ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

Medeni Usul Hukuku

25 Mayıs 2024, 20:29 - 6

Uyapın Çalışmaması Nedeniyle Harcın Alınamaması
Harca tabi davalarda dava harcın yatırıldığı tarihte açılmış sayılır. Lakin somut olayda harcın yasal süreden sonra yatırılması, davacı vekilinin yasal sürede harç yatırmak istemesine rağmen Uyapın çalışmamasından kaynaklanmaktadır....

Devamını oku

21 Aralık 2023, 09:07 - 316

Kambiyo Senetlerinden Kaynaklanan Menfi Tespit
Dava; İ.İ.K nun 72. maddesi uyarınca icra takibinden sonra açılmış menfi tespit talebine ilişkindir. Davanın, icra takibinden sonra açılmış menfi tespit davası olduğu, davacı tarafın dava dilekçesinin açıklamalar ...

Devamını oku

21 Aralık 2023, 07:42 - 687

Dava Dilekçesinde Bildirilen Adres - Duruşmada Bildirilen Adres - Bilinen Son Adres - Usulsüz Tebligat
Tebligatta muhatabın bilinen en son adresi ya kendi başvurusu veya ilgililerin bildirmesi yahut mevcut belgeler esas alınarak ya da soruşturma ile veya diğer herhangi bir şekilde belirlenmiş olabilir. Bilinen en son adresi, ...

Devamını oku

21 Aralık 2023, 06:42 - 209

Bozma Kapsamı Dışında Bırakılan Bir Hususun Hüküm Lehine Bozulan Açısından Usule Kazanılmış Hak Oluşturması
Bozma kapsamı dışında kalarak kesinleşen hususlar karşı taraf lehine usuli kazanılmış hak oluşturacaktır. Bu sebeple yeniden kurulan hükümde bozma kapsamı dışında kalan husus yönünden artık usuli kazanılmış hak ihlal ...

Devamını oku

01 Mayıs 2023, 15:45 - 648

Avukatın Salt Arabulucuya Güvenmesi Sebebiyle Sehven Tutanağı İmzaladığı Yönündeki Beyanı İrade Sakatlığını İspatlamak için Yeterli Değildir
Bölge Adliye Mahkemesinin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararı ile ihtiyari arabuluculuk görüşmeleri sonrasında davacı vekilinin arabulucuya güvenerek arabuluculuk tutanağını dikkat etmeden sehven imzaladığını beyan ettiği, arabuluculuk tutanağı ...

Devamını oku

30 Nisan 2023, 14:44 - 344

Yüzde Usulü Ücret, Parça Başı Ücret veya Ücrete Ek Olarak Prim Alınması Şeklindeki Çalışmalarda Kıdem ve Ücret Alacağı Belirsiz Alacak Davası Olarak Açılabilir
Diğer taraftan yüzde usulü ücret, parça başı ücret yahut çıplak ücrete ilaveten prim sistemi ve buna benzer usuller ile çalışılması ve bu anlamda ücret alacağının varlığı ve miktarının münhasıran işveren kayıtlarına dayalı olarak belirlenebileceği durumlarda ücret miktarı taraflar arasında belirli şekilde ...

Devamını oku

30 Nisan 2023, 14:34 - 2900

Tam Islah ile Davanın Türü Kısmi Davadan Belirsiz Alacak Davasına Dönüştürülemez.
Davanın kısmi dava olarak açıldığı ihtilaf dışıdır. Davanın tamamen ıslahı ile dava dilekçesi de dahil bütün usul işlemlerinin yapılmamış sayılması söz konusudur ve tamamen ıslah ile talep sonucu ve dava sebebi değiştirilebilir. Islah ile davanın türü ...

Devamını oku

29 Nisan 2023, 15:21 - 356

Ticari Dava Niteliğindeki Menfi Tespit Davaları Arabuluculuk Dava Şartına Tabidir
Dava da taraflar arasındaki uyuşmazlığın konusunun bir miktar para alacağına ilişkin olduğu, davanın 15/11/2019 tarihinde açıldığı, dava dilekçesi ve istinaf dilekçesi içeriğinden davacının arabulucuya ...

Devamını oku

26 Nisan 2023, 09:24 - 1

Arabuluculuk Gideri Haklılık Oranına Göre Paylaştırılır
Dava, bir takım işçilik alacaklarının tahsili istemine ilişkindir. Tarafların dava şartı olan arabuluculuk kapsamında arabuluculuk faaliyetinde bulundukları, davalı tarafın sürece katıldığı ve sürecin sonunda anlaşamadıkları görülmektedir....

Devamını oku

26 Nisan 2023, 09:11 - 185

Arabuluculuk Gideri Haklılık Oranına Göre Paylaştırılır
Dava, bir takım işçilik alacaklarının tahsili istemine ilişkindir. Tarafların dava şartı olan arabuluculuk kapsamında arabuluculuk faaliyetinde bulundukları, davalı tarafın sürece katıldığı ve sürecin sonunda anlaşamadıkları görülmektedir....

Devamını oku

22 Nisan 2023, 23:37 - 153

Polis Bakım ve Yardım Sandığındaki Birikmiş Alacakların Tahsili İstemi - Görevli Mahkeme
Kamu görevlisi olan polis memuru ile Polis Bakım ve Yardım Sandığı arasındaki ilişki sözleşme ilişkisi olmayıp, kamu hukuku ilke ve kurallarına tabi olduğundan; somut olayda mahkemece davanın yargı yolu nedeniyle reddine karar verilmesi gerekir....

Devamını oku

22 Nisan 2023, 23:34 - 214

Kaçak Tüketim Bedelinin Tahsili - Görevli Mahkeme
Tacir sayılan davacı idarenin kaçak su kullandığı yönündeki iddiasına muhatap olan davalının, kaçak suyun kullanıldığı bildirilen işletmesinin ticari işletme niteliğinde olup olmadığının araştırılması;...

Devamını oku

22 Nisan 2023, 23:17 - 266

Terditli Açılan Davada Arabuluculuk Dava Şartı Asli Talebe Göre Değerlendirilmelidir
Ancak davacının ilk talebi tapu iptal tescil, terditli talebi ise tazminat talebine ilişkindir. Terditli olarak açılan davalarda arabuluculuk dava şartının ilk talebe göre değerlendirilmesi gerekmekte olup davacının esas ilk talebi tapu iptal tescil talebi olmakla bir miktar paranın ödenmesine yönelik alacağın tahsili talebi bulunmadığından arabuluculuk dava şartına tabi değildir....

Devamını oku

22 Nisan 2023, 23:08 - 338

Kararda Kanun Yolu ve Süresinin Belirtilmemesi - Süresiz Başvuru Hakkı
Her ne kadar kanun yolu ve süresi, ilgili kanun maddelerinde açıkça belirtilmiş ise de, yargı organlarının yanlış yönlendirmesi sonucunda ilgililerin hak kaybına uğramayacağının kabul edilmesi gereklidir....

Devamını oku

23 Ocak 2023, 18:35 - 304

Delil Tespiti Davası Belirsiz Alacak Davası Açılmasına Engel Teşkil Etmez
Dava açılmadan önce delil tespiti yoluna gidilmiş olmasının, davaya konu edilen zarar veya alacak miktarını belirli hale getirdiği şeklinde yorumlamak Kanunun amacına aykırıdır....

Devamını oku

23 Ocak 2023, 10:52 - 373

Uyaptan İndirilen Kararın İcra Takibine Eklenmesi Tebliğ Yerine Geçer Mi
Konusu para olan mahkeme kararının UYAP tan indirilerek icra takibine eklenmesi tebliğ yerine geçmez....

Devamını oku

12 Aralık 2022, 08:20 - 318

Görevsizlik Kararının Kesinleşmesinden Önce Arabuluculuk Dava Şartının Yerine Getirilmesi
İş bu davada, yukarıdaki kanuni düzenlemeler doğrultusunda davacı tarafından verilen görevsizlik kararı kesinleşmeden arabulucuya başvurulduğu ve son tutanağın bir örneğinin görevli asliye ticaret mahkemesinde davanın açıldığı tarih olan 28.2.2022 tarihinden önce dosyaya sunulduğu anlaşılmakla, mahkemece dosyaya sunulu bu tutanağın ilk dava açılmasından ...

Devamını oku

22 Kasım 2022, 10:17 - 595

İtirazın İptali Davasının Süresinden Sonra Açılması - Islahla Alacak Davasına Dönüştürülmesi
Hak düşürücü süre olan 1 yıldan sonra açılan itirazın iptali davası ıslahla alacak davasına dönüştürülebilir....

Devamını oku

06 Temmuz 2022, 08:45 - 288

Ödenen Tazminat İçin İşçiye Rücu Edilen Davalarda Görevli Mahkeme İş Mahkemeleridir
Uyuşmazlık, ilama dayalı ödenen tazminatın kusur oranına göre rücuen tazmini isteğine ilişkindir. Davalı işçinin kaza tarihi itibari ile davacı .... çalışanı olduğu, o dönem de .... ile devir sözleşmesinin yapılmadığı, davacı işverenin ödediği tazminatı kendi işçisinden rücuen ...

Devamını oku

06 Temmuz 2022, 08:42 - 313

Hasar Bedeli - Bilirkişi Raporuna İtiraz Etmeme - Usuli Kazanılmış Hak
Mahkemece alınan 19.11.2015 tarihli bilirkişi raporunda, davacıya ait araçta 14.372,15 TL yedek parça bedeli, 2.460,00 TL işçilik bedeli olmak üzere KDV dahil toplam 19.861,94 TL hasar oluştuğu belirtilmiş olup davalı tarafça itiraza uğramayan hasar bedeli yönünden kesinleşen bu rapor davacı lehine hasar ...

Devamını oku

06 Temmuz 2022, 08:37 - 529

Borcu Sona Erdiren Belge Her Aşamada Sunulamaz
Uyuşmazlık bakımından çözümlenmesi gereken husus; kararın temyizi aşamasında ilk defa sunulan 30.04.2014 tarihinde tazminat ödemesi açıklaması ile 1.347,30TL miktar içeren dekont suretinin delil olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği (bu belgeye değer verilip ...

Devamını oku

06 Temmuz 2022, 08:32 - 263

Anayasa Mahkemesinin İptal Kararı Kanun Yararına Bozma Aşamasında Dikkate Alınamaz - Kısmi Kabul Kısmi Ret Durumunda Harçlar
Somut olayda davanın kısmen kabulüne karar verilmiş olup kabul edilen değer üzerinden hesaplanan eksik karar ve ilam harcının davalı yerine davacıdan alınarak hazineye irat kaydına hükmedilmesi, yine peşin karar ve ilam harcının davalıdan alınıp davacıya verilmesi ...

Devamını oku

03 Temmuz 2022, 11:08 - 239

Delil Başlangıcı - İsticvap
Mahkemece davalının isticvabı ile; söz konusu belge üzerindeki yazıların kendisine ait olup olmadığının sorularak, yazıların davalıya ait olduğunun kabul edilmesi halinde yada bilirkişi incelemesi sonucu davalıya ait...

Devamını oku

01 Haziran 2022, 06:18 - 712

Yabancıların Kimlik Bilgilerinin Düzeltilmesi - Görevli Mahkeme
Davacılar Türk Vatandaşı olmayıp, 6458 sayılı Kanun uyarınca geçici koruma kapsamında Ülkemize giriş yapmış ve idare tarafından kendilerine Geçici Koruma Yönetmeliğinin 22. maddesi uyarınca düzenlenen ve nüfus kütüğüyle ilgisi bulunmayan geçici koruma kimlik belgesi düzenlenmiştir....

Devamını oku

15 Nisan 2022, 14:25 - 587

Gizli Ayıp - Yetki İtirazı - Görevsizlik
Somut olayda, kesin yetki kuralının bulunmadığı, davanın ilk önce İstanbul 12. Tüketici Mahkemesinde açıldığı ve davalının süresi içerisinde ikamet adresi olan Esenyurt ilçesinin Tüketici Mahkemesi olarak bağlı bulunduğu Bakırköy Tüketici Mahkemesinin yetkili olduğundan bahisle usulüne uygun bir şekilde yetki itirazında bulunduğu, ...

Devamını oku

15 Nisan 2022, 14:19 - 2355

Ayıplı Araç Satışından Doğan Zarar - Para Borcu - Alacaklının Yerleşim Yeri Mahkemesinin Yetkili Olduğu
Somut olayda dava, ikinci el araç satımından kaynaklanmakta olup, davacı, uğramış olduğu zararın tazminini istemiş olmakla, davanın konusu, sözleşmeden doğan para borcuna ilişkindir. Türk Borçlar Kanununun 89/1. maddesi gereğince, para borçlarında ifa yeri,...

Devamını oku

27 Mart 2022, 05:08 - 725

Posta Yoluyla Temyizde Temyiz Tarihi
Belirtildiği üzere, temyiz yoluna posta marifetiyle gönderilen bir dilekçe ile başvurulması mümkün ise de, temyiz tarihi dilekçenin postaya verildiği tarih değil, Özel Daireye ulaştığı tarihtir. Özel Daire kararı davacıya 06.02.2020 tarihinde tebliğ edilmiş ve davacı tarafından posta yoluyla gönderilen...

Devamını oku

12 Mart 2022, 09:14 - 770

Arabuluculuk Dava Şartı - Davanın Esasına Girilmeden Önce Dava Şartının Yerine Getirilmesi
Davalı vekilince, davanın arabuluculuk dava şartı gerçekleşmediğinden davanın dava şartı yokluğundan usulden reddine karar verilmesine rağmen vekille temsil olunan davalı yararına vekalet ücretine hükmedilmemesinin yasaya aykırı olduğu gerekçesiyle hüküm istinaf edilmiştir. ...

Devamını oku

02 Mart 2022, 22:39 - 425

İstinafa Tabi Ara Kararların Tebliği Usulü
Öte yandan, mahkeme kararlarının taraflar, bazen de ilgili olabilecekleri başka hukuki ihtilaflar yönünden etkili ve bağlayıcı kabul edilebilmeleri, başka bir dava yönünden kesin hüküm, kesin veya güçlü delil oluşturup oluşturamayacağı gibi hukuksal değerlendirmeler de bu kararların...

Devamını oku

15 Şubat 2022, 21:29 - 1562

Kısmen Kabul Kısmen Red Kararlarında Harç Giderlerin Tamamından Davalı Sorumludur
Yargılama sonucunda kısmen haklılık durumu ortaya çıktığında ve kısmen kabul-kısmen red şeklinde hüküm kurulduğunda, harçlar yargılama giderleri gibi haklı çıkma oranında taraflar arasında paylaştırılamayacaktır. Zira, davanın reddi dışında harç daima davalıya yükletileceğinden,...

Devamını oku

11 Şubat 2022, 18:39 - 588

Tüzel Kişilere Yapılan Tebligatın Denetimi Hakkında
Öncelikle, davalı işverenin Ticaret Sicil ve SSK işyeri kayıtları getirtilmeli, davalı şirketin belirtilen adreste faaliyette bulunup, bulunmadığı, tebligatı alanların şirketi temsile yetkili olup olmadığı, çalışanları olup olmadığı, davalı şirket ile temyiz ekli...

Devamını oku

11 Şubat 2022, 18:37 - 377

Maddi Tazminat Davasının Tümden Reddi Durumunda Maktu Vekalet Ücretine Hükmedilmesi Gerektiği
Buna göre, ilk derece mahkemesince; maddi tazminat istemli davanın tümünün reddine karar verilmiş olması nedeniyle, davalı lehine tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümü uyarınca maktu vekalet ücretine karar verilmesi gerekirken, nisbi vekalet ücretine karar verilmiş...

Devamını oku

09 Şubat 2022, 20:14 - 322

Tanıklar Dinlenmeden Tanık Sayısına Sınırlama Getirilemez
Bu kapsamda hukuki dinlenilme hakkı, bilgilenme/bilgilendirme, açıklama yapma, yargı organlarınca dikkate alınma ve kararların gerekçeli olması gibi hususları içerdiği açıktır. Bilgilenme hakkı, yargılamanın içeriğine dair tam bir bilgi sahibi...

Devamını oku

05 Şubat 2022, 08:58 - 342

Hüküm Uyuşmazlığının Giderilmesi
Bu itibarla; kamu görevlilerine sehven yapılan fazla ödemelerin geri alınmasında, Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulunun 22/12/1973 tarihli ve E:1968/8, K:1973/14 sayılı kararının uygulanması gerektiği sonucuna ulaşılmakla, dava açma süresi...

Devamını oku

05 Şubat 2022, 08:38 - 752

Eksik Harcın Tamamlanması için 1 Haftalık Kesin Süre Verilmesi Kanuna Aykırıdır
Somut olayda mahkemece, yukarıda açıklanan yasal düzenlemeler ışığında harç ve avans başlığı altında düzenlenen hükümlere göre, eksik olan yargılama harcı kalem kalem gösterilerek HMK nın 120/2. maddesi gereğince davacıya başvurma ve peşin...

Devamını oku

05 Şubat 2022, 08:23 - 293

Evlilik Birliğinin Sürdüğü Döneme Denk Gelen Kira Alacağı İsteminde Aile Mahkemesi Görevlidir
Talep konusu edilen dönem içinde yer alıp evlilik birliği içine tekabül eden 11.09.2007-03.12.2008 tarihleri arasında elde edilen kira gelirine yönelik alacak isteği ise mal rejiminin tasfiyesine ilişkin olup bu davaların çözüm yeri 4787 sayılı Aile Mahkemelerinin...

Devamını oku

30 Ocak 2022, 09:28 - 389

Facebook Kayıtlarının Belge Niteliğinde Olduğu
Dosya kapsamından, gerek ilk derece mahkemesince, gerekse istinaf mahkemesince sunulan bu mesajlar üzerinde durulmadığı, diğer deliller kapsamında dosyanın ele alınıp sonuçlandırıldığı anlaşılmaktadır....

Devamını oku

29 Ocak 2022, 06:27 - 314

İl Özel İdaresinin Tüzel Kişiliğinin Kaldırılması - Tarafta Kabul Edilebilir Yanılgı
İl Özel İdarelerinin kapatılması sonrasında birçok dosyada doğru hasım haline gelen kamu kurumları zorlukla belirlenebilmiştir. Bu dosyada da, husumetin önce Maliye Hazinesine İzafeten ... Defterdarlığına,...

Devamını oku

29 Ocak 2022, 05:50 - 528

Şekli Anlamda Kesinleşmeyen Hükmün Maddi Anlamda da Kesinleşmeyeceği
Somut olayda, boşanmaya sebebiyet veren olaylarda davalı-davacı erkek ağır, davacı-davalı kadın hafif kusurlu bulunmuş; buna ilişkin gerekçeye dayalı olarak da boşanmaya ve ferilerine karar verilmiştir....

Devamını oku

29 Ocak 2022, 05:08 - 292

Yaşlılık Aylığının Tespiti Davasının Adli Tatile Tabi Olduğu
Bu doğrultuda, hizmet akdi veya iş sözleşmesi sebebiyle işçilerin açtıkları davalardan veya taraflardan birinin talebi üzerine Mahkemece ivedi görülmesine karar verilen dava ve işlerden olmaması sebebiyle adli tatile...

Devamını oku

26 Ocak 2022, 19:43 - 586

Maddi Hata Kazanılmış Hak Kapsamında Değildir
Usuli kazanılmış hakkın hukuki sonuç doğurabilmesi için, bir davada ya taraflar ya mahkeme ya da Yargıtay tarafından açık biçimde yapılmış olan ve istisnalar arasında sayılmayan bir usul işlemi ile taraflardan biri...

Devamını oku

26 Ocak 2022, 19:35 - 315

Taşımacılıkta Çıkan Hukuki Uyuşmazlıkta Yetkili Mahkeme
Bölge Adliye Mahkemesince, MÖHUK 40. madde uyarınca ve HMK 6. maddesi gereği genel yetkili mahkeme davalı borçlunun yerleşim yeri mahkemesi ve icra dairesi olup sözleşmeden kaynaklanan davalarda HMK nın 10. maddesi gereğince...

Devamını oku

26 Ocak 2022, 19:32 - 531

Para Borçlarında Yetkili Mahkeme
Taraflar arasında yapılan sözleşmede İstanbul İcra Müdürlükleri ve Mahkemeleri yetkili olarak gösterilmişse de, bu yetki sözleşmesi genel yetkili mahkeme ve icra dairelerinin yetkisini ortadan kaldırmaz. Genel yetki kuralları gereğince yetkili icra dairelerinde...

Devamını oku

26 Ocak 2022, 10:32 - 299

Davalının Dava Açılmadan Önce Vefat Etmesi - Taraf Değişikliği - Kabul Edilebilir Yanılgı
Somut olayda, davalı A. Ö.ın, dava açılmadan önce 12/06/2011 tarihinde vefat ettiği anlaşılmıştır. Bu durumda mahkemece, davacı tarafın yargılamayı uzatmak yönünde bir niyetinin olmadığı, davalının ölmüş olduğunun bilinmemesinin kabul edilebilir bir yanılgıdan kaynaklandığı...

Devamını oku

26 Ocak 2022, 10:28 - 2044

Lehine Vekalet Ücreti Hükmedilen Tarafın Kararda Yanlış Gösterilmesi Tavzih Yoluyla Düzeltilebilir
Yargıtayın istikrar kazanmış görüşüne göre de maddi hata kazanılmış hak oluşturmaz. Somut olayda; davanın kabulüne karar verildiği lakin sehven davacı aleyhine yargılama giderleri ile vekalet ücretine hükmedildiği açıktır. Ne var ki, bu işlem bir maddi hata olup tavzih usulü ...

Devamını oku

25 Ocak 2022, 22:21 - 305

Davacının Rapora Karşı İtiraz Etmemesi Üzerine Davalı Lehine Usuli Kazanılmış Hak Oluşacağı
Somut olayda, 28/05/2015 tarihli bilirkişi hesap raporunda yapılan hesaplama neticesinde davacının geçici iş göremezlik dönem zararı 6.867,25 TL, sürekli iş göremezlik dönem zararının ise 55.813,12 TL olarak...

Devamını oku

25 Ocak 2022, 00:03 - 316

Dahili Davalı SGK Harçtan Muaftır
Dosya kapsamından, 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumuna İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunun Muafiyetler başlıklı 36. maddesinin birinci fıkrasına göre, dahili davalı Kurum, faaliyetleri dolayısıyla...

Devamını oku

24 Ocak 2022, 23:26 - 298

Bir Defa Bozmaya Uyulmasına Karar Verilmesi Halinde Uyma Kararından Dönülemez
Somut olay değerlendirildiğinde; Özel Dairenin araştırmaya yönelik bozma kararına uyulması ile davacı lehine usulî kazanılmış hak oluşmuştur. Bu nedenle bozmaya uyulduktan sonra önceki kararda...

Devamını oku

24-01-2022 - 283

Boşanmanın Gerçekleşmesinden Sonra Muvazaa Sebebiyle Tapu İptal ve Tescil Talebi - Asliye Hukuk Mahkemelerinin Görevli Olduğu
Mahkemece, her ne kadar, davanın evlilik birliği içerisinde alındığı iddia olunan taşınmaza ilişkin tapu iptali ve tescil davası olduğu ve görevli mahkemenin Aile Mahkemesi olduğu gerekçesi ile dava dilekçesinin görev yönünden...

Devamını oku

24-01-2022 - 319

BAM ın Göreve Başlamasından Sonra Verilen Yargılanmanın Yenilenmesi Kararları Hakkında Kanun Yolu
Yapılan tüm bu açıklamalar doğrultusunda yargılamanın yenilenmesinin bir dava olduğu ve davanın açıldığı tarihte geçerli olan usul hükümlerinin uygulanacağı sonucu ortaya çıkmaktadır. Bu durumda bölge adliye mahkemelerinin faaliyete başladığı...

Devamını oku

24-01-2022 - 287

Elektrik Piyasası - Sistem Kullanım Anlaşması - İdari Yargı
Bu bağlamda, 7257 sayılı Kanun ile bağlantı ve sistem kullanım anlaşmalarında düzenlenen sistem kullanım ihlallerine ilişkin ceza-i şartlara ilişkin uyuşmazlıkların idari yargı yolunda görüleceği hükme bağlandığından yargı yoluna ilişkin...

Devamını oku

23-01-2022 - 419

Davacı Lehine Nispi Vekalet Ücreti Yerine Maktu Vekalet Ücretine Hükmedilmesi - Davacının Temyiz Yoluna Başvurmaması - Usuli Kazanılmış Hak
Mahkemenin 11.11.2014 tarihli ilk kararında , davalı ... aleyhine karar tarihi itibari ile yürürlükte olan AAÜT ne göre 1.500 TL maktu vekalet ücretine hükmedilmiş ve bu husus davacı tarafından temyiz edilmediğinden davalı ... lehine ...

Devamını oku

23-01-2022 - 346

Tazminat Hükmü İçeren Kararın Sadece Davalı Tarafından Temyiz Edilmesi - Usuli Kazanılmış Hak
Mahkemece, bozmaya uyularak yapılan yargılamada toplanan delillere göre; davanın kısmen kabulüyle ve taleple bağlı kalınarak, davacı ... için bakıcı gideri 674.756,00 TL. ve sürekli iş göremezlik tazminatı 405.993,51 TL. olmak üzere toplam 1.080.749,51 TL....

Devamını oku

23-01-2022 - 551

Hüküm Altına Alınan Miktarın Davacı Tarafça Temyiz Edilmemesi - Usuli Kazanılmış Hak
Şu halde; mahkemece, birleşen dava yönünden davalının usuli kazanılmış (müktesep) hakkı olan 564.690.49 TL kazanç kaybı bedelinden daha üst düzeyde olan 750.000,00 TL kazanç kaybı bedeline hükmedilmesi, davalı yararına oluşan...

Devamını oku

23-01-2022 - 286

İspat Yükü Kendisinde Olmayan Taraf Yönünden Yapılan Yemin Teklifi Geçersizdir
İspat külfeti kendisinde olmayan tarafın karşı tarafa yönelttiği yeminin hukuki sonuç doğurmayacağı nazara alınmadan davacının yemin ettiği gerekçesi ile açılan davanın davacı tarafından ispatlandığı kabul edilerek davanın kabulüne karar verilmesi doğru görülmemiştir....

Devamını oku

23-01-2022 - 305

Yargıtay Bozmasından Sonra Islah
Yargıtayın bozma kararından veya bölge adliye mahkemesinin kaldırma kararından sonra dosya ilk derece mahkemesine gönderildiğinde, ilk derece mahkemesinin tahkikata ilişkin bir işlem yapması hâlinde tahkikat sona erinceye kadar da ıslah yapılabilir....

Devamını oku

23-01-2022 - 322

Vekalet Görevinin Kötüye Kullanılmasına İlişkin Davalarda İspat Külfetinin Davalılara Ait Olduğu - Yemin Delili
Dosya içeriğine, toplanan delillere, hükmün dayandığı yasal ve hukuksal gerekçeye, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına ve özellikle HMK nın 225 ve devamı maddeleri uyarınca; üzerine ispat yükümlülüğü düşen tarafça diğer...

Devamını oku

23-01-2022 - 282

İlk Kararın Temyiz Edilmemesi - Aynı Nitelikteki 2. Karar Hakkında Temyiz Yoluna Başvurulamayacağı
Hemen belirtmek gerekirki davacının ecrimisil talebinin reddine ilişkin verilen ilk hüküm davacı tarafından bu yönü ile temyiz edilmediğinden davacının hüküm tekrarı niteliğindeki ecrimisil isteğinin reddine yönelik temyiz isteğinin reddine...

Devamını oku

23-01-2022 - 336

Yargıtay Bozması - Sadece Davalının Temyizi - İlk Hükümdeki Miktarın Aşılamayacağı
İş kazası sonucu, tazminat oranının belirlenmesine esas malûliyet oranının tespiti, kısaca zararın tam olarak bilinmesi bir süreç alabilir. Hukuka aykırı bir eylem işlenilmesine karşın, onun doğuracağı zarar henüz ortaya çıkmamış...

Devamını oku

22-01-2022 - 305

Geçici İş Göremezlik - Rücu - İtirazın İptali - Arabuluculuk Dava Şartının Aranmayacağı
Dosya kapsamı incelendiğinde, trafik kazası sonucu sigortalıya ödenen geçici iş göremezlik bedelinin davalı sigorta şirketinden rücuen tahsili için başlatılan takibe yapılan itirazın iptalinin talep edildiği, mahkemece 6102 sayılı Kanunun 5/A...

Devamını oku

18-01-2022 - 364

Adres Kayıt Sistemindeki Adresin Aksinin Resmi Kayıtlarla İspatı - Nafakanın Artırılması - Yetkili Mahkeme
Dava, nafakanın artırılması istemine ilişkindir. Dava açıldığı tarihte davacının yerleşim yeri adresi Elazığ olarak kayıtlı ise de, yapılan araştırmada, davacının bu adreste hiç oturmadığı, yurtdışında yaşadığı, yaz aylarında...

Devamını oku

18-01-2022 - 618

Boşanma Davalarında Yetki Kuralı
Dava, boşanma istemine ilişkindir. Aile Mahkemesince, dava açılış tarihi itibariyle davalının yerleşim yeri adresinin belirtip anılan havale tarihli Asliye Hukuk Mahkemesi kanalı ile göndermiş olduğu dilekçesi ile de...

Devamını oku

15-01-2022 - 397

Hüküm Kesinleştikten Sonra Boşanma Davasından Feragat Edilmesi
Feragat ve kabul, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunun 307 ve devamı maddelerinde düzenlenmiştir. Feragat ve kabul, hüküm kesinleşinceye kadar her zaman yapılabilir. İlk derece mahkemesince boşanmaya dair ...

Devamını oku

15-01-2022 - 316

Tüketici Hakem Heyeti Karşısında İleri Sürülmeyen İtiraz ve Defiler Yargılama Aşamasında İleri Sürülebilir
Öte yandan, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda ve 27/11/2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinde, tüketici hakem heyetinde ileri sürülmeyen ...

Devamını oku

14-01-2022 - 323

Avukatın Tahsil Ettiği Bedeli İade Etmemesi - Ceza Mahkemesindeki Kesinleşen Maddi Olguların Hukuk Hakimini Bağlayacağı
Diğer bir anlatımla, maddi olayları ve yasak eylemlerin varlığını saptayan ceza mahkemesi kararı, taraflar yönünden kesin delil niteliğini taşıyacaktır. Bu doğrultuda maddi vakıanın tespitine ilişkin ceza mahkemesi kararı hukuk...

Devamını oku

14-01-2022 - 359

HMK 305/A - Eşyanın İadesi
Somut olayda, mahkemece, 22.09.2020 tarihli tahsis şerhi içeren ek karar ile davanın kabulü ile Menteşe Kaymakamlığı Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığının 24/02/2020 tarih ve 161820200000367 sayılı kararının...

Devamını oku

03-01-2022 - 379

Kira Tespit Davalarında Yetkili Mahkeme
Dava, kira tespitine ilişkin olup, kiralanan yer Sungurluda bulunmaktadır. HUMK.nun 10. maddesine göre, sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda, sözleşmenin yerine getirileceği yer mahkemesinde de dava açılabilir....

Devamını oku

02-01-2022 - 1765

Kısıtlıya Karşı İcra Takibi Yapılması
Dava ve takip ehliyeti, kişinin kendisi veya temsilcisi aracılığıyla bir davada veya takipte usul veya takip işlemlerini yapabilme ehliyetidir. Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olan bütün gerçek veya tüzel kişiler...

Devamını oku

02-01-2022 - 1149

Yenileme Tensip Zaptı ve Duruşma Gününün Tebliğ Edilmemesi - Davanın Açılmamış Sayılmasına Karar Verilmesi
Somut olayda, dosya ilk kez 20/06/2019 tarihli celsede işlemden kaldırılmış, 04/07/2019 tarihinde yenilenmiştir. Mahkemece, yenilemeden sonraki 21/01/2020 tarihli duruşmaya davacının katılmaması nedeniyle HMK m. 320/4 hükmü uyarınca davanın açılmamış sayılmasına...

Devamını oku

02-01-2022 - 293

Ortaklar Arasında Boşanma Davası Olması - Ortaklıktan Çıkma İstemi - Görevli Mahkeme
Davacı tarafından İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünde kayıtlı bulunan şirketin yüzde elli ortağı olduğu, şirketin diğer ortağı eşinin yüzde elli hisseye sahip olduğu, taraflar arasında boşanma davasının bulunduğu, bu...

Devamını oku

02-01-2022 - 294

Delil Olarak Dayanılan Mahkeme Dosyası Getirtilmeden Karar Verilemez
Dava, evlilik birliğinin temelinden sarsılması hukuki sebebine dayalı boşanma talebine ilişkindir. Davalı cevap dilekçesinde Asliye Hukuk Mahkemesinin nafaka dosyasını delil olarak sunduğunu belirtmesine rağmen,...

Devamını oku

02-01-2022 - 409

Hizmet Tespit Davası - Davanın Takip Edilmemesi - ATK Fatura Bedelinin Davacıya Yükletilmesi Gerektiği
Dava, hizmet tespiti istemine ilişkindir. Davacının kuruma bildirilmeyen hizmet sürelerinin tespitini talep ettiği işbu davada, mahkemece taraftarca takip edilmeyen davanın açılmamış sayılmasına karar verildiği ve...

Devamını oku

02-01-2022 - 408

Yetki Belgesi Veren Avukatın İstifası - Yetki Belgeli Avukatın Görevinin Sona Ermesi
İşçi tarafından şirkette muhasebeci olarak çalışmaya başladığı, davalı alt işveren tarafından işine son verilene kadar aralıksız olarak çalıştığı ileri sürülerek bazı işçilik alacaklarının davalılardan müteselsilen tahsili...

Devamını oku

02-01-2022 - 303

Bozmaya Uyma - Kesinleşen Kısımlar Hakkında Farklı Bir Karar Verilemeyeceği
Davacı, vakfın Özel İlköğretim Okulunda sınıf öğretmeni olarak çalışmaya başladığını yasal haklarının ödenmemesi nedeniyle iş akdini haklı nedenle feshettiğini iddia ederek; ödenmeyen ek ders ücreti, hazırlık ve...

Devamını oku

01-01-2022 - 286

Staj Eğitimi Sebebiyle Alacak - Taraf Sıfatı - Genel Bütçeli Kamu İdaresi
Dava, staj eğitimi nedeniyle alacak istemine ilişkindir. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun ekinde yer alan I sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu...

Devamını oku

01-01-2022 - 309

Yargılama Sırasında Davalının Ölümü - Malvarlığına İlişkin Dava - Mirası Reddetmeyenlere Karşı Davaya Devam Edilmesi
Hakem heyetine itiraz davası 26.12.2017 tarihinde açılmış ve dava devam ederken 22.09.2018 tarihinde davalının öldüğü sunulan mirasçılık belgesinden anlaşılmaktadır. Mirasçılık belgesinde yer alan mirasçıları davaya...

Devamını oku

01-01-2022 - 317

Bozma Sonrası Kesinleşen Karar Hakkında Yeniden Hüküm Verilmesi
Mahkemece, bozma öncesi verilen kararda vekalet ücreti ve harçlar Dairemizin bozma ilamı ile onanarak kesinleştiği halde bozma sonrası verilen kararda kesinleşen bu yönler hakkında yeniden hüküm...

Devamını oku

30-12-2021 - 342

Usuli Kazanılmış Hak - Aleyhe Hüküm Verme Yasağı
Usuli kazanılmış hak ilkesi kamu düzeniyle ilgilidir ve davaların uzamasını önlemek, hukuki alanda istikrar sağlamak ve kararlara karşı genel güvenin sarsılmasını önlemek amacıyla Yargıtay uygulamaları ile geliştirilmiş, ...

Devamını oku

27-12-2021 - 360

Tarafın Ölümü - Vekalet Durumu
Davacılar; davacı ... ile davalı ... Yapı İnşaat San ve Tic. A.Ş arasında 04.03.2011 tarihli gayrimenkul satış vaadi sözleşmesinin imzalandığını, davacı ...ın aynı gün 55.000 TL peşin ödeme yaptığını ve 05.03.2012 vade tarihli...

Devamını oku

26-12-2021 - 332

Mirasçılık Sıfatıyla Açılan Davalar - İştirak Halinde Mülkiyet
Asıl ve birleştirilen davada davacılar, mirasbırakan ...nin, eşi ...in ...den olma kızı Sultanın annesi olarak nüfusa kayıtlı olduğunu, bu yanlışlığın mahkeme kararı ile düzeltildiğini, Sultanın Hurinin mirasçısı olduğuna...

Devamını oku

26-12-2021 - 2737

Davanın Geri Alınması
Feragat, 6100 sayılı Kanunun 307. maddesinde, davacının talep sonucundan kısmen veya tamamen vazgeçmesi olarak tanımlanmış; 310. maddesinde ise, hükmün kesinleşmesinden önceki herhangi bir aşamada...

Devamını oku

25-12-2021 - 313

Tüzel Kişilerin Yöneticilerinin Konut İhtiyacı İçin Konut Alması - Tapu İptal ve Tescil - Görevli Mahkemenin Tüketici Mahkemesi Olduğu
Dava, yüklenicinin temlikine dayalı tapu iptal ve tescil istemine ilişkindir. Davacı vekili dava dilekçesinde ve istinafa cevap dilekçesinde dava konusu taşınmazı konut olarak kullanmak amacıyla satın...

Devamını oku

24-12-2021 - 1224

Nafakanın Düşürülmesi Davasında İstinaf Sınırı Yıllık Olarak Hesaplanacaktır
Tarafların Asliye Hukuk Mahkemesinde boşandıkları sabittir. Davacı tarafından davalıya üç yüz TL yoksulluk nafakasının bağlandığı, davalının boşanma davasının kesinleşmesinden sonra bazı restoranlarda...

Devamını oku

24-12-2021 - 370

Tüzel Kişinin Elektronik Tebligat Adresi Var İse Fiziki Tebligat Yapılması Kanuna Aykırıdır
Tüzel kişiye tebligatın tebligata elverişli bir elektronik adresi varsa bu yolla, aksi takdirde yetkili Ticaret Sicil Memurluğunda kayıtlı adrese, 7201 sayılı Tebligat Kanununun 12 nci ve 13 üncü maddelerinde belirlenen...

Devamını oku

17-12-2021 - 357

Avukatın Vekil Olarak Görev Yaptığı Boşanma Davasında Tanık Olarak Dinlenmesi
Uyuşmazlık; somut olayda davalı-karşı davacının delil listesinde bulunan ve aynı zamanda vekili olan amcasının tanık olarak dinlenip dinlenemeyeceği noktasında toplanmaktadır. Davalı-karşı davacı vekilinin...

Devamını oku

15-12-2021 - 1196

Taraf Teşkili Sağlanmadan Davacının Duruşmayı Takip Etmemesi Sebebiyle Davanın Açılmamış Sayılmasına Karar Verilemez
Baba, Çin uyruklu anneden evlilik dışı doğan müşterek çocuğunun annesi tarafından Çin e ziyaret amaçlı götürüldüğünü, dört yıldır Türkiye ye dönmediklerini, annesinin Türkiye ye gelerek Çin Noterliği tarafından...

Devamını oku

04-12-2021 - 339

Gerekçesi Olmayan Kararın Temyiz İncelemesi Yapılamaz
Kararın gerekçe bölümünde yargılama sırasında celbedilen kayıt ve belgeler ile bilirkişi raporu alındığı hususu zikredilip, davacının davayı ıslah ettiği tespit edildikten sonra bilirkişi raporu ve ek rapora dayanılarak...

Devamını oku

28-11-2021 - 316

Covid 19 Salgını Nedeniyle Ekonomik Sıkıntı - İhtiyati Tedbir Talebi - Mal Rejiminin Tasfiyesi
Davacı vekili, tarafların 2008 yılında evlendiklerini, boşanma davasının derdest olduğunu, mal rejiminin tasfiyesi ile davalı adına kayıtlı şirket hisselerine ihtiyati tedbir konulmasını istemiştir. Mahkemece mal rejimine...

Devamını oku

27-11-2021 - 455

Davacıya, Davalının Adresini Bildirmesi İçin Kesin Süre Verilmesi - Bu Hususun Mahkemenin Görevi Olduğu
Dava, el atmanın önlenmesi ve kal isteğine ilişkindir. Davalının tebligat için bilinen en son adreslerinin araştırması ve dava dilekçesi ve duruşma oturum gününün davalıya tebliğe çıkartılmasının mahkemenin görevi olduğu,...

Devamını oku

26-11-2021 - 311

Bilirkişinin İşveren Aleyhine Paylaşımlar Yapması - Başka Bir Bilirkişinin Atanması Gerektiği
Davacı, şirketin yurtdışı inşaat şantiyelerinde saha formeni olarak çalıştığını, şantiye işlerinin bitimi nedeniyle iş akdine şirket tarafından son verildiğini, alacaklarının ödenmediğini iddia ederek, kıdem ve ihbar...

Devamını oku

21-11-2021 - 697

Sigortasız Çalışana Tebligat
Somut olayda, davalı vekiline direnme kararının tebliğine ilişkin tebligat daimî çalışanı ... imzasına 09.04.2014 tarihinde tebliğ edilmiş, daha sonra aynı gerekçeli karar tekrar tebliğe çıkarılarak aynı adreste yine davalı vekiline daimî...

Devamını oku

21-11-2021 - 1116

Avukatın Arabuluculuk Tutanağının Örneğini Aslı Gibidir Yapıp Mahkemeye Vermesi Yeterlidir
Mahkemenin arabuluculuk belgeleri ve son tutanağına UYAP sisteminden erişmesi mümkündür. Bu nedenle avukatın aslı gibidir yapıp mahkemeye sunduğu arabuluculuk son tutanağına rağmen davanın usulden reddi isabetli değildir....

Devamını oku

06-11-2021 - 366

Hakimin Davayı Aydınlatma Ödevi
Dava konusu cezai işlemin dayanağı olan protokol maddesinde değişiklik olduğu sabit olup, 2016 yılında yürürlüğe giren protokolün ilgili maddesinin olaya uygulanıp uygulanamayacağı üzerinde durulmalıdır....

Devamını oku

06-11-2021 - 706

Tapu İptali ve Tescil - Yolsuz Tescil - Eksik Harç İkmali - Dosyanın İşlemden Kaldırılması - Davanın Açılmamış Sayılması
Dava, yolsuz tescil hukuksal nedenine dayalı tapu iptali ve tescil isteğine ilişkindir. Dava konusu taşınmazların dava tarihi itibariyle belirlenen değerleri üzerinden davacıların miras paylarına isabet eden kısmın...

Devamını oku

06-11-2021 - 421

Hükmün Kapsamı
HMK nun 297. maddesine göre mahkemece verilen kararın hüküm sonucu kısmında, gerekçeye ait herhangi bir söz tekrar edilmeksizin, istek sonuçlarından her biri hakkında verilen hükümle, taraflara yüklenen borç...

Devamını oku

06-11-2021 - 422

Bilirkişilerin Hukuki Sorumluluğu
Dava, 6100 sayılı HMK nın 285 vd. maddeleri uyarınca bilirkişilerin hukuki sorumluluğuna dayalı maddi tazminat istemine ilişkindir. İlgili maddede bilirkişinin kasten veya ağır ihmal suretiyle düzenlemiş olduğu gerçeğe...

Devamını oku

06-11-2021 - 327

Dava Hakkı - Hukuki Yarar - Dava Şartı
Eldeki davada ileri sürülen sahtelik iddiasının, belirtilen dava sırasında ileri sürülmesi ve incelenmesi gereklidir. Davalı ... tarafından davacı aleyhine evvelden açılmış bir eda davası bulunmaktadır. Davacının anılan eda...

Devamını oku

06-11-2021 - 327

Görev - Adli Yargı - İş Mahkemesi
Uyuşmazlık, vakıf üniversitesinde öğretim üyesi (Profesör Doktor) ve hekim olarak iş sözleşmesi ile istihdam edilen davacının açtığı maddi ve manevi tazminat talepli davanın adli yargıda mı yoksa idari yargıda mı görüleceği...

Devamını oku

06-11-2021 - 342

Kiralananın Tahliyesi - Islah
Somut olayda; davacı, dava dilekçesinde satın almak suretiyle iktisap ettiği taşınmaza ihtiyacı olduğundan bahisle 6570 Sayılı Yasanın 7/d maddesindeki koşullardan yararlanmak suretiyle tahliye isteminde...

Devamını oku

06-11-2021 - 376

Taşınmazın Davacı Adına Tescili İsteminde Dava Değeri Düşük Olarak Gösterilmesi - Kesinlik Sınırı
Davacı vekili, davacının, dava konusu taşınmazı 12.06.1964 tarihinde haricen satın alarak bu tarihten itibaren taşınmaza nizasız, fasılasız, malik sıfatıyla zilyet olduğunu, anılan gayrimenkulün davacı adına tescilini...

Devamını oku

06-11-2021 - 368

Islah ile Dayanılan Yeni Vakıalar İçin Yeniden Tanık Gösterme
Davacı, ıslah yoluyla, dayandığı vakıaları değiştirebilir veya davaya yeni vakıaları dahil edebilir. Evvelce göstermiş olsa bile, davaya kattığı bu yeni vakılara ilişkin delil de gösterebilir....

Devamını oku

04-11-2021 - 369

Vakıf Üniversitesinde Araştırma Görevlisi Doktorun İşçilik Alacağı İstemi
Yargılama işçilik alacağı istemine ilişkindir. İşin esasına geçilmeden önce vakıf üniversitesinde uzmanlık sınavından sonra araştırma görevlisi asistan doktor olarak çalışan davacının açtığı işçilik alacağına ilişkin eldeki davada adli yargının mı yoksa idari yargının mı görevli olduğu, kısaca yargı yolu hususu ön sorun...

Devamını oku

01-11-2021 - 337

Harç ve Giderlerin Yatırılması
6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 344. maddesi gereğince istinaf dilekçesi verilirken gerekli harç ve tebliğ giderleri de dahil olmak üzere tüm giderler ödenir. Bunların hiç ödenmediği veya eksik ödenmiş...

Devamını oku

31-10-2021 - 448

Süresinde Cevap Dilekçesi Vermemek - Zamanaşımı Defi
Uyuşmazlık; taraflar arasındaki avukatlık sözleşmesinden kaynaklanan alacak istemine ilişkin davada mahkemece zamanaşımı nedeniyle davanın reddine karar verilmesinin yerinde olup olmadığı noktasında...

Devamını oku

31-10-2021 - 547

Gerekçeli Karar Tebliğ Edildiğinde Tarafların Temyiz Haklarını Kullanabileceği
Hukuk Muhakemeleri Kanununun ilgili maddesinde kararın tefhiminin mahkemece hükme ilişkin tüm hususların gerekçesi ile birlikte açıklanması ile gerçekleşeceği belirtilmiştir. Gerekçeli karar tebliğ edildiğinde...

Devamını oku

29-10-2021 - 357

Komşuluk Hukukundan Kaynaklanan Tazminat İstemi
Dava, komşuluk hukukundan kaynaklanan tazminat istemine ilişkindir. Somut uyuşmazlıkta, davacı dava değerini belirtip ve harçlandırarak komşuluk hukukundan kaynaklanan tazminat isteminde bulunmuştur. Bu...

Devamını oku

28-10-2021 - 342

Hizmet Tespitine İlişkin Açılan Davada Gerekçe İle Hüküm Arasında Çelişki Oluşturulması Hukuka Aykırıdır
Mirasçılar, murisin belirli tarihler arasında dernekte çalışmasına rağmen bu çalışmaların kuruma bildirilmediği gerekçesiyle hizmet tespiti talep etmiştir. Hukuk Muhakemeleri Kanununun ilgili maddesi...

Devamını oku

26-10-2021 - 381

Mahkemece Tavzih Dilekçesi Davalılara Tebliğ Edilip, Hükmün İcrasının Tamamlanıp Tamamlanmadığı Tespit Edildikten Sonra Talep Hakkında Hüküm Verilmesi Gerekir
Temyiz olunan karar, davacının tavzih isteminin kabulüne ilişkindir. Hukuk Muhakemeleri Kanununun ilgili maddesinde hüküm yeterince açık değilse veya icrasında tereddüt uyandırıyor yahut birbirine aykırı fıkralar...

Devamını oku

26-10-2021 - 357

Hüküm Altına Alınan Eşyaların Açıklayıcı Biçimde Belirtilmesi Gerekirken Çeyiz Senedine Atıf Yapılarak Karar Verilmesi Hukuka Aykırı Olmuştur
Talepte bulunana düğünde takılan takıların eşi tarafından bozdurularak eşinin bankadaki hesabına yatırıldığı, çeyiz senedinde belirtilen evlilik öncesi talepte bulunanın kendi çalışması ile satın aldığı çeyiz...

Devamını oku

18-10-2021 - 383

Yargıtay 4. H.D. 2020/1895 E. 2021/6 K.
Dava, trafik kazasından kaynaklı araç hasarı nedeniyle maddi tazminat davasıdır. Somut olayda, davacının oğlunun sevk ve idaresindeki araç ile seyir hâlinde iken rögar kapağına çarpması sonucu maddi hasarlı trafik...

Devamını oku

18-10-2021 - 478

Yargıtay 3. H.D. 2020/7514 E. 2021/1930 K.
Davacı, ödenmeyen vekalet ücretinin tahsili talebi ile eldeki davayı açmıştır. Davacı, hukuki yardım veren uzman kişidir. Vekalet ücretine ilişkin talep ettiği alacağın hesabı kendisinden beklenebilir. Zira, HMK...

Devamını oku

09-10-2021 - 356

Tazminat Talepli Davada Uzlaşmanın Sağlanması Halinde Soruşturma Konusu Suç Nedeniyle Tazminat Davası Açılamaz
Dava; yaralanmalı trafik kazası sebebiyle geçici, sürekli iş göremezliğe ilişkin maddi tazminat istemine ilişkindir. Çift taraflı trafik kazası gerçekleştiği, kazaya karışan araçlardan birinin sürücüsü olan davacının...

Devamını oku

09-10-2021 - 334

İtirazın İptali Davasında Üçüncü Kişiye İhtarlı Davetiye Tebliğ Edilerek Gelmediği...
Dava, trafik kazasında yaralanan üçüncü şahsa Güvence Hesabı tarafından ödenen tazminatın rücuen tahsili için başlatılan icra takibine vaki itirazın iptali istemine ilişkindir. Dava dışı kişiye, Güvence Hesabı tarafından...

Devamını oku

09-10-2021 - 355

Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Ve İade Edilmeyen Ürün Bedellerinin Tahsili İsteminde...
Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanan ve iade edilmeyen koli ve ambalaj bedellerinin tahsili istemine ilişkindir. Yargılama sırasında davacı vekili davacının aslında başka biri olduğunu, kendisine verilen yanlış bilgi...

Devamını oku

09-10-2021 - 331

Davadan Feragat Kesin Hüküm Sonucu Doğuracağından Davacı Vekili Tarafından İstinaf Aşamasında Davadan Feragat Edilmesinin Davanın Reddini Gerektirdiği
Mahkeme kararına karşı davacı vekili tarafından istinaf talebinde bulunulmuş ise de davacı vekili tarafından davadan feragat edildiğine dair dilekçe gönderildiği, davalı vekili tarafından dilekçe ile de davadan...

Devamını oku

07-10-2021 - 325

Sözleşmeden Kaynaklanan Menfi Tespit Davasında Uyuşmazlık Yargılamayı Gerektirdiğinden...
Davacı tarafından davanın sözleşmeden kaynaklanan menfi tespit davası olduğu ve buna göre teminat karşılığında tedbir kararı verilmesi gerektiği, avans teminat mektuplarına ilişkin açılan bir başka davada tedbir...

Devamını oku

07-10-2021 - 346

Davacı Vekili Tarafından İstinaf Başvurusunda Bulunulmasına Rağmen Vekilin İstinaf Başvurusundan Feragat...
Dava, taşkın hacizden kaynaklı manevi tazminat davasıdır. Davalı limited şirket olup tacir kişilerin basiretli davranma mecburiyetleri bulunmakla birlikte vekili vasıtası ile yürüttüğü iş ve eylemleri nedeni ile tüzel...

Devamını oku

07-10-2021 - 290

Ayıplı İfa Sebebiyle Menfi Tespit İstemi - Tadilat İşlemleri Tüketici İşlemleri Olarak Sayılan Eser Sözleşmesidir - Görevli Mahkeme
Davacı ve davalılar arasındaki temel uyuşmazlık eser sözleşmesine konu işin eksik ve ayıplı ifa edildiği iddiası ile menfi tespit istemine ilişkin olup, davacı da tüketicidir. Olayda, davacı ile davalı şirket dışındaki davalılar...

Devamını oku

07-10-2021 - 604

Avukatın Covid-19 Testinin Pozitif Çıkması - Tedavi Olması Nedeniyle Süresinde İbraz Edilemeyen İstinaf Dilekçesi
Davalı-birleşen davada davacı vekilinin dilekçesine ekli 29/03/2021 tarihli Laboratuvar Sonuç Raporundan Covid-19 testinin pozitif çıktığı, Sağlık Bakanlığı e-nabız uygulaması çıktılarından...

Devamını oku

07-10-2021 - 332

Gerekçeli Karar İle Hüküm Arasında Çelişki Meydana Gelmesi
Somut uyuşmazlık bakımından, davalı işyerinde haftalık çalışma süresinin 40 saat olduğu gerek teftiş raporundaki tespitlerden, gerek ücret bordrolarında haftalık 40 saati aşan çalışmalar için %25 zamlı olarak fazla...

Devamını oku

02-10-2021 - 326

Menfi Tespit Davası - İnkar Tazminatı - Tavzih
Gerekçeli kararlar kısa karar arasında çelişki bulunması tavzihle düzeltilemeyecek bir bozma nedenidir. Mahkemece kısa kararda, %40 tazminatın davalılardan tahsiline denildiği halde, gerekçeli kararda bu...

Devamını oku

25-09-2021 - 376

İlamda Yer Alana Eklentiler de İlamın Kesinleştiği Tarihte İstenebilir
Somut olayda boşanma ilamı ekinde hükmedilen maddi ve manevi tazminat, yargı gideri ile vekalet ücreti alacaklarının tahsili amacıyla, ilamın boşanma hükmü yönünden kesinleştiği 12.02.2013 tarihinden önce...

Devamını oku

25-09-2021 - 439

Delil Avansı Dava Şartı Değildir
Dava, davacının yüklenicinin temliki nedenine dayalı tapu iptali tescil, olmadığı takdirde bedel iadesi istemine ilişkindir. Dava açıldığı tarih itibariyle 6100 sayılı HMK yürürlüğe girmemiş olup, 1086 sayılı HUMK nda...

Devamını oku

19-09-2021 - 338

Davacıların Dava Konusu Taşınmazların Adlarına Tescili İsteminde Aynı Taşınmaza İlişkin Olsa da Taraf ve Sebepleri Farklı Olan Kesinleşen İlk Dava Sonraki Dava İçin Kesin Hüküm Teşkil Etmez
İlk davada taşınmazlar, miras yoluyla gelen hak, taksim ve kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği nedeniyle, ölü olduğu belirtilmek suretiyle murisin kızı adına tespit edildikten sonra, askı ilan süresi içinde açılan tespite...

Devamını oku

19-09-2021 - 1087

Davacı İle Dava Dışı Şirket Arasında Araç Tamiri İçin Eser Sözleşmesi Kurulduğundan Ayıplı İfa Sebebiyle Uğranılan Zararın Tazmini İsteminde Asliye Hukuk Mahkemesinin Görevlidir
Dava, araç tamirini konu alan eser sözleşmesinin ayıplı ifası sebebiyle uğrandan maddi zararın tazmini İstemine ilişkindir. Davacının aracını dava dışı şirkete bıraktığı, bu servis tarafından aracın motoru sökülerek...

Devamını oku

13-09-2021 - 396

Arabuluculuk Gideri Yargılama Gideridir Bu Nedenle Kısmen Kabul Kısmen Red Kararı Verilen Davada Arabuluculuk Giderinin Tarafların Haklılık Oranına Göre Paylaştırılması Gerekir
Taraflar arasındaki uyuşmazlık üniversitenin harçtan muaf olup olmadığı ve zorunlu arabuluculuk giderinin nasıl hüküm altına alınacağı noktalarındadır. Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanununun ilgili maddesinde Adalet Bakanlığı bütçesinden ödenen ve taraflarca karşılanan...

Devamını oku

29-08-2021 - 376

Davacı Vekilince Kusur Oranlarına Yönelik Yeni Bir Rapor Alınması Talebi Olmaksızın Dosyanın Hesap Raporuna Gönderilmesinin İstenmesi - İlk Rapordaki Kusur Oranları Yönünden Davalı Yararına Usulü Kazanılmış Hakkın Doğması
Mahkeme tarafından 30.12.2011 tarihli kusur raporuna itiraz için taraflara iki haftadan fazla süre verildiği davalılar vekilince rapora itiraz dilekçesi ile yine Kanundaki süre içinde itiraz edildiği davacılar vekilince ise...

Devamını oku

18-08-2021 - 417

Ecrimisil Davalarına Özünde Mülkiyetin Korunması İlkesi Bulunduğu İçin Asliye Hukuk Mahkemesinde Bakılacaktır
Somut olayda, her ne kadar Mahkemece, davaya konu taşınmazın evlilik birliği içerisinde alındığı ve bu nedenle mal paylaşımının talep edildiği, bu şekilde açılan davanın 4. Asliye Hukuk Mahkemesinde halen derdest olduğu, bu nedenle...

Devamını oku

25-07-2021 - 461

Köy Tüzel Kişiliğinin, Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Taşınmazlar Hakkında Tapu İptal ve Tescil Davası Açma Yetkisi Yoktur
Mahallinde yapılan keşifte dinlenen yerel bilirkişi beyanları, mahkeme gözlemi, ziraat bilirkişi raporu ve rapora ek taşınmaz fotoğraflarından kısaca tüm dosya kapsamından dava konusu taşınmazın kamu malı niteliğinde hayvan ...

Devamını oku

25-07-2021 - 471

Mazeret Dilekçesi - Masrafın Olmaması - Yeni Duruşma Gününün Bildirilmemesi - UYAP tan Öğrenmeye Karar Verme
Davacı Köy Tüzel Kişiliği temsilcisi, 02.07.2015 tarihli oturum için mazeretini dilekçe ile bildirmiş, mahkemece, davacı köy tüzel kişiliğinin mazeretinin kabulüne, masraf göndermediğinden duruşma gününü UYAP üzerinden öğrenmesine...

Devamını oku

25-07-2021 - 565

İstinaf Mahkemesi Düzelterek Onama Kararı Verdiği Takdirde İstinaf Eden Aleyhine İstinaf Harcına Hükmedemez
İstinaf mahkemesince Hukuk Muhakemeleri Kanununun 353/b-2 maddesine dayanılarak verilen bu karar, ilk derece mahkemesi kararının kaldırılması ve davanın esası hakkında yeniden karar verilmesi niteliğinde olup, ...

Devamını oku

18-07-2021 - 396

Tapu İptal ve Tescil - Keşif Delili
Dosyanın incelenmesinden, davaya konu taşınmazın, 23.01.1973 tarihinde davalıların murisi olduğu beyan edilen ... adına tescil edildiği, ...ın tespit öncesinde 21.04.1967 tarihinde vefat etmiş olduğu, dosya arasında bulunan...

Devamını oku

18-07-2021 - 356

Kamulaştırmasız El Atma - İlanen Tebligat
Dosya içindeki bilgi ve belgelerden; davacıya yapılan noter tebligatının bila tebliğ edildiği, 1980 yılında davacının ilgili kuruma yazdığı dilekçede değişen adresini bildirmesine ve idarece bu adres üzerinden yazışmalar...

Devamını oku

18-07-2021 - 384

Kurum Zararı Nedeniyle Alacak İstemi
Hiç şüphesiz bu durum ancak ilk derece mahkemesi kararının bölge adliye mahkemesince açıkça kaldırılmadığı yani ilk derece mahkemesince verilen kararın halen ayakta olduğu haller için geçerlidir. Oysa, ilk ...

Devamını oku

18-07-2021 - 394

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesinin İptali İstemi - Asli Müdahale Davasının Diğer Davadan Bağımsız Olması
Asli müdahilin asıl davanın taraflarına karşı ayrı ve bağımsız bir dava açması zorunludur. Bu nedenle asli müdahale durumunda dava açılmasının tüm hukuki sonuçları doğar. HMK md. 65/2 fıkrasına göre mahkeme, asıl dava ile asli müdahale ...

Devamını oku

18-07-2021 - 345

Elektrik Kaçağı Nedeni İle Oluşan Maddi Ve Manevi Zararın Tazmini İstemi
Somut olayda mahkemece; 25.03.2014 tarihli ilk kararda davacı ... için 15.000,00 TL, ... için 5.000,00 TL, ... için 5.000,00 TL olmak üzere toplam 25.000,00 TL manevi tazminatın davalılardan alınmasına karar verilmiş,...

Devamını oku

18-07-2021 - 374

Kira İlişkisinden Kaynaklanan Kira Bedeli İle Yapılan Masraf Bedelinin Tahsili İstemi
Somut olayda; dava kısmi dava olup davacı kiralanana yapmış olduğu faydalı ve zorunlu masraflar için şimdilik 5.000 TL nin tahsiline karar verilmesini istemiştir. Bölge adliye mahkemesince Dairemizin bozma ilamına uyma...

Devamını oku

17-07-2021 - 644

Kat Mülkiyeti Kurulu Ana Taşınmazdaki Ortak Gider Alacağının Tahsiline Yönelik İtirazın İptali İstemi - Görevli Mahkeme
Dosyadaki bilgi ve belgelerin incelenmesinde; taraflar arasındaki uyuşmazlığın, tek parsel, üzerinde kat mülkiyeti kurulu ana taşınmazdaki ortak gider alacağının tahsiline yönelik itirazın iptali İstemine ilişkin olduğu hususunda ihtilaf bulunmadığına göre, somut olayın Kat Mülkiyeti...

Devamını oku

17-07-2021 - 419

Hükmün Kapsamı - Gerekçeli Karar
Somut olayda mahkemece tarafların iddia ve savunmaları yukarıdaki ilgili yasa maddeleri uyarınca değerlendirilerek kararın gerekçe kısmında tartışılmaksam hüküm tesis edilmesi bozma nedenidir. Ayrıca davanın Bahar Evren ve Zafer Evren aleyhine açıldığı, davalılardan...

Devamını oku

17-07-2021 - 571

Islahın Zamanı Ve Şekli - Sözlü Yargılama - Basit Yargılama Usulü
Somut olayda, Mahkemece 25.12.2018 tarihli duruşmada tarafların bilirkişi raporlarına itirazlarının reddine karar verilerek sözlü yargılama duruşmasının 12.02.2019 tarihine bırakıldığı,12.02.2019 tarihli celsede davacı vekilince ıslah dilekçesi sunulduğu ve bu durumun...

Devamını oku

17-07-2021 - 390

Tapu İptali Ve Tescil - Hükmün Kapsamı
Somut olaya gelince; davacı taraf, taşınmazın kök murise ait iken ölümüyle mirasçılarına kaldığını, taksimle 1/2 payın kendisine ait olduğunu öne sürmekte, davalı taraf da taksime dayanmakta ancak taksimle komşu 30 parselin davacıya kaldığım, dava konusu 31 parselin ise...

Devamını oku

14-07-2021 - 773

Boşanma - Dava Dilekçesinde ve Cevaba Cevap Dilekçesinde Tanık Deliline Dayanılmaması
Somut olayda davacı kadın 16.09.2015 tarihli dava dilekçesinde tanık deliline dayanmamış, erkeğin cevap dilekçesine karşıda davacı kadın tarafından usulüne uygun bir cevap dilekçesi sunulmamıştır. Mahkemece taraflara...

Devamını oku

14-07-2021 - 365

Çocuklar Hakkında Alınan Koruma Kararının Kaldırılması İstemli Davada Görevli Mahkeme
5395 sayılı Çocuk Koruma Kanununun 26/3. maddesinde mahkemeler ve çocuk hakiminin bu kanun ve diğer kanunlarda yer alan tedbir kararlarını almakla görevli olduğu düzenlendiğinden, 2828 sayılı Kanun maddesindeki tedbir kararlarında...

Devamını oku

13-07-2021 - 586

İşçilik Alacakları - Belirsiz Alacak Davası - Taleple Bağlılık
Somut olayda, hükme esas alınan bilirkişi raporunda davacının haftanın altı günü ve günde sekiz saat, pazar günü ise beş saat çalıştığı, buna göre haftalık sekiz saat fazla çalışma yaptığı kabul edilerek fazla çalışma ücreti hesaplanan...

Devamını oku

06-07-2021 - 386

Boşanma Davalarında Yetki
Boşanma ve ayrılık davalarında yetkili mahkeme eşlerden birinin yerleşim yeri ya da davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesidir (TMK m. 168). Yerleşim yeri, bir kimsenin sürekli kalma niyetiyle oturduğu yerdir ...

Devamını oku

06-07-2021 - 383

Boşanma Davasından Sonra Açılan Manevi Tazminat Davası - Görevli Mahkeme
Davacı erkek, davalı kadının başka erkekle ilişkisi olduğu iddiasına dayanarak manevi tazminat talep ettiğine göre, davalının hukuka aykırı bu eylemi sebebiyle Türk Medeni Kanununun 174/2. maddesine göre sorumluluğuna gidilemiyorsa, genel hükümlere...

Devamını oku

05-07-2021 - 371

Hizmet Tespiti İsteminden Feragat
Bu nedenle; inceleme konusu davada mahkemece, davadan feragat edilemeyeceği davacıya ( vekiline ) bildirilmeli, feragat beyanının HMK. 123 veya 150. maddelerinde düzenlenen haklardan birinin kullanımı niteliğinde olup...

Devamını oku

02-07-2021 - 1477

El Atmanın Önlenmesi ve Eski Hale Getirme - Ayrı Ayrı Harç Yatırılması Gerektiği
Somut olayda; yatırılması gerekli peşin harçlar yatırılmaksızın eldeki davanın görülmesi mümkün bulunmadığından mahkemece öncelikle davada ileri sürülen isteklerden elatmanın önlenmesi ve eski hale getirme isteği ile ilgili olarak bilirkişi heyetinden elatmanın önlenmesi ve eski hale getirme talebi...

Devamını oku

02-07-2021 - 409

Görevli Olmayan Mahkemenin Yargılama Sürerken Kanun Değişikliği İle Görevli Hale Gelmesi
Somut olayda Mahkeme, öncelikle davalının esnaf olup olmadığı, taraflar arasında iş akdi bulunup bulunmadığı yönünden ayrıntılı araştırma yapması gerekirken, Mahkemece bu yönde bir araştırma yapılmamış, eksik inceleme ve araştırma ile hüküm kurulmuştur. Mahkemece yapılacak araştırma...

Devamını oku

30-06-2021 - 400

Yargıtay İçtihatlarının Değişmesi Yargılamanın Yenilenmesi Sebebi Değildir
Benzer nitelikteki bir başka davada verilen Yargıtay kararı doğrultusunda hüküm tesis edilmesi durumunda, benzer davaya ilişkin Yargıtay kararının kesin delil niteliğinde olması sebebiyle aynı doğrultuda karar verildiğinden söz edilemez....

Devamını oku

29-06-2021 - 480

Satılan Malın Ayıplı Olduğu İddiası
Somut olayda da, davalı ve ferî müdahil tarafından araçta meydana gelen arızanın, aracın kullanımından kaynaklandığı, kısa mesafe veya yoğun dur-kalk şeklinde kullanıldığında rejenerasyon işlemi tamamlanmadan kesilebildiği, sık sık ...

Devamını oku

14-06-2021 - 641

Direnme Kararının Temyizinde Kesinlik Sınırı
Temyiz istemine konu direnme kararının verildiği tarihte temyiz kesinlik sınırı 2.190,00TL olduğundan, davalı vekilinin uyuşmazlık noktasına ilişkin temyiz itirazlarının miktar itibariyle incelenmesi mümkün değildir. Davalı temyiz isteminin miktardan reddi gerekir...

Devamını oku

14-06-2021 - 379

Polis Aracının Sebep Olduğu Trafik Kazasına İlişkin Tazminat Davasında Görevli Mahkemeler Adli Yargı Mahkemeleridir
Dava dilekçesinde hizmet kusuru nedenine dayanılmadığı gibi, somut olay bakımından da hizmet kusurunu gerektiren bir durum bulunmamaktadır. Aracın işleteni, tehlike sorumluluğu ilkelerine göre karşı araçta oluşan zarardan sorumludur. Araç sürücüsü de haksız fiil hükümlerine göre kusuru ...

Devamını oku

14-06-2021 - 495

Hakimlerin Yargılama Faaliyeti Sebebiyle Devlete Karşı Tazminat Davası Açılması - Görevli Mahkeme
Gerek 6100 Sayılı HMK nın 46. maddesine göre hakimlerin yargılama faaliyetinden dolayı ancak Devlet aleyhine tazminat davası açılabilmesi, gerekse Hukuk Genel Kurulunun bozma kararında uyuşmazlığın hakimin yargılamaya ilişkin ...

Devamını oku

10-06-2021 - 609

Muris Muvazaası - Senet - Yazılı İspat Kuralının Sadece Senedin Tarafları İçin Geçerli Olduğu
Davacıların miras haklarını almalarını engellemek amacıyla düzenlendiği ileri sürülen bono nedeniyle açılan menfi tespit ve istirdat istemine ilişkin eldeki davada, HMK nın 201. maddesi uyarınca senede bağlı olan her çeşit iddiaya ...

Devamını oku

06-06-2021 - 517

Muris Muvazaası - Tapu İptal ve Tescil - Tanıktan Feragat - Dava Arkadaşlığı
Bilindiği üzere, muvazaa iddiasına dayalı davalarda mirasbırakanın kastının açık bir şekilde saptanması gerekmektedir. Bu kapsamda HMK nın 190. maddesi ve TMK nın 6. maddesi gereğince herkes iddiasını ispatla mükelleftir....

Devamını oku

02-06-2021 - 435

Ek Prim Hizmet Belgesi İstemi - Zorunlu Dava Arkadaşlığı
Somut olay değerlendirildiğinde; davacıya ait işyerinde kontrol memuru tarafından yapılan denetim sonucunda düzenlenen rapora istinaden Kurum yazısı ile dava dışı sigortalının ek prim hizmet belgesi düzenlenerek ...

Devamını oku

02-06-2021 - 476

Direnme Kararı Gerekçeli Olmalıdır
Somut olayda; kararın Özel Dairece bozulduğu, mahkemece 08.01.2007 tarihinden önceki döneme ilişkin bozma kararına uyulmakla birlikte 08.01.2007-24.03.2007 tarihleri arasındaki hizmet tespiti yönünden önceki ...

Devamını oku

02-06-2021 - 434

Direnme Kararı - İlk Karardan Başka Bir Hüküm Kurulması - Gerçek Bir Direnme Kararı Olmadığı
Mahkemenin yeni bir bilgi, belge ve delile dayanarak veya bozmadan esinlenip gerekçesini değiştirerek veya daha önce üzerinde durmadığı bir hususu bozmada işaret olunan şekilde değerlendirerek dolayısıyla da ilk kararının ...

Devamını oku

28-05-2021 - 695

Yargıtayın Bozma Kararından Sonra Islah
Bozma sonrası yapılan yargılamada davacılar vekilinin talebini 05.11.2014 tarihli ıslah dilekçesi ile arttırdığı ve Mahkemece ıslaha itibar edilerek karar verildiği, söz konusu kararın Dairemizin 19/03/2018 günlü ve 2017/26488...

Devamını oku

25-05-2021 - 410

Bozmaya Uyulması - Davalı Lehine Doğan Usuli Kazanılmış Hakkın Gözetilmesi Gerektiği
Yargıtayın vermiş olduğu bozma kararına uymuş olan yerel mahkeme, bozma kararı doğrultusunda inceleme yapmak ve hüküm kurmak zorundadır. Bozmaya uyulmakla bozma lehine olan taraf yararına usuli kazanılmış hak doğmuş olur....

Devamını oku

24-05-2021 - 1224

Islah Harcının Eksik Yatırılmasının Sonuçları
Somut olayda davacı 22.03.2017 tarihli ıslah dilekçesi ile dava konusu alacaklarını 103.234,00 TL arttırdığını beyan etmiş ancak söz konusu ıslah talebinde -davalının harçtan muaf olduğunu- belirterek...

Devamını oku

16-05-2021 - 411

Elektronik Tebligat - İhalenin Feshi
Bölge Adliye Mahkemesi kararını temyiz eden borçlu vekiline yapılan elektronik tebligatın incelenmesinde; -Tarih 11.03.2020 Muhatap hesabına teslim edilmek üzere UETS tarafından teslim alındı,...

Devamını oku

15-05-2021 - 464

Olumsuz Görev Uyuşmazlığı - Yargı Yerinin Belirlenmesi
Somut olayda, mahkemelerce verilen görevsizlik- yetkisizlik kararı kesinleşmiş ise de, iki mahkeme arasında karşılıklı olarak verilmiş bir görevsizlik ya da yetkisizlik kararı bulunmamaktadır....

Devamını oku

15-05-2021 - 806

Devre Mülk Sözleşmesinin Feshi - Yetkili Mahkeme
Somut olayda, dava, taraflar arasında düzenlenen devre mülk sözleşmesinin feshi ile ödenen bedelin iadesi istemine ilişkin olup, dava dilekçesi ve dosya kapsamından taşınmazın aynına ilişkin bir dava olmadığı anlaşılmaktadır....

Devamını oku

15-05-2021 - 380

Birden Fazla Yetkili Mahkemenin Bulunduğu Dava Yetkisiz Mahkemede Açılmış İse Seçme Hakkı Davalılara Geçer
Bir davada, birden fazla genel ve özel yetkili mahkeme varsa, davacı bu mahkemelerden birinde dava açmak hususunda bir seçimlik hakka sahiptir. Davacı, davasını bu genel ve özel yetkili mahkemelerden hiçbirinde ...

Devamını oku

14-05-2021 - 417

Fazla Çalışma Ücreti - Karar Ve İlam Harcı - Harçtan Muafiyet
Somut olayda dava değeri para ile ölçülebilir nitelikte olduğundan 492 sayılı Harçlar Kanununun 28. maddesinin 1-a alt bendi gereğince dava değeri üzerinden hesaplanacak karar ve ilam harcının dörtte birinin peşin olarak...

Devamını oku

14-05-2021 - 415

Hükmün Verilmesi Ve Tefhimi
Hüküm sonucu kısmında gerekçeye ait herhangi bir söz tekrar edilmeksizin isteklerin her biri hakkında verilen hükümle, taraflara yüklenen borç ve tanınan hakların sıra numarası altında açık, şüphe ve tereddüt uyandırmayacak şekilde...

Devamını oku

11-05-2021 - 398

Ticari Satımdan Kaynaklanan İtirazın İptali Davası – Davanın Açılmamış Sayılması - Hukuki Dinlenilme Hakkı - Elektronik Tebligat
Somut olaydaki uyuşmazlık, mazereti kabul edilen davacı vekiline duruşma gün ve saatini gösterir tebligatın gönderilmesinin gerekli olup olmadığı, duruşma gününün UYAPtan öğrenilmesine yönelik ara...

Devamını oku

10-05-2021 - 463

Dava Tarihinde Yürürlükte Olup da Yargılama Sırasında İptal Edilen Hüküm Nedeniyle Davacı Aleyhine Yargılama Giderine ve Vekalet Ücretine Hükmedilemez
Tapu iptali ve tescili isteminde davanın dayanağı olan kanun maddesinin, davadan sonra ancak iş bu dava kesinleşmeden önce başka bir kanun maddesi ile iptal edilmesi nedeniyle artık davalı vekilinin esasa ilişkin...

Devamını oku

10-05-2021 - 380

Genel Krediye Müteselsil Kefil Olma - Kefil Tacir Olmasa Dahi Asıl Borçlu ile Banka Arasındaki Yetki Sözleşmesi İle Bağlıdır
Talep ihtiyati hacze itirazın kabulüne ilişkin ek kararın kaldırılması ve itirazının reddine karar verilmesi istemine ilişkindir. İlk derece mahkemesince verilen ihtiyati haciz kararına borçlu vekilince yapılan itiraz kabul...

Devamını oku

09-05-2021 - 419

Kambiyo Senedi - Borçsuzluğun Tespiti - Görevli Mahkeme
Dava, kambiyo senedinden (bono) dolayı borçlu olunmadığının tespiti istemine ilişkindir. Türk Ticaret Kanunu uyarınca uyuşmazlığın çözümünde görevli mahkeme Asliye Ticaret Mahkemesidir. Kanun uyarınca Asliye...

Devamını oku

09-05-2021 - 416

Şirket Hissesinin Satışı - Bedel İstemi - Kararın Gerekçesinde Hata - Yeniden Esas Hakkında Karar Verme
Davacı vekili, davalılar ile müvekkili arasında şirket hissesinin satışı sebebiyle ortaklıktan ayrılma protokolü yapıldığını, davalıların protokole aykırı davrandıklarını, 100.000 EURO şirket hisse ve taşınmaz bedeli...

Devamını oku

07-05-2021 - 658

Ecrimisil Ve Elatmanın Önlenmesi - Yemin Teklifi
Somut olaya gelince, davalı-birleşen dosya davacı vekili tarafından yemin metni hazırlanıp, asıl dosya davacısına tebliğ edildikten sonra, 07.01.2016 tarihli celsede hakim tarafından yemin metni okunduktan sonra, yemini...

Devamını oku

05-05-2021 - 520

Duruşmaya Sadece Asilin Katılması - Keşif Avansı İçin İhtarat Yapılması - Vekile Ayrıca Tebliğe Çıkarılmamış Olması
Mahkemece 10.12.2014 günlü duruşmada, 12.01.2015 tarihinde keşif yapılması yönünde ara karar kurulmuş olup, keşif avansının yatırılmasına ilişkin ihtaratın vekile yapıldığı duruşma zaptına yazılmış ise de duruşmada davacı asilin bulunduğu, vekilinin bulunmadığı, davacı...

Devamını oku

05-05-2021 - 410

Yabancı Mahkemelerinin Yetkili Olduğu Yönündeki Yetki İtirazı - Cevap Süresinde İleri Sürülmesi Gerektiği
Yabancılık unsuru içeren borç ilişkilerinden doğan uyuşmazlıkların çözümünde taraflar yabancı bir devlet mahkemesinin yetkili olduğu konusunda anlaşabileceklerdir. Bu durumda münhasır yetki bulunmaması halinde yabancı mahkemenin yetkili...

Devamını oku

05-05-2021 - 1168

Dava Dilekçesinde Talep Edilmeyen Alacak Bedel Artırım Yahut ıslah Dilekçesi İle de Talep Edilemez
Davacı vekilinin dava dilekçesinde bulunmayan talebini ıslah veya bedel artırımı yoluyla talep edemeyeceği, bu yönde verilen bedel artırım dilekçesinin usuli bir sonuç doğurmayacağı anlaşılacağından buna yönelik davacı vekillinin istinaf taleplerinin...

Devamını oku

05-05-2021 - 506

Avukatlık Sözleşmesinden Doğan Vekalet Ücreti Alacağı Davasında Asliye Hukuk Mahkemeleri Görevlidir
Uyuşmazlık, taraflar arasındaki hukuki ilişkinin -tüketici- işlemi olup olmadığı, iş bu davanın 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun kapsamında olup olmadığı ve buradan varılacak sonuca göre de mahkemece verilen görevsizlik kararının...

Devamını oku

04-05-2021 - 1126

Mazeret Dilekçesi Belgelendirilmemiş Olsa da Dilekçede Açıkça Diğer Duruşmalar Belirtilmişse Mazeret Geçerlidir
Somut olayda, dosyanın ilk kez 07.05.2012 tarihinde işlemden kaldırıldığı, süresi içinde yenilendiği, bozma ilamı sonrası yapılan 16.04.2019 tarihli ilk oturuma davacı vekilinin katıldığı, 18.06.2019 tarihli...

Devamını oku

04-05-2021 - 393

Mazeret Dilekçesi Duruşmadan 2 Dakika Önce Gönderilse de Geçerlidir
10/03/2020 tarihli duruşma tutanağından da anlaşılacağı üzere söz konusu duruşmanın saat 12:50 de açıldığı, müşteki vekilinin anılan karara karşı dosyaya sunduğu itiraz dilekçesinin ekine mazeret dilekçesi tanzim ederek...

Devamını oku

02-05-2021 - 970

Kanundaki Kesin Süre Sadece Islah Harcının Yatırılması İçin Düzenlenmiştir - Islah İçin Kesin Süre Verilemez ve Tahkikatın Sonuna Kadar Yapılabilir
Davacı kısmen ıslah hükümlerinin düzenlendiği Hukuk Muhakemeleri Kanununda öngörülen kesin sürenin, duruşmada tutanağa geçirilmek suretiyle yapılan ıslah işlemine ilişkin usul işlemlerinin yapılması harç bakımından tamamlanması için...

Devamını oku

02-05-2021 - 993

Durum ve Koşulların Değişmesi Sonucu İhtiyati Tedbir Kararının Kaldırılması İstemi - Verilecek Karara Karşı Kanun Yolunun Açık Olmaması
HMK 396/2 maddesi, aynı yasanın 394.maddenin üçüncü ve dördüncü fıkralarına atıf yapmış, kanun yolunu düzenleyen beşinci fıkraya atıf yapmamıştır. Bu nedenle durum ve koşulların değişmesi nedeniyle tedbirin kaldırılması...

Devamını oku

01-05-2021 - 2248

Asıl ve Birleşen Davaların Ayrı Davalar Olması - İstinaf Mahkemesi Tarafından Ayrı Ayrı Hüküm Kurulması Gerektiği
Asıl ve birleşen davada ileri sürülen sorumluluk sebepleri birbirinden farklı olup Bölge Adliye Mahkemesince istinaf denetimi yapılırken asıl ve birleşen davalar yönünden; davaların birbirinden bağımsız olması anlamına gelen...

Devamını oku

01-05-2021 - 414

Temyiz Kanun Yoluna Başvurmak İçin de Hukuki Yarar Olmalıdır
Dava açmada hukuki yararının bulunması dava şartlarından olduğu gibi temyiz Kanun yoluna başvuracak olan tarafın da temyiz yoluna başvuruda hukuki yararının bulunması gerekir. Davada haklı çıkmış olan taraf da...

Devamını oku

29-04-2021 - 606

Şirket Adli Yardımdan Faydalanamaz
Somut olay incelendiğinde; adli yardım isteminde bulunan davalı şirket olup 6100 sayılı HMK nın 334/2. maddesinde adli yardımdan yararlanabilecek tüzel kişilerden olmadığı ve koşulları...

Devamını oku

27-04-2021 - 591

Yoksulluk Nafakasının Kaldırılması Davası Hakkında Duruşma Açılmaksızın Dosya Üzerinden Karar Verilebilir Mi?
Uyuşmazlık, somut olayda basit yargılama usulüne tabi eldeki davada, HMK nın 320. maddesi uyarınca; taraflar duruşmaya davet edilmeden dosya üzerinden karar verilmesinin mümkün olup olmadığı noktasında toplanmaktadır. Mahkemece, tensip zaptı...

Devamını oku

26-04-2021 - 405

Bilgisayar Yazılımının İzinsiz Olarak Başka İşletmelere Kurulması - Tazminat - Temyiz Sınırı
Dava, davacıya ait bilgisayar yazılımının, davalı tarafından izinsiz olarak farklı işletmelerin bilgisayarlarına kurulduğu iddiasıyla telif tazminatı ile manevi ve maddi tazminat istemlerine ilişkindir. İlk derece...

Devamını oku

25-04-2021 - 412

Maddi Hata Olduğu Gerekçesi İle Yargıtay Bozma Kararının Kaldırılması İstemi
Davaya konu kararda maddi hata saptanamayıp, maddi hataya dayandığı ileri sürülen hususun hukuki takdire ilişkin olduğu ve İş Mahkemeleri Kanunu gereğince iş mahkemelerinin kararları ile ilgili yargıtay kararlarına...

Devamını oku

24-04-2021 - 421

Eksik Hesaplanan Vekalet Ücreti - Yanlışlığın Yeniden Yargılama Gerektirmediği
Dava sonucu tahsiline karar verilen yabancı para alacağının, karar tarihi itibariyle Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası efektif satış kuru üzerinden TL ye çevrilerek hesaplanacak vekalet ücretine karar verilmesi...

Devamını oku

24-04-2021 - 2634

Taraflarca Bilirkişi Masrafı Yatırılmasa Dahi İleride Haksız Çıkan Taraftan Tahsil Edilmek Üzere Suçüstü Ödeneğinden Karşılanarak Dosya Bilirkişiye Tevdi Edilmelidir
Mahkemece heyet bilirkişiden rapor alınmasına ayrıca davacıya 400 er TL den toplam 800,00 TL masraf yatırması için kesin süre verilmesine karar verildiği, kesin süre içerisinde masrafın yatırılmaması halinde dosyanın...

Devamını oku

24-04-2021 - 541

Mahkeme Tarafından Kanun Yolu Süresinin Hatalı Belirtilmesi Sonucunda Bu Süre İçerisinde Yapılan Temyiz Başvurusu Süresinde Kabul Edilmelidir
Anayasanın 36, 40/2 ve 6100 sayılı HMK nın 297. maddelerinde yer alan düzenlemeler dikkate alındığında, mahkemelerin kararlarında ilgililere başvurulabilecek kanun yollarını, başvuru mercilerini ve başvuru sürelerini...

Devamını oku

24-04-2021 - 458

Ödeme Belgesinin Yargılama Bittikten Sonra Bulunması - Yargılamanın İadesi
Yargılamanın iadesi talep edilen Ankara 1.Asliye Ticaret Mahkemesinin ... sayılı dosyasında dava değeri 605.464,00 TL dir. Bununla birlikte mahkemece verilen ve kesinleşen 21/04/2016 tarih ve ... sayılı son kararda,...

Devamını oku

23-04-2021 - 945

Delil Tespitinin Reddine İlişkin Kararlara Karşı İstinaf Kanun Yoluna Değil İtiraz Yoluna Gidilmesi Gerekir
Somut uyuşmazlıkta, tespit isteyen vekili kooperatife ait belgeler, gelir/ gider bilançoları, denetim kurulu raporları, yönetim kurulu faaliyet raporları, ticari defterler, ticari belge örneklerinin...

Devamını oku

23-04-2021 - 428

Yargıtay Denetiminden Geçen Dosyalarda Bam ların Göreve Başlamasından Sonra Karar Verilse Dahi Dosya Bam a Gönderilemez
Yargıtay denetiminden geçen dosyalar ile ilgili Bölge Adliye Mahkemelerinin göreve başlama tarihinden sonra karar verilmiş olsa bile, dosyanın Bölge Adliye Mahkemesine gönderilemeyeceği gerek yasal düzenleme gerekse emsal...

Devamını oku

23-04-2021 - 399

Bozmadan Sonra Islahın Yapılıp Yapılamayacağı
Mahkemece verilen karar, bozmadan sonra ıslah dilekçesi verilemeyeceği gerekçesiyle bozulmuş ise de 7251 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 18/2.maddesi...

Devamını oku

20-04-2021 - 441

Ara Kararın İstinaf Mahkemelerinin Göreve Başlamasından Sonra Verilmiş Olması - Daha Önce Temyiz İncelemesi Yapılmış Olması
İstinaf incelemesine konu dava iflas erteleme istemine ilişkindir. Somut olay değerlendirildiğinde, yasa yolu başvurusunda bulunulan ihtiyati tedbir talebinin reddi kararı 20/07/2016 tarihinden sonra verilmiş ise de...

Devamını oku

20-04-2021 - 557

Mazeret Dilekçesi Ekinde Belge Sunulmamış Olsa Dahi Davayı Uzatma Amacı Olmayan Tarafın Mazereti Kabul Edilmelidir
Davanın davalı tarafça da takip edilmemesi nedeniyle HMK nın 150. Maddesi uyarınca işlemden kaldırılmasına dava basit yargılama usulüne tabi olduğundan iki kez takip edilmeyen davanın...

Devamını oku

14-04-2021 - 733

Mazeret Bildiren Avukatın Talebi Bu Yönde Olsa Dahi Duruşma Gününün UYAP tan Öğrenilmesine Karar Verilmesi Hatalıdır
Uyuşmazlık; mazereti kabul edilen davacı-borçlu tarafa yeni duruşma gün ve saatini gösterir tebligatın gönderilmesinin gerekli olup olmadığı, duruşma gününün UYAP tan öğrenilmesine yönelik ara kararın tebliğ mahiyetinde...

Devamını oku

11-04-2021 - 474

Ziraat Odası Genel Kurulunun İptali İstemi Bir İdari İşlemin İptali Talebi Olmadığından Görevli Mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesidir
Davalı Oda tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu olup, yasal organları tarafından alınan idari nitelikteki kararların iptalinde idari yargının görevli olduğu tartışmasızdır. Somut...

Devamını oku

11-04-2021 - 455

Murisin Vefat Etmesi ve En Yakın Mirasçıların Mirasın Tamamını Reddetmesi Durumunda Bu Husus Sulh Hukuk Mahkemesine Bildirilmeli ve Atanan Temsilciyle Davaya Devam Edilmelidir
Yargılama sırasında vefat eden tarafların mirasçılarının mirası reddetmeleri halinde mirasçıların murisin borçlarından sorumlulukları son bulmaktadır. TMK nın 612. maddesinde en yakın yasal mirasçıların, mirasın tamamını...

Devamını oku

10-04-2021 - 531

Süre Verilmesine Rağmen Alacak Kalemleri Hakkında Açıklama Yapılmayan Dava Hakkında Açılmamış Sayılmasına Karar Verilmelidir
İşçi davalı işyerinde çalışırken maaşlarının düzenli ödenmediği, ihtarname çekmesine rağmen alacaklarının da ödenmemesi üzerine iş akdini feshettiğini belirterek, ücret, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla...

Devamını oku

09-04-2021 - 447

Fatura Konusu Malların Teslim Edildiğine İlişkin Tanık Dinletmeye Muvafakat Verilmesi
Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından verilen görevsizlik kararı üzerine Tüketici Mahkemesi tarafından karar verilmesine ve davalının muvafakati ile dinlenen tanık beyanına göre fatura konusu emtianın davalıya teslim edildiğinin sabit olması karşısında...

Devamını oku

09-04-2021 - 600

Birleşen Dava Dosyası Hakkında Karar Vermeme Kararın Kaldırılması Sebebidir
Mahkeme tarafından birleşen dosya hakkında hüküm kurulmadan davalı için açılan işbu dosyadaki asıl dava yönünden davanın reddine dair hüküm kurulmuş, birleşen dosyanın davalıları yönünden hüküm kurulmamış ve mahkeme kararında...

Devamını oku

09-04-2021 - 2303

Yabancı Para Alacaklarına İlişkin Dava Değerinin Hesaplanması
Yabancı para borcu ile ilgili alacaklarda talep edilen yabancı paranın dava tarihindeki efektif döviz kuru karşılığı Türk Lirası üzerinden dava değerinin belirlenmesi gerekmektedir. Dava tarihi olan 05/11/2018 tarihi...

Devamını oku

05-04-2021 - 685

Kısa Karar ile Gerekçeli Karar Arasında Çelişki - Kamu Düzenine Aykırılık
Mahkemece davanın kısmen kabulüne, anılan fatura nedeniyle davacı tarafın bir kısmından borçlu olmadığının tespitine şeklinde karar verilmesi suretiyle ,gerekçeli karar ile kısa karar arasında çelişki yaratılmıştır....

Devamını oku

05-04-2021 - 1039

Sigorta Şirketinin Sigorta Ettirene Rücu Etmesine İlişkin Menfi Tespit Davasında Görevli Mahkeme Neresidir?
Dava, davalı trafik sigortacısı tarafından zarar görenlere ödenen bedelin trafik sigortası sözleşmesine aykırılık nedeniyle davacıdan rücuan tahsili amacıyla girişilen takip nedeniyle menfi tespit istemine ilişkindir. Taraf...

Devamını oku

05-04-2021 - 716

Vefat Eden Davalının Yasal Mirasçıları Tespit Edilerek Davaya Dahil Edilmeleri Gerekir
Bir davada taraf ehliyeti dava şartlarından olup taraf ehliyeti ise medenî haklardan yararlanma ehliyetine sahip olmakla mümkündür. Medeni haklardan yararlanma, yani hak ehliyeti tam ve sağ doğum...

Devamını oku

05-04-2021 - 426

Arabuluculuk Davet Mektubunun Şirketin Ticaret Sicilindeki Güncel Adresine Gönderilmesine Rağmen İade Edilmesi
Davacı tarafça dava açılmadan önce arabulucuya başvurulduğu ve dava dilekçesine ekli arabuluculuk son tutanak içeriğine göre, davalı tarafa toplantı gün ve saatini bildirir davet mektubunun gönderildiği, gönderilen...

Devamını oku

05-04-2021 - 1099

BAM Gösterilen Delillerin Değerlendirilmemesi Durumunda Dosyayı Yerel Mahkemeye İade Etmelidir
İstinaf incelemesinde mahkemece, tarafların davanın esasıyla ilgili olarak gösterdikleri delillerin hiçbiri toplanmadan veya gösterilen deliller hiç değerlendirilmeden karar verilmiş olması halinde dosyanın duruşma...

Devamını oku

02-04-2021 - 435

Elektronik Tebligatın Tamamı İletilmeden Delil Kaydı Oluşturulmaz - Temyiz Süresinin Kaçırıldığı
İlgili yönetmelik uyarınca elektronik mesajın tamamı iletilmeden delil kaydı oluşturulmamaktadır. Tebligat muhatabı tebligatı açtığında delil kaydı oluşturulmaktadır. Bakanlık düzenlemesi uyarınca söz konusu...

Devamını oku

31-03-2021 - 483

Belirsiz Alacak Davası - Kısmi Dava - İşçilik Alacakları
Somut olay değerlendirildiğinde; davacı vekili, dava dilekçesinde alacağının tam ve kesin olarak bilinemediğini, davanın belirsiz alacak davası olduğunu belirterek işçilik alacaklarının tahsilini talep etmiştir. Ayrıca yargılama sırasında alınan bilirkişi raporuna...

Devamını oku

31-03-2021 - 1656

Muhdesatın Aidiyetinin Tespiti Davası Nispi Harca Tabidir
Dava, taşınmaz üzerinde bulunan muhdesatın aidiyetinin tespitine ilişkindir. Davacının yargı harçlarını ödeme yükümü altında olduğu anlaşıldığına göre, 64.838 TL üzerinden belirlenecek olan eksik peşin nispi karar ve ilam harcı tamamlanmadıkça...

Devamını oku

28-03-2021 - 413

Elektronik Yolla Yapılan Tebligat Muhatabın Elektronik Adresine Ulaştığı Tarihi İzleyen Beşinci Günün Sonunda Yapılmış Sayılır
Şikayete konu bilirkişi raporunun şikayetçi vekiline e-tebligat yolu ile tebliğ edildiği, tebligatın 17/07/2019 günü saat 07:36 da hesaba başarılı bir şekilde konulduğu, Tebligat Kanununun ilgili maddesine göre...

Devamını oku

28-03-2021 - 436

İş Sözleşmesi Öncesi Doğan Zararları İşçi Genel Yetkili Mahkemelerden İsteyebilir
Taraflar arasında işçinin davalı şirkette dış ticaret uzmanı olarak çalışması yönünde sözleşme imzalandığı, bu sözleşme çerçevesinde davalı şirket tarafından Bakanlığa izin için başvuru yapıldığı, izin belgesi...

Devamını oku

26-03-2021 - 812

Ticari Krediye Kefil Olan Davacıların Rücu İstemi – Arabuluculuk Dava Şartının Bulunduğu
Somut olayda, TTK nın 7. maddesi kapsamında ticari krediye kefil olan davacıların rücu istemi, ticari dava niteliğinde olduğundan TTK nın 5/A maddesi gereğince dava şartı arabuluculuk sistemine tabi olduğu, davacıların,...

Devamını oku

25-03-2021 - 684

Velayetin Değiştirilmesi Davasında Kesin Yetki Kuralı Söz Konusu Değildir
Dava, velayetin düzenlenmesi istemine ilişkindir. Mahkemesince, vesayet altına alınması istenilen çocuğun ikamet ettiği adres itibariyle uyuşmazlığın yerleşim yeri aile mahkemesinde görülüp sonuçlandırılması...

Devamını oku

24-03-2021 - 474

Cep Telefonu - Arızanın Giderilmemesi - Tarafların Tacir Olması - Görevli Mahkeme
Davacı tarafından satın aldığı cep telefonunda çıkan sorun sebebiyle garanti süresinde davalı şirkete göndermesine rağmen davalı şirket servis yetkililerince kullanıcı hatasından kaynaklanan ayıp olduğu...

Devamını oku

24-03-2021 - 410

Bozma Kararından Sonra Başka Bir Karara Atıf Yapılarak Karar Verilemez
Dairemizin bu dosyaya ilişkin önceki ilamında davalı vekilinin tüm, davacı vekilinin ise sair temyiz itirazlarının reddine karar verildikten sonra temyize konu kararda faize ilişkin hüküm kurulmaması ve reddedilen...

Devamını oku

24-03-2021 - 429

Aleyhe Bozma Yasağı
Mahkemece uyulan bozma kararı gereğince hüküm verilmiş olmasına ve bozmanın kapsamı dışında kesinleşmiş olan yönlere ilişkin temyiz itirazları incelenemeyeceğine göre, davacı vekilinin aşağıdaki bendin...

Devamını oku

24-03-2021 - 436

Acentelik Sözleşmesinde Tahkim Şartının Getirilmesi
Taraflar arasında Yolcu Bileti Satış Acentesi Sözleşmesinin imzalandığı, Sözleşmesinde tahkim şartının düzenlendiği, taraflar arasında düzenlenen sözleşmenin davalı tarafından düzenlenen Seyahat Acentesi El...

Devamını oku

20-03-2021 - 758

Kısıtlının Yerleşim Yeri Değişikliğine İzin Verilmesi - Görevli Mahkeme
Kısıtlının yerleşim yeri değişikliğine izin verilmesine ilişkin vesayet makamı olan Sulh Hukuk Mahkemesince Kanuna göre verilmiş bir izin kararı olduğu anlaşıldığından vesayet dosyasının takibi ile ilgili Sulh...

Devamını oku

20-03-2021 - 565

Kat İrtifakı Olan Site - Ortak Gider Alacağı - Görevli Mahkeme
Kat irtifakı kurulu anagayrimenkulde, davalıdan ortak gider alacağının tahsiline yönelik icra takibinin, davalının ikametgah adresinde yapılmadığı gerekçesi ile özel dava şartı yokluğundan davanın reddine karar verilmiş ise de; Kat...

Devamını oku

20-03-2021 - 419

Boşanma Davasında Maddi Tazminatın Ön İnceleme Aşamasından Sonra Talep Edilmesi
Mahkemece, taraflar eşit kusurlu kabul edilerek boşanmalarına karar verilmiş ise de; evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına sebep olan olaylarda, erkeğin kadına göre ağır kusurlu olduğunun kabulü gerekir. Kadın...

Devamını oku

20-03-2021 - 1245

Dava Dilekçesinde İleri Sürülmeyen Olayların Tanık Beyanları ile İspatlanmaya Çalışılması - İddia ve Savunmanın Genişletilmesi Yasağı
Hükmü temyiz eden davalı kadın adli yardım talebinde bulunmuştur. Davalının temyiz harç ve giderlerini karşılayabilecek durumda olmadığı, dosyada mevcut mali durumla ilgili araştırma tutanağından da...

Devamını oku

20-03-2021 - 377

Bölge Adliye Mahkemelerinin Göreve Başlamasından Sonra Verilen Kararlar
İlk derece mahkemelerinden verilen nihai kararlar istinaf yoluna tabidir. Görülmekte olan dava da uyuşmazlık ve hüküm boşanma kararı verilmesi istemine ilişkin olup, kanunun yürürlük tarihinden sonra karar...

Devamını oku

20-03-2021 - 405

İstinaf Başvurusunun Süresinde Olmadığından Reddine İlişkin Kararın İstinaf Edilmesi
İlk derece mahkemesince davalılar vekilinin istinaf başvurusunun reddine ilişkin ek kararla ilgili olumlu-olumsuz bir karar verilmeden işin esası hakkında karar verildiği anlaşılmaktadır. Hal böyle olunca, öncelikle ek...

Devamını oku

17-03-2021 - 497

İflas Alacaklısının Kayıt Kabul İstemi Arabuluculuk Dava Şartına Tabi Değildir
İflas alacaklısının, kayıt ve kabul davası açmadan önce, Türk Ticaret Kanununun ilgili maddesine dayalı olarak, dava şartı kapsamında arabuluculuğa başvurulması için yasal zorunluluk bulunmamaktadır. Çünkü;...

Devamını oku

14-03-2021 - 441

Tahkim - İtiraz Hakem Heyeti Kararlarına Karşı Doğrudan Temyiz Yoluna Gidilmesi Gerektiği
Yargıtay İçtihadı Birleştirme Hukuk Genel Kurulunun anılan kararı ile Sigortacılık Kanununun ilgili maddesi ile kurulan Sigorta Tahkim Komisyonu Uyuşmazlık İtiraz Hakem Heyeti kararlarına karşı Bölge Adliye...

Devamını oku

14-03-2021 - 972

Araçta Oluşan Zarar Bedeli - Sigorta Poliçesi Limitinin Belirli Olması - Belirsiz Alacak Davası Olarak Açılabileceği
Araçta oluşan zarar bedelinin istemine ilişkin davada davacı tarafından davanın belirsiz alacak davası olarak açıldığı kabul edilmiştir. Aracın riziko tarihindeki rayiç piyasa değerinin ne kadar olduğunu bilmesi...

Devamını oku

14-03-2021 - 1433

Kasko Sigortasından Kaynaklanan Tazminat Davasında Tüketici Mahkemesi Görevlidir
Davacı tarafın tüketici olduğu ve davalı ile arasındaki hususi araca ait kasko sigorta sözleşmesine dayalı olarak talepte bulunulduğu ve aralarında akdedilen bu sigorta sözleşmesinin de bir tüketici işlemi olduğu...

Devamını oku

14-03-2021 - 748

İhtiyati Tedbir Talebinin Reddine İlişkin İstinaf Başvurusu - Davadan Feragat Edilmesi
Her ne kadar ilk derece mahkemesince ihtiyati tedbir talebinin reddine karşı davacı vekili istinaf başvurusu yapılmış ise de; davacı vekili dilekçe ile davalarından feragat ettiklerini beyan etmiştir. İstinaf...

Devamını oku

14-03-2021 - 467

Haksız Fiilden Kaynaklanan Ticari Davalarda Görevli Mahkeme Asliye Ticaret Mahkemesidir
Asliye Ticaret Mahkemesi ile Asliye Hukuk Mahkemesi ve diğer hukuk mahkemeleri arasındaki ilişki görev ilişkisi olup, bu durumda göreve ilişkin usul hükümlerinin resen uygulanması gerekmektedir. Tacirler arası...

Devamını oku

12-03-2021 - 705

Tüketici İşlemi - Mutlak Ticari Dava - Zorunlu Arabuluculuk
Dava tüketici kredisi sözleşmesi kapsamında kullandırılan kredi alacağı ile bireysel kredi kartı kullanımından kaynaklanan ve geri ödenmeyen alacaklarının tahsili amacı ile başlatılan icra takibine itirazın iptali...

Devamını oku

11-03-2021 - 3044

Trafik Kazası - Kusur Oranının Tespiti Davası - Görevli Yargı Yeri
Maddi hasarlı trafik kazası akabinde Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi Değerlendirme Komisyonunca tespit edilen kusur oranının hatalı olduğunun tespitine ilişkin istemin ADLİ YARGI YERİNDE görülmesi gerektiği...

Devamını oku

11-03-2021 - 449

Kalkınma Bankasında Çalışma - Prim İadesi - İdari Yargı Mahkemelerinin Görevli Olduğu
Kalkınma Bankasında 38 yıl 5 ay 4 gün görev yaptıktan sonra emekli olan davacıya 30 yıl üzerinden emekli ikramiyesi ve maaşı bağlanması sebebiyle, bakiye 8 yıl 5 ay 4 günlük primin iadesi talebinin idari yargı...

Devamını oku

11-03-2021 - 786

Alkol Cihazına Üflememe - Ehliyetin Geri Alınması - Adli Yargı Mahkemelerinin Görevli Olduğu
2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 48/9. maddesi uyarınca düzenlenen sürücü belgesi geri alma tutanağına karşı yapılan itirazın, aynı Kanunun 112. maddesinde yapılan değişiklik nedeniyle Adli Yargı Yerinde...

Devamını oku

11-03-2021 - 461

Trafik Kazaları Sebebiyle Açılan Sorumluluk Davaları Hangi Yargı Türünde Görülecektir?
Davalı idarenin sorumluluk sahasında kalan yolda meydana gelen kaza nedeniyle oluştuğu öne sürülen zararın tazmini istemiyle açılan davanın, adli yargı yerinde çözümlenmesi gerekmektedir....

Devamını oku

11-03-2021 - 449

Trafik Kazaları Sebebiyle Açılan Sorumluluk Davalarının Görüleceği Yargı Yeri Neresidir?
Karayolunda meydana gelen trafik kazasında sigortalı aracın uğradığı hasar bedelini ödeyen sigorta şirketinin, zararın idarece giderilmesi istemiyle açtığı davanın, 2918 sayılı Yasanın 19.1.2011 tarihinde yürürlüğe...

Devamını oku

11-03-2021 - 463

Devlet Hastanesinde Çalışan İşçi - Atama İşleminin Kaldırılması - Görevli Yargı Yeri
Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde taşeron işçi olarak çalışan davacının, anılan tarihte, belirsiz süreli iş sözleşmesi ile sürekli işçi statüsünde kadroya geçirildiği, güvenlik soruşturmasına göre kadroda...

Devamını oku

11-03-2021 - 403

Kamu Hizmeti - Maliyete Katılım - Görevli Mahkeme
Altyapı Koordinasyon Merkezi bütçesinde davacı adın: tahakkuk eden bedelin tahsiline yönelik İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yol Bakım ve Alt Yapı Koordinasyon Daire Başkanlığı Altyapı Koordinasyon...

Devamını oku

11-03-2021 - 460

Taşıma İşleri Organizatörlüğü - İdari Para Cezasının İptali - Görevli Mahkeme
Öngörülen idari para cezasının Kanunda belirtilen idari yaptırım türlerinden biri olduğu, KHK ile idari para cezasına itiraz konusunda görevli mahkemenin gösterilmediği, Kararname uyarınca düzenlenen idari...

Devamını oku

10-03-2021 - 480

Kayıt Kabul Davası - İflas İdare Memurlarının Fon Tarafından Atanması - Görevli Yargı Yeri
Somut olayda Banka Hakim Ortağının iflasına dair kararın adli yargı yerince verildiği ve bu kararın ardından oluşan iflas idaresinin sıra cetveline ilişkin işlemlerinin İcra ve İflas Kanunu ile düzenlendiği anlaşılmakta...

Devamını oku

10-03-2021 - 574

İflas Masasının TMSF Tarafından Belirlenmesi - Sıra Cetveline İtiraz Davası - Görevli Mahkeme
TYT Bank A.Ş. nin iflasına dair 02.02.1996 tarihli kararın adli yargı yerince verildiği ve bu kararın ardından oluşan iflas idaresinin sıra cetveline ilişkin işlemlerinin 2004 sayılı Kanunla düzenlendiği anlaşılmakta ise...

Devamını oku

23-02-2021 - 602

Terekeye Ait Bir Malın Geri Dönmesi İçin Açılan Davada Bütün Mirasçılar Birlikte Dava Açmalıdır
Davacı Murisin mirasçılarından biridir. Davalı şirket vekili yargılama aşamasındaki beyanlarında kişilerin murisin oğulları olduğunu, Kooperatif Üyelik Hakkı Devir Sözleşmesinden oğulların haberdar olduğunu...

Devamını oku

23-02-2021 - 419

Talep Konusu Bölünebilir Nitelikte İse Sadece Bir Kısmı Dava Yolu ile İleri Sürülebilir
Mahkemece, Kanun gereğince, davacıya bir haftalık kesin süre verilerek talebinin belirsiz alacak davası mı, yoksa kısmi dava mı olduğunu açıklaması istenerek sonuca gidilmesi gerekli ise de, davacı vekili, yargılama...

Devamını oku

23-02-2021 - 497

Cevap Dilekçesi Süresinde Verilmiş İse Islah ile Zamanaşımı İtirazında Bulunulabilir
Hukuk Muhakemeleri Kanununda mahkemenin davalının başvurusu üzerine bir defaya mahsus olmak üzere cevap dilekçesini vermesi için davalı taraf süre verebileceği düzenlemiştir. Mahkemece bu yöndeki davalı...

Devamını oku

23-02-2021 - 428

İşe İade - Valiliğin Tüzel Kişiliğinin Olmadığı - Davanın İçişleri Bakanlığına Yöneltilmesi Gerektiği
Davacının, Valilik taraf göstererek dava açtığı görülmektedir. Mahkemece; asıl işverenin, alt işverenin işçilerine karşı o işyeri ile ilgili olarak iş sözleşmesinden veya alt işverenin taraf olduğu toplu iş sözleşmesinden...

Devamını oku

23-02-2021 - 475

Borcu Söndüren Belge Temyiz Aşamasında Dahi Sunulabilir - Yıllık İzin Formunun Temyiz Aşamasında Sunulması
Davalı, temyiz aşamasında dava konusu borcu söndüren nitelikte bir belge vermişse, bu belge üzerinde gerekli inceleme yapılmak suretiyle bir karar verilmesi gerekir. Yargılama aşaması henüz tamamlanmamış ise...

Devamını oku

22-02-2021 - 428

Tanığın Usulünce Dinlenmemesi Yahut Dinlenmeme Gerekçesinin Açıklanmaması Bozmayı Gerektirir
Mahkemece tanığın dinlenilmeme sebebi hakkında herhangi bir gerekçe bildirmediği görülmektedir. Bu durumda, işverenin tanığının dinlenilmemesi işçinin savunma ve ispat hakkının ihlali mahiyetindedir. Yapılması...

Devamını oku

22-02-2021 - 512

Devre Mülk Satış Sözleşmesinin İptali - Şekil Şartına Uyulup Uyulmadığını İncelemekle Görevli Mahkemenin Tüketici Mahkemesi Olduğu
Devre mülk hakkı, taşınmazın müşterek mülkiyet payına bağlı bir haktır. Mevcut uyuşmazlığın tüketici mahkemelerinde görülmesi için davaya konu sözleşmenin resmî şekilde düzenlenmesi gerekli olmayıp, şekil şartına uyulup uyulmadığı hususunun tüketici mahkemesince...

Devamını oku

22-02-2021 - 385

Trafik Kazası - Sağlık Harcamalarının SGK dan İstenmesi - Görevli Mahkemenin İş Mahkemesi Olduğu
Davacının trafik kazası sonucu tedavi nedeniyle yaptığı sağlık harcamalarının Kanun gereğince sorumlu olduğu sağlık giderlerinin tahsili istemiyle dava açmaktadır. Davacı ile davalı kurum arasında bir haksız...

Devamını oku

22-02-2021 - 399

Devre Mülk Satış Sözleşmesinin İptali - Bonoların İadesi - Görevli Mahkemenin Tüketici Mahkemesi Olduğu
Dosya kapsamından, taraflar arasında adi yazılı şekilde devre mülk satış sözleşmesinin düzenlendiği anlaşılmaktadır. Konut ve tatil amaçlı taşınmaz mallarında Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamına...

Devamını oku

21-02-2021 - 775

Aynı Saate Birden Çok Duruşma Verilmesi Tarafları Tetikte Tutmak Anlamına Geleceğinden Adil Yargılanma Hakkı İhlal Edilmiştir
Alıcı Ayıplı mal nedeni ile misli değişim olmadığı takdirde bedel iadesi için eldeki eldeki davayı açmıştır. Mahkemece davacı vekilinin vekillikten çekilme dilekçesinin PTT tarafından kabul edilmemesi ve Kanuna göre...

Devamını oku

21-02-2021 - 582

Temyiz Dışı Bırakılan Hususlar - Usuli Kazanılmış Hak - Karar Verilmesine Yer Olmadığı Kararı Verilmesi Gerektiği
Temyiz incelemesi sırasında bir kısım temyiz itirazlarının reddine karar verilmesi ve bazı hususların bozma kararı dışında bırakılması halinde usuli kazanılmış hak doğmaktadır. Bu durumda bozma ilamı sonrasında...

Devamını oku

20-02-2021 - 574

Kararın Gerekçeli Olması Zorunluluğu
Yargıtayın gerekçelerde tutarlılık denetimini yapabilmesi için; kararın dayandığı tüm olguların, bu olgular değerlendirilerek mahkemenin ulaştığı sonuçların, iddia, savunma ile mağdur ve tanık anlatımlarına ilişkin...

Devamını oku

20-02-2021 - 558

Vakıf Üniversitesinde Çalışan Profesör - Haksız Fesih - Yoksun Kalınan Parasal Haklar - İdari Yargının Görevli Olduğu
Vakıf Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Mimarili Bölümünde profesör kadrosunda görev yapan davacı tarafından, sözleşmesinin feshedilmesi sonucunda, iş akdinin feshi nedeniyle yoksun kalındığı iler sürülen parasal haklarının işleyecek yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istemiyle açılan davanın,...

Devamını oku

20-02-2021 - 556

Tazminat - Eser Sahipliğinin Tespiti - Tecavüzün Meni - Taleplerin Yığılması - Arabuluculuk
Uyuşmazlığın çözümünde asıl olanın mahkeme yargısı olduğu dikkate alındığında, aralarında bağlantı bulunan ve miktara tabi olan ve olmayan talepleri bir arada içeren, talep yığılmasının söz konusu olduğu davaların ticari arabuluculuğa tabi olmaksızın mahkemece çözüme kavuşturulması gerekmektedir. Davacı taraf, bir nispi...

Devamını oku

20-02-2021 - 750

Aksine Hüküm Olmadıkça Duruşma Açılarak Karar Verilmesi Gerektiği
Davanın tarafları, müdahiller ve yargılamanın diğer ilgilileri, kendi hakları ile bağlantılı olarak hukuki dinlenilme hakkına sahiptirler. Yargılama ile ilgili bilgi sahibi olunmasını, açıklama ve ispat hakkını mahkemenin açıklamaları dikkate alarak değerlendirmesini içeren bu hakkın ve yargılamanın aleniliği ilkelerinin...

Devamını oku

15-02-2021 - 804

Islah Dilekçesine Rağmen Harcın Yatırılmaması - Islah Konusu Taleple İlgili Karar Verilemeyeceği
Davacı vekili ıslah dilekçesi sunmuş ise de, dosya kapsamı ve UYAP sistem kayıtlarından, ıslah harcının alınmadığı anlaşılmaktadır. Miktar artırımına ilişkin ıslah harca tabi olup, harcı yatırılmayan ıslaha değer...

Devamını oku

14-02-2021 - 1444

Mazeret - Yetki Belgesi ile Duruşmaya Giren Avukatın Diğer Duruşmadan Haberdar Olamayacağı
Borçlu vekilinin mazeret dilekçesi ile duruşmaya aynı gün başka bir dosyanın duruşması sebebiyle katılamayacağını bildirdiği, Mahkemece, borçlu vekilinin diğer duruşmasının neden tercih edildiğinin...

Devamını oku

14-02-2021 - 637

İstinaf Dilekçesinin Verilmesinden Sonra Süresi İçerisinde Ek Sebeplerin İleri Sürülmesi Durumunda Bu İtiraz Sebepleri de İncelenmelidir
Bölge Adliye Mahkemesince, istinaf yoluna başvuran tarafın yasal süre içerisinde olsa dahi sunacağı diğer dilekçelerin, istinaf dilekçesi mahiyetinde olmayıp, bu dilekçelerle belirtilen istinaf sebeplerinin Bölge Adliye...

Devamını oku

14-02-2021 - 4308

El Atmanın Önlenmesi ve Ecrimisil Davasında Taşınmaz Bedeli Üzerinden Vekalet Ücreti Belirlenmelidir
Davacılar vekilince, 2.Ek Ziraat ve İnşaat Bilirkişisi raporunda belirlenen elatılan taşınmaz bedeli üzerinden harç tamamlanmış olması nedeniyle mahkemece hükmedilen ecrimisil ve elatmanın önlenmesine konu...

Devamını oku

14-02-2021 - 945

Eksik Deliller İstinaf Aşamasında BAM Tarafından Toplanmalıdır
Bölge Adliye Mahkemesince davalı idare vekilinin istinaf başvurusunun kabulü ile eksik inceleme sebebiyle ilk derece mahkemesi kararının kaldırılmasına, dosyanın ilk derece mahkemesine gönderilmesine dair...

Devamını oku

13-02-2021 - 920

Alacak İsteminin Reddi Kararı Verilmesinin Davalının Daha Lehine Olması - Aleyhe Hüküm Verme Yasağı
İlk derece Mahkemesince oluşturulan hükümde, -karar verilmesine yer olmadığına- kararı verilmesi gerekirken davanın reddine karar verilmiş, bu hükme karşı sadece davalı tarafından istinaf incelemesi talep...

Devamını oku

13-02-2021 - 648

Futbolcu - Para Cezası - Tahkim Kurulu Kararına Karşı Yargı Yoluna Başvurulabileceği
Taraflar arasında ki uyuşmazlığın spor federasyonlarının spor faaliyetlerinin yönetimine ve disiplinine ilişkin olmadığı taraflar arasında imzalanan sözleşmeye aykırılıktan kaynaklandığı Anayasanın ilgili maddesindeki...

Devamını oku

13-02-2021 - 736

Ceza Yargılamasında Verilen Beraat Kararının Hukuk Hakimini Bağlamayacağı - Eczanenin Sözleşmesinin Feshi
Davalı eczanede kalfa olarak çalışanın aracında yapılan arama neticesinde kurum mensubu bir kısım hastaların karnelerinin bulunduğu tespit edilmiş ve dava konusu hastaların teftiş sırasında alınan beyanlarından...

Devamını oku

13-02-2021 - 1972

Davanın Açılmamış Sayılması - Yargılama Gideri - Vekalet Ücreti
Davanın açılmamış sayılmasına karar verilen hallerde yargılama giderleri davacıya yükletilir (HMK m. 331/3). Avukatlık ücreti de yargılama giderlerindendir. İstinaf incelemesini yapan bölge adliye mahkemesince...

Devamını oku

12-02-2021 - 680

Trafik Kazası - Haksız Fiil - Yetkili Mahkeme
Somut olayda, davanın konusu trafik kazasından dolayısıyla haksız fiilden kaynaklanmaktadır. Davaya konu olay Kartepe/Kocaelide meydana gelmiş olup davalıların yerleşim yeri adresi de...

Devamını oku

09-02-2021 - 769

3 Yıldan Fazla Fiili Birlikteliğin Kurulamaması - Boşanma - Vekalet Ücreti - Yargılama Gideri
Davacı tarafından boşanma davası açıldığı, bu davanın reddedilerek kararın kesinleştiği, kesinleşme tarihinden itibaren 3 yıldan fazla bir zaman geçmesine rağmen tarafların ortak hayatın yeniden kurulması amacıyla...

Devamını oku

09-02-2021 - 1089

Dava Dilekçesinde Delil Göstermeme - Ön İncelemeden Sonra Tanık Dinletme Talebi
Davacı boşanma davası açmış, dava dilekçesinde iddialarını ispata yarar herhangi bir delil bildirmemiştir. Davalı ise süresinde verdiği cevap dilekçesi ile delillerini bildirmiş, cevap dilekçesinin davacıya...

Devamını oku

09-02-2021 - 902

Soybağının Reddi ve Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Davasının Birlikte Açılması - Görevli Mahkemenin Aile Mahkemesi Olduğu
Çocuk tarafından soybağının tespiti ve baba adının düzeltilmesi istemiyle açılan bir karşı davanın bulunmadığı, nüfus sicilinin düzeltilmiş olmasının hısımlık ve mirasçılığa ilişkin kanuni sonucu ortaya çıkacağı, bu...

Devamını oku

08-02-2021 - 992

Aracın Şirket Üzerine Kayıtlı Olması - Ruhsatta Hususi Yazılması - Ayıp - Bedel İadesi - Görevli Mahkemenin Asliye Ticaret Mahkemesi Olduğu
Davacı limited şirket, tacir olup; tüzel kişilik adına ticari işletmesinde kullanmak üzere otomobil satın almıştır. Davacı tüketici olarak tanımlanamayacağı gibi, yaptığı işlemin tüketici işlemi olarak kabulüne de olanak...

Devamını oku

07-02-2021 - 700

Genel Müdür - Hizmet Alacağı - Bağlı Çalışan - İşçi Sıfatı - Görevli Mahkeme
Dosya kapsamındaki tüm belgelerden işçinin, işveren şirkette ve bağlı firmalarında bağımlılık unsuru baskın şekilde sigortalı işçi statüsünde çalıştığı; davacı ile davalı işveren şirket arasında eser veya vekalet...

Devamını oku

07-02-2021 - 1675

Hatır Çeki - Menfi Tespit - Arabuluculuk Dava Şartı
Hatır Çeki nedeni ile menfi tespit davası açan davacı taraf arabuluculuk başvurusuyla iradelerini ortaya koyduklarını iddia etseler de ticari davalarda arabuluculuk şartı alacak ve tazminat davalarında söz konusu olup,...

Devamını oku

07-02-2021 - 1033

Avans Çeklerinin Bedelsiz Kalması - İhtiyati Tedbir - Menfi Tespit - Arabuluculuk Dava Şartı
İhtiyati tedbir talep eden tarafça, işin karşı tarafça yapılmaması nedeniyle sözleşmenin feshedildiği ve ihtara rağmen avans olarak verilen iki çekin iade edilmediği, çeklerin bedelsiz kaldığı belirtilerek, bu durumun ve...

Devamını oku

07-02-2021 - 764

Ticari Alım Satım - İtirazın İptali - Arabuluculuk Dava Şartı
Netice-i talebin bir para alacağının tahsili veya tazminata ilişkin olduğu durumlarda, arabulucuya başvuru yapılmış olması dava şartıdır. İtirazın iptali davalarında davacı, bir para alacağının tahsilini...

Devamını oku

07-02-2021 - 973

Ortak Sorumluluk - Tazminat - Şirket ile Gerçek Kişiye Karşı Birlikte Dava - Arabuluculuk Dava Şartı
Sigorta şirketleri ile birlikte haksız fiil sorumlusu olduğu ileri sürülen davalı gerçek kişilere yönelik olarak birlikte açılan böyle bir davanın asliye ticaret mahkemesinde görülebilir olması, davacı ile davalı gerçek...

Devamını oku

31-01-2021 - 876

Davada Taraf Sıfatı Bulunmayan Kooperatif - Leh veya Aleyhe Hüküm Kurulması
Davanın kısmen kabulü ile Kooperatifte mevcut hissesinin ve hisseye bağlı taşınmazın ½ sinin davacıya ait olduğunun tespitine karar verilmiş olup bu karar, kooperatifin sorumluluğunu gündeme...

Devamını oku

31-01-2021 - 688

Avukatın Elektronik Ortamda Sebep Belirtmeksizin Verdiği Mazeret Dilekçesi Geçerlidir
Usulüne uygun şekilde davet edilmiş olan taraflar, duruşmaya gelmedikleri veya gelip de davayı takip etmeyeceklerini bildirdikleri takdirde dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verilir. İşlemden kaldırıldığı tarihten...

Devamını oku

31-01-2021 - 916

Kaza Nedeniyle Tazminat İsteminde Kusur Oranlarının Belirlenmesi Hukuki Bir Konu Olduğundan Bilirkişi Raporu Alınmasına Gerek Yoktur
Davalının meskun mahal içinde ön ilerisinde görüş alanı içinde sağ şerit üzerinde sıkışan trafik sebebi ile daha dikkatli ve tedbirli davranması, gerektiğinde trafik sıkışıklığının düzelmesi için daha yavaşlaması, ön...

Devamını oku

30-01-2021 - 718

Şerhe Dayalı El Atmanın Önlenmesi - BAM Tarafından Keşif Yapılarak Dava Değerinin Belirlenmesi Gerektiği
Dava, tapu kaydının beyanlar hanesindeki şerhe dayalı elatmanın önlenmesi istemine ilişkindir. Dava dilekçesinde dava değeri belirtilmemiştir. Yerel mahkemece de mahallinde keşif yapılarak değer belirlenmediğine...

Devamını oku

30-01-2021 - 734

Kısa Karar İle Gerekçeli Karar Arasında Çelişki - Taleple Bağlılık
Dava, vekalet ücret alacağının tahsiline yönelik başlatılan icra takibine vaki itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, kısa karar ve gerekçeli kararın hüküm fıkrasında, alacağın tahsiline yönelik hüküm...

Devamını oku

29-01-2021 - 895

Fatura Alacağından Kaynaklanan Takipte İtirazın İptali İstemini İncelemekle Görevli Daire Hakkında
Başkanlar Kurulu tarafından 10/01/2020 tarih ve 2020/1 sayılı kararla hazırlanan ve Yargıtay Büyük Genel Kurulunun 23/01/2020 tarih ve 2020/1 sayılı kararıyla kabul edilen Yargıtay İş Bölümünde gösterilmiştir....

Devamını oku

29-01-2021 - 738

Kıymetli Evrak İlişkisinden Kaynaklanan Menfi Tespit Talebini İncelemekle Görevli Daire Hakkında
Başkanlar Kurulu tarafından 10/01/2020 tarih ve 2020/1 sayılı kararla hazırlanan ve Yargıtay Büyük Genel Kurulunun 23/01/2020 tarih ve 2020/1 sayılı kararıyla kabul edilen Yargıtay İş Bölümünde gösterilmiştir....

Devamını oku

29-01-2021 - 958

Yargıtay İlamının Sonuç Kısmındaki Maddi Hatanın Düzeltilmesi Usulü
Yargıtay ilgili dairesinin tamamen veya kısmen bozma kararı, başvurunun bölge adliye mahkemesi tarafından esastan reddi kararına ilişkin ise bölge adliye mahkemesi kararı kaldırılarak dosya, kararı veren ilk...

Devamını oku

29-01-2021 - 717

Taşkın Haciz Talebinin Hüküm Ve Sonuç Kısımları Arasında Çelişki Bulunması
Hükmün, tarafların iddia ve savunmalarının özetini, anlaştıkları ve anlaşamadıkları hususları, çekişmeli vakıalar hakkında toplanan delilleri, delillerin tartışılmasını ve değerlendirilmesini, sabit görülen vakıalarla...

Devamını oku

29-01-2021 - 600

Üçüncü Kişinin İstihkak Talebini İncelemekle Görevli Daire Hakkında
Başkanlar Kurulu tarafından 10/01/2020 tarih ve 2020/1 sayılı kararla hazırlanan ve Yargıtay Büyük Genel Kurulunun 23/01/2020 tarih ve 2020/1 sayılı kararıyla kabul edilen Yargıtay İş Bölümünde gösterilmiştir....

Devamını oku

29-01-2021 - 858

Borçlunun Zilyetliği - İstihkak İddiası - Görevli Daire
Başkanlar Kurulu tarafından 10/01/2020 tarih ve 2020/1 sayılı kararla hazırlanan ve Yargıtay Büyük Genel Kurulunun 23/01/2020 tarih ve 2020/1 sayılı kararıyla kabul edilen Yargıtay İş Bölümünde gösterilmiştir....

Devamını oku

29-01-2021 - 783

Davadan ve Temyiz İsteminden Feragat
Davacılar vekili tarafından istinaf yoluna başvuruda ilk derece mahkemesinin kararının kaldırılmasına ve yeniden esas hakkında verilen kararına karşı davalı vekili tarafından temyiz yoluna başvurulduktan sonra...

Devamını oku

29-01-2021 - 708

Terekenin Tasfiyesi - İhalenin Feshi - Görevli Daire
Başkanlar Kurulu tarafından 10/01/2020 tarih ve 2020/1 sayılı kararla hazırlanan ve Yargıtay Büyük Genel Kurulunun 23/01/2020 tarih ve 2020/1 sayılı kararıyla kabul edilen Yargıtay İş Bölümünde gösterilmiştir....

Devamını oku

29-01-2021 - 846

Üzerinde Serbestçe Tasarruf Edilebilecek Uyuşmazlıklar Hakkında Davanın Kabul Edilmesi Hükmün Kesinleşmesine Kadar Yapılabilir
Dava, nakliyat emtia sigorta poliçesine dayalı rücuen tazminat istemine ilişkin olup mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiştir. Ancak davalı tarafından öncesinde davanın kabul edildiği bildirilmiştir. Dava...

Devamını oku

24-01-2021 - 874

Tazminat İsteminde Başka Bir Dosyadan Alınan Bilirkişi Raporuna Dayanılması Nedeniyle Dayanak Belgelerin Dosyada Bulunmaması Karşısında Ek Rapor Yetersizdir
Alınan ek raporda davalının yukarıda belirtilen gerekçelerle sorumlu olmadığı yönünde görüş bildirilmiş ise de; ek raporun dava dosyasına sunulan ve önceki dava dosyasında alınan bilirkişi raporundaki tespit ve...

Devamını oku

17-01-2021 - 743

Sözleşmeden Kaynaklanan Ücret Alacağı Nedeniyle İtirazın İptali İsteminde Görevli Mahkeme İş Mahkemeleridir
Türk Borçlar Kanununun ikinci Kısmının Altıncı Bölümünde düzenlenen, hizmet sözleşmelerine tabi işçiler ile işveren veya işveren vekilleri arasında, iş ilişkisi nedeniyle sözleşmeden veya kanundan doğan her türlü...

Devamını oku

17-01-2021 - 709

Kanun Yararına Bozma Kararının Verilmiş Olması Kesinleşmiş Olan Esas Mahkemesi Hükmünü Ortadan Kaldırmaz
Bozma kararı, kanun yararına temyiz konusu yapılan hükmün hukuki sonuçlarını ortadan kaldırmaz. Bozma İlamında da -Hükmün sonuca etkili olmamak üzere bozulduğu- açıkça belirtilmiştir. Mahkeme, kanun...

Devamını oku

17-01-2021 - 644

Yasal Mirasçıların Mirasın Reddetmesi Durumu - Terekenin Tespiti - Mirası Reddedenlerin Çocuklarının Davaya Dahil Edilmesi
Reddedilen miras paylarına kendi çocuklarının mirasçısı olacağı göz önüne alınarak mahkemece, miras paylarını reddeden mirasçıların yasal mirasçılarının araştırılması ve reşit olanlara ya tebligat...

Devamını oku

10-01-2021 - 926

Bozulan Karara Atıf Yapılarak Hüküm Kurulması HMK ya Aykırıdır
Bozma ile birlikte önceki hüküm ortadan kalkarak hukukî geçerliliğini yitirir. Mahkemece bozulan karara atıf yapılarak yeni hüküm oluşturulamaz. Bozmadan sonraki kararlar 6100 sayılı Hukuk...

Devamını oku

27-12-2020 - 1325

Ziynet Eşyalarının İadesi İsteminde Hükmün Gerekçesi Veya Sonucu, Dava Dilekçesi, Bilirkişi Raporu Gibi Belgelere Atıf Yapılarak Kurulamaz
Kanunda, hükmün sonuç kısmında gerekçeye ait herhangi bir söz tekrar edilmeksizin, taleplerden her biri hakkında verilen hükümle, taraflara yüklenen borç ve tanınan hakların, sıra numarası altında; açık, şüphe...

Devamını oku

27-12-2020 - 712

Katılma Alacağı İstemini İncelemede 8. Yargıtay Dairesi Görevlidir
Uyuşmazlık ve hüküm katılma alacağına ilişkin olup, inceleme görevi Yargıtay Büyük Genel Kurulunun 01.02.2020 tarihinde yürürlüğe giren 23.01.2020 tarih 2020/1 sayılı iş bölümü kararı gereğince Yargıtay 8. Hukuk...

Devamını oku

27-12-2020 - 683

Muris Muvazaası Nedenine Dayalı Tazminat İsteminde Dava Konusu Taşınmaz Değerinin Davacı Tarafından Belirlenmesi Mümkün Bulunmadığından Dava Belirsiz Alacak Davası Olarak Açılabilir
Somut olayda, davacı taraf, dava dilekçesinde Hukuk Muhakemeleri Kanunu ilgili maddesinde düzenlenen belirsiz alacak davası olduğunu belirtmek suretiyle eldeki davayı açmıştır. Dava konusu taşınmazın...

Devamını oku

27-12-2020 - 914

Ayıp Nedeniyle Değiştirilmesi İstenen Aracın Sahibinin Şirket Olması - Faturanın Şirket Adına Düzenlenmesi - Aracın Ticari Araç Olduğu
Davacı limited şirket, tacir olup; tüzel kişilik adına ticari işletmesinde kullanmak üzere otomobil satın almıştır. Davacı tüketici olarak tanımlanamayacağı gibi, yaptığı işlemin tüketici işlemi olarak kabulüne de olanak...

Devamını oku

27-12-2020 - 568

Sigorta Tahkim Komisyonu İtiraz Hakem Heyetinin BAM ın Faaliyete Başladığı 20.07.2016 Tarihinden Sonra İtiraz Üzerine Verilen Kararları Temyiz Kanun Yoluna Tabidir
5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 30. maddesi ile kurulan sigorta tahkim komisyonu itiraz hakem heyetinin bölge adliye mahkemelerinin faaliyete başladığı 20.07.2016 tarihinden sonra itiraz üzerine verilen...

Devamını oku

27-12-2020 - 439

13., 19., 20., 21. ve 22. Hukuk İle 17., 18. ve 20. Ceza Dairelerinin Kapatılması - Daireler Arasındaki Yeni İş Bölümü
6723 sayılı Danıştay Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla 2797 sayılı Yargıtay Kanununa eklenen Geçici 15. maddesinin 13. fıkrası ile 7079 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı...

Devamını oku

27-12-2020 - 983

13., 19., 20., 21. ve 22. Hukuk İle 17., 18. ve 20. Ceza Dairelerinin Kapatılması - Daireler Arasındaki Yeni İş Bölümü
6723 sayılı Danıştay Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla 2797 sayılı Yargıtay Kanununa eklenen Geçici 15. maddesinin 13. fıkrası ile 7079 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı...

Devamını oku

13-12-2020 - 941

Kooperatif Üyesinin Kooperatife Karşı Başlattığı İcra Takibine Vaki İtirazın İptali Davası Arabuluculuğa Tabi Değildir
İcra takibiyle itirazın iptali davası arasındaki organik bağ da dikkate alındığında; [itirazın iptali] dava[sını] karakterize eden öğeler, borçlunun, itirazının iptaline ve takibin devamına karar verilmesiyle icra inkâr...

Devamını oku

06-12-2020 - 576

Mahkemece Bozulan Karara Atıf Yapılarak Yeni Hüküm Kurulamayacağı
İnceleme konusu olayda, bozma sonrası Mahkemece -Mahkememizce verilen karar Yargıtay ilamı ile hafta tatili, yıllık izin ve fazla mesai ücretleri yönünden bozulmuş, kıdem tazminatı, ilave tediye alacağı, ulusal...

Devamını oku

05-12-2020 - 4796

Dosyaya Sunulmuş Süreli Vekaletnamenin Süresinin Dolması Halinde Vekalet Akdinin Sona Ereceği
Davacı vekili tarafından dosyasına ibraz edilen verilen vekaletnamenin süreli vekaletname olduğu ve süresinin 31.12.2013 tarihinde dolduğu, bu tarihten sonrası için vekaletin devam ettiğine dair dosyada bilgi...

Devamını oku

05-12-2020 - 917

Usulüne Uygun Tutulmamış Ticari Defter Kayıtlarının Delil Niteliği
Tarafların ticari defterlerinin usulüne uygun tutulmadığı, defterlerini usulünce tasdik ettirmeyen tacirin bu defterleri lehine delil olarak kullanamayacağı, ancak kanuna uygun tutulmayan ticari defterlerin içeriğinin...

Devamını oku

05-12-2020 - 803

Trafik Kazası Sonucu Oluşan Cismani Zarar Nedeniyle Maddi Tazminat İsteminde Taraf Ehliyeti
Mahkemenin temyize konu hükmünü temyiz eden Ali A…..ün, davada ihbar olunan 3. kişi konumunda olduğu, davanın tarafı olmadığı ve hakkında hüküm tesis edilmediği gözetildiğinde; Ali A…..ün mahkeme hükmünü temyiz...

Devamını oku

05-12-2020 - 778

Trafik Kazası Sonucu Oluşan Cismani Zarar Nedeniyle Manevi Tazminat İsteminde Temyiz Sınırı
Öngörülen temyiz kesinlik sınırı 01.01.2016 tarihinden itibaren 2.190,00 TL ye çıkarılmıştır. İhtiyari dava arkadaşı olan davacılar lehine hükmedilen manevi tazminatlara ilişkin karar, anılan tarihten sonra verildiğinden kesin...

Devamını oku

01-12-2020 - 695

Trafik Kazası Nedeniyle Maddi Ve Manevi Tazminat İsteminde Hükmün İçeriği
Yargılamadan önce başvurulan delil tespitinde sarfedilen yargılama giderleri hakkında yargılama sonucunda karar verilmesi gerekmektedir. Davacı vekili Sulh Hukuk Mahkemesi Değişik İş numaralı dosyasında yapmış olduğu yargılama...

Devamını oku

29-11-2020 - 608

Trafik Kazası Nedeniyle Maddi Ve Manevi Tazminat İsteminde Yargı Yolu
Mahkemece, hizmet kusuruna dayanılarak aleyhe açılan bu davada adli yargının yargı yolu bakımından görevsiz bulunması nedeniyle davanın yargı yolu caiz olmadığından dava şartı yokluğu nedeniyle usulden reddine karar verilmesi gerekirken,...

Devamını oku

29-11-2020 - 807

Trafik Kazası Sonucu Yaralanma Nedeniyle Maddi Ve Manevi Tazminat İsteminde Görevli Mahkeme
Dava tarihi itibarı ile yürürlükte bulunan Türk Ticaret Kanununun ilgili maddesi gereği her iki tarafın ticari işletmesi ile ilgili olup olmadığına bakılmaksızın Türk Ticaret Kanununda düzenlenen hususlar ticari...

Devamını oku

29-11-2020 - 1082

Trafik Kazası Sonucu Oluşan Maluliyet Nedeniyle Maddi Tazminat İsteminde Feragatin Sonuçları
İnceleme konusu olayda davacı yan davalılardan sürücü hakkındaki tazminat taleplerinden feragat etmiş, bu davalı yönünden karar verilmesine yer olmadığına karar verilmiştir. Zarara sebebiyet veren sürücü, işleten ve ZMSS...

Devamını oku

12-12-2020 - 1120

Davanın Konusuz Kalması Sebebiyle Davanın Esası Hakkında Bir Karar Verilmesine Gerek Bulunmayan Durumlarda, Hakimin Davanın Açıldığı Tarihteki Tarafların Haklılık Durumuna Göre Yargılama Giderlerine Hükmedeceği
Dava konusu tazminat alacaklarının davanın açılmasından sonra ödendiği yapılan yargılama sonunda belirlendiğine göre; mahkemece davanın açılmasından sonra ödenerek konusuz kalan kısım reddedilmiş gibi bu...

Devamını oku

29-11-2020 - 608

Yaralamalı Trafik Kazası Nedeniyle Maddi Tazminat Ve Rücuen Tazminat Taleplerinde Islah Harcı
Asıl dosya davacısına maluliyet nedeniyle ödeme yapan Güvence Hesabının asıl dosya davacısı ve birleşen dosya davalısına ödeme yaptığı tarih itibariyle rücu borçlusu olan davalı temerrüde düşmüş olup, faiz başlangıç tarihinin...

Devamını oku

23-11-2020 - 807

22.07.2020 Tarihli Yasa Değişikliği Sebebi İle Yargıtay Bozmasından Sonra Tahkikata İlişkin Bir İşlem Yapılması Halinde Islah Yapılabilecektir
22.07.2020 yürürlük tarihli 7251 sayılı Kanun ile değişen 6100 sayılı HMK nın 177/2.maddesi ile Yargıtayın bozma kararından sonra tahkikata ilişkin bir işlem yapılması halinde, tahkikat sona erinceye kadar da ıslah yapılabileceğine...

Devamını oku

22-11-2020 - 1342

Farklı Yerlerde Bulunan Gayrimenkullerde Ortaklığın Giderilmesi İstemi
Dava bağımsız bölüm üzerindeki ortaklığın satış suretiyle giderilmesi istemi ile açılmış olup, HMK nın ilgili maddesi gereği taşınmazlardan birinin bulunduğu yerde diğerleri hakkında da dava açılabileceğinden...

Devamını oku

22-11-2020 - 975

Bozmadan Sonra Islah Yapılamayacağına İlişkin Kural Bölge Adliye Mahkemesinin Yerel Mahkeme Kararını Kaldırması Sonucu Dosyayı Yerel Mahkemeye Göndermesi Durumunda Geçerli Değildir
Bölge Adliye Mahkemesince ilk derece mahkemesinin kararının kaldırıldıktan sonra ilk derece mahkemesinde yargılama devam ederken davacı davasını ıslah etmiş olup, Bölge Adliye Mahkemesi yargılaması sırasında yapılan bir ıslah olmadığından Hukuk Muhakemeleri Kanununun...

Devamını oku

21-11-2020 - 845

Dilekçeyle Yapılacak Islah Bakımından Kanunda Bir Süre Öngörülmemiş Olup Hakimin Verdiği Sürenin De Kesin Süre Olmadığı Dikkate Alındığında Davacı Tarafın Yaptığı Islaha Değer Verilmelidir
Mahkemece ıslah yapılmak üzere davacı tarafa 1 haftalık süre verilmiş, süresinden sonra yapılan ıslaha değer verilmediği belirtilerek talep artırımı yapılan isteklerle ilgili hüküm kurulmamıştır. 6100 sayılı HMK nın 181.maddesine göre...

Devamını oku

21-11-2020 - 675

Mirasın Hükmen Reddi Davalarında Mirasın Reddi Yetkisini İçeren Özel Vekaletname Sunulmalıdır
Vekaletnamede mirasın reddini içeren özel yetki bulunmadığından davacılar vekiline özel yetkiyi içeren vekaletname sunması için süre verilmesi ve bu eksikliğin tamamlattırılarak sonucuna göre bir karar verilmesi gerekir....

Devamını oku

19-11-2020 - 899

Bozmaya Uyulması İle Lehine Bozulan Tarafın Usuli Kazanılmış Hakkı
Mahkemece, Yargıtay bozma ilamına uyulmasına karar verilmesi halinde mahkeme artık bu uyma kararı ile bağlıdır. Bozmaya uyulmakla, bozma lehine olan taraf yararına usulü kazanılmış hak doğmuş olur. Öte yandan,...

Devamını oku

19-11-2020 - 664

Kararın Temyiz Edilmemesi Nedeniyle Hükmedilecek Alacak Miktarı
Kararın davacı tarafça temyiz edilmediği, bozma sonrası yapılan yargılama sonucunda ise, davacının alacağının 53.511 Euro karşılığı 119.404,44 TL olduğu ancak davacı tarafça talebin 112.350,00 TL olarak ıslah...

Devamını oku

19-11-2020 - 835

Arabuluculuğa Tabi Olmayan Bir Dava İle Birlikte Açılan Tahsil Davası da Arabuluculuk Dava Şartına Tabi Değildir
Davanın Türk Ticaret Kanununa eklenen 5/A maddesinin yürürlüğe girmesinden sonra açıldığı uyuşmazlık konusu değildir. Maddeye göre, Türk Ticaret Kanununun 4. maddesinde ve diğer kanunlarda belirtilen ticari davalardan, konusu bir miktar paranın ödenmesi olan alacak ve...

Devamını oku

19-11-2020 - 737

İş Kazası Sonucu Sürekli İş Göremezlik Durumuna Giren Sigortalıya Bağlanan Gelir Ve Yapılan Ödemelerin Tazmini İsteminde Taraf Ehliyeti
Davada husumet ve sıfat kamu düzenine dair olup yargılamanın her aşamasında resen gözetilmesi gerekir. Mahkemece, anılan şirketin tüzel kişiliğinin yeniden ihyası yönünde tasfiye kuruluyla Ticaret Siciline...

Devamını oku

15-11-2020 - 981

Tarım İşçisi Olan Davacının Davasına Bakmakla Görevli Mahkemenin Asliye Hukuk Mahkemesi Olduğu
İnceleme konusu uyuşmazlıkta, davacının çalıştığı işyerinin davalının da kabulünde olduğu üzere 10-15 büyükbaş hayvan bulunan ahır olup, davacının görevinin ahırdaki hayvanların bakımını yapmak olduğu...

Devamını oku

15-11-2020 - 945

Tanık Delilinden Vazgeçilse Dahi Karşı Tarafın Buna Muvafakati Yok İse Mahkeme Tarafından Tanık Resen Dinlenmelidir
Davacının iş akdi, davalı tarafından tanık olarak gösterilen davalının başka bir işçisini tehdit ettiği gerekçesiyle haklı nedenle feshedildiği savunulmuş, fesih sebebi olarak da diğer işçinin tek başına tuttuğu...

Devamını oku

15-11-2020 - 826

Küçüğe Atanan Kayyım Yargılama Sırasında Vefat Ettiyse Yeni Bir Kayyım Atanmalıdır
Bir işte yasal temsilcinin menfaati ile küçüğün veya kısıtlının menfaati çatışıyorsa, vesayet makamınca ilgilisinin isteği üzerine veya resen temsil kayyımı atanacağı düzenlenmiştir. Küçüğe atanan kayyım yargılama...

Devamını oku

15-11-2020 - 691

İstinaf Süresinin Yanlış Belirtilmesi Durumunda Belirtilen Sürenin Geçerli Olduğu
İnceleme konusu olayda; İlk derece mahkemesinin kısa ve gerekçeli kararında, istinaf kanun yoluna başvuru süresinin 15 gün olarak belirtildiği, gerekçeli kararın davalı vekiline tebliğ edildiği, davalı vekilinin mahkemece belirtilen 15 günlük sürenin son gününde, ancak yasayla...

Devamını oku

15-11-2020 - 967

Aile Konutu Şerhi Konulması Talebi Boşanmanın Fer-isi Olmadığından Ayrıca Maktu Harç Alınmalıdır
Davacı (kadın) açtığı dava ile boşanma isteğinin yanında davalı (koca) adına kayıtlı müşterek konutun tapu kaydına aile konutu şerhi konulmasını da talep etmiş, mahkemece isteğin kabulüne karar verilmiştir. Dava dilekçesiyle alınan...

Devamını oku

15-11-2020 - 1724

Dilekçelerin Karşılıklı Verilmesi Aşamasında Yeniden Tanık Bildirilmesi Halinde Bunun İkinci Tanık Listesi Olarak Kabulü Mümkün Değildir
Davacı-karşı davalı kadın dava dilekçesinde tanık deliline dayanmış ve tanık listesinde iki adet tanık ismi ve adresi bildirmiş, ön incelemeden önce dilekçelerin karşılıklı verilmesi aşamasında 13.01.2015 tarihti...

Devamını oku

15-11-2020 - 958

Dava Dilekçesinde Delil Gösterilmemesi Durumunda Ön İnceleme Duruşmasına Tanık Getirilse Dahi Dinlenemez
Dava dilekçesinde davacı kadın her hangi bir delile dayanmamış, ön inceleme duruşmasında hazır ettiği tanıklar dinlenerek davanın kabulü ile kadın ve çocuklar yararına tedbir nafakasına karar verilmiştir. Davacı kadın...

Devamını oku

15-11-2020 - 1718

Kadın Sığınma Evinde Kalan Kadının Açmış Olduğu Boşanma Davasında Kadın Sığınma Evinin Bulunduğu Yer Mahkemesi de Yetkilidir
İnceleme konusu olaya bakıldığında, davacı kadının Kadın Sığınma evinde iken boşanma davası açtığı, davacı kadının içinde bulunduğu bu koşullara göre, davanın açıldığı tarih itibariyle davacı kadının yerleşim yerinin...

Devamını oku

15-11-2020 - 849

Kadının Açmış Olduğu Boşanma Davasının Kabulü İle Temyiz Sonrası Erkeğin Boşanma Davasının Konusuz Kalması
İnceleme konusu olayda mahkemece erkeğe yüklenilen ve istinaf edilmeyerek kesinleşen kusurlu davranışlara göre, erkeğin tamamen kusurlu olduğu, yukarıda birinci bentte açıklandığı üzere davalı-karşı davacı...

Devamını oku

14-11-2020 - 1581

Davanın Islah Miktarının Belirlenememesinin Yargılamaya Etkisi
İnceleme konusu olayda; dosya içeriğinden davacı tarafın ıslah dilekçesinin davanın tamamen ıslahına mı yoksa kısmen ıslahına mı yönelik olduğunun açıklığa kavuşturulmadan sonuca gidildiği anlaşılmaktadır. Hal...

Devamını oku

14-11-2020 - 623

Taraflardan Birinin Tacir Olması ve Taşınmazın Öncesinde Şirket Adına Kayıtlı Olması Davaya Ticari Nitelik Kazandırmayacaktır.
Taraflardan birinin tacir olması ve taşınmazın öncesinde şirket adına kayıtlı olması davaya ticari nitelik kazandırmayacaktır. O halde mahkemenin taraflardan birinin tacir olması...

Devamını oku

14-11-2020 - 956

Vekalet Ücretine İlişkin Hüküm Tavzih Yoluyla Değiştirilemez
İnceleme konusu olayda yerel mahkemece vekâlet ücretine ilişkin hüküm fıkrası tavzih yolu ile değiştirilmiş olup bu husus açıkça yasaya aykırılık teşkil etmektedir. gerekçesiyle hüküm ve tavzih kararı...

Devamını oku

13-11-2020 - 762

İcra Kefaletinin İptali Talepli Davalarda İcra Mahkemesi Değil Genel Mahkemeler Görevlidir
Eldeki davada şikâyetçiler vekili tarafından ihtiyati haciz kararının infazı sırasında borçlu şirketin ticari itibarının zarar görmesini engellemek amacıyla haciz baskısı altında müvekkillerinin kefil olması nedeniyle haciz...

Devamını oku

13-11-2020 - 1146

Güvenlik Sisteminin Çalışmaması Sebebiyle Yaşanan Hırsızlıktan Dolayı Doğan Zararın Tazmininde Görevli Mahkeme Tüketici Mahkemeleridir
İnceleme konusu uyuşmazlıkta, davacıya yönelik özel olarak üretilen ve mülkiyeti davacıya geçecek bir malzeme bulunmadığı, kurulan güvenlik sisteminin mülkiyetinin davalı şirkete ait olduğu, sözleşmedeki ağırlıklı...

Devamını oku

11-11-2020 - 633

Trafik Kazasından Kaynaklanan Tazminat İstemi
İnceleme konusu olay bakımından davacının belirsiz tazminat alacağı davasına konu ettiği; aracında oluşan değer kaybının varlığının ve miktarının belirlenebilmesi, ancak yargılama sırasında delilerin toplanıp değerlendirilmesinden yani HMK ilgili maddesinde...

Devamını oku

08-11-2020 - 848

İş Akdinin Sona Ermesinden Sonra Rekabet Yasağına Aykırı Hareket Edilmesi Sebebiyle Açılacak Davada Görevli Mahkeme Ticaret Mahkemeleridir
İş akdinin devamı sırasında işçinin sadakat borcundan kaynaklanan rekabet etmeme yasağına aykırılık halinde, bu tür davalara bakmakla görevli mahkeme iş mahkemesidir. İş akdinin sona ermesinden sonra rekabet yasağına aykırı hareket edilmesi halinde ise, buna dayalı...

Devamını oku

08-11-2020 - 1812

Rögar Kapağının Araca Vermiş Olduğu Zarar Sonucu Tazminat İsteminde İdare Mahkemeleri Görevlidir
Dava hizmet kusuruna dayalı olarak açılmakla idari yargı yoluna tabi olduğundan dava şartı yokluğundan davanın usulden reddi gerekmektedir....

Devamını oku

01-11-2020 - 697

Sigorta Şirketine Aleyhine İkame Edilen Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Davasında Görevli Mahkeme Asliye Ticaret Mahkemesidir
Mahkemece, iddia, savunma ve toplanan kanıtlara göre, mahkemenin görevsizliğine, karar kesinleştiğinde dosyanın istem halinde görevli ve yetkili Nöbetçi Asliye Ticaret Mahkemesine gönderilmesi gerekmektedir....

Devamını oku

01-11-2020 - 772

Direnme Kararının Usul Yönünden Bozulması Durumunda Artık Önceki Bozma İlamına Uyulmasına Karar Verilemeyecektir
Yerel mahkemelerce verilen direnme kararları, davayı sona erdiren kararlardandır. Direnme kararı ile mahkeme davadan elini çeker ve davayı sona erdirmiş olur. Davaya sonradan bakan hakimin, direnme kararını uygun bulmasa dahi artık direnme kararından dönerek uyma...

Devamını oku

01-11-2020 - 567

Trafik Levhasının Sigortalı Araca Zarar Vermesi Sebebiyle Ödenen Tazminatın Rücu Edilmesinde Görevli Mahkeme İdare Mahkemeleridir
Davacı vekili, müvekkiline kasko sigortalı aracın seyir halinde bulunduğu sırada davalı Karayolları Genel Müdürlüğüne ait yol çalışma levhasının rüzgardan devrilmesi sonucu gerçekleşen trafik kazası üzerine...

Devamını oku

01-11-2020 - 1433

Sigorta Sözleşmesi Tüketici Sözleşmesi Olduğundan Sigortacının Sigortalıya Rücu Ettiği Davalarda Görevli Mahkeme Tüketici Mahkemesidir
Davacı, davalıya ait traktör ile ilgili ve aralarındaki Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi gereği, davacı zorunlu trafik sigortacısı tarafından zarar gören üçüncü kişiye ödenen tazminatın...

Devamını oku

01-11-2020 - 846

Dört Taraflı Kazada İdarenin de Sorumluluğunun Bulunması - Yargı Yolu
Dava, yargı yolu dava şartı yönünden yerel mahkemece reddedilmiş olup, yapılan temyiz incelemesi sonucu bir isabetsizlik görülmemiş hüküm, onanmıştır....

Devamını oku

01-11-2020 - 612

Özgürlüğü Bağlayıcı Ceza Sonucu Kendisine Vasi Atanan Kişinin Fiil Ehliyeti Olmadığından Dava Dilekçesi Vasiye Tebliğ Edilmelidir
Kanunda öngörülen yeterli uzunlukta özgürlüğü bağlayıcı bir ceza ile cezalandırıldığı için kısıtlanan ve sonrasında kendisine vasi atanan davalının fiil ve dava ehliyetine sahip olmadığı belirgin bulunduğundan, sözü...

Devamını oku

31-10-2020 - 900

Islah Dilekçesi İle Birlikte Yeni Delil Sunulabilir
Davacı vekili, 20.07.2015 tarihli dilekçesi ile yeni delil sunmak için ıslah talebinde bulunmuştur. Mahkemece, yeni delil sunmanın ıslaha konu olamayacağından bahisle ıslah talebi reddedilerek,...

Devamını oku

31-10-2020 - 684

Mazeret Dilekçesinin Delillendirilmesi İçin Süre Verilmemesi Bozma Sebebidir
Mahkemece 13.06.2019 tarihli duruşmada davacının mazeret dilekçesinin belgeli olmaması gerekçesi ile reddine, davacının duruşma gününden haberdar olmasına karşın davayı takip etmediğinden...

Devamını oku

31-10-2020 - 633

Yabancı Para Borcunun Türk Lirası Karşılığı Talep Edilmiş İse Talep Dışına Çıkılarak Yabancı Para Cinsinden Karar Verilemez
HMK 26.md hükmünce hakim tarafların talepleriyle bağlı olup, talep dışına çıkarak karar veremez. Mahkemece anılan yasa hükmü gözardı edilerek yazılı şekilde hüküm tesisi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı...

Devamını oku

31-10-2020 - 1989

Fer-i Müdahilin de Hükmü Temyiz Ederken Harç Yatırması Gerektiği
Mahkeme kararı davalı yanında fer-i müdahil vekili tarafından da temyiz edilmiş, ancak UYAP sistemi üzerinden gönderilen temyiz dilekçesi ekinde gerekli temyiz başvuru ve karar harcı karşılanmamıştır. Asıl tarafın temyiz...

Devamını oku

31-10-2020 - 939

Menfi Tespit Davalarında Arabuluculuğa Başvurmaya Gerek Yoktur
Menfi tespit davasında arabuluculuk dava şartının uygulanıp uygulanamayacağının tespitine ilişkindir. İstinaf dilekçesinde belirtilen sebeplerle sınırlı olarak ve kamu düzenine aykırı hususların olup olmadığı dikkate...

Devamını oku

29-10-2020 - 1050

Daha Önceki Davada Alınan Bilirkişi Raporuna İstinaden Ek Dava Açılması - Kesin Delil
Uyuşmazlık; kısmi davada alınan rapor ve verilen kararın eldeki ek davaya etkisinin ne olacağı ve buna göre yeniden bilirkişi incelemesi yapılarak rapor alınması gerekip gerekmediği noktasında toplanmaktadır....

Devamını oku

25-10-2020 - 678

Tüketici Kredisi - Uyuşmazlığın Ticari Olmadığı
Davanın tüketici kredi sözleşmesinden kaynaklandığı ve taraflar arasındaki ilişkinin tüketici işlemi olduğu, bu tür davaların Tüketici Mahkemelerinde görülecek olması nedeniyle eldeki davanın ticari dava olarak...

Devamını oku

25-10-2020 - 1113

İşverenin Açtığı Alacak Davası Adli Tatilde Görülmez
Hizmet akdi veya iş sözleşmesi sebebiyle işçilerin açtıkları davaların adli tatilde görüleceği, adli tatile tabi olan dava ve işlerde Hukuk Mahkemeleri Kanununun tayin ettiği sürelerin bitmesi tatil zamanına rastlarsa, bu...

Devamını oku

25-10-2020 - 753

Nişanın Geçerli Olmaması - Tazminat - Görevli Mahkeme
Dava; maddi ve manevi tazminat ve alacak istemine ilişkindir. Mahkemece, uyuşmazlığın Türk Medeni Kanununun ilgili maddesine dayalı nişanın bozulması nedenine dayalı olduğu belirtilerek, davanın esası hakkında...

Devamını oku

25-10-2020 - 663

Dava Açıldıktan Sonra Taraf Ehliyetinin Son Bulması
Dava, ecrimisil istemine ilişkindir. Mahkemece, davalının haksız olarak taşınmaza el attığı gerekçesiyle ecrimisile karar verilmiştir. Dosya içeriği ve toplanan delillerden, çekişme konusu camii niteliğindeki 1 parsel sayılı...

Devamını oku

21-10-2020 - 1015

Trafik Kazası - Taleple Bağlılık İlkesi
Dava trafik kazası sonucu oluşan zararın tazmini istemine ilişkindir. Yargılamaya hakim olan ilkelerden olan -taleple bağlılık ilkesi- Kanunda düzenlenmiş olup, hakim tarafların talep sonuçlarıyla bağlıdır ve ondan...

Devamını oku

21-10-2020 - 749

Trafik Kazası - Karayolları - Sorumluluk - İdari Yargı
Davacılar, davalı Karayolları Genel Müdürlüğüne hizmet kusuru nedeniyle dava etmiştir. Kamu hizmeti görmekle yükümlü olan idareler, kamu hizmeti sırasında verdikleri zararlardan dolayı özel hukuk hükümlerine tabi...

Devamını oku

20-10-2020 - 922

ATK Eksikliklerinin Verilen Kesin Sürede Tamamlanmaması
Mahkemece davacı vekiline, 24.03.2016 tarihli duruşmada, -Adli Tıp Kurumu tarafından istenilen eksikleri ikmal etmesi amacıyla davacı vekiline iki hafta kesin süre verilmesine, aksi takdirde bilirkişi (maluliyet)...

Devamını oku

20-10-2020 - 411

Dahili Davalılar Lehine Vekalet Ücretine Hükmedilmemesi
Dahili davalılar vekilinin temyiz itirazlarının incelenmesinde; Asıl ve birleşen davalar, yaralamalı trafik kazası nedeniyle dava dışı kişilere sigortacı tarafından ödenen maluliyet tazminatının sigortalı araç malik ve...

Devamını oku

20-10-2020 - 6019

Dahili Davalılar Lehine Vekalet Ücretine Hükmedilmemesi
Dahili davalılar vekilinin temyiz itirazlarının incelenmesinde; Asıl ve birleşen davalar, yaralamalı trafik kazası nedeniyle dava dışı kişilere sigortacı tarafından ödenen maluliyet tazminatının sigortalı araç malik ve...

Devamını oku

20-10-2020 - 859

Destekten Yoksun Kalma Tazminatının Usulden Reddi - Vekalet Ücreti
Dava, trafik kazasından kaynaklanan destekten yoksun kalma tazminatı istemine ilişkindir. Mahkemece; davalı sigorta şirketi hakkında husumetten red kararı verildiğine göre, karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi gereğince sigorta...

Devamını oku

19-10-2020 - 3865

Hükümde Kanun Yolunun Yanlış Gösterilmesi
İstinafa konu dava dosyasında Bölge Adliye Mahkemelerinin göreve başlama tarihinden önce Yerel Mahkemece görevsizlik kararı verildiğinden, yerel mahkemece verilen nihai karar istinaf yasa yoluna...

Devamını oku

16-10-2020 - 952

İstinaf Mahkemesinin Kararı Kaldırarak Yargılama Yapması
Davalı vekilinin istinaf başvurusu üzerine istinaf mahkemesince tensip tutanağı ile duruşma günü verilmiş onu takip eden 3. celse de davalının istinaf başvurusu esastan reddedilmiştir. ...

Devamını oku

15-10-2020 - 2565

SGK nın Harçtan Muaf Olması
Sosyal Güvenlik kurumu karar ve ilam harcından muaf olduğu halde aleyhine harca hükmedilmesi, doğru değil bozma nedeni ise de, bu konudaki yanılgıların giderilmesi yargılamanın...

Devamını oku

14-10-2020 - 984

Rücuen Tazminat - Belediye - İski - Görev
Davaya konu olayda, davalı İskinin pis su şebekesinin yapım, bakım ve onarımından sorumlu olduğu halde tıkanıklığı zamanında gidermemesi, davalı belediye Başkanlığının ise yol yapımı sırasında...

Devamını oku

13-10-2020 - 2079

Tazminat Davasında SGK nın Davaya Dahil Edilmesi
Davacı vekili, dava dilekçesinde davasını G. ve R. e yöneltmiş, hakkında hüküm kurulan Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı dava açılırken davalı olarak gösterilmemiş, verilecek hüküm...

Devamını oku

11-10-2020 - 675

Islah Dilekçesinde Faiz Talebinde Bulunulmaması
Davacı vekili dava dilekçesinde, davaya konu edilen maddi tazminatın kaza tarihinden işleyecek yasal faiziyle birlikte tahsilini talep etmiş; bedel artırım dilekçesiyle, maddi tazminat taleplerini yükseltmiş,...

Devamını oku

11-10-2020 - 827

Kasko Sigortası - İdareye Rücu - Hizmet Kusuru - Görev
Davacı, davalıyı hizmet kusuru nedeniyle dava etmiştir. Kamu hizmeti görmekle yükümlü olan idareler, kamu hizmeti sırasında verdikleri zararlardan dolayı özel hukuk hükümlerine tabi değildirler....

Devamını oku

10-10-2020 - 5906

Islah Harcının Eksik Yatırılması
Davacı vekili, maddi tazminat talepli asıl dava dilekçesinde kısmi dava yoluyla fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydı ile maddi tazminat talep etmiş, bilirkişi tarafından yapılan hesaplamadan...

Devamını oku

10-10-2020 - 841

Tazminat Hükmünün Belirsizliği
İnceleme konusu uyuşmazlıkta, açılan davada iki davalı olduğu halde hüküm fıkrasında -Davanın kabulü ile 194.549,51 TLnin dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan...

Devamını oku

09-10-2020 - 1402

Bilirkişi Raporunun Tebliğ Edilmemesi
Bir davanın görülmesi için taraf teşkilinin sağlanması esas olup, hakimin bu hususu resen gözetmesi gerekir. Yargılamanın sağlıklı bir biçimde sürdürülebilmesi, iddia ve savunma ile ilgili delillerin ...

Devamını oku

09-10-2020 - 901

Kararın Gerekçesi İle Sonucu Arasındaki Çelişki
Mahkemece elde ki dosyada üç ayrı davalı bulunmasına rağmen hükmün (1) nolu bendinde -... davalıdan alınarak davacıya verilmesine- şeklinde karar verilmiştir. Kararın gerekçesi ile sonucu arasında...

Devamını oku

09-10-2020 - 883

Hizmet Kusuru - Tazminat - Yargı Yolu
Davacı, davalı Belediyeyi hizmet kusuru nedeniyle dava etmiştir. Kamu hizmeti görmekle yükümlü olan idareler, kamu hizmeti sırasında verdikleri zararlardan dolayı özel hukuk hükümlerine tabi değildirler. Kamu tüzel kişilerinin yasalar tarafından kendilerine verilen görev ve yetkilerin kullanılması sırasında oluşan zararlar, niteliği itibariyle hizmet kusurundan...

Devamını oku

05-10-2020 - 1009

Uyap Sisteminden Tespit Edilebilen Mazeret
Davacı vekilinin mazeret dilekçesinde Asliye Ticaret Mahkemesi dosyalarının duruşması nedeniyle duruşmaya katılamayacağını beyan ettiği, Mahkemece, davacı vekilinin mazeretini belgelendirmediği ve ara karar gereklerinin yerine getirilmediği...

Devamını oku

05-10-2020 - 851

Ret Sebeplerinin Aynı Olması - Vekalet Ücreti
Davalı Turizm Şirketi tarafından yolcu taşımacılığında kullanılan araç, ticari yolcu otobüsü olup kaza da bu taşıma sırasında meydana gelmiştir. Bu durumda, temerrüt faizi olarak avans faizine hükmedilmesi gerekirken yasal faize hükmedilmesi doğru değildir....

Devamını oku

05-10-2020 - 772

Vekalet Ücreti Talebinin Bulunmaması
Dava, trafik kazası nedeniyle destekten yoksun kalma ve işgöremezlik tazminatı istemine ilişkindir. Yargılama aşamasında davalı sigorta şirketi tarafından davacılara destekten yoksun kalma ve işgöremezlik tazminatları ödendiği,...

Devamını oku

04-10-2020 - 1137

Hakim Tarafından Tayin Edilen Süre - Adli Tatil
Ara karar ile -dava dilekçesinde 42 davacı için 30.000 TL talep edildiği, ancak her bir davacı için ne kadar istendiğinin açık ve anlaşılır olmadığı gerekçesiyle, davacılar vekiline her bir davacı için talep edilen alacak tutarının açıklanması için 2 haftalık kesin süre verilmesine...

Devamını oku

04-10-2020 - 926

Şirketin İflası - İşçilik Alacakları - Görev - İflas Masası - Husumet
İş mahkemesinde görülmekte olan, işçi alacaklarına yönelik dava sırasında, işverenin iflası halinde dahi, 2004 sayılı Kanunun 194. maddesi uyarınca, davaya iş mahkemesinde devam edilmeli, işverenin işçi alacaklarına ilişkin...

Devamını oku

04-10-2020 - 628

Davalı Vekilinin Hakimin Eşinin Okuldan Arkadaşı Olması
Davalı vekilinin, hâkimin eşinin okuldan arkadaşı olduğu gerekçesiyle talep edilen çekilme isteminin kabulüne karar verilmiş ise de, varılan sonuç dosya kapsamına uygun düşmemektedir....

Devamını oku

04-10-2020 - 867

Trafik Kazası - Tazminat - Görevli Mahkeme
Dava tarihi(09/09/2014) itibarı ile yürürlükte bulunan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 4/1-a maddesi gereği, her iki tarafın ticari işletmesi ile ilgili olup olmadığına bakılmaksızın Türk Ticaret Kanununda düzenlenen hususlar ticari davalardır....

Devamını oku

03-10-2020 - 1123

Kesin Sürede Bildirilmeyen Tanık Listesi
Dosya kapsamından, davacının dava dilekçesinde tanık deliline dayanmış olduğu, mahkemece tanık isim ve adreslerinin bildirilmesi için davacı tarafa 2 haftalık kesin süre verildiği, davacı tarafça kesin sürenin sona ermesinden sonra tanık listesinin mahkemeye sunulduğu...

Devamını oku

27-09-2020 - 747

İşçilik Alacakları - Taraf Teşkili
Somut uyuşmazlıkta, davacı işçi davasını ... (... Tıp Merkezi) ne yöneltmiş olup, mahkemece husumetin iki ayrı şirkete mi, yoksa tek şirkete mi yöneltildiği konusunda gerekli araştırma yapılmadan aynı adrese tebligat yapılmak suretiyle yargılamanın sürdürülüp sonuçlandırılması yerinde değildir....

Devamını oku

27-09-2020 - 611

Bozma İlamından Sonra Islah
Gerek mülga 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 84. maddesinde gerekse 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 177. maddesinde ıslahın ancak tahkikat tamamlanıncaya kadar yapılabileceği hükme bağlanmıştır. Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulunun 13.05.2016 tarihli ve 2015/1 esas ve 2016/1 karar sayılı ilamında da bozma sonrası ıslahın mümkün ...

Devamını oku

27-09-2020 - 717

Ölüm ve Cismani Zarar - Taraf Ehliyeti
Dava, yaralamalı trafik kazasından kaynaklanan tedavi gideri iş göremezlik ve manevi tazminat istemine ilişkin olup istinaf açısından uyuşmazlık konusu HMK nın 355. maddesine göre kamu düzeni ve istinaf nedenleri ile sınırlı olmak üzere İlk Derece Mahkemesince verilen kararın usul, yasa ve dosya içeriğine uygun olup olmadığıdır. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri ...

Devamını oku

27-09-2020 - 1053

Şirketin İhyası - Tavzih
Dava; 6102 sayılı TTK nun Geçici 7. maddesi uyarınca Ticaret Sicil Müdürlüğünce resen terkin edilen şirketin ihyası istemine ilişkindir. İlk derece mahkemesince davacı vekilinin tavzih talebinin reddine dair ek kararına karşı, davacı vekili tarafından istinaf kanun yoluna başvurulmuştur. Dosyanın incelenmesinde davacının ..., davalıların ise İTO ve ... olduğu, dosya kapsamında İTO dan ...

Devamını oku

23-09-2020 - 645

Ticari Nitelikteki Araç - Garanti Belgesi - Görev
Araç ticari nitelikte olduğundan uyuşmazlığın ticaret mahkemesinde görülmesi gerekirken, tüketici mahkemesi olarak davanın görülüp sonuçlandırılması, görev kamu düzenine ilişkin olduğundan doğru görülmemiştir....

Devamını oku

23-09-2020 - 625

Kararın Bozulması - Hükmün Kapsamı
Yargıtay tarafından bozulan karar, sonraki kararın eki niteliğinde değildir. Bozma ile birlikte önceki hüküm ortadan kalkarak hukukî geçerliliğini yitirir. Mahkemece bozulan karara atıf yapılarak yeni hüküm oluşturulamaz. Bozmadan sonraki kararlar 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 297. maddesine uygun olmalıdır. ...

Devamını oku

23-09-2020 - 1004

Bilirkişi Raporuna Karşı Beyan İçin Süre Verilmemesi
Hükme esas alınan bilirkişi raporuna yönelik itirazda bulunma imkânının sağlanmaması, silahların eşitliği ve çelişmeli yargılama ilkeleriyle bağdaşmadığından ve bu bağlamda adil yargılanma hakkının ihlali sonucunu doğurduğundan kararın tekrar bozulması gerekmiştir....

Devamını oku

23-09-2020 - 853

Husumet - Kabul Edilebilir Yanılgı
Davacının davasını Türkiye İş Kurumu aleyhine açması kabul edilebilir yanılgıya dayalı olduğundan, Mahkemece 6100 sayılı Kanunun 124. maddesi uyarınca, davacıya davayı doğru hasma yöneltmek üzere süre verilip sonucuna göre işlem yapılması gerekir....

Devamını oku

23-09-2020 - 980

Bölge Adliye Mahkemesinin Faaliyete Geçmesinden Sonra Verilen Karar
Mahkemece verilen son karar Bölge Adliye Mahkemelerinin faaliyete geçmesinden sonra verilmiş ise de; henüz Bölge Adliye Mahkemelerinin kurulmamış olduğu dönemde, HUMK hükümlerine göre temyiz incelemesine konu olmuş ve Yargıtayın bozma kararı üzerine istinaf başvurusuna konu bu hüküm verilmiştir. ...

Devamını oku

23-09-2020 - 708

Davadan Feragat - Bozma Kararı
Hükmün kesinleşmesinden önceki herhangi bir aşamada davadan feragat edilebilir. Ancak, hükümden sonra ortaya çıkan ve temyiz incelemesine usulen engel oluşturan feragat hakkında bir karar verme yetkisi ise hükmü veren mahkemeye aittir. ...

Devamını oku

23-09-2020 - 685

Kayıp Kaçak Bedelinin İstirdadı
Davacı tarafından, davalıdan kayıp-kaçak, dağıtım, iletim, perakende satış hizmeti ve sayaç okuma bedellerinin tahsilinin talep edildiği davada, -konusuz kalan dava hakkında karar verilmesine yer olmadığına- dair karar verilmesi, yargılama sırasında yürürlüğe giren yasa değişikliğinin bir sonucudur. ...

Devamını oku

23-09-2020 - 667

Kayıp Kaçak Bedeli - Yargılama Gideri
HMK nın 331 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca, konusuz kalan dava hakkında yargılamaya devam edilerek, dava açıldığı zaman hangi tarafın haksız olduğu tespit edilmeli ve o tarafın yargılama giderlerine (bu bağlamda vekalet ücretine de) mahkum edilmesi gerekir....

Devamını oku

23-09-2020 - 909

Davadan Feragat
Davacının davadan feragatine ilişkin beyanının, HMK nın 307. ve 311. maddeleri uyarınca sonuç doğurucu nitelikte olduğu anlaşılmış, hükümden sonra ortaya çıkan davacının davadan feragatine ilişkin hüküm verme yetkisi hükmü veren mahkemeye ait olduğundan yerel mahkeme kararının bozulmasına karar vermek gerekmiştir....

Devamını oku

23-09-2020 - 1011

Asıl İşveren - Alt İşveren - Rücu - Görev
Asıl işveren ile alt işveren arasındaki rücu davalarında her iki taraf da tacir ise davaya ticaret mahkemesinde bakılacaktır....

Devamını oku

23-09-2020 - 990

Kat Mülkiyetinden Doğan Dava - Yetkili Mahkeme
Kat mülkiyetinden veya kat irtifakından kaynaklanan davada dava konusu taşınmazın bulunduğu yer mahkemesi yetkilidir....

Devamını oku

23-09-2020 - 1123

Anneliğin Tespiti - Görevli Mahkeme
Anneliğin tespiti ile nüfus kaydının düzeltilmesine ilişkin çekişmeli yargı kapsamındaki dava Asliye Hukuk Mahkemesinde açılmalıdır....

Devamını oku

23-09-2020 - 1476

Sebepsiz Zenginleşme - Yetkili Mahkeme
Sebepsiz zenginleşmeye ilişkin davada davalının yerleşim yeri mahkemesi yetkilidir. Dosyadaki bilgi ve belgelerden, davalının davanın açıldığı tarihteki yerleşim yerinin Beykoz olduğu, bu yerin Beykoz Asliye Hukuk Mahkemesi yargı alanı içerisinde kaldığı anlaşılmaktadır....

Devamını oku

23-09-2020 - 1099

Bakımevinde Kalanın Vefatı - Yetkili Mahkeme
Yerleşmek niyetiyle sürekli bakımevinde kalan müteveffanın, mirasına ilişkin uyuşmazlık bakımevinin bulunduğu yer mahkemesinde çözümlemelidir....

Devamını oku

23-09-2020 - 1041

Usuli Kazanılmış Hakkın İstisnaları
Mahkemece, Yargıtay bozma ilamına uyulmasına karar verilmesi halinde ise, (HUMK 429, HMK 363 ve devamı maddeleri) mahkeme artık bu uyma kararı ile bağlıdır. Bozmaya uyma (ara) kararı, lehine bozma yapılan taraf için usule ilişkin kazanılmış hak doğurur....

Devamını oku

23-09-2020 - 929

Harç - Hukuki Dinlenilme Hakkı - Tebligat
Mahkemece taraflar dinlenmeden, iddia ve savunmalarını beyan etmeleri için davet edilmeden yani hukuki dinlenilme hakkı yerine getirilmeden karar verilemeyeceği, tebligatın tüzel kişinin yetkili temsilcisine yapılmamış ve sıralı kişilere yapılmışsa, bunun nedenlerinin açıkça ve ayrıntılı olarak tebligat ...

Devamını oku

23-09-2020 - 963

Temyiz Edilemeyen Kararlar - İşe İade
7036 Sayılı İş Mahkemeleri Kanununun 8/1-a maddesi gereğince 4857 sayılı Kanunun 20. maddesi uyarınca açılan fesih bildirimine itiraz davalarında verilen kararlar hakkında temyiz yoluna başvurulamaz....

Devamını oku

23-09-2020 - 764

Temyiz Edilebilen Kararlar - Kesinlik Sınırı
Kesinlik sınırı kamu düzeni ile ilgilidir. Temyiz kesinlik sınırı belirlenirken yalnız dava konusu edilen taşınır malın veya alacağın değeri dikkate alınır. Faiz, icra (inkar) tazminatı, vekalet ücreti ve yargılama giderleri hesaba katılmaz....

Devamını oku

24-09-2020 - 828

Adli Tıp Raporunun Yetersiz Olması - Üniversite
Karara esas alınan adli tıp raporunun denetime imkan verir nitelikte gerekçelendirilmediği ve karara esas alınamayacağı anlaşılmaktadır. Hâl böyle olunca, bu rapora itibar edilerek hüküm kurulamaz. Bu durumda mahkemece, üniversitelerin ana bilim dallarından seçilecek uzmanlardan...

Devamını oku

24-09-2020 - 2965

Ön İncelemeden Önce Borcun Ödenmesi - Vekalet Ücreti
Olaya bakıldığında; mahkemece, davanın ön inceleme tutanağı imzalanmadan önce konusuz kalması nedeniyle belirlenen ücretin yarısına hükmedilmesi gerekirken yazılı şekilde tamamına (15.591,25 TL) hükmedilmesi hatalı olup, kararın salt bu yönüyle kaldırılarak, Tarifenin 6.maddesi hükmü uyarınca belirlenen ...

Devamını oku

24-09-2020 - 1624

İhtiyati Haciz - Yetki
Talep çeke dayalı olduğundan ihtiyati haciz talep eden ihtiyati haciz talebini borçlu-borçluların yerleşim yerinde, çekin keşide yerinde, muhatap bankanın bulunduğu yer(ödeme yeri)de ihtiyati haciz talebinde bulunabilecektir. ...

Devamını oku

24-09-2020 - 695

Bedel Yönünden Verilen Bozma Kararı - Usuli Kazanılmış Hak
Yerel mahkemenin tapu iptal ve tecili talebinin reddine ilişkin ilk kararının Yargıtay 8. Hukuk Dairesi tarafından onanması usul ve yasaya uygun ise de bedel yönünden verilen bozma kararı maddi hataya dayandığından usulî kazanılmış hak oluşturmayacaktır. ...

Devamını oku

24-09-2020 - 1840

Şirketin İhyası - Husumet
Dosya arasına celbedilen ticaret sicil kaydının incelenmesinde ihyası istenen şirketin tasfiyesini tamamlayarak ticaret sicilinden 30/07/2013 tarihinde terkin edildiği ve bu hususun da tescil ve ilan edildiği anlaşılmaktadır. ...

Devamını oku

24-09-2020 - 601

Koruma ve Güvenlik Alımı Sözleşmesinin Feshi - Görevli Mahkeme
01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren TTK nın 5. maddesinde -Aksine hüküm bulunmadıkça, dava olunan şeyin değerine veya tutarına bakılmaksızın Asliye Ticaret Mahkemesi tüm ticari davalar ile ticari nitelikteki çekişmesiz yargı işlerine bakmakla görevlidir.- hükmü yer almaktadır. ...

Devamını oku

24-09-2020 - 742

Cevap Dilekçesinin Islahı - Zamanaaşımı Defi
Zamanaşımı defi, unutma veya benzeri nedenlerle, davanın başında ileri sürülmemiş olabilir. Daha sonra bu durumun farkına varılırsa, ıslah yoluyla ileri sürülebilmesi gerekir. Aynı zamanda silahların eşitliği ilkesinin zorunlu bir sonucu olarak; davalının ıslah yolu ile savunmasını genişletebilmesinin mümkün ...

Devamını oku

24-09-2020 - 860

Birden Fazla Yetkili Mahkeme - Bölge Müdürlüğü
Birden fazla mahkemenin yetkili olduğu olayda davalılardan birinin bölge müdürlüğünün yer mahkemesinde de dava açılabilecektir....

Devamını oku

24-09-2020 - 1062

Hizmet Tespiti Davası - Yetkili Mahkeme
Hizmet tespiti davaları hizmetin gerçekleştiği yer mahkemesinde işverenin ikametgahı mahkemesinde SGK nın merkezinin bulunduğu Ankara mahkemesinde ve hizmetin gerçekleştiği iş yerinin şubesinin bulunduğu yer mahkemesinde açılabilecektir. ...

Devamını oku

24-09-2020 - 632

Birden Fazla Yetkili Mahkeme - Seçim Hakkı
Bir davada birden fazla yetkili mahkeme varsa, davacı bu mahkemelerden birinde dava açma konusunda seçimlik hakka sahiptir. Davacı davasını yetkili olmayan mahkemede açarsa seçme hakkı davalılara geçer....

Devamını oku

24-09-2020 - 909

Vesayet İşleri - Hükümlünün Vesayetinde Yetki
Vesayet işlerinde yetki küçüğün veya kısıtlının yerleşim yerindeki mahkemeye aittir. Buna göre hükümlünün cezaevine girmeden önce yaşadığı yer mahkemesi vesayet işinde yetkilidir....

Devamını oku

24-09-2020 - 682

Vesayet İşleri - Yetkili Mahkeme
Türk Medenî Kanununun 411. maddesine göre, -Vesayet işlerinde yetki, küçüğün veya kısıtlının yerleşim yerindeki vesayet dairelerine aittir.- Aynı Kanunun 19/1. maddesi uyarınca -Yerleşim yeri bir kimsenin sürekli kalma niyetiyle oturduğu yerdir.-...

Devamını oku

24-09-2020 - 593

Delil Tespiti Giderleri - Yargılama Giderleri
Delil tespiti dosyası asıl dava dosyasının eki sayılır ve asıl dava ile birleştirilir. Delil tespiti giderleri yargılama gideri olduğundan asıl davanın değerine dahil edilemez....

Devamını oku

24-09-2020 - 2724

Delil Tespiti - Noter Masrafı - Yargılama Gideri
Delil tespiti dosyası asıl davanın eki sayılacaktır. Davadan önce yapılan noter masrafı yargılama gideridir. Bu duruma göre delil tespiti ve noter masrafları yargılama giderlerine dahil edilmelidir....

Devamını oku

24-09-2020 - 1127

Delil Tespiti - Asıl Dava - Yargılama Giderleri
6100 sayılı HMK 405. maddesinde(HUMK 374) delil tespiti dosyasının asıl dava dosyasının eki sayılacağı ve asıl dava dosyasıyla birleştirileceği düzenlenmiş olup, bu düzenleme kapsamında delil tespiti dosya masraflarının yargılama giderleri kapsamında değerlendirilerek asıl davadaki davanın kabul ve ret oranına göre taraflardan ...

Devamını oku

24-09-2020 - 957

E Tebligat - Avukata Tebligatın Yöntemi
7201 sayılı Tebligat Kanununun Elektronik Tebligat başlıklı 7/a maddesinin birinci fıkrasında; -Aşağıda belirtilen gerçek ve tüzel kişilere tebligatın elektronik yolla yapılması zorunludur.- Yine aynı maddenin 1/9. fıkrasına göre de; baro levhasına yazılı avukatların bu kapsamda olduğu, 3.fıkrasında; birinci ve ikinci fıkra hükümlerine ...

Devamını oku

24-09-2020 - 961

Avukat Sıfatı Olmayan Vekilin İşlemleri
Somut olayda, borçlu...r tarafından avukat sıfatı bulunmayan eşi ... e emekli maaşı alımı ve telefon devri konusunda vekaletname verilmiştir. ... in, borçlu...r adına dava açma konusunda vekalet ehliyeti bulunmadığından...r adına icra mahkemesinde şikayette bulunma, borca ve imzaya itiraz etme yetkisi yoktur....

Devamını oku

24-09-2020 - 886

Denizleri Temizleyen Tekne - Deniz İş Kanunu
Davacı, davalılarının yüklendiği ... kıyılarında deniz yüzeyi ve dibinde temizlik, atık toplama, çöp toplama ve benzeri işleri davalılara ait gemilerde ifa etmek deniz iş koluna bağlı olarak işe alındığını, 10/09/2009 dan sözleşmeyi feshettiği 11/07/2012 tarihine kadar aralıksız gemilerde yağcı makinist ...

Devamını oku

24-09-2020 - 1558

Kesin Hüküm - Müteselsil Borç
Müteselsil borçlulardan biri veya birkaçı ile alacaklı arasında yahut müteselsil alacaklılardan biri veya birkaçı ile borçlu arasında oluşan kesin hüküm, diğerleri hakkında geçerli değildir....

Devamını oku

24-09-2020 - 1003

Delil Tespiti - Kesinleşme - Karayollarına Açılan Dava
Delil tespiti dosyasındaki bilirkişi raporuna davalı tarafça itiraz edildiğinden delil tespiti dosyasının kesinleştiğinden söz edilemez. Bu konuda yeniden keşif yapılmalı ve yeni bir bilirkişi raporu alınmalıdır. ...

Devamını oku

24-09-2020 - 1714

Delil Tespiti Giderleri - Yargılama Giderleri
Delil tespiti dosyası asıl dava dosyasının eki niteliğinde olup; yapılan giderler asıl davanın yargılama giderlerine dahil edilecektir. Delil tespiti giderleri asıl davada davanın konusu olarak talep edilebilecek alacaklar değildirler....

Devamını oku

24-09-2020 - 804

Delil Tespiti - Temyiz
Delil Tespiti, ileride açılacak veya açılmış olan bir dava ile ilgili delillerin, bazı şartlar altında zamanından önce toplanıp güvence altına alınmasını sağlamak için kabul edilmiş bir müessesedir. 6100 sayılı HMK nın 405. maddesi uyarınca, delil tespiti dosyası asıl dava dosyasının eki niteliğindedir....

Devamını oku

24-09-2020 - 1248

Delil Tespiti - Tebliğ Koşulu
Davacı; aracını davalıya ait işyerinde yıkatılması için davalının işyerinde çalışan şahsa teslim ettiğini, davalının işyerinde çalışanın kaza yapması nedeni ile aracın zarar gördüğünü, ... Sulh Hukuk Mahkemesinin 2012/20 d.iş sayılı dosyasından yapılan hasar tespitinde trafik kaza eğitim bilirkişisi araç sürücüsünün kazaya sebebiyet ...

Devamını oku

24-09-2020 - 636

Tapu Sicilinin Yanlış Tutulması - Belirsiz Alacak - Harç
Tapu sicilinin yanlış tutulması nedeniyle uğranılan zararın 4721 sayılı TMK nın 1007. maddesi uyarınca tazmini istemine ilişkin davalar belirsiz alacak davası niteliğinde olmayıp nispi harca tâbi davalardandır. ...

Devamını oku

24-09-2020 - 677

Mutlak Ticari Dava - Görevli Mahkeme
Somut Uyuşmazlık: Çerçeve Aracılık Sözleşmesi hükümlerine aykırı davranan davalının işlemleri nedeniyle uğranıldığı iddia edilen zararın tazmini istemine ilişkin eldeki davada, Asliye Ticaret Mahkemesinin mi yoksa Tüketici Mahkemesinin mi görevli olduğu noktasında toplanmaktadır. ...

Devamını oku

24-09-2020 - 843

Ceza Hukuku ile Medeni Hukuk Arasındaki İlişki
Dosya kapsamından, davalı şirkette çalışan elektrik teknisyenleri ve vardiya amirleri hakkında karar ile taksirle ölüme neden olma suçu nedeniyle ceza yargılamasının yapıldığı, yargılama sonucunda sanıkların olayda herhangi bir kusurlarının bulunmadığı, bu itibarla yüklenen suçtan cezalandırılabilmeleri için ...

Devamını oku

24-09-2020 - 764

Tespit Davalarında Arabulucuya Başvurma Şartı
Menfi tespit davalarında borçlu olunmadığının tespiti istendiğine ve alacak ya da tazminat ödenmesi istenemeyeceğine göre, bu tür davalardan önce arabulucuya başvurma şartı aranması, kanunun açık ifadesine aykırı olacaktır....

Devamını oku

24-09-2020 - 927

Avukat - Elektronik Tebligat
Tebligat yapılan kişinin avukat olduğu nazara alındığında, karar düzeltme ilamının tebliği tarihi itibariyle uygulanması gereken Tebligat Kanununun 7/a maddesinin birinci fıkrası, tebligatın elektronik yolla yapılmasını zorunlu kılıp posta yolu ile yapılan tebligat yok hükmünde olduğundan borçlu vekilinin ...

Devamını oku

25-09-2020 - 633

Feragat Dilekçesinin İrade Dışı Oluşturulması
Feragate ilişkin irade açıklamasının gerçeği yansıtmadığının bildirilmesi halinde, bu halin ya aynı dava içerisinde HMK nin 163.maddesine göre ön sorun (hadise) şeklinde ya da ayrı bir dava olarak incelenmesi olanaklı ve gereklidir. ...

Devamını oku

25-09-2020 - 580

Ticari Nitelikteki Menfi Tespit Davaları - Arabuluculuk
Menfi tespit davasının niteliği gereği verilen kararlarda, yalnızca davacının borçlu olup olmadığı belirlenmekte, borçlu olmadığı kısma ilişkin olumsuz tespit hükmü kurulmaktadır. ...

Devamını oku

25-09-2020 - 1638

Davadan Feragat - Sıra Cetveline İtiraz
Dava, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu gereğince faaliyet izni kaldırılarak yönetim ve denetimi Fona intikal eden ve Fonun İflas talebi üzerine aynı kanun gereğince iflasına karar verilen müflis bankadan olan alacak talebinin kayıt ve kabulü ile İflas idaresinin işlem ve uygulamasının iptali istemine ilişkindir. ...

Devamını oku

25-09-2020 - 642

Feragat Edilen Davanın Tekrar Açılması
Davacı, feragatin hata, hile veya ikrah nedeniyle feshi için ayrı bir dava açmayıp da, feragatin geçersizliğini ileri sürerek, feragat ettiği davayı yeniden (tekrar) açarsa, mahkemenin önsorun olarak feragatin hata, hile veya ikrah nedeniyle geçersiz olup olmadığını araştırması gerekir. ...

Devamını oku

25-09-2020 - 727

Hukuki Nitelendirmede Çelişki Olması
Bilindiği üzere, 6100 sayılı HMK nın 119/1-g maddesine göre; davacı dava dilekçesinde dayandığı hukuki sebepleri belirtmelidir. Yine HMK nın 33. maddesi hükmü uyarınca olayları bildirmek taraflara hukuki nitelendirmeyi yapmak ve ona uygun yasal düzenlemeyi tayin ve tespit ederek uygulamak mahkemeye aittir. ...

Devamını oku

25-09-2020 - 883

Kararda Temyiz Süresinin Yasada Düzenlenen Süreden Farklı Gösterilmesi
Anayasa Mahkemesi de birçok kararında; başvurucuların gerekçeli kararda belirtilen süreye güvenerek hareket etmesinin makul görülebileceği, mahkemenin kanun yolunu ve süresini taraflara doğru gösterme yükümlülüğü dikkate alındığında, temyiz süresinin mahkeme kararında farklı belirtilmiş olması karşısında, ...

Devamını oku

25-09-2020 - 769

Vekaletname - Ahzu Kabz - Yeni HMK
Avukatın vekaletnamesine ahzu kabz yetkisi yazılmamış olsa da,avukata ahzu kabz yetkisi verildiği kabul edilmeli ve icra dosyasında bulunan para avukata ödenmelidir. ...

Devamını oku

25-09-2020 - 683

Gerekçe Hüküm Çelişkisi - Hafta Tatili Alacağı
Somut olayda, mahkemece hafta tatili alacağı yönünden; -yine davacının hafta tatili kullanmaksızın çalışmasına devam ettiği, ispat yükünün davacıda bulunduğu, bu hususta da tanık beyanlarına itibar etmek gerektiği, usulüne uygun denetime açık ek bilirkişi raporuna itibar edilmiş- gerekçesi ile ek raporun hükme esas ...

Devamını oku

25-09-2020 - 658

Faaliyet İzninin Kaldırılması - İdari İşlem
Dava, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu gereğince faaliyet izni kaldırılarak yönetim ve denetimi Fona intikal eden ve Fonun İflas talebi üzerine aynı kanun gereğince iflasına karar verilen müflis bankadan olan alacak talebinin kayıt ve kabulüne karar verilmesi istemine ilişkindir. ...

Devamını oku

25-09-2020 - 742

Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri - Görevli Mahkeme
Dava, taraflar arasında akdedilen -Kaldıraçlı Alım Satım Alım İşlemleri Çerçeve Sözleşmesinin- feshi ile uğranılan zararın tazminine ilişkindir. ...

Devamını oku

25-09-2020 - 768

Eczacıya Verilen Ceza - Hakimin Davayı Aydınlatma Ödevi
Dava konusu uygulanan ceza-i işlemin dayanağı olan protokol maddelerinde değişiklikler olduğu sabit olup, bunun yanında aynı nedenlerle 2012 protokolü ile birlikte 2016 da yürürlüğe giren protokolün de ilgili maddesi ve olaya uygulanıp uygulanamayacağı üzerinde durulmalıdır. ...

Devamını oku

25-09-2020 - 589

Kısa Karar - Gerekçeli Karar - Çelişki
Kısa ve gerekçeli karar arasında farklılık ve çelişki yaratılması halinde, 10.04.1992 gün ve 1991/7 Esas, 1992/4 Karar sayılı Yargıtay İçtihatları Birleştirme kararı çerçevesinde, mahkemece, kısa karar ile bağlı kalınmadan, yeni bir kısa ve buna uygun gerekçeli karar verilmelidir....

Devamını oku

25-09-2020 - 966

Taşınmazın Aynına İlişkin Davalar - Yetki
Tapu kayıtlarına göre dava konusu taşınmazın İstanbul ili Bağcılar ilçesinde bulunduğu anlaşılmaktadır. Taşınmazın bulunduğu Bağcılar ilçesinin Bakırköy Adli Yargı çevresine bağlı olduğu ve Bakırköy yargı çevresi sınırları içerisinde kaldığı sabittir. ...

Devamını oku

25-09-2020 - 781

Delil İkamesi İçin Avans - Gider Avansı
Somut olayda, borçlunun itirazda bulunurken 21/09/2015 tarihinde 120,00 TL gider avansını yatırdığı, İstanbul Adliyesi PTT tahsilat belgesinden ve Van Mahkemeler Veznesinin 01/10/2015 tarihli tahsilat makbuzundan anlaşılmaktadır. ...

Devamını oku

26-09-2020 - 905

Vekillik Görev Ve Yetkisinin Bulunmaması
Dava, davalıya yazılı belge ile teslim edildiği ileri sürülen, toplam 2.267.282 TL tutarlı 83 adet karşılıksız müşteri senedinin davalı tarafından tahsil edilmesine rağmen davacıya ödenmemesinden ve davalıya yapılan ödemelerden doğan alacağın tahsili için başlatılan takibe vaki itirazın İİK 67 maddesi uyarınca iptali istemine ilişkindir. ...

Devamını oku

26-09-2020 - 1000

Uzman Görüşü İle Bilirkişi Raporunun Çelişmesi
Dosyaya ibraz edilen uzman görüşünde bilirkişi raporu ile tespit edilen görüşlerinin aksine tespit ve görüşler ileri sürülmüş olup, bilirkişi raporu ile uzman görüşü ciddi şekilde çelişkiler içermektedir....

Devamını oku

26-09-2020 - 684

Uygulama Kadastrosu - Görevli Mahkeme
Uygulama kadastrosunun genel amacı, teknik açıdan yetersiz kalan, uygulama niteliğini kaybeden, eksikliği görülen veya zemindeki sınırları gerçeğe uygun göstermediği anlaşılan kadastro haritalarının yenilenmesi ve uygulanabilir hale getirilmesi olup; mülkiyet ihtilaflarını canlandırmak veya çözmek değildir. ...

Devamını oku

26-09-2020 - 899

Ticari Satım - Zamanaşımı İtirazı
Somut olayda zamanaşımı def-i de davacı-birleşen dosya davalısı tarafından istinaf sebepleri arasında ileri sürülmüştür. İstinafa konu zamanaşımı def-ine ilişkin istinafın incelenmesi için öncelikle ilk derece mahkemesi tarafından zamanaşımı konusunda fiilen verilmiş bir kararın bulunması zorunludur. ...

Devamını oku

26-09-2020 - 979

Ticari Satım - Yemin Delili
Yargılama sürecinde terkin olduğu anlaşılan şirketin davacı tarafından açılan ihya davası sonucu ihyasına karar verildiği ve tasfiye memuru olarak ... nun tasfiye memuru olarak tayin edildiği anlaşılmaktadır. ...

Devamını oku

26-09-2020 - 888

Ticari İlişkiden Kaynaklanan Menfi Tespit Davası
Dava, iş ilişkisi nedeniyle teminat olarak verildiği iddia edilen senetten dolayı başlatılan icra takibinde borçlu olunmadığının tespiti istemine yöneliktir. Somut olayda, bonoya dayalı olarak yapılan icra takip alacağından İİK.nın 72.md.si uyarınca borçlu olmadığının tespiti talep edilmektedir. ...

Devamını oku

26-09-2020 - 681

Teşvik İndiriminden Yararlanma - Taraf Sıfatı - Husumet
Uyuşmazlık; ihale konusu iş nedeniyle Kuruma yapılan bildirim ve prim ödemesi esnasında 5510 sayılı Kanunun 81/1-ı bendi kapsamında % 5 puanlık prim teşvikinden yararlanamayan davacı şirketin Sosyal Güvenlik Kurumuna husumeti yöneltip yöneltemeyeceği noktasında toplanmaktadır....

Devamını oku

26-09-2020 - 875

Teşvik İndiriminden Yararlanma - Husumet
İhtilaf davacı şirket almış olduğu ihale sonucu çalıştırdığı işçiler için % 5 puanlık teşvik indiriminden yararlanması gerekli iken yararlandırılmamasının sonucunda bu miktarın davalı Kurumdan iadesinin istenip istenemeyeceği noktasındadır. ...

Devamını oku

26-09-2020 - 858

Tedavi Amaçlı Kişisel Koruma Kararı - Yetkisizlik
Dava, 4721 sayılı TMK gereğince tedavi amaçlı kişisel koruma kararı istemine ilişkindir. Türk Medeni Kanununun 411. maddesine göre, -Vesayet işlerinde yetki, küçüğün veya kısıtlının yerleşim yerindeki vesayet dairelerine aittir.- Aynı Kanunun 19/1. maddesi uyarınca ...

Devamını oku

26-09-2020 - 1033

Tapu İptali Ve Tescil - İspat - Yargılama Giderleri
Dava, muris muvazaası hukuksal nedenine dayalı iptal ve tescil isteğine ilişkindir. Bu tür uyuşmazlıkların sağlıklı, adil ve doğru bir çözüme ulaştırılabilmesi, davalıya yapılan temlikin gerçek yönünün diğer bir söyleyişle miras bırakanın asıl irade ve amacının duraksamaya yer bırakmayacak biçimde ortaya çıkarılmasına bağlıdır. ...

Devamını oku

26-09-2020 - 900

Şikayet - Hmk Anlamında Dava - Islah Müessesesi
6100 sayılı HMK nun -Taleple Bağlılık- başlıklı 26. maddesinin birinci fıkrasında; -Hakim tarafların talep sonuçlarıyla bağlıdır; ondan fazlasına veya başka bir şeye karar veremez. Duruma göre, talep sonucundan daha azına karar verebilir- hükmüne yer verilmiştir. ...

Devamını oku

26-09-2020 - 778

Sosyal Güvenlik Prim Teşviki - Husumet
Uyuşmazlık; ihale konusu iş nedeniyle Kuruma yapılan bildirim ve prim ödemesi esnasında 5510 sayılı Kanunun 81/1-ı bendi kapsamında % 5 puanlık prim teşvikinden yararlanamayan davacı şirketin Sosyal Güvenlik Kurumuna husumeti yöneltip yöneltemeyeceği noktasında toplanmaktadır. ...

Devamını oku

26-09-2020 - 933

Senet - Menfi Tespit - Maddi Vakia - Ceza Mahkemesi - Bekletici Mesele
İlk derece mahkemesince davalı ... nun takibinde kötü niyetli olduğu gerekçesiyle bu davalı aleyhine tazminata hükmedilmiş ise de, dosya istinaf incelemesi için dairemizde beklediği sırada İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi C.Başsavcılığınca dairemize gönderilen 23/01/2019 tarihli yazı ekinde İstanbul C.Başsavcılığının 2018/21645 soruşturma nolu hazırlık...

Devamını oku

26-09-2020 - 962

Rücuen Tazminat İstemi - Adli Tatil
Maddi ve hukuki olgular karşısında hizmet akdi veya iş sözleşmesi sebebiyle işçilerin açtıkları davalardan veya taraflardan birinin talebi üzerine mahkemece ivedi görülmesine karar verilen dava ve işlerden olmaması sebebiyle adli tatile tabi olduğu anlaşılan eldeki davada; adli tatil içerisinde bulunan 15.08.2014 gününde gıyabi hükmün tebliğ edilmesi nedeniyle ...

Devamını oku

26-09-2020 - 643

Prim Oranları Ve Devlet Katkısı - Taraf Sıfatı
Dava, 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin (ı) bendinde yer alan beş puanlık prim indiriminden yararlandırılması gerektiğinin tespiti, ödediği primlerin yasal faizi ile iadesi ve aksine Kurum işleminin iptali istemine ilişkindir. ...

Devamını oku

26-09-2020 - 960

Prim Oranları Ve Devlet Katkısı - Husumet Yokluğu
Davacı, 5510 Sayılı Yasanın 81. maddesi gereğince % 5 lik hazine desteği niteliğindeki işveren indiriminden yararlandırılması talebinin reddine ilişkin Kurum işleminin iptaliyle 53.800.00 TL hazine desteğinin tahsiline karar verilmesini istemiştir. Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun -prim borcunun doğumu ve prim teşvikinden kimlerin yararlanacağı konusunda ...

Devamını oku

26-09-2020 - 715

Pay Oranına Göre Hisselerin Tespiti İstemi - Husumet
Dava, davacı ile davalının ortağı olduğu limited şirketin 20.06.2012 tarihli ortaklar kurulu kararının iptali ile, karar öncesindeki pay oranına göre hisselerin tespiti istemine ilişkindir. ...

Devamını oku

26-09-2020 - 752

Önceki Kararın Gerekçesi Kusur Yönünden Değiştirilirse Yeni Hüküm Olur
Uyuşmazlık; davacı-birleşen davalı kadının kusurlu davranışının bulunup bulunmadığı ve burada varılacak sonuca göre davalı-birleşen davacı erkeğin birleşen boşanma davasının kabulünün gerekip gerekmediği ile davalı-birleşen davacı erkek lehine Türk Medeni Kanununun 169. maddesi şartlarının oluşup oluşmadığı noktalarında toplanmaktadır. ...

Devamını oku

26-09-2020 - 958

Ölü Kişiye Açılan Dava - Maddi Hata - Taraf Teşkili
Davalının ölmüş olduğunun davacı tarafça bilinmemiş olmasının mazur görülecek bir maddi hata olduğu kabul edilerek mirasçılar davaya dahil edilerek yargılamaya devam edilmelidir. Davalının ölmüş olduğunun davacı tarafça bilinmemiş olmasının mazur görülecek bir maddi hata olduğu kabul edilerek mirasçılar davaya dahil edilerek yargılamaya devam edilmelidir. ...

Devamını oku

26-09-2020 - 793

Muris Muvazaası - Davanın Birden Fazla Taşınmaza İlişkin Olması
Uyuşmazlık; muris muvazaası hukuksal nedenine dayalı eldeki tapu iptali ve tescil davasında, temyize konu çekişmeli taşınmazların farklı ilçenin idari sınırları içerisinde yer alması karşısında, 1086 sayılı HUMK nın 13/3 (6100 sayılı HMK nın 12/3) maddesinin somut olayda uygulanma imkanının bulunup bulunmadığı noktasında toplanmaktadır. ...

Devamını oku

26-09-2020 - 756

Muhdesatın Tespiti - Hukuki Yarar
Tespit davası, kendine özgü davalardan olup dava sonucunda istihsal edilecek ilamın icra ve infaz kabiliyeti bulunmamaktadır. Bunun doğal sonucu olarak da bu davaların uygulama alanı sınırlıdır. ...

Devamını oku

26-09-2020 - 722

Menfi Tespit - Arabuluculuk - Uyuşmazlığın Giderilmesi
BAM Hukuk Dairelerinin kararları incelendiğinde, aralarında ticari dava niteliğindeki menfi tespit davalarının açılmadan önce TTK nun 5/A maddesi uyarınca zorunlu olarak arabulucuya başvuru koşulunun bulunup bulunmadığı ve bunun bir dava şartı olup olmadığı hususunun uyuşmazlık konusu olduğu anlaşılmıştır. ...

Devamını oku

26-09-2020 - 787

Mail Yazışmaları Belge Niteliğindedir
Bilirkişi raporunda; taraflar arasında yazılı bir ücret sözleşmesi bulunmadığı tespiti ile vekalet ücreti hesaplanmıştır. Oysa davalı avukat tarafından davacıya gönderilen 2.9.2009 tarihli mail yazışmasında; SHK ya açılacak dava ile ilgili döküm yapılarak, masraf olarak 5.800,00 TL, 2.000,00 TL ...

Devamını oku

26-09-2020 - 1338

Maddi Manevi Tazminat Davası - Davaların Birleştirilmesi
Aynı yargı çevresinde yer alan aynı düzey ve sıfattaki hukuk mahkemelerinde açılmış davalar arasında bağlantı bulunması durumunda davanın her aşamasında talep üzerine veya mahkemece kendiliğinden birleştirme kararı verilebilir. Somut olayda, eldeki dava ile davalı avukatın haksız azil nedenine dayalı olarak vekalet ücretinin tahsili talebi ile ... 2. Asliye ...

Devamını oku

26-09-2020 - 1059

Kurum İşleminin İptali İstemi - Tarafta İradi Değişiklik
Somut olayda işbu davada verilecek karar, dava dışı ..., ..., ... isimli şahısların hak alanını ilgilendirdiğinden mahkemece, öncelikle davanın kamu düzenine ilişkin niteliği gereği HMK. 124. maddesi dikkate alınmak suretiyle, adı geçen şahıslara karşı husumet yöneltmesi için davacıya mehil verilmeli, davacının ve davaya dahil edilen şahısların da göstereceği bütün deliller toplanmalı, gerektiğinde resen de araştırma yapılarak...

Devamını oku

26-09-2020 - 978

Kıymetli Evrak - Menfi Tespit - Tüketici İşlemi - Görevli Mahkeme
Somut olayda, Bakırköy 6. Asliye Hukuk Mahkemesi nin 2017/337 Esas 2017/699 Karar sayılı dosyası ile davada ticaret mahkemesi görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş olup, taraflarca istinaf edilmeden kesinleşen bu görevsizlik kararı ile mahkeme bağlı olmayıp kamu düzenine ilişkin görev hususu resen her aşamada değerlendirilmelidir. ...

Devamını oku

26-09-2020 - 978

Kısa Karar İle Gerekçeli Karar Arasında Çelişki
Davacı Bankacılık işlemlerinden kaynaklanan mahkemenin tebligatının eline ulaşmadığından, bilgisi olmadan verilen kararın bozulmasını talep ettiğini, 1.000 TL. Bankaya, 3.628,96 TL. İcraya ödediği para nedeniyle istinaf yoluna başvurduğunu, mahkemece verilen kararın bozulmasını talep etmiştir. ...

Devamını oku

26-09-2020 - 1042

Kes Kopyala Yapıştır Hüküm - Adil Yargılanma Hakkı
Somut uyuşmazlıkta, Mahkemenin davanın kabulüne ilişkin ilk kararın Dairemizce bozulmasının müteakiben Mahkemece bozma ilamına uyularak davanın reddine karar verilmiştir. Temyize konu bu kararın içeriğinde ise, bozmadan önceki ilk karara aynı şekilde yer verildikten sonra Dairemizin bozma ilamı da aynen (karar başlıkları dahil tamamı) aktarılmış ve ...

Devamını oku

26-09-2020 - 695

Katılma Yolu İle Temyiz
Hükmü süresinde temyiz etmemiş olan tarafın temyize cevap dilekçesindeki temyiz itirazlarının incelenebilmesi ancak asıl temyiz dilekçesinde ileri sürülmüş hususların katılma suretiyle temyiz edilmiş olması halinde mümkündür. ...

Devamını oku

26-09-2020 - 1027

Karar Düzeltme Süresi - Elektronik Tebligat
İstem, genel haciz yolu ile yapılan ilamsız icra takibine itirazın kaldırılmasına ilişkindir. Somut olayda karar düzeltme istemine konu Hukuk Genel Kurulunun bozma kararının alacaklı vekiline tebliğine ilişkin e-tebliğ mazbatasının incelenmesinde: -Tarih 30.07.2019 Muhatab hesabına teslim edilmek üzere UETS tarafından teslim alındı. 30.07.2019 Tebligat alıcı için ...

Devamını oku

26-09-2020 - 591

Kamera Kayıtları Belge Niteliğindedir
Dava, borcun ödendiği iddiası nedeniyle başlatılan icra takibinden borçlu olunmadığın tespiti istemine ilişkindir. HMK 199. a göre kamera kayıtları, belge niteliğindedir. Davalının cevap dilekçesinde ve kamera kayıtlarının çözümünün yapıldığı bilirkişi raporuna itiraz dilekçesinde, davalı şirket temsilcisinin davacı şirket temsilcisinden anılan banka şubesinde ...

Devamını oku

26-09-2020 - 890

Kadastro - Kamu Tarafından Açılan Davalarda Yargılama Giderleri
3402 sayılı Kadastro Kanununun 36/A maddesinde -Kadastro işlemi ile oluşan tespit ve kayıtların iptali için, devlet veya diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından kayıt lehtarına karşı Kadastro Mahkemeleri ile genel mahkemelerde açılan davalarda davalı aleyhine vekalet ücreti dahil yargılama giderine hükmolunmayacağı- hükmüne yer verilmiş olup, somut ...

Devamını oku

26-09-2020 - 878

İhtiyati Haciz Kararına İtiraz - Soyut Yasal Gerekçe
Dosya arasında ipotek belgeleri olmadığından ipoteğin kimin borcuna yönelik konulduğu tespit edilememiş olup muterizler vekilince bu yönde ihtiyati haciz kararına itiraz edilip müvekkilleri hakkında mükerrer takip yapıldığı ve ihtiyati haciz şartlarının oluşmadığı yönünde ...

Devamını oku

26-09-2020 - 689

İflas Davası - Tüzel Kişiliğin Sona Ermesi - Taraf Teşkili
Davacı, şirketin üstlendiği inşaat işlerini yerine getirdiğini, bu işler ve kullandığı mallar karşılığı kesilen faturalar bedeli olan 456.414,47 TL den 375.000 TL sinin ödendiğini, bakiye borcun ödenmediğini, bu nedenle davalı aleyhine adi iflas yoluyla başlattıklarını ve davalının haksız itirazı üzerine takibin durduğunu ileri sürerek, itirazın kaldırılması ve davalının iflasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir. ...

Devamını oku

26-09-2020 - 891

Hüküm - Gerekçeli Karar
Kabul edilen hükmün hangi maddi ve hukuki gerekçe ve nedenlere dayandığı tartışılarak değerlendirilmemiştir.Mahkemece, Anayasanın 141.maddesi ile yukarıda değinilen HMK nın 297 ve 298. maddeleri hükmüne aykırı olacak şekilde gerekçesiz hüküm tesisi doğru görülmemiş, bozmayı gerektirmiştir....

Devamını oku

26-09-2020 - 865

Humk - Hmk - Dosyanın İşlemden Kaldırılması
Asıl ve birleşen dava genel kurul kararlarının batıl olduğunun tespiti istemine ilişkindir. Uyuşmazlık, önceki yasa zamanında işlemden kaldırılıp yenilenen dosyanın, yeni yasa zamanında tekrar işlemden kaldırılması halinde HMK nın uygulanıp uygulanmayacağı, sonucuna göre de davanın açılmamış sayılmasına karar verilebilip verilemeyeceği noktasında ...

Devamını oku

26-09-2020 - 645

Hisse Senedi Alacağı - Harç - Vekalet Ücreti
Dava; menkul kıymet alım/satım/saklama sözleşmesine dayalı olarak davacı tarafın davalı şirket elemanı aracılığıyla yaptığı hisse senedi alım/satım işlemlerine bağlı olarak aracı kurum nezdinde oluşan hisse senetlerinin aynen teslimi olmadığı takdirde bedelinin tahsili istemine ilişkindir. ...

Devamını oku

26-09-2020 - 640

Hisse Sahipleri - Avukatın Vekillik Görev Ve Yetkisinin Bulunmaması
Dava, davalıya yazılı belge ile teslim edildiği ileri sürülen, toplam 2.267.282 TL tutarlı 83 adet karşılıksız müşteri senedinin davalı tarafından tahsil edilmesine rağmen davacıya ödenmemesinden ve davalıya yapılan ödemelerden doğan alacağın tahsili için başlatılan takibe vaki itirazın İİK 67 maddesi uyarınca iptali istemine ilişkindir....

Devamını oku

26-09-2020 - 721

Görevli Mahkeme - Uygulama Kadastrosu
Uygulama kadastrosunun genel amacı, teknik açıdan yetersiz kalan, uygulama niteliğini kaybeden, eksikliği görülen veya zemindeki sınırları gerçeğe uygun göstermediği anlaşılan kadastro haritalarının yenilenmesi ve uygulanabilir hale getirilmesi olup; mülkiyet ihtilaflarını canlandırmak veya çözmek değildir. ...

Devamını oku

26-09-2020 - 1039

Gerekçesi Olmayan Temyiz Talebi
Sanık müdafiinin 24.05.2018 tarihinde usulüne uygun olarak kendisine tebliğ edilen hükmü 31.05.2018 tarihinde gerekçe göstermeden temyiz ettiği ve CMK’nın 295/1. maddesinde öngörülen yasal süresi içerisinde gerekçeli temyiz dilekçesi vermediği anlaşılmakla; temyiz isteminin 5271 sayılı CMK nın 298. maddesi uyarınca reddine karar verildi....

Devamını oku

26-09-2020 - 935

Feragat
Davacı vekili Avukat dilekçe ile davadan feragat ettiğini bildirdiğinden, vekaletnamesinde feragate yetkisi de bulunduğundan vaki feragat nedeniyle bir karar verilmek üzere hükmün bozulması gerekmektedir....

Devamını oku

26-09-2020 - 944

Faturaya Dayalı Alacak - Ticari Defterler - İspat
Dava, davacının faturaya dayalı alacağının tahsili için başlatılan takibe vaki itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece yazılı gerekçe ile davanın reddine karar verilmiş, karara karşı davacı vekilince istinaf başvurusunda bulunulmuştur. ...

Devamını oku

26-09-2020 - 831

Fatura Tek Başına Alacağın Varlığına Delil Teşkil Olmaz
Fatura tek başına alacağın varlığına delil olmadığı gibi davalının da söz konusu makbuzların altında imzası yoktur. Hemen belirtmek gerekir ki teslim hukuki bir işlem olup, ancak yazılı delille ispat edilebilir, bu hususta da delil bulunmadığı gözetilerek davanın reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde davanın kabulüne karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir....

Devamını oku

26-09-2020 - 695

Faizin Dava Dilekçesinde İstenmemesi - Islah
Dava dilekçesinde istenmeyen faiz, ıslah ile istenebilir. Asıl alacak tam olarak sona ermeden faiz talep edilebilecektir. ...

Devamını oku

26-09-2020 - 928

Eser Sözleşmesi - Yazılı Delil
Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanan alacak istemine ilişkindir. Davacı yanca, -sözlü- olarak taraflar arasında kurulmuş olduğu ileri sürülen sözleşme, Borçlar Kanununun 355. maddesinde tanımlandığı üzere bir -eser- sözleşmesi niteliğindedir....

Devamını oku

26-09-2020 - 1007

Ekip Otosunda Görevli Polis Memurunun Hizmet Kusuru
Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuşmazlık; kamu görevlisi davalı polis memurunun gerçekleştirdiği trafik kazasının davalı kamu görevlisinin hizmet kusurundan mı, yoksa kişisel kusurundan mı kaynaklandığı, varılacak sonuca göre adli yargı yerinde açılan maddi ve manevi tazminat davasında husumetin kamu görevlisine yöneltilip yöneltilemeyeceği noktasında toplanmaktadır. ...

Devamını oku

21-09-2020 - 1024

Davanın Açılmamış Sayılması - Yenileme Talebi
Şu durumda mahkemece, kanunda öngörülen üç aylık yasal sürede davacı tarafça yenileme talebinde bulunulduğu anlaşıldığından davanın yenilenerek yargılamaya kaldığı yerden devam edilmesi gerekirken davanın açılmamış sayılmasına karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır....

Devamını oku

21-09-2020 - 984

Davanın Açılmamış Sayılması - İki Dava - Vekalet Ücreti
Davacı tarafından taşınmaz üzerine aile konutu şerhi konulması ve ipoteğin kaldırılması olmak üzere bağımsız iki dava açıldığı ve her iki dava yönünden de maktu vekalet ücreti takdiri gerekirken davalı şirket lehine tek bir maktu vekalet ücreti tayini usul ve kanuna aykırı olup bozmayı gerektirmiştir....

Devamını oku

21-09-2020 - 1054

Davanın Açılma Zamanı - Harca Tabi Dava
6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 118.maddesinde -Dava, dava dilekçesininin kaydedildiği tarihte açılmış sayılır. Dava dilekçesinin kaydına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikte belirlenir.- denilmektedir. ...

Devamını oku

21-09-2020 - 901

Dava Dilekçesinde Talep Edilmeyen Faiz - Islah
Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanan alacak talebine ilişkindir. Dava dilekçesinde faiz talep edilmediğinden ve daha önce temerrütün gerçekleştiği de kanıtlanamadığından ıslah tarihinden itibaren faiz uygulanması gerekirken faiz uygulanmamış olması doğru olmamıştır. ...

Devamını oku

21-09-2020 - 900

Dava Dilekçesinde Talep Edilmeyen Alacak - Islah
Dava dilekçesinde talep edilmeyen alacağın ıslah yolu ile davaya katılması mümkün değildir....

Devamını oku

21-09-2020 - 881

Dar Yetkili İcra Mahkemesince Alınan Bilirkişi Raporu Asliye Hukuk Mahkemesinde Geçerli Değildir
Dava konusu senetlerdeki imzanın davacıya ait olmadığı yönünde icra hukuk mahkemesi tarafından alınan bilirkişi raporuna itibar edilerek karar verilmişse de, icra mahkemesi dar yetkili mahkeme olup, burada yapılan bilirkişi incelemesi genel yetkili mahkemelerde kesin delil olarak kabul edilemez. ...

Devamını oku

21-09-2020 - 751

Çek İstirdadı - Menfi Tespit - Arabuluculuk
Dava, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 792. maddesi kapsamında açılan çek istirdadı ve dava konusu çek nedeniyle davalıya borçlu olunmadığının tespiti istemine ilişkindir. Uyuşmazlık, TTK nin 792. maddesine göre açılan çek istirdadı davasında ve menfi tespit davasında arabulucuya başvurmanın dava şartı olup olmadığı hususunda toplanmaktadır. ...

Devamını oku

21-09-2020 - 869

Cumhuriyet Savcısının Davadaki Taraf Sıfatı - Esnaf Odasının Feshine Karar Verilmesi İstemi
Dava, 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununun 15/a maddesi uyarınca Gümrük ve Ticaret Bakanlığının teklifi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen davaname ile açılmış olup, davalı Odanın üye sayısının yüzün altında bulunması nedenine dayalı feshine karar verilmesi istemine ilişkindir. ...

Devamını oku

21-09-2020 - 728

Boşanma - Harç Noksanlığının Tamamlanması
Davalı-karşı davacı erkek, davacı-karşı davalı kadının birleşen boşanma davasına süresinde verdiği 23.01.2015 havale tarihli cevap dilekçesinde karşı boşanma davası açmış, ancak erkekten başvuru harcı ile maktu karar ve ilam harcı alınmamış, bu eksiklik hükümle de giderilmemiştir. ...

Devamını oku

21-09-2020 - 837

Basın - Kişilik Hakları - Önlenmesi İstemi - Husumetten Ret Kararı
Davacı vekili, Sabah Gazetesinin Ankara ekinde; 19/03/2014, 21/03/2014, 16/04/2014, 17/04/2014 ve 18/04/2014 tarihlerinde yapılan haberlerde davacının kişilik haklarına saldırıda bulunulduğunu belirterek devam eden saldırıların önlenmesine karar verilmesini istemiştir. ...

Devamını oku

21-09-2020 - 857

Banka - İpotek - Tapu Sicili - Tazminat - Görev
Dava dilekçesindeki açıklamaya göre dava, davacının kredi alacağı nedeniyle borçluya ait taşınmazın tapu kaydı üzerine konulan ipoteğin fek-i nedeniyle uğranılan zararın, 4721 sayılı TMK nın 1007. maddesi uyarınca tazmini istemine ilişkin olup her ne kadar davacı bir banka ise de; uyuşmazlık Türk Ticaret Kanunundan kaynaklanmayıp Türk Medeni Kanundan kaynaklanmakta olduğuna göre, davaya bakmakla asliye hukuk mahkemesi yetkili ve görev...

Devamını oku

21-09-2020 - 976

Askeri Şahıslara Tebligat - Hukuki Dinlenilme Hakkı
Davalının, dava tarihinde askerlik görevini ifa ettiği anlaşılmaktadır. Buna rağmen dava dilekçesinin, 7201 sayılı Tebligat Kanununun 14. maddesine aykırı olarak mernis adresinde annesine tebliğ edildiği, davalının 16/11/2015 tarihli dilekçe ile askerlik hizmeti yaptığını beyan etmesine karşın, yargılamaya davalının katılımı sağlanmadan karar verilmesi, davalının hukuki dinlenilme hakkının kısıtlanması niteliğindedir. ...

Devamını oku

15-01-2022 - 1080

Arabuluculuğa Tabi Olan Ve Olmayan Davaların Birlikte Açılması - Dava Şartı
Dava, geçerli bir ortaklık ilişkisi kurulmadığının tespiti ve bu amaçla verilen paranın tahsili istemine ilişkin olup, ilk derece mahkemesince, dava türü itibariyle dava açılmadan önce arabulucuya müracaat edilmesinin dava şart olduğundan bahisle davanın usulden reddine karar verilmiş, karara karşı davacı tarafından yapılan istinaf başvurusu da bölge adliye mahkemesince aynı gerekçeyle esastan reddedilmiştir. ...

Devamını oku

15-01-2022 - 644

Adli Yardım İstemi - Haklılık - Yoksulluk - Mali Duruma İlişkin Belge
6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 334 ve devamı maddeleri uyarınca adli yardım talebinde bulunan kimse, kendisi ve ailesinin geçimini önemli ölçüde zor duruma düşürmeksizin gereken yargılama giderlerini kısmen veya tamamen ödeme gücünden yoksun olduğunu ispat etmek (yoksulluk şartı) ve davada veya talepte haklı olduğu yolunda... ...

Devamını oku