ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

Trafik Kazasında Yaralanma - Manevi Tazminat

10-10-2020 - 884

Trafik Kazasında Yaralanma - Manevi Tazminat


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
Yargıtay 17. Hukuk Dairesi
2016/10793
2019/4873
2019-04-16

Özet:

  • Mahkemece; meydana gelen trafik kazası sonucu davacının yaralanması nedeniyle duyduğu acı ve elemin kısmen de olsa giderilmesi amacıyla; zararın ağırlığı, tarafların sosyal ve ekonomik durumları ve kazanın meydana geldiği tarih ve olay tarihindeki paranın alım gücü göz önünde bulundurularak davacı için hak ve nasafet kuralları çerçevesinde daha düşük manevi tazminata hükmedilmesi gerekirken, somut olay ile bağdaşmayan, yüksek miktarda manevi tazminata hükmedilmesi uygun görülmemiş ve kararın bozulması gerekmiştir.

-K A R A R-

Davacı vekili dava dilekçesinde; davalılardan ...'e ait, ....'nun kullandığı, ...Anonim Türk Sigorta Şirketinin sigortaladığı... plakalı motosikletin müvekkiline çarpması sonucunda müvekkilinin yaralandığını, hastane masraflarının müvekkili tarafından karşılandığını, bu çarpma sonucunda müvekkilinin bacağına platin takıldığını, platin ücretini müvekkilinin ödediğini, inşaat ustası olan müvekkilinin ayağında oluşan kırık yüzünden 3 ay boyunca yattığını, bu kaza sebebiyle uzunca bir süre çalışamayacağını belirterek, fazlaya dair hakları saklı olarak, 11.450,00 TL maddi tazminatın kaza tarihinden itibaren işleyecek faiziyle birlikte tahsiline karar verilmesini ve müvekkili için 30.000,00 TL manevi tazminat takdir edilmesini talep ile dava etmiştir.

Davalılar ... Anonim Türk Sigorta A.Ş ve ... vekilleri cevap dilekçelerinde davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, iddia, savunma, yapılan yargılama ve toplanan delillere göre; davanın kısmen kabulü ile, tedavi ve bakım giderleri sebebiyle ¨7.481,00, geçici iş göremezlik dönemi ile ilgili ¨11.700,00 olmak üzere toplam ¨19.181,00 maddi tazminatın davalılar ... ve ... yönünden kaza tarihi olan 02/04/2012 tarihinden, davalı ... A.Ş. yönünden ise dava tarihi olan 14/08/2012 tarihinden itibaren değişen oranlarda işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile davacıya verilmesine (davalı ... şirketinin poliçe limitiyle sınırlı olmak üzere sorumlu olduğunun belirtilmesine), 20.000,00 TL manevi tazminatın davalılar ... ve ...'den kaza tarihi olan 02/04/2012 tarihinden itibaren değişen oranlarda işleyecek yasal faizi ile birlikte bu davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile davacıya verilmesine, fazlaya ilişkin talebin reddine, davacının sigorta şirketi aleyhine açtığı manevi tazminat davasının reddine karar verilmiş; hüküm, davalı ... vekili tarafından temyiz edilmiştir.

1-Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde, dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre; davalı ... vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.

2-Dava, yaralamalı trafik kazası nedeniyle maddi ve manevi tazminat istemine ilişkindir.

3-Davacı vekili, dava konusu kaza sonucu yaralanmasından duyduğu üzüntü nedeniyle,davacı için 30.000,00 TL. manevi tazminat isteminde bulunmuş; mahkemece talebin kısmen kabulüne karar verilerek hükümde belirtilen miktarlarda manevi tazminata karar verilmiştir.

6098 sayılı TBK'nun 56.(818 sayılı Borçlar Kanunu'nun 47.) maddesi hükmüne göre, hakimin özel halleri göz önünde tutarak manevi zarar adı ile hak sahibine verilmesine karar vereceği bir para tutarı adalete uygun olmalıdır. Manevi tazminat, zarara uğrayanda, manevi huzuru gerçekleştirecek ve tazminata benzer bir fonksiyonu da olan özgün bir nitelik taşır. Manevi tazminat bir ceza olmadığı gibi, mamelek hukukuna ilişkin zararın karşılanmasını da amaç edinmemiştir. Zarar görenin zenginleşmemesi, zarar sorumlusunun da fakirleşmemesi gerekmektedir. Takdir edilecek miktar, mevcut halde elde edilmek istenen tatmin duygusunun etkisine ulaşmak için gerekli olan kadar olmalıdır. 22.6.1976 günlü ve 7/7 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı’nın gerekçesinde takdir edilecek manevi tazminatın tutarını etkileyecek özel hal ve şartlar açıkça gösterilmiştir. Bunlar her olaya göre değişebileceğinden, hakim bu konuda takdir hakkını kullanır iken ona etkili olan nedenleri de karar yerinde objektif ölçülere göre isabetli bir biçimde göstermelidir.

O halde mahkemece; meydana gelen trafik kazası sonucu davacının yaralanması nedeniyle duyduğu acı ve elemin kısmen de olsa giderilmesi amacıyla;zararın ağırlığı, tarafların sosyal ve ekonomik durumları ve kazanın meydana geldiği tarih ve olay tarihindeki paranın alım gücü göz önünde bulundurularak davacı için hak ve nasafet kuralları çerçevesinde daha düşük manevi tazminata hükmedilmesi gerekirken, somut olay ile bağdaşmayan, yüksek miktarda manevi tazminata hükmedilmesi uygun görülmemiş ve kararın bozulması gerekmiştir.

SONUÇ:Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı ... vekilinin sair temyiz itirazlarının REDDİNE;(2) nolu bentde açıklanan nedenlerle, davalı ... vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalı ...'e geri verilmesine 16/04/2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.

KARARI YAZDIR


Aşağıdaki arama terimleri ile ilgili kararlara etiketlere tıklayarak ulaşabilirsiniz :
manevi karar davalı tazminata tazminat temyiz davacı müvekkilinin takdir tazminatın hükmedilmesi tarihinden
Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları