ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

Manevi Tazminatın Tespiti İçin Maluliyet Oranının Belirli Olması Gerektiği

25-10-2020 - 856

Manevi Tazminatın Tespiti İçin Maluliyet Oranının Belirli Olması Gerektiği


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
Yargıtay 17. Hukuk Dairesi
2016/18346
2019/7697
2019-06-17

Davacılar vekili; davalı ... şirketi nezdinde ZMMS poliçesi sigortalı bulunan, davalı ...’nı maliki olduğu, diğer davalı ...’nın sevk ve idaresindeki aracın, davacılardan ...'ın maliki olduğu ve diğer davacı ...'ın yönetiminde bulunan kamyonete çarpması neticesinde 11/03/2012 tarihinde meydana gelen yaralamalı ve maddi hasarlı trafik kazası meydana geldiğini, kazada müvekkillerinin yaralandığını beyanla,fazlaya ilişkin haklarını saklı tutarak her bir müvekkili için 1.000,00’er TL olmak üzere 6.000,00 TL maddi tazminatın davalılardan müştereken ve müteselsilen, müvekkili ... için 25.000,00 TL, ... için 10.000,00 TL, Sıddıka için 35.000,00 TL, ... için 25.000,00 TL, ... için 15.000,00 TL, ... için 25.000,00 TL olmak üzere 135.000,00 TL manevi tazminatın sigorta şirketi dışındaki davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davacılar vekili 04.06.2015 tarihli duruşmada maddi tazminat taleplerinden vazgeçtiklerini davaya manevi tazminat davası olarak devam ettiklerini beyan etmiştir.

Davalı ...Ş. vekili; davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

Diğer davalılar davaya cevap vermemiştir.

Mahkemece, kararda yazılı gerekçelerle ve benimsenen bilirkişi raporuna göre; davanın kısmen kabulü ile ...'ın kaza sonrasında yaralandığı, ceza dosyasındaki raporun içeriği, yaralanmanın niteliği göz önüne alınarak takdiren ... için 6.000,00 TL, ...'ın dosyaya celp edilen ceza dosyasında alınan sağlık raporu, kusur durumu, yaralanmanın niteliği göz önüne alınarak ... için takdiren 10.000,00 TL, ...'in dosyaya celp edilen ceza dosyasında alınan sağlık raporu, kusur durumu, yaralanmanın niteliği, yaralanmasında davalının asli kusurlu olduğu göz önüne alınarak ... için takdiren 10.000,00 TL, ... yönünden dosyaya celp edilen sağlık raporuna göre yaralandığı anlaşılmakla yaralanmanın niteliği göz önüne alınarak takdiren ... için 2.000,00 TL, ... yönünden dosyaya celp edilen sağlık raporuna göre yaralandığı anlaşılmakla yaralanmanın niteliği göz önüne alınarak takdiren ... için 2.000,00 TL olmak üzere tarafların mali sosyal durumu, kazanın oluş şekli, sağlık raporları göz önüne alınarak kaza tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalı ... ve ...'dan alınarak davacılara verilmesine,fazlaya ilişkin talebin reddine,maddi tazminat talebi yönünden dava açıldıktan sonra davacı vekilinin beyanına göre maddi tazminat talebinin dava sırasında ödendiği anlaşılmakla davalılar hakkında maddi tazminat yönünden esas ile ilgili karar verilmesine yer olmadığına, dair verilen karar davacılar vekili tarafından süresi içerisinde temyiz edilmiştir.

1-Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde, dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davacılar vekilinin aşağıdaki bent kapsamı dışında kalan ve davacılar ... ve ... yönünden yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.

2-Dava trafik kazasından kaynaklanan cismani zarar nedeniyle maddi ve manevi tazminat istemine ilişkindir.

Haksız fiil sonucu çalışma gücü kaybının olduğu iddiası ve buna yönelik bir talebin bulunması halinde, zararın kapsamının belirlenmesi açısından maluliyetin varlığı ve oranının belirlenmesi gerekmektedir. Söz konusu belirlemenin ise Adli Tıp Kurumu İhtisas Dairesi veya Üniversite Hastanelerinin Adli Tıp Anabilim Dalı bölümleri gibi kuruluşların çalışma gücü kaybı olduğu iddia edilen kişide bulunan şikayetler dikkate alınarak oluşturulacak uzman doktor heyetinden, haksız fiilin gerçekleştiği tarihte yürürlükte olan Sosyal Sigortalar Sağlık İşlemleri Tüzüğü, Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği veya Maluliyet Tespiti İşlemleri Yönetmeliği hükümleri dikkate alınarak yapılması gerekmektedir.

Somut olayda manevi tazminatın belirlenmesine ilişkin olarak Mahkemece davacılar için kaza sonrası düzenlenen adli raporlar esas alınarak davacılar Sıddıka için 10.000,00 TL, ... için 2.000,00 TL ve ... için 2.000,00 TL manevi tazminata hükmedilmiştir. Bu durumda mahkemece,davacılar Sıddıka, ... ve ... için yaralanma dereceleri göz önüne alınarak Adli Tıp Kurumu 3. İhtisas Dairesi’nden uygun şekilde rapor aldırılarak, manevi tazminatın belirlenmesinde göz önüne alınması için geçici ve daimi maluliyet oranının,yüzde sabit eser kalıp kalmadığının tesbitiyle (usuli kazanılmış haklar gözetilerek) sonucuna göre karar verilmesi gerektiği gözetilmeyerek, eksik incelemeyle yazılı olduğu biçimde hüküm tesisi doğru görülmemiştir.

3- Mahkemece, dava dilekçesinde,dava açıldıktan kısa bir süre sonra vefat eden davacı ... için talep edilen tazminat yönünden bir değerlendirme yapılarak olumlu olumsuz karar verilmesi gerekirken gerekçede tartışılmadan yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.

SONUÇ: Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle, davacılar vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine, (2) ve(3) nolu bentlerde açıklanan nedenlerle davacılar vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davacılara geri verilmesine 17/06/2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.

KARARI YAZDIR


Aşağıdaki arama terimleri ile ilgili kararlara etiketlere tıklayarak ulaşabilirsiniz :
trafik kaza tazminat cismani zarar maluliyet maddi manevi
Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları