ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

Kaza Tarihi İtibariyle Genel Şartlara Göre Mirasçılar da 3. Kişi Konumunda Olduğundan Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Talep Edebilirler

01-11-2020 - 769

Kaza Tarihi İtibariyle Genel Şartlara Göre Mirasçılar da 3. Kişi Konumunda Olduğundan Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Talep Edebilirler


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
Yargıtay 17. Hukuk Dairesi
2018/3573
2019/6676
2019-05-23

Davacılar vekili, harca esas değeri 15.000,00 TL göstererek, davalıya zorunlu trafik sigortalı araçta sürücü ve yolcu olan dört murisin tek taraflı trafik kazası sonucu vefat ettiğini, davacı ... 'in yolcu murisler Mustafa ve Halide'nin çocuğu olduğunu, davacı Hacer'in sürücü muris Coşkun'un eşi ve yolcu muris Merve'nin annesi olduğunu, davacı Zeynep'in sürücü muris Coşkun'un kızı ve yolcu muris Merve'nin kız kardeşi olduğunu, davacı Rukiye'nin de sürücü muris Coşkun'un kızı ve yolcu muris Merve'nin kız kardeşi olduğunu, davacıların her bir murisinin ölümü nedeniyle ayrı ayrı destekten yoksun kaldığını beyanla, HMK 107. maddesi gereği belirsiz alacak olarak belirlenecek tazminatların davalının temerrüt tarihi olan 03/12/2011 tarihinden işletilecek yasal faizi ile davalıdan tahsilini talep etmiş, bedel artırım dilekçesiyle taleplerini davacı Hacer için muris eş Coşkun’dan dolayı 117.098,25 TL, davacı Zeynep için muris baba Coşkun’dan dolayı 1.451,26 TL, davacı Rukiye için muris baba Coşkun’dan dolayı 11.429,62 TL, davacı ... için muris baba Mustafa’dan dolayı 33.475,97 TL ve muris anne Halide’den dolayı 2.642,78 TL’ye yükseltmiştir.

Davalı vekili, poliçeden doğan sorumluluklarının bedeni zararlarda azami 200.000,00 TL ile sınırlı olduğunu, davacı küçük ...'e yolcu muris anne Halide’den dolayı 27.364,97 TL, davacı Hacer'e yolcu muris kızı Merve nedeniyle 31.090,72 TL destekten yoksun kalma tazminatı ödendiğini, ../... muris sürücü Coşkun kazaya tam kusuru ile sebebiyet verdiğinden mirasçıları Hacer, Rukiye ve Zeynep'in zorunlu tarfik sigorta poliçesinden faydalanamayacağını beyanla davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, Dairemizin ilgili bozma ilamına uyulmasına karar verilerek toplanan deliller ve benimsenen bilirkişi raporuna göre, muris ... yönünden; davacı ...’in taleplerinin karşılanmış olması nedeniyle davanın reddine, davacı ...,...’in taleplerinin muris ... desteği sabit olmadığından davanın reddine, muris ... yönünden davacı ... için 117.098,25 TL destekten yoksun kalma tazminatının davalının temerrüde düştüğü 30/04/3012 tarihinden itibaren yasal faiziyle davalıdan alınıp davacıya verilmesine, davacı ... için 1.451,26 TL destekten yoksun kalma tazminatının davalının temerrüde düştüğü 30/04/3012 tarihinden itibaren yasal faiziyle davalıdan alınıp davacıya verilmesine, davacı ... için 11.429,62 TL destekten yoksun kalma tazminatının davalının temerrüde düştüğü 30/04/3012 tarihinden itibaren yasal faiziyle davalıdan alınıp davacıya verilmesine, muris ... yönünden davacı ... için 2.642,78 TL destekten yoksun kalma tazminatının davalının temerrüde düştüğü 30/04/3012 tarihinden itibaren yasal faiziyle davalıdan alınıp davacıya verilmesine, muris ... yönünden davacı ... için 33.475,97 TL destekten yoksun kalma tazminatının davalının temerrüde düştüğü 30/04/3012 tarihinden itibaren yasal faiziyle davalıdan alınıp davacıya verilmesine, davalının zamanaşımı def'inin reddine karar verilmiş; hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

1-6100 Sayılı HMK.'nun geçici 3/2 maddesi delaletiyle mülga 1086 Sayılı HUMK'nun 427. maddesinde öngörülen temyiz kesinlik sınırı 1.1.2018 tarihinden itibaren 2.590,00 TL'ye çıkarılmıştır.

Mahkemece davacı Zeynep için 1.451,26 TL maddi tazminata hükmedildiğinden, hüküm davalı yönünden kesin niteliktedir. Kesin olan kararların temyiz istemleri hakkında mahkemece bir karar verilebileceği gibi, 1.6.1990 gün 3/4 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı uyarınca Yargıtay’ca da temyiz isteminin reddine karar verilebileceğinden, davalı vekilinin temyiz dilekçesinin reddine karar vermek gerekmiştir.

2-Dosyadaki yazılara, mahkemece uyulan bozma kararı gereğince hüküm verilmiş olmasına, davacının ölenin salt mirasçısı sıfatıyla değil, destekten yoksun kalan üçüncü kişi sıfatıyla dava açmasına, kaza tarihinin 1.9.2011 olmasına, ölüm nedeniyle doğrudan davacı üzerinde doğan destekten yoksunluk zararının oluşumundaki kusurun davacıya yansıtılamayacağına; dolayısıyla araç sürücüsünün veya işletenin tam kusurlu olmaları halinde, desteğinden yoksun kalan davacıyı etkilemeyeceğine; 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları’na göre, aracın zorunlu mali sorumluluk sigortacısı davalı ..., işletenin üçüncü kişilere verdiği zararları teminat altına aldığına ve olayda işleten veya sürücü tam kusurlu olsalar bile, destekten yoksun kalan davacı da zarar gören üçüncü kişi konumunda bulunduğundan, davalı ... (Güvence Hesabı) sorumlu olacağına (HGK'nun 15.6.2011 gün ve 2011/17-142 esas-411 karar, HGK'nun 22.2.2012 gün 2011/17-787 esas 2012/92 karar sayılı, HGK'nun 16.1.2013 gün ve 2012/17-1491 esas,2013/74 karar sayılı, HGK'nun 18.11.2015 gün ve 2014/17-691 Esas-2015/2626 Karar sayılı ilamları uyarınca) göre, davalı vekilinin yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.

3- 6100 Sayılı HMK’nın 330. maddesi uyarınca vekil ile takip edilen davalarda mahkemece, kanuna göre takdir olunacak vekâlet ücreti, taraf lehine hükmedilir.

Somut olayda mahkemece davacılar lehine belirlenen vekalet ücretinin davacı asıllara verilmesi yerine davacılar vekiline verilmesine hükmedilmesi doğru değil bozma nedeni ise de; bu yanılgının giderilmesi yargılamanın tekrarını gerektirir nitelikte görülmediğinden 6100 sayılı HMK.'nun geçici 3/2. maddesi delaletiyle 1086 sayılı HUMK.'nun 438/7 maddesi uyarınca hükmün düzeltilerek onanmasına karar vermek gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı vekilinin temyiz dilekçesinin davacı Zeynep hakkındaki hükmün kesin olması nedeniyle REDDİNE, (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine, (3) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile vekalet ücretine ilişkin 6) nolu hüküm fıkrasındaki “davacılar vekiline” ibareleri çıkartılarak yerine “davacılara” ibaresinin yazılmasına ve hükmün bu şekliyle DÜZELTİLEREK ONANMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalıya geri verilmesine 23/05/2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.

KARARI YAZDIR


Aşağıdaki arama terimleri ile ilgili kararlara etiketlere tıklayarak ulaşabilirsiniz :
trafik kazası 3. kişi destek yoksun kalma tazminat güvence hesabı sigorta mirasçı
Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları