenciler bakımından kesintisiz devam etmesi amaçlandığından, -en az bir takvim yılı süreli- sözleşme imzalanmasını öngören 5580 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi, diğer maddelerle birlikte değerlendirildiğinde özel öğretim kurumları personeli ile yapılan sözleşmenin belirli süreli iş sözleşmesi olduğu sonucuna varılmıştır....

Devamını oku

26-09-2020 - 952

İzin Ücretinin Hesaplanması
Davalı vekilinin sunduğu feshin gerçekleştiği 2014 yılı Ağustos ayı imzasız ücret bordrosunda izin ücretinin banka kanalıyla ödendiği görülmüştür. Bu hususun davacıya sorulup değerlendirmeye tabi tutularak izin ücretinin hesaplanması gerekirken Mahkemece eksik araştırma ile yazılı şekilde karar karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir....

Devamını oku

26-09-2020 - 961

İşyerinde Geçirilen Kalp Krizi - İş Kazası
Davacı, davalılardan işverene ait iş yerinde 26/11/2014 tarihinde geçirmiş olduğu kalp krizinin iş kazası olduğunun tespitine karar verilmesini istemiştir. İlk Derece Mahkemesince davanın kabulüne karar verilmesi üzerine davalılar vekillerince istinaf kanun yoluna başvurulmuştur. ...

Devamını oku

26-09-2020 - 671

İşverenler Arasındaki Hukuki İlişkinin Belirlenmesi
Asıl işveren-alt işveren ilişkisinin varlığından söz edebilmek için iki ayrı işverenin olması, mal veya hizmet üretimine dair bir işin varlığı, işçilerin sadece asıl işverenden alınan iş kapsamında çalıştırılması ve tarafların muvazaalı bir ilişki içine girmemeleri gerekmektedir. ...

Devamını oku

26-09-2020 - 737

İşverenin Üretimin Aksamaması İçin Tuvaletleri Kilitlemesi
Somut olayda; tüm dosya kapsamı ve tanık beyanlarından, davalının davalı işyerinde çalışan işçilerin sürekli ve uzun sürelerle tuvalete giderek üretimde aksamaya sebebiyet verdikleri gerekçesiyle, mesai saatleri içerisinde dikimhane bölümünde bulunan bayan işçilerin kullandığı tuvaletlerin kullanılmaması yönünde bir yasak başlattığı, işçilerin bu duruma ...

Devamını oku

26-09-2020 - 848

İşe İade - Makul Ve Objektif Bir Şüphe
Davacı iş akdinin davalı işveren tarafından haksız olarak feshedildiğini beyan etmiş, davalı ise davacının iş akdinin İş Kanununun 25/II. Maddesi gereğince haklı nedenle feshedildiğini savunmuştur. ...

Devamını oku

26-09-2020 - 580

İşçinin Yazılı Ve Sözlü Hiçbir Açıklama Yapmadan İşi Terk Etmesi
Davacı vekili, davacı işçinin 08.05.2008 tarihinde işyerini terk ettiğini, terkin sebebinin hak ettiği ödenmemiş işçilik alacakları olduğunu 08/04/2014 tarihli dava dilekçesiyle açıklamış ve davacı eylemli haklı fesih iddiasında bulunmuştur. ...

Devamını oku

26-09-2020 - 1069

İşçinin Özen Borcuna Uyup, Çalıştığı İşyerinin Ticari İtibarını Koruma Yükümlülüğü
İşçi çalışırken özen borcuna uyup, çalıştığı işyerinin ticari itibarını korumakla yükümlüdür. Her ne kadar davacı savunmasında bunun planlı olmayan bir espri olduğunu, art niyeti olmadığını belirtmiş ise de, bu davranış espri ötesinde işverenin itibarını sarsıcı niteliktedir. ...

Devamını oku