ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

Trafik Kazası - Maddi Tazminat - Bilirkişi Raporunun Önemi

31-01-2021 - 1007

Trafik Kazası - Maddi Tazminat - Bilirkişi Raporunun Önemi


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
Yargıtay 17. Hukuk Dairesi
2016/9117
2019/5033
2019-04-18

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda verilen hüküm davalılar vekilince temyiz edilmiş, davalılar ... ve ... vekilince de duruşma talep edilmiş olmakla duruşma için tayin edilen 27.03.2019 Çarşamba günü davacı vekili Av. ... ve davalılar ... ile ... vekili Av. ... geldiler. Diğer davalı tarafından gelen olmadı. Temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşıldıktan ve hazır bulunan taraf vekilleri dinlendikten sonra vaktin darlığından dolayı işin incelenerek karara bağlanması başka güne bırakılmış olup dosya incelendi, gereği düşünüldü:

-K A R A R-

Davacı vekili, müvekkiline ait aracın meydana gelen kazada hasarlandığını, davalılardan ....'in zarara nedne olan aracın maliki, davalı ....'nin zorunlu mali mesuliyet sigortacısı, diğer davalı ... ise sürücüsü olduğunu açıklayıp fazlaya dair hakları saklı kalmak kaydı ile 20.000,00 TL aracın hasarı, 3.000,00 TL değer kaybının davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmesini talep etmiş, ıslah dilekçesi ile talebini yükseltmiştir.

Davalı ... vekili, kaza ile hasarın uyumlu olmadığını, kusur durumunu kabul etmediğini ileri sürerek davanın reddini savunmuştur.

Davalı ..., davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı .... vekili, davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, iddia, savunma, toplanan kanıtlara ve benimsenen bilirkişi raporuna göre; davanın kabulü ile 52.677,00 TL'nin tahsiline karar verilmiş, hüküm, davalılar ... ve ... vekili ile davalı .... vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dava, trafik kazası nedeni ile maddi tazminat istemine ilişkindir.

Davacı vekili, müvekkilinin aracı park halinde iken davalı sürücünün çarpması ile hasarlandığını açıklayıp maddi tazminat talebinde bulunmuş, davalılar ise kaza ile hasarın uyumsuz olduğunu savunmuş, mahkemece anılan savunma üzerinde durulmaksızın davanın kabulüne karar verilmiştir.

Mahkemece hükme esas alınan bilirkişi raporu denetime elverişli olmadığı gibi yeterli de değildir. Raporda; kaza ile hasarın uyumlu olup olmadığı hususlarına değinilmemiş, yalnızca davacı aracındaki hasarın miktarı yönünde rapor tanzim edilmiştir. Davalılar aşamalardaki savunmalarında, davacıya ait aracın markası ve modeli ve çarpma noktaları dikkate alındığında hasarın bu denli büyük olamayacağını, böyle bir kazada davalı aracının da ağır hasar görmesi gerektiğini ancak davalıya ait araçta ağır hasar olmadığını savunmuş, mahkemece anılan savunmalar üzerinde durulmayarak sadece davacıya ait araçtaki hasarın miktarı yönünden rapor alınarak karar verilmiştir.

Bilirkişi raporu araç hasarı yönünden de eksik olup karar vermeye elverişli değildir. Raporda, davacıya ait 2006 model B.. 520 D marka aracın değişmesi gereken parça bedelinin 36.00,00 TL, işçilik bedelinin 6.480,00 TL olduğu, buna göre toplam hasar bedelinin 42.480,00 TL olduğu, aracın piyasa rayicinin 80.000,00 TL olduğu, onarım bedelinin aracın rayiç bedeline yaklaştığı belirtilerek aracın pert-total edilmesinin uygun olduğu belirtilmiş ve sovtajın 30.000,00 TL olduğu belirtilerek davacının zararının 50.000,00 TL olduğu bildirilmiştir. Araçta oluşan hasar miktarı ve aracın piyasa rayici dikkate alındığında davacıya ait aracın pert-total kabul edilmesi dosya kapsamına uygun düşmemektedir.

Eksik inceleme ile hüküm kurulamaz. Buna göre mahkemece, tarafların tanıklarının beyanları alınarak, 3 kişilik makine mühendisi bilirkişi kurulundan her iki aracın da incelenerek kaza ile hasarın uyumlu olup olmadığı, söz konusu kaza nedeni ile davacının aracında oluşabilecek hasarın niteliği, şekli ve boyutlarının değerlendirildiği, davacıya ait aracın 2. el piyasa rayici ve ikame araç bedeli konusunda denetlenebilir ve daha somut bilgilere yer verildiği, davacıya ait aracın pert-total kabul edilmesinin uygun olup olmadığının ve davalıların savunmalarının tartışıldığı denetlenebilir rapor alınarak sonucuna göre karar verilmek üzere hükmün bozulmasına dair karar vermek gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle davalılar ... ve... vekili ile davalı .... vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, 2.037,00 TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak duruşmada vekille temsil olunan davalılar ... ve ...'e verilmesine, duruşmada vekille temsil olunmayan davalı .... yararına vekalet ücreti takdirine yer olmadığına, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalılar ..., ... Sigorta A.Ş.'ye geri verilmesine 18/04/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. 

KARARI YAZDIR


Aşağıdaki arama terimleri ile ilgili kararlara etiketlere tıklayarak ulaşabilirsiniz :
trafik kazası tazminat maddi tazminat bilirkişi raporu park hali
Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları