ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

Dava Sırasında Tazminat Ödemesi - Faiz Hesabı

09-10-2020 - 930

Dava Sırasında Tazminat Ödemesi - Faiz Hesabı


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
Yargıtay 17. Hukuk Dairesi
2016/10353
2019/5239
2019-04-29

Özet:

  • Mahkemece zarar ve yararın denkleştirilmesi ilkesi gereğince, davalı tarafından yapılan ödemenin tazminat hesabının yapıldığı güne kadar geçen süreye ilişkin yasal faizi hesaplanıp güncelleştirilerek hesaplanan maddi tazminattan mahsup edilmiştir.
  • Ancak davalı tarafından dava açıldıktan sonra ödeme yapılmıştır.
  • Aktüerya uzmanı bilirkişi raporunda yargılama aşamasında yapılan ödemeye yasal faiz uygulanarak güncelleme yapılarak tazminattan mahsup edilmiş ise de dava açıldıktan sonra yapılan ödemelere faiz uygulanarak güncelleme yapılması doğru değildir.
  • Mahkemece yargılama aşamasında yapılan ödemelerin faiz uygulanmaksızın hesaplanan tazminattan mahsubu için ek rapor alınarak sonucuna göre karar verilmek üzere hükmün bozulmasına karar verilmiştir.

- K A R A R -

Davacılar vekili; davalı ... ’ın maliki ve sürücüsü olduğu aracın 29.08.2008 tarihinde müvekkili ...’a çarpması sonucu meydana gelen trafik kazası neticesinde müvekkilinin ağır yaralandığını ve malul kaldığını, bu kaza nedeniyle müvekkillerinin maddi ve manevi zararlara uğradıklarını, müvekkilinin 2 yıllık tedavi sürecinin 6 ayını yoğun bakım ünitesinde bir yoğun bakım elemanının refakatinde geçirmek zorunda kaldığını, müvekkilinin duyu ve organlarının işlevlerinin sürekli yitirilmesine neden olduğunu, müvekkilinin kazanın olduğu 2008 yılında ÖSYM sınavı sonucu Karabük Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesini kazandığını, ancak kaza sonrası gördüğü yoğun tedavi sürecinde okuluna devam edemediğini,kaza nedeniyle müvekkili ve ailesinin fazlasıyla yıprattığını belirterek, müvekkili ... için 50.000,00 TL, müvekkili ... için 30.000,00 TL, müvekkili ... için 30.000,00 TL olmak üzere toplam 110.000,00 TL manevi tazminatın ve fazlaya

dair haklarını saklı tutarak maddi tazminat hususunda fazlaya 10.000,00 TL maddi tazminatın davalıdan alınmasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Birleşen dosyada; davacı ... vekili,kazaya karışan aracın ZMMS sigorta poliçesini düzenleyen Axa Sigorta A.Ş.’den,aynı kaza neticesinde davacının yaralandığını ve malul kaldığını beyanla, fazlaya ilişkin haklarını saklı tutarak 100.000,00 TL maddi tazminatın davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı ... vekili; kazanın meydana gelmesinde müvekkilinin kusuru olmadığını,manevi tazminatın zenginleşme aracı olamayacağını beyanla davanın reddini savunmuştur.

Davalı ...vekili; davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

Mahkemece, kararda yazılı gerekçelerle ve benimsenen bilirkişi raporuna göre;davacının iş bu davasında maddi tazminat davasının, kısmen kabulü ile, davacının maluliyeti %57, iyileşme sürecinin 18 ay olduğu ve davacının olayda %60 oranında kusurlu olduğu kabul edilmek suretiyle 25/11/2014 tarihli aktüer hesap bilirkişisi raporuna itibar edilmek ve davacının gelir düzeyi de asgari ücretin iki misli olarak kabul edilmesi suretiyle 50.431,73 TL maluliyet ve iş görmezlik tazminatı ile, tedavi ve bakım giderleri yönünden 08/12/2015 tarihli heyet raporu ve davalının da olayda %40 kusurlu olduğu bakım giderleri ile ilgili belgenin sunulmadığı dikkate alınarak, 4.989,690 TL tedavi ve bakım gideri olmak üzere toplam 55.421,33 TL'nin kaza tarihi olan 29/08/2008 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile davalı ... (Okkay) Çekiç’ten tahsili ile davacı ...'a verilmesine,davacının maddi tazminatla ilgili fazlaya dair taleplerinin reddine,davacıların manevi tazminat davalarının kısmen kabulü ile, kusur maluliyet ve ekonomik durumlar dikkate alınarak takdiren davacı ... için 20.000,00 TL , davacı ... için 10.000,00 TL ve davalı ... için 10.000,00 TL olmak üzere bu miktarların davalı ... (Okkay) Çekiç'ten kaza tarihi olan 29/08/2008 den itibaren işleyecek yasal faizi ile tahsiline ve bu davacılara verilmesine, iş bu dosya ile birleşen dosyada davalı ... hakkında açılmış olan davanın davacı vekilinin feragatı sebebiyle reddine,dair verilen karar davacılar vekili ile davalı ... vekili tarafından süresi içerisinde temyiz edilmiştir.

Dava trafik kazasından nedeniyle meydana gelen maddi ve manevi zararın tazmin edilmesi istemine ilişkindir.

1-Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde, dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına, göre, davalı ... vekilinin tüm, davacılar vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.

2-Mahkemece zarar ve yararın denkleştirilmesi ilkesi gereğince, davalı .... tarafından yapılan ödemenin tazminat hesabının yapıldığı güne kadar geçen süreye ilişkin yasal faizi hesaplanıp güncelleştirilerek hesaplanan maddi tazminattan mahsup edilmiştir. Ancak davalı tarafından dava açıldıktan sonra ödeme yapılmıştır. Aktüerya uzmanı bilirkişi raporunda yargılama aşamasında yapılan ödemeye yasal faiz uygulanarak güncelleme yapılarak tazminattan mahsup edilmiş ise de dava açıldıktan sonra yapılan ödemelere faiz uygulanarak güncelleme yapılması doğru değildir. Mahkemece yargılama aşamasında yapılan ödemelerin faiz uygulanmaksızın hesaplanan tazminattan mahsubu için ek rapor alınarak sonucuna göre karar verilmek üzere hükmün bozulmasına karar vermek gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda(1) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı ... vekilinin tüm,davacılar vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, davacılar vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA ve aşağıda dökümü yazılı 2.696,83 TL kalan onama harcının temyiz eden davalı ...'den alınmasına, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davacılara geri verilmesine 29/04/2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.

KARARI YAZDIR


Aşağıdaki arama terimleri ile ilgili kararlara etiketlere tıklayarak ulaşabilirsiniz :
davalı karar maddi yapılan vekili davacının tazminattan yasal temyiz vekilinin bakım tazminat reddine davacılar
Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları