ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

Vekalet Ücreti Talebinin Bulunmaması

05-10-2020 - 787

Vekalet Ücreti Talebinin Bulunmaması


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
Yargıtay 17. Hukuk Dairesi
2016/11990
2019/5894
2019-05-13

Özet:

  • Yargılama aşamasında davalı sigorta şirketi tarafından davacılara destekten yoksun kalma ve işgöremezlik tazminatları ödendiği, davalı sigorta şirketi vekilinin davacı taraftan vekalet ücreti talep etmediği anlaşılmakla, davalı sigorta şirketi lehine vekalet ücretine hükmedilmemesi gerekirken, vekalet ücretine hükmedilmesi doğru değil bozma sebebi ise de; bu husustaki yanılgının giderilmesi yargılamanın tekrarını gerektirir nitelikte görülmediğinden, hükmün düzeltilerek onanmasına karar vermek gerekmiştir.

-K A R A R-

Davacılar vekili, 06.10.2007 tarihinde, davalıların işleten, sürücü ve zorunlu mali sorumluluk sigortacısı oldukları aracın yaya olan müvekkili Hatice ve oğlu Emirhan'a çarpması sonucu, Emirhan'ın vefat ettiğini, Hatice'nin ise yaralandığını ve sakat kaldığını belirterek, fazlaya dair hakları saklı kalmak kaydı ile 6.000,00 TL maddi tazminatın davalılardan, davacı ... için 35.000,00 TL, ... için 15.000,00 TL manevi tazminatın ise davacı gerçek kişilerden tahsilini talep etmiştir.

Davalılar vekilleri, davanın reddini savunmuşlardır.

Mahkemece, davacı ... için 968,24 TL geçici işgöremezlik ve 484,12 TL bakıcı gideri olmak üzere toplam 1.452,36 TL'nin davalılar ... ve ...'den olay tarihi olan 06/10/2007 tarihinden itibaren hesaplanacak yasal faizi ile birlikte müştereken ve müteselsilen alınıp davacılara verilmesine, sürekli iş göremezlik ve destekten yoksun kalma tazminat talepleri davalı ... firmasınca yapılan ödemeler sonucu konusuz kaldığından bu talepler hakkında karar verilmesine yer olmadığına, davalı ... firması hakkındaki maddi tazminat taleplerinden feragat etmekle bu davalı yönünden davacı ...' ın maddi tazminat talebinin reddine, tedavi masraflarına yönelik talebini atiye bıraktığından bu hususta karar verilmesine yer olmadığına, davacı ...'ın maddi tazminat talebi davalı ... firmasınca karşılanmakla talep konusuz kaldığından bu hususta karar verilmesine yer olmadığına, davacıların manevi tazminat taleplerinin kısmen kabulü ile davacı ... için 20.000,00 TL., davalı ... için 10.000,00 TL manevi tazminatın davalılar ... ve ...'den olay tarihinden itibaren hesaplanacak yasal faizi ile birlikte müştereken ve müteselsilen alınıp davacılara verilmesine, fazlaya dair talebin reddine karar verilmiş, hüküm davacılar vekili tarafından temyiz edilmiştir.

1-Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde ve özellikle, oluşa uygun olarak düzenlenen uzman bilirkişi raporunda belirtilen kusur oranının ve maddi tazminata ilişkin hesaplamanın hükme esas alınmasında bir usulsüzlük bulunmamasına ve manevi tazminatın takdirinde B.K.nun 47. maddesindeki özel haller dikkate alınarak hak ve nasafet kuralları çerçevesinde hüküm kurulmuş olmasına göre, davacılar vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan ve yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.

Dava, trafik kazası nedeniyle destekten yoksun kalma ve işgöremezlik tazminatı istemine ilişkindir.

2-Yargılama aşamasında davalı ... şirketi tarafından davacılara destekten yoksun kalma ve işgöremezlik tazminatları ödendiği, davalı ... şirketi vekilinin davacı taraftan vekalet ücreti talep etmediği anlaşılmakla, davalı ... şirketi lehine vekalet ücretine hükmedilmemesi gerekirken, vekalet ücretine hükmedilmesi doğru değil bozma sebebi ise de; bu husustaki yanılgının giderilmesi yargılamanın tekrarını gerektirir nitelikte görülmediğinden, 6100 Sayılı HMK'nun geçici 3. maddesi delaletiyle mülga 1086 sayılı HUMK'nun 438/7 maddesi uyarınca hükmün düzeltilerek onanmasına karar vermek gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle, davacılar vekilinin yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının REDDİNE; (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle, davacılar vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hüküm fıkrasının 11. bendinin tamamen hüküm fıkrasından çıkartılmasına ve yapılan değişikliğe uygun olarak madde numaralarının yeniden teselsül ettirilmesine ve hükmün bu şekli ile DÜZELTİLEREK ONANMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davacılara geri verilmesine 13/05/2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.

KARARI YAZDIR


Aşağıdaki arama terimleri ile ilgili kararlara etiketlere tıklayarak ulaşabilirsiniz :
trafik kazası destek yoksun kalma işgöremezlik tazminat sigorta şirketi vekalet ücreti bozma
Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları