ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

Asıl İşveren - Alt İşveren - Rücuen Tazminat

25-09-2020 - 1221

Asıl İşveren - Alt İşveren - Rücuen Tazminat


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
Yargıtay 23. Hukuk Dairesi
2019/1444
2020/2408
2020-07-01

Özet:

  • Dava, rücuen tazminat istemine ilişkindir.
  • Hizmet alım sözleşmelerinde yüklenici kendi işçisi ile işverene ait işi sözleşmede belirlenen bedel ile yapma taahhüdü altına girer.
  • İşçi yüklenici işçisidir. Davacı kurum işçinin ücret ve sosyal haklarının ödenmesini takip dışında işçi üzerinde bir hakka sahip değildir. Ödenen sözleşme bedeli içinde işçinin sosyal haklarına ait ücretlerinde bulunduğunun kabulü gerekir.
  • İşveren kurum iş mevzuatı uyarınca işçiye karşı müteselsilen sorumlu olmakla beraber sözleşme kapsamında bu bedeli yükleniciden genel hükümler uyarınca talep etme hakkına sahiptir.
  • Ödenen bedelden sözleşme hükümlerine göre davalı yüklenici sorumlu olduğuna göre işçiye yapılan ödeme nedeniyle işverenin malvarlığında meydana gelen eksilmenin tamamı yükleniciden talep edilebilir. Bu bağlamda davacı işverenin yükleniciden mahkeme ve icra masrafları ve yüklenicinin iş mahkemesi dosyasında davalı veya ihbar edilen olarak bulunması halinde ödenen faizi talep edebilecektir.

 

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne yönelik verilen hükmün süresi içinde davacı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

- K A R A R -

Davacı vekili, dava dışı işçi tarafından müvekkili aleyhine açılan iş davası sonucunda verilen kararın takibe konulması üzerine müvekkilinin yaptığı ödemeden davalı alt işverenlerin sorumlu olduğunu ileri sürerek, ödenen bedelin ödeme tarihinden itibaren faiziyle birlikte davalıdan tahsilini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, davanın reddini istemiştir.

Mahkemece iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre; davalının son işveren olduğundan ihbar tazminatının tamamından kıdem tazminatı ve takibe konu diğer alacaklar açısından ise dava dışı işçiyi çalıştırdığı dönem itibariyle sorumlu olduğu ancak icra masrafı, takip sonrasında işleyecek faiz ve diğer alacaklardan ise sorumlu olmadığı gerekçesiyle, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.

1) Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davacı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

2)Dava, rücuen tazminat istemine ilişkindir.

Hizmet alım sözleşmelerinde yüklenici kendi işçisi ile işverene ait işi sözleşmede belirlenen bedel ile yapma taahhüdü altına girer. İşçi yüklenici işçisidir. Davacı kurum işçinin ücret ve sosyal haklarının ödenmesini takip dışında işçi üzerinde bir hakka sahip değildir. Ödenen sözleşme bedeli içinde işçinin sosyal haklarına ait ücretlerinde bulunduğunun kabulü gerekir. İşveren kurum iş mevzuatı uyarınca işçiye karşı müteselsilen sorumlu olmakla beraber sözleşme kapsamında bu bedeli yükleniciden genel hükümler uyarınca talep etme hakkına sahiptir. Ödenen bedelden sözleşme hükümlerine göre davalı yüklenici sorumlu olduğuna göre işçiye yapılan ödeme nedeniyle işverenin malvarlığında meydana gelen eksilmenin tamamı yükleniciden talep edilebilir. Bu bağlamda davacı işverenin yükleniciden mahkeme ve icra masrafları ve yüklenicinin iş mahkemesi dosyasında davalı veya ihbar edilen olarak bulunması halinde ödenen faizi talep edebilecektir.

Mahkemece bu husus göz önünde bulundurulmadan icra masrafları ile faizden davalının sorumlu tutulmaması doğru görülmemiş kararın bu nedenle bozulması gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davacı vekilinin diğer temyiz itirazlarının reddine, (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, (1) numaralı bent dışındaki diğer temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün, davacı yararına BOZULMASINA, 492 Sayılı Harçlar Kanunu'nun 13/j maddesi gereğince davacıdan harç alınmasına yer olmadığına, karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 01.07.2020 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

Not: (www.corpus.com.tr) 

KARARI YAZDIR


Aşağıdaki arama terimleri ile ilgili kararlara etiketlere tıklayarak ulaşabilirsiniz :
rücu tazminat hizmet alım işçi işveren yüklenici
Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları