Islah Harcının Eksik Yatırılması


Yargıtay 17. Hukuk Dairesi
2016/11864
2019/4568
2019-04-11

Özet:

  • Davacı vekili, maddi tazminat talepli asıl dava dilekçesinde kısmi dava yoluyla fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydı ile maddi tazminat talep etmiş, bilirkişi tarafından yapılan hesaplamadan sonra, ıslah dilekçesi ile talebini yükseltmiştir.
  • Davacı baştaki istemini artırdığına göre yargı işlemlerinden harç alınır. Harcın alınmamış ya da eksik alınmış olması durumunda, verilecek süre içerisinde, ilgilisi tarafından harcın yatırılmadığı veya eksik harcın tamamlanmadığı anlaşıldığı takdirde yargılamaya devam olunamayacağı öngörülmüştür.
  • Eldeki davada, ıslah harcının eksik yatırıldığı dosya kapsamındaki makbuz içeriğinden anlaşıldığından, mahkemece davacı vekiline eksik ıslah harcının tamamlanması için süre verilerek sonucuna göre karar verilmesi gerekir.

-K A R A R-

Davacı vekili, 07.09.2009 günü davacı yayaya davalıların sürücü, işleten ve trafik sigortacısı olduğu aracın çarpması ile meydana gelen trafik kazası sonucu davacının yaralandığını belirterek fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla faiziyle birlikte 10.000,00 TL maddi tazminatın sigorta şirketi poliçe limiti ile sınırlı sorumlu olmak kaydı ile tüm davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsilini istemiş, ıslah dilekçesi ile talebini artırmıştır.

Birleşen davada davacı vekili, davacı için 50.000,00 TL manevi tazminatın sigorta şirketi dışındaki davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsilini istemiştir.

Davalılar vekilleri, davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, iddia, savunma ve toplanan kanıtlara göre, asıl dava yönünden davanın kabulü ile 273.254,47 TL’nin davalılar ... ve G. Uluslararası Nakliyat ve Ticaret A.Ş. yönünden olay tarihinden davalı ... şirketi yönünden ise poliçe limitiyle sınırlı kalmak kaydıyla dava tarihinden itibaren hesaplanacak yasal faiziyle beraber davalılardan müteselsilen alınarak davacıya verilmesine, birleşen dosya yönünden davanın kısmen kabulü ile 40.000,00 TL manevi tazminatın olay tarihinden itibaren yasal faizi ile beraber davalılar ... ve G. Uluslararası Nakliyat ve Ticaret A.Ş'den müteselsilen tahsiline karar verilmiş; hüküm, davalı G.Uluslararası Nakliyat ve Ticaret A.Ş vekili ile davalı ... şirketi vekili tarafından temyiz edilmiştir.

1-Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde ve özellikle oluşa uygun olarak düzenlenen uzman bilirkişi raporunda belirtilen kusur oranının hükme esas alınmasında bir usulsüzlük bulunmamasına göre davalı ... şirketi vekili ile davalı G. Uluslararası Nakliyat ve Ticaret A.Ş vekilinin yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.

2-Dava, trafik kazasından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat istemine ilişkindir.

Dava açılış tarihinde yürürlükte bulunan HUMK.'nun 83. ve devamı maddelerinde (6100 sayılı HMK 176. ve devamı maddeleri) düzenlenmiş olan ıslah müessesesi, mahkemeye yöneltilmesi gereken tek taraflı ve açık bir irade beyanı ile tarafların dilekçelerinde belirttikleri vakıaları, dava konusunu veya talep sonucunun değiştirebilmesi imkanını sağlamaktadır. Usule ilişkin işlemlerin tamamen ya da kısmen ıslahı mümkündür.

Somut olayda; davacı vekili, maddi tazminat talepli asıl dava dilekçesinde kısmi dava yoluyla fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydı ile 10.000,00 TL maddi tazminat talep etmiş, bilirkişi tarafından yapılan hesaplamadan sonra, 17.02.2016 tarihli ıslah dilekçesi ile talebini 273.254,47 TL'ye yükseltmiştir.

Davacı ... baştaki istemini artırdığına göre 492 sayılı Harçlar Yasasının 1 ve 15. maddeleri gereğince yargı işlemlerinden harç alınır. Harcın alınmamış ya da eksik alınmış olması durumunda, yine aynı Yasanın 30. maddesi gereğince verilecek süre içerisinde, ilgilisi tarafından harcın yatırılmadığı veya eksik harcın tamamlanmadığı anlaşıldığı takdirde yargılamaya devam olunamayacağı öngörülmüştür.

Eldeki davada, ıslah harcının eksik yatırıldığı dosya kapsamındaki makbuz içeriğinden anlaşıldığından, mahkemece davacı vekiline eksik ıslah harcının tamamlanması için süre verilerek sonucuna göre karar verilmesi gerekirken yargılamaya devam edilerek yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiştir.

Kabule göre de;

Davacı taraf, ıslah dilekçesinde davalı ... şirketi açısından “poliçe limiti ile sınırlı olmak kaydı” şeklinde bir ibare kullanmaksızın bilirkişilerce tespit olunan 273.254,47 TL’nin tüm davalılar açısından ıslahına karar verilmesini talep etmiştir. Her ne kadar davacı taraf dava dilekçesinde sigorta şirketi açısından “poliçe limiti uyarınca” diye belirtmiş ise de ıslah dilekçesinde talep sonucunu ıslah etmiş davalı ... şirketinin tüm tazminattan sorumlu tutulması gerektiğini belirtmiştir. Dava konusu kaza tarihi itibarı ile trafik sigorta poliçe teminat limitinin 150.000,00 TL olduğu gözetildiğinde mahkemece davacı tarafın ıslah dilekçesindeki son talebi ile bağlı kalınarak sigorta şirketi açısından davanın 150.000,00 TL yönünden kabulü ile 123.254,74 TL yönünden reddine karar verilmeli ve davalı ... şirketi lehine reddolunan kısım üzerinden nispi vekalet ücretine hükmedilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.

SONUÇ: Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı ... şirketi vekili ile davalı G. Uluslararası Nakliyat ve Ticaret A.Ş vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine, (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı G. Uluslararası Nakliyat ve Ticaret A.Ş vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, 2.037,00 TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak duruşmada vekille temsil olunan davalı G.luslararası Nak. Tic. A.Ş.'ye verilmesine, duruşmada vekille temsil olunmayan davalı ...Ş. yararına vekalet ücreti takdirine yer olmadığına, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalılar G.E.Eureko Sigorta A.Ş. ve G. Uluslararası Nak. Tic. A.Ş.'ye geri verilmesine 11/04/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.