ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

Çek Tazminatı İsteminden Yalnız Keşide Eden Sorumludur Cirantaların Sorumluluğu Söz Konusu Değildir

29-01-2021 - 871

Çek Tazminatı İsteminden Yalnız Keşide Eden Sorumludur Cirantaların Sorumluluğu Söz Konusu Değildir


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
Yargıtay 12. Hukuk Dairesi
2020/4669
2020/7270
2020-09-21

Borçlunun ödeme şartını ihlâl suçundan sanık ... hakkında yapılan yargılama sonucunda beraatine dair ... 5. İcra Ceza Mahkemesinin 26/11/2019 tarihli ve 2019/865 esas, 2019/774 sayılı kararına karşı müşteki vekili tarafından yapılan itirazın kabulü ile anılan kararının kaldırılmasına ve adı geçen sanığın 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu’nun 340. maddesi uyarınca 3 aya kadar tazyik hapsi ile cezalandırılmasına ilişkin ... 6. İcra Ceza Mahkemesinin 12/12/2019 tarihli ve 2019/170 değişik iş sayılı kararı aleyhine ... Bakanlığının 25/03/2020 gün ve 94660652-105-06-3542-2020-Kyb sayılı kanun yararına bozma istemini içeren yazısı ekindeki dava dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 05/06/2020 gün ve KYB.2020/49417 sayılı ihbarnamesi ile dairemize gönderilmekle okundu.

Anılan ihbarnamede;

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 25/01/2016 tarihli ve 2015/25395 Esas, 2016/1845 karar sayılı ilâmında "...Muhatap nezdinde karşılığı kısmen veya tamamen bulunmayan bir çek düzenleyen kişi, çekin karşılıksız kalan bedelinin yüzde onunu ödemekle yükümlü olduktan başka hamilin bu yüzden uğradığı zararı da tazmin eder. Çeki keşide eden kimsenin, bu çekin karşılığı olan miktarı, ibraz süresi içerisinde muhatap banka nezdinde bulundurması zorunludur. 6102 sayılı TTK’nun 818/1. maddesinin (g) bendi göndermesi ile çekler hakkında da uygulanması gereken aynı Kanunun 702/1. maddesi gereğince aval veren kişi, kimin için taahhüt altına girmişse aynen onun gibi sorumlu olur. Bu itibarla keşideci ve keşideci lehine aval veren dışında cirantaların çek tazminatından sorumlu olmayacağı açıktır...'' şeklinde belirttiği üzere, somut olayda sanığın ciranta olarak borçlu sıfatıyla hakkında yapılan takip esnasında 20/12/2018 tarihli taahhütnamede takip çıkışına %10 oranında çek tazminatı dahil edilerek vekâlet ücreti, tahsil harcı, işleyen ve işleyecek faiz hesabı yapılmış olduğu anlaşılmakla kanun hükmünde yer almayan cirantaların çek tazminatından sorumlu olmayacağı gözetilmeden gerekçesiyle 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309.maddesi uyarınca anılan kararın kanun yararına bozulması isteminde bulunulmakla gereği görüşülüp düşünüldü;

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına bozma istemine dayanan ihbarname içeriği yerinde görüldüğünden, İ ... 6. İcra Ceza Mahkemesinin 12/12/2019 tarihli ve 2019/170 değişik iş sayılı kararının CMK’nın 309/4-d maddesi uyarınca BOZULMASINA, sanık hakkında ödeme şartını ihlal eyleminden dolayı hükmolunan tazyik hapsinin kaldırılmasına, bu eylemle ilgili olarak sanık hakkında tazyik hapsi infaz edilmekte ise salıverilmesine; 21/09/2020 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

KARARI YAZDIR


Aşağıdaki arama terimleri ile ilgili kararlara etiketlere tıklayarak ulaşabilirsiniz :
çek tazminatı keşide ciranta sorumluluk ödeme şartı ihlal
Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları